Giáo án tin học quyển 02 - Trường TH Đào Duy Từ - từ Tuần 1 đến Tuần 14

I, MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này các em có khả năng:

- Nhớ lại vai trò của máy tính, và các dạng của thông tin.

- Nhớ lại các bộ phận quan trọng của máy tính.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: SGK, giáo án, bảng, phấn.

- HS: SGK, vở.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. TỔ CHỨC ỔN ĐỊNH LỚP

2. BÀI MỚI

 

doc 21 trang Người đăng honganh Lượt xem 1175Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án tin học quyển 02 - Trường TH Đào Duy Từ - từ Tuần 1 đến Tuần 14", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1: Ngày soạn: 23/08/2011
Tiết: 1+2
Lớp
Ngày Dạy
5A
26/08/2011
5B
26/08/2011
4A
26/08/2011
ChươngI: 	KHÁM PHÁ MÁY TÍNH
Bài 1: 	 NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT
I, MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này các em có khả năng:
Nhớ lại vai trò của máy tính, và các dạng của thông tin.
Nhớ lại các bộ phận quan trọng của máy tính.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
GV: SGK, giáo án, bảng, phấn.
HS: SGK, vở.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
TỔ CHỨC ỔN ĐỊNH LỚP
BÀI MỚI
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
Hỏi : Máy tính có khả năng làm việc như thế nào?
Hỏi: Máy tính sử dụng mấy loại thông tin? Là những loại nào?
Hỏi:Máy tính giúp con người làm những gì?
Hỏi:Máy tính thường có mấy bộ phận chính?
Bài 2: Kể tên 2 thiết bị ở trong lớp học hoạt động phải dùng điện. 
Bài 3: Những câu nào dưới đây là đúng (SGK – T4)
Hỏi: Trình bày các thao tác để khởi động 1 phần mềm từ màn hình nền.
- Nhận xét.
- Trả lời câu hỏi
+ Nhanh, chính xác, liên tục...
- Trả lời câu hỏi
+ 3 loại thông tin: văn bản, âm thanh, hình ảnh.
- Trả lời câu hỏi
+ Làm việc, học tập, giải trí, liên lạc
- Trả lời câu hỏi
+ Có 4 bộ phận: màn hình, chuột, phần thân, bàn phím.
- Trả lời câu hỏi
+ Quạt, bóng điện...
- Trả lời câu hỏi
+ Cả 5 câu đều đúng.
- Trả lời câu hỏi.
Nháy nhanh liên tiếp vào biểu tượng có trên màn hình.
IV.CỦNG CỐ, DẶN DÒ:
Khái quát lại lợi ích của máy vi tính, các bộ phận của máy tính.
Về nhà làm bài tập B1 và B3(Trang 4 SGK) và đọc trước bài "Khám phá máy tính".
TUẦN 2: Ngày soạn: 28/08/2011 
Tiết: 3+4
Lớp
Ngày dạy
5A
29/08/2011
5B
29/08/2011
4A
29/08/2011
BÀI 2: 	KHÁM PHÁ MÁY TÍNH	
I, MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này các em có khả năng:
Nhớ lại vai trò của máy tính, và các dạng của thông tin.
Nhớ lại các bộ phận quan trọng của máy tính.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
GV: SGK, giáo án, bảng, phấn.
HS: SGK, vở.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1.TỔ CHỨC ỔN ĐỊNH LỚP.
2. KIỂM TRA BÀI CŨ.
3.BÀI MỚI.
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
- Máy tính điện tử đầu tiên ra đời năm 1945, có tên là ENIAC, nặng gần 27 tấn, chiếm diện tích gần 167m2 (H2- trang 5) 
- Máy tính ngày nay nặng khoảng 15kg, chiếm diện tích 1/2 m2.
- Máy tính ngày nay nhỏ gọn hơn, tiêu tốn ít điện hơn, rẻ hơn...
Hỏi: Nêu nhiệm vụ của từng bộ phận của máy tính?
- Nhận xét
Hỏi: Bộ phận nào của máy tính quan trọng nhất?
Tính tổng của 15, 21 thông tin vào là gì, thông tin ra là gì?
- Nghe, quan sát.
- Ghi bài.
- Trả lời câu hỏi.
+ Bàn phím, chuột: đưa thông tin vào để máy tính xử lí.
+ Phần thân: Thực hiện quá trình xử lí.
+Màn hình: Đưa thông tin ra sau khi xử lí.
- Trả lời câu hỏi.
 + Phần thân.
- Trả lời câu hỏi.
+Thông tin vào là: 15, 21, dấu(+)
+ Thông tin ra là: kết quả của phép tính(=36)
IV. CỦNG CỐ, DẶN DÒ: 
Khái quát sự phát triển của máy tính, và nhiệm vụ của từng bộ phận máy tính.
 - Về nhà làm bài tập B4 đến B7(Trang 8 SGK) và đọc trước bài 
	“Chương trình máy tính được lưu ở đâu? ”
TUẦN 3: Ngày soạn: 5/9/2011 
Tiết: 5+6
Lớp
Ngày dạy
5A
8/92011
5B
7/9/2011
4A
6/09/2011
Baøi 03: Chöông Trình Maùy Tính 
Ñöôïc Löu ÔÛ Ñaâu?
I/ Muïc Tieâu: 
- HS naém ñöôïc caùc loaïi thieát bò löu tröõ nhö: ñóa cöùng, ñóa meàm, ñóa CD, USB vaø phaân bieät ñöôïc töøng loaïi. 
II. Ñoà Duøng:
GV: Phoøng maùy, giaùo aùn
HS: saùch, vôû, buùt 
III.Tieán Trình Daïy Hoïc.
1. Kieåm tra baøi cuõ
2. Hoïc baøi môùi. 
Hoat ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
- Giôùi thieäu veà boä nhôù cuûa maùy tính.
- Em haõy neâu caùc thieát bò löu tröõ?
- Nhöõng chöông trình vaø thoâng tin quan troïng thöôøng ñöôïc löu ôû ñaâu?
- Theo em ñóa cöùng ñöôïc laép ñaët ôû ñaâu?
- Ñóa cöùng coù phaûi laø thieát bò quan troïng nhaát khoâng? Vì sao?
- Ngoaøi ñóa cöùng ra coøn caùc thieát bò löu tröõ naøo nöõa?
- Taïi sao ñóa meàm, ñóa CD, USB laïi tieän söû duïng hôn ñóa cöùng?
- GV nhaän xeùt vaø ñöa ra keát luaän
- Ñóa cöùng, ñóa meàm, ñóa CD, USB
- ÔÛ ñóa cöùng
- Ñóa cöùng ñöôïc laép ñaët trong thaân maùy
- Ñuùng vì noù löu nhöõng chöông trình vaø thoâng tin quan troïng.
- Ñoù laø ñóa meàm, ñóa CD, USB
- Vì ñóa meàm, ñóa CD, USB coù theå luoân mang theo beân mình
IV/ Cuûng Coá:
GV yeâu caàu HS toùm löôïc noäi dung baøi hoïc.
HS oân baøi chuaån bò thöïc haønh. 
Tiết:7+8 Ngày soạn: 10/9/20111
Lớp
Ngày dạy
5A
12/9/2011 và ngày 15/9/2011
5B
14/9/2011 và ngày 15/9/2011
4A
13/09/2011 và ngày 15/9/2011
2. EM TAÄP VEÕÕ
Baøi 01: Nhöõng Gì Em Ñaõ Bieát
I/ Muïc Tieâu: 
- HS bieát toâ maøu, veõ ñöôøng thaúng, ñöôøng cong vaø caùc coâng cuï ñeå veõ
II. Ñoà Duøng:
GV: Phoøng maùy, giaùo aùn
HS: saùch, vôû, buùt 
III.Tieán Trình Daïy Hoïc.
 1. Ổn định tổ chức lớp
2. Kieåm tra baøi cuõ
3. Hoïc baøi môùi. 
Hoat ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
- Nhắc lại kiến thức đã học.
- Muoán môû chöông trình Paint em coù maáy caùch môû?
- Cho học sinh quan sát lại hộp màu
- Em chọn màu vẽ bằng cách nháy nút chuột nào? ở đ đâu?
- Em chọn màu nền bằng cách nào?
- Chỉ ra công cụ tô màu:
- Muoán chọn maøu veõ em seõ theá naøo?
- Em hãy chỉ ra công cụ để vẽ đường thẳng?
- Em laøm theá naøo ñeå veõ ñöôøng thaúng?
- Em laøm theá naøo ñeå veõ ñöôøng cong?
- GV nhaän xeùt vaø ñöa ra keát luaän
- Coù 2 caùch: nhaùy ñuùp chuoät vaøo bieåu töôïng Paint treân maøn hình vaø vaøo Start ¦Programs ¦Accessories ¦Paint
 - Học sinh quan sát hộp màu
- Học Sinh trả lời và thực thực hanh thử
- Em chọn màu nền bằng cách nhấn phải chuột vào o mầu trong hộp màu
- Em chọn màu vẽ bằng cách nhấn nút chuột trái vào một ô màu trong hộp màu
- Học sinh chỉ ra công cụ đường thẳng
Chọn công cụ đường thẳng trong hộp công cụ
Kéo thả chuột từ điểm đầu tới điểm cuối của đoạn thẳng.
Chọn công cụ đường cong trong hộp công cụ.
chọn màu vẽ, nét vẽ
kéo thả chuột từ điểm đầu đến điểm cuối của đường cong.
Đưa con trỏ chuột vào đoạn cần và nhấn giữ chuột và kéo đến vừa ý thị thôi. Nháy chuột một lần nữa lần nưa.
- 
IV/ Cuûng Coá:
GV yeâu caàu HS toùm löôïc noäi dung baøi hoïc.
HS ôn lại lý thuyết để thực hành 
Tuaàn: 5 NGÀY SOẠN: 16/9/2011 
 Tiết: 9+10 
Lớp
Ngày dạy
5A
19/9/2011 và ngày 22/9/2011
5B
20/9/2011 và ngày 22/9/2011
4A
20/09/2011 và ngày 22 /9/2011
2. EM TAÄP VEÕÕ
Baøi 02: Veõ Hình Chöõ Nhaät, Hình Vuoâng
I/ Muïc Tieâu: 
- HS söû duïng coâng cuï veõ hình vuoâng, hình chöõ nhaät
II. Ñoà Duøng:
GV: Phoøng maùy, giaùo aùn
HS: saùch, vôû, buùt 
III.Tieán Trình Daïy Hoïc.
1. Kieåm tra baøi cuõ
? Em các bước thực hiện để vẽ đường thẳng? hãy vẽ một đường thẳng.
2. Hoïc baøi môùi. 
Hoat ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
- Nhắc lại kiến thức đã học.
1. VẼ HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH VUÔNG.
- Neáu söû duïng coâng cuï ñöôøng thaúng ñeå veõ hình chöõ nhaät, em phaûi thöïc hieän qua maáy böôùc?
- Duøng coâng cuï hình chöõ nhaät ñeå veõ, em thaáy theá naøo?
+ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
LUYỆN TẬP:
Hướng dẫn học sinh vẽ phong thư
THỰC HÀNH
2. CÁC KIỂU VẼ HÌNH CHỮ NHẬT
+ có 3 kiểu vẽ:
- Vẽ đường biên
- Vẽ đường biên và tô màu bên trong
- Chỉ tô màu bên trong
THỰC HÀNH 
Hướng dẫn học sinh thực hành T2, T3 
- Ñeå veõ hình chöõ nhaät em phaûi thöïc hieän qua 4 böôùc.
Coâng cuï hình chöõ nhaät giuùp em veõ nhanh vaø chính xaùc hôn
Học sinh nêu các bước thực hiện.
- Vẽ phong thư
 Vẽ chiếc tủ lạnh hình 27
- Học sinh nhắc lại ba kiểu vẽ.
Học sinh vẽ hình 29
IV/ Cuûng Coá:
GV yeâu caàu HS toùm löôïc noäi dung baøi hoïc.
HS oân baøi và đọc trước mục 3 hình chữ nhật tròn góc để tiết sau thực hành.
Tuaàn: 6 Ngày soạn: 23/9/2011
Tiết 11+12 
Lớp
Ngày dạy
5A
26/9/2011 và ngày 29/9/2011
5B
28/9/2011 và ngày 29/9/2011
4A
 27/09/2011 và ngày 29 /9/2011
2. EM TAÄP VEÕÕ
Baøi 03: Sao cheùp Hình
I/ Muïc Tieâu: 
- HS biết sử dụng công cụ sao chép hình
II. Ñoà Duøng:
GV: Phoøng maùy, giaùo aùn
HS: saùch, vôû, buùt 
III.Tieán Trình Daïy Hoïc.
1. Kieåm tra baøi cuõ
2. Hoïc baøi môùi. 
Hoat ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
- Nhắc lại kiến thức đã học
B1: hãy chỉ ra công cụ dùng để chọn một phần hình vẽ:
A B C D E G H I
B2: Đánh dấu thao tác đúng để chọn phần hình vẽ.
A. Kéo chuột trên vùn cần chọn.
B. Kéo thả chuột bao quanh vùng cần chọn.
C. Nháy đúp chuột trên vùng cần chọn.
B3. hãy đánh dấu (x) vào nhưng câu đúng trong các câu sau: (sgk)
2. SAO CHÉP HÌNH
Trên hình vẽ có những phần giống hệt nhau. Như hình 34.
Muốn vẽ được vậy em phải lặp lại các thao tác vẽ, nhưng cũng khó có kết quả giống nhau
Với phần mềm pait cách đơn giản là sao chép hình thành nhiều hình giống nhau.
Các bước thực hiện: 
Luyện tập: hướng dẫn học sinh sao chép ở hình 36
3. SỬ DỤNG BIỂU TƯỢNG TRONG SUỐT
Hình 37 là biểu tượng “ trong suốt”. 
Làm mẫu 
THỰC HÀNH: Hướng dẫn học sinh thực hành.
 Đó là: B và I
- Kéo thả chuột bao quanh vùng cần chọn
Dùng công cụ để chọn vùng có dạng hình chữ nhật
Dùng công cụ để chọn vùng có dạng tuỳ ý.
Dùng công cụ để chọn vùng có dạng tuỳ ý bao quanh vùng cần chọn
Quan sát hình 34
1 .Chọn một phần hình vẽ muốn sao chép. 
2 Nhấn phím ctrl và kéo thả phần đã chọn tới vị trí mới
3. Nháy chuột ở ngoài vùng để kết thúc.
Quan sát giáo viên làm mẫu
 - Thực hành sao chép hình
IV, CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ
? Muốn sao chép hình em phải làm những bước nào?
Em hãy chỉ ra biểu tượng trong suốt.
* Nhà học bài và đọc trước bài 4 vẽ hình elip, hình tròn.
Tuaàn: 7 Ngày soạn: 23/9/2011
Tiết 13+14 
Lớp
Ngày dạy
5A
3/10/2011 và ngày 6/10/2011
5B
5/10/2011 và ngày 6/10/2011
4A
 3/10/2011 và ngày 6 /10/2011
2. EM TAÄP VEÕ
Baøi 04: veõ hình e-lip, hình troøn
I/ Muïc Tieâu: 
Sau khi học xong bài này các em có khả năng:
Biết cách vẽ hình e-lip, hình tròn.
Vận dụng vào vẽ một số hình đơn giản.
- Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo trong quá trình học tập.
II. ĐỒ DÙNG
GV: Phòng máy, giáo án
HS: đủ dụng cụ học tập
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. ỔN định tổ chức lớp
2. Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi: em hãy nêu các bước vẽ hình vuông, và vẽ minh họa?
3 Học bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
Paint có rất nhiều công cụ để vẽ hình như chúng ta đã học. vậy sử dụng công cụ nào để em có thể vẽ được e-lip, hình tròn?
Vẽ hình e-lip, hình tròn.
Hình e-lip có dạng như hình 45
Nếu nhìn nghiêng các vật hình tròn em sẽ thấy chúng thường có dạng e-lip
Vậy để vẽ hình e-lip em dùng công cụ nào?
Các bước thực hiện:
- Chọn công cụ hình 	trong hộp công cụ
- Nháy chuột để chọn một kiểu vẽ hình e-lip ở phía dưới hộp công cụ (hình 46)
- Kéo thả chuột theo hướng chéo tới khi được hình em muốn rồi thả nút chuột.
- Làm mẫu để minh họa
Chú ý: Yêu cầu học sinh đọc chú ý trong sách giáo khoa.
2 Các kiểu vẽ hình e-lip
Cũng giống như hình chữ nhật, khi vẽ hình e-lip em có thể chọn một trong ba kiểu vẽ hình e-lip như mô tả hình 48
Kiểu 1: chỉ vẽ đường biên
Kiểu 2: vẽ đường biên và tô màu bên trong
Kiểu 3: chỉ tô màu bên trong
Làm mẫu để minh họa
LUYỆN TẬP:
Hướng dẫn học sinh vẽ hình 49 (vẽ hình minh họa hệ mặt trời).
Yêu cầu học sinh đọc hướng dẫn vẽ
THỰC HÀNH
Hướng dẫn học sinh vẽ bài T1, T2,T3,T4
Khởi động phần mềm paint
Học sinh suy nghĩ và trả lời
Lắng nghe
Đọc các bước thực hiện
Xem làm mẫu và làm theo
Đọc chú ý sách giáo khoa
Lắng nghe
Quan sát hình 48
Nhắc lại ba kiểu vẽ
Xem giáo viên làm mẫu
Đọc hướng dẫn trong sách giáo khoa
Thực hành vẽ
Học sinh thực hành theo sự hướng dẫn của thầy cô
IV CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ
dùng công cụ nào để vẽ hình E-lip?
E-lip có mấy kiểu vẽ? đó là những kiểu vẽ nào?
Học sinh nhắc lại chú ý trong khi vẽ hình e-lip
Về nhà học kỹ bài và đọc trước bài 5
V ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT
TUẦN: 9 Ngày soạn: 1/10/2011
Tiết 17+18 
Lớp
Ngày dạy
5A
17/10/2011 và ngày 20 /10/2011
5B
19/10/2011 và ngày 20/10/2011
4A
 18/10/2011 và ngày 20 /10/2011
2. EM TAÄP VEÕ
Baøi 06: Thực hành tổng hợp
I/ Muïc Tieâu: 
Sau khi học xong bài này các em có khả năng:
Nhớ lại các công cụ mình đã học 
Vận dụng vào vẽ một số hình ở bài luyện tập các bài thực hành
- Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo trong quá trình học tập.
II. ĐỒ DÙNG
GV: Phòng máy, giáo án
HS: đủ dụng cụ học tập
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức lớp
2. Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi: Em hãy nêu các bước vẽ hình E-lip, vẽ minh họa?
3 Học bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
Yêu cầu học sinh nhận biết lại các công cụ để vẽ hình
Nhận biết hộp màu
Các bước vẽ đường thẳng
Các bước vẽ đường cong
Công cụ vẽ hình vuông và các bước để vẽ hình vuông
Các bước sao chép hình
Công cụ vẽ hình elip và các bước vẽ hình elip
Nhận biết công cụ vẽ tự do
LUYỆN TẬP
Yêu cầu học sinh quan sát hình 62
Yêu cầu học sinh nhận xét hình vẽ gồn những gì?
Dùng công cụ nào để vẽ được hình 62
Vẽ hình 62
LUYỆN TẬP
Yêu cầu học sinh quan sát và suy nghĩ để vẽ hình 64 em sử dụng những công cụ nào để vẽ?
Yêu cầu đọc hướng dẫn vẽ
THỰC HÀNH
Vẽ bông hoa theo mẫu
Vẽ hình 66
Nhận biết lại một số công cụ trong phần mềm paint
Nhận biết lại hộp màu
Học sinh trả lời
Học sinh trả lời
Học sinh trả lời
Học sinh trả lời
Học sinh trả lời
Học sinh trả lời
Học sinh quan sát hình 62
Học sinh trả lời
Học sinh vẽ hình 62
Học sinh suy nghĩ và trả lời
Học sinh đọc hướng dẫn
Học sinh vẽ bông hoa 
Học sinh vẽ hình 66
IV CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ
Về nhà ôn lại bài
Đọc trước chương 3 Em tập gõ mười ngón bài 1 vì sao phải tập gõ mười ngón
V ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT
TUẦN: 11 Ngày soạn: 20/10/2011
Tiết 19+20 
Lớp
Ngày dạy
5A
31/10/2011 và ngày 3 /11/2011
5B
2/11/2011 và ngày 3/11/2011
4A
 1/11/2011 và ngày 3 /11/2011
3. EM TAÄP GOÕ 10 NGOÙN
BAØI 1: VÌ SAO PHAÛI GOÕ 10 NGOÙN?
I/ Muïc Tieâu: 
Sau khi học xong bài này học sinh biết được lợi ích của gõ 10 ngón:
Biết cách gõ phím bằng 10 ngón. 
Lợi ích của việc gõ phím bằng 10 ngón.
- Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo trong quá trình học tập.
II. ĐỒ DÙNG
GV: Phòng máy, giáo án
HS: đủ dụng cụ học tập
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức lớp
2. Học bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
 ? Gõ mười ngón có lợi ích gì? 
Tư thế ngồi.
Khi làm việc với máy tính em ngồi như thế nào là đúng?
? Bàn phím máy tính có mấy hàng phím chính? Nêu tên các hàng phím đó?
- Yêu cầu học sinh quan sát hình 69.
- Phím cách dùng để làm gì?
- Phím shift dùng để làm gì?
- Phím Enter dùng để làm gì?
+ Cách đặt tay trên bàn phím:
Yêu cầu học sinh quan sát hình 70
+ Quy tắc gõ phím
Lấy hàng cơ sở làm chuẩn: khi gõ, các ngón tay có thể rời hàng cơ sở để gõ phím. Sau khi xong cần đưa ngón tay trở về hàng phím này.
Giáo viên làm mẫu
Yêu cầu học sinh quan sát lại hình 69
Ngón nào gõ phím ấy.
3. Phần mềm MARIO
- yêu cầu học sinh khởi động 
- yêu cầu học sinh đọc các bước thực hiện để gõ với phần mềm mario
Hướng dẫn học sinh gõ với phần mềm Mario
- Trả lời: Gõ mười ngón thì sẽ gõ nhanh và chính xác hơn. Do đó tiết kiệm được thời gian và công sức.
Em cần ngồi thẳng. màn hình để ngang tầm mắt nhìn. Không ngồi nghiêng, không ngửa hay cúi đầu. hai bàn tay thả lỏng, đặt ngang bàn phím.
Có năm hàng phím đó là:
Hàng phím số
Hàng phím cơ sở
Hàng phím trên
Hàng phím dưới
Phím cách
Hs quan sát hình 69
Để gõ dấu cách giữa hai từ
Dùng để gõ chữ hoa và các ký tự trên của những phím có hai ký tự
Dùng để xuống dòng
Hs quan sát hình 70
Lắng nghe
Quan sát giáo viên làm mẫu
Hs quan sát hình 69
Học sinh quan sát và trả quy tắc gõ.
Học sinh đọc các bước để gõ với phần mềm mario
- Thực hành gõ bàn phím với phần mềm Mario
IV CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ
Về nhà học bài
Đọc trước bài 2: Gõ từ đơn giản
V ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT
TUẦN: 12 Ngày soạn: 20/10/2011
Tiết 21+22 
Lớp
Ngày dạy
5A
7/10/2011 và ngày 10 /11/2011
5B
9/11/2011 và ngày 10/11/2011
4A
 8/11/2011 và ngày 10 /11/2011
3. EM TAÄP GOÕ 10 NGOÙN
BAØI 2: Goõ töø ñôn giaûn
I/ Muïc Tieâu: 
Sau khi học xong bài này học sinh biết được lợi ích của gõ 10 ngón:
Biết cách gõ phím bằng 10 ngón. 
Biết cách gõ từ đơn giản
- Thể hiện tính tích cực, chủ động sáng tạo trong quá trình học tập.
II. ĐỒ DÙNG
GV: Phòng máy, giáo án
HS: đủ dụng cụ học tập
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức lớp
2. Học bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
Gõ từ
Thế nào là một từ?
Để gõ được một từ em gõ như thế nào?
Gõ xong một từ để gõ từ tiếp theo em phải gõ phím nào? Và đưa tay về hàng nào?
Tập gõ các từ đơn giản ở hàng phím cơ sở
Tập gõ bằng phần mềm Mario
Các bước thực hiện:
Nháy chuột để chọn Lessons → Home Row Only
Nháy chuột tại khung tranh số 2(dưới nước). Màn hình tập gõ như hình 75
Gõ chữ hoặc từ xuất hiện trên đường đi của Mario
- yêu cầu học sinh khởi động 
- yêu cầu học sinh đọc các bước thực hiện để gõ với phần mềm mario
Hướng dẫn học sinh gõ với phần mềm Mario
- Từ gồm một hoặc nhiều chữ cái
- Gõ chữ trước, gõ dấu sau.
- Gõ phím cách, sau khi gõ xong các ngón tay phải đưa về các phím xuất phát ở hàng cơ sở
Học sinh khởi động phần mềm Mario
Đọc các bài để thực hành
IV CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ
Về nhà học bài
Đọc trước bài 2: Sử dụng phím Shift
V ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT
TUẦN: 14 Ngày soạn: 17/11/2011
Tiết 25+26 
Lớp
Ngày dạy
5A
14/11/2011 và ngày 17 /11/2011
5B
16/11/2011 và ngày 17/11/2011
4A
 15/11/2011 và ngày 17 /11/2011
3. EM TAÄP GOÕ 10 NGOÙN
Bài 4: Ôn luyện gõ
I/ Muïc Tieâu: 
Sau khi học xong bài này học sinh củng cố lại cách gõ phím của các hàng phím 
Củng cố lại cách đặt tay gõ phím bằng 10 ngón
- Thể hiện tính tích cực, rèn luyện tính kiên trì trong học tập
II. ĐỒ DÙNG
GV: Phòng máy, giáo án
HS: đủ dụng cụ học tập
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức lớp
2. kiểm tra bài cũ
3. Học bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
? khu vực chính của bàn phím có mấy hàng phím chính?
Hàng phím nào dùng để làm mốc cho việc đặt các ngón tay? Hàng này có hai phím gì đặc biệt? nó dùng để làm gì?
? hãy chỉ ra hàng phím cơ sở trên bàn phím?
Cách đặt tay trên bàn phím?
THỰC HÀNH
Yêu cầu học sinh khởi động phần mềm Word gõ bài tâp
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7
Giáo viên báo quát và hướng dẫn hs thực hành
Học sinh trả lời
Học sinh trả lời
Học sinh trả lời
Học sinh trả lời
HỌC SINH THỰC HÀNH
IV CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ
Về nhà học bài và đọc trước chương 4 học và chơi cùng máy tính
Đánh giá nhận xét tiết học

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an tin quyen 2 tu tuan 1 den tuan 14.doc