Giáo án Tin học Lớp 3 (VNEN) - Tuần 3, Bài 3: Chuột máy tính - Năm học 2017-2018

* MỤC TIÊU

HS:

- Làm quen với chuột máy tính.

- Nhận biết nút trái và phải của chuột máy tính.

- Sử dụng thành thạo chuột trong quá trình sử dụng máy tính.

* TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN

- Phần mềm Luyện tập sử dụng chuột.

*TIẾN TRÌNH

* Khởi động.

- Tạo hứng thú

HĐTQ tổ chức chơi trò chơi tập thể

- Hoạt động trải nghiệm

 Trưởng ban học tập lên đặt câu hỏi bộ phận nào của máy tính dùng để điều khiển máy tính thuận tiện và dễ dàng hơn?

 Các bạn trong lớp trả lời câu hỏi và đưa ra lời nhận xét.

- Hội đồng tự quản mời thầy giáo vào bài học mới

Giáo viên dùng tranh ảnh hoặc câu hỏi gợi ý vào bài học mới.

A. Hoạt động cơ bản

* Hình thành kiến thức mới.

- Việc 1: nghe cô giới thiệu bài: Chuột máy tính là một trong những bộ phận của máy tính, chuột giúp ta điều khiển máy tính đ­ợc thuận tiện thay cho việc gõ bàn phím máy tính.

-Việc 2: Chia sẻ mục tiêu của bài trước lớp.

- Việc 3: Quan sát hình ảnh cô trình chiếu một vài hình dạng của chuột.

 

doc 4 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 498Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 3 (VNEN) - Tuần 3, Bài 3: Chuột máy tính - Năm học 2017-2018", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 3
Ngày dạy:
Lớp 3A: / /2017
Lớp 3C: / /2017
Lớp 3B: / /2017
BÀI 3: chuét m¸y tÝnh 
* MỤC TIÊU
HS:
- Lµm quen víi chuét m¸y tÝnh.
- NhËn biÕt nót tr¸i vµ ph¶i cña chuét m¸y tÝnh.
- Sö dông thµnh th¹o chuét trong qu¸ tr×nh sö dông m¸y tÝnh.
* TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN
- Phần mềm Luyện tập sử dụng chuột.
*TIẾN TRÌNH 
* Khởi động.
- Tạo hứng thú
HĐTQ tổ chức chơi trò chơi tập thể
- Hoạt động trải nghiệm
 Trưởng ban học tập lên đặt câu hỏi bộ phận nào của máy tính dùng để điều khiển máy tính thuận tiện và dễ dàng hơn?
 Các bạn trong lớp trả lời câu hỏi và đưa ra lời nhận xét.
- Hội đồng tự quản mời thầy giáo vào bài học mới
Giáo viên dùng tranh ảnh hoặc câu hỏi gợi ý vào bài học mới.
A. Hoạt động cơ bản
* Hình thành kiến thức mới.
- Việc 1: nghe cô giới thiệu bài: Chuét m¸y tÝnh lµ mét trong nh÷ng bé phËn cña m¸y tÝnh, chuét gióp ta ®iÒu khiÓn m¸y tÝnh ®­îc thuËn tiÖn thay cho viÖc gâ bµn phÝm m¸y tÝnh. 
-Việc 2: Chia sẻ mục tiêu của bài trước lớp.
- Việc 3: Quan sát hình ảnh cô trình chiếu một vài hình dạng của chuột.
1, Tìm hiểu về chuột máy tính.
- Việc 1: Đọc thông tin và Quan sát hình 1trong SGK (tr 15) về mặt trên của chuột.
- Việc 2: Trả lời câu hỏi: Mặt trên của chuột gồm có mấy nút? Kể tên các nút?
-Việc 3: Quan sát trực tiếp chuột máy tính .
- Việc 4: Nghe cô chốt nội dung chính của yêu cầu 1 .
2, Sử dụng chuột.
a, Cách cầm chuột:
- Việc 1: Đọc kênh chữ và quan sát kênh hình 2 SGK (tr 15)
- Việc 2: Thảo luận cặp đôi, đưa ra câu trả lời theo yêu cầu SGK. 
 b) Hai bạn kiểm tra chéo kết quả của nhau
 (gv đi kiểm tra và hướng dẫn trực tiếp cho các nhóm)
- Việc 3: Nghe cô hướng dẫn lại cách cầm chuột.
3, Con trỏ chuột:
- Việc 1: Quan sát cô trình chiếu con trỏ chuột. 
- Việc 2: Quan sát cô thay đổi vị trí của chuột để thấy hình mũi tên cũng di chuyển theo. (GV chốt: Mũi tên đó là con trỏ chuột và chuột có nhiều hình dạng khác).
4, Các thao tác sử dụng chuột.
- Việc 1: HS thực hiện theo yêu cầu SGK (Tr16).
- Việc 2: Quan sát cô thực hành hướng dẫn trên máy chiếu.
-Việc 3: Vài bạn lên bảng thực hành trước lớp . 
-Việc 4: Nghe cô hướng dẫn lại lần nữa các thao tác sử dụng chuột trên máy chiếu.
- Việc 5: 1- 2 bạn đọc phần chú ý trước lớp.
B. Hoạt động thực hành
* Trò chơi: Luyện tập sử dụng chuột:
- Việc 1: Nghe gv giới thiệu về phần mềm.
- Việc 2: Đọc kênh chữ SGK
- Việc 3: Thực hành chơi
- Việc 4: Hai bạn kiểm tra chéo nhau kết quả chơi trò chơi của mình.
Em tự viết vào vở những gì đã học được từ bài học hôm nay.
 Em tự đánh giá rồi báo cáo với cô giáo, cô giáo xác nhận.
C. Hoạt động ứng dụng
+ Em chỉ cho người thân ở gia đình biết nút trái và nút phải của chuột.
+ Em cho người thân biết hình mũi tên chính là con trỏ chuột. 
+ Em cùng các bạn gần nhà thực hiện các thao tác sử dụng chuột.
 Tuần 3
Ngày dạy:
Lớp 3A: / /2017
Lớp 3C: / /2017
Lớp 3B: / /2017
Bµi 3: bµn phÝm m¸y tÝnh 
* MỤC TIÊU
HS:
- Lµm quen víi bµn phÝm m¸y tÝnh vµ hiÓu ®ù¬c chøc n¨ng quan träng cña bµn phÝm.
- NhËn biÕt khu vùc chÝnh cña bµn phÝm.
- NhËn biÕt ®­îc c¸c phÝm c¬ së, c¸c phÝm ®Æc biÖt, các phím trên, các phím dưới, phím cách
* TÀI LIỆU PHƯƠNG TIỆN
- Hình ảnh về bàn phím, cách sử dụng bàn phím.
*TIẾN TRÌNH 
 A. Hoạt động cơ bản 
 1. Tạo hứng thú (Khởi động)
HĐTQ tổ chức chơi trò chơi tập thể
Hoạt động trải nghiệm
 - Trưởng ban học tập lên đặt câu hỏi quan sát bàn phím máy tính bạn thấy có gì?
 Các bạn trong lớp trả lời câu hỏi và đưa ra lời nhận xét.
- Hội đồng tự quản mời thầy giáo vào bài học mới
Giáo viên dùng tranh ảnh hoặc câu hỏi gợi ý vào bài học mới.
 * Xác định mục tiêu bài học
 Việc 1: Cá nhân đọc mục tiêu bài (2 lần)
 Việc 2: Trao đổi MT bài trong nhóm
 Việc 3: Phó chủ tịch HĐTQ tổ chức cho các bạn chia sẻ MT bài trước lớp, nêu ý hiểu của mình và cách làm để đạt mục tiêu đó.
3. Phân tích khám phá rút ra bài học( hình thành kiến thức mới)
1
 Tìm hiểu về bàn phím máy tính
-Việc 1: Quan sát hình bàn phím trong SGK (tr 20) và bàn phím trước mặt. 
-Việc 2: Nghe cô chia sẻ giới thiệu về các khu vực của bàn phím.
2
 Khu vực chính của bàn phím máy tính
- Việc 1: Quan sát kênh hình SGK (tr 20) và trên bàn phím.
- Việc 2: Trả lời câu hỏi: Bµn phÝm gåm c¸c hµng phÝm nµo?
- Việc 3: Nhóm báo cáo kết quả thực hiện, để chia sẻ với các bạn.
- Việc 4: Nghe cô chốt và quan sát hình ảnh trên máy chiếu.
+ Điền tiếp các số và chữ cái còn thiếu trên các hàng phím.
- Việc 1: Đọc nội dung và quan sát kênh hình đầu tiên SGK ( tr 21).
- Việc 2: Điền tiếp các số và chữ trên các hàng phím.
- Việc 3: Chia sẻ kết quả với các bạn.
3
- Việc 4: Quan sát hình ảnh minh họa cô trình chiếu.
 Cách đặt tay lên bàn phím máy tính
- Việc 1: Đọc nội dung và quan sát kênh hình thứ hai SGK ( tr 21).
- Việc 2: Điền tiếp các chữ trên còn thiếu vào chỗ (...)
- Việc 3: Chia sẻ kết quả với các bạn.
- Việc 4: Nhận xét
 Em tự viết vào vở những gì đã học được từ bài học hôm nay.
 Em tự đánh giá rồi báo cáo với cô giáo, cô giáo xác nhận
B. Hoạt động thực hành
- Việc 1: Đọc nội dung trò chơi: Gọi tên hàng phím.
- Việc 2: Tiến hành chơi.
 Em báo cáo kết quả làm được với cô giáo
C. Hoạt động ứng dụng
+ Em quan sát kênh hình SGK (Tr 22), xem cách đặt tay lên bàn phím đúng hay sai?
+ Em quan sát bạn bên cạnh xem cách đặt tay lên bàn phím của bạn đúng hay sai
--------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docCD1_Bai_3_Chuot_may_tinh.doc