Giáo án Tin học Khối 3, 4 - Tuần 32 - Năm học 2015-2016

Bài 2: HỌC LÀM CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH VỚI PHẦN MỀM

TIDY UP (tiết 1)

I. MỤC TIÊU:

- Giới thiệu tính năng chính của phần mềm cũng chính là nhiệm vụ chính của HS là cần dọn dẹp tất cả sáu căn phòng.

- HS tự khởi động phần mềm Tidy Up.

II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC

- Giáo viên: Giáo án, phòng máy, máy tính có cài đặt phần mềm Tidy Up (phần mềm dọn dẹp nhà cửa).

- Học sinh:sgk,vở ghi

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

GIÁO VIÊN HỌC SINH

1. Kiểm tra bài cũ (5 phút)

- Gọi HS lên máy khởi động phần mềm học toán lớp 3 cho các bạn xem.và thực hiện bài tập theo yeu cầu của GV.

- Nhận xét

2. Bài mới:

- Ở nhà các em có thường giúp cha mẹ dọn dẹp nhà cửa không? Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn em học làm công việc gia đình với phần mềm Tidy Up.

a. Hoạt động(15 phút)

Khởi động phần mềm:

MT: HS biết cách tự khởi động phần mềm để luyện tập.

 Em nào biết cách khởi động phần mềm này?

- Khởi động phần mềm bằng cách nhắp đúp chuột vào biểu tượng trên màn hình.

- Em nhắp chuột tại nút Start A New Game và gõ tên em vào, sau đó chọn OK. Thực hiện nhắp chuột chọn lần lượt một trong các phòng để luyện tập.

 + Hall : Phòng đợi (hội trường).

 + Living Room : Phòng khách.

 + Dining Room : Phòng ăn.

 + Kitchen : Nhà bếp.

 + Bathroom : Phòng tắm.

 + Bedroom : Phòng ngủ.

- Trong mỗi phòng các đồ vật rất lộn xộn, nhiệm vụ của các em là dọn dẹp bằng cách di chuyển các đồ vật để đúng vị trí của nó.

Thực hiện công việc:

- Khi nhắp chuột lên đồ vật cần di chuyển nó sẽ được chuyển đến vị trí đúng.

- Khi dọn xong một phòng, phần mềm sẽ yêu cầu em chuyển sang phòng tiếp theo (Click here to move to the next room).

- Các đồ vật cần được dọn dẹp theo thứ tự nhất định.

- Khi dọn dẹp xong phòng cuối em sẽ được 1 giấy chứng nhận có thành tích lao động.

- Nhấn F2 (hoặc nhắp chọn Game  New Game) để bắt đầu 1 lượt chơi mới.

b.Thực hành.(15 phút)

 MT: HS biết cách khởi động và luyện tập dọn dẹp nhà với phần mềm Tidy Up.

- Hướng dẫn thực hành.

* Thoát phần mềm:

- Bấm vào dấu trên góc màn hình của phần mềm

- Học sinh lên bảng ngồi vào máy tính khởi động phần mềm Learning math 3 và làm một phép tính theo yêu cầu của cô

- Nhận xét.

- Trả lời:

- Nhắp đúp chuột lên biểu tượng trên màn hình để khởi động phần mềm.

- Quan sát thao tác của giáo viên.

- Học sinh lắng nghe và ghi bài vào vở

- Học sinh quan sát

- Lắng nghe và ghi bài

- Học sinh quan sát hình và ghi nhớ

- Học sinh lắng nghe và ghi nhớ

- Học sinh quan sát hình.

- HS ghi bài và quan sát hình.

- HS ghi nhớ.

- Thực hành.

- Ghi nhớ.

 

doc 10 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 776Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Khối 3, 4 - Tuần 32 - Năm học 2015-2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHỐI 3: Tiết 6 - 3A5, Tiết 7 - 3A6
Bài 1: HỌC TOÁN VỚI PHẦN MỀM CÙNG HỌC TOÁN 3 (tiết 2)
Bài soạn Thứ năm ngày 14 tháng 4 năm 2016
Tuần 32	 Từ ngày 18/4-22/4/2016
Thứ hai ngày 18 tháng 4 năm 2016
KHỐI 4: Tiết 2 - Lớp4A3 
BÀI 4: sinh ho¹t tËp thÓ víi encore (TIẾT 1)
I. MỤC TIÊU
- HS biÕt ®¸nh ®µn víi bµn phÝm m¸y tÝnh.
- Tập mở bản nhạc để chơi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC
- Đối với giáo viên: máy tính, máy chiếu, giáo án.
- Đối với học sinh: sách giáo khoa, vở, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
1. Kiểm tra bài cũ ( 5 phút)
- Yêu cầu Hs đọc một số nốt nhạc.
2. Bài mới (13 – 15 phút)
- HS quan s¸t H124, H125 SGK tr¶ lêi c©u hái.
+ Em tËp ®¸nh ®µn víi Encore nhê bé phËn nµo cña m¸y tÝnh?
+ Em ®¸nh ®µn víi bµn phÝm m¸y tÝnh nh­ thÕ nµo?
- NhËn xÐt.
- GV h­íng dÉn c¸c b­íc ch¬i nh¹c b»ng Encore.
3. Thùc hµnh (15 – 17 phút)
- GV chèt bµi.
- GV h­íng dÉn c¸c b­íc thùc hµnh:
+ Nh¸y chuét vµo File, chän Open ®Ó më b¶n nh¹c LÝ c©y xanh.
+ HS tËp ®äc b¶n nh¹c theo d·y.
+ Nh¸y vµo Windows -> Keyboard ®Ó tËp ch¬i b¶n nh¹c.
- Hs trả lời
- Hs nhận xét
- Bµn phÝm m¸y tÝnh.
- Nhê phÝm ®µn oãc-gan øng víi c¸c phÝm A, S, D, F
B1: Khëi ®éng phÇn mÒm Encore.
B2: Nh¸y chuét lªn môc Windows råi chän Keyboard, h×nh ¶nh bµn phÝm ®µn oãc-gan xuÊt hiÖn.
B3: Em cã thÓ dïng chuét ®Ó ch¬i nh¹c b»ng c¸ch nh¸y chuét lªn nh÷ng phÝm ®µn oãc-gan ®ã. Em còng cã thÓ dïng bµn phÝm m¸y tÝnh ®Ó ch¬i nh¹c, chØ cÇn gâ phÝm Q, råi nhÊn c¸c phÝm A, S, D, F,  vµ cã thÓ t¨ng hay gi¶m cao ®é cña ©m thanh nhê bµn phÝm + hay – 
- HS nh¾c l¹i c¸c b­íc.
- Hs nêu yêu cầu bài
La sol sol sol mi ®« la sol
Sol mi sol ®« sol ®« la sol
La sol mi sol sol
La sol mi sol sol
IV. CỦNG CỐ, DẶN DÒ (2 - 3 phút)
GV chèt néi dung kiÕn thøc bµi.
- Rót kinh nghiÖm sau giê häc.
Thứ ba ngày 19 tháng 4 năm 2016
KHỐI 4: Tiết 1 - 4A1, Tiết 2 – 4A2
BÀI 4: sinh ho¹t tËp thÓ víi encore (TIẾT 1)
Bài soạn Thứ hai ngày 18 tháng 4 năm 2016
*** 
KHỐI 3: Tiết 5 – 3A3, Tiết 6 – 3A4 Tiết 5 – 3A7, Tiết 8 – 3A6
Bài 2: HỌC LÀM CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH VỚI PHẦN MỀM 
TIDY UP (tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
- Giới thiệu tính năng chính của phần mềm cũng chính là nhiệm vụ chính của HS là cần dọn dẹp tất cả sáu căn phòng.
- HS tự khởi động phần mềm Tidy Up.
II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy, máy tính có cài đặt phần mềm Tidy Up (phần mềm dọn dẹp nhà cửa).
- Học sinh:sgk,vở ghi 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
1. Kiểm tra bài cũ (5 phút)
- Gọi HS lên máy khởi động phần mềm học toán lớp 3 cho các bạn xem.và thực hiện bài tập theo yeu cầu của GV..
- Nhận xét 
2. Bài mới:	
- Ở nhà các em có thường giúp cha mẹ dọn dẹp nhà cửa không? Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn em học làm công việc gia đình với phần mềm Tidy Up.
a. Hoạt động(15 phút)
Khởi động phần mềm:
MT: HS biết cách tự khởi động phần mềm để luyện tập.
 Em nào biết cách khởi động phần mềm này?
- Khởi động phần mềm bằng cách nhắp đúp chuột vào biểu tượng trên màn hình.
- Em nhắp chuột tại nút Start A New Game và gõ tên em vào, sau đó chọn OK. Thực hiện nhắp chuột chọn lần lượt một trong các phòng để luyện tập.
 + Hall : Phòng đợi (hội trường).
 + Living Room : Phòng khách.
 + Dining Room : Phòng ăn.
 + Kitchen : Nhà bếp.
 + Bathroom : Phòng tắm.
 + Bedroom : Phòng ngủ.
- Trong mỗi phòng các đồ vật rất lộn xộn, nhiệm vụ của các em là dọn dẹp bằng cách di chuyển các đồ vật để đúng vị trí của nó.
Thực hiện công việc:
- Khi nhắp chuột lên đồ vật cần di chuyển nó sẽ được chuyển đến vị trí đúng.
- Khi dọn xong một phòng, phần mềm sẽ yêu cầu em chuyển sang phòng tiếp theo (Click here to move to the next room).
- Các đồ vật cần được dọn dẹp theo thứ tự nhất định.
- Khi dọn dẹp xong phòng cuối em sẽ được 1 giấy chứng nhận có thành tích lao động.
- Nhấn F2 (hoặc nhắp chọn Game ž New Game) để bắt đầu 1 lượt chơi mới.
b.Thực hành.(15 phút)
 MT: HS biết cách khởi động và luyện tập dọn dẹp nhà với phần mềm Tidy Up.
- Hướng dẫn thực hành.
* Thoát phần mềm:
- Bấm vào dấu trên góc màn hình của phần mềm
- Học sinh lên bảng ngồi vào máy tính khởi động phần mềm Learning math 3 và làm một phép tính theo yêu cầu của cô
- Nhận xét.
- Trả lời: 
- Nhắp đúp chuột lên biểu tượng trên màn hình để khởi động phần mềm.
- Quan sát thao tác của giáo viên.
- Học sinh lắng nghe và ghi bài vào vở
- Học sinh quan sát
- Lắng nghe và ghi bài
- Học sinh quan sát hình và ghi nhớ
- Học sinh lắng nghe và ghi nhớ
- Học sinh quan sát hình.
- HS ghi bài và quan sát hình.
- HS ghi nhớ.
- Thực hành.
- Ghi nhớ.
IV. Củng cố - dặn dò:(3 – 5 phút)
- Hs nhắc lại nội dung bài học.
- Về nhà học bài và chuẩn bị bài để tiết sau thực hành.
- Giúp đỡ cha mẹ trong công việc gia đình.
Thứ năm ngày 21tháng 4 năm 2016
KHỐI 3: Tiết 5 - 3A7 ,Tiết 6 - 3A3, Tiết 7 - 3A4
Bài 2: HỌC LÀM CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH VỚI PHẦN MỀM 
TIDY UP (tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
- Giới thiệu tính năng chính của phần mềm cũng chính là nhiệm vụ chính của HS là cần dọn dẹp tất cả sáu căn phòng.
- HS tự khởi động phần mềm Tidy Up.
II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy, máy tính có cài đặt phần mềm Tidy Up (phần mềm dọn dẹp nhà cửa).
- Học sinh:sgk,vở ghi 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
1. Kiểm tra bài cũ (5 phút)
- HS lên máy khởi động phần mềm học toán lớp 3 cho các bạn xem.và thực hiện bài tập theo yeu cầu của GV..
2. Bài mới:	
- Học làm công việc gia đình với phần mềm là phần mềm giúp em làm các công việc đơn giản trong gia đình như quét nhà, lau chùi bát đĩa, dọn tủ sách,... Công việc các em sẽ thực hiện vừa giúp ích cho cha mẹ, vừa tạo thói quen ngăn nắp, sạch sẽ trong cuộc sống.
Hoạt động 1(15 phút)
MT: HS biết cách tự khởi động, cách chơi với phần mềm Tidy Up.
- Gọi HS nhắc lại cách khởi động trò chơi Tudy Up.
- Gọi HS nhắc lại cách chơi của trò chơi này.
b. Hoạt động 2:(15 phút)
Thực hành
 MT: HS biết cách khởi động và luyện tập dọn dẹp nhà với phần mềm Tidy Up.
- Hướng dẫn thực hành.
* Thoát phần mềm:
- Bấm vào dấu trên góc màn hình của phần mềm
4. Củng cố - dặn dò:
- Mời vài em hs nhắc lại nội dung bài học.
- Về nhà học bài và chuẩn bị bài để tiết sau thực hành.
- Giúp đỡ cha mẹ trong công việc gia đình.
- Học sinh lên bảng ngồi vào máy tính khởi động phần mềm Learning math 3 
- Nhận xét.
- Lắng nghe.
- HS trả lời.
- HS trả lời.
- Thực hành dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
IV. Củng cố - dặn dò:(3- 5 phút)
- Mời vài em hs nhắc lại nội dung bài học.
- Về nhà học bài và chuẩn bị bài để tiết sau thực hành.
***
Tiết 8 - 3A5	
Bài 2: HỌC LÀM CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH VỚI PHẦN MỀM 
TIDY UP (tiết 1)
Bài soạn Thứ ba ngày 19 tháng 4 năm 2016
----------------------------------------------
Thứ sáu ngày 22 tháng 4 năm 2016
KHỐI 4: Tiết 2- 4A1, Tiết 3 - 4A2, Tiết 4 - 4A3
BÀI 4: sinh ho¹t tËp thÓ víi encore (TIẾT 2)
I. MỤC TIÊU
- Sinh ho¹t tËp thÓ cïng víi Encore.
II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC
- Đối với giáo viên: máy tính, máy chiếu, giáo án.
- Đối với học sinh: sách giáo khoa, vở, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
1. Kiểm tra bài cũ ( 5 phút)
Nhắc lại các bước để thực hiện đánh đàn trên máy tính
- Các bước thực hiện:
2. Bài tập(13 -15 phút)
T1: Giáo viên yêu cầu hs nháy chuột vào mục Windows, chọn Keyboard và quan sát hình ảnh đàn Oóc- gan xuất hiện.
T2: Mở bản nhạc Lí cây xanh chơi và hát theo đúng nhạc.
- Gv hướng dẫn học sinh thực hiện yêu cầu.
- Gv nêu tác dụng của phần mềm trong những buổi sinh hoạt tập thể hay tập hát.
+ Nếu không có đàn ta có thể dùng Encore mở nhạc để đệm cho lời hát. Làm cho buổi sinh hoạt thêm sôi nổi.
3. Sinh hoạt tập thể (15 – 17 phút)
T4: Mở bản nhạc reo vang bình minh để nghe và hát theo.
- Giáo viên yêu cầu học sinh thực hiện yêu cầu.
- Sửa những lỗi khi hs hát.
- Cho từng nhóm hát thi với nhau.
- Gọi hs nhận xét xem nhóm nào hát hay và đúng nhạc nhất.
- Giáo viên nhận xét chung.
T5: Chơi bản nhạc Ngày mùa vui, nghe và hát theo bản nhạc.
- Yêu cầu hs thực hiện chơi nhạc trên máy tính bằng chuột hoặc bằng phím.
- Nhận xét chung về buổi thực hành.
- Tuyên dương những tổ, nhóm thực hiện tốt công việc.
- Nháy chuột lên mục Windows rồi chọn Keyboard, hình ảnh đàn oóc – gan xuất hiện.
- Dùng chuột để chơi nhạc bằng cách nháy chuột lên những phím trên đàn. Cũng có thể dùng bàn phím, chỉ cần gõ phím Q rồi nhấn các phím A, S, D, Fcó thể tăng giảm cao độ của âm thanh nhờ phím + hay -.’
- Chú ý thực hành.
- Chú ý lắng nghe.
- Thực hành dưới sự hướng dẫn của gv.
- Chú ý lắng nghe + ghi chép vào vở.
- Thực hiện yêu cầu mà gv đưa ra.
- Chú ý lắng nghe + rút kinh nghiệm.
- Thi hát giữa các nhóm.
- Nhận xét về các nhóm.
- Chú ý lắng nghe.
- Thực hiện chơi nhạc trên máy tính dưới sự hướng dẫn của gv.
- Chú ý lắng nghe + rút kinh nghịêm.
IV. CỦNG CỐ, DẶN DÒ (2 - 3 phút)
- Như vậy có thể dùng phím hoặc dùng chuột để chơi nhạc trên máy tính. Việc sử dụng Encore trong sinh hoạt tập thể giúp buổi sinh hoạt thêm sôi nổi. 
- Về nhà mở các bản nhạc khác để nghe và hát theo. Phân biệt khuông nhạc, khóa sol. Nhận biết bảy nốt Đồ Rê Mi Pha Sol La Si.
***
KHỐI 3: Tiết 6 - 3A5, Tiết 7 - 3A6
Bài 2: HỌC LÀM CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH VỚI PHẦN MỀM 
TIDY UP (tiết 2)
Bài soạn Thứ năm ngày 21 tháng 4 năm 2016
---------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_tong_hop_Khoi_3_Khoi_4.doc