Bài soạn lớp 1 - Tuần 30 năm 2010

I . MỤC TIÊU :

- Kể đợc một vài lợi ích của cây và hoa nơi công cộng đối với cuộc sống của con ngời.

- Nêu đợc một vài việc cần làm để bảo vệ cây và hoa nơi công cộng.

- Yêu thiên nhiên, thích gần gũi với thiên nhiên

GDKNS: Biết bảo vệ cây và hoa ở trong trờng, ở đường làng, ngõ xóm và những nơi công cộng khác; biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - Giỏo viờn: Sỏch giỏo khoa, tranh bài tập .

 - Học sinh: Sách bài tập Đạo đức .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Bài cũ :(4)

 - Cần chào hỏi khi nào , tạm biệt khi nào

- Giỏo viờn nờu 1 tỡnh huống để HS xử lí

 

doc 17 trang Người đăng hong87 Lượt xem 880Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn lớp 1 - Tuần 30 năm 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u . Đường cắt tương đối thẳng .
- Dán được các nan giấy thành hình hàng rào đơn giản . Hàng rào có thể chưa cân đối .
ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
- GV : Caực nan giaỏy vaứ haứng raứo maóu.
- HS : Giaỏy maứu,giaỏy vụỷ,duùng cuù thuỷ coõng.
HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC :
1, Kiểm tra đồ dùng (4-5’)
 - Kieồm tra ủoà duứng hoùc taọp cuỷa hoùc sinh, nhaọn xeựt . 
2, Baứi mụựi : Giụựi thieọu baứi.(2’)
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh .
Hoaùt ủoọng 1 : Cho hoùc sinh quan saựt vaứ nhaọn xeựt hỡnh maóu.(5-6’)
 Giaựo vieõn treo hỡnh maóu leõn baỷng vaứ hửụựng daón hoùc sinh quan saựt, hoỷi :
H : Haứng raứo coự maỏy nan giaỏy? Maỏy nan ủửựng? Maỏy nan ngang?
 H :Khoaỷng caựch cuỷa maỏy nan ủửựng maỏy oõ? 
 H :Giửừa caực nan ngang maỏy oõ? 
 H: Nan ủửựng daứi ? Nan ngang daứi?
Hoaùt ủoọng 2 : Hửụựng daón keỷ, caột caực nan giaỏy.(10’)
- Giaựo vieõn hửụựng daón keỷ 4 nan giaỏy ủửựng daứi 6 oõ,roọng 1 oõ vaứ 2 nan ngang daứi 9 oõ,roọng 1 oõ.Giaựo vieõn thao taực chaọm ủeồ hoùc sinh quan saựt.
Hoaùt ủoọng 3 : Hoùc sinh thửùc haứnh.1(10-12’)
 - Keỷ 4 ủoaùn thaỳng caựch ủeàu 1 oõ,daứi 6 oõ theo ủửụứng keỷ cuỷa tụứ giaỏy maứu laứm nan ủửựng.
 - Keỷ tieỏp 2 ủoaùn thaỳng caựch ủeàu 1 oõ,daứi 9 oõ laứm nan ngang.
 Thửùc haứnh caột caực nan giaỏy rụứi khoỷi tụứ giaỏy maứu.Trong luực hoùc sinh thửùc hieọn baứi laứm, 
giaựo vieõn quan saựt hoùc sinh yeỏu,giuựp ủụừ HS yeỏu hoaứn thaứnh nhieọm vuù.
Hoùc sinh quan saựt vaứ nhaọn xeựt : Coự 3 caùnh.
Coự 6 nan giaỏy.
4 nan ủửựng,2 nan ngang.
1 oõ
2 oõ
6 oõ ; 9 ô
 Hoùc sinh thửùc hieọn keỷ nan giaỏy.
 Hoùc sinh thửùc haứnh keỷ caột nan giaỏy.
 Hoùc sinh thửùc haứnh keỷ vaứ caột treõn giaỏy.
III . Củng cố dặn dò : (2’) Cho hoùc sinh nhaộc laùi caựch keỷ caột haứng raứo ủụn giaỷn.
 Chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp cho tieỏt sau.
 --------------------------------------------------------------------------------------- 
Luyện toán : Luyện tập 
I . Mục tiêu : 
 	- Bieỏt ủaởt tớnh, laứm tớnh trửứ, tớnh nhaồm caực soỏ trong phaùm vi 100( khoõng nhụự ) 
 - Biết điền dấu và vẽ hình .
 - Làm tốt các bài tập .
II. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU :
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh .
 * Hướng dấn học sinh làm bài tập .
Baứi 1 : ẹaởt tớnh roài tớnh 
-Muoỏn ủaởt tớnh ủuựng em phaỷi laứm theỏ naứo vụựi baứi : 
 45-23= ? 
- Cho hoùc sinh nhaộc laùi kyừ thuaọt trửứ khoõng nhụ.ự 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt, sửỷa baứi chung 
Baứi 2 : Tớnh nhaồm 
- Giaựo vieõn sửỷa baứi chung 
Baứi 3 : ẹieàn daỏu = 
- Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh thửùc hieọn Chuự y:ự Luoõn so saựnh caực soỏ tửứ traựi sang phaỷi .
_ GV theo dõi 
Baứi 4 : Đoàn tau có 12 toa , khi cắt bỏ lại toa cuối cùng thì đoàn tàu còn lại bao nhiêu toa ? 
- Giaựo vieõn yeõu caàu hoùc sinh ủoùc baứi toaựn vaứ tửù toựm taột baứi toaựn 
- Cho hoùc sinh giaỷi vào vở 
- Hoùc sinh mụỷ vở bài tập 
- Hoùc sinh tửù neõu yeõu caàu baứi taọp 
- Hoùc sinh tửù laứm baứi vaứo baỷng con.
- 2 em leõn baỷng sửỷa baứi 
- Caỷ lụựp sửỷa baứi 
- Hoùc sinh tửù neõu yeõu caàu baứi 
- Cho hoùc sinh laứm baứi treõn baỷng con moói daừy baứn laứm 3 pheựp tớnh 
- 3 hoùc sinh ủaùi dieọn 3 daừy baứn leõn baỷng sửỷa baứi 
57-7 34-4 
70-50 = 50-30 65-15 > 55-15
- Caỷ lụựp sửỷa baứi 
- Hoùc sinh neõu yeõu caàu baứi 
- Hoùc sinh quan saựt laộng nghe ghi nhụự 
 Bài giải :
 Số toa tàu còn lại là :
 12 -1 = 11 ( toa ) 
 Đáp số : 11 toa tàu
IV .Củng cố dặn dò : ( 2’) - Giaựo vieõn nhaọn xeựt tieỏt hoùc. 
 - Daởn hoùc sinh veà nhaứ laứm caực baứi taọp vaứo vụỷ baứi taọp toaựn .
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Luyện viết : CHUYEÄN ễÛ LễÙP .
I. Mục tiêu : Giuựp học sinh cheựp laùi chớnh xaực khoồ thụ cuoỏi cuỷa Baứi chuyeọn ụỷ lụựp .Bieỏt trỡnh baứy theồ hieọn thụ 5 chửừ .
 + ẹieàn ủuựng vaàn uoõt ,ửục, chửừ k hay c .
 + Reứn kú naờng vieỏt ủuựng chớnh taỷ trỡnh baứy saùch ủeùp .
 * Giáo duùc học sinh tớnh caồn thaọn naộn noựt khi vieỏt baứi .
II . Các hoạt động dạy học 
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh .
Hoạt động 1 : (10’)Treo baỷng phuù ủaừ cheựp saỹn baứi .
-ẹoùc caực tửứ khoự :vuoỏt ,chaỳng ,ngoan ,lụựp .
-Nhận xeựt phaõn tớch sửỷa sai .
-Cho học sinh ủoùc laùi caực tửứ khoự .
-*Luyeọn vieỏt :(10’) ẹoùc maóu baứi vieỏt laàn 2 .
+HDHS Tư thế vieỏt baứi :Tử theỏ ngoài vieỏt ,và caựch trỡnh baứy .
-Theo doừi giuựp ủụừ học sinh yeỏu .
-HS vieỏt xong baứi gv ủoùc laùi baứi .
-Thu baứi chaỏm , nhận xét tuyên dương .
Hoạt động 2 :Luyeọn taọp (12’)
 -Cheựp baứi leõn baỷng :
Bài 1 :
 ẹieàn vaàn uoõt hay uoõc ?
 Bài 2 :ẹieàn chửừ k hay c ?
- Giáo viên hướng dấn học sinh laứm .
Thu baứi chaỏm nhận xét tuyên dương những em làm bài tốt viết đẹp .
 Lưu ý : Học sinh còn non , viết chậm 
-HS ủoùc laùi .
-Lụựp vieỏt vaứo baỷng con .
-ẹoùc ẹT.
-HS ủoùc laùi .
-Lụựp cheựp baứi vaứo VBT.
-HS soaựt loói .
-Lụựp laứm vaứo vụỷ .
Buộc toực chuột ủoàng 
-ẹieàn k hay c ?
tuựi keùo quaỷ cam 
kéo co cày cấy con kiến 
III . Củng cố dăn dò ; (2’) : Veà vieỏt laùi baứi .Chuẩn bũ baứi sau .
 Luyện Thủ công : CẮT DÁN HèNH HÀNG RÀO ĐƠN GIẢN ( tiết 1 )
I . mục tiêu :
 - Giỳp HS vẽ và cắt, dỏn được thành thạo hỡnh hàng rào đơn giản.
 - Có thể kết hợp vẽ trang trí hàng rào .
 - GD học sinh cắt dán hàng rào cẩn thận .
II . Các hoạt động dạy học: 
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh 
Hoạt động 1 : 
 - Kiểm tra dụng cụ học tập của HS 
Hoạt động 2 : 
- Gọi HS nhắc lại tờn bài đó học ?
- GV gọi học sinh nờu lại qui trỡnh cắt, dỏn hỡnh hàng rào đơn giản
Hoạt động 3 : 
- GV cho HS lấy giấy ra thực hành kẻ và cắt hỡnh hàng rào đơn giản
- GV theo dừi , giỳp đỡ HS yếu 
- HS đem dụng cụ cho GV kiểm tra 
- Cắt dỏn hàng rào đơn giản
- HS nhắc lại:
+ Lật mặt trỏi của tờ giấy màu cú kẻ ụ, kẻ theo đường kẻ để cú 2 đường thẳng cỏch đều nhau
+ Kẻ 4 nan đứng (dài 6 ụ, rộng 1 ụ) và 2 nan ngang 
+ Cắt theo cỏc đường thẳng cỏch đều
- HS thực hành 
III . Củng cố dặn dò : (2’)
 - Về nhà tập cắt hỡnh hàng rào đơn giản
 - Chuẩn bị dụng cụ cho tiết học sau
Thứ tư ngày 30 tháng 3 năm 2011
 Luyện tiếng việt : Mèo con đi học 
 I. Mục tiêu: 
 	- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ : buồn bực, kiếm cớ, cái đuôi, cừu. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối dòng thơ, khổ thơ. 
 	- Hiểu nội dung bài: Mèo con lười học kiếm cớ nghỉ ở nhà; Cừu dọa cắt đuôi khiến Mèo sợ phải đi học. 
 - Làm tốt các bài tập 
GDHS : Đọc thành thạo và viết chữ đẹp .
II . Các hoạt động động dạy học: 
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh 
Hoạt động 1 - GV cho HS đọc lại bài thơ	 
- GV cho HS đọc 4 dòng thơ đầu.	 H : Mèo kiếm cớ gì để trốn học ?	
- GV giải thích từ: Kiếm cớ: Tìm lý do.
- GV cho HS đọc 6 dòng thơ cuối.	 H : Cừu nói gì khiến Mèo vội xin đi học ngay ? 
	- GV cho HS đọc lại bài thơ	
- Các em có nên bắt chước bạn Mèo không ? 
vì sao?
- GV cho HS học thuộc lòng bài thơ theo 	- HS học thuộc lòng.
phương pháp xoá dần.
- GV gọi HS đọc thuộc lòng. 	
- GV nhận xét, cho điểm.
 Hoạt động 2 : Hướng dấn HS làm bài tập (12,) 
Bài 1 : Viết tiếng trong bài có vần ưu 
Bài 2 : Viết tiếng ngoài bài có vần ưu
 Có vần ươu 
Bài 3 : Viết câu chứa tiếng có vần ưu (hoặc ươu) .
 + GV theo dõi 
Bài 4 : Giáo viên hướng dấn 
Bài 5 : Ghi lại lời cừu nói với mèo .
 + Giáo viên chấm bài , nhận xét .
 - Học sinh đọc lại 
 2 em trả lời .
 Một em đoc 6 dòng thơ cuối bài .
 - Học sinh trả lời 
 - HS đọc thuộc lòng.
 + Cả lớp làm vào vở bài tập . 
 + Cừu 
- quả lựu , mưu trí , con cừu .
- bướu cổ , bình rưọu , con khướu .
Học sinh trả lời miệng : 
+ Quả lựu rất ngon .
+ HS tự làm kết quả : Cái đuôi bị ‘ốm’ 
 Cả lớp tự ghi vào vở bài tập .
III . Củng cố dặn dò : (3’) Ôn lại bài đã học .
 GV nhận xét tiết học và choẩn bị tiết học sau .
 ------------------------------------------------------------------------------------------
 Luyện toán : Phép cộng( Trừ )Trong phạm vi 100 (Không nhớ ) 
I .Mục tiêu :
 - Bieỏt coọng, trửứ caực soỏ coự hai chửừ soỏ khoõng nhụự
 - Coọng, trửứ nhaồm; nhaọn bieỏt bửụực ủaàu veà quan heọ giửừa pheựp coọng vaứ pheựp trửứ 
 - Giaỷi ủửụùc baứi toaựn coự lụứi vaờntrong phaùm vi caực pheựp tớnh ủaừ hoùc 
II. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC 
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động của học sinh 
* Hướng dấn học sinh làm bài tập 
 Baứi 1 :(6’) 10 + 60 =70
 70 – 20= 50
 70-50=20
- Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh nhaọn bieỏt quan heọ giửừa pheựp tớnh coọng, tớnh trửứ 
 Baứi 2 :(10’) ẹaởt tớnh roài tớnh 
- Goùi hoùc sinh neõu laùi caựch ủaởt tớnh 
- Cho hoùc sinh nhaọn xeựt caực pheựp tớnh ủeồ nhaọn ra quan heọ giửừa tớnh coọng vaứ tớnh trửứ 
- Pheựp trửứ laứ pheựp tớnh ngửụùc laùi vụựi pheựp tớnh coọng 
-Giaựo vieõn cho hoùc sinh nhận xét 
Baứi 3 :(8’)
- Giaựo vieõn hửụựng daón ủoùc toựm taột baứi toaựn 
- Cho hoùc sinh giaỷi vaứo vở ô li . 
Toựm taột : 
Haứ coự : 35 que tớnh 
Lan coự : 43 que tớnh 
Cả hai bạn:  que tớnh ? 
 Baứi 4 :(8’) GV Ghi bài toán lên bảng .
- Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh ủoùc baứi toaựn vaứ toựm taột roài tửù giaỷi baứi toaựn 
+ Giáo viên chấm bài , tuyên dương những em
Làm bài tốt .
- Hoùc sinh nhụự laùi kyừ thuaọt coọng trửứ nhaồm 
- Hoùc sinh mụỷ vở ô li ra .
- Hoùc sinh tửù neõu yeõu caàu baứi taọp 
 36 + 12 65 + 22
 48 – 36 87 - 65 
 48 - 12 87 - 22 
 Cả lớp lam vào vở ô li .
Baứi giaỷi : 
 Soỏ que tớnh 2 baùn coự laứ :
35 + 43 = 78 ( que tớnh ) 
ẹaựp soỏ : 78 que tớnh 
Baứi giaỷi : 
 Soỏ boõng hoa Lan coự laứ : 
68 – 34 = 34 ( boõng hoa )
ẹaựp soỏ : 34 boõng hoa 
III . Củng cố dặn dò (2’) Ôn các dạng toán đã học 
 - Giaựo vieõn nhaọn xeựt tieỏt hoùc. Tuyeõn dửụng hoùc sinh hoùc toỏt.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
Mỹ thuật : XEM TRANH THIEÁU NHI VEÀ ẹEÀ TAỉI SINH HOAẽT
I. MUẽC TIEÂU:
 - Giuựp HS laứm quen, tieỏp xuực vụựi tranh veừ cuỷa thieỏu nhi
 - Biết cách quan saựt, moõ taỷ hỡnh aỷnh vaứ maứu saộc treõn tranh
 Chỉ ra bức tranh mình thích nhất .
 GDKNS : Nhaọn ra veỷ ủeùp cuỷa tranh thieỏu nhi
II. CHUAÅN Bề :
 - GV: chuaồn bũ moọt soỏ tranh thieỏu nhi, tranh trong vụỷ taọp veừ
 - HS: vụỷ veừ
III. HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC :
1. Baứi cuừ (3-5’) - GV kieồm tra duùng cuù hoùc taọp cuỷa caực em
 - Nhaọn xeựt sửù chuaồn bũ cuỷa HS
2. Baứi mụựi : Giới thiệu bài (2’)
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn 
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh 
Hoaùt ủoọng1 : (8’) HS quan saựt nhaọn xeựt
- GV giụựi thieọu baứi “ Xem tranh thieỏu nhi”
- GV giụựi thieọu moọt soỏ tranh ủeồ HS nhaọn xeựt
- HD HS quan saựt tranh ủeồ nhaọn ra 
- Caỷnh sinh hoaùt trong gia ủỡnh nhử:
 ( bửừa cụm, hoùc baứi, xem ti vi...)
Caỷnh sinh hoaùt ụỷ phoỏ phửụứng laứng xoựm nhử: (doùn veọ sinh ủửụứng laứng...)
Caỷnh sinh hoaùt trong ngaứy leó hoọi: (ủaỏu vaọt, ủua thuyeàn, choùi gaứ, choùi traõu...)
Caỷnh sinh hoaùt ụỷ saõn trửụứng trong giụứ ra chụi nhử: (keựo co, nhaỷy daõy, chụi baộn bi, chụi nhaỷy oõ, cửụựp cụứ ... )
Hoaùt ủoọng 2:(18’)
 Giaựo vieõn HD HS xem tranh
 - Cho HS quan saựt tranh trong sách giáo khoa 
- GV gụùi yự ủeồ HS tỡm hieồu tranh
 H . ẹeà taứi cuỷa tranh veừ gỡ?
 H . Haừy ủaởt teõn cho bửực tranh?
 H .Caực hỡnh aỷnh trong tranh goàm coự nhửừng gỡ?
 H .Caựch saộp xeỏp caực hỡnh veừ ụỷ trong tranh theỏ naứo?
 H . Trong tranh coự nhửừng maứu saộc naứo?
GV tieỏp tuùc gụùi yự ủeồ HS tỡm hieồu kú hụn veà bửực tranh
- Em haừy neõu hỡnh daựng ủoọng taực cuỷa caực hỡnh veừ?
- Hỡnh aỷnh chớnh veừ gỡ?
- Hỡnh aỷnh phuù veừ gỡ?
- Em cho bieỏt hoaùt ủoọng trong bửực tranh ủang dieón ra ụỷ ủaõu?
-Nhửừng maứu chớnh trong tranh laứ maứu naứo?
- Em thớch nhaỏt maứu naứo?
* GV keỏt luaọn: Nhửừng bửực tranh caực em vửứa xem laứ nhửừng bửụực tranh ủeùp. Muoỏn hieồu bieỏt vaứ thửụỷng thửực ủửụùc tranh, caực em caàn quan saựt ủeồ ủửa ra nhaọn xeựt cuỷa mỡnh veà bửực tranh ủoự
- HS quan saựt tranh vaứ nhaọn xeựt
- HS laộng nghe coõ giaỷng
* HS quan saựt tranh vaứ traỷ lụứi
theo nhoựm
-Sinh hoaùt 
- Baỷo veọ moõi trửụứng
- Hỡnh aỷnh chớnh to caõn ủoỏi ụỷ giửừa
- Trong tranh coự nhửừng maứu xanh ,ủoỷ tớm ,vaứng
- Baùn ủang tửụựi caõy,baùn quoỏc ủaỏt ,baùn duứng choồi queựt ,baùn ủửựng cho gaứ aờn ,baùn saựch nuụực ,baùn ngoài baột saõu
-Caỷnh theồ hieọn roừ noọi dung cuỷa bửực tranh
- Hoó trụù laứm roừ hụn, sinh ủoọng hụn noọi dung cuỷa tranh
- Hoaùt ủoọng trong bửực tranh ủang dieón ra ụỷ moọt kớ tuực xaự
-Nhửừng maứu chớnh trong tranh laứ maứu: Naõu ,vaứng ,tớm ,ủen ,xanh
- Neõu theo yự thớch.
- Laộng nghe
IV. CUÛNG COÁ DAậN DOỉ(2’) GV nhaọn xeựt ủaựnh giaự chung tieỏt hoùc
 Tuyeõn dửụng moọt soỏ em chaờm chuự hoaùt ủoọng toỏt trong lụựp.
 -----------------------------------------------------------------------------------------
Thể dục: TROỉ CHễI 
I. MUẽC TIEÂU
 - HS tieỏp tuùc chụi troứ chụi chuyeàn caàu theo hai nhoựm ngửụứi. Yeõu caàu bieỏt tham gia vaứo troứ chụi ụỷ mửực ủoọ tửụng ủoỏi chuỷ ủoọng
 - Tieỏp tuùc chụi troứ chụi : “Keựo cửa lửứa xeỷ”. Yeõu caàu bieỏt tham gia ủửụùc vaứo troứ chụi coự keỏt hụùp vaàn ủieọu 
II. ẹềA ẹIEÅM - PHệễNG TIEÄN 
 -Doùn veọ sinh trửụứng, nụi taọp. Quaỷ caàu ủeồ chuyeàn
III. NOÄI DUNG VAỉ PHệễNG PHAÙP LEÂN LễÙP
 Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn 
 Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh 
1. Phaàn mụỷ ủaàu(4-5’)
GV nhaọn lụựp, phoồ bieỏn noọi dung yeõu caàu
 Chaùy nheù nhaứng thaứnh moọt haứng doùc
- Hoùc sinh taọp hụùp 2 haứng doùc 
 - Chuyeồn voứng troứn.
ẹi thửụứng theo voứng troứn vaứ hớt thụỷ saõu
+ Khụỷi ủoọng .
Xoay khụựp caỳng tay vaứ coồ tay, hoõng, goỏi
2. Phaàn cụ baỷn (20-25’)
+ Troứ chụi : “ Keựo cửa lửứa xeỷ ”
Taọp hụùp haứng ngang
GV neõu teõn troứ chụi. Cho HS ủửựng thaứnh tửứng 
ủoõi quay maởt vaứo nhau, naộm tay chuaồn bũ tử
theỏ ủửựng vaứ thửùc hieọn chụi troứ chụi
Cho HS chụi vaứi laàn
Troứ chụi chuyeàn caàu theo nhoựm 2 ngửụứi
- Cho HS ủửựng thaứnh tửứng ủoõi moọt, quay maởt vaứo nhau vaứ chuyeàn caàu tửứng ủoõi moọt. ẹoõi naứo chuyeàn, caàu khoõng rụi xuoỏng ủaỏt laứ thaộng cuoọc.
 - HS chụi troứ chụi khoaỷng 8 phuựt
3. Phaàn keỏt thuực (7’) 
- ẹửựng voó tay vaứ haựt
Taọp ủoọng taực vửụn thụỷứ, ủieàu hoaứ cuỷa baứi theồ duùc moói ủoọng taực 2 laàn 8 nhũp
 - GV cuứng HS heọ thoỏng laùi baứi hoùc
 - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
 - Hoùc sinh chụi 
 Hoài túnh .
Caỷ lụựp taọp 2 ủoọng taực vửụn thụỷ vaứ ủieàu hoứa cuỷa baứi theồ duùc phaựt trieồn chung .
 Thứ năm ngày 31 tháng 3 năm 2011 
 Luyện toán : Các ngày lễ trong tuần 
I . Mục tiêu : 
 - Củng cố học sinh biết về tuần lễ có 7 ngày , biết tên các ngày trong tuần , biết đọc thứ , ngày , tháng trên tờ lịch bóc hằng ngày .
 - Làm tốt các bài tập .
* GDHS : Trong khi làm toán phải tính cẩn thận .
II . Các hoạt động dạy học 
 Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn 
 Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh 
Hoạt động 1 : Hướng dấn học sinh làm bài tập (20’)
Bài 1 : Viết tiếp vào chô chấm 
 + Nếu hôm nay là thứ hai thì :
 - Ngày mai là thứ ...
 - Ngày kia là thứ ....
 - Hôm qua là ....
 - Hôm kia là thứ ...
Bài 2 : Đoc các tờ lịch trên hình vẽ dưới đây rồi viết vào chỗ chấm :
 - GV theo dõi .
Bài 3 : Gọi HS đọc bài toán .
 + GV hướng dấn 
 * Giáo viên chấm bài nhận xét .
Hoạt động 2 : Hướng dấn HS khá (12’)
1 , Em xem lịch , thấy hôm nay là thứ 3 ngày 8 tháng 4 Vậy , hôm qua là thứ ...., ngày ....,tháng .... .Ngày mai là thứ ...,ngày ...tháng ...
2, Mẹ được nghỉ phép 10 ngày . Mẹ đã nghỉ hết 1 tuần lễ . Hỏi mẹ còn được nghỉ mấy ngày nữa ? 
 + Giáo viên chấm bài nhận xét .
 + Học sinh làm vào vở bài tập 
Kết quả : - Ngày mai là thứ ba .
 - Ngày kia là thứ tư .
 - Hôm qua là chủ nhật .
 - Hôm kia là thứ bảy .
 - Học sinh nhìn vào vở bài tập để viết .
 +Ngày 8 là thứ sáu 
 + Ngày 9 là thứ bảy 
 + Chủ nhật là ngày 10
 + Thứ 5 là ngày 7 
 - Học sinh làm bài :
 Bài giải 
 Đổi 1 tuần lễ = 7 ngày 
Số ngày em được nghỉ là :
 7 + 2 = 9 ( ngày ) 
 Đáp số : 9 ngày . 
 + Cả lớp làm vào vở ô li .
 Đáp số : 3 ngày 
Iii . Củng cố dặn dò :(2’) Ôn lại các ngày lễ trong tuần thành thạo 
 Nhận xét tiếi học và chuẩn bị tiết học sau .
 -----------------------------------------------------------------------------------------
Luyện kể chuyện : Dê con nghe lời mẹ 
I .Mục tiêu 
 -HS nghe GV kể, nhớ được nội dung câu chuyện, dựa vào tranh minh hoạ và câu hỏi của GV kể lại được từng đoạn và cả câu chuyện
 -Phân biệt và thể hiện được lời của dê mẹ và lời của sói
 -Hiểu được ý nghĩa câu chuyện: Dê con vì biết nghe lời mẹ nên không mắc mưu Sói. -Sói bị thất bại, tiu nghỉu bỏ đi. Chúng ta phải biết vâng lời người lớn
 GDKNS : Học sinh kể rõ ràng , mạnh dạn trước tâp thể .
II . Hoạt động dạy học 
1.Bài cũ (3-5’)* Cho 4 HS nối tiếp nhau kể 4 đoạn của câu chuyện: Sói và Sóc
2. Bài mới Giới thiệu bài (1-2’)
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh 
Hoạt động 1: GV kể chuyện (2-4’)
* GV giới thiệu vaứ kể chuyện lần 1: kể toàn bộ câu chuyện
- Chú ý : Khi kể phải chuyển giọng linh hoạt từ lời sói sang lời dê mẹ, lời dê con
- GV kể lần 2 kết hợp chỉ tranh để HS nhớ chi tiết câu chuyện
Hoạt động 2: Học sinh kể chuyện từng đoạn (10-15’)
* Lắng nghe
* Nghe biết nội dung câu chuyện
- HS lắng nghe cô kể và theo dõi tranh . HS nghe nhớ chi tiết câu chuyện
* HS kể chuyện theo tranh
HS kể trước lớp, các bạn khác nhận xét
Nội dung đúng không?
* Cho HS tập kể từng đoạn theo tranh
Tranh 1: GV treo tranh và hỏi:
- Trước khi đi Dê mẹ dặn con thế nào?
- Dê mẹ hát bài hát như thế nào?
- Trước khi đi Dê mẹ dặn con
Không được mở cửa cho ai vào nhà,khi nào mẹ về mẹ hát các con mới được mở cửa 
- Dê mẹ hát bài hát :Dê con ngoan 
 Dê mẹ dặn con như vậy và chuyện gì đã sảy ra sau đó?
- Cho 2 HS kể lại bức tranh 1
	Gọi HS nhận xét
ngoãn .Mau..con bú
- Dê mẹ dặn con như vậy nhưng vẫn có con sói già đến gõ cửa
- Học sinh khác theo dõi bổ sung.
Tranh 2: Tiến hành như tranh 1
Sói đang làm gì?
Giọng hát của nó như thế nào?
- Bầy dê con đã làm gì?
- Có thể kể theo nhiều cách khác nhau cho phù hợp.
- 2 HS kể lại nội dung bức tranh 2 
Thi kể lại tranh 2
Tranh 3 ,4 : Tương tự 
Hoạt động 3(7’)
- Không tin và đuổi nó đi
- Thi theo tổ
* Mỗi tổ cử một bạn lên kể hết câu truyện.
- Ba học sinh sắm vai kể trước lớp.
Đại diện nhóm phân vai để kể chuyện
- Lắng nghe
- Học sinh kể toàn bộ câu chuyện
* Cho HS kể lại toàn bộ câu chuyện(10’)
- Cho HS phân vai hoá trang để kể
Hoạt động 4(5’) Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện
- Câu chuyện này giúp em hiểu điều gì?
- Các em có biết vì sao dê con không mắc mưu Sói?
Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì?
 GV chốt lại ý nghĩa câu chuyện
* Hôm nay ta kể chuyện gì?
- Qua câu chuyện các em học tập ai? Vì sao?
- Ai là người kể hay nhất hôm nay?
* Dê con nghe lời mẹ
Qua câu chuyện em học tập dê con
- Chọn ra bạn kể hay
- HS lắng nghe
- Nghe để thực hiện.
 III . Củng cố dặn dò (2’) - GV nhận xét tiết học
 - Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện cho gia đình nghe, chuẩn bị cho tiết kể sau
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Luyện Mỹ thuật : XEM TRANH THIEÁU NHI VEÀ ẹEÀ TAỉI SINH HOAẽT
I. MUẽC TIEÂU:
 - Củng cố HS laứm quen, tieỏp xuực vụựi tranh veừ cuỷa thieỏu nhi
 - Chỉ ra bức tranh mình thích nhất .
 * GDKNS : Nhaọn ra veỷ ủeùp cuỷa tranh thieỏu nhi
III. HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC :
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn 
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh 
Hoaùt ủoọng1 : (6’) - GV giụựi thieọu baứi “ Xem tranh thieỏu nhi”
- GV giụựi thieọu moọt soỏ tranh ủeồ HS nhaọn xeựt
+ Caỷnh sinh hoaùt trong gia ủỡnh nhử:
 ( bửừa cụm, hoùc baứi, xem ti vi...)
+ Caỷnh sinh hoaùt ụỷ phoỏ phửụứng laứng xoựm nhử: (doùn veọ sinh ủửụứng laứng...)
 + Caỷnh sinh hoaùt ụỷ saõn trửụứng trong giụứ ra chụi nhử: (keựo co, nhaỷy daõy, chụi baộn bi, chụi nhaỷy oõ, cửụựp cụứ ... )
Hoaùt ủoọng 2:(20’)
 - Cho HS quan saựt tranh trong sách giáo khoa 
H . ẹeà taứi cuỷa tranh veừ gỡ?
 H . Haừy ủaởt teõn cho bửực tranh?
 H .Caực hỡnh aỷnh trong tranh goàm coự nhửừng gỡ?
 H .Caựch saộp xeỏp caực hỡnh veừ ụỷ trong tranh theỏ naứo?
 H . Trong tranh coự nhửừng maứu saộc naứo?
GV tieỏp tuùc gụùi yự ủeồ HS tỡm hieồu kú hụn veà 
- HS quan saựt tranh vaứ nhaọn xeựt
- HS laộng nghe coõ giaỷng
* HS quan saựt tranh vaứ traỷ lụứi
theo nhoựm
-Sinh hoaùt 
- Baỷo veọ moõi trửụứng
bửực tranh
- Em haừy neõu hỡnh daựng ủoọng taực cuỷa caực hỡnh veừ?
- Hỡnh aỷnh chớnh veừ gỡ?
- Hỡnh aỷnh phuù veừ gỡ?
- Em cho bieỏt hoaùt ủoọng trong bửực tranh ủang dieón ra ụỷ ủaõu?
-Nhửừng maứu chớnh trong tranh laứ maứu naứo?
- Em thớch nhaỏt maứu naứo?
* GV keỏt luaọn: Nhửừng bửực tranh caực em vửứa xem laứ nhửừng bửụực tranh ủeùp....
- Hỡnh aỷnh chớnh to caõn ủoỏi ụỷ giửừa
- Trong tranh coự nhửừng maứu xanh ,ủoỷ tớm ,vaứng
 - Học sinh trả lời 
-Nhửừng maứu chớnh trong tranh laứ maứu: Naõu ,vaứng ,tớm ,ủen ,xanh- Laộng nghe
IV. CUÛNG COÁ DAậN DOỉ(2’) GV nhận xét và tuyên dương những em trả lời đầy đủ .
 Nhận xét tiết học .
 ----------------------------------------------------------------------------------------
Hđng ll: CHUÛ ẹIEÅM
 YêU QUí Mẹ VΜ Cô 
I . Mục tiêu:
 - Giáo dục tinh thân đàn kết ,sự quan tâm , gắn bó , chan hòa giữa các học sinh nam và nữ trong lớp học .
 - Giúp HS có thái độ và trách nhiệm trong học tập. 
II. Các hoạt động dạy học:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn 
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh 
Hoạt động 1 :(5’) Khởi động 
 - Giáo viên nhận xét 
 Cả lớp hát một số bài hát nói về mẹ và cô .
Hoạt động 2 :(7’) Giáo viên nêu ý nghĩa của chủ điểm .
 + GVnêu .....
- Học sinh chơi theo sự hướng dấn 
Hoat đông 3 :(20’) Trò chơi toán học
1. HS hãy đọc thuộc bài thơ trong bài thơ tặng cháu .
HS thảo luận và trả lời theo từng đội chơi.
2. Em hãy đọc các số từ 50 đến 100?
3. Em hãy nêu các loại tín hiệu đèn giao thông?
4. Em hãy nêu chủ điểm tháng 3 là gì?
Những câu hỏi nào quá khó thì giáo viên gợi ý thêm.
5. Em hãy kể một câu chuyện hoặc hát một bài hát về bà, mẹ hoặc cô giáo?
 Ngoài ra GV nêu một số câu đố để HS trả lời.
 HS thảo luận và trả lời nếu nhóm nào 
trả lời sai nhóm khác bổ sung
GV tuyên dương các nhóm, cá nhân trả 
 lời đúng

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an tuan 30lop 1 2011.doc