Đề kiểm tra môn Tiếng Anh Lớp 3 - Học kì 1

II. Listen and circle.(1pt)

1 Girl: May I __________, Mr Loc?

 Mr Loc: No, you can’t.

a. sit down

b. go out

c. come in

2. Mr Loc: Goodmorning boys and girls

 Class: Goodmorning Mr Loc

 Mr Loc: ___________, please!

a. Stand up

b. Sit down

c. Come in

3. Miss Hien: _________, boy!

 Boy: Sorry Miss.Hien

a. Be quiet

b. Stand up

c. Goodmorning boy

4. Class: Goodbye Mr Loc

 Mr Loc: Goodbye class.

 Linda, _________,please!

a. don’t talk

b. come here

c. come in

 

doc 4 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 885Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra môn Tiếng Anh Lớp 3 - Học kì 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Test
I. Listen and match:(1pt)
1
a
b
2
c
3
4
5
d
e
II. Listen and circle.(1pt)
1 Girl: May I __________, Mr Loc?
 Mr Loc: No, you can’t.
a. sit down
b. go out
c. come in
2. Mr Loc: Goodmorning boys and girls
 Class: Goodmorning Mr Loc
 Mr Loc: ___________, please!
a. Stand up	 
b. Sit down	
c. Come in
3. Miss Hien: _________, boy!
 Boy: Sorry Miss.Hien
a. Be quiet	
b. Stand up	
c. Goodmorning boy
4. Class: Goodbye Mr Loc
 Mr Loc: Goodbye class. 
 Linda, _________,please!
a. don’t talk	
b. come here
c. come in
5. Mai: May I _______?
 Miss Hien: Yes, you can
a. go out
b. come here
c. come in
III. Listen and number:(1pt)
a
c
b
11
d
e
IV. Listen and tick: P(1pt)
1.
c
P
b
a
2. 
c
b
b
a
3. 
c
b
a
4.
c
b
a
5.
a
b
c
c
V. Listen and complete:(1pt)
five	rulers	that	orange	gym	
I’m five years old.
Is your friend?
These are my 
My favourite colour is
The school ..is large.
*************End*************

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kt_hk1.doc