Bài soạn lớp 1 - Tuần 31 (chuẩn)

- Học sinh đọc trơn cả bài. Phát âm đúng các từ ngữ: ngưỡng cửa, nơi này, quen, dắt vòng, đi men, lúc nào.

- Biết nghỉ hơi sau mỗi dòng thơ và khổ thơ.

- Ôn các vần ăt, ăc; tìm được tiếng, nói được câu chứa tiếng có vần ăt, ăc.

- Hiểu nội dung bài: Ngưỡng cửa thân quen với mọi người trong gia đình từ bé đến lớn. Ngưỡng cửa là nơi để từ đó đứa trẻ bắt đầu đến trường rồi đi xa hơn nữa.

- Trả lời được câu hỏi 1, 2 trong SGK.

 

doc 28 trang Người đăng hong87 Lượt xem 1683Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn lớp 1 - Tuần 31 (chuẩn)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
höõa laønh.
Hoïc sinh nhaéc laïi.
2 hoïc sinh ñoïc, hoïc sinh khaùc doø theo baøi baïn ñoïc treân baûng töø.
Hoïc sinh ñoïc thaàm vaø tìm caùc tieáng khoù hay vieát sai: tuyø theo hoïc sinh neâu nhöng giaùo vieân caàn choát nhöõng töø hoïc sinh sai phoå bieán trong lôùp.
Hoïc sinh vieát vaøo baûng con caùc tieáng hay vieát sai: ñöôøng, xa taép, vaãn, 
Hoïc sinh thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân ñeå cheùp baøi chính taû vaøo vôû chính taû.
Hoïc sinh tieán haønh cheùp baøi vaøo taäp vôû.
Hoïc sinh soaùt loãi taïi vôû cuûa mình vaø ñoåi vôû söõa loãi cho nhau.
Hoïc sinh ghi loãi ra leà theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân.
Ñieàn vaàn aêt hoaëc aêc.
Ñieàn chöõ g hoaëc gh.
Hoïc sinh laøm VBT.
Caùc em thi ñua nhau tieáp söùc ñieàn vaøo choã troáng theo 2 nhoùm, moãi nhoùm ñaïi dieän 5 hoïc sinh.
Giaûi 
Baét, maéc.
Gaáp, ghi, gheá.
Hoïc sinh neâu laïi baøi vieát vaø caùc tieáng caàn löu yù hay vieát sai, ruùt kinh nghieäm baøi vieát laàn sau.
**************** 
TiÕt 4: §¹o ®øc
B¶o vÖ hoa vµ c©y n¬i c«ng céng( TiÕt 2)
I. Môc tiªu
	- Kể được một vài lợi ích của cây và hoa nơi công cộng đối với đời sống con người.
	- Nêu được một vài việc cần làm để bảo vệ hoa và cây nơi công cộng.
	- Biết bảo vệ cây và hoa ở vườn trường, ở đường làng, ngõ xóm và những nơi công cộng khác; Biết nhắc nhở mọi người cùng thực hiện
	* GDBVMT: Yêu quý và gần gũi thiên nhiên, yêu thích các loài cây và hoa. Không đồng tình với các hành vi, việc làm phá hoại cây và hoa nơi công cộng. Thái độ ứng xử thân thiện với môi trường qua bảo vệ các loài cây và hoa.
	* K ỹ n ăng s ống: K ỹ n ăng ra quy ết đ ịnh v à gi ải quy ết v ấn đ ề, k ỹ n ăng t ư duy ph ê ph án
II. C¸c ®å dïng d¹y häc:
 - Vôû baøi taäp ñaïo ñöùc 1 .
	- Baøi haùt “Ra chôi vöôøn hoa “(nhaïc vaø lôøi :Vaên Taán ).
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
1. «n ®Þnh tæ chøc
2. KiÓm tra bµi cò
Goïi 2 hoïc sinh neâu laïi noäi dung tieát tröôùc.
Taïi sao phaûi baûo veä caây vaø hoa nôi coâng coäng?
3. Baøi môùi : Giôùi thieäu baøi ghi bµi.
Hoaït ñoäng 1 : Laøm baøi taäp 3
Giaùo vieân höôùng daãn laøm baøi taäp vaø cho hoïc sinh thöïc hieän vaøo VBT.
Goïi moät soá hoïc sinh trình baøy, lôùp nhaän xeùt boå sung.
Giaùo vieân keát luaän: 
Nhöõng tranh chæ vieäc laøm goùp phaàn taïo moâi tröôøng trong laønh laø tranh 1, 2, 4.
Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän vaø ñoùng vai theo tình huoáng baøi taäp 4:
Giaùo vieân chia nhoùm vaø neâu yeâu caàu thaûo luaän ñoùng vai.
Goïi caùc nhoùm ñoùng vai, caû lôùp nhaän xeùt boå sung.
Giaùo vieân keát luaän :
Neân khuyeân ngaên baïn hoaëc maùch ngöôøi lôùn khi khoâng caûn ñöôïc baïn. Laøm nhö vaäy laø goùp phaàn baûo veä moâi tröôøng trong laønh, laø thöïc hieän quyeàn ñöôïc soáng trong moâi tröôøng trong laønh.
Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh xaây döïng keá hoaïch baûo veä caây vaø hoa
Giaùo vieân cho hoïc sinh thaûo luaän theo nhoùm noäi dung sau:
Nhaän baûo veä chaêm soùc caây vaø hoa ôû ñaâu?
Vaøo thôøi gian naøo?
Baèng nhöõng vieäc laøm cuï theå naøo?
Ai phuï traùch töøng vieäc?
Goïi ñaïi dieän töøng nhoùm leân trình baøy, cho caû lôùp taûo ñoåi.
Giaùo vieân keát luaän :
Moâi tröôøng trong laønh giuùp caùc em khoeû maïnh vaø phaùt trieån. Caùc em caàn coù haønh ñoäng baûo veä, chaêm soùc caây vaø hoa.
Hoaït ñoäng 4: Hoïc sinh cuøng giaùo vieân ñoïc ñoaïn thô trong VBT:
“Caây xanh cho baùng maùt
Hoa cho saéc cho höông
Xanh, saïch, ñeïp moâi tröôøng
Ta cuøng nhau gìn giöõ”.
4. Cuûng coá: Hoûi teân baøi.
Cho haùt baøi “Ra chôi vöôøn hoa”
Nhaän xeùt, tuyeân döông. 
5. Daën doø: Hoïc baøi, xem laïi caùc baøi ñaõ hoïc.
2 HS neâu noäi dung baøi hoïc tröôùc.
Caây vaø hoa cho cuoäc soáng theâm ñeïp, khoâng khí trong laønh.
Vaøi HS nhaéc laïi.
Hoïc sinh thöïc hieän vaøo VBT.
Hoïc sinh trình baøy, hoïc sinh khaùc nhaän xeùt vaø boå sung. 
Hoïc sinh nhaéc laïi nhieàu em.
Hoïc sinh laøm baøi taäp 4:
2 caâu ñuùng laø:
Caâu c: Khuyeân ngaên baïn
Caâu d: maùch ngöôøi lôùn.
Hoïc sinh nhaéc laïi nhieàu em.
Hoïc sinh thaûo luaän vaø neâu theo thöïc teá vaø trình baøy tröôùc lôùp. Hoïc sinh khaùc boå sung vaø hoaøn chænh.
Hoïc sinh nhaéc laïi nhieàu em.
Hoïc sinh ñoïc laïi caùc caâu thô trong baøi.
Haùt vaø voå tay theo nhòp.
--------------------@&?----------------------
Ngµy so¹n: 10 / 4 / 2011
 Ngµy gi¶ng: Thø t­ ngµy 13 th¸ng 4 n¨m 2011
TiÕt 1: To¸n( TiÕt 122) 
§åNG Hå - THêI GIAN
I. Môc tiªu
	-Làm quen với mặt đồng hồ, biết xem giờ đúng, có biểu tượng ban đầu về thời gian
II. C¸c ®å dïng d¹y häc:
	- Moâ hình maët ñoàng hoà, coù kim ngaén, kim daøi .
 	- Ñoàng hoà ñeå baøn coù kim ngaén, kim daøi .
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc : 
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
1. æn ®Þnh tæ chøc
2. Kieåm tra baøi cuõ : 
- Kieåm tra vôû baøi taäp cuûa HS 
3. Baøi môùi :
a. Giôùi thieäu baøi: Hoâm nay caùc em hoïc baøi : Ñoàng hoà , thôøi gian . 
b. Giôùi thieäu maët ñoàng hoà vaø vò trí caùc kim chæ giôø ñuùng treân maët ñoàng hoà : 
- Cho HS quan saùt ñoàng hoà ñeå baøn vaø hoûi :
- Treân maët ñoàng hoà coù nhöõng gì ?
GV : Ñoàng hoà giuùp ta bieát ñöôïc thôøi gian ñeå laøm vieäc vaø hoïc taäp .
- GV Höôùng daãn HS nhaän bieát
+ Ñaây laø maët ñoàng hoà : Ñoàng hoà coù kim ngaén , kim daøi vaø caùc soá töø 1 ñeán 12. Hai kim naøy ñeàu quay ñöôïc vaø quay theo chieàu töø soá beù ñeán soá lôùn .
 ( GV laøm thao taùc quay kim cho HS xem ) 
* GV höôùng daãn HS nhaän bieát giôø ñuùng
- Khi kim daøi chæ soá 12 vaø kim ngaén chæ vaøo moät soá naøo ñoù thì luùc ñoù ta coù giôø ñuùng 
VD kim ngaén chæ soá 9 thì ñoàng hoà chæ 9 giôø 
- Cho HS xem maët ñoàng hoà ôû caùc thôøi ñieåm khaùc nhau 
- Gv hoûi theo thöù töï töø traùi sang phaûi taïi thôøi ñieåm 5 giôø , 6 giôø , 7 giôø 
- Luùc 5 giôø kim ngaén chæ soá maáy , kim daøi chæ soá maáy ? luùc ñoù em beù ñang laøm gì ? 
- Luùc 6 giôø kim ngaén chæ soá maáy , kim daøi chæ soá maáy ? luùc ñoù em beù ñang laøm gì ? 
- Luùc 7giôø kim ngaén chæ soá maáy , kim daøi chæ soá maáy ? luùc ñoù em beù ñang laøm gì ?
 Thöïc haønh
- Cho HS thöïc haønh xem ñoàng hoà : Ghi soá giôø öùng vôùi maët ñoàng hoà 
* Höôùng daãn HS xem : 
- Ñoàng hoà ñaàu tieân coù kim ngaén chæ soá maáy ? kim daøi chæ soá maáy ? 
Vaäy luùc ñoù laø maáy giôø ? 
Vaäy ta vieát soá 8 vaøo doøng keû chaám ôû döôùi . 
- Cho HS ñoïc laïi soá giôø töông öùng treân maët ñoàng hoà goïi HS nhaän xeùt .
- Giôùi thieäu vôùi caùc khoaûng giôø öùng vôùi saùng chieàu toái 
4. Củng cè :
- GoÏi HS nhaéc laïi kieán thöùc võa hoïc 
5. Daën doø : 
- Nhaän xeùt tieát hoïc : Tuyeân döông nhöõng em hoïc toát , nhaéc nhôû nhöõng em hoïc chöa toát , 
- Veà nhaø taäp xem giôø vaø chuaån bò baøi hoâm sau : Thöïc haønh 
- HS noäp vôû baøi taäp ñeå kieåm tra 
- Lôùp quan saùt maët ñoàng hoà vaø traû lôøi caâu hoûi : 
- Treân maët ñoàng hoà coù soá , kim ngaén , kim daøi .
- HS caû lôùp theo doõi
- Lôùp ñoàng thanh : 9 giôø 
- HS theo doõi
- Kim ngaén chæ soá 5 , kim daøi chæ soá 12 , em beù ñang nguû 
- Kim ngaén chæ soá 6 , kim daøi chæ soá 12 , em beù taäp theå duïc 
- Kim ngaén chæ soá 7, kim daøi chæ soá 12 , em beù ñeán tröôøng .
-Kim ngaén chæ soá 8 , kim daøi chæ soá 12 
-8 giôø . 
- HS vieát soá giôø töông öùng phía döôùi
- HS ñoïc laïi .
- HS theo doõi
- HS traû lôøi 
*****************
TiÕt 2 + 3: TËp ®äc
KÓ CHO BÐ NGHE
I. Môc tiªu
- Hoïc sinh ñoïc trôn caû baøi thô. Chuù yù:
- Phaùt aâm ñuùng caùc töø ngöõ: aàm ó, choù veän, chaêng daây, aên no, quay troøn, naáu côm.
- Luyeän caùch ñoïc theå thô 4 chöõ.
- OÂn caùc vaàn öôc, öôt; tìm ñöôïc tieáng trong baøi coù vaàn öôc, tieáng ngoaøi baøi coù vaàn öôc, öôt.
 - Hieåu töø ngöõ trong baøi. Hieåu ñöôïc ñaëc ñieåm ngoä nghónh cuûa caùc con vaät, ñoà vaät trong nhaø, ngoaøi ñoàng.
	- Traû lôøi caâu hoûi 1, 2 SGK.
II. §å dïng
- Tranh minh ho¹, bé ch÷, SGK. 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
1. æn ®Þnh tæ chøc
2. KiÓm tra bµi cò : Hoûi baøi tröôùc.
Goïi 2 hoïc sinh ñoïc baøi: “Ngöôõng cöûa” vaø traû lôøi caâu hoûi 1 vaø 2 trong SGK.
GV nhaän xeùt chung.
3. Baøi môùi:
GV giôùi thieäu tranh, giôùi thieäu baøi vaø baøi ghi baûng.
Höôùng daãn hoïc sinh luyeän ñoïc:
Ñoïc maãu baøi thô laàn 1 (gioïng ñoïc vui töôi tinh nghòch, nghæ hôi laâu sau caùc caâu chaün soá 2, 4, 6, ). Toùm taét noäi dung baøi.
Ñoïc maãu laàn 2 ( chæ baûng), ñoïc nhanh hôn laàn 1.
Luyeän ñoïc tieáng, töø ngöõ khoù:
Cho hoïc sinh thaûo luaän nhoùm ñeå tìm töø khoù ñoïc trong baøi, giaùo vieân gaïch chaân caùc töø ngöõ caùc nhoùm ñaõ neâu.
Choù veän: (ch ¹ tr, eân ¹ eâng), chaêng daây: (daây ¹ giaây), quay troøn: (qu + uay), naáu côm: (n ¹ l)
Hoïc sinh luyeän ñoïc caùc töø ngöõ treân:
Luyeän ñoïc caâu:
Goïi em ñaàu baøn ñoïc hai doøng thô (doøng thöù nhaát vaø doøng thöù hai). Caùc em sau töï ñöùng daäy ñoïc caùc doøng thô noái tieáp (moãi em 2 doøng thô cho troïn 1 yù).
Luyeän ñoïc ñoaïn vaø caû baøi thô:
Ñoïc noái tieáp töøng khoå thô (moãi em ñoïc 4 doøng thô)
Thi ñoïc caû baøi thô.
Giaùo vieân ñoïc dieãn caûm laïi baøi thô.
Ñoïc ñoàng thanh caû baøi.
Luyeän taäp:
OÂn vaàn öôc, öôt.
Giaùo vieân yeâu caàu Baøi taäp 1: 
Tìm tieáng trong baøi coù vaàn öôc ?
Baøi taäp 2:
Tìm tieáng ngoaøi baøi coù vaàn öôc, öôt ?
Goïi hoïc sinh ñoïc laïi baøi, giaùo vieân nhaän xeùt.
Tieát 2
*. Tìm hieåu baøi vaø luyeän noùi:
Hoûi baøi môùi hoïc.
Goïi hoïc sinh ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi:
+ Em hieåu con traâu saét trong baøi laø gì?
Goïi hoïc sinh ñoïc phaân vai: goïi 2 em, 1 em ñoïc caùc doøng thô chaún (2, 4, 6, ), 1 em ñoïc caùc doøng thô leû (1, 3, 5, ) taïo neân söï ñoái ñaùp.
* Hoûi ñaùp theo baøi thô:
Goïi 2 hoïc sinh hoûi ñaùp theo maãu.
Goïi nhöõng hoïc sinh khaùc hoûi ñaùp caùc caâu coøn laïi.
Nhaän xeùt hoïc sinh ñoïc vaø hoûi ñaùp.
Thöïc haønh luyeän noùi:
Ñeà taøi: Hoûi ñaùp veà nhöõng con vaät em bieát.
Giaùo vieân cho hoïc sinh quan saùt tranh minh hoaï vaø neâu caùc caâu hoûi gôïi yù ñeå hoïc sinh hoûi ñaùp veà nhöõng con vaät em bieát
Nhaän xeùt luyeän noùi vaø uoán naén, söûa sai.
4. Cuûng coá:
Hoûi teân baøi, goïi ñoïc baøi, neâu laïi noäi dung baøi ñaõ hoïc.
5. Daën doø: Veà nhaø ñoïc laïi baøi nhieàu laàn, xem baøi môùi.
Hoïc sinh neâu teân baøi tröôùc.
2 hoïc sinh ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi:
Nhaéc l¹i tªn bµi.
Laéng nghe.
Laéng nghe vaø theo doõi ñoïc thaàm treân baûng.
Thaûo luaän nhoùm ruùt töø ngöõ khoù ñoïc, ñaïi dieän nhoùm neâu, caùc nhoùm khaùc boå sung.
Vaøi em ñoïc caùc töø treân baûng.
Ñoïc noái tieáp moãi em 2 doøng thô baét ñaàu em ngoài ñaàu baøn daõy baøn beân traùi.
Ñoïc noái tieáp 4 em.
Moãi nhoùm cöû ñaïi dieän 1 hoïc sinh ñoïc thi ñua giöõa caùc nhoùm.
2 em, lôùp ñoàng thanh.
Nöôùc. 
Caùc nhoùm thi tìm tieáng vaø ghi vaøo baûng con, thi ñua giöõa caùc nhoùm.
Öôc: nöôùc, thöôùc, böôùc ñi, 
Öôt: reùt möôùt, aåm öôùt, söôùt möôùt, 
2 em ñoïc laïi baøi thô.
Con traâu saét laø caùi maùy caøy. Noù laøm thay vieäc con traâu nhöng ngöôøi ta duøng saét ñeå cheá taïo neân goïi laø traâu saét.
Em 1 ñoïc: Hay noùi aàm ó.
Em 2 ñoïc: Laø con vòt baàu.
Hoïc sinh cöù ñoïc nhö theá cho ñeán heát baøi.
Hoûi: Con gì hay noùi aàm ó
Ñaùp: Con vòt baàu.
Hoûi: Con gì saùng sôùm gaùy oø  où  o goïi ngöôøi thöùc daäy?
Traû: con gaø troáng.
Hoûi: Con gì laø chuùa röøng xanh?
Traû: Con hoå.
Nhieàu hoïc sinh hoûi ñaùp theo nhieàu caâu hoûi khaùc nhau veà con vaät em bieát.
Hoïc sinh neâu teân baøi vaø ñoïc laïi baøi 2 em.
Thöïc haønh ôû nhaø.
****************
TiÕt 4 : Tù nhiªn vµ X· héi: 
 Bµi 31: tHùC HµNH: QUAN S¸T BÇU TRêI
I. Môc tiªu
	Sau giôø hoïc hoïc sinh bieát :
 	- Söï thay ñoåi cuûa nhöõng ñaùm maây treân baàu trôøi laø moät trong nhöõng daáu hieäu cho bieát söï thay ñoåi cuûa thôøi tieát.
- Moâ taû baàu trôøi vaø nhöõng ñaùm maây trong thöïc teá haøng ngaøy vaø bieåu ñaït noù baèng hình veõ.
- Coù yù thöùc baûo veä caùi ñeïp cuûa thieân nhieân, phaùt huy trí töôûng töôïng.
II. C¸c ®å dïng d¹y häc 
 - Hình ảnh bài 31 SGK. Phiếu thảo luận nhóm.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
1. OÅn ñònh tæ chøc:
2. KiÓm tra bµi cò: Hoûi teân baøi.
Neâu caùc daáu hieäu ñeå nhaän bieát trôøi naéng? 
Neâu caùc daáu hieäu ñeå nhaän bieát trôøi möa? 
Nhaän xeùt baøi cuõ.
3. Baøi môùi:
Giaùo vieân giôùi thieäu vaø ghi baûng .
	Hoâm nay, chuùng ta seõ quan saùt baàu trôøi ñeå nhaän bieát roõ hôn veà baàu trôøi meán yeâu cuûa chuùng ta.
Hoaït ñoäng 1 : Quan saùt baàu trôøi.
Muïc ñích: Hoïc sinh quan saùt nhaän xeùt vaø söû duïng nhöõng töø ngöõ cuûa mình ñeå mieâu taû baàu trôøi vaø nhöõng ñaùm maây.
Caùc böôùc tieán haønh:
Böôùc 1: Giaùo vieân ñònh höôùng quan saùt.
Quan saùt baàu trôøi: 
Coù thaáy maët trôøi vaø caùc khoaûng trôøi xanh khoâng?
Trôøi hoâm nay nhieàu hay ít maây?
Caùc ñaùm maây coù maøu gì ? Chuùng ñöùng yeân hay chuyeån ñoäng?
Quan saùt caûnh vaät xung quanh:
Quan saùt saân tröôøng, caây coái, moïi vaät  luùc naøy khoâ raùo hay öôùt aùt?
Em coù troâng thaáy aùnh naéng vaøng hay nhöõng gioït möa hay khoâng?
Giaùo vieân chia nhoùm vaø toå chöùc cho caùc em ñi quan saùt.
Böôùc 2: Giaùo vieân chia nhoùm vaø toå chöùc cho caùc em ñi quan saùt.
Böôùc 3: Cho hoïc sinh vaøo lôùp, goïi moät soá em noùi laïi nhöõng ñieàu mình quan saùt ñöôïc vaø thaûo luaän caùc caâu hoûi sau ñaây theo nhoùm.
Nhöõng ñaùm maây treân baàu trôøi cho ta bieát nhöõng ñieàu gì veà thôøi tieát hoâm nay?
Luùc naøy baàu trôøi nhö theá naøo?
Böôùc 4: Goïi ñaïi dieän moät soá nhoùm traû lôøi caùc caâu hoûi:
Giaùo vieân keát luaän: Quan saùt nhöõng ñaùm maây treân baàu trôøi vaø moät soá daáu hieäu khaùc cho ta bieát trôøi ñang naéng, ñang möa, raâm maùt hay saép möa vaø keát luaän luùc naøy trôøi nhö theá naøo.
Hoaït ñoäng 2: Veõ baàu trôøi vaø caûnh vaät xung quanh
MÑ: Hoïc sinh bieát duøng hình aûnh ñeå bieåu ñaït quan saùt baàu trôøi vaø caûnh vaät xung quanh. Caûm thuï ñöôïc veõ ñeïp thieân nhieân, phaùt huy trí töôûng töôïng.
Caùch tieán haønh:
Böôùc 1: Giao nhieäm vuï hoaït ñoäng.
Giaùo vieân cho hoïc sinh laáy giaáy A4 veõ baàu trôøi vaø caûnh vaät xung quanh (theo quan saùt hoaëc töôûng töôïng). Duøng buùt toâ maøu vaøo caûnh vaät, baàu trôøi.
Böôùc 2: Thu keát thöïc haønh:
Cho caùc em tröng baøy saûn phaåm theo nhoùm, choïn böùc ñeïp nhaát ñeå tröng baøy tröôùc lôùp vaø töï giôùi thieäu veà böùc tranh cuûa mình.
4. Cuûng coá Cho hoïc sinh haùt baøi haùt: “Thoû ñi taém naéng”
5. Daên doø: Hoïc baøi, xem baøi môùi..
Khi naéng baàu trôøi trong xanh coù maây traéng, coù Maët trôøi saùng choùi..
Khi trôøi möa baàu trôøi u aùm, maây ñen xaùm xòt phuû kín, khoâng coù maët trôøi, 
Hoïc sinh nhaéc l¹i.
Hoïc sinh laéng nghe noäi dung quan saùt do giaùo vieân phoå bieán.
Hoïc sinh quan saùt theo nhoùm vaø ghi nhöõng nhaän xeùt ñöôïc vaøo taäp hoaëc nhôù ñeå vaøo lôùp ñeå neâu laïi cho caùc baïn cuøng nghe.
Hoïc sinh vaøo lôùp vaø trao ñoåi thaûo luaän.
Noùi theo thöïc teá baàu trôøi ñöôïc quan saùt.
Caùc nhoùm cöû ñaïi dieän traû lôøi caâu hoûi.
Hoïc sinh nhaän giaáy A4 taïi giaùo vieân vaø nghe giaùo vieân höôùng daãn caùch veõ.
Hoïc sinh veõ baàu trôøi vcaûnh vaät xung quanh theo quan saùt hoaëc töôûng töôïng ñöôïc.
Caùc em tröng baøy saûn phaåm cuûa mình taïi nhoùm vaø töï giôùi thieäu veà tranh veõ cuûa mình.
Haùt baøi haùt: “Thoû ñi taém naéng”
Thöïc haønh ôû nhaø.
------------------------@&?-----------------------
 Ngµy so¹n: 12 / 4 / 2011.
 Ngµy gi¶ng: Thø n¨m ngµy 14 th¸ng 4 n¨m 2011
TiÕt 1: To¸n( TiÕt 123) 
THùC HµNH
I. Môc tiªu
	- Biết đọc giờ đúng, vẽ kim đồng hồ chỉ đúng các giờ trong ngày.
	- Làm bài tập 1,2,3,4
II. §å dïng:
	- Moâ hình maët ñoàng hoà . 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
1. æn ®inh tæ chøc
2. Kieåm tra baøi cuõ :
- Goïi HS leân thöïc hieän treân ñoàng hoà 
- Xoay kim ñeå coù giôø ñuùng : 8giôø , 10 giôø vaø ñoïc giôø .
- Vì sao em bieát ñoàng hoà chæ 8giôø, 10 giôø 
+ Goïi HS nhaän xeùt, GV nhaän xeùt, ghi ñieåm .
3. Baøi môùi :
a. Giôùi thieäu baøi : Hoâm nay caùc em thöïc haønh xem giôø . 
b. Höôùng daãn HS thöïc haønh :
*Baøi 1 : 
- Goïi HS neâu yeâu caàu baøi taäp
- Ñoàng hoà thöù nhaát trong maãu chæ maáy giôø ?
- Luùc 3 giôø kim ngaén chæ soá maáy ? 
- Luùc 3 giôø kim daøi chæ soá maáy ? 
- Cho HS laøm baøi ,
- Goïi töøng hoïc sinh ñoïc soá giôø töông öùng treân maët ñoàng hoà . 
* Baøi 2 : 
- Goïi HS neâu yeâu caàu baøi taäp
- Höôùng daãn caùc em veõ theâm kim ngaén 
vaøo caùc giôø ñeå coù giôø ñuùng
* Baøi 3 : 
- Goïi HS neâu yeâu caàu baøi taäp 
- Cho HS quan saùt tranh vaø noái giôø töông öùng
* Baøi 4 : 
- Gôïi yù giuùp HS ñoaùn tranh, ñöa ra giôø hôïp lyù . Chaúng haïn luùc an ñi thì maët trôøi moïc , luùc ñoù coù theá laø saùu baûy giôø , luùc veà khoâng thaáy boùng cuûa caây luùc ñoù laø tröa coù theå laø 12 giôø . 
4 .Củng coá 
- Cho HS töï xoay ñoàng hoà , neâu giôø 
5. Daën doø :
- Tuyeân döông nhöõng caù nhaân nhoùm hoïc toát Nhaéc nhôû nhöõng em hoïc chöa toát .
- Taäp xem giôø ñeå hoaït ñoäng ôû nhaø.
- Chuaån bò baøi sau: Luyeän taäp
- 2 HS thöïc hieän vaø neâu keát quaû . 
* Lôùp chuù yù nghe .
- Vieát theo maãu 
- Chæ 3 giôø
- Kim ngaén chæ soá 3 
- Kim daøi chæ soáá 12 
- HS laøm baøi
- HS neâu giôø 
- Veõ theâm kim ngaén ñeå chæ giôø ñuùng (theo maãu)
- HS thöïc haønh veõ 
- Noái tranh vôùi ñoàng hoà thích hôïp 
- HS thi nhau noái
- HS töï ñoaùn vaø ñieàn soá giôø 
- HS töï quay .
****************
TiÕt 2: ChÝnh t¶: 
 KÓ CHO BÐ NGHE
I. Môc tiªu
 	- HS nghe vieát chính xaùc, trình baøy ñuùng 8 doøng thô ñaàu cuûa baøi: Keå cho beù nghe..
	- Laøm ñuùng caùc baøi taäp chính taû: Ñieàn vaàn öôc, öôt, chöõ ng hoaëc ngh..
II. §å dïng
	- B¶ng phô ND bµi viÕt, b¶ng con, vë BTTV.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
1. æn ®Þnh tæ chøc: 
2. KiÓm tra bµi cò
Chaám vôû nhöõng hoïc sinh giaùo vieân cho veà nhaø cheùp laïi baøi laàn tröôùc.
Giaùo vieân ñoïc cho hoïc sinh caû lôùp vieát caùc töø ngöõ sau: buoåi ñaàu tieân, con ñöôøng (vaøo baûng con)
Nhaän xeùt chung veà baøi cuõ cuûa hoïc sinh.
3. Baøi môùi:
*GV giôùi thieäu baøi ghi baøi “Keå cho beù nghe”.
*Höôùng daãn hoïc sinh taäp vieát chính taû:
Giaùo vieân ñoïc doøng thô ñaàu, theo doõi caùc em ñaõ bieát vieát hay chöa. Neáu hoïc sinh chöa bieát caùch giaùo vieân höôùng daãn laïi. Giaùo vieân ñoïc nhaéc laïi laàn thöù hai, thöù ba. Chôø hoïc sinh caû lôùp vieát xong. Giaùo vieân nhaéc caùc em ñoïc laïi nhöõng tieáng ñaõ vieát. Sau ñoù môùi ñoïc tieáp cho hoïc sinh vieát.
Höôùng daãn hoïc sinh caàm buùt chì ñeå söõa loãi chính taû:
Giaùo vieân ñoïc thong thaû, chæ vaøo töøng chöõ treân baûng ñeå hoïc sinh soaùt vaø söõa loãi, höôùng daãn caùc em gaïch chaân nhöõng chöõ vieát sai, vieát vaøo beân leà vôû.
Giaùo vieân chöõa treân baûng nhöõng loãi phoå bieán, höôùng daãn caùc em ghi loãi ra leà vôû phía treân baøi vieát.
Thu baøi chaám 1 soá em.
*. Höôùng daãn laøm baøi taäp chính taû:
Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi trong vôû BT Tieáng Vieät (baøi taäp 2bvaø baøi taäp 3).
Ñính treân baûng lôùp 2 baûng phuï coù saün 2 baøi taäp gioáng nhau cuûa caùc baøi taäp.
Goïi hoïc sinh laøm baûng töø theo hình thöùc thi ñua giöõa caùc nhoùm. 
Nhaän xeùt, tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc.
4. Cñng cè: HS ®äc l¹i bµi viÕt
5. Daën doø:
Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø cheùp laïi 8 doøng thô cho ñuùng, saïch ñeïp, laøm laïi caùc baøi taäp.
Chaám vôû nhöõng hoïc sinh yeáu hay vieát sai ñaõ cho veà nhaø vieát laïi baøi.
Caû lôùp vieát baûng con: buoåi ñaàu tieân, con ñöôøng
Hoïc sinh nhaéc laïi.
Hoïc sinh nghe vaø thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân.
Hoïc sinh tieán haønh cheùp chính taû theo giaùo vieân ñoïc.
Hoïc sinh doø laïi baøi vieát cuûa mình vaø ñoåi vôû vaø söõa loãi cho nhau.
Hoïc sinh ghi loãi ra leà theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân.
Baøi taäp 2: Ñieàn vaàn öôc hay öôt.
Baøi taäp 3: Ñieàn chöõ ng hay ngh
Caùc em laøm baøi vaøo VBT vaø cöû ñaïi dieän cuûa nhoùm thi ñua cuøng nhoùm khaùc, tieáp söùc ñieàn vaøo choã troáng theo 2 nhoùm, moãi nhoùm ñaïi dieän 6 hoïc sinh
Giaûi 
Baøi taäp 2: 
Möôït, thöôùc.
Baøi taäp 3:
Ngaøy, ngaøy, nghæ, ngöôøi.
Hoïc sinh neâu laïi baøi vieát vaø caùc tieáng caàn löu yù hay vieát sai
****************
TiÕt 3: KÓ chuyÖn 
D£ CON NGHE LêI MÑ
I. Môc tiªu
- Hoïc sinh nghe giaùo vieân keå chuyeän, döïa vaøo trí nhôù vaø tranh minh hoaï hoïc sinh keå ñöôïc töøng ñoaïn cuûa caâu chuyeän. Sau ñoù keå laïi toaøn boä caâu chuyeän. Bieát thay ñoåi gioïng khi ñoïc lôøi haùt cuûa deâ meï, cuûa Soùi.
- Hieåu ñöôïc yù nghóa caâu chuyeän: Deâ con do bieát nghe lôøi meï neân ñaõ khoâng maéc möu Soùi. Soùi bò thaát baïi, tiu nghæu boû ñi. Caâu chuyeän khuyeân ta phaûi bieát nghe lôøi ngöôøi lôùn 
* Kỹ năng sống: Xaùc ñònh giaù trò baûn thaân
	 Laéng nghe tích cöïc
	 Ra quyeát ñònh
	 Tö duy pheâ phaùn
II. §å dïng
 - Tranh minh hoạ truyện kể trong SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
æn ®Þnh tæ chøc
2. KiÓm tra bµi cò: 
Goïi hoïc sinh keå laïi caâu chuyeän Soùi vaø Soùc. Hoïc sinh thöù 2 keå xong neâu yù nghóa caâu chuyeän.
Nhaän xeùt baøi cuõ.
3. Baøi môùi :
Qua tranh giôùi thieäu baøi vaø ghi b¶ng.
Œ	Moät con Soùi muoán aên thòt ñaøn Deâ con. Lieäu Deâ con coù thoaùt naïn khoâng? Hoâm nay, coâ seõ keå cho caùc em nghe caâu chuyeän “Deâ con nghe lôøi meï”ñeå caùc em hieåu roõ ñieàu ñoù.
	Keå chuyeän: Giaùo vieân keå 2, 3 laàn vôùi gioïng dieãn caûm. Khi keå keát keát hôïp duøng tranh minh hoaï ñeå hoïc sinh deã nhôù caâu chuyeän:
Keå laàn 1 ñeå hoïc sinh bieát caâu chuyeän.
Keå laàn 2 vaø 3 keát hôïp tranh minh hoaï giuùp hoïc sinh nhôù caâu chuyeän.
Löu yù: Giaùo vieân caàn theå hieän:
Thay ñoåi gioïng ñeå phaân bieät lôøi haùt cuûa Deâ meï, lôøi haùt cuûa Soùi giaû Deâ meï. Bieát döøng laïi hôi laâu sau chi tieát: baày deâ laéng nghe tieáng Soùi haùt, ñeå taïo söï hoài hoäp.
Ñoaïn môû ñaàu: gioïng Deâ meï aâu yeám daën con.
Tieáng haùt cuûa Deâ meï vöøa trong treûo, vöøa thaân m

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an tuan 31lop 1l.doc