Đề kiểm tra định kì cuối năm môn Tiếng Anh Lớp 3 - Năm học 2014-2015 - Trường Tiểu học Tân Mỹ 2

Question2. Listen and write T (True) or F (False) as examples (1pt).

0. Look at this girl. Her name is Lan.

0. Good bye. See you later.

 

1. This is my music room.

2. What colour is your pen? It’s blue.

 

3. May I come in?

 

4. Let’s play.

 

 

doc 5 trang Người đăng hoanguyen99 Ngày đăng 09/06/2021 Lượt xem 623Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra định kì cuối năm môn Tiếng Anh Lớp 3 - Năm học 2014-2015 - Trường Tiểu học Tân Mỹ 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên HS :..
Lớp : 3 .
Trường : Tiểu Học TÂN MỸ 2
Huyện: Thanh Bình
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM
NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: TIẾNG ANH
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)
(Tờ 1)
Điểm
Nhận xét của giáo viên
PART 1: LISTENING ( 20 minutes)
Question1. Listen and number. (1 pt) 
 A. 
 B. 
 C. 
 D. 
Question2. Listen and write T (True) or F (False) as examples (1pt).
Look at this girl. Her name is Lan. 
T
Good bye. See you later. 
F
This is my music room. 
What colour is your pen? It’s blue.
 May I come in?
 Let’s play. 
Question3. Listen and draw the line. There is an example. ( 1 pt) 
4
5
3
2
1
0
Question4. Listen and tick. (1 pt) 
1. 
a)
 b)
2. 
a)
 b)
3. 
a)
 b)
4. 
a)
 b)
Question5. Listen and complete. (1pt) 
A : (1) ______, I’m Mai. What’s your name?
B : My name’s (2) ________.
A : How old are you?
B : I’m (3) ______ years old.
A : What colour is your school bag?
B : It’s (4) _______.
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN MỸ 2
Họ và tên : 
Lớp : 3 .
BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN TIẾNG ANH- LỚP 3
NĂM HỌC 2014-2015
Thời gian: 40 phút (Tờ 2)
PART II: READING AND WRITING (15 minutes)
Question6. Look and read. Put a tick ( ) or cross (X) in the box. (1pt).
0. This is pen. 
ü
0. This is a pencil
X
1. This is a school bag. 
2. We are in the school gym.
3. May I close my book?
4. These are my notebooks.
Question7. Look and read. Write Yes or No as example: (1pt).
This is a pen. __ Yes ___ 
That is a desk. ________
Is it a book? Yes it is. ________
These are my pencil sharpeners. ___________ 
Those are pencil cases _________
Question8. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words .(1 pt)
0. n p e
à
p e n
1. r b e u b r
à
_ _ _ _ _ _ 
2. o l s h o c 
à
_ _ _ _ _ _ 
3. o k o b
à
_ _ _ _ 
4. r i b y l a r
à
_ _ _ _ _ _ _
Question9. Choose a word from the box and write it next to numbers from 1-4. (1 pt)
MY NEW SCHOOL
Hello. My name is Hoa. I’m a pupil. This is my new (0) __school_. It’s big. I’m in class 3A. It’s a (1) ___________________. We read books in the (2) _____________. There is a (3) _____________ in my school. At break we (4) _______ hide and seek. I’m happy in my new school.
library 
play
school
computer room
small classroom
PART III: SPEAKING (1pt) (5’)
Question10. 
1. Listen and repeat
2. Point, ask and answer
3. Listen and comment
4. Interview
The End
ĐÁP ÁN
Part 1:
Q1 : 1B 2C 3D 4A
Q2 : 1T 2F 3F 4T
Q3 : 1 Pencil 2 Rubber 3 Book 4 Ruler
Q4 : 1a 2b 3b 4a
Q5 : (1) Hello (2) Peter (3) ten (4) blue
Q6 : 1√ 2X 3X 4√
Q7 : a. yes b. yes c.No d. yes e. No
Q8 :1) rubber 2) school 3) book 4) library
Q9 : (1) small classroom (2) library (3) computerroom (4) play

Tài liệu đính kèm:

  • docTIENG ANH 3 MOI DE THI HKI.doc
  • 3gpplop 3.3gpp