Giáo án Tin học Khối 3, 4 - Tuần 24 - Năm học 2015-2016

BÀI 6: TRÌNH BÀY CHỮ ĐẬM, NGHIÊNG (TIẾT 1)

KHỐI 4: Tiết 1 - 4A1, Tiết 2 - 4A2, Tiết 4 - 4A6

Bài soạn Thứ hai ngày 15 tháng 2 năm 2016

KHỐI 3: Tiết 5 – 3A7, Tiết 6 – 3A6

BÀI 2: CHỮ HOA (TIẾT 1)

I. MỤC TIÊU

- Học sinh biết cách viết chữ hoa trong văn bản

- Học sinh biết được cách lấy kí hiệu trên và kí hiệu dưới

- Học sinh biết cách sửa lỗi gõ sai trong quá trình soạn thảo văn bản

II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC

GV: Chuẩn bị giáo án và đồ dùng dạy học

HS: Chuẩn bị trước bài cũ và bài mới, đồ dùng học tập

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

GIÁO VIÊN HỌC SINH

1. Kiểm tra bài cũ:(5 phút)

- Trong quá trình soạn thảo khi muốn xuống dòng ta làm thế nào?

- GV nhận xét.

2. Bài mới:

a. Lý thuyết (13 phút)

? Trong quá trình soạn thảo các em viết chữ hoa vào câu lúc nào?

- GV: Nêu ra các vị trí học sinh viết hoa

GV: Hướng dẫn học sinh viết chữ hoa và 2 phím để gõ được chữ hoa

? Phím caps lock dùng để làm gì?

- Cho một số học sinh nhắc lại

? Khi đèn caps lock sáng thì ta gõ các chữ sẻ như thế nào?

- Cho một số học sinh nhắc lại

? Khi đèn caps lock tắt làm thế nào để gõ được chữ hoa?

-Cho một số học sinh nhắc lại và xem

b.Thực hành (20 phút)

GV: Trong quá trình soạn thảo văn bản có một số phím có hai kí hiệu ta lấy kí hiệu đó làm sao

GV: Lấy ví dụ cụ thể

- Cho học sinh nêu kí hiệu trên và kí hiệu dưới của phím

? Nêu cách lấy kí hiệu trên của các phím này?

- Cho một số học sinh nhắc lại

? Nêu cách lấy kí hiệu dưới của các phím này?

- Học sinh nêu lại và xem ví dụ ở SGK

GV: Trong quá trình soạn thảo chúng ta sẽ gặp nhiều lúc phải xoá kí tự bên trái và bên phải

- Lấy ví dụ cụ thể

? Cho biết chữ bên trái và bên phải con trỏ soạn thảo?

? Nêu cách xoá chữ bên trái con trỏ soạn thảo?

- Học sinh nhắc lại cách xoá

- Cho học sinh thấy kết quả

? Nêu cách xoá chữ bên phải con trỏ soạn thảo?

- Cho học sinh thấy kết quả

Gv: Nêu chú ý cho học sinh

- Cho học sinh đọc ví dụ cho cả lớp cùng nghe

* Chú ý: < sgk="">

- 2 HS trả lời

Học sinh trả lời

- Học sinh lắng nghe

1. Gõ chữ hoa:

- Phím Caps Lock dùng để bật tắt đèn Caps Lock

- Khi đèn caps lock sáng, tất cả các chữ gõ sẽ là chữ hoa

- Khi đèn caps lock tắt, nhấn giữ phím Shift và gõ một chữ sẽ được chữ hoa tương ứng

2. Gõ kí hiệu trên của phím:

- Ví dụ:

Học sinh nêu kí hiệu trên và kí hiệu dưới

- Nhấn giữ phím Shift và gõ những phím này ta được kí hiệu trên

- Gõ bình thường thì ta được kí hiệu dưới

3. Sửa lỗi gõ sai:

 Nhấn phím Backspace -> Bn mai

Ban mai

 Nhấn phím Delete -> Ba mai

- Xoá chữ bên trái con trỏ soạn thảo ta sử dụng phím Backspace ( )

- Xoá chữ bên phải con trỏ soạn thảo ta sử dụng phím Delete

 

doc 12 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 724Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Khối 3, 4 - Tuần 24 - Năm học 2015-2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 24 	 Từ ngày 22/2- 26/2/2016
Thứ hai ngày 22 tháng 2 năm 2016
KHỐI 4: Tiết 2 - Lớp4A3 , Tiết 3 - 4A4, Tiết 4 - 4A5
THỰC HÀNH TỔNG HỢP (TIẾT 1)
I. MỤC TIÊU
- Luyện tập kĩ năng gõ văn bản bằng 10 ngón.
- Vận dụng kết hợp các kiến thức và kĩ năng đã học để trình bày văn bản
II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC
- Đối với giáo viên: máy tính, máy chiếu, giáo án.
- Đối với học sinh: sách giáo khoa, vở, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
1. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
- Gọi HS lên thực hành thay đổi kích thớc chữ, tạo chữ đậm, nghiêng cho văn bản mẫu.
- Gọi HS lên thực sao chép một đoạn văn bản mẫu thành 2 đoạn giống nhau.
- Nhận xét.
2. Bài mới:
a. Hoạt động 1: Hỏi – đáp: (10 phút)
- Có mấy cách căn lề? Kể tên các cách căn lề và trình bày cách để căn lề một đoạn văn bản?
- Gọi hs trả lời.
- Nhận xét câu trả lời của hs – ghi điểm.
- Hỏi: Trình bày cách thay đổi cỡ chữ và phông chữ?
- Nhận xét câu trả lời của hs – ghi điểm.
b. Hoạt động 2:Thực hành. (20 phút)
MT: Cho HS nhớ lại những thao tác đã được học.
- Gv nêu ra câu hỏi để sao chép văn bản thì em phải làm sao?
- Gọi HS lên thực hiện.
- Nhận xét.
- Gv nêu ra câu hỏi để trình bày chữ đậm, nghiêng, gạch dưới thì em phải làm sao?. 
- Gọi HS lên thực hiện.
- Thực hành chọn cỡ chữ và phông chữ.
- Nhận xét.
- Có 4 cách căn lề: căn lề trái, phải, giữa và căn đều 2 bên.
- Cách căn lề: Nhắp chuột vào đoạn văn bản cần căn lề, chọn một trong 4 nút cần căn lề.
- Chú ý lắng nghe rút kinh nghiệm
- HS tả lời.
 + Chọn cỡ chữ: Nhắp chuột vào mũi tên bên phải ô cỡ chữ. Chọn cỡ chữ mà em muốn chọn. 
 + Chọn phông chữ: Nhắp chuột vào mũi tên bên phải ô phông chữ. Chọn phông chữ mà em muốn.
- Hs trả lời các câu hỏi.
- 4 HS lên máy thực hiện.
- Nhận xét.
- Hs trả lời các câu hỏi.
- 4 HS lên máy thực hiện.
- Nhận xét.
IV. CỦNG CỐ, DẶN DÒ (1-2 phút)
- Nhận xét quá trình thực hành của học sinh. 
- Yêu cầu hs phải nắm được các kiến thức của chương
***
KHỐI 5 : Tiết 5 - 5A2, Tiết 6 - 5A1, Tiết 7 - 5A5, Tiết 8 - 5A4
THẾ GIỚI LOGO CỦA EM
BÀI 1: TIẾP TỤC VỚI CÂU LỆNH LẶP
I. MỤC TIÊU
- Sö dông ®­îc mét sè c©u lÖnh phøc t¹p.
- Thµnh th¹o h¬n víi c¸c lÖnh ®¬n gi¶n.
- BiÕt c¸ch chia c«ng viÖc thµnh c¸c c«ng viÖc nhá, tù kh¸m ph¸, t×m hiÓu t¹o ra ®­îc c¸c h×nh kh¸ phøc t¹p.
II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC
- Đối với giáo viên: máy tính, máy chiếu, giáo án.
- Đối với học sinh: sách giáo khoa, vở, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
1.Bài mới
a. ¤n l¹i c©u lÖnh lÆp(15 phút)
B1: Thùc hiÖn c¸c ®o¹n lÖnh trong c¸c cét Lucgiac1 vµ Lucgiac2 d­íi ®©y. So s¸nh c¸c kÕt qu¶ nhËn ®­îc.
B2: Sè 6 trong c©u lÖnh Repeat 6 [FD 50 RT 60] cã ý nghÜa g×?
B3: LÖnh Wait 60 trong c©u lÖnh Repeat 6 [FD 50 Wait 60 RT 60 Wait 60] cã ý nghÜa g×?
b.Thùc hµnh (7 phút)
GV hướng dẫn học sinh thực hành 
c.Sử dụng câu lệnh lặp trùng nhau (15 phút)
NÕu sö dông hai lÖnh Repeat nh­ d­íi ®©y th× hiÖu qu¶ c©u lÖnh sÏ thËt bÊt ngê. Ng­êi ta gäi tr­êng hîp nµy lµ sö dông lÖnh lÆp lång nhau.
VD: Repeat 5 [repeat 6 [FD 30 RT 60] RT 72]
HoÆc Repeat 8 [Repeat 6 [FD 30 RT 60] RT 45]
NX: Trong hai dßng lÖnh trªn Rïa thùc hiÖn hao lÇn lÖnh lÆp.
Gi¶i thÝch:
- Repeat 6 [...]: Rïa vÏ mét h×nh lôc gi¸c nhê lÆp 6 lÇn lÖnh FD 30 RT 60.
- Repeat 5 [...]: Rïa vÏ xong h×nh chiÕc kh¨n thªu nhê lÆp 5 lÇn, trong mçi lÇn, Rïa vÏ mét h×nh lôc gi¸c sau ®ã quay ph¶i mét gãc 72 ®é.
B1: §o¹n lÖnh trong c¸c cét Lucgiac1 vµ Lucgiac2 ®Òu nhËn ®­îc kÕt qu¶ lµ mét h×nh lôc gi¸c.
B2: Sè 6 cã ý nghÜa lµ lÆp l¹i 6 lÇn hµnh ®éng trong ngoÆc vu«ng.
B3: LÖnh Wait 60 trong c©u lÖnh cã nghÜa lµ sau khi rïa thùc hiÖn mét hµnh ®éng nµo ®ã vµ gÆp lÖnh nµy rïa sÏ dõng l¹i 60” (60 tíc =1s)sau ®ã míi thùc hiÖn lÖnh tiÕp theo...
-Thực hành
- HS l¾ng nghe, ghi chÐp.
- HS thùc hiÖn 2 dßng lÖnh bªn ®Ó thÊy ®­îc kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông lÖnh lÆp lång nhau.
IV. CỦNG CỐ, DẶN DÒ (2-3 phút)
- Nhận xét tiết học.
- Củng cố lại kiến thức.
Thứ ba ngày 23 tháng 2 năm 2016
BÀI 6: TRÌNH BÀY CHỮ ĐẬM, NGHIÊNG (TIẾT 1)
KHỐI 4: Tiết 1 - 4A1, Tiết 2 - 4A2, Tiết 4 - 4A6
Bài soạn Thứ hai ngày 15 tháng 2 năm 2016
KHỐI 3: Tiết 5 – 3A7, Tiết 6 – 3A6
BÀI 2: CHỮ HOA (TIẾT 1)
I. MỤC TIÊU
- Học sinh biết cách viết chữ hoa trong văn bản
- Học sinh biết được cách lấy kí hiệu trên và kí hiệu dưới
- Học sinh biết cách sửa lỗi gõ sai trong quá trình soạn thảo văn bản
II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC
GV: Chuẩn bị giáo án và đồ dùng dạy học 
HS: Chuẩn bị trước bài cũ và bài mới, đồ dùng học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
1. Kiểm tra bài cũ:(5 phút)
- Trong quá trình soạn thảo khi muốn xuống dòng ta làm thế nào?
- GV nhận xét.
2. Bài mới:
a. Lý thuyết (13 phút)
? Trong quá trình soạn thảo các em viết chữ hoa vào câu lúc nào?
- GV: Nêu ra các vị trí học sinh viết hoa
GV: Hướng dẫn học sinh viết chữ hoa và 2 phím để gõ được chữ hoa
? Phím caps lock dùng để làm gì?
- Cho một số học sinh nhắc lại
? Khi đèn caps lock sáng thì ta gõ các chữ sẻ như thế nào?
- Cho một số học sinh nhắc lại
? Khi đèn caps lock tắt làm thế nào để gõ được chữ hoa?
-Cho một số học sinh nhắc lại và xem 
b.Thực hành (20 phút)
GV: Trong quá trình soạn thảo văn bản có một số phím có hai kí hiệu ta lấy kí hiệu đó làm sao
GV: Lấy ví dụ cụ thể
- Cho học sinh nêu kí hiệu trên và kí hiệu dưới của phím
? Nêu cách lấy kí hiệu trên của các phím này?
- Cho một số học sinh nhắc lại
? Nêu cách lấy kí hiệu dưới của các phím này?
- Học sinh nêu lại và xem ví dụ ở SGK
GV: Trong quá trình soạn thảo chúng ta sẽ gặp nhiều lúc phải xoá kí tự bên trái và bên phải
- Lấy ví dụ cụ thể
? Cho biết chữ bên trái và bên phải con trỏ soạn thảo?
? Nêu cách xoá chữ bên trái con trỏ soạn thảo?
- Học sinh nhắc lại cách xoá
- Cho học sinh thấy kết quả
? Nêu cách xoá chữ bên phải con trỏ soạn thảo?
- Cho học sinh thấy kết quả
Gv: Nêu chú ý cho học sinh
- Cho học sinh đọc ví dụ cho cả lớp cùng nghe
* Chú ý: 
- 2 HS trả lời
Học sinh trả lời 
- Học sinh lắng nghe
1. Gõ chữ hoa:
- Phím Caps Lock dùng để bật tắt đèn Caps Lock
- Khi đèn caps lock sáng, tất cả các chữ gõ sẽ là chữ hoa
- Khi đèn caps lock tắt, nhấn giữ phím Shift và gõ một chữ sẽ được chữ hoa tương ứng
2. Gõ kí hiệu trên của phím:
+
=
- Ví dụ: 
Học sinh nêu kí hiệu trên và kí hiệu dưới
- Nhấn giữ phím Shift và gõ những phím này ta được kí hiệu trên
- Gõ bình thường thì ta được kí hiệu dưới
3. Sửa lỗi gõ sai:
 Nhấn phím Backspace -> Bn mai
Ban mai
 Nhấn phím Delete -> Ba mai
- Xoá chữ bên trái con trỏ soạn thảo ta sử dụng phím Backspace ( ) 
- Xoá chữ bên phải con trỏ soạn thảo ta sử dụng phím Delete
IV. CỦNG CỐ, DẶN DÒ (2-3 phút)
- Hệ thống lại kiến thức cho học sinh
Thứ tư ngày 24 tháng 2 năm 2016
KHỐI 4: Tiết 1 - 4A6, Tiết 2 - 4A2
THỰC HÀNH TỔNG HỢP (TIẾT 2)
I. MỤC TIÊU
- Luyện tập kĩ năng gõ văn bản bằng 10 ngón.
- Vận dụng kết hợp các kiến thức và kĩ năng đã học để trình bày văn bản
II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC
- Đối với giáo viên: máy tính, máy chiếu, giáo án.
- Đối với học sinh: sách giáo khoa, vở, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
1. Kiểm tra bài cũ ( 5 phút)
- Gọi HS lên thực hành thay đổi kích thuớc chữ, tạo chữ đậm, nghiêng cho văn bản mẫu.
- Gọi HS lên thực sao chép một đoạn văn bản mẫu thành 2 đoạn giống nhau.
- Nhận xét.
2. Bài mới
a. Hoạt động 1: Nhắc lại: (10 phút)
MT: Cho HS nhớ lại những thao tác đã được học.
- Hỏi: Có mấy cách căn lề? Kể tên các cách căn lề và trình bày cách để căn lề một đoạn văn bản?
- Gọi hs trả lời.
- Hỏi: Trình bày cách thay đổi cỡ chữ và phông chữ?
- Gọi hs trả lời.
- Gv nêu ra câu hỏi để sao chép văn bản thì em phải làm sao?
- Gọi hs trả lời.
- Gv nêu ra câu hỏi để trình bày chữ đậm, nghiêng, gạch dưới thì em phải làm sao?. 
- Gọi hs trả lời.
b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút)
MT: Cho HS thực hành lại những thao tác đã được học.
- Yêu cầu học sinh gõ và trình bày bài thơ "Dòng sông mặc áo" (SGK Cùng học tin học Q2 -Trang 89). 
- Y/C HS vận dụng những kiến thức đã học nh cách gõ mười ngón, cách căn lề, thay đổi cỡ chữ và phông chữ, cách trình bày chữ đậm và nghiêng. 
- Hướng dẫn học sinh thực hành.
- Theo dõi quá trình thực hành và yêu cầu học sinh sữa những lỗi khi gõ sai.
- Thực hành chọn cỡ chữ và phông chữ.
- Nhận xét.
- Có 4 cách căn lề: căn lề trái, phải, giữa và căn đều 2 bên.
- Cách căn lề: Nhắp chuột vào đoạn văn bản cần căn lề, chọn một trong 4 nút cần căn lề.
- HS tả lời.
 + Chọn cỡ chữ: Nhắp chuột vào mũi tên bên phải ô cỡ chữ. Chọn cỡ chữ mà em muốn chọn. 
 + Chọn phông chữ: Nhắp chuột vào mũi tên bên phải ô phông chữ. Chọn phông chữ mà em muốn.
- Hs trả lời các câu hỏi.
- Hs trả lời các câu hỏi.
- Thực hành dưới sự hướng dẫn của gv. 
- Thực hành và sữa lỗi khi gõ sai.
IV. CỦNG CỐ, DẶN DÒ (1-2 phút)
- Nhận xét quá trình thực hành của học sinh. 
- Yêu cầu hs phải nắm được các kiến thức của chương.
***
KHỐI 5: Tiết 5 - 5A4, Tiết 6 - 5 A5, Tiết 8 - 5A2
THỰC HÀNH (TIẾT 2)	
BÀI 1: TIẾP TỤC VỚI CÂU LỆNH LẶP
I. MỤC TIÊU
- Thành thạo hơn với các câu lệnh.
- BiÕt c¸ch chia c«ng viÖc thµnh c¸c c«ng viÖc nhá, tù kh¸m ph¸, t×m hiÓu t¹o ra ®­îc c¸c h×nh kh¸ phøc t¹p.
II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC
- Đối với giáo viên: máy tính, máy chiếu, giáo án.
- Đối với học sinh: sách giáo khoa, vở, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
1. Thực hành vẽ hình vuông
- Cạnh 100
REPEAT 4 [FD 100 RT 90]
2. Thực hành vẽ hình chữ nhật
- Chiều dài 100, chiều rộng 50
REPEAT 2 [FD 100 RT 90 FD 50 RT 90]
3. Thực hành vẽ hình lục giác đều
- Chiều dài cạnh 100
REPEAT 6 [FD 100 RT 60]
4. Thực hành vẽ hình ngũ giác đều
REPEAT 5 [FD 100 RT 72]
IV. CỦNG CỐ, DẶN DÒ (1-2 phút)
- Nhận xét quá trình thực hành của học sinh.
- Nhận xét tiết học.
Thứ năm ngày 25 tháng 2 năm 2016
KHỐI 3: Tiết 5 - 3A7
BÀI 2: CHỮ HOA (TIẾT 2)
I. MỤC TIÊU
- Thực hành thành thạo việc khởi động Word và gõ chữ hoa, lấy kí hiệu trên, sữa lỗi gõ sai
- Tạo được sự nhạy cảm về cách soạn thảo văn bản
II. ĐỒ DÙNG DẠY VÀ HỌC
GV: Chuẩn bị đầy đủ giáo án và đồ dùng dạy học 
HS: Chuẩn bị trước bài cũ và bài mới, đồ dùng học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
1. Kiểm tra bài cũ:(3 phút)
- Nêu cách gõ chữ hoa trong soạn thảo ?
- GV nhận xét.
2. Bài mới:
a.Hoạt động 1:(13 phút)
-Nhắc lại phần mềm Word
Chia nhóm học sinh sao cho các em học sinh ngồi đủ vào máy thực hành (1 em làm trước)
GV yêu cầu học sinh khởi động Word
b.Thực hành:(20 phút)
GV: Cho học sinh xem yêu cầu bài thực hành T1, T2, T3, T4 trang 77, 78 sgk
GV làm mẫu cho học sinh quan sát
Cho học sinh làm bài thực hành
GV Kiểm tra và hướng dẫn học sinh
- Nhận xét học sinh thực hành và chỉ lỗi cho học sinh
GV: Đổi học sinh thực hành khi một người thực hành xong
- 2 HS trả lời
Học sinh làm theo hướng dẫn của giáo viên
Học sinh thực hiện
Học sinh xem bài thực hành 
Yêu cầu thực hành bài T1, T2, T3, T4
Học sinh quan sát giáo viên làm mẫu
Học sinh làm thực hành
Học sinh nghiêm túc làm thực hành
Học sinh lắng nghe
Học sinh đổi người thực hành
IV. CỦNG CỐ, DẶN DÒ (1-2 phút)
- Thực hành lại cho học sinh quan sát và chỉ ra các lỗi mà các em hay vấp phải
Thứ sáu ngày 26 tháng 2 năm 2016
KHỐI 4: Tiết 1- 4A5, Tiết 2 - 4A1, Tiết 3 - 4A2, Tiết 4 - 4A3
Bài soạn Thứ tư ngày 17 tháng 2 năm 2016
KHỐI 5: Tiết 5- 5A1, Tiết 8-5A3
Bài soạn Thứ tư ngày 17 tháng 2 năm 2016
KHỐI 3: Tiết 7 - 3A6
Bài soạn Thứ năm ngày 18 tháng 2 năm 2016

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_tong_hop_Khoi_3_Khoi_4.doc