Giáo án Lịch sử 4 - Tiết 6: Ngô quyền và chiến thắng trên sông bạch đằng

I/ Mục Tiêu:

0 Kiến thức : Hoc sinh nắm được diển tiến trận đánh và ý Nghĩa của trận thắng Bạch Đằng

0 Kỹ năng : Học sinh miêu tả đầy đủ các chi tiết chính của trận đánh .

0 Thái độ : Rèn học say mê học môn lịch sử , tự hào về truyền thống đánh giặc ngoại xâm của ông cha ta .

II/ Chuẩn bị :

0 Giáo viên :Sách giáo khoa , hệ thống câu hỏi , lược đồ trận đánh .

0 Học sinh : sách, nội dung bài .

III/ Hoạt động dạy và học

 

doc 2 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 16/02/2016 Lượt xem 334Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử 4 - Tiết 6: Ngô quyền và chiến thắng trên sông bạch đằng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUAÀN 6 
LÒCH SÖÛ 
Tieát 6 : NGOÂ QUYEÀN VAØ CHIEÁN THAÉNG TREÂN SOÂNG BAÏCH ÑAÈNG. 
Muïc Tieâu:
Kieán thöùc 	: Hoc sinh naém ñöôïc dieån tieán traän ñaùnh vaø yù Nghóa cuûa traän thaéng Baïch Ñaèng 
Kyõ naêng 	: Hoïc sinh mieâu taû ñaày ñuû caùc chi tieát chính cuûa traän ñaùnh .
Thaùi ñoä 	: Reøn hoïc say meâ hoïc moân lòch söû , töï haøo veà truyeàn thoáng ñaùnh giaëc ngoaïi xaâm cuûa oâng cha ta .
Chuaån bò :
Giaùo vieân :Saùch giaùo khoa , heä thoáng caâu hoûi , löôïc ñoà traän ñaùnh .
Hoïc sinh : saùch, noäi dung baøi .
Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc 
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
OÅn ñònh : (1’)
Kieåm tra baøi cuõ: Khôûi Nghóa Hai Baø Tröng . (4’)
Hoïc sinh ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi .
Giaùo vieân nhaän xeùt .
Baøi môùi : (1’)
Giaùo vieân giôùi thieäu baøi hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu veà traän ñaùnh gaén lieàn vôùi teân moät vò töôùng taøi Ngoâ Quyeàn .
Hoaït ñoäng 1 : Vaøi neùt sô löôïc veà Ngoâ Quyeàn .
Muïc tieâu : naém ñöôïc Ngoâ Quyeàn laø ngöôøi nhö theá naøo ? 
Phöông phaùp : hoûi daùp , ñaøm thoaïi .
Ñoà duøng : 
Caùch tieán haønh 
Ngoâ Quyeàn laø ngöôøi nhö theá naøo ? 
Keát luaän : Oâng laø moät vò töôùng gioûi 
Hoaït ñoäng 2 : Dieãn bieán traän ñaùnh .
Muïc tieâu : Hoïc sinh moâ taû ñöôïc dieãn tieán traän ñaùnh .
Phöông phaùp : Vaán ñaùp, tröïc quan .
Ñoà duøng : Tranh , löôïc ñoà.
Caùch tieán haønh :
Giaùo vieân treo löôïc ñoà 
Keát luaän : Hoïc sinh naém ñöôïc dieãn tieán traän ñaùnh . 
Hoaït ñoäng3 :YÙ nghóa cuûa chieán thaéng Baïch Ñaèng .
Muïc tieâu : Hoïc sinh naém ñöôïc yù nghóa cuûa chieán thaéng Baïch Ñaèng .
Phöông phaùp : Vaán ñaùp
Caùch tieán haønh :
Chieán thaéng Baïch Ñaèng coù yù nghóa to lôùn nhö theá naøo ñoái vôùi ta luùc baáy giôø ?
Cuûng coá : (3’)
Giaùo duïc loøng yeâu nöôùc , yeâu choâng hoøa bình cuûa daân toäc .
Daën doø: (2’)
Hoïc thuoäc baøi .
Chuaån bò buoåi ñaàu döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc .
Nhaän xeùt tieát daïy .
Haùt 
2 hoïc sinh .
Hoaït ñoäng lôùp
OÂng laø ngöôøi coù taøi , trung thöïc vaø caêm thuø giaëc saâu saéc .
Hoaït ñoäng lôùp
Hoïc sinh môû saùch giaùo khoa ñoïc muïc dieãn tieán traän ñaùnh.
Hoïc sinh leân baûng mieâu taû laïitraän ñaùnh Baïch Ñaèng treân löôïc ñoà .
Chaám döùt 1000 naêm ñoâ hoä cuûa Phong kieán phöông Baéc , môû ra thôøii kyø ñoäc laäp laâu daøi cuûa daân toäc . Naêm 931 Ngoâ Quyeàn leân ngoâi vua Ñoùng ñoâ ôû Coå Loa .

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 6 t4 lich su.doc