Kế hoạch bài dạy lớp 5 - Trường TH Phình Sáng - Tuần 25

I/ Mục tiêu

 - Củng cố lại các kiến thức từ học kì II đến nay về các bài đạo đức.

 - Rèn kĩ năng nắm chắc các kiến thức về môn đạo đức từ bài 7 đến bài 10.

 - Giáo dục học sinh có ý thức tu dưỡng đạo đức.

II. Đồ dùng dạy học.

 Thầy: Bảng phụ.

 Trò: Bảng con.

III. Các hoạt động dạy học:

 1. Ổn định tổ chức 1' hát.

 2. Kiểm tra : 3'

 Các em có cảm súc gì khi tìm hiểu về đất nước Việt Nam?

 3. Bài mới: 28'

 

doc 22 trang Người đăng hoaian89 Lượt xem 644Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài dạy lớp 5 - Trường TH Phình Sáng - Tuần 25", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
: ? Häc sinh ®äc bµi Hép th­ môc.
	3. Bµi míi:	Giíi thiÖu bµi.
a) LuyÖn ®äc:
- Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh luyÖn ®äc, rÌn ®äc ®óng vµ gi¶i nghÜa.
- Gi¸o viªn däc diÔn c¶m.
b) T×m hiÓu bµi.
? Bµi v¨n viÕt vÒ c¶nh vËt g× ë n¬i nµo?
? H·y kÓ nh÷ng ®iÒu em biÕt vÒ c¸c vua Hïng?
? T×m nh÷ng tõ ng÷ miªu t¶ c¶nh ®Ñp cña thiªn nhiªn n¬i ®Òn Hïng?
? Bµi v¨n ®· gîi cho em nhí ®Õn mét sè truyÒn thèng vÒ sù nghiÖp dùng n­íc vµ gi÷ n­íc cña d©n téc. H·y kÓ tªn c¸c truyÒn thèng ®ã?
? Em hiÓu c©u ca dao sau nh­ thÕ nµo? 
“Dï ai ®i ng­îc vÒ xu«i
Nhí ngµy giç Tæ mïng m­êi th¸ng Ba”
c) §äc diÔn c¶m.
? Häc sinh ®äc nèi tiÕp.
- Gi¸o viªn ®äc mÉu ®o¹n luiyÖn ®äc.
? ý nghÜa bµi.
- 1 häc sinh ®äc c¶ bµi.
- Häc sinh ®äc nèi tiÕp, rÌn ®äc ®óng, ®äc chó gi¶i.
- Häc sinh luyÖn ®äc theo cÆp.
- 1- 2 häc sinh ®äc tr­íc líp.
- Bµi v¨n t¶ c¶nh ®Òn Hïng, c¶nh thiªn nhiªn vïng nói NghÜa LÜnh, HuyÖn L©m Thao tØnh Phó Thä, n¬i thê  d©n téc ViÖt Nam.
-  lµ nh÷ng ng­êi ®Çu tiªn lËp n­íc V¨n Lang, ®ãng  kho¶ng 400 n¨m.
- Cã nh÷ng khãm h¶i ®­êng d©m b«ng r÷c ®á, nh÷ng c¸nh b­ím  ®Òn Hïng thËt tr¸ng lÖ, hïng vÜ.
- C¶nh nói Ba v× cao vßi väi gîi nhí truyÒn thuyÕt S¬n Tinh- Thuû Tinh.
Nói Sãc S¬n gîi nhí truyÒn thuyÕt Th¸nh Giãng, h×nh ¶nh mèc ®¸ thÒ gîi nhí truyÒn thuyÕt vÒ An D­¬ng V­¬ng.
- C©u ca dao ca ngîi mét truyÒn thèng tèt ®Ñp cña ng­êi d©n ViÖt Nam, thuû chung, lu«n lu«n nhã vÒ céi nguån d©n téc.
- Häc sinh ®äc nèi tiÕp ®Ó cñng cè néi dung, giäng ®äc.
- Häc sinh theo dâi.
- Häc sinh luyÖn ®äc theo cÆp.
- Thi ®äc tr­íc líp.
- Häc sinh nªu.
	4. Cñng cè: 	- HÖ thèng néi dung bµi.
	- Liªn hÖ - nhËn xÐt.
	5. DÆn dß:	Häc bµi.
TiÕt 5
To¸n
KiÓm tra ®Þnh k× (gi÷a häc k× Ii)
(§Ò tr­êng ra)
Thø ba ngµy 9 th¸ng 2 n¨m 2010
TiÕt 1
To¸n
B¶ng ®¬n vÞ ®o thêi gian
I. Môc tiªu: 
BiÕt:
	- Tªn gäi, kÝ hiÖu c¸c ®¬n vÞ ®o thêi gian ®· häc vµ mèi quan hÖ gi÷a mét sè ®¬n vÞ ®o thêi gian th«ng dông.
	- Mét n¨m nµo ®ã thuéc thÕ kØ nµo.
	- §æi ®¬n vÞ ®o th¬i gian.
II. §å dïng d¹y häc: 
	B¶ng ®¬n vÞ ®o thêi gian phãng to.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	1. æn ®Þnh:
	2. KiÓm tra bµi cò: kh«ng
	3. Bµi míi:	
3.1. Giíi thiÖu bµi: 
3.2. Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp c¸c ®¬n vÞ ®o thêi gian.
a) C¸c ®¬n vÞ ®o thêi gian.
- Yªu cÇu häc sinh nªu tªn nh÷ng ®¬n vÞ ®o thêi gian ®· häc, nªu mèi quan hÖ gi÷a mét sè ®¬n vÞ ®· häc.
- Cho biÕt; N¨m 2000 lµ n¨m nhuËn, vËy n¨m nhuËn tiÕp theo lµ n¨m nµo?
- H­íng dÉn häc sinh cã thÓ nªu c¸ch nhß sè ngµy cña tõng th¸ng b»ng c¸ch dùa vµo hai n¨m tay hoÆc 1 n¾m tay.
- Theo b¶ng phãng to tr­íc líp.
b) VÝ dô vÒ ®æi ®¬n vÞ ®o thêi gian.
§æi tõ n¨m ra th¸ng:
§æi tõ giê ra phót:
§æi tõ phót ra giê:
3.3. Ho¹t ®éng 2: Bµi 1: Lµm miÖng.
- Gäi HS tr¶ lêi.
- NhËn xÐt.
3.4. Ho¹t ®éng 3: Bµi 2: Lµm nhãm.
- Ph¸t phiÕu häc tËp cho häc sinh.
- NhËn xÐt.
3.5. Ho¹t ®éng 4: Bµi 3: Lµm vë.
- Thu vë chÊm.
- NhËn xÐt, cho ®iÓm
- KL: N¨m nhuËn lµ n¨m chia hÕt cho 4.
+ §Çu x­¬ng nh« lªn laf chØ th¸ng cã 31 ngµy, cßn chç lâm vµo chØ cã 30 ngµy hoÆc 28, 29 ngµy.
- Häc sinh ®äc.
5 n¨m = 12 th¸ng x 5 = 60 th¸ng.
1 n¨m r­ìi = 1,5 n¨m = 12 th¸ng x 15 = 18 th¸ng
3 giê = 60 phót x 3 = 180 phót.
giê = 60 phót x = 40 phót
0,5 giê = 60 phót x 0,5 giê = 30 phót.
180 phót = 3 giê	C¸ch lµm:
216 phót = 3 giê 36 phót.	C¸ch lµm:
 = 3,6 giê
- §äc yªu cÇu bµi.
+ 1671 thuéc thÕ kØ 17
+ 1794 thuéc thÕ kØ 18
+ 1804, 1869, 1886 thuéc thÕ kØ 19.
+ 1903, 1946, 1957 thuéc thÕ kØ 20
- §äc yªu cÇu bµi 2.
- Häc sinh th¶o luËn lµm theo nhãm.
- §¹i diÖn lªn tr×nh bµy.
- §äc yªu cÇu bµi:
a) 72 phót = 1,2 giê b) 30 gi©y = 0,5 phót
 270 phót = 4,3 giê 135 gi©y = 2,25 phót
	4. Cñng cè- dÆn dß:
- HÖ thèng bµi.
- NhËn xÐt giê.
- ChuÈn bÞ bµi sau.
TiÕt 2
LuyÖn tõ vµ c©u
Liªn kÕt c¸c c©u trong bµi b»ng c¸ch thay thÕ tõ ng÷
I. Môc tiªu: 
	- HiÓu thÕ nµo lµ liªn kÕt c©u b»ng c¸ch thay thÕ tõ ng÷. (ND ghi nhí)
	- BiÕt sö dông c¸ch thay thÕ tõ ng÷ ®Ó liªn kÕt c©u vµ hiÓu t¸c dông cña viÖc thay thÕ ®ã (lµm ®­îc 2 BT ë môc III)
II. ChuÈn bÞ:
	- B¨ng giÊy ghi s½n néi dung.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	1. æn ®Þnh:
	2. KiÓm tra bµi cò: Häc sinh lµm bµi tËp 2 tiÕt tr­íc.
	- NhËn xÐt
	3. Bµi míi:	
3.1. Giíi thiÖu bµi: 
3.2. Ho¹t ®éng 1: PhÇn nhËn xÐt.
3.2.1. Bµi 1:
- Cho c¶ líp ®äc thÇm l¹i ®o¹n v¨n.
? T×m nh÷ng tõ ng÷ chØ TrÇn Quèc TuÊn trong 6 c©u trªn?
- Cho häc sinh ph¸t biÓu ý kiÕn.
- NhËn xÐt, chèt l¹i.
3.2.2. Bµi 2
- Gi¸o viªn chèt l¹i lêi gi¶i ®óng.
- ViÖc thay thÕ nh÷ng tõ ng÷ ®· dïng ë c©u tr­íc b»ng tõ ng÷ cïng nghÜa ®Ó liªn kÕt ë vÝ dô trªn ®­îc gäi lµ phÐp thay thÕ tõ ng÷.
3.3. Ho¹t ®éng 2: PhÇn ghi nhí.
3.4. Ho¹t ®éng 3: PhÇn luyÖn tËp.
3.4.1 Bµi 1:
- H­íng dÉn häc sinh ®¸nh sè thø tù c©u.
- Gi¸o viªn ph¸t bót d¹ vµ giÊy khæ to ®· viÕt s½n ®o¹n v¨n cho 2 häc sinh, mêi lªn b¶ng tr×nh bµy.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt, chèt l¹i.
ViÖc thay thÕ c¸c tõ ng÷ trong ®o¹n v­n trªn cã t¸c dông liªn kÕt c©u.
3.4.2. Bµi 2:
- Cho häc sinh ®äc nèi tiÕp bµi lµm.
- NhËn xÐt.
- §äc yªu cÇu bµi.
+ §o¹n v¨n cã 6 c©u. C¶ 6 c©u ®Òu nãi vÒ TrÇn Quèc Tu¸n.
+ H­ng §¹o V­¬ng- ¤ng- vÞ Quèc c«ng TiÕt chÕ- vÞ chñ t­íng tµi ba- H­ng §¹o V­¬ng - ¤ng – Ngêi.
- §äc yªu cÇu bµi 2.
+ Líp ®äc thÇm ®o¹n v¨n- ph¸t biÓu ý kiÕn.
+ Tuy néi dung 2 ®o¹n v¨n gièng nhau nh­ng c¸ch ®iÒn ®¹t ë ®o¹n 1 hay h¬n v× tõ ng÷ ®­îc sö dông linh ho¹t h¬n. §· sö dông nhiÒu tõ ng÷ ®Ó chØ cïng mét nh©n vËt.
- 2 häc sinh ®äc néi dung cÇn ghi nhí sgk.
- Líp ®äc thÇm.
- 1, 2 häc sinh nh¾c l¹i néi dung cÇn nhí.
- §äc bµi yªu cÇu bµi.
- Líp ®äc thÇm ®o¹n v¨n.
+ Tõ “anh” (ë c©u 2) thay cho Hai Long (ë c©u 1).
+ “Ng­êi liªn l¹c” (c©u 4) thay ngêi ®Æt hép th­ (c©u 2)
+ Tõ “anh” (c©u 4) thay cho Hai Long (c©u 1)
+ “®ã” (c©u 4) thay cho nh÷ng vËt gîi ra h×nh ch÷ V (c©u 4)
- §äc yªu cÇu bµi 2: Líp ®äc thÇm.
+ nµng (c©u 2) thay cho vî An Tiªm (c©u 1)
+ chång (c©u 2) thay cho An Tiªm (c©u 1)
	4. Cñng cè- dÆn dß: 	
- HÖ thèng l¹i bµi.
- NhËn xÐt giê.
- ChuÈn bÞ bµi sau.
_______________________________
Tiết 3: Chính tả: Nghe viết:
Ai là thủy tổ loài người?
I/ Mục tiêu
 - Nghe - viết đúng bµi chính tả 
 - T×m ®­îc c¸c tªn riªng trong chuyÖn D©n ch¬i cæ vËt vµ n¾m ®­îc quy t¾c viÕt hoa tªn riªng (BT2).
II. Đồ dùng dạy học.
	Thầy: Bảng phụ.
 Trò: Bảng con.
III. Các hoạt động dạy học:
	1. Ổn định tổ chức 1' hát.
	2. Kiểm tra 3:	
 - Viết đúng: Hoàng Liên Sơn, Sa Pa.
	3. Bài mới: 28'
a. Giới thiệu bài: Ghi bảng.
b. Nội dung bài dạy
- Giáo viên đọc bài
- Bài nói về điều gì?
- Đọc từ khó cho học sinh viết - Dưới lớp viết vào bảng con.
- Giáo viên đọc cho học sinh viết vào vở.
- Đọc soát lỗi
- Giáo viên chấm bài.
c- Luyện tập:
- 1 em đọc bàitập
- Nêu yêu cầu của bài
- Goih học sinh lên bảng làm bài.
- Dưới lớp làm vào vở bài tập.
- Cho biết về truyền thống của một số dân tộc trên thế giới về thủy tổ của loài người về cách giải thích khoa học về vấn đề này.
Bài 2: (70)
- Các tên riêng trong bài:
Khổng Tử, Chu Văn Vương, Ngũ Đế, Chu, Cửu Phủ, Khương Thái Công: Những tên riêng đều được viết hoa tất cả các chữ cái đầu của mỗi tiếng vì là tên riêng nước ngoài nhưng đọc theo âm Hán Việt.
4- Củng cố - Dặn dò: 3'
 - Nhận xét tiết học. 
 - Về chuẩn bị cho tiết sau.
TiÕt 4
thÓ dôc
gi¸o viªn chuyªn so¹n
____________________________
TiÕt 5
Khoa häc
«n tËp: vËt chÊt vµ n¨ng l­îng (T1)
I. Môc tiªu: ¤n tËp vÒ:
	- C¸c kiÕn thøc phÇn vËt chÊt vµ n¨ng l­îng; c¸c kÜ n¨ng quan s¸t, thÝ nghiÖm.
	- Nh÷ng kÜ n¨ng vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng, gi÷ g×n søc kháe liªn quan ®Õn néi dung phÇn vËt chÊt vµ n¨ng l­îng.
II. §å dïng d¹y häc:
	- Bé thÎ ghi s½n c¸c ch÷ c¸i a, b, c, d.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	1. æn ®Þnh:
	2. KiÓm tra bµi cò: Sù chuÈn bÞ cña häc sinh.
	3. Bµi míi:	
3.1. Giíi thiÖu bµi: 
3.2. Trß ch¬i: “Ai nhanh, ai ®óng”
- Nh¾c l¹i c¸ch ch¬i.
- Qu¶n trß lÇn l­ît ®äc c©u hái.
- Träng tµi quan s¸t xem nhãm nµo cã nhiÒu b¹n gi¬ ®¸p nhanh vµ ®óng th× ®¸nh dÊu l¹i.
- Tuyªn d­¬ng- nh¾c nhë nhãm yªu.
- Chia líp lµm 3 nhãm.
- C¸c em gi¬ ®¸p ¸n ®óng nhanh.
1- d	2- b	3- c
4- b	5- b	6- c
§iÒu kiÖn x¶y ra sù biÕn ®æi ho¸ häc.
a) NhiÖt ®é b×nh th­êng.
b) NhiÖt ®é cao.
c) NhiÖt ®é b×nh th­êng.
d) NhiÖt ®é b×nh th­êng
	4. Cñng cè- dÆn dß:
- HÖ thèng bµi.
- NhËn xÐt giê.
- ChuÈn bÞ bµi sau.
Thø t­ ngµy 10 th¸ng 2 n¨m 2010
Tiết 1: Mĩ thuật:
Thường thức mĩ thuật
xem tranh bác hồ đi công tác
I. Mục tiêu: 
- HiÓu néi dung bøc tranh qua bè côc, h×nh ¶nh mÇu s¾c.
- BiÕt ®­îc mét sè th«ng tin s¬ l­îc về họa sĩ Nguyễn Thụ.
II. Chuẩn bị:
- Một số tranh vẽ về Bác Hồ của các họa sĩ.
- Một số bức tranh lụa và tranh các chất liệu khác.
- Trò: Sưu tầm tranh ảnh về Bác Hồ.
III. Các hoạt động dạy học.
1. Ổn định lớp: 1’
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của HS: 3’
3. Bài mới: 28’
a. Giới thiệu bài.
b. Nội dung.
* Hoạt động 1:
- Nơi sinh...
- Những tác phẩm nổi tiếng...
* Hoạt động 2:
+ Hình ảnh chính trong tranh là gì?
+ Dáng vẻ từng nhân vật trong tranh như thế nào?
+ Hình dáng của hai con ngựa như thế nào?
+ Màu sắc của tranh rực rỡ hay đầm ấm?
+ Cách vẽ của bức tranh như thế nào?
- GV tóm tắt.
* Hoạt động 3.
- GV nhận xét chung tiết học.
- Khen ngợi những em tích cực phát biểu ý kiến xây dựng bài
1. Giới thiệu vài nét về họa sĩ Nguyễn Thụ.
2. Xem tranh Bác Hồ đi công tác.
- Hình ảnh Bác Hồ và anh cảnh vệ.
- Bác Hồ dáng ung dung thư thái trên yên ngựa, tay cầm dây cương, anh cảnh vệ ngả người về phía trước.
- Mỗi con ngựa một dáng trong bước đi.
- Màu sắc trầm ấm.
- Nhẹ nhàng uyển chuyển.
3. Nhận xét đáng giá.
4. Dặn dò: 3’
Sưu tầm một số dòng chữ in hoa nét thanh nét đậm ở sách báo.
TiÕt 2
KÓ chuyÖn
V× mu«n d©n
I. Môc ®Ých, yªu cÇu: 
	- Dùa vµo lêi kÓ cña gi¸o viªn vµ tranh minh hoa, kÓ ®­îc tõng ®o¹n vµ toµn bé c©u chuyÖn V× mu«n d©n.	
	- BiÕt trao ®æi vµ lµm râ ý nghÜa : TrÇn H­ng §¹o lµ ng­êi cao th­îng, biÕt c­ xö v× ®¹i nghÜa.
II. §å dïng d¹y häc:
	Tranh minh ho¹ trong sgk.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	1. æn ®Þnh:
	2. KiÓm tra bµi cò: 
	KÓ mét viÖc lµm tèt gãp phÇn b¶o vÖ trËt tù, an ninh n¬i lµng xãm, phè ph­êng mµ em biÕt?
	3. Bµi míi:	a) Giíi thiÖu bµi:
	b) Gi¸o viªn kÓ:
- Gi¸o viªn kÓ lÇn 1 + gi¶i nghÜa mét sè tõ khã.
g Gi¸o viªn d¸n giÊy ghi l­îc ®å: Quan hÖ gia téc cña c¸c nh©n vËt trong truyÖn.
TrÇn Thõa
TrÇn Th¸i Tæ
An Sinh V­¬ng
(TrÇn LiÔu - anh)
TrÇn Th¸i T«ng
(TrÇn C¶nh- em)
Quèc c«ng tiÕt chÕ
H­ng §¹o V­¬ng
(TrÇn Quèc TuÊn)
TrÇn Th¸nh t«ng
(TrÇn Ho¶ng- anh)
Th­îng t­íng th¸i s­
TrÇn Quang Kh¶i- em
TrÇn Nh©n T«ng
TrÇn Kh©m
- Gi¸o viªn kÓ lÇn 2: Tranh minh ho¹.
	+ §o¹n 1: Giäng chËm r·i, trÇm l¾ng (tranh 1)
	+ §o¹n 2: Giäng nhanh h¬n, c¨m hên (tranh 2, 3, 4)
	+ §o¹n 3: Thay ®æi giäng cho phï hîp giäng tõng nh©n vËt (tranh 5)
	+ §o¹n 4: giäng chËm r·i, vui mõng (tranh 6)
- Gi¸o viªn kÓ lÇn 3 (nÕu cÇn)
	 	c) H­íng dÉn häc sinh kÓ chuyÖn, trao ®æi ý nghÜa c©u chuyÖn.
- KÓ chuyÖn theo nhãm.
- Thi kÓ chuyÖn tr­íc líp.
- 2 ®Õn 3 nhãm thi kÓ chuyÖn theo tranh tr­íc líp.
- 2 häc sinh thi kÓ toµn bé c©u chuyÖn.
g Trao ®æi néi dung, ý nghÜa c©u chuyÖn.
- Líp nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
	4. Cñng cè- dÆn dß:
- NhËn xÐt giê häc.
- Xem ®Ò bµi tr­íc.
TiÕt 3
TËp ®äc
Cöa s«ng
	(Quang Huy)
I. Môc ®Ých, yªu cÇu:
	- BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi th¬, giäng ®äc tha thiÕt, g¾n bã.
	- HiÓu ý nghÜa : Qua h×nh ¶nh cöa s«ng, t¸c gi¶ ca ngîi t×nh c¶m thñy chung, biÕt nhí céi nguån. (tr¶ lêi ®­îc c¸c CH 1,2,3; thuéc 3,4 khæ th¬)
II. §å dïng d¹y häc:
	- Tranh minh ho¹ c¶nh cöa s«ng (sgk)
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	A. KiÓm tra bµi cò: Häc sinh ®äc bµi “Phong c¶nh §Òn Hïng”
	B. D¹y bµi míi:
	1. Giíi thiÖu bµi:
	2. H­íng dÉn häc sinh luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi:
a) LuyÖn ®äc.
- Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh quan s¸t tranh c¶nh cöa s«ng.
- Gi¸o viªn nh¾c chó ý ph¸t ©m ®óng c¸c tõ ng÷ dÔ viÕt sai chÝnh t¶.
- Gi¸o viªn ®äc diÔn c¶m toµn bµi.
b) T×m hiÓu bµi.
1. Trong khæ th¬ ®Çu, t¸c gi¶ dïng nh÷ng tõ ng÷ nµo ®Ó nãi vÒ n¬i s«ng ch¶y ra biÓn? C¸ch giíi thiÖu Êy cã g× hay?
2. Theo bµi th¬, cöa s«ng lµ mét ®Þa ®iÓm ®Æc biÖt nh­ thÕ nµo?
3. PhÐp nh©n ho¸ ë khæ th¬ cuèi gióp t¸c gi¶ nãi ®iÒu g× vÒ tÊm lßng cña cöa s«ng ®èi víi céi nguån?
c) §äc diÔn c¶m vµ häc thuéc lßng bµi th¬.
- Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh ®äc thÓ hiÖn diÔn c¶m ®óng víi néi dung tõng khæ th¬.
- Gi¸o viªn h­íng dÉn c¶ líp ®äc diÔn c¶m 4 khæ th¬.
- Gi¸o viªn ®äc mÉi 2 khæ th¬ 4 vµ 5.
- Mét, hai häc sinh kh¸ giái (nèi tiÕp nhau) ®äc bµi.
- Häc sinh ®äc chó gi¶i tõ cöa s«ng.
- Tõng tèp 6 häc sinh nèi tiÕp nhau ®äc 6 khæ th¬.
- Häc sinh luyÖn ®äc theo cÆp.
- Mét, hai häc sinh ®äc c¶ bµi.
- Häc sinh ®äc khæ th¬ 1.
“Lµ cöa nh­ng kh«ng then kho¸, còng kh«ng khÐp l¹i bµo giê. C¸ch nãi Êy rÊt ®Æc biÖt cöa s«ng còng lµ mét c¸i cöa nh­ng kh¸c mäi c¸i cöa b×nh th­êng, kh«ng cã then, cã kho¸. T¸c gi¶ ®· lµm ng­êi ®äc hiÓu ngay thÕ nµo lµ cöa s«ng, c¶m thÊy cöa s«ng rÊt quen.”
- Lµ nh÷ng n¬i dßng s«ng göi phï sa l¹i ®Ó båi ®¾p b·i bê, n¬i biÓn c¶ t×m vÒ víi ®Êt liÒn, n¬i c¸ t«m tô héi,  n¬i tiÔn nh÷ng ng­êi ra kh¬i.
- PhÐp nh©n ho¸ gióp t¸c gi¶ nãi ®­îc “tÊm lßng cña cöa s«ng kh«ng quªn céi nguån”
- Ba häc sinh nèi nhau ®äc diÔn c¶m 6 khæ th¬ (mçi em 2 khæ)
- Häc sinh luyÖn ®äc theo cÆp.
- Häc sinh ®äc thuéc lßng tõng khæ, c¶ bµi th¬.
	3. Cñng cè- dÆn dß: 
- NhËn xÐt giê häc.
- Giao bµi vÒ nhµ.
______________________________
TiÕt 4
To¸n
Céng sè ®o thêi gian
I. Môc tiªu: BiÕt:
	- Thùc hiÖn phÐp céng sè ®o thêi gian.
	- VËn dông gi¶i c¸c bµi to¸n ®¬n gi¶n.
II. §å dïng d¹y häc:
	Vë bµi tËp to¸n 5.	- S¸ch gi¸o khoa to¸n 5.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	1. KiÓm tra bµi cò:	Häc sinh ch÷a bµi tËp.
	2. Bµi míi:	a) Giíi thiÖu bµi.
	b) Gi¶ng bµi:
1. Thùc hiÖn phÐp céng sè ®o thêi gian.
+ VÝ dô 1:
- Gi¸o viªn nªu vÝ dô 1 (sgk)
- Gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh t×m c¸ch ®Æt tÝnh vµ tÝnh.
+ VÝ dô 2: Gi¸o viªn nªu bµi to¸n.
- Gi¸o viªn cho häc sinh ®Æt tÝnh vµ tÝnh.
- Gi¸o viªn cho häc sinh nhËn xÐt råi ®æi.
- Gi¸o viªn cho häc sinh nhËn xÐt.
2. LuyÖn tËp.
Bµi 1:- Gi¸o viªn cho häc sinh tù lµm sau dã thèng nhÊt kÕt qu¶.
- Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh cÇn chó ý phÇn ®æi ®¬n vÞ ®o.
Bµi 2: 
- Gi¸o viªn gäi häc sinh lªn tãm t¾t bµi to¸n råi gi¶i.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt ch÷a bµi.
- Häc sinh nªu phÐp tÝnh t­¬ng øng.
3 giê 15 phót + 2 giê 35 phót
VËy 3 giê 15 phót + 2 giê 35 phót 
	= 5 giê 50 phót
- Häc sinh nªu phÐp tÝnh t­¬ng øng.
- Häc sinh ®Æt tÝnh vµ tÝnh.
83 gi©y = 1 phót 23 gi©y.
45 phót 83 gi©y = 46 phót 23 gi©y.
- Khi céng sè ®o thêi gian cÇn céng c¸c sè ®o theo tõng lo¹i ®¬n vÞ.
- Trong tr­êng hîp sè ®o theo ®¬n vÞ phót, gi©y lín h¬n hoÆc b»ng 60 th× cÇn ®æi sang ®¬n vÞ hµng lín h¬n liÒn kÒ.
- Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp 3.
- Häc sinh gi¶i bµi to¸n trªn b¶ng.
Bµi gi¶i
Thêi gian L©m ®i tõ nhµ ®Õn ViÖn B¶o Tµng lÞch sö lµ:
35 phót + 2 giê 20 phót = 2 giê 55 phót
§¸p sè: 2 giê 55 phót
	3. Cñng cè- dÆn dß: 
- NhËn xÐt giê häc.
- Giao bµi vÒ nhµ.
TiÕt 5
TËp lµm v¨n
T¶ ®å vËt (kiÓm tra viÕt)
I. Môc tiªu: 
	ViÕt ®­îc 1 bµi v¨n ®ñ 3 phÇn (më bµi, th©n bµi, kÕt bµi); râ ý, dïng tõ, ®Æt c©u ®óng, lêi v¨n tù nhiªn
II. ChuÈn bÞ:
	- GiÊy kiÓm tra hoÆc vë.
	- Mét tranh minh ho¹ vÒ ®Ò v¨n.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	1. æn ®Þnh:
	2. KiÓm tra bµi cò: Sù chuÈn bÞ cña häc sinh
	3. Bµi míi:	
3.1. Giíi thiÖu bµi:
3.2. Ho¹t ®éng 1: H­íng dÉn lµm bµi.
- Cho häc sinh ®äc 5 ®Ò bµi.	- Häc sinh theo dâi.
- Nh¾c häc sinh cã thÓ viÕt theo mét ®Ò
bµi kh¸c víi ®Ò bµi trong tiÕt häc tr­íc. 
Nh­ng tèt nhÊt lµ viÕt theo ®Ò bµi tiÕt
tr­íc ®· chän.	- 2, 3 häc sinh ®äc dµn ý bµi.
3.3. Ho¹t ®éng 2: Lµm bµi.	- Häc sinh lµm bµi
- Thu bµi.
	4. Cñng cè- dÆn dß:
- HÖ thèng bµi.
- NhËn xÐt giê.
- DÆn chuÈn bÞ bµi sau.
Thø n¨m ngµy ... th¸ng 2 n¨m 2010
TiÕt 1
To¸n
Trõ sè ®o thêi gian
I. Môc tiªu: BiÕt:
	- Thùc hiÖn phÐp trõ 2 sè ®o thêi gian.
	- VËn dông gi¶i c¸c bµi to¸n ®¬n gi¶n.
II. §å dïng d¹y häc:
	PhiÕu häc tËp
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	1. æn ®Þnh:
	2. KiÓm tra bµi cò: 	Gäi häc sinh lªn bµi 2 tiÕt tr­íc.	
	- NhËn xÐt, cho ®iÓm.
	3. Bµi míi:	
3.1. Giíi thiÖu bµi: 
3.2. Ho¹t ®éng 1: LÝ thuyÕt.
a) vÝ dô 1: Nªu vÝ dô.
- Tæ chøc cho häc sinh ®Æt tÝnh vµ tÝnh
b) VÝ dô 2: Nªu vÝ dô.
- Cho 1 häc sinh lªn b¶ng ®Æt tÝnh.
? Em cã nhËn xÐt g×?
- Nh­ vËy cÇn lÊy 1 phót ®æi ra gi©y.
3.3. Ho¹t ®éng 2: Bµi 1
Gäi 3 häc sinh lªn b¶ng lµm.
- NhËn xÐt.
3.4. Ho¹t ®éng 3: Bµi 2: Lµm phiÕu.
- Ph¸t phiÕu cho c¸c c¸ nh©n.
- Trao ®æi bµi ®Ó kiÓm tra.
- Häc sinh nªu phÐp tÝnh t­¬ng øng.
15 giê 55 phót – 13 giê 10 phót = ?
VËy 15 giê 55 phót – 13 giê 10 phót 
	= 2 giê 45 phót.
- Häc sinh nªu phÐp tÝnh t­¬ng øng.
3 phót 20 gi©y – 2 phót 45 gi©y = ? 
- 20 gi©y kh«ng trõ ®­îc 45 gi©y.
Ta cã: 3 phót 20 gi©y = 2 phót 80 gi©y.
VËy 3 phót 20 gi©y – 2 phót 15 gi©y 
	= 35 gi©y
- §äc yªu cÇu bµi.
+ Líp lµm vµo vë:
	§æi thµnh
- §äc yªu cÇu bµi 2.
- §äc yªu cÇu bµi.
	4. Cñng cè- dÆn dß:
- HÖ thèng bµi.
- NhËn xÐt giê.
- ChuÈn bÞ bµi sau.
TiÕt 2
©m nh¹c
gi¸o viªn chuyªn so¹n
_______________________________
TiÕt 3
thÓ dôc
gi¸o viªn chuyªn so¹n
___________________________________
TiÕt 4
Khoa häc
«n tËp: vËt chÊt vµ n¨ng l­îng (T2)
I. Môc tiªu: 
	- §· nªu trong tiÕt 1
II. ChuÈn bÞ:
	- Theo nhãm: + pin, bãng ®Ìn, d©y dÉn.
	+ Tranh ¶nh s­u tÇm vÒ viÖc sö dông c¸c nguån n¨ng l­îng trong sinh ho¹t hµng ngµy.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	1. æn ®Þnh:
	2. KiÓm tra bµi cò: Sù chuÈn bÞ cña häc sinh.
	3. Bµi míi:	
3.1. Giíi thiÖu bµi:
3.2. Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t vµ tr¶ lêi c©u hái.
- Gi¸o viªn treo tranh (h×nh 2- 102 sgk)
? C¸c ph­¬ng tiÖn, m¸y mãc trong c¸c h×nh d­íi ®©y lÊy n¨ng l­îng tõ ®©u ®Ó ho¹t ®éng?
- §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy.
- NhËn xÐt cho ®iÓm.
3.3. Ho¹t ®éng 2: Trß ch¬i: “Thi kÓ tªn c¸c dông cô, m¸y mãc sö dông ®iÖn”
- Gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh ch¬i theo nhãm d­íi h×nh thøc “tiÕp søc”
- ChuÈn bÞ mçi nhãm 1 b¶ng phô.
- Mçi nhãm cö tõ 5 ®Õn 7 ngêi.
- Gi¸o viªn h« b¾t ®Çu.
- NhËn xÐt: nhãm nµo viÕt ®­îc nhiÒu, ®óng lµ th¾ng cuéc.
Lµm viÖc nhãm.
a) N¨ng l­îng c¬ b¾p cña ng­êi.
b) N¨ng l­îng chÊt ®èt tõ x¨ng.
c) N¨ng l­îng giã.
d) N¨ng l­îng chÊt ®èt tõ x¨ng
e) N¨ng l­îng cña n­íc.
g) N¨ng l­îng cña chÊt ®èt tõ than ®¸
h) N¨ng l­îng mÆt trêi.
- Häc sinh ®øng ®Çu mçi nhãm viÕt tªn mét dông cô hoÆc m¸y mãc sö dông ®iÖn råi ®i xuèng, tiÕp ®ã häc sinh 2 lªn viÕt.
	4. Cñng cè- dÆn dß:
- HÖ thèng bµi.
- NhËn xÐt giê.
- ChuÈn bÞ bµi sau.
Tiết 5: Kỹ thuật:
L¾p xe ben
I. Môc tiªu 
- §· nªu trong tuÇn 24
II. §å dïng d¹y häc 
- Bµi mÉu 
- Bé l¾p ghÐp 
III. Ho¹t ®éng d¹y häc 
1. æn ®Þnh 1 phót 
2. KiÓm tra 2 phót: Sù chu©n bÞ cña häc sinh 
3. Bµi míi 28 phót 
a. Giíi thiÖu bµi - ghi b¶ng 
- Cho HS quan s¸t mÉu 
- Nªu qui tr×nh l¾p xe ben 
- Gäi 2 em nªu ghi nhí 
- Nh¾c nhë c¸c l­u ý khi thùc hµnh 
T/C cho HS thùc hµnh 
- GV ®i quan s¸t. H­íng dÉn c¸c em cßn lóng tóng 
- GV ®¸nh gi¸ kÕt qu¶. 
- Quan s¸t mÉu 
- Lùa chän chi tiÕt 
- L¾p c¸c bé phËn 
- L¾p r¸p c¸c bé phËn 
- 2 em nªu ghi nhí 
- Thùc hµnh 
- Tr­ng bµy s¶n phÈm 
- NhËn xÐt 
4. Cñng cè dÆn dß 
- NhËn xÐt tiÕt häc 
- VÒ nhµ thùc hµnh. ChuÈn bÞ tiÕt sau 
Thø s¸u ngµy ..... th¸ng 2 n¨m 2010
TiÕt 1
TËp lµm v¨n
TËp viÕt ®o¹n ®èi tho¹i
I. Môc ®Ých, yªu cÇu: 
	- Dùa theo truyÖn Th¸i s­ TrÇn Thñ §é vµ nh÷ng gîi ý cña GV, viÕt tiÕp c¸c lêi ®èi tho¹i trong mµn kÞch víi néi dung phï hîp (BT2)
II. Tµi liÖu vµ ph­¬ng tiÖn: 
	PhiÕu (giÊy khæ to) lµm nhãm.
III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 
	1. æn ®Þnh tæ chøc: 
	2. KiÓm tra bµi cò: - KiÓm tra vë bµi tËp cña häc sinh.
	3. Bµi míi: 
	a) Giíi thiÖu bµi.
	b) Gi¶ng bµi.
Bµi 1: 
Bµi 2: 
- Gi¸o viªn gîi ý vÒ nh©n vËt, c¶nh trÝ,
- Gi¸o viªn ph¸t giÊy A4 cho häc sinh lµm nhãm.
- Líp vµ gi¸o viªn nhËn xÐt.
Bµi 3: Ho¹t ®éng theo nhãm.
Mçi nhãm cã thÓ chän h×nh thøc ®äc ph©n vai hoÆc diÔn thö mµn kÞch.
- Häc sinh ®äc néi dung ®o¹n trÝch Th¸i s­ TrÇn Thñ §é vµ líp ®äc thÇm.
- 3 häc sinh ®äc nèi tiÕp mµn kÞch “xin Th¸i s­ tha cho!”
+ Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi 2.
+ 1 häc sinh ®äc gîi ý lêi ®èi tho¹i.
- Häc sinh tù h×nh thµnh nhãm (4 em/ nhãm)
- Häc sinh lµm nhãm g ®¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy.
- Häc sinh ®äc yªu cÇu bµi 3.
- Tõng nhãm thi ®äc l¹i hoÆc diÔn thö mµn kÞch.
- Líp nhËn xÐt vµ b×nh chän nhãm hay nhÊt.
	4. Cñng cè- dÆn dß: 
- NhËn xÐt giê häc.
- VÒ nhµ viÕt ®o¹n v¨n ch­a ®¹t.
TiÕt 2
To¸n
LuyÖn tËp
I. Môc tiªu: BiÕt:
	- Céng trõ sè ®o thêi gian.
	- VËn dông gi¶i c¸c bµi to¸n cã néi dung thùc tiÔn.
II. Ho¹t ®éng d¹y häc: 
	1. æn ®Þnh tæ chøc: 
	2. KiÓm tra bµi cò: KiÓm tra vë bµi tËp cña häc sinh.
	3. Bµi míi: 	
a) Giíi thiÖu bµi.
b) Gi¶ng bµi.
- Nªu c¸ch thùc hiÖn phÐp céng vµ trõ sè ®o thêi gian
Bµi 1: 
a) 	12 ngµy = 288 giê
	3,4 ngµy = 81,6 giê
	4 ngµy 12 giê = 108 giê
	 giê = 30 phót
- Häc sinh lµm c¸ nhan g lªn b¶ng.
b) 	1,6 giê = 96 phót
	2 giê 15 phót = 135 phót.
	2,5 giê = 150 gi©y.
	4 phót 25gi©y = 265 gi©y
- Líp nhËn xÐt vµ bæ sung
Bµi 2: TÝnh
Bµi 3: TÝnh	- 3 nhãm
	- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy.
	4. Cñng cè- dÆn dß: 
- NhËn xÐt giê.
- VÒ nhµ häc bµi vµ lµm bµi.
TiÕt 3
§Þa lý
Ch©u phi 
I. Môc tiªu: 
	- M« t¶ s¬ l­îc ®­îc vÞ trÝ, giíi h¹n ch©u Phi:
	+ Ch©u Phi ë phÝa nam ch©u ¢u vµ phÝa t©y nam ch©u ¸, ®­êng xÝch ®¹o ®i ngang qua gi÷a ch©u lôc.
	- Nªu ®­îc mét sè ®Æc ®iÓm vÒ ®Þa h×nh, khÝ hËu:
	+ §Þa h×nh chñ yÕu lµ cao nguyªn
	+ KhÝ hËu nãng vµ kh«.
	+ §¹i bé phËn l·nh thæ lµ hoang m¹c vµ xa van
- Sö dông qu¶ ®Þa cÇu, b¶n ®å, l­îc ®å nhËn biÕt vÞ trÝ ®Þa lÝ, giíi h¹n cña ch©u Phi.
- ChØ ®­îc vÞ trÝ cña hoang m¹c Xa-ha-ra trªn b¶n ®å (l­îc ®å)
II. §å dïng d¹y häc:
	- B¶n ®å tõ nhiªn Ch©u Phi
	- Qu¶ ®Þa cÇu.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	1. KiÓm tra bµi cò: 
	2. Bµi míi: 	a) Giíi thiÖu bµi.
	b) Gi¶ng bµi míi.
1. VÞ trÝ ®Þa lÝ, giíi h¹n.
* Ho¹t ®éng 1: (Ho¹t ®éng c¸ nh©n)
? Nªu vÞ trÝ ®Þa lÝ giíi h¹n cña ch©u Phi?
2. §Æc ®iÓm tù nhiªn.
? Nªu ®Æc ®iÓm tù nhiªn cña ch©u Phi?
? Nªu ®Æc ®iÓm tù nhiªn cña hoang m¹c Xa-ha-ra vµ Xa-van cña ch©u Phi?
- Gi¸o viªn nhËn xÐt bæ xung.
g Bµi häc (sgk)
- Häc sinh quan s¸

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 25.doc