Giáo án Mĩ thuật Lớp 3,4,5 - Tuần 9 - Năm học 2016-2017 - Vũ Thị Nhanh

MĨ THUẬT

CHỦ ĐỀ: ĐỒ VẬT TRONG GIA ĐÌNH

(Thời lượng 4 tiết)

TIẾT 3: TẠO SẢN PHẨM

I. MỤC TIÊU:

- HS hiểu vẻ đẹp về hình dáng của một số đồ vật trong gia đình.

- HS biết cách tạo sản phẩm một số đồ vật trong gia đình.

- Tạo cho HS sự thích thú, trí tưởng tượng, tạo được một số đồ vật trong gia đình.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

- Giáo viên: Một số đồ vật.

- Học sinh: Giấy vẽ hoặc vở tập vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ, thước kẻ, .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU

 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. Khởi động (10)

- G cho H chơi trò chơi; Muỗi đốt.

Cách chơi:

MC bắt nhịp cho các bạn hát bài hát “Con muỗi” . Sau khi hát xong, bạn MC hô “Muỗi bay, muỗi bay”.

Vòng tròn :Vì vù vì vù( chụm đầu ngón tay cái của mình lên, đưa tay bay qua bay lại)

MC: Muỗi đậu lên má người bên phải mình.

Cứ tiếp tục như vậy MC cho đậu lung tung. Nếu nghe MC : “hô cắn thì người bị cắn nhanh tay đập cho trúng vào con muỗi đang đậu trên mặt mình.

2. Lựa chọn hình ảnh trong thế giới tưởng tượng (10)

- Cho HS quan sát một số đồ vật

- Y/c HS nêu tên đồ vật, nhận xét về hình dáng, đặc điểm, màu sắc, cách trang trí của đồ vật?

- GV yêu cầu HS lựa chọn phần màu sắc, đường nét mình yêu thích để tạo sản phẩm.

- GV hướng dẫn và hỗ trợ các nhóm tạo sản phẩm, trang trí sản phẩm của mình với các câu hỏi mang tính chất gợi mở để HS chủ động, sáng tạo theo ý thích và khả năng riêng.

+Em chọn đồ vật gì để vẽ?

+Đồ vật có hình dáng, đặc điểm như thế nào?Họa tiết trang trí như thế nào?

+Em chọn những màu nào để tô nổi vật đồ vật?

+GV minh hoạ các bước tạo sản phẩm:

- Lựa chọn đồ vật để vẽ

- Trang trí đồ vật

- Tô màu theo ý thích

 

doc 6 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 485Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mĩ thuật Lớp 3,4,5 - Tuần 9 - Năm học 2016-2017 - Vũ Thị Nhanh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tuÇn 9
(Thùc hiÖn tõ ngµy 12-10 ®Õn ngµy 16- 10-2016)
Thø hai ngµy 12 th¸ng 10 n¨m 2016.
ChiÒu
Líp: 4A5, 4A6, 4A4
MÜ thuËt
Chñ ®Ò: quª h­¬ng em
(Thêi l­îng 5 tiÕt)
TiÕt 5: giíi thiÖu s¶n phÈm
 I. MôC TI£U:
- Häc sinh nhËn biÕt c¸c h×nh ¶nh vÒ c¶nh ®Ñp quª h­¬ng
- BiÕt c¸ch giíi thiÖu s¶n phÈm qua c¸ch t¹o h×nh 2D, 3D vÒ c¶nh ®Ñp quª h­¬ng ®Êt n­íc
- Yªu quª h­¬ng ®Êt n­íc
 II. CHUÈN BÞ §å DïNG
1. Gi¸o viªn
Mét sè tranh, ¶nh phong c¶nh
Bµi vÏ cña häc sinh
2. Häc sinh
GiÊy A3, mµu vÏ, bót ch×...
 Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
 Ho¹t ®éng cña häc sinh
1.Khëi ®éng (10’) 
- Më nh¹c Chicken dance
2. Tr×nh bµy, th¶o luËn, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm (28’)
- Gi¸o viªn tæ chøc c¸c nhãm häc sinh tr­ng bµy s¶n phÈm.
- Gi¸o viªn gîi ý cho häc sinh ®¸nh gi¸ :
+ §©y lµ s¶n phÈm cña nhãm m×nh, nhãm ®· t¹o h×nh 2D, 3D c¸c h×nh ¶nh vÒ chñ ®Ò quª h­¬ng.
+ C¸c b¹n cã nhËn xÐt g× vÒ s¶n phÈm cña nhãm m×nh?
+ B¹n thÝch bøc tranh nµo nhÊt? T¹i sao?
GV: NhËn xÐt, khen ngîi
* DÆn dß: chuÈn bÞ tiÕt häc sau
- Khëi ®éng theo nh¹c
- LÇn l­ît tõng häc sinh lªn giíi thiÖu s¶n phÈm vµ chøc n¨ng cña s¶n phÈm.
- Häc sinh ®¸nh gi¸ theo gîi ý cña gi¸o viªn b»ng h×nh thøc tù ®¸nh gi¸; ®¸nh gi¸ theo cÆp, nhãm; kÕt hîp ®¸nh gi¸ gi÷a gi¸o viªn vµ häc sinh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thø ba ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2016.
S¸ng
Líp: 3A5
MÜ thuËt
Chñ ®Ò: ®å vËt trong gia ®×nh
(Thêi l­îng 4 tiÕt)
TiÕt 3: t¹o s¶n phÈm
I. MôC TI£U:
- HS hiÓu vÎ ®Ñp vÒ h×nh d¸ng cña mét sè ®å vËt trong gia ®×nh.
- HS biÕt c¸ch t¹o s¶n phÈm mét sè ®å vËt trong gia ®×nh.
- T¹o cho HS sù thÝch thó, trÝ t­ëng t­îng, t¹o ®­îc mét sè ®å vËt trong gia ®×nh.
II. §å DïNG D¹Y – HäC:
- Gi¸o viªn: Mét sè ®å vËt.
- Häc sinh: GiÊy vÏ hoÆc vë tËp vÏ, bót ch×, tÈy, mµu vÏ, th­íc kÎ, ...
III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y - HäC CHñ YÕU 
 Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
 Ho¹t ®éng cña häc sinh
1. Khëi ®éng (10’)
- G cho H ch¬i trß ch¬i; Muçi ®èt.
C¸ch ch¬i: 
MC b¾t nhÞp cho c¸c b¹n h¸t bµi h¸t “Con muçi” . Sau khi h¸t xong, b¹n MC h« “Muçi bay, muçi bay”.
Vßng trßn :V× vï v× vï( chôm ®Çu ngãn tay c¸i cña m×nh lªn, ®­a tay bay qua bay l¹i)
MC: Muçi ®Ëu lªn m¸ ng­êi bªn ph¶i m×nh.
Cø tiÕp tôc nh­ vËy MC cho ®Ëu lung tung. NÕu nghe MC : “h« c¾n’’ th× ng­êi bÞ c¾n nhanh tay ®Ëp cho tróng vµo con muçi ®ang ®Ëu trªn mÆt m×nh.
2. Lùa chän h×nh ¶nh trong thÕ giíi t­ëng t­îng (10’)
- Cho HS quan s¸t mét sè ®å vËt
- Y/c HS nªu tªn ®å vËt, nhËn xÐt vÒ h×nh d¸ng, ®Æc ®iÓm, mµu s¾c, c¸ch trang trÝ cña ®å vËt?
- GV yªu cÇu HS lùa chän phÇn mµu s¾c, ®­êng nÐt m×nh yªu thÝch ®Ó t¹o s¶n phÈm.
- GV h­íng dÉn vµ hç trî c¸c nhãm t¹o s¶n phÈm, trang trÝ s¶n phÈm cña m×nh víi c¸c c©u hái mang tÝnh chÊt gîi më ®Ó HS chñ ®éng, s¸ng t¹o theo ý thÝch vµ kh¶ n¨ng riªng.
+Em chän ®å vËt g× ®Ó vÏ?
+§å vËt cã h×nh d¸ng, ®Æc ®iÓm nh­ thÕ nµo?Häa tiÕt trang trÝ nh­ thÕ nµo?
+Em chän nh÷ng mµu nµo ®Ó t« næi vËt ®å vËt?
+GV minh ho¹ c¸c b­íc t¹o s¶n phÈm:
Lùa chän ®å vËt ®Ó vÏ
Trang trÝ ®å vËt
T« mµu theo ý thÝch
3. T¹o s¶n phÈm (18’)
+Yªu cÇu HS s¸ng t¹o ®å vËt, trang trÝ vµ t« mµu theo ý thÝch.
+GV nhËn xÐt, dÆn dß HS chuÈn bÞ tiÕt sau.
- HS ch¬i trß ch¬i.
- Quan s¸t
- NhËn xÐt
- HS tr¶ lêi
- HS tr¶ lêi
- HS tr¶ lêi
- HS tr¶ lêi
- HS Quan s¸t
- HS vÏ ®å vËt theo ý thÝch.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Thø t­ ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2016.
S¸ng
Khèi 5
mÜ thuËt
Chñ ®Ò: ho¹t ®éng ë tr­êng em
(Thêi l­îng 6 tiÕt)
TiÕt 6: chia sÎ c©u chuyÖn
I. MôC TI£U:
- H biÕt t×m, chän néi dung phï hîp.
- H biÕt c¸ch chia sÎ c©u chuyÖn qua t¹o h×nh 2D, 3D vÒ ®Ò tµi ho¹t ®éng tr­êng em.
- Thªm yªu mÕn tr­êng líp. 
II. §å DïNG D¹Y – HäC:
1. Gi¸o viªn.
- Tranh ¶nh vÏ vÒ c¸c ®Ò tµi ho¹t ®éng tr­êng em.
- Nam ch©m
2. Häc sinh
- GiÊy A4, mµu, b×a cøng.
III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y - HäC CHñ YÕU 
Gi¸o viªn
Häc sinh
1. Khëi ®éng ( 10’)
- G cho H ch¬i trß ch¬i; Muçi ®èt.
C¸ch ch¬i: 
MC b¾t nhÞp cho c¸c b¹n h¸t bµi h¸t “Con muçi” . Sau khi h¸t xong, b¹n MC h« “Muçi bay, muçi bay”.
Vßng trßn :V× vï v× vï( chôm ®Çu ngãn tay c¸i cña m×nh lªn, ®­a tay bay qua bay l¹i)
MC: Muçi ®Ëu lªn m¸ ng­êi bªn ph¶i m×nh.
Cø tiÕp tôc nh­ vËy MC cho ®Ëu lung tung. NÕu nghe MC : “h« c¾n’’ th× ng­êi bÞ c¾n nhanh tay ®Ëp cho tróng vµo con muçi ®ang ®Ëu trªn mÆt m×nh.
2. Chia sÎ c©u chuyÖn
- Gi¸o viªn tæ chøc c¸c nhãm häc sinh tr­ng bµy s¶n phÈm.
- Gi¸o viªn gîi ý cho häc sinh chia sÎ c©u chuyÖn: 
- Giíi thiÖu c©u chuyÖn cña nhãm?
- Nªu néi dung c©u chuyÖn?
- C¸c h×nh ¶nh, nh©n vËt trong c©u chuyÖn?
- Nªu ý nghia cña c©u chuyÖn?
+ B¹n thÝch c©u chuyÖn nµo nhÊt? T¹i sao?
GV: NhËn xÐt, bæ sung.
* DÆn dß: chuÈn bÞ tiÕt häc sau
 - HS khëi ®éng: Ch¬i trß ch¬i
- HS chia sÎ c©u chuyÖn theo gîi ý cña GV theo cÆp, nhãm; kÕt hîp ®¸nh gi¸ gi÷a gi¸o viªn vµ häc sinh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thø n¨m ngµy 15 th¸ng 10n¨m 2016.
S¸ng
Líp: 3A2, 3A1
MÜ thuËt
Chñ ®Ò: ®å vËt trong gia ®×nh
(Thêi l­îng 4 tiÕt)
TiÕt 3: t¹o s¶n phÈm
 (D¹y theo gi¸o ¸n ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2016)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ChiÒu
Líp: 4A1, 4A2, 4A3
MÜ thuËt
Chñ ®Ò: quª h­¬ng em
(Thêi l­îng 5 tiÕt)
TiÕt 5: Giíi thiÖu s¶n phÈm
 (D¹y theo gi¸o ¸n ngµy 12 th¸ng 10 n¨m 2016)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thø s¸u ngµy 16 th¸ng 10 n¨m 2016.
S¸ng
Líp: 3A4, 3A3
MÜ thuËt
Chñ ®Ò: ®å vËt trong gia ®×nh
(Thêi l­îng 4 tiÕt)
TiÕt 3: t¹o s¶n phÈm
 (D¹y theo gi¸o ¸n ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2016)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
S¸ng
Líp: 5A2
MÜ thuËt
Chñ ®Ò: ho¹t ®éng ë tr­êng em
(Thêi l­îng 6 tiÕt)
TiÕt 6: chia sÎ c©u chuyÖn
 (D¹y theo gi¸o ¸n ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2016)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_tong_hop.doc