Giáo án Mĩ thuật Lớp 3,4,5 - Tuần 24 - Năm học 2016-2017 - Vũ Thị Nhanh

MĨ THUẬT

CHỦ ĐỀ: THỜI TRANG ĐẾN TRƯỜNG

(Thời lượng 4 tiết)

 * MỤC TIÊU CHUNG:

- Giúp học sinh nhận biết được một số hình dáng, đặc điểm, ý nghĩa của thời trang đến trường.

- Học sinh biết cách vẽ theo nhạc, tạo sản phẩm và trình bày sản phẩm theo chủ đề thời trang đến trường.

- Học sinh hăng hái tham gia các hoạt động tập thể, biết giữ gìn các đồ vật xung quanh.

TIẾT 1: VẼ THEO NHẠC

I.MỤC TIÊU:

- HS biết cảm nhận về tiết tấu âm nhạc và thể hiện các màu sắc qua qui trình vẽ theo nhạc.

- HS biết giữ gìn đồ vật xung quanh.

 II. CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG

1. Giáo viên.

- Nhạc, mẫu thời trang đến trường

2. Học sinh

- Giấy A4, màu vẽ

 

doc 7 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 737Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mĩ thuật Lớp 3,4,5 - Tuần 24 - Năm học 2016-2017 - Vũ Thị Nhanh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tuÇn 24
(Thùc hiÖn tõ ngµy 21- 02 ®Õn ngµy 25- 02-2017)
Thø hai ngµy 21 th¸ng 02 n¨m 2017.
ChiÒu
Líp: 4A5, 4A6, 4A4
MÜ thuËt
Chñ ®Ò: VÏ tù do
(Thêi l­îng 6 tiÕt)
*MôC TI£U chung:
- Häc sinh hiÓu néi dung ®Ò tµi.
- Häc sinh biÕt c¸ch t×m, chän néi dung ®Ò tµi, biÕt c¸ch vÏ, x©y dùng cèt truyÖn vµ chia sÎ ®­îc c©u chuyÖn theo néi dung bµi.
- Gióp HS ph¸t triÓn kh¶ n¨ng quan s¸t, s¸ng t¹o. 
TiÕt 4: x©y dùng cèt truyÖn
i. Môc tiªu:
- Häc sinh hiÓu néi dung ®Ò tµi.
- Häc sinh biÕt c¸ch t×m, chän néi dung ®Ò tµi, biÕt c¸ch x©y dùng cèt truyÖn theo nhãm.
II. §å DïNG D¹Y – HäC:
- Gi¸o viªn: Mét sè c©u chuyÖn vÒ c¸c ®Ò tµi
- Häc sinh: GiÊy vÏ, mµu vÏ, bót ch×, tÈy, giÊy mµu, keo d¸n, ...
III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y - HäC CHñ YÕU 
 Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
 Ho¹t ®éng cña häc sinh
1. Khëi ®éng ( 5’)
GV: Cho HS nghe nh¹c vµ h¸t.
2.X©y dùng cèt truyÖn theo chñ ®Ò (27’):
- Gi¸o viªn giíi thiÖu chñ ®Ò: “Tù do” , khuyÕn khÝch c¸c em t­ duy vÒ chñ ®Ò ®· chän, x©y dùng cèt truyÖn theo chñ ®Ò ®ã.
- C©u chuyÖn cña em lµ g×?
- Trong c©u chuyÖn cã nh÷ng h×nh ¶nh nµo?
- C¸c nh©n vËt trong c©u chuyÖn cã nh÷ng ho¹t ®éng g×? Ch¹y , nh¶y...
- G quan s¸t gîi ý gióp ®ì c¸c nhãm.
- DÆn dß, chuÈn bÞ tiÕt häc sau.
HS: nghe nh¹c, khëi ®éng
- Quan s¸t
- Häc sinh ghi nhí, th¶o luËn chän h×nh thøc nhãm m×nh thÓ hiÖn.
- Nhãm tr­ëng ph©n c«ng viÖc cho tõng thµnh viªn trong nhãm vµ x©y dùng cèt truyÖn.
- Mçi nhãm s¸ng t¸c 1 c©u chuyÖn dùa vµo “ng©n hµng h×nh ¶nh”.
- Häc sinh nghiªn cøu c¸c h×nh ¶nh trong tranh ®Ó suy nghÜ, cïng th¶o luËn vÒ c©u chuyÖn cña nhãm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thø ba ngµy 22 th¸ng 02 n¨m 2017.
S¸ng
Líp: 3A5
MÜ thuËt
Chñ ®Ò: thêi trang ®Õn tr­êng
(Thêi l­îng 4 tiÕt)
 * MôC TI£U chung:
- Gióp häc sinh nhËn biÕt ®­îc mét sè h×nh d¸ng, ®Æc ®iÓm, ý nghÜa cña thêi trang ®Õn tr­êng.
- Häc sinh biÕt c¸ch vÏ theo nh¹c, t¹o s¶n phÈm vµ tr×nh bµy s¶n phÈm theo chñ ®Ò thêi trang ®Õn tr­êng.
- Häc sinh h¨ng h¸i tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ, biÕt gi÷ g×n c¸c ®å vËt xung quanh.
TiÕt 1: vÏ theo nh¹c
I.MôC TI£U:
- HS biÕt c¶m nhËn vÒ tiÕt tÊu ©m nh¹c vµ thÓ hiÖn c¸c mµu s¾c qua qui tr×nh vÏ theo nh¹c.
- HS biÕt gi÷ g×n ®å vËt xung quanh.
 II. CHUÈN BÞ §å DïNG
1. Gi¸o viªn.
- Nh¹c, mÉu thêi trang ®Õn tr­êng
2. Häc sinh
- GiÊy A4, mµu vÏ
III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y - HäC CHñ YÕU
 Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
 Ho¹t ®éng cña häc sinh
1. Khëi ®éng (5’)
- GV: Yªu cÇu h¸t theo nhãm, c¸ nh©n
2. Ho¹t ®éng 1: Nghe nh¹c vÏ theo giai ®iÖu (15’)
- Gi¸o viªn bËt nh¹c nhÑ nhµng cho häc sinh l¾ng nghe vµ c¶m nhËn giai ®iÖu cña ©m nh¹c.
- Gi¸o viªn bËt ©m nh¹c t¨ng dÇn sang tiÕt tÊu nhanh t¹o c¶m xóc m¹nh mÏ cho häc sinh.
- Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh tr­ng bµy vµ th­ëng thøc bøc tranh m×nh võa t¹o.
2. Ho¹t ®éng 2. Tõ vÏ tranh ®Õn th­ëng thøc, c¶m nhËn vÒ mµu s¾c (13’)
- Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh quan s¸t bøc tranh vµ suy nghÜ, ®­a ra nh÷ng nhËn xÐt vµ chia sÎ c¶m nhËn vÒ ho¹t ®éng võa thùc hiÖn.
- Gi¸o viªn gîi ý:
+ Em nghÜ nh­ thÕ nµo vÒ bøc tranh? Em thÝch g× trong bøc tranh ®ã?
+ Em cã nghÜ lµ bøc tranh nµy lén xén kh«ng? Em cã høng thó víi ho¹t ®éng võa thùc hiÖn kh«ng?
+ Trong khi quan s¸t tranh, em liªn t­ëng tíi h×nh ¶nh g×? Tõ nh÷ng h×nh ¶nh ®ã, em nghÜ ®Õn nh÷ng thêi trang nµo?
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ tiÕt häc (2’) 
HS h¸t
- Häc sinh b¾t ®Çu vÏ nh÷ng nÐt mµu trªn
giÊy theo thø tù c¸c mµu tõ s¸ng ®Õn ®Ëm.
- Häc sinh chuyÓn ®éng c¬ thÓ vµ vÏ theo
giai ®iÖu cña ©m nh¹c.
- Häc sinh tr­ng bµy vµ th­ëng thøc bøc
tranh m×nh võa t¹o.
- Häc sinh quan s¸t bøc tranh vµ suy nghÜ,
®­a ra nh÷ng nhËn xÐt vµ chia sÎ c¶m nhËn
vÒ ho¹t ®éng võa thùc hiÖn. C¸c em t­ëng
t­îng ra nh÷ng h×nh ¶nh vÒ thêi trang ®Õn tr­êng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Thø t­ ngµy 23 th¸ng 02 n¨m 2017.
S¸ng
Khèi 5
MÜ thuËt
Chñ ®Ò: con vËt quanh em
(Thêi l­îng 5 tiÕt)
* MôC TI£U chung:
- HS hiÓu biÕt nh÷ng ®Æc ®iÓm, h×nh d¸ng vÒ nh÷ng con vËt th©n quen, gÇn gòi.
- HS biÕt vÏ nh÷ng con vËt quen thuéc.
- Häc sinh c¶m nhËn ®­îc vÎ ®Ñp cña con vËt. BiÕt yªu quý vµ ch¨m sãc c¸c con vËt
TiÕt 1: vÏ cïng nhau
I.Môc tiªu
- HS hiÓu biÕt nh÷ng ®Æc ®iÓm, h×nh d¸ng vÒ nh÷ng con vËt th©n quen, gÇn gòi.
- HS biÕt c¸ch vÏ c¸c con vËt xung quanh theo nhãm, c¸ nh©n.
II. §å DïNG D¹Y – HäC:
- Gi¸o viªn: Tranh, ¶nh c¸c con vËt, phiÕu häc tËp
- Häc sinh: GiÊy A3, A4, bót ch×, mµu
III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y - HäC CHñ YÕU 
 Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
 Ho¹t ®éng cña häc sinh
1. Khëi ®éng (5’)
- Më nh¹c Chicken dance
2. T×m chän néi dung (7’)
- Giíi thiÖu bµi vµ ghi b¶ng
- GV cho HS quan s¸t tranh c¸c con vËt.
- H­íng dÉn HS quan s¸t, ghi nhí ®Æc ®iÓm h×nh d¸ng, mµu s¾c vµ ho¹t ®éng cña
- Chia nhãm cho HS th¶o luËn theo néi dung cña phiÕu häc tËp
- GV chia sÎ thªm ®Ó lµm râ ®Æc ®iÓm cña con vËt.
3. C¸ch vÏ (7’)
- Yªu cÇu HS nªu l¹i c¸c b­íc vÏ con vËt
- GV vÏ thÞ ph¹m ®Ó HS nhí l¹i c¸ch vÏ.
4. Thùc hµnh (20’)
- Cho quan s¸t bµi vÏ cña HS
- Yªu cÇu HS nªu ý t­ëng lùa chän con vËt g×? H×nh d¸ng ®Æc ®iÓm cña con vËt ®ã?
- H­íng dÉn HS tr­ng bµy bµi.
- Gîi ý cho quy tr×nh tiÕp theo:
+ §Ó s¶n phÈm cña nhãm m×nh thµnh nh÷ng bøc tranh ®Ò tµi con vËt, chóng ta nªn lµm g× tiÕp?
- Khëi ®éng theo nh¹c
- §äc tªn bµi
- Quan s¸t
* Ho¹t ®éng nhãm
- HS th¶o luËn theo phiÕu bµi tËp t×m hiÓu vÒ con vËt
+ Nªu tªn c¸c con vËt ?
+ Con vËt gåm nh÷ng bé phËn nµo ? 
+ Nªu ®Æc ®iÓm h×nh d¸ng, mµu s¾c, ho¹t ®éng cña con vËt ®ã?
+ VÎ ®Ñp vµ c¶m nhËn, t×nh c¶m cña em víi con vËt ?
- Nªu c¸c b­íc vÏ
- Quan, nhËn xÐt vÒ h×nh vÏ, bè côc, mµu s¾c
- Nªu ý t­ëng
- HS vÏ c¸ nh©n trªn giÊy A4, cã thÓ vÏ vµi con vËt m×nh thÝch.
- HS tr­ng bµy bµi vÏ vµ chia sÎ c¶m nhËn khi xem t¸c phÈm cña c¸c b¹n, hoÆc cña m×nh, chän bµi m×nh thÝch vµ bµi vÏ ®Ñp, s¸ng t¹o, ngé nghÜnh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thø n¨m ngµy 24 th¸ng 02n¨m 2017.
S¸ng
Líp: 3A2, 3A1
MÜ thuËt
Chñ ®Ò: thêi trang ®Õn tr­êng
(Thêi l­îng 4 tiÕt)
TiÕt 1: vÏ theo nh¹c
(D¹y theo gi¸o ¸n ngµy 22 th¸ng 02 n¨m 2017)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ChiÒu
Líp: 4A1, 4A2, 4A3
MÜ thuËt
Chñ ®Ò: VÏ tù do
(Thêi l­îng 6 tiÕt)
TiÕt 4: x©y dùng cèt truyÖn
(D¹y theo gi¸o ¸n ngµy 21 th¸ng 02 n¨m 2017)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thø s¸u ngµy 25 th¸ng 02 n¨m 2017.
S¸ng
Líp: 3A4, 3A3
MÜ thuËt
Chñ ®Ò: thêi trang ®Õn tr­êng
(Thêi l­îng 4 tiÕt)
TiÕt 1: vÏ theo nh¹c
(D¹y theo gi¸o ¸n ngµy 22 th¸ng 02 n¨m 2017)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
S¸ng
Líp: 5A2
MÜ thuËt
Chñ ®Ò: con vËt quanh em
(Thêi l­îng 5 tiÕt)
TiÕt 1: vÏ cïng nhau
 (D¹y theo gi¸o ¸n ngµy 23 th¸ng 02 n¨m 2017)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_tong_hop.doc