Kiểm Tra Cuối Học Kỳ I Môn Lịch Sử- Địa Lí Lớp 4 Trường Tiểu Học Trung Lập Thượng

I. PHẦN LỊCH SỬ: ./5 điểm

Câu 1:

 /0,5 điểm Đánh dấu X vào trước ý đúng.

Những việc cần làm của nhà Trần nhằm củng cố, xây dựng đất nước:

 a) Chú ý xây dựng lực lượng quân đội.

 b) Chăm lo bảo vệ đê điều.

 c) Khuyến khích nông dân sản xuất.

 d) Cả ba ý trên đều đúng.

Câu 2:

 /0,5 điểm Hãy điền các từ ngữ: đánh trước, đợi giặc, vào chỗ trống của câu sau cho thích hợp.

Lý Thường kiệt chủ trương: “Ngồi yên .không bằng đem quân .để chặn thế mạnh của giặc”.

 

doc 3 trang Người đăng honganh Ngày đăng 25/12/2015 Lượt xem 1515Lượt tải 6 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm Tra Cuối Học Kỳ I Môn Lịch Sử- Địa Lí Lớp 4 Trường Tiểu Học Trung Lập Thượng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HOÏ VAØ TEÂN:	..
LÔÙP 4 	..
Tröôøng Tieåu Hoïc Trung Laäp Thöôïng	
NGAØY :	..
KIEÅM TRA CUỐI HOÏC KYØ I (2011-2012)
MOÂN: LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ LỚP 4
Thôøi gian : 40 phuùt
SOÁ THÖÙ TÖÏ
MAÄT MAÕ
Chöõ kyù GT I
Chöõ kyù GT II
"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÑIEÅM
NHẬN XÉT
Chöõ kyù GK I
Chöõ kyù GK II
SOÁ THÖÙ TÖÏ
MAÄT MAÕ
I. PHẦN LỊCH SỬ: ../5 điểm
Câu 1:
/0,5 điểm
Đánh dấu X vào trước ý đúng.
Những việc cần làm của nhà Trần nhằm củng cố, xây dựng đất nước:
 a) Chú ý xây dựng lực lượng quân đội.
 b) Chăm lo bảo vệ đê điều.
 c) Khuyến khích nông dân sản xuất.
 d) Cả ba ý trên đều đúng.
Câu 2:
/0,5 điểm
Hãy điền các từ ngữ: đánh trước, đợi giặc, vào chỗ trống của câu sau cho thích hợp.
Lý Thường kiệt chủ trương: “Ngồi yên.không bằng đem quân..để chặn thế mạnh của giặc”.
Câu 3:
/1 điểm
Đúng ghi Đ sai ghi S vào trước ý đúng.
Nhà Lý xây dựng nhiều cung điện, đền chùa.
Nhà Trần coi trọng việc đắp đê chống lũ lụt.
Mùa xuân năm 1010 Nhà Lý dời kinh đô ra thành Đại La.
Chùa Một Cột được xây dựng ở thành phố Hồ Chí Minh.
Câu 4:
/1 điểm
Điền các từ ngữ: lạc hầu, lạc tướng, vua, nô tì, lạc dân vào chỗ trống của sơ đồ cho đúng.
Câu 5:
/2 điểm
Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa như thế nào đối với nước ta thời bấy giờ?
THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ RỌC ĐI MẤT
"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 1:
/0,5 điểm
II. PHẦN ĐỊA LÍ : . 5 điểm 
Đúng ghi Đ, sai ghi S vào trước ý đúng.
Ở Tây Nguyên, Voi được nuôi để:
 Cày ruộng.
 Lấy thịt, lấy ngà.
 Chuyên chở người.
 Chuyên chở hàng hóa.
 Câu 2:
/0,5 điểm
Đánh dấu X vào trước ý em cho là đúng.
Vì sao đồng bằng Bắc Bộ là vựa lúa lớn thứ hai của cả nước:
 a) Đất đai phù sa màu mỡ.
 b) Nguồn nước dồi dào.
 c) Nhân dân ta có nhiều kinh nghiệm trồng lúa.
 d) Tất cả các ý trên đều đúng.
Câu 3:
/1 điểm
Điền từ ngữ vào chỗ trống cho thích hợp:
Thủ đô Hà Nội nằm ở trung tâm đồng bằng, nơi có sôngchảy qua.
Thủ đô Hà Nội là trung tâm..,kinh tế,.., khoa học hàng đầu của nước ta.
 Câu 4:
/1 điểm
Nối địa danh ở cột A với sản phẩm ở cột B sao cho đúng:
A
B
Bát Tràng
Lụa
Vạn Phúc
Đồ gốm sứ
Kim Sơn
Đồ gỗ
Đồng kị
Đồ chiếu cói
Câu 5:
/2 điểm
Vì sao lúa gạo được trồng nhiều ở đồng bằng Bắc Bộ?
TRƯỜNG TH TRUNG LẬP THƯỢNG
KHỐI BỐN
ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM KTĐK CUỐI HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ
NĂM HỌC 2011-2012
LỊCH SỬ:
Câu 1: d
Câu 2: đợi giặc, đánh trước.
Câu 3: Đ-Đ-S-S.
Câu 4:
Vua
Lạc hầu, lạc tướng
Lạc dân
Nô tỳ
Câu 5: Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa: Chấm dứt hoàn toàn thời kì hơn một nghìn năm dân ta sống dưới ách đô hộ của Phong kiến phương Bắc và mở ra thời kì độc lập lâu dài cho dân tộc.
ĐỊA LÝ:
Câu 1: S-S-Đ-Đ
Câu 2: d
Câu 3: Bắc bộ, Hồng, chính trị, văn hóa.
Câu 4:
A
B
Bát Tràng
Lụa
Vạn Phúc
Đồ gốm sứ
Kim Sơn
Đồ gỗ
Đồng kị
Đồ chiếu cói
Câu 5:
 - Có đất phù sa màu mỡ.
 - Nguồn nước dồi dào.
 - Nhân dân có nhiều kinh nghiệm trồng lúa.

Tài liệu đính kèm:

  • docDE KT CUOI HKI K4-11-12 (SU- DIA).doc
  • docDAP AN KT CUOI HKI K4-11-12 (SU- DIA).doc