Giáo án lớp 1 - Tuần 4 - Giáp Thị Chính - Trường TH Cẩm Lý

I - MỤC TIÊU.

Củng cố khái niệm bằng nhau, dấu =

Làm các bài tập vào bảng con.

Có ý thức học tốt

II - ĐỒ DÙNG.

Bảng con + bộ đồ dùng.

III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. (30)

 

doc 8 trang Người đăng honganh Ngày đăng 28/12/2015 Lượt xem 672Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 1 - Tuần 4 - Giáp Thị Chính - Trường TH Cẩm Lý", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn, 12 tháng 9 năm 2009
	Thứ ba, ngày 15 tháng9 năm 2009
	Mĩ thuật 
	 GV chuyên dạy
	Toán(bs)
	Ôn luyện bằng nhau, dấu bằng
i - mục tiêu.
Củng cố khái niệm bằng nhau, dấu = 
Làm các bài tập vào bảng con.
Có ý thức học tốt
ii - đồ dùng. 
Bảng con + bộ đồ dùng.
iii - hoạt động dạy học. (30’)
1. Viết bảng con.
Điền dấu
3 3 2 2
5 5 1 1
4 4 4 3
HS làm bài
2 HS lên bảng 
ở dưới làm bảng con
2. Lấy một số ví dụ về bằng nhau
3. HS lấy bộ đồ dùng học tập và gài các phép tính.
5 4 3 4
5 5 2 2
5 3 4 3
GV nhận xét - chữa bài.
4. Viết vở ô li
HS viết 2 dòng dấu =
HS lấy ví dụ 
HS gài phép tính 
 IV.Củng cố – Dặn dò (5’)
 -Nhận xét tiết học. Dặn hs chuẩn bị bài sau
	.
	 Thể dục
	ĐHĐN – Trò chơi vận động
I.Muùc tieõu : 	
-OÂn taọp hụùp haứng doùc, doựng haứng, ủửựng nghieõm, ủửựng nghổ. 
-Hoùc quay phaỷi, quay traựi: Yeõu caàu nhaọn bieỏt ủuựng hửụựng vaứ xoay ngửụứi theo khaồu leọnh.
-OÂn troứ chụi “Dieọt caực con vaọt coự haùi”. 
II.Chuaồn bũ : Coứi, 
III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc :
Hoaùt ủoọng giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng hoùc sinh
1.Phaàn mụỷ ủaàu:
GV nhaọn lụựp, phoồ bieỏn noọi dung, yeõu caàu baứi hoùc. GV giuựp caựn sửù taọp hụùp thaứnh 2 – 4 haứng doùc, sau ủoự quay thaứnh 2 – 4 haứng ngang.
ẹửựng taùi choó voó tay vaứ haựt (2 phuựt)
Giaọm chaõn taùi choó theo nhũp 1 – 2, 1 – 2,  (2 phuựt) ủoọi hỡnh haứng ngang hoaởc haứng doùc.
2.Phaàn cụ baỷn:
*OÂn taọp haứng doùc, doựng haứng, ủửựng nghieõm, ủửựng nghổ: 2 – 3 laàn.
Sau moói laàn GV nhaọn xeựt cho hoùc sinh giaỷi taựn, roài taọp hụùp. Laàn 3: ủeồ caựn sửù taọp hụùp.
*Quay phaỷi, quay traựi: 3 – 4 laàn.
Trửụực khi cho hoùc sinh quay phaỷi (traựi), GV hoỷi hoùc sinh ủaõu laứ beõn phaỷi ủeồ cho caực em nhaọn ủửụùc hửụựng ủuựng, GV hoõ “Beõn phaỷi (traựi) quay” ủeồ caực em xoay ngửụứi theo hửụựng ủoự. Chửa yeõu caàu kổ thuaọt quay.
*OÂn toồng hụùp: Taọp hụùp haứng doùc, doựng haứnh, ủửựng nghieõm, ủửựng nghổ, quay phaỷi, quay traựi: 2 laàn (GV ủieàu khieồn).
OÂn troứ chụi: Dieọt caực con vaọt coự haùi (5 – 6 phuựt)
3.Phaàn keỏt thuực :
ẹửựng taùi choó voó tay vaứ haựt.
GV cuứng HS heọ thoỏng baứi hoùc, goùi moọt vaứi hoùc sinh leõn thửùc hieọn ủoọng taực roài cuứng caỷ lụựp nhaọn xeựt, ủaựnh giaự..
4.Nhaọn xeựt giụứ hoùc.
Hửụựng daón veà nhaứ thửùc haứnh.
GV hoõ “Giaỷi taựn”
HS ra saõn taọp trung.
Hoùc sinh laộng nghe naộmYC baứi hoùc.
Lụựp haựt keỏt hụùp voó tay.
OÂn laùi giaọm chaõn taùi choó do lụựp trửụỷng ủieàu khieồn.
Thửùc hieọn theo hửụựng daón cuỷa GV.
Taọp luyeọn theo toồ, lụựp.
Hoùc sinh ủửa tay phaỷi (traựi) cuỷa mỡnh leõn ủeồ nhaọn ủửụùc hửụựng ủuựng trửụực khi quay theo hieọu leọnh cuỷa GV.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OÂn laùi caực ủoọng taực ủaừ hoùc.
OÂn laùi troứ chụi “Dieọt caực con vaọt coự haùi” do lụựp trửụỷng ủieàu khieồn. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voó tay vaứ haựt.
Laộng nghe.
Hoùc sinh hoõ : Khoeỷ ! 
..
 Thứ tư, ngày 16 tháng 9 năm 2009
	Toán(bs)
	Ôn luyện tập
I.Mục tiêu.
 1.Giúp hs củng cố về so sánh các số đã học có sử dụng từ bé hơn, dấu bé, lớn hơn, dấu lớn, bằng nhau, dấu bằng.
 2.Rèn kỹ năng so sánh cho hs và làm bài tập có liên quan
 3. Có ý thức học tốt.
 II.Đồ dùng dạy học.
 Vở bài tập toán.
 III.Các hoạt động dạy học.
 1.Kiểm tra bài cũ (5')
 HS làm bảng điền dấu: 4.5 3..1 55
 2. Dạy học bài mới (25')
 - GV nêu yêu cầu tiết học.
 - Yêu cầu hs mở vở bài tập toán trang ( 17 ) và tự làm bài.
 - GV theo dõi và giúp đỡ hs yếu.
 Gọi hs chữa bài và chốt kiến thức cho từng bài.
 Bài 1: HS đổi vở chữa bài.
 Bài 2; 3: (Dành cho hs khá, giỏi)
 HS nối và giải thích cách nối.
 3.Củng cố – Dặn dò (5’)
 GV hệ thống lại nội dung tiết
 Nhận xét tiết học, dặn hs chuẩn bị bài sau.
------------------------------------------------------------------------
	 Tự học
	Ôn luyện đọc viết i- a
i - mục tiêu.
1. Củng cố cách ghi âm chữ cái đã học trong bài i, a.
2. Rèn viết đúng, đẹp, đảm bảo tốc độ.
3. Tính cẩn thận yêu cái đẹp, có ý thức giữ vở sạch chữ đẹp.
4. HS làm đúng các BT 1,2,3 vở bài tập.
ii - đồ dùng.
Bảng phụ.
iii - hoạt động dạy học.
1. Luyện viết bảng con. (6’)
GV đưa mẫu chữ viết 
 i, a
GV viết mẫu nêu quy trình viết
Luyện viết từ bi ve, ba lô, 
Nêu cách viết 
Độ cao của từng con chữ 
Các nối các con chữ.
Khoảng cách.
2. Viết vở(.8’)
Yêu cầu HS viết: 
i : 1 dòng
a : 1 dòng
bi ve : 1 dòng
ba lô : 1 dòng 
 GV chấm bài - Nhận xét. 
 3.Luyện đọc (.8’)
 GV yêu cầu hs đọc bài trong sgk.
 Chỉnh sửa cách đọc cho hs
 4. HS làm BT ; GV hướng dẫn 
HS nêu các nét của từng chữ cái 
Viết bảng con 
Viết theo sự hướng dẫn của GV.
Chú ý tư thế ngồi cầm bút.
 3.Củng cố – Dặn dò (5’)
 -Nhận xét tiết học. Dặn hs chuẩn bị bài sau
	Tiếng việt (bs)
	Ôn luyện đọc viết n- m
i - mục tiêu.
1. Củng cố nghe đọc, viết đúng các chữ cái ghi âm và một số từ tiếng có trong bài 13 đã học.
2. Viết đúng kỹ thuật, đảm bảo tốc độ.
3. Tập trung học tập, rèn tính cẩn thận, viết nắn nót, có ý thức giữ vở sạch chữ đẹp
i - đồ dùng.
Bảng con + vở.
iii - hoạt động dạy học.
1. Luyện viết bảng con.(7’)
GV đọc cho HS nghe viết các chữ cái ghi âm đã học ở buổi sáng n, m và các tiếng từ: nơ, me, nỏ, mẹ, ca nô, bó mạ, bò bê, ba má.
HS sử dụng bảng con 
2. Luyện viết vở.(7’)
GV đọc các chữ cái ghi âm và tiếng từ vừa viết vào vở. 
GV chấm bài - Nhận xét.
HS dùng vở ô li viết theo sự hướng dẫn của GV.
HS chú ý ngồi viết đúng tư thế. 
3. Bài tập.(10’)
GV hướng dẫn HS làm bài trong vở bài tập tiếng Việt.
Chữa bài - Nhận xét.
4. Học sinh đọc bài (10’)
Đọc CN,nhốm, ĐT.
____________________________________
 Thứ sáu, ngày18 tháng 9 năm 2009
	Tiếng việt (bs)
 Ôn luyện đọc viết d- đ
i - mục tiêu.
1. Củng cố cách ghi âm chữ cái đã học trong bài d, đ
2. Rèn viết đúng, đẹp, đảm bảo tốc độ.
3. Tính cẩn thận yêu cái đẹp, có ý thức giữ vở sạch chữ đẹp.
4. HS làm đúng các BT .
ii - đồ dùng.
Bộ chữ cái, chữ viết mẫu.
i - mục tiêu.
1. Củng cố cách ghi âm chữ cái đã học trong bài d ,đ.
2. Rèn viết đúng, đẹp, đảm bảo tốc độ.
3. Tính cẩn thận yêu cái đẹp, có ý thức giữ vở sạch chữ đẹp.
ii - đồ dùng.
Bộ chữ cái, chữ viết mẫu.
iii - hoạt động dạy học.
1. Luyện viết bảng con. (10’)
GV đưa mẫu chữ viết 
 D, đ
GV viết mẫu nêu quy trình viết
Luyện viết từ: dê, đò.
Nêu cách viết 
Độ cao của từng con chữ 
Các nối các con chữ.
Khoảng cách.
2. Viết vở.(10’)
Yêu cầu HS viết: 
d : 1 dòng
đ : 1 dòng
Dê : 1 dòng
đò : 1 dòng 
 GV chấm bài - Nhận xét. 
 3.Luyện đọc.(10’)
 GV yêu cầu hs đọc bài trong sgk.
 Chỉnh sửa cách đọc cho hs
HS nêu các nét của từng chữ cái 
Viết bảng con 
Viết theo sự hướng dẫn của GV.
Chú ý tư thế ngồi cầm bút.
 3.Củng cố – Dặn dò (5’)
 -Nhận xét tiết học. Dặn hs chuẩn bị bài sau
 ..
	Tự học
 ÔN luyện đọc viết t,th
i - mục tiêu.
1. Củng cố nghe đọc, viết đúng các chữ cái ghi âm và một số từ tiếng có trong bài 15 đã học.
2. Viết đúng kỹ thuật, đảm bảo tốc độ.
3. Tập trung học tập, rèn tính cẩn thận, viết nắn nót, có ý thức giữ vở sạch chữ đẹp.
ii - đồ dùng.
Bảng con + vở.
iii - hoạt động dạy học.
1. Luyện viết bảng con. (10’)
GV đọc cho HS nghe viết các chữ cái ghi âm đã học ở buổi sáng t,th, và các tiếng từ: ti vi, thợ mỏ.
HS sử dụng bảng con 
2. Luyện viết vở. (10’)
GV đọc các chữ cái ghi âm và tiếng từ vừa viết vào vở. 
GV chấm bài - Nhận xét.
HS dùng vở ô li viết theo sự hướng dẫn của GV.
HS chú ý ngồi viết đúng tư thế. 
3. Bài tập. (10’)
GV hướng dẫn HS làm bài trong vở bài tập tiếng Việt.
Chữa bài - Nhận xét.
 4.Củng cố –Dặn dò (5’)
 -Gọi hs đọc lại bài.
 Nhận xét tiết học. Dặn hs chuẩn bị bài sau.
 .
	Hoạt động NGLL
	Sinh hoạt chùm sao, SH lớp
1.ý kiến lớp trưởng:
2.GV nhận xét chung:
+Đạo đức:Các em ngoan ngoãn, không đánh cãi chửi nhau.
+ Học tập : Các em đều có ý thức HT tốt.Hăng hái phát biểu.
+Vệ sinh thân thể: Sạch sẽ, gọn gàng.
+Hoạt động tập thể: Có ý thức, tập luyện thương xuyên trong tất cả các buổi 
Ra chơi.
*Tồn tại:
Tuần qua còn em quyền,Thái, đi học muộn.
3.Phương hướng tuần 2:
 + Duy trì tốt nền nếp HT.
 +Đi học đúng giờ,
	 +Có dầy đủ đồ dùng HT..
	HĐNGLL: SH chùm sao
II Sinh hoạt sao : 
- Kiểm đIểm các hoạt động của sao .
- Tổng kết hoa điểm 10 trong sao .
- Sinh hoạt văn nghệ trong sao : Hát những bài hát ca ngợi về thầy cô giáo 
III Phương hướng hoạt động tuần sau :
Duy trì tốt các nền nếp học tập .Tiếp tục thi đua học tốt.
Tích cực tham gia làm kế hoạch nhỏ .

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 4 chieu,2010.doc