Giáo Án Dạy Phụ Đạo Lớp 1 Tuần 20

I. Mục tiêu:-

Rèn đọc, viết được ach các tiếng có chứa vần ach, một cách chắc chắn hơn.chú ý HS yếu kém.

II. Lên lớp:

 

doc 8 trang Người đăng honganh Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 1738Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo Án Dạy Phụ Đạo Lớp 1 Tuần 20", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 GIÁO ÁN DẠY PHỤ ĐẠO LỚP 1TUẦN 20
TUẦN 20:
Thứ
 Môn học
Bài học
2
Tiếng việt
Tiếng việt 
 Toán
Ôn luyện : ach
Ôn luỵên : ach
Ôn luyện : số 20, hai chục.
4
Toán
Toán
Tiếng việt
 luyện tập
 luyện tập
Ôn tập
Thứ 2 / 10/ 1/ 2011 TIẾNG VIỆT:
 ÔN LUYỆN: ach.
I. Mục tiêu:- Rèn đọc, viết được ach các tiếng có chứa vần ach, một cách chắc chắn hơn.chú ý HS yếu kém.
II. Lên lớp:
 Hoạt động GV
 Hoạt động HS
 TIẾT 1:
1. Luyện phát âm:
- Giáo viên cho học sinh nêu lại buổi sáng chúng ta đã học được những vàn nào?
- GV ghi lên bảng:
 + vần ach.
-GV gọi HS phát âm lại
GV chỉnh sửa phát âm cho HS
- GV cho HS ghép ach, sách
- GV luyện đọc cho các em
2. Luyện viết:
- GV viết mẫu ach, cuốn sách lên bảng, 
- Hướng dẫn quy trình viết
- Kiểm tra, uốn nắn
- Nhận xét
 Nghỉ giải lao
 TIẾT 2:
1. Tổ chức các em tự học theo nhóm:
- GV hướng dẫn HS đọc bài SGK
- GV quan sát, uốn nắn
- GV hướng dẫn HS yếu đọc, viết lại các chữ vừa đọc 
2. Luyện viết chính tả:
 - GV đọc các âm, tiếng cho HS viết lại vào vở.
- ach, cuốn sách,viên gạch, sạch sẽ,kênh rạch, cây bạch đàn.
3. Hướng dẫn HS làm vở bài tập tiếng việt:
- Nối từ đúng
- Điền ach vào chỗ chấm dưới tranh vẽ
- Viết từ: sạch sẽ, bạch đàn
- GV hướng dẫn:
- Kiểm tra, sửa chữa
* Trò chơi: Thi ghép chữ:
- GV đọc một số tiếng vừa học cho HS ghép vào bảng ghép
4. Tổng kết chấm bài:
-Nhận xét tiết học
- Dặn dò về nhà.
- HS: Nêu lại
-HS nhìn bảng phát âm( chú ý HS yếu
- Lớp nhận xét
- HS ghép tiếng
- HS đọc theo GV
- Luyện đọc cá nhân , nhóm
( Chú ý HS yêú)
- HS viết vaò bảng con, 2 em lên bảng viết
 - HS nhận xét
- HS đọc bài theo nhóm, tổ, cá nhân
- HS viết bài vào vở tập viết
- HS làm bài vào vở bài tập tiếng việt tập 
- HS dùng bộ chữ ghép. Ghép chữ vào bảng ghép
 **********************************************
 TOÁN:
 ÔN LUYỆN SỐ 20, hai chục.
I. Mục tiêu:	
- Củng cố kiến thức về cấu tạo số 20, hai chục một cách chác hơn.
- Đọc ,viết được số20, biết đếm được các số từ 1 đến 20 .
II. Lên lớp:
 Hoạt động GV
Hoạt động HS
Tiết 1:
1. Hướng dẫn HS nắm lại được cấu tạo số 20:
- Cho HS nắm lại cấu tạo số 20
- Nhận biết số 20, biết được số 20 gồm 2 chục và0 đơn vị.
- Viết được số 20
- GV hướng dẫn HS trả lời một số câu hỏi
- GV hỏi: Số 20 gồm mấychục và mấy đơn vị ?
Số như thế nào so với số 19 ?
- GV nhận xét
2. Luyện viết số 6 vào bảng con:
- GV hướng dẫn cách viết số 20
- Gọi 2 em HS yếu lên bảng viết
- Sửa chữa, uốn nắn
Nghỉ giải lao
Tiết 2:
2. Thực hành bài tập
 - GV hướng dẫn HS làm bài tập 1
 - Bài1: Viết số 20
 - GV nêu yêu cầu bài tập
 - Hướng dẫn cách viết
 - Kiểm tra, uốn nắn
 - Bài 2: Số?
 - GV nêu yêu cầu ,hướng dẫn thực hành viết số vào ô trống
 - Nhận xét, đánh giá 
 Nghỉ giải lao
 - Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống
 - GV hướng dẫn
 - Nhận xét, đánh giá
3. Chấm bài ,nhận xét , đánh giá:
- GV chỉnh sửa một số lỗi HS mắc phải
4. Nhận xét, dặn dò:
 - Nhận xét tiết học
 - Dặn dò về nhà
- HS chú ý
- HS trả lời
- Lớp viết vào bảng con
( Chú ý HS yếu )
- HS viết số 6 vào vở
- HS làm bài
11
19
- HS viết số vào ô trống
 ******************************************
Thứ 4/12/1/2011 TOÁN:
 LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:	
- Củng cố kiến thức về cấu tạo số 11, 12,13,14,15,16,17,18,19,20 một cách chác hơn.
- Đọc ,viết được các số 11, 12,13,14,15,16,17,18,19,20, biết đếm được các số từ 11 đến 20 
II. Lên lớp:
 Hoạt động GV
Hoạt động HS
Tiết 1:
1. Hướng dẫn HS nắm lại được cấu tạo số 11 đến số 20:
- Cho HS nắm lại cấu tạo các số11 đến 20
- Nhận biết số được các số từ 11đến số 20
- Viết được các số từ 11 đến 20
- GV hướng dẫn HS trả lời một số câu hỏi
- GV hỏi:
 Số11gồm mấy chục và mấy đơn vị ?
 Số12gồm mấy chục và mấy đơn vị ?
Số13gồm mấy chục và mấy đơn vị ?
Số14gồm mấy chục và mấy đơn vị ?
Số15gồm mấy chục và mấy đơn vị ?
Số16gồm mấy chục và mấy đơn vị ?
Số17gồm mấy chục và mấy đơn vị ?
Số18gồm mấy chục và mấy đơn vị ?
Số19gồm mấy chục và mấy đơn vị ?
Số20gồm mấy chục và mấy đơn vị ?
- GV nhận xét
2. Luyện viết vào bảng con:
- GV hướng dẫn cách viết c ác số 11 đến 20
- Gọi 2 em HS yếu lên bảng viết
- Sửa chữa, uốn nắn
Nghỉ giải lao
Tiết 2:
2. Thực hành bài tập
 - GV hướng dẫn HS làm bài tập 1
 - Bài1: Viết số 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
 - GV nêu yêu cầu bài tập
 - Hướng dẫn cách viết
 - Kiểm tra, uốn nắn
 - Bài 2: Số?
 - GV nêu yêu cầu ,hướng dẫn thực hành viết số vào ô trống
 - Nhận xét, đánh giá 
 Nghỉ giải lao
 - Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống rồi đọc các số
 - GV hướng dẫn
 - Nhận xét, đánh giá
- Bài 4: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm?
- GV hướng dẫn 
- Kiểm tra, sửa chữa
3. Chấm bài ,nhận xét , đánh giá:
- GV chỉnh sửa một số lỗi HS mắc phải
4. Nhận xét, dặn dò:
 - Nhận xét tiết học
 - Dặn dò về nhà
- HS chú ý
- HS trả lời
- Lớp viết vào bảng con
( Chú ý HS yếu)
- HS viết số vào vở
11
15
- HS lamg b ài v ào v ở
- HS viết số vào ô trống
 - HS làm bài vào vở
1718 , 1 817 , 1420, 1 620
 1815, 1116
 1814, 1815, 
 ******************************************
 TIẾNG VIỆT:
ÔN TẬP.
I. Mục tiêu:
- Rèn đọc, viết các vầnach, êch,ich, tiếng có chứa vần ach, êch,ich một cách chắc chắn hơn. Chú ý rèn HSyếu.
II. Lên lớp:
 Hoạt động GV
 Hoạt động HS
 1. Luyện phát âm:
- Giáo viên cho học sinh nêu lại tuần qua chúng ta đã học được những vần nào?
- GV ghi lên bảng:
 + ach, êch,ich
-GV gọi HS phát âm lại
GV chỉnh sửa phát âm cho HS
- GV cho HS ghép bởi các tiếng:
sạch, ếch, lịch
- GV luyện đọc cho các em
2. Luyện viết:
- GV viết mẫu các âm tiếng:
 ach, êch,ich, cuốn sách, con ếch, tờ lịch,
- Hướng dẫn quy trình viết
- Kiểm tra, uốn nắn
- Nhận xét
 Nghỉ giải lao
 1. Tổ chức các em tự học theo nhóm:
- GV hướng dẫn HS đọc bài SGK
- GV quan sát, uốn nắn
- GV hướng dẫn HS yếu đọc, viết lại các chữ vừa đọc 
2. Luyện viết chính tả:
 - GV đọc các âm, dấu, tiếng cho HS viết lại vào vở.
 - ach, êch,ich, cuốn sách, con êch, tờ lịch
3. Hướng dẫn HS làm vở bài tập tiếng việt:
- Nối từ đúng
- Điền ach, êch, hay ich vào chỗ chấm dưới tranh
- viết từ : sạch sẽ,vui thích, chênh chếch
- GV hướng dẫn
* Trò chơi: Thi ghép chữ:
- GV đọc một số tiếng vừa học cho HS ghép vào bảng ghép
4. Tổng kết chấm bài:
-Nhận xét tiết học
- Dặn dò về nhà
- HS: Nêu lại
-HS nhìn bảng phát âm( chú ý HS yếu
- Lớp nhận xét
- HS ghép tiếng
- HS đọc theo GV
- Luyện đọc cá nhân , nhóm
( Chú ý HS yếu)
- HS viết vaò bảng con, một em lên bảng viết
 - HS nhận xét
- HS đọc bài theo nhóm, tổ, cá nhân
- HS viết bài vào vở tập viết
- HS làm bài vào vở bài tập tiếng việt tập 1
- HS dùng bộ chữ ghép. Ghép chữ vào bảng ghép
***********************************

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an phu dao lop 1 tuan 20.doc