Thiết kế bài dạy các môn lớp 1 - Tuần học 4 năm học 2011

Học vần

Bài 13: n – m

I/- Mục tiêu:

- Biết đọc, viết được n, m, nơ, me.

- Đọc được các từ, câu ứng dụng: cò, bê, có, cỏ, bò bê no nê.

- Phát triển lời nói tự nhiên qua mục luyện nói: bố mẹ, ba má.

 II/ - Đồ dùng dạy học:

 +Gv: Vật thật nơ, me. Tranh: bò, bê, ca nô, bó mạ.

 Chuẩn bị trò chơi : Tìm bạn.

 +Hs: Bảng con, bộ đồ dùng Tiếng Việt

III/- Các hoạt động dạy – học:

 

doc 27 trang Người đăng hong87 Lượt xem 226Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài dạy các môn lớp 1 - Tuần học 4 năm học 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 vÇn cho c« tiÕng dª
- GV theo dâi, chØnh söa
+ §äc tõ kho¸:
+ Tranh vÏ g×?
- Ghi b¶ng: dª
c- H­íng dÉn viÕt ch÷:
- Gv viÕt mÉu, nãi quy tr×nh viÕt
- GV nhËn xÐt, ch÷a lçi cho HS
®- (Quy tr×nh t­¬ng tù):
- L­u ý:
+ Ch÷ ® gåm d thªm mét nÐt ngang
+ So s¸nh d víi ®:
- Gièng: Cïng cã mét nÐt mãc cong hë ph¶i vµ mét nÐt mãc ng­îc
- Kh¸c: ® cã thªm mét nÐt ngang
+ Ph¸t ©m: Hai ®Çu l­ìi ch¹m lîi råi bËt ra cã tiÕng thanh
+ ViÕt:
®- §äc tiÕng vµ tõ øng dông:
- H·y ®äc cho c« nh÷ng tiÕng øng dông trªn b¶ng
- Gióp HS hiÓu nghÜa mét sè tiÕng
da: phÇn bao bäc bªn ngoµi c¬ thÓ
®a: ®­a tranh vÏ c©y ®a
®e: tranh vÏ c¸i ®e cña ng­êi thî rÌn
®o: GV ®o quyÓn s¸ch vµ nãi c« võa thùc hiÖn ®o.
+ GV ghi b¶ng c¸c tõ: da dª, ®i bé.
+ H·y t×m tiÕng chøa ©m võa häc ?
- Cho HS ph©n tÝch tiÕng (da, ®i)
- GV gi¶i thÝch:
®i bé: lµ ®i b»ng hai ch©n
 da dª: da cña con dª dïng ®Ó may tói
- Cho HS ®äc tõ øng dông
- GV theo dâi, chØnh söa.
 TiÕt 2
3- LuyÖn tËp:
a- LuyÖn ®äc:
+ §äc l¹i bµi tiÕt 1 (b¶ng líp)
+ §äc c©u øng dông: GT tranh
+ Tranh vÏ g× ?
- Gv: §ã chÝnh lµ c©u øng dông h«m nay
- Gv theo dâi, chØnh söa
+ Cho hs t×m tiÕng cã ©m míi häc trong c©u øng dông
- Gv ®äc mÉu
b- LuyÖn viÕt:
- HD hs viÕt trong vë c¸ch ch÷ c¸ch nhau 1 «, c¸c tiÕng c¸ch nhau mét ch÷ o
- GV cho hs xem bµi mÉu
- GV quan s¸t vµ söa cho hs
- NhËn xÐt bµi viÕt
c- LuyÖn nãi:
+ Chñ ®Ò luyÖn nãi h«m nay lµ g× ?
- HD vµ giao viÖc
- Cho HS ph¸t biÓu lêi nãi tù nhiªn qua th¶o luËn víi b¹n bÌ tr­íc líp theo chñ ®Ò.
- GV ®Æt c©u hái, gîi ý gióp HS ph¸t triÓn lêi nãi.
+ Tranh vÏ g× ?
+ Con biÕt nh÷ng lo¹i bi nµo ?
+ Em cã hay ch¬i bi kh«ng ?
+ em ®· nh×n thÊy con dÕ bao giê ch­a, nã sèng ë ®©u ?
+ C¸ cê th­êng sèng ë ®©u ?
 nã cã mµu g× ?
+ Con cã biÕt l¸ ®a bÞ c¾t nh­ trong tranh l¸ ®å ch¬i g× kh«ng ?
4- Cñng cè, dÆn dß:
- GV chØ b¶ng cho HS ®äc
- Cho HS ®äc trong SGK
- NhËn xÐt chung giê häc
ê: - §äc, viÕt ©m, ch÷ võa häc
 - Xem tr­íc bµi 15
- Mçi tæ viÕt 1 tõ vµo b¶ng con, ca n«, bã m¹
- 1- 3 em ®äc
- HS theo dâi
- Gièng ch÷ a
- Cïng 1 nÐt cong hë ph¶i vµ 1 nÐt mãc ng­îc
- Kh¸c: nÐt mãc ng­îc cña ch÷ d dµi h¬n ë ch÷ a
- Hs ph¸t ©m: cá nhân, nhãm, líp
- Hs lÊy bé ®å dïng thùc hµnh.
- Hs ghÐp: dª
- Hs ®äc: dª
- TiÕng dª cã ©m d ®øng tr­íc ©m ª ®øng sau
- Hs ®¸nh vÇn: dê-ª-dª (cá nhân, nhãm, líp)
- Hs quan sát tranh th¶o luËn
- Tranh vÏ con dª
- Hs ®äc tr¬n (cá nhân, nhãm, líp)
- Hs chó ý nghe vµ quan s¸t.
- Hs viÕt trªn kh«ng sau ®ã viÕt b¶ng con
- Hs lµm theo cña gv
- Hs ®äc cá nhân, nhãm, líp
- 1 Hs chØ da ë tay m×nh
- Hs chó ý nghe
- Hs dïng phÊn mµu g¹ch d­íi; da, dª, ®i
- Hs ph©n tÝch
- Hs ®äc cá nhân , nhãm, líp
- Hs ®äc cá nhân , nhãm, líp
- Hs quan sát tranh minh ho¹ vµ nhËn xÐt
- Tranh vÏ 1 em bÐ ®­îc mÑ d¾t ®i trªn bê s«ng ®ang vÉy tay chµo ng­êi l¸i ®ß
- Hs ®äc: cá nhân, nhãm, líp
- Hs t×m g¹ch ch©n: (d×, ®i, ®ß)
- Hs ®äc l¹i
- 1 Hs nh¾c l¹i c¸ch ngåi viÕt
- Hs tËp viÕt trong vë
- dÕ, c¸ cê, bi ve, l¸ ®a
- Hs quan sát tranh th¶o luËn nhãm 2 nãi cho nhau nghe vÒ chñ ®Ò luyÖn nãi h«m nay
- Hs ®äc đồng thanh
- 2 Hs ®äc nèi tiÕp (SGK)
- Hs chó ý theo dâi vµ quan s¸t.
---------------------------------------------------------------
To¸n
 B»ng nhau - DÊu =
I- Môc tiªu:
- NhËn biÕt sù b»ng nhau vÒ sè l­îng, biÕt mçi sè lu«n b»ng chÝnh nã(3=3.4=4)
- BiÕt sö dông tõ “b»ng nhau”, dÊu =, ®Ó so s¸nh sè l­îng so s¸nh c¸c sè 
II- §å dïng d¹y häc:
- 3 lä hoa, 3 b«ng hoa, 4 chiÕc cèc, 4 chiÕc th×a.
- H×nh vÏ vµ chÊm trßn xanh vµ 3 chÊm trßn ®á .
- H×nh vÏ 8 « vu«ng chia thµnh 2 nhãm, mçi bªn cã 4 «vu«ng.
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
HĐ DẠY
HĐ HỌC
I- KiÓm tra bµi cò:
- Cho HS so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 5
- GV nhËn xÐt sau kiÓm tra.
II- D¹y häc bµi míi:
1- Giíi thiÖu: (giới thiệu trực tiếp)
2- NhËn biÕt quan hÖ b»ng nhau:
a- HD HS nhËn biÕt 3 = 3
- C« cã 3 lä hoa vµ 3 b«ng hoa. Ai cã thÓ so s¸nh sè hoa vµ sè lä hoa cho c«.
+/- T­¬ng tù GV ®­a ra 3 chÊm trßn xanh vµ 3 chÊm trßn ®á
+ Ba chÊm trßn xanh so víi 3 chÊm trßn ®á th× như thế nào ?
 - GV nªu: 3 b«ng hoa = 3 lä hoa; 3 chÊm xanh = 3 chÊm ®á ta nãi “ba b»ng ba”
viÕt lµ: 3 = 3
dÊu = gäi lµ dÊu b»ng ®äc lµ dÊu b»ng
+) Cho HS nh¾c l¹i kÕt qu¶ so s¸nh
b- Giíi thiÖu 4 = 4:
Lµm t­¬ng tù nh­ 3 = 3
- Cho HS th¶o luËn nhãm ®Ó rót ra kÕt luËn “bèn b»ng bèn”
- Y/c HS viÕt kÕt qu¶ so s¸nh ra b¶ng con 
+ VËy 2 cã = 2 kh«ng ?
 5 cã = 5 kh«ng ?
+ Em cã nhËn xÐt g× vÒ nh÷ng kÕt qu¶ trªn
+ Sè ë bªn tr¸i vµ sè ë bªn ph¶i dÊu b»ng gièng hay kh¸c nhau ?
- Y/c HS nh¾c l¹i
3- LuyÖn tËp thùc hµnh:
Bµi 1: HD học sinh viÕt dÊu = theo mÉu, dÊu viÕt ph¶i c©n ®èi gi÷a hai sè, kh«ng cao qu¸, kh«ng thÊp qu¸.
Bµi 2: 
+ Bµi yªu cÇu g×?
- Cho HS lµm bµi
- GV nhËn xÐt bµi lµm cña HS.
Bµi 3:
Gv : Hãy nªu yêu cầu cña bµi ?
 + Cho HS lµm bµi råi ch÷a miÖng
4- Cñng cè - dÆn dß:
+ Tæ chøc cho HS t« mµu theo quy ®Þnh
+ Ph¸t phiÕu vµ nªu yêu cầu t«: Sè 2 th× c t« mµu vµng
- Nhận xét giê häc, giao bµi vÒ nhµ
- 2 häc sinh lªn b¶ng
4  5 , 2  1
3  1 ; 4  2
- Líp lµm b¶ng con 
 5  4
- 3 = 3 v× 3 b«ng hoa vµ sè lä hoa b»ng nhau
- 3 chÊm trßn xanh = 3 chÊm trßn ®á
+) ba b»ng ba
- Hs viÕt: 4 = 4
- 2 = 2
- 5 = 5
- Mçi sè lu«n = chÝnh nã
- Gièng nhau
- 1 = 1; 2=2; 3=3
 4=4; 5=5
- Hs thùc hµnh viÕt dÊu = 
- So s¸nh c¸c nhãm ®èi t­îng víi nhau råi viÕt kÕt qu¶ vµo « trèng
- Hs lµm vµ báo cáo kết quả 
- Líp nghe , nhận xét và söa sai
- Hs tiÕn hµnh t« mµu theo nhãm, nhãm nµo t« ®óng vµ nhanh sÏ th¾ng cuéc.
------------------------------------------------------------------
Tù nhiªn x· héi
 B¶o vÖ m¾t vµ tai
A- Môc tiªu:
-Nªu ®­îc c¸c viÖc nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm ®Ó b¶o vÖ tai vµ m¾t
B- ChuÈn bÞ:
- Phãng to c¸c h×nh ë BT4
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc.
HĐ DẠY
HĐ HỌC
I- KiÓm tra bµi cò:
+ §iÒu g× sÏ x¶y ra nÕu m¾t bÞ háng
+ §iÒu g× sÏ x¶y ra nÕu tay ta kh«ng cßn c¶m gi¸c ?
+ Nhê cã nh÷ng gi¸c quan nµo mµ ta cã thÓ nhËn biÕt ra c¸c vËt xung quanh ?
- Nªu nhËn xÐt sau kiÓm tra
II- D¹y bµi míi 
1- Giíi thiÖu bµi:
- Cho c¶ líp h¸t bµi “Röa mÆt nhe mÌo” ®Ó khëi ®éng thay cho lêi giíi thiÖu.
2- HĐ 1: Quan s¸t vµ xÕp tranh theo ý “nªn”, “kh«ng nªn”.
+ Môc ®Ých: NhËn ra nh÷ng viÖc nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm ®Ó b¶o vÖ m¾t.
+ C¸ch lµm:
- B­íc 1: Cho HS quan s¸t c¸c h×nh ë trang 10 vµ tËp ®Æt c©u hái vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái ®ã.
Vd: chØ bøc tranh mét bªn tr¸i hái.
+ B¹n nhá ®ang lµm g× ?
+ ViÖc lµm cña b¹n ®ã ®óng hay sai ?
+ Chóng ta cã nªn häc tËp b¹n ®ã kh«ng ?
- B­íc 2: 
 Cho 2 HS lªn b¶ng g¾n c¸c bøc tranh ë trang 4 vµo phÇn: C¸c viÖc nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm.
+ GV kÕt luËn ý chÝnh
3- HĐ 2: Quan s¸t tranh vµ tËp ®Æt c©u hái
- Môc ®Ých: Hs nhËn ra nh÷ng ®iÒu nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm ®Ó b¶o vÖ tai.
- C¸ch lµm:
+ B­íc 1: Cho Hs quan s¸t tõng h×nh, tËp ®Æt c©u hái vµ tËp tr¶ lêi.
Vd: §Æt c©u hái cho bøc tranh 1.
+ Hai b¹n ®ang lµm g× ?
+ Theo b¹n nh×n thÊy hai b¹n ®ã, b¹n sÏ nãi g× ?
+ B­íc 2:
- Gäi ®¹i diÖn hai nhãm lªn g¾n c¸c bøc tranh vµo phÇn “nªn”, “kh«ng nªn”.
+ KL: GV nêu nh÷ng viÖc nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm ®Ó b¶o vÖ tai.
4- HĐ 3: TËp xö lý t×nh huèng .
+ Môc ®Ých: TËp xö lý c¸c t×nh huèng ®óng ®Ó b¶o vÖ tai vµ m¾t
+ C¸ch lµm:
- B­íc 1: 
Gi¸o viªn nhiÖm vô cho tõng nhãm
- B­íc 2:
- Cho c¸c nhãm ®äc t×nh huèng vµ nªu c¸ch øng xö cña nhãm m×nh.
- Gäi lÇn l­ît tõng nhãm ®ãng vai theo t×nh huèng ®· ph©n c«ng
5- Cñng cè - dÆn dß:
+ H·y kÓ nh÷ng viÖc em lµm hµng ngµy ®Ó b¶o vÖ m¾t vµ tai ?
- Gv khen ngîi nh÷ng em ®· biÕt gi÷ g×n vÖ sinh tai vµ m¾t, nh¾c nhë nh÷ng em ch­a biÕt gi÷ g×n b¶o vÖ tai m¾t.
- Gv nh¾c nhë c¸c em cã t­ thÕ ngåi häc ch­a ®óng dÔ lµm h¹i m¾t.
- Nhận xét chung giê häc
ê: Lµm theo néi dung cña bµi.
-HS tr¶ lêi
- HS h¸t vµ vç tay
- HS quan s¸t vµ lµm viÖc nhãm 2. 1 em ®Æt c©u hái, 1 em tr¶ lêi vµ ng­îc l¹i
- 2 Hs lªn b¶ng g¾n 
- Líp theo dâi, nhËn xÐt
- Hs lµm viÖc theo nhãm 4
- Hs lªn g¾n tranh theo yªu cÇu
- Líp theo dâi, nhËn xÐt
- C¸c nhãm th¶o luËn vµ ®ãng vai theo t×nh huèng GV yªu cÇu.
Nhóm1: §i häc vÒ Hïng thÊy em TuÊn vµ b¹n cña TuÊn ®ang ch¬i trß b¾n sóng cao su vµo nhau nÕu lµ Hïng em sÏ lµm g× ?
Nhóm 2: Mai ®ang ngåi häc th× b¹n Mai mang b¨ng nh¹c ®Õn vµ më rÊt to, nÕu lµ Mai em sÏ lµm g×?
- C¸c nhãm theo dâi vµ nhËn xÐt, nªu c¸ch øng xö cña nhãm m×nh.
- C¸c nhãm ®ãng vai theo yªu cÇu.
- 1 sè hs kÓ nh÷ng viÖc m×nh lµm ®­îc theo yêu cầu
- HS nghe vµ ghi nhí
Thứ tư,ngày 14 tháng 9 năm 2011
Häc vÇn
Bµi 15: t - th
 A- Môc tiªu:
 Sau bµi häc, HS cã thÓ:
	- §äc vµ viÕt ®­îc: t, th, tæ , th¬. Tõ vµ c©u øng dông.
	- LuyÖn nãi tõ 2-3 c©u theo chñ ®Ò: æ, tæ
	B- §å dïng d¹y häc:
	- S¸ch tiÕng viÖt 1 tËp 1.
	- Bé ghÐp ch÷ tiÕng viÖt
	- Tranh minh ho¹ c¸c c©u øng dông vµ phÇn luyÖn nãi 
 C- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu.
HĐ DẠY
HĐ HỌC
I- KiÓm tra bµi cò:
- ViÕt vµ ®äc
- §äc c©u øng dông trong SGK
- Nhận xét và ghi điểm
II- D¹y - häc bµi míi:
1- Giíi thiÖu bµi (trùc tiÕp)
2- D¹y ch÷ ghi ©m
a- NhËn diÖn ch÷ t : 
+ GV g¾n b¶ng ch÷ t vµ nãi: Ch÷ t c« viÕt trªn b¶ng gåm 1 nÐt xiªn ph¶i, nÐt mãc ng­îc vµ mét nÐt ngang
+ Ch÷ t gÇn gièng víi ch÷ g× em ®· häc:
+ H·y so s¸nh ch÷ t vµ d ?
+ C¸c em thÊy ch÷ t gièng c¸i g× trong thùc tÕ ?
b- Ph¸t ©m vµ ®¸nh vÇn
+ Ph¸t ©m
- GV ph¸t ©m mÉu (gi¶i thÝch)
- GV theo dâi vµ söa chữa cho hs
- GhÐp tiÕng vµ ®¸nh vÇn:
- Y/c học sinh t×m vµ gµi ©m t võa häc
- Y/c HS t×m tiÕp ch÷ ghi ©m « vµ dÊu hái ®Ó gµi
+ §äc tiÕng em võa ghÐp ?
+ Ghi b¶ng: tæ
+ H·y ph©n tÝch tiÕng tæ ?
+ H­íng dÉn ®¸nh vÇn
+ §äc tõ kho¸:
+ Tranh vÏ g× ?
- ViÕt b¶ng: tæ (gi¶i thÝch)
c- H­íng dÉn viÕt ch÷:
- ViÕt mÉu, nªu quy tr×nh viÕt.
- GV nhËn xÐt, chØnh söa
th: (quy tr×nh t­¬ng tù)
L­u ý:
+ Giới thiệu cho hs thÊy: Cã nh÷ng ©m ®­îc ghi = 1 con ch÷ nh­ng cã nh÷ng ©m ®­îc ghi = 2 con ch÷.
+ ¢m th ®­îc ghi = 2 con ch÷ lµ t vµ h 
(t ®øng tr­íc, h ®øng sau)
+ So s¸nh: 	Gièng: cïng cã ch÷ t
	Kh¸c: th cã thªm ch÷ h
+ Ph¸t ©m: 2 ®Çu l­ìi ch¹m r¨ng råi bËt m¹nh, kh«ng cã tiÕng thanh.
+ ViÕt cã nÐt nèi gi÷a t vµ h
d- §äc tiÕng vµ tõ øng dông:
- ViÕt lªn b¶ng tiÕng øng dông:
- GV nhËn xÐt, söa cho HS
+ GV ghi b¶ng tõ øng dông:
+ G¹ch d­íi nh÷ng tiÕng chøa ©m võa häc ?
- Cho HS ph©n tÝch tiÕng võa g¹ch ch©n
Tivi: hay cßn gäi lµ v« tuyÕn
Thî má: lµ nh÷ng ng­êi lµm viÖc khai th¸c má
- GV theo dâi, chØnh söa.
TiÕt 2
3- LuyÖn tËp:
a- LuyÖn ®äc:
+ §äc l¹i bµi tiÕt 1
+ §äc c©u øng dông (GT tranh)
+ Tranh vÏ g×?
- GV gi¶i nghÜa nhanh, ®¬n gi¶n
- ViÕt c©u øng dông lªn b¶ng
- §äc mÉu, HD ®äc
b- LuyÖn viÕt
- GV h­íng dÉn c¸ch viÕt vë
- GV quan s¸t, söa cho HS
- NhËn xÐt bµi viÕt
c- LuyÖn nãi:
+ Y/c học sinh th¶o luËn
+ Con g× cã æ ?
+ Con g× cã tæ ?
+ Con ng­êi cã g× ®Ó ë ?
+ Cã nªn ph¸ æ, tæ cña c¸c con vËt kh«ng ? t¹i sao?
- Kh«ng nªn ph¸ tæ chim, ong, gµ, cÇn b¶o vÖ chóng v× chóng ®em l¹i Ých lîi cho con ng­êi.
- Nªn ph¸ tæ mèi ®Ó chóng khái ph¸ h¹i.
4- Cñng cè - DÆn dß:
Trß ch¬i:Thi viÕt tiÕng cã ©m vµ ch÷ võahäc
- §äc l¹i bµi trong SGK
- NX chung giê häc
ê: - Häc bµi ë nhµ
 - Xem tr­íc bµi 16	
- ViÕt b¶ng con vµ b¶ng líp, da dª, ®i bé
- 1-3 häc sinh ®äc
- Hs ®äc theo gv : t - th
- Hs chó ý
Gièng ch÷ ®
Gièng: ®Òu cã nÐt mãc ng­îc vµ nÐt ngang
Kh¸c: ® cã nÐt cong hë ph¶i t cã nÐt xiªn ph¶i
- h×nh dÊu +
- Hs nh×n b¶ng ph¸t ©m cá nhân, nhóm,lớp
- Hs thùc hµnh trªn bé ®å dïng
- Hs gµi: tæ
- Tæ 
- C¶ líp ®äc l¹i
- TiÕng tæ cã ©m t ®øng tr­íc ©m « ®øng sau, dÊu hái trªn «.
- Hs ®¸nh vÇn nhãm, cá nhân, cả líp.
- Hs quan s¸t tranh vµ th¶o luËn 
- Tæ chim
- Hs ®¬n tr¬n: cá nhân, nhãm, líp
- Hs t« ch÷ trªn kh«ng vµ viÕt b¶ng con
-HS lµm theo hướng dẫn cña gv
- HS viÕt ch÷ viÕt b¶ng con
- HS ®äc cá nhân, nhãm, líp
- HS theo dâi vµ nhÈm ®äc
- HS t×m tiÕng vµ g¹ch ch©n b»ng phÊn mµu (ti, thî)
- HS ph©n tÝch tiÕng ti, thî
- Học sinh ®äc cá nhân, nhãm, líp
- Học sinh ®äc cá nhân, nhãm, líp
- Hs quan sát tranh minh ho¹ nhận xét
- Hs nªu mét vµi em
- Học sinh ®äc cá nhân, nhãm, líp
- 1 Hs nªu l¹i nh÷ng quy ®Þnh khi ngåi viÕt
- Hs viÕt vë tËp viÕt
- Hs quan sát tranh vµ th¶o luËn nhãm 2 nãi cho nhau nghe vÒ chñ ®Ò luyÖn nãi h«m nay
- HS nghe vµ ghi nhí
- Hs ch¬i theo hướng dẫn
- Nghe vµ ghi nhí
--------------------------------------------------------------------
To¸n
 LuyÖn tËp
A- Môc tiªu:
Gióp HS cñng cè vÒ:
- BiÕt sö dông tõ, “lín h¬n”, “bÐ h¬n”, “b»ng” vµ c¸c dÊu >, < , = So s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 5
B- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
I- KiÓm tra bµi cò:
- Cho HS lªn b¶ng so s¸nh vµ ®iÒn dÊu
+ Nªu c¸ch so s¸nh hai sè ?
+ C¸ch kiểm tra kết quả so s¸nh (>, <, =)
II- H­íng dÉn lµm bµi tËp
Bµi 1:
- Y/c hs nªu c¸ch lµm
- Y/c c¶ líp lµm vµo phiÕu, gäi 1 HS lªn lµm trªn b¶ng líp
- Y/c hs quan s¸t cét 3 (2<3; 3<4; 2<4)
+ C¸c sè ®­îc so s¸nh ë hai dßng ®Çu cã g× gièng nhau ?
- KÕt qu¶ thÕ nµo ?
GV nªu: V× 2<3; 3<4 nªn 2<4
Bµi 2 
- Y/c HS nªu c¸ch lµm 
- HD vµ giao viÖc
Bµi 3 :
- GV treo h×nh trong SGK phãng to
- B¹n nµo cho c« biÕt ë bài tập3 ta lµm nh­ thÕ nµo ?
- Y/c hs tù lµm bµi vµo phiÕu vµ 1 hs lªn b¶ng lµm
+ Ch÷a bµi:
- Gäi 1hs nhËn xÐt bµi cña b¹n trªn b¶ng
III- Cñng cè - dÆn dß:
+ Trong nh÷ng sè chóng ta ®· häc sè 5 lín h¬n nh÷ng sè nµo ?
+ Nh÷ng sè nµo bÐ h¬n sè 5 ?
+ Sè 1 bÐ h¬n nh÷ng sè nµo ?
+Nh÷ng sè nµo lín h¬n sè 1 ?
- NhËn xÐt chung giê häc
- Giao bµi vÒ nhµ
- Hs 1: 3 > 2, 2 < 3
- Hs 2 :	4 = 4. 5 = 5
- LÊy sè bªn tr¸i ®em so s¸nh víi sè bªn ph¶i
- Mòi nhän cña dÊu chØ vÒ dÊu bÐ lµ ®óng
- NÕu hai sè = nhau th× dïng dÊu (=)
- So s¸nh 2sè råi ®iÒn dÊu thÝch hîp vµo « trèng
- Hs lµm bài tập trong phiÕu vµ nªu miÖng tõng cét
- Cïng so s¸nh víi 3
- Hai bÐ h¬n ba, ba bÐ h¬n bèn
- 2 hs nh¾c l¹i 
- So s¸nh råi viÕt kq theo mÉu
-1 sè hs ®äc kÕt qu¶
- Líp nhận xét, chØnh söa
- Hs quan s¸t.
- Ta ph¶i vµo h×nh trong khung mµu xanh 1 sè « vu«ng xanh hoÆc tr¾ng ®Ó cuèi cïng cã sè « xanh = sè « tr¾ng
- Hs lµm bài tập theo yêu cầu
- Hs d­íi líp kiểm bµi tËp cña m×nh 
- Hs ®äc kết quả sau khi ®· nèi . 5« xanh = 5 « tr¾ng viÕt 5=5
- Lín h¬n c¸c sè 1,2,3,4
- BÐ h¬n sè 5 lµ: 1,2,3,4
- BÐ h¬n c¸c sè 2,3,4,5
- C¸c sè 2,3,4,5
-------------------------------------------------------
Thứ năm,ngày 15 tháng 9 năm 2011
Häc vÇn
 Bài 16: ¤n tËp
A- Môc tiªu:
Sau khi häc, HS cã thÓ:
- §äc ®­îc: i, a, n, m, c, d, ®, t, th c¸c,tõ ng÷ øng dông vµ c©u øng dông.
- §äc ®­îc c¸c tõ ng÷ øng dông vµ c©u øng dông/
- Nghe, hiÓu vµ kÓ l¹i tù nhiªn theo tranh chuyÖn kÓ: cß ®i lß dß
B- §å dïng d¹y häc:
- S¸ch tiÕng viÖt 1 tËp 1
- Phãng to b¶ng «n trong SGK
- Tranh minh ho¹ cho c©u øng dông vµ phÇn truyÖn kÓ.
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
HĐ DẠY
HĐ HỌC
I- KiÓm tra bµi cò:
- §äc vµ viÕt: t - tæ; th, th¬
- §äc tõ vµ c©u øng dông
- Nhận xét và ghi điểm
II- D¹y - häc bµi míi
1- Giíi thiÖu bµi (trùc tiÕp)
- Cho HS nªu c¸c ch÷ ®· häc trong tuÇn
- G¾n b¶ng «n cho học sinh kiểm tra
2- ¤n tËp:
a- C¸c ch÷ vµ ©m võa häc
- Cho HS chØ b¶ng «n vµ ®äc c¸c ©m võa häc trong tuÇn
- GV chØ trong b¶ng «n kh«ng theo thứ tự cho hs ®äc
- GV ®äc ©m
b- GhÐp ch÷ thµnh tiÕng
+ C« lÊy (n) ë cét däc ghÐp víi («) ë dßng ngang th× ®­îc tiÕng g×? 
- Gv ghi b¶ng: n«
+ B¹n nµo cã thÓ ghÐp n víi c¸c ©m cßn l¹i ë hµng ngang ®Ó t¹o tiÕng míi.
- Gv ghi b¶ng vµ cho HS ®äc
+ T­¬ng tù cho hs ghÐp c¸c ch÷ ë cét däc víi c¸c ch÷ ë dßng ngang råi cho HS ®äc.
- Sau khi hoµn thµnh b¶ng Gv ghØ l¹i toµn bé kh«ng theo thứ tự cho hs ®äc.
+ G¾n b¶ng hai lªn b¶ng:
- Cho hs ®äc c¸c tiÕng vµ dÊu thanh cã trong b¶ng «n.
+ C« lÊy m¬ ë cét däc ghÐp víi dÊu ( /) ë cét ngang th× ®­îc tõ g× ? 
mí: cßn gäi lµ bã
- Cho hs lÇn l­ît ghÐp m¬ víi c¸c dÊu thanh cßn l¹i 
+ T­¬ng tù cho hs ghÐp (ta) víi c¸c dÊu thanh.
- Cho hs ®äc c¸c tõ ë b¶ng «n 2
- Gv theo dâi vµ chØnh söa cho HS
- Gióp hs hiÓu nghÜa mét sè tõ trong b¶ng «n
mî: tõ dïng ®Ó gäi mÑ ë mét sè vïng cßn dïng ®Ó gäi vî cña em trai mÑ.
tµ: v¹t ¸o (tµ ¸o)
t¸: tõ ®Ó chØ sè l­îng 12 ®å vËt cùng loại
C- §äc tõ ng÷ øng dông:
- Cho hs nh×n b¶ng ®äc c¸c tõ øng dông kÕt hîp ph©n tÝch mét sè tõ
- GV theo dâi, chØnh söa
- Gióp hs gi¶i nghÜa mét sè tõ: l¸ m¹ (®­a vËt thËt)
thî nÒ (ng­êi thî lµm c«ng viÖc x©y nhµ)
d- TËp viÕt tõ øng dông:
- GV viÕt mÉu, nªu quy tr×nh viÕt
- GV nhËn xÐt, chØnh söa
- Cho hs viÕt vë: tæ cß
- Gv theo dâi vµ uèn n¾n
TiÕt 2
3- LuyÖn tËp
a- LuyÖn ®äc
+ §äc l¹i bµi «n tiÕt 1 (b¶ng líp)
- GV theo dâi, chØnh söa
+ §äc c©u øng dông, chØnh söa
+ §äc c©u øng dông (giới thiệu tranh)
+ Tranh vÏ g× ?
- §ã chính lµ nội dung cña c©u øng dông h«m nay
- Cho hs ®äc c©u øng dông
- GV theo dâi, chØnh söa cho hs
+ GV ®äc mÉu
b- LuyÖn nãi:
- Cho HS viÕt c¸c ch÷ cßn l¹i trong vë tËp viÕt.
- Hướng dẫn vµ giao viÖc
- GV theo dâi gióp ®ì hs yÕu
c- KÓ chuyÖn: Cß ®i lß dß
C©u chuyÖn “Cß ®i lß dß” lÊy tõ truyÖn “Anh n«ng d©n vµ con cß”
- GV kÓ diÔn c¶m kÌm theo tranh
Tranh 1: Anh n«ng d©n ®em cß vÒ ch¹y ch÷a vµ nu«i nÊng
Tranh 2: Cß con tr«ng nhµ nã lß dß ®i kh¾p n¬i råi b¾t ruåi, quÐt dän nhµ cöa.
Tranh 3: Cß con bçng thÊy tõng ®µn cß bay liÖng vui vÎ nã nhí l¹i nh÷ng ngµy vui sèng cïng bè mÑ.
Tranh 4: Mçi khi cã dÞp lµ cß vµ c¶ ®µn l¹i kÐo ®Õn th¨m anh n«ng d©n vµ c¸nh ®ång cña m×nh.
+ ý nghÜa cña truyÖn lµ g× ?
4- Cñng cè - dÆn dß:
- ChØ b¶ng «n cho học sinh ®äc
- Gv ®äc tiÕng
- Nhận xét chung giê häc
ê: - Häc l¹i bµi
 - Xem tr­íc bµi 17
- 2HS lªn b¶ng, líp viÕt b¶ng con
- 1 - 3 HS
- HS nªu: i, a, n, m, c, d, ®, t, th
- Hs kiểm tra xem ®· ®ñ ch­a.
- 2 HS ®äc
- Hs ®äc cá nhân, nhãm, líp
- HS lªn chØ ch÷.
- ®­îc tiÕng n«
- HS ®äc: nê-«-n«
- HS ghÐp: n¬, ni, na
- Hs ®äc cá nhân, nhãm, líp
- Hs lµm theo hướng dẫn
- Hs lµm theo hướng dẫn
- 1 sè học sinh ®äc
- Tõ mí
- HS ghÐp: mớ, më, mî
- HS ghÐp: tµ, t¸, t¶, t·, t¹
- HS ®äc (cá nhân, nhãm, líp)
- HS chó ý nghe
- HS ®äc vµ ph©n tÝch tõ theo yªu cÇu
- HS chó ý nghe
- HS t« ch÷ trªn kh«ng sau ®ã viÕt b¶ng con
- 1hs nh¾c l¹i t­ thÕ ngåi viÕt
- Hs viÕt vë tõ (tæ cß) theo hướng dẫn
- Hs ®äc (cá nhân, nhãm, líp)
- Hs quan s¸t tranh
- Tranh vÏ gia ®×nh nhµ cß, 1con ®ang tha c¸ vÒ tæ
- 2 Hs ®äc
- Hs ®äc cá nhân, nhãm, líp
- Hs viÕt theo hướng dẫn.
- Hs nghe vµ th¶o luËn ý chÝnh cña truyÖn vµ kÓ theo tranh
- Hs tËp kÓ theo tõng tranh
- Hs tËp kÓ toµn chuyÖn.
- C¸c tæ thi kÓ nèi tiÕp
- T×m c¶m ch©n thµnh ®¸ng quý gi÷a cß vµ anh n«ng d©n.
- Hs ®äc ®ång thanh
- 1 Hs tù chØ b¶ng «n vµ ®äc
- Hs t×m trong b¶ng «n
------------------------------------------------------
TẬP VIẾT
lễ, cọ, bờ, hổ
I/ -Mục tiêu:	
Học sinh viết đúng nét lễ, cọ, bờ ,hồ
Viết đúng quy trình, đúng cở chữ, khoảng cách đặt dấu thanh đúng vị trí .
Rèn chữ để rèn nết người .
II/-Đồ dùng dạy học:
Giáo viên:
Chữ mẫu, bảng kẻ ô li .
Học sinh: 
Vở tập viết, bảng con .
III/ Hoạt động dạy và học:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1 Khởi động:
2.Kiểm tra bài cũ: 
 Âm ô, ơ
Viết bảng con: ô, ơ
So sánh chữ : ô, ơ
Lưu ý cách viết dấu mũ, dấu râu.
Nhận xét 
3/ Dạy học bài mới:
Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta luyện viết: lễ , co, bờ, hồ
Hoạt động 1: Viết bảng con
Mục tiêu: nắm được quy trình viết các tiếng lễ, cọ, bờ , hồ 
Cách tiến hành :
_ Cho HS đọc và phân tích cấu tạo chữ và độ cao của chữ.
Giáo viên viết mẫu và hướng dẫn viết :
Lễ: viết chữ l lia bút nối với ê, nhấc bút đặt dấu ngã trên dấu mũ .
Cọ: đặt bút viết c, rê bút viết o, nhấc bút viết dấu nặng dưới o.
Tương tự với: bờ hồ
Hoạt động 2: Viết vào vở
Mục tiêu: học sinh nắm dược quy trình viết , viết đúng cỡ chữ, khoảng cách
Cách tiến hành :
Nêu tư thế ngồi viết
Cho học sinh viết từng dòng .
Gv quan sát uốn nắn.
4/ Củng cố_ Dặn dò: 
Giáo viên thu bài chấm .
Nhận xét
Thi viết đẹp, nhanh: bé vẽ
nhận xét
_ Ôn lại các bài có âm đã học.
_ Luôn cẩn thận khi viết chữ.
_ Nhận xét tiết học.
Hát
Học sinh viết
Học sinh nêu lại cách viết
Học sinh viết bảng con.
Học sinh nêu
Học sinh viết ở vở tập viết.
Học sinh nộp vở.
4 tổ cử đại diện mỗi tổ 1 em.
TOÁN
 LuyÖn tËp chung
A- Môc tiªu:
+ Qua bµi häc HS ®­îc cñng cè vÒ:
- BiÕt sö dông tõ, “lín h¬n”, “bÐ h¬n”, “b»ng” vµ c¸c dÊu >, < , = So s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 5.
B- §å dïng d¹y häc
- Tranh, bót mµu (trong phÇn trß ch¬i)
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Gi¸o viªn
Häc sinh
I- KiÓm tra bµi cò:
- Cho hs lªn b¶ng: 34
 55
- HS lµm b¶ng con 13
? Nªu c¸ch so s¸nh hai sè ?
- NX sau kiÓm tra
II- LuyÖn tËp:
Bµi 1 (trg 25)
- Cho HS më s¸ch vµ quan s¸t 
+ Em h·y nhËn xÐt sè hoa ë 2 b×nh hoa
- Muèn ®Ó b×nh cã hai b«ng = b×nh cã 3 b«ng ta ph¶i lµm g× ?
- Y/c học sinh vÏ
- Cho HS quan s¸t phÇn b
- Sè con kiÕn ë 2 b×nh cã = nhau kh«ng?
+ Muèn cho bªn cã 4 con kiÕn = bªn cã 3 con kiÕn ta lµm như thế nào ?
+ Cho HS quan s¸t phÇn c
+ Em h·y so s¸nh sè nÊm ë 2 h×nh ?
+Muèn cã sè nÊm ë hai h×nh b»ng nhau ta cã thÓ lµm theo nh÷ng c¸ch nµo ?
- Y/c học sinh lµm bµi vµ uèn n¾n
Bµi 2 (trg 25)
+ Nªu c¸ch lµm cña bài tập 2
+ Cã thÓ nèi mçi « trèng víi 1 hay nhiÒu sè + v× thÕ mçi lÇn nèi « trèng víi mét sè em h·y thay ®æi mµu bót ch× ®Ó dÔ nh×n kÕt qu¶.
Bµi 3( trg 25): Lµm t­¬ng tù bài tập 2
- GV nhËn xÐt, chØnh söa
III- Cñng cè - dÆn dß:
+ Trß ch¬i: X©y nhµ
Môc ®Ých: RÌn tÝnh nhanh nhÑn sÏ thùc hµnh so s¸nh sè trong ph¹m vi 5
C¸ch ch¬i: - Chia líp thµnh 3 ®éi
- Gi¸o viªn phæ biÕn luËt ch¬i vµ c¸ch ch¬i. Mçi tæ sÏ nhËn ®­îc 1 ng«i nhµ c¸c em truyÒn ng«i nhµ tõ b¹n ®Çu tæ ®Õn b¹n cuèi tæ. Mçi em khi cÇm ng«i nhµ h·y nghÜ mét sè ®Ó ®iÒn vµo 1 « trèng ë hai bªn cét cã dÊu (>, <, =), em ®iÒn sè cuèi cïng sÏ nhanh chãng mang ng«i nhµ cña m×nh lªn d¸n
- Tæ nµo ®iÒn ®óng vµ xong tr­íc tæ ®ã sÏ th¾ng cuéc
- Nhận xét chung giê häc
ê: - Häc l¹i bµi
 - Xem tr­íc bµi sè 6
- Hs lµm bài tập theo yêu cầu cña gv
- 1 hs nªu
- Quan s¸t bài tập 1
- Sè hoa ë hai b×nh kh«ng b»ng nhau, 1b×nh cã 3 b«ng, 1b×nh cã 2 b«ng.
- VÏ thªm mét b«ng hoa vµo bªn cã hai b«ng hoa
- Hs vÏ theo hướng dẫn
- Hs quan s¸t 
- kh«ng b»ng nhau, 1 bªn cã 4 con kiÕn, 1 bªn cã 3 con.
- Ta ph¶i g¹ch ®i mét con
- Hs quan s¸t
4 < 5
- VÏ thªm 1 c¸i nÊm vµo b

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 4 LOP 1 TONG HOP.doc