Kế hoạch Thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2016 - Khối Một - Trường Tiểu học Long Trạch 2

1. Muc đích:

- Tiếp tục tuyên truyền giúp giáo viên trong Khổi Một nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp nối những chuyên đề đã học tập trong năm 2015, cụ thể hóa nội dung phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của năm 2016; gắn với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

- Tiếp tục nâng cao nhận thức giáo viên trong Khổi Một về những nội dung, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thúc đẩy mạnh mẽ việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh, góp phần đẩy lùi suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

 

doc 3 trang Người đăng hoanguyen99 Ngày đăng 04/06/2021 Lượt xem 431Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch Thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2016 - Khối Một - Trường Tiểu học Long Trạch 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PGD&ĐT CẦN ĐƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH LONG TRẠCH 2	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 	 Long Trạch, ngày 05 tháng 10 năm 2016
KẾ HOẠCH
Thực hiện việc“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
năm 2016
KHỐI MỘT
Căn cứ kế hoạch số 24-KH/ĐU ngày 16/3/2016 về việc thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 của Đảng ủy xã Long Trạch, Khối Một, Trường TH Long Trạch 2 đề ra kế hoạch thực hiện như sau:
MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
Muc đích:
Tiếp tục tuyên truyền giúp giáo viên trong Khổi Một nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp nối những chuyên đề đã học tập trong năm 2015, cụ thể hóa nội dung phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của năm 2016; gắn với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
Tiếp tục nâng cao nhận thức giáo viên trong Khổi Một về những nội dung, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thúc đẩy mạnh mẽ việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh, góp phần đẩy lùi suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.
Yêu cầu:
Việc tổ chức học tập, quán triệt năm 2016 phải được tiến hành nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; tránh hình thức.
Kết hợp chặt chẽ việc học tập với việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện NQ của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vần đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". 
Kịp thời phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong họp tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình.
	II- NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Tạo điều kiện cho tất cả giáo viên trong Khổi Một tiếp tục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh". Tạo sự chuyển biến sâu sắc, mạnh mẽ về nhận thức và ý thức tự giác tu duỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng.
Nội dung học tập, quán triệt tập trung vào phẩm chất “trung thực” và “trách nhiệm”, “gắn bó với nhân dân”; “đoàn kêt, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”, tiếp nối các chủ đề năm 2013, 2014, 2015.
Khối xây dựng kế hoạch và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên tự liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch rèn luyện cá nhân phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác về phẩm chất “trung thực” và “trách nhiệm”, “gắn bó với nhân dân”, “đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng Đảng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Quy định về Những điều đảng viên không được làm và Quy định 101-QD/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Kế hoạch thực hiện của tập thể làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, cần lựa chọn những vấn đề tồn tại, hạn chế của tập thể, cá nhân để tập trung giải quyết, khắc phục dứt điếm. Chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và được thực hiện từ trước tới nay.
Thực hiện các yêu cầu của Chỉ thị 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục đẩy mạnh và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; kết hợp với các đợt phát động, tống kết thi đua đầu năm và cuối năm.Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 gắn với việc thực hiện chương trình hành động số 28-CTr/HU ngày 29/7/2014 của Ban thường vụ Huyện ủy về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo nhất là đổi mới phương pháp dạy học, đưa nội dung giáo dục đạo đức của Bác vào giảng dạy và sinh hoạt ngoại khóa ở nhà trường.
 Lồng ghép với nhiều loại hình đa dạng để tăng sức thu hút đối với giáo viên, học sinh trong sinh hoạt câu lạc bộ, kỷ niệm ngày truyền thống, tọa đàm, giao lưu gặp mặt,...
Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016. Cuối năm, từng cá nhân tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, trước tập thể khối chuyên môn, xem đây là một trong những cơ sở quan trọng đế đánh giá, xếp loại đối với tập thể, cá nhân hàng năm.
Đẩy mạnh việc tuyên truyền những gương người tốt, việc tốt, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quan tâm việc xây dựng những mô hình tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016.
	III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
	Căn cứ vào kế hoạch này mỗi CB,GV,NV, Tổ khối đề ra chương trình hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ được phân công .
Cuối năm, Tổ khối, các bộ phận, tổ chức sơ kết việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong báo cáo sơ kết cần nêu rõ những mặt ưu điếm, tồn tại ở đơn vị trong việc tố chức thực hiện, xây dựng các mô hình hay, các cá nhân điển hình, tiêu biểu tại đơn vị,... 
Việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất quan trọng, thực hiện thường xuyên, liên tục và lâu dài, Hiệu Trưởng đề nghị các bộ phận, các Tổ khối cần nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này và tổ chức triển khai thực hiện./.
 	 KHỐI TRƯỞNG KHỐI 1
	Lê Thị Ngọc Nga

Tài liệu đính kèm:

  • docKH_HTLTGDDHCM_2016.doc