Kế hoạch bài dạy Lớp ghép 3+4 - Tuần 9 - Năm học 2016-2017 - Nguyễn Văn Khang

Môn

Bài TẬP ĐỌC

ÔN TẬP –KIỂM TRA TẬP ĐỌC –HỌC THUỘC LÒNG (tiết 1) TOÁN

HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

I. Mục tiêu - Đọc đúng rành mạch đoạn văn , bài văn đã học (tốc đọc đọc khoảng 56 tiếng /phút)trả lời một CH nội dung đoạn bài . -Có biểu tượng về hai đường thẳng vuông góc

-kiểm tra được hai đường thẳng vuông góc bằng Ê ke

II. Đồ dùng DH

- Thăn để HS lên bốc thăm đọc bài TĐ - Ê ke

III. Các hoạt động dạy học

1 1.Giới thiệu bi:

- Khởi động.

- Kiểm tra bài cũ.

- Giới thiệu bi mới.

 2. Pht triển bi: 1.Giới thiệu bi:

- Khởi động.

- Kiểm tra bài cũ.

- Giới thiệu bi mới.

 2. Pht triển bi:

2 *Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc

 -HS lên bảng bắt thăm bài đọc.

 -HS đọc và trả lời 1,2 câu hỏi về nội dung bài

-Gọi HS nhận xét bài vừa đọc.

GV nhận xét trực tiếp từng HS.HS nhận xét về bài vửvừa jnjjffffddjd

 * Hoạt động 1: Giới thiệu hai đường thẳng vuông góc

- GV vẽ hình chữ nhật ABCD lên bảng

- GV giới thiệu hai 4 góc A, B, C, D là 4 góc vuông

- GV giới thiệu hai đường thẳng CD và CB vuông góc với nhau ; hai đường thẳng CD và CB tạo thành 4 góc vuông có chung đỉnh C

 - -GV cho HS kiểm tra lại bằng Ê ke

-GV hướng dẫn HS dùng thước và Ê ke để kẻ hai đường thẳng vuông góc

3 Hoạt động 2 :Ôn luyện về phép so sánh

Bài 2

-GV hướng dẫn HS so sánh

- HS trình bày

- HS, GV nhận xét Bài tập 1:

-HS dùng Ê ke để kiểm tra hai đườgn thẳng có trong mỗi hình có vuông góc với nhau hay không?

-HS trình bày

 

doc 36 trang Người đăng hoanguyen99 Ngày đăng 08/06/2021 Lượt xem 240Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài dạy Lớp ghép 3+4 - Tuần 9 - Năm học 2016-2017 - Nguyễn Văn Khang", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aøi taäp 3 : HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi : 
 - Gheùp theâm töø vaøo sau töø öôùc mô nhöõng töø ngöõ theå hieän söï ñaùnh giaù veà nhöõng öôùc mô cuï theå .
 - GV ghi baûng haøng loaït töø cho HS thi ñua 
 gheùp töø öôùc mô .
 - GV nhaän xeùt + toång keát 
5
Thi ñaët moät caâu theo maãu: Ai laø gì? 
Baøi taäp 4 :
 - HS neâu yeâu caàu cuûa baøi .
 - GV höôùng daãn HS neâu moät ví duï cuï theå
 - Hs thaûo luaän nhoùm 
 HS trình baøy – lôùp nhaän xeùt – GV toång keát
6
3. Kết luận
-Nhaän xeùt tieát hoïc .
3. Kết luận
-Nhaän xeùt tieát hoïc .
Moân
Baøi
TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI
OÂN TAÄP : CON NGÖÔØI VAØ SÖÙC KHOÛE
MOÂN:KHOA HOÏC
PHOØNG TRAÙNH TAI NAÏN ÑUOÁI NÖÔÙC
I. Muïc tieâu
- Khaéc saâu kieán thöùc ñaõ hoïc veà cô quan hoâ haáp , tuaàn hoaøn , baøi tieát nöôùc tieåu vaø thaàn kinh :caáu taïo ngoaøi vaø , chöùc naêng, giöõ veä sinh .
- Bieát khoâng duøng caùc chaát ñoäc haïi ñoái vôùi söùc khoûc nhö thuoác laù , ma tuùy , röôïu 
Sau baøi naøy hoïc sinh bieát:
-Keå teân moät soá vieäc neân vaø khoâng neân laøm ñeå phoøng traùnh tai naïn ñuoái nöôùc.
-Bieát moät soá nguyeân taéc khi taäp bôi hoaëc ñi bôi.
-Coù yù thöùc phoùng traùnh tai naïn ñuoái nöôùc vaø vaän ñoäng caùc baïn cuøng tham gia. 
II. Ñoà duøng DH
Caùc hình trong saùch giaùo khoa 
-Hình trang 36,37 SGK.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc
1
 1.Giới thiệu bài:
- Khôûi ñoäng. 
- Kieåm tra baøi cuõ.
- Giới thiệu bài mới.
 2. Phát triển bài:
 1.Giới thiệu bài:
- Khôûi ñoäng. 
- Kieåm tra baøi cuõ.
- Giới thiệu bài mới.
 2. Phát triển bài:
2
Hoạt động 1: Oân taäp con ngöôøi vaø söùc khoûe
* Mục tiêu: HS ôn lại cấu tạo và chức năng của một số cơ quan trong cơ thể người đã học.
- Hs Laøm vieäc theo noäi dung phieáu 
+Phieáu 1 : “ Cô quan hoâ haáp.”
 Haõy giôùi thieäu teân, chæ vò trí treân sô ñoà vaø chöùc naêng cuûa caùc boä phaän cuûa cô quan hoâ haáp. 
 Ñeå baûo veä cô quan hoâ haáp , baïn neân laøm gì vaø khoâng neân laøm gì 
+Phieáu 2 : “Cô quan tuaàn hoaøn”
. Chæ vò trí, noùi teân vaø neâu chöùc naêng cuûa caùc boä phaän cuûa cô quan tuaàn hoaøn.
 Chæ ra ñöôøng ñi cuûa voøng tuaàn hoaøn lôùn vaø nhoû.
Phieáu 3: “Cô quan baøi tieát nöôùc tieåu”
Chæ vò trí, noùi teân vaø neâu chöùc naêng cuûa caùc boä phaän trong cô quan baøi tieát nöôùc tieåu?
Ñeå baûo veä cô quan baøi tieát nöôùc tieåu, em haõy neâu vieäc neân laøm vaø khoâng neân laøm 
+Phieáu 4: “Cô quan thaàn kinh”
.Chæ vò trí, noùi teân vaø neâu chöùc naêng cuûa caùc boä phaän trong cô quan thaàn kinh?
Ñeå baûo veä cô quan thaàn kinh, em haõy neâu vieäc neân laøm vaø khoâng neân laøm (Chæ ra 3 vieäc cuûa moãi vieäc neân laøm vaø khoâng neân laøm)
Hoaït ñoäng 1: Thảo luận nhóm 2
Mục tiêu: Thaûo luaän veà caùc bieän phaùp phaøng traùnh tai naïn ñuoái nöôùc 
-Chia nhoùm thaûo luaän:Neân vaø khoâng neân laøm gì ñeå phaøng traùnh tai naïn ñuoái nöôùc trong cuoäc soáng haèng ngaøy?
3
- Caùc nhoùm HS trình baøy 
- HS,GV nhaän xeùt
-Caùc nhoùm thaûo luaän nhoùm tröôûng trình baøy.
- HS, GV nhaän xeùt
4
Hoạt đọng 2: HS thi giaûi oâ chöõ
* Mục tiêu: HS nắm được một số chức năng hoạt động của một số cơ quan trong cơ thể người
: OÂ chöõ 
1.Töø coøn thieáu trong caâu sau: “Naõo vaø tuyû soáng laø trung öông thaàn kinh  moïi hoaït ñoäng cuûa cô theå”.(ÑIEÀU KHIEÅN)
2.Boä phaän ñöa maùu töø caùc cô quan cuûa cô theå veà tim (TÓNH MAÏCH)
3.Cô quan thaàn kinh trung öông ñieàu khieåm moïi hoaït ñoäng cuûa cô theå (NAÕO)
4.Moät traïng thaùi taâm lyù raát toát ñoái vôùi cô quan thaàn kinh (VUI VEÛ)
5.Nôi söôûi aám vaø laøm saïch khoâng khí tröôùc khi vaøo phoåi (MUÕI)
6.Boä phaän ñöa maùu töø tim ñeán caùc cô quan trong cô theå (ÑOÄNG MAÏCH)
Hoaït ñoäng 2:Thảo luận nhóm 3
* Mục tiêu: Thaûo luaän veà moät soá nguyeân taéc khi taäp bôi hoaëc ñi bôi 
-Cho caùc nhoùm thaûo luaän: Neân taäp bôi hoaëc ñi bôi ôû ñaâu?
-Nhaän xeùt yù kieán caùc nhoùm vaø giaûng theâm:
+Khoâng xuoáng nöôùc bôi loäi khi ñang ra moà hoâi:tröôùc khi xuoáng nöôùc phaûi vaän ñoäng, taäp caùc baøi taäp theo höôùng daãn ñeå traùnh caûm laïnh, “chuoät ruùt”
+Ñi bôi ôû caùc beå bôi phaûi tuaân theo caùc noäi quy cuûa beå bôi: Taém saïch tröôùc vaø sau khi bôi ñeå giöõ veä sinh chung vaø giöõ veä sinh caùc nhaân.
+Khoâng bôi khi vöøa aên no hoaëc quaù ñoùi.
5
- Moät soá HS ñoïc laïi lôøi giaûi ñuùng 
-Cho HS ñoùng vai, GV giao cho moãi nhoùm moät tình huoáng:
+Huøng vaø Nam vöøa chôi ñaù boùng veà, Nam ruû Huøng ra hoà ôû gaàn nhaø ñeå taém.Neáu laø Huøng baïn seõ laøm theá naøo?
+Lan thaáy em beù ñaùnh rôi ñoà chôi xuoáng hoà nöôùc ôû coâng vieân, neáu laø Lan em seõ laøm gì?
+Trôøi muøa heø noùng nöïc, Baûo ruû Minh ñi bôi, Minh ñoàng yù vaø Baûo daãn Minh ra con soâng gaàn nhaø. Em haõy noùi suy nghó cuûa Minh.
-Nhaän xeùt vaø ñöa ra caùch öùng xöû ñuùng.
6
3. Kết luận
-Nhaän xeùt tieát hoïc .
3. Kết luận
-Nhaän xeùt tieát hoïc .
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Hoạt động : PHONG TRÀO THI ĐUA HỌC TẬP TỐT, LÀM NHIỀU VIỆC TỐT CHÀO MỪNG NGÀY 20/ 10 ( Ngày Phụ nự Việt Nam)
I. Mục tiêu
 - HS hứng thú, phấn khởi trong học tập cho cả lớp để chào mừng ngày 20 / 10.
 - Phát huy tinh thần hợp tác, giúp đỡ nhau trong học tập.
 - Phát huy các kỹ năng giao tiếp, hoạt động tập thể.
 II. Chuẩn bị: 
 - GV: phổ biến yêu cầu, nội dung học tập và làm nhiều việc tốt.
 - HS: Chuẩn bị các bài hát nói về phụ nữ.
 III. Các hoạt động
 1/ Hoạt động 1: Hái hoa dân chủ
 - Lớp trưởng nêu yêu cầu. Mỗi tổ hái 1 hoa (đại diện nhóm) và trả lời ( nội dung câu hỏi thuộc chủ điểm 20 / 10).
 - Mời đại diện các nhóm.
 - GV chủ nhiệm có ý kiến
 - Cả lớp hát bài : “ Mẹ yêu không nào”
 2/ Hoạt động 2: Trò chơi : “ Đố em”.
 - GVCN có ý kiến – Tuyên dương.
 - Cả lớp hát bài: Cô giáo.
 3/ Đánh già kết quả:
 - Lớp trưởng nhận xét.
 - GVCN tổng kết, công bố kết quả- Tuyên dương.
 - Nhận xét dặn dò.
Ngaøy soaïn: 12/10/2015
Ngaøy daïy: Thöù tö ngaøy 21 thaùng 10 naêm 2015
 Nhoùm trình ñoä lôùp 3 Nhoùm trình ñoä lôùp 4
Moân
Baøi
TOAÙN
ÑEÀ – CA – MEÙT. HEÙC – TOÂ - MEÙT
TAÄP ÑOÏC 
ÑIEÀU ÖÔÙC CUÛA VUA MI-ÑAÙT
I. Muïc tieâu
- Bieát teân goïi vaø kyù hieäu cuûa ñeà– ca–meùt (dam),heùc– toâ – meùt (hm)
- Bieát quan heä giöõa dam vaø hm
- Bieát ñoåi dam , hm ra meùt 
-Böôùc ñaàu bieát ñoïc dieãn caûm phaân bieät lôøi caùc nhaân vaät 
-Hieåu yù nghóa: Nhöõng öôùc uoán tham lam khoâng mang laïi haïnh phuùc cho con ngöôøi 
II. Ñoà duøng DH
Veõ saün baûng ñôn vò ño 
-Tranh minh hoaï trong saùch 
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc
1
 1.Giới thiệu bài:
- Khôûi ñoäng. 
- Kieåm tra baøi cuõ.
- Giới thiệu bài mới.
 2. Phát triển bài:
 1.Giới thiệu bài:
- Khôûi ñoäng. 
- Kieåm tra baøi cuõ.
- Giới thiệu bài mới.
 2. Phát triển bài:
2
*Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu ñeà – ca – meùt, heùc – toâ – meùt.
- Ñeà – ca – meùt laø moät ñôn vò ño ñoä daøi, Ñeà – ca – meùt kí hieäu laø dam.
-Ñoä daøi cuûa 1 dam baèng ñoä daøi cuûa 10m.
-Heùc – toâ – meùt cuõng laø moät ñôn vò ño ñoä daøi. Heùc – toâ – meùt kí hieäu laø hm.
-Ñoä daøi cuûa 1 hm baèng ñoä daøi cuûa 100 m vaø baèng ñoä daøi cuûa 10 dam.
Luyeän ñoïc: 
HS noái tieáp nhau ñoïc ñoaïn cuûa baøi
+Keát hôïp giaûi nghóa töø khoù
- HS luyeän ñoïc theo caëp.
3
 -Baøi 1: HS khá, giỏi dòng 4
-Vieát leân baûng 1 hm = ... m vaø hoûi: 
-1 hm baèng bao nhieâu meùt?
-Vaäy ñieàn soá 100 vaøo choã chaám.
-Yeâu caàu HS töï laøm tieáp baøi.
-Chöõa baøi HS.
- Moät, hai HS ñoïc baøi.
- GV ñoïc dieãn caûm toaøn baøi : gioïng trao ñoåi, troø chuyeän thaân maät, nheï nhaøng
4
Baøi 2: HS khá, giỏi dòng 3
Vieát leân baûng 4 dam = ... m
-Yeâu caàu HS ñeå tìm soá thích hôïp ñieàn vaøo choã chaám vaø giaûi thích taïi sao mình laïi ñieàn soá ñoù.
-Höôùng daãn: +1 dam baèng bao nhieâu meùt?
+4 dam gaáp maáy laàn so vôùi 1 dam?
+Vaäy muoán bieát 4 dam daøi baèng ?ta laáy 10m x 4 = 40m.
HS laøm noäi dung coøn laïi cuûa coät thöù nhaát, sau ñoù söõabaøi.
-Vieát leân baûng 8 hm = ... m?
-Hoûi: 1 hm baèng bao nhieâu meùt?
-8hm gaáp maáy laàn so vôùi 1 hm?
+Vaäy ñeå tìm 8 hm daøi baèng bao nhieâu meùt ta laáy 100m x 8 = 800m. ta ñieàn 800m vaøo choã chaám.
Tìm hieåu baøi:
+ GV chia lôùp thaønh moät soá nhoùm ñeå caùc em töï ñieàu khieån nhau ñoïc (chuû yeáu ñoïc thaàm, ñoïc löôùt ) vaø traû lôøi caâu hoûi. Sau ñoù ñaïi dieän nhoùm traû lôøi caâu hoûi tröôùc lôùp . GV ñieàu khieån lôùp ñoái thoaïi vaø toång keát.
5
Baøi 3: HS khá, giỏi dòng 3
-Yeâu caàu HS ñoïc maãu, sau ñoù töï laøm baøi.
-Chöõa baøi HS. Löu yù HS nhôù vieát teân ñôn vò ño sau keát quaû tính.
. Höôùng daãn ñoïc dieãn caûm
- HS noái tieáp nhau ñoïc caû baøi.
+ GV höôùng daãn caû lôùp ñoïc dieãn caûm moät ñoaïn trong baøi	- GV ñoïc maãu
-Töøng caëp HS luyeän ñoïc 
-Moät vaøi HS thi ñoïc dieãn caûm.
6
3. Kết luận
-Nhaän xeùt tieát hoïc .
3. Kết luận
-Nhaän xeùt tieát hoïc .
Moân
Baøi
LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU
OÂN TAÄP-KIEÅM TRA TAÄP ÑOÏC-HOÏC THUOÄC LOØNG ( tieát 5)
TOAÙN 
VEÕ HAI ÑÖÔØNG THAÚNG SONG SONG
I. Muïc tieâu
- Möùc ñoä yeâu caàu veà kó naêng ñoïc nhö (tieát 1)
- Löïa choïn ñöôïc töø ngöõ thích hôïp boå sung cho yù nghóa cho töø ngöõ chæ söï vaät (BT2)
Ñaët ñöïôïc 2-3 caâu theo maãu Ai laøm gì ? (BT3) 	
-Giuùp HS bieát veõ moät ñöôøng thaúng ñi qua moät ñieåm vaø song song vôùi moät ñöôøng thaúng cho tröôùc (baèng thöôùc keû vaø eâ ke ).
II. Ñoà duøng DH
- Baûng phuï vieát saün baøi 2 ,phieáu
-Thöôùc keû & eâ ke.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc
1
 1.Giới thiệu bài:
- Khôûi ñoäng. 
- Kieåm tra baøi cuõ.
- Giới thiệu bài mới.
 2. Phát triển bài:
 1.Giới thiệu bài:
- Khôûi ñoäng. 
- Kieåm tra baøi cuõ.
- Giới thiệu bài mới.
 2. Phát triển bài:
2
*Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra hoïc thuoäc loøng 
+Cho HS leân baûng baét thaêm baøi ñoïc.
+Goïi HS ñoïc vaø traû lôøi 1,2 caâu hoûi veà noäi dung baøi ñoïc.
+Goïi HS nhaän xeùt baøi vöøa ñoïc.
-Hoaït ñoäng1: Veõ moät ñöôøng thaúng CD ñi qua ñieåm E & song song vôùi ñöôøng thaúng AB cho tröôùc.
GV neâu yeâu caàu & veõ hình maãu treân baûng.
GV vöøa thao taùc vöøa höôùng daãn HS veõ.
Böôùc 1: Ta veõ ñöôøng thaúng MN ñi qua ñieåm E & vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng AB.
Böôùc 2: Sau ñoù ta veõ 1 ñöôøng thaúng CD ñi qua ñieåm E & vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng MN, ta ñöôïc ñöôøng thaúng CD song song vôùi ñöôøng thaúng AB.
GV yeâu caàu HS neâu laïi caùch veõ.
3
Baøi taäp 1:
Yeâu caàu HS veõ ñöôøng thaúng AB ñi qua M vaø song song vôùi ñöôøng thaúng CD
4
-Baøi 2:
-Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi.
-Em choïn töø naøo? Vì sao laïi choïn töø ñoù?
-GV nhaän xeùt HS
Baøi taäp 2:
Yeâu caàu HS veõ ñöôøng thaúng AX ñi qua A vaø song song vôùi ñöôøng thaúng BC
5
Baøi 3: 
-Gv goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.
-GV yeâu caàu HS töï laøm baøi.
Baøi taäp 3: HS khá, giỏi
Veõ ñöôøng thaúng ñi qua B vaø song song vôùi AD, caét DC taïi E.
- GV nhận xét
6
3. Kết luận
-Nhaän xeùt tieát hoïc .
3. Kết luận
-Nhaän xeùt tieát hoïc .
Moân
Baøi
TAÄP LAØM VAÊN
KIEÅM TRA ÑOÏC HIEÅU-LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU
KEÅ CHUYEÄN (Tieát 9)
KEÅ CHUYEÄN ÑÖÔÏC CHÖÙNG KIEÁN HOAËC THAM GIA
I. Muïc tieâu
Döïa vaøo caùc ñeà luyeän taõp trong saùch giaùo khoa ra ñeà kieåm tra 
-HS choïn ñöôïc moät caâu chuyeän veà öôùc mô ñeïp cuûa mình hoaëc cuûa baïn beø, ngöôøi thaân. Bieát saép xeáp caùc söï vieäc thaønh moät caâu chuyeän. Bieát trao ñoåi vôùi caùc baïn veà yù nghóa caâu chuyeän.
-Lôøi keå töï nhieân, chaân thöïc, coù theå keát hôïp lôøi noùi vôùi cöû chæ, ñieäu boä.chaêm chuù nghe baïn keå, nhaän xeùt ñuùng lôøi keå cuûa baïn.
II. Ñoà duøng DH
Vôû baøi taäp
Giaáy khoå to (hoaëc baûng phuï) vieát teân.
+ Ba höôùng xaây döïng coát truyeän:
-Nguyeân nhaân laøm naûy sinh öôùc mô ñeïp.
-Nhöõng coá gaéng ñeå ñaït öôùc mô.
Nhöõng khoù khaên ñaõ vöôït qua, öôùc mô ñaït ñöôïc
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc
/Ñeà kieåm tra:
Ñoïc thaàm baøi vaên Muøa hoa saáu 
Döïa theo noäi dung baøi ñoïc choïn caâu traû lôøi ñuùng
1.Cuoái xuaân,ñaàu haï.caây saáu nhö theá naøo?
a)Caây saáu ra hoa.
b)Caây saáu thay laù.
c)Caây saáu thay laù vaø ra hoa.
2.Hình daïng caây saáu nhö theá naøo?
a)Hoa saáu nhoû li ti.
b)Hoa saáu troâng nhö nhöõng chieác chuoâng nhoû xíu.
c)Hoa saáu thôm nheï.
3.Muøi vò hoa saáu nhö theá naøo?
a)Hoa saáu thôm nheï coù vò chua.
b)Hoa saáu haêng haéc.
c)Hoa saáu nôû töøng chuøm,traéng muoát.
4.Baøi ñoïc treân coù maáy hình aûnh so saùnh?
a)1 hình aûnh.
b)2 hình aûnh.
c)3 hình aûnh.
(Vieát roõ ñoù laø hình aûnh naøo)
5.Trong caâu Ñi döôùi raëng saáu,ta seõ gaëp nhöõng chieác laù nghòch ngôïm,em coù theå thay töø nghòch ngôïm baèng töø naøo?
a)Tinh nghòch.
b)Böôùng bænh.
c)Daïi doät.
*Hoaït ñoäng 1:Höôùng daãn hs hieåu yeâu caàu ñeà baøi
-Yeâu caàu hs ñoïc ñeà baøi trong SGK vaø gaïch döôùi nhöõng töø quan troïng.
*Gôïi yù keå chuyeän:
Giuùp hs hieåu caùc höôùng xaây döïng coát truyeän
-Môøi hs ñoïc gôïi yù 2.
-Daùn tôø phieáu ghi caùc höôùng xaây döïng coát truyeän:
+Nguyeân nhaân laøm naûy sinh öôùc mô ñeïp.
+Nhöõng coá gaéng ñeå ñaït öôùc mô.
+Nhöõng khoù khaên ñaõ vöôït qua, öôùc mô ñaõ ñaït ñöôïc.
-Yeâu caàu hs noùi veà höôùng vaø ñeà taøi mình xaây döïng chuyeän cuûa mình
b)Ñaët teân cho caâu chuyeän:
-Môøi hs ñoïc gôïi yù 3 vaø thöïc hieän theo gôïi yù.
-Daùn baûng daøn yù caâu chuyeän, nhaéc nhôû hs môû ñaàu caâu chuyeän baèng ngoâi thöù nhaát, trong caâu chuyeän em laø moät nhaân vaät coù tham gia vaøo caâu chuyeän aáy.
*Hoaït ñoäng 2: Hs thöïc haønh keå chuyeän, trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän
-Yeâu caàu hs keå chuyeän theo caëp. Goùp yù caùc nhoùm.
-Daùn baûng tieâu chuaån ñaùnh giaù baøi keå chuyeän.
-Choïn vaø vieát teân nhöõng hs keå leân baûng, yeâu caàu hs nghe vaø nhaän xeùt coù theå ñaët caâu hoûi cho baïn traû lôøi.
-Bình choïn caùc caâu chuyeän hay
5
3. Kết luận
-Nhaän xeùt tieát hoïc .
3. Kết luận
-Nhaän xeùt tieát hoïc .
Moân
Baøi
THUÛ COÂNG
OÂN TAÄP CHUÛ ÑEÀ PHOÁI HÔÏP GAÁP, CAÉT, DAÙN HÌNH
LÒCH SÖÛ 
ÑINH BOÄ LÓNH DEÏP LOAÏN 12 SÖÙ QUAÂN
I. Muïc tieâu
- Oân taäp vaø cuûng coá ñöôïc kieán thöùc , kó naêng phoái hôïp gaáp, caét daùn ñeå laøm ñoà chôi 
- laøm ñöôïc ít nhaát hai ñoà chôi ñaõ hoïc 
- HS bieát sau khi Ngoâ Quyeàn maát, ñaát nöôùc rôi vaøo caûnh loaïn laïc, neàn kinh teá bò kìm haõm bôûi chieán tranh lieân mieân
- Ñinh Boä Lónh ñaõ coù coâng thoáng nhaát ñaát nöôùc, laäp neân nhaø Ñinh.
- HS naém ñöôïc söï ra ñôøi cuûa ñaát nöôùc Ñaïi Coà Vieät vaø teân tuoåi, söï nghieäp cuûa Ñinh Boä Lónh.
- Töï haøo veà truyeàn thoáng döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc cuûa daân toäc ta .
II. Ñoà duøng DH
Duïng cuï ñeå gaáp, caét daùn 
- Tranh trong SGK
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc
1
 1.Giới thiệu bài:
- Khôûi ñoäng. 
- Kieåm tra baøi cuõ.
- Giới thiệu bài mới.
 2. Phát triển bài:
 1.Giới thiệu bài:
- Khôûi ñoäng. 
- Kieåm tra baøi cuõ.
- Giới thiệu bài mới.
 2. Phát triển bài:
2
* Ñeà kieåm tra
Em haõy gaáp hoaëc phoái hôïp caét daùn moät trong nhöõng hình ñaõ hoïc ôû chöông 1
Hoaït ñoäng1: Hoaït ñoäng caû lôùp
*Mục tiêu: HS nắm được tình hình đất nước sau khi Ngô Quyền mất.
- GV yeâu caàu HS döïa vaøo SGK thaûo luaän vaán ñeà sau:
+ Tình hình ñaát nöôùc sau khi Ngoâ Quyền maát?
- Caùc nhoùm cöû ñaïi dieän leân trình baøy
3
GV neâu yeâu caàu cuûa baøi kieåm tra
GV cho HS quan saùt hình maãu 
Hoaït ñoäng2: Hoaït ñoäng nhoùm
* Mục tiêu: HS hiểu rõ thêm về Đinh Bộ Lĩnh
- GV ñaët caâu hoûi:
+ Em bieát gì veà con ngöôøi Ñinh Boä Lónh? 
 GV giuùp HS thoáng nhaát: 
+OÂng ñaõ coù coâng gì?
 GV giuùp HS thoáng nhaát:
+ Sau khi thoáng nhaát ñaát nöôùc, Ñinh Boä Lónh ñaõ laøm gì?
 GV giuùp HS thoáng nhaát: 
4
* HS thöïc haønh 
- HS thöïc hieän baøi thöïc haønh 
- GV theo doõi giuùp ñôõ HS
Hoaït ñoäng 3: Hoaït ñoäng nhoùm
* Mục tiêu: HS thấy được tình hình đất nước sau khi đã được thống nhất
-GV yeâu caàu caùc nhoùm laäp baûng so saùnh tình hình ñaát nöôùc tröôùc & sau khi ñöôïc thoáng nhaát.
5
* Ñaùnh giaù saûn phaåm
- HS trình baøy saûn phaåm
- GV höôùng daãn HS nhaän xeùt saûn phaåm
- HS laøm vieäc theo nhoùm
- Ñaïi dieän nhoùm thoâng baùo keát quaû laøm vieäc cuûa nhoùm
- HS, GV nhận xét, bổ sung
6
3. Kết luận
-Nhaän xeùt tieát hoïc .
3. Kết luận
-Nhaän xeùt tieát hoïc .
MOÂN : KÓ THUAÄT 
BAØI: KHAÂU ÑOÄT THÖA
I. MUÏC TIEÂU :
- HS bieát caùch khaâu ñoät thöa vaø öùng duïng cuûa khaâu ñoät thöa 
- HS khaâu ñöôïc caùc muõi khaâu ñoät thöa theo ñöôøng vaïch daáu .
 - Reøn luyeän thoùi quen laøm vieäc kieân trì, caån thaän .
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : 
Giaùo vieân :
Tranh quy trình khaâu muõi khaâu ñoät thöa ; Maãu ñöôøng khaâu ñoät thöa ;
Vaät lieäu vaø duïng cuï nhö : 1 maûnh vaûi traéng kích thöôùc 20 cm x 30 cm ; 
Chæ; Kim Keùo, thöôùc , phaán vaïch .
Hoïc sinh :1 soá maãu vaät lieäu vaø duïng cuï nhö GV .
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
1.Khôûi ñoäng:
2.Baøi cuõ:
- Yeâu caàu HS neâu laïi quy trình khaâu ñoät thöa.
3.Baøi môùi:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 
1.Giôùi thieäu baøi:
Baøi “Khaâu ñoät thöa” (tieát 2)
2.Phaùt trieån:
*Hoaït ñoäng 1:Hs thöïc haønh khaâu ñoät thöa
-Nhaän xeùt vaø neâu laïi caùc böôùc thöïc hieän:Vaïch daáu; khaâu theo ñöôøng daáu nhôù quy taéc”luøi 1 tieán 3”.
-Höôùng daãn theâm nhöõng löu yù khi thöïc hieän.
-Quan saùt giuùp ñôõ nhöõng hs yeáu.
*Hoaït ñoäng 2:Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa hs 
-HS tröng baøy saûn phaåm.
-Neâu caùc tieâu chuaån ñaùnh giaù ñeå HS töï ñaùnh giaù vaø nhaän xeùt baïn.
-Thöïc haønh theo höôùng daãn cuûa GV.
-Tröng baøy saûn phaåm vaø nhaän xeùt laãn nhau.
IV.Cuûng coá:
-Nhaän xeùt chung, tuyeân döông nhöõng saûn phaåm ñeïp.
V.Daën doø:
Nhaän xeùt tieát hoïc vaø chuaån bò baøi sau.
Ngaøy soaïn: 13/10/2015
Ngaøy daïy: Thöù naêm ngaøy 22 thaùng 10 naêm 2015
 Nhoùm trình ñoä lôùp 3 Nhoùm trình ñoä lôùp 4
Moân
Baøi
TOAÙN
BAÛNG ÑÔN VÒ ÑO ÑOÄ DAØI
LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU
ÑOÄNG TÖØ
I. Muïc tieâu
- Böôùc ñaàu thuoäc baûng ñôn vò ño ñoä daøi nhoû ñeán lôùn ù vaøngöôïc laïi .
- Bieát moái quan heä giöõa caùc ñôn vò ño thoâng duïng (kmvaø m ; m vaø mm )
- Bieát laøm caùc pheùp tính vôùi caùc ñôn vò ño ñoä daøi 
Naém ñöôïc yù nghóa cuûa ñoäng töø: laø töø chæ hoaït ñoäng, traïng thaùicuûa ngöôøi, söï vaät, hieän töôïng 
2. Nhaän bieát ñöôïc ñoäng töø trong caâu . 
3. Hieåu yù nghóa moät soá caâu tuïc ngöõ thuoäc chuû ñieåm. 
II. Ñoà duøng DH
- Baûng ñôn vò ño ñoä daøi, baûng phuï
- GV : Baûng phuï ghi baøi taäp 
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc
1
 1.Giới thiệu bài:
- Khôûi ñoäng. 
- Kieåm tra baøi cuõ.
- Giới thiệu bài mới.
 2. Phát triển bài:
 1.Giới thiệu bài:
- Khôûi ñoäng. 
- Kieåm tra baøi cuõ.
- Giới thiệu bài mới.
 2. Phát triển bài:
2
*Hoaït ñoäng 1 Giôùi thieäu baûng ñôn vò ño ñoä daøi
-Veõ baûng ño ñoä daøi nhö phaàn baøi hoïc SGK leân baûng( chöa coù thoâng tin)
-Yeâu caàu HS neâu caùc ñôn vò ñoä daøi ñaõ hoïc .
-Trong caùc ñôn vò ñoä daøi thì meùt ñöôïc coi laø ñôn vò cô baûn. GV vieát meùt vaøo ñôn vò ño ñoä daøi.
-Lôùn hôn meùt coù nhöõng ñôn vò naøo?
-Ta seõ vieát caùc ñôn vò naøy vaøo phía beân traùi cuûa coät meùt.
-Trong caùc ñôn vò lôùn hôn meùt thì ñôn vò naøo gaáp meùt 10 laàn?
-GV vieát leân baûng vaø hoûi:Ñôn vò naøo gaáp 100 laàn meùt?
-1 hm baèng bao nhieâu laàn dam?
-GV vieát vaøo baûng : 1 hm = 10 dam =100m.
-GV tieán haønh töông töï vôùi caùc ñôn vò coøn laïi ñeå hoaøn thaønh ñôn vò ño ñoä daøi.
-Yeâu caàu HS ñoïc caùc ñôn vò ño ñoä daøi töø beù ñeán lôùn vaø töø lôùn ñeán beù.
1 ) Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi taäp 1 vaø 2: 
+ GV cho HS ñoïc ñoaïn vaên .
 + HS ñoïc caâu hoûi ôû baøi 2 / phaàn nhaän xeùt
 + GV neâu laïi yeâu caàu 
 Tìm töø chæ hoaït ñoäng cuûa anh chieán só vaøthieáu nhi vaø chæ traïng thaùi cuûa söï vaät: 
Chæ hoaït ñoäng cuûa anh chieán só: nhìn, nghó
Chæ hoaït ñoäng cuûa thieáu nhi: thaáy
Chæ traïng thaùi cuûa söï vaät: 
Cuûa doøng thaùc: ñoå 
Cuûa laù côø: bay
Höôùng daãn HS ruùt ra nhaän xeùt:
Caùc töø treân chæ hoaït ñoäng, chæ traïng thaùi cuûa ngöôøi, cuûa vaät. Ñoù laø ñoäng töø. Vaäy ñoäng töø laø gì? 
3
Baøi 1: HS khá, giỏi dòng 4+5
-Yeâu caàu HS töï laøm baøi.
-Chöõa baøi HS
 Baøi 1 : HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi
 - GV cho HS keå vaøo nhaùp caùc hoaït ñoäng ôû nhaø vaøø nhaø tröôøng.
 - GV ghi baûng giuùp HS xaùc ñònh roõ veà ñoäng töø trong caùc töø vöøa neâu .
4
Baøi 2: HS khá, giỏi dòng 4
-GV höôùng daãn HS laøm öông töï nhö baøi 1.
 Baøi 2 : HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi 
 - GV cho HS laøm vieäc caù nhaân vaø neâu leân .
5
Baøi 3: HS khá, giỏi dòng 3
-Goïi 1 HS ñoïc ñeà baøi.
-GV vieát leân baûng32dam x 3 = ... vaø hoûi: Muoán tính 32da m nhaân 3 ta laøm nhö theá naøo?
-Yeâu caàu HS töông töï laøm heát caùc pheùp tính trong baøi.
-GV chöõa baøi HS.
Baøi 3 : GV cho HS ñoùng kòch caâm 
Gôïi yù: ñoäng taùc möôïn taäp, ñoäng taùc veä sinh caù nhaân, vui chôi. 
GV nhaän xeùt.
6
3. Kết luận
-Nhaän xeùt tieát hoïc .
3. Kết luận
-Nhaän xeùt tieát hoïc .
Moân
Baøi
TIEÁNG VIEÄT
OÂN TAÄP – TIEÁT 7 .
TOAÙN 
VEÕ HAI ÑÖÔØNG THAÚNG SONG SONG
I. Muïc tieâu
- Kieåm tra ñoïc theo yeâu caàu caàn ñaït veà kieán thöùc kó naêng giöõa HKI: Ñoïc ñuùng raønh maïch ñoaïn vaên baûn ñaõ hoïc toác ñoä ñoïc khoaûng 55 tieáng / phuùt 
- Traû lôøi ñöôïc moät caâu hoûi veà noäi dung ñoaïn ñoïc 
-Giuùp HS bieát veõ moät ñöôøng thaúng ñi qua moät ñieåm vaø song song vôùi moät ñöôøng thaúng cho tröôùc (baèng thöôùc keû vaø eâ ke ).
II. Ñoà duøng DH - Phieáu baøi taäp Thöôùc ke,û eâ ke 
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc
1
*Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra hoïc thuoäc loøng.
 +Caùch tieán haønh (phieáu ) 
 -GV tieán haønh töông töï nhö tieát 1.
+Cho HS leân baûng baét thaêm baøi ñoïc.
+Goïi HS ñoïc vaø traû lôøi 1,2 caâu hoûi veà noäi dung baøi ñoïc.
+Goïi HS nhaän xeùt baøi vöøa ñoïc.
=> NX tröïc tieáp töøng HS.
-Hoaït ñoäng 1: Veõ moät ñöôøng thaúng CD ñi qua ñieåm E & song song vôùi ñöôøng thaúng AB cho tröôùc.
GV neâu yeâu caàu & veõ hình maãu treân baûng.
GV vöøa thao taùc vöøa höôùng daãn HS veõ.
Böôùc 1: Ta veõ ñöôøng thaúng MN ñi qua ñieåm E & vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng AB.
Böôùc 2: Sau ñoù ta veõ 1 ñöôøng thaúng CD ñi qua ñieåm

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 9.doc