Giáo án Tự nhiên và Xã hội Lớp 3 - Tuần 31 đến 35 - Năm học 2015-2016 - Thạch Del

Môn : Tự nhiên và Xã hội

Tuần 32 Tiết 63

NGÀY ĐÊM TRÊN TRÁI ĐẤT

I. Mục tiêu :

- Biết sử dụng mô hình để nói về hiện tượng ngày và đêm trên trái đất.

- Biết một ngày có 24 giời

- Hs khá giỏi : Biết được mọi nơi trên Trái đất đều có ngày và đêm kế tiếp nhau không ngừng.

II. Các kỹ năng sống :

- Kỹ năng tự nhận thức.

- xác định giá trị

III. Các phương pháp, kỹ thuật dạy học :

- Thảo luận nhóm.

- Quan sát.

IV. Đồ dùng dạy học :

- Các hình minh họa sgk trang 120, 121.

- Đèn pin.

V. Các hoạt động dạy học chủ yếu :

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

A. Ổn định :

B. Kiểm tra :

+ Tiết trước các em học bài gì?

+ Mặt trăng được gọi là gì của trái đất?

+ Tại sao mặt trăng được gọi là vệ tinh của trái đất?

+ Hãy nhận xét kích thước giữa mặt trời, trái đất, mặt trăng như thế nào?

- Gv nhận xét đánh giá

C. Bài mới :

1.Khám phá (giới thiệu bài) :

- Gv giới thiệu bài :Trong tiết học này các em sẽ tìm hiểu về ngày và đêm trên trái đất.

- Gv ghi tựa bài lên bảng

2. Kết nối :

- Hoạt động 1 : Quan sát hình theo cặp

+ Mục tiêu : Hs giải thích được tại sao có ngày đêm trên trái đất

- Yêu cầu hs quan sát H 1, 2 sgk

+ Tại sao đèn pin không chiếu sáng được toàn bộ quả địa cầu?

+ Khoảng thời gian trái đất được mặt trời chiếu sáng gọi là gì?

- Gv nhận xét : Trái đất của chúng ta hình cầu nên được mặt trời chiếu sáng một phần. Khoảng thời gian trái đất được mặt trời chiếu sáng gọi ban ngày Khoảng thời gian trái đất không được mặt trời chiếu sáng gọi ban đêm.

3. Thực hành :

- Hoạt động 2 : Thực hành theo nhóm

+ Mục tiêu : Hs khá giỏi : biết được khắp mọi nơi trên trái đất đều có ngày đêm kế tiếp nhau không ngừng. Biết thực hành biểu diễn ngày đêm.

- Chia lớp làm các nhóm thực hành biểu diễn ngày và đêm như sgk

- Các nhóm khác nhận xét bổ sung

- Gv nhận xét kết luận : Do trái đất luôn tự quay quanh mình nó nên mọi nơi trên trái đất đều được mặt trời chiếu sáng rồi lại vào bóng tối. Vì vậy trên bề mặt trái đất có ngày và đêm kế tiếp nhau khong ngừng.

- Hoạt động 3 : Thảo luận cả lớp.

+ Mục tiêu : Nhận biết được thời gian của trái đất quay được một vòng quanh mình nó là một ngày. Biết được một ngày là 24 giờ.

- Gv đánh dấu một điểm trên bề nặt quả địa cầu.

- Gv quay quả địa cầu đúng một vòng theo chiều quay ngược kim đồng hồ (nhìn từ cực bắc xuống)

- Gv : Thời gian để trái đất quay một vòng quanh mình nó được quy ước là một ngày.

+ Một ngày có bao nhiêu giờ? (24 giờ)

+ Hãy tưởng tượng nếu trái đất ngừng quay quanh mình nó thì ngày đêm trên trái đất như thế nào? (Thì không có hiện tượng ngày đêm)

- Gv kết luận : Thời gian để trái đất quay quanh một vòng quanh mình nó là một ngày, một ngày có 24 giờ.

4. Vận dụng : Củng cố

+ Khoảng thời gian trái đất được mặt trời chiếu sáng gọi là gì?

+ Khoảng thời gian trái đất không được mặt trời chiếu sáng gọi là gì?

+ Thời gian để trái đất quay quanh một vòng quanh mình nó là bao lâu?

- Gv nhận xét – giáo dục hs

- Hs về nhà xem lại bài và giải thích cho các bạn hiểu ngày và đêm trên trái đất.

- Chuẩn bị bài sau - Gv nhận xét tiết học Hát vui

1 hs nêu tên bài

Hs trả lời - nhận xét

Hs trả lời - nhận xét

Hs trả lời - nhận xét

Hs theo dõi

Hs nêu lại tựa bài

Hs quan sát

Hs trả lời - nhận xét

Hs trả lời - nhận xét

Hs thảo luận nhóm

Hs trình bày

Lớp nhận xét

Hs trả lời - nhận xét

Hs trả lời - nhận xét

Hs trả lời - nhận xét

Hs trả lời - nhận xét

Hs trả lời - nhận xét

 

doc 23 trang Người đăng hoanguyen99 Ngày đăng 17/06/2021 Lượt xem 610Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tự nhiên và Xã hội Lớp 3 - Tuần 31 đến 35 - Năm học 2015-2016 - Thạch Del", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ö sgk
- Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt boå sung
- Gv nhaän xeùt keát luaän : Do traùi ñaát luoân töï quay quanh mình noù neân moïi nôi treân traùi ñaát ñeàu ñöôïc maët trôøi chieáu saùng roài laïi vaøo boùng toái. Vì vaäy treân beà maët traùi ñaát coù ngaøy vaø ñeâm keá tieáp nhau khong ngöøng.
- Hoaït ñoäng 3 : Thaûo luaän caû lôùp.
+ Muïc tieâu : Nhaän bieát ñöôïc thôøi gian cuûa traùi ñaát quay ñöôïc moät voøng quanh mình noù laø moät ngaøy. Bieát ñöôïc moät ngaøy laø 24 giôø.
- Gv ñaùnh daáu moät ñieåm treân beà naët quaû ñòa caàu.
- Gv quay quaû ñòa caàu ñuùng moät voøng theo chieàu quay ngöôïc kim ñoàng hoà (nhìn töø cöïc baéc xuoáng)
- Gv : Thôøi gian ñeå traùi ñaát quay moät voøng quanh mình noù ñöôïc quy öôùc laø moät ngaøy.
+ Moät ngaøy coù bao nhieâu giôø? (24 giôø)
+ Haõy töôûng töôïng neáu traùi ñaát ngöøng quay quanh mình noù thì ngaøy ñeâm treân traùi ñaát nhö theá naøo? (Thì khoâng coù hieän töôïng ngaøy ñeâm)
- Gv keát luaän : Thôøi gian ñeå traùi ñaát quay quanh moät voøng quanh mình noù laø moät ngaøy, moät ngaøy coù 24 giôø.
4. Vaän duïng : Cuûng coá
+ Khoaûng thôøi gian traùi ñaát ñöôïc maët trôøi chieáu saùng goïi laø gì?
+ Khoaûng thôøi gian traùi ñaát khoâng ñöôïc maët trôøi chieáu saùng goïi laø gì?
+ Thôøi gian ñeå traùi ñaát quay quanh moät voøng quanh mình noù laø bao laâu?
- Gv nhaän xeùt – giaùo duïc hs
- Hs veà nhaø xem laïi baøi vaø giaûi thích cho caùc baïn hieåu ngaøy vaø ñeâm treân traùi ñaát.
- Chuaån bò baøi sau - Gv nhaän xeùt tieát hoïc
Haùt vui
1 hs neâu teân baøi
Hs traû lôøi - nhaän xeùt
Hs traû lôøi - nhaän xeùt
Hs traû lôøi - nhaän xeùt
Hs theo doõi 
Hs neâu laïi töïa baøi
Hs quan saùt
Hs traû lôøi - nhaän xeùt
Hs traû lôøi - nhaän xeùt
Hs thaûo luaän nhoùm
Hs trình baøy 
Lôùp nhaän xeùt
Hs traû lôøi - nhaän xeùt
Hs traû lôøi - nhaän xeùt
Hs traû lôøi - nhaän xeùt
Hs traû lôøi - nhaän xeùt
Hs traû lôøi - nhaän xeùt
* Ruùt kinh nghieäm : ...............................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thöù saùu ngaøy 17 thaùng 04 naêm 2015
Moân : Töï nhieân vaø Xaõ hoäi
Tuaàn 32 Tieát 64
NAÊM - THAÙNG – MUØA
I. Muïc tieâu : 
- Bieát ñöôïc moät naêm treân Traùi ñaát coù bao nhieâu thaùng, bao nhieâu ngaøy vaø maáy muøa.
II. Caùc kyõ naêng soáng : 
- Kyõ naêng töï nhaän thöùc.
- Xaùc ñònh giaù trò
III. Caùc phöông phaùp, kyõ thuaät daïy hoïc :
- Thaûo luaän nhoùm.
- Quan saùt.
- Trình baøy 1 phuùt.
IV. Ñoà duøng daïy hoïc :
- Caùc hình minh hoïa sgk 
- Moät quyeån lòch.
V. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu :
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
A. OÅn ñònh : 
B. Kieåm tra : 
+ Tieát tröôùc caùc em hoïc baøi gì?
+ Khoaûng thôøi gian traùi ñaát ñöôïc maët trôøi chieáu saùng goïi laø gì?
+ Khoaûng thôøi gian traùi ñaát khoâng ñöôïc maët trôøi chieáu saùng goïi laø gì?
+ Thôøi gian ñeå traùi ñaát quay quanh moät voøng quanh mình noù laø bao laâu?
- Gv nhaän xeùt ñaùnh giaù 
C. Baøi môùi :
1.Khaùm phaù (giôùi thieäu baøi) :
- Gv giôùi thieäu baøi : Trong tieát hoïc naøy caùc em seõ tìm hieåu veà naêm, thaùng, muøa treân traùi ñaát.
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
2. Keát noái : 
- Hoaït ñoäng 1 : Thaûo luaän theo nhoùm
+ Muïc tieâu : Hs bieát ñöôïc ñeå traùi ñaát chuyeån ñoäng moät voøng quanh maët trôøi laø moät naêm. Nhaän bieát ñöôïc moät naêm coù 365 ngaøy.
- Yeâu caàu hs quan saùt lòch vaø traû lôøi caâu hoûi gôïi yù :
+ Moät naêm coù bao nhieâu ngaøy? Bao nhieâu thaùng? (Coù 365 ngaøy vaø 12 rhaùng)
+ Soá ngaøy trong thaùng coù baèng nhau khoâng? (Khoâng thaùng coù 30 ngaøy, thaùng coù 31 ngaøy)
+ Nhöõng thaùng naøo coù 30 ngaøy thaùng naøo co 31 ngaøy? (Thaùng coù 30 ngaøy laø 4, 6, 9, 11, thaùng coù 31 ngaøy laø 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12. Rieäng thaùng 2 coù 28 ngaøy hoaëc 29 ngaøy)
- Gv nhaän xeùt : Thaùng 2 coù 28 ngaøy nhöng coù naêm thaùng 2 coù 29 ngaøy ñoù laø naêm nhuaän. Nhö vaäy naêm nhuaän coù 366 ngaøy. Thöôøng 4 naêm coù moät naêm nhuaän.
- Gv giaûng theâm cho hs bieát thôøi gian traùi ñaát quay quanh maët trôøi moät voøng laø moät naêm.
+ Khi chuyeån ñoäng quanh maët trôøi moät voøng thì traùi ñaát töï quay quanh mình noù bao nhieâu voøng? (365 voøng)
- Gv keát luaän : Thôøi gian traùi ñaát chuyeån ñoäng moät voøng quanh maët trôøi laø moät naêm. Moät naêm thöôøng coù 365 ngaøy ñöôïc chia laøm 12 thaùng.
- Yeâu caàu hs laëp laïi.
3. Thöïc haønh :
- Hoaït ñoäng 2 : Laøm vieäc vôùi sgk theo caëp.
+ Muïc tieâu : Hs bieát ñöôïc moät naêm coù 4 muøa.
- Yeâu caàu hs thaûo luaän theo caëp vôùi gôïi yù sau :
+ Trong caùc ví duï A, B, C, D treân H2 vò trí naøo cuûa traùi ñaát theå hieän baéc baùn caàu laø muøa xuaân, muøa haï, muøa thu, muøa ñoâng?
+ Haõy cho bieát caùc muøa cuûa baéc baùn caàu vaøo caùc thaùng 3, 6, 9, 12.
+ Tim vò trí cuûa nöôùc Vieät Nam vaø OÂ-xtraây-li-a treân quaû ñòa caàu?
+ Khi Vieät Nam laø muøa haï thì OÂ-xtraây-li-a laø muøa naøo? Taïi sao?
- Goïi moät soá hs traû lôøi - Lôùp nhaän xeùt boå sung
- Gv nhaän xeùt keát luaän : Coù moät soá nôi treân traùi ñaát moät naêm coù 4 muøa laø xuaân, haï, thu, ñoâng. Caùc muøa ôû baéc baùn caàu vaø nam baùn caàu traùi ngöôïc nhau.
- Hoaït ñoäng 3 : Troø chôi xuaân, haï, thu, ñoâng
+ Muïc tieâu : Hs bieát ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa khí haäu 4 muøa
+ Khi muøa xuaân ñeán em caûm thaáy theá naøo?(aám aùp)
+ Khi muøa haï ñeán em caûm thaáy theá naøo? (noùng nöïc)
+ Khi muøa thu ñeán em caûm thaáy theá naøo? (maùt meõ)
+ Coøn muøa ñoâng thì theá naøo? (laïnh buoát)
- Höôùng daãn hs caùch chôi :
+ Khi gv hoâ muøa xuaïn thì hs cöôøi, muøa haï hs laáy tay quaït, muøa thu laáy tay ñeå leân maù, muøa ñoâng thì hs xuyùt xoa. Neáu em naøo laøm sai bò loaïi khoûi cuoäc chôi.
- Gv ñieàu khieån cho caû lôùp chôi.
4. Vaän duïng : Cuûng coá
+ Khi traùi ñaát chuyeån ñoäng quanh maët trôøi moät voøng thôøi gian laø bao laâu?
+ Moät naêm coù maáy muøa? Ñoù laø nhöõng muøa naøo?
+ Caùc muøa ôû baùn caàu baéc vaø baùn caàu nam theá naøo?
- Gv nhaän xeùt – giaùo duïc hs
- Hs veà nhaø xem laïi baøi vaø tìm hieàu veà naêm thaùng vaø caùc muøa trong naêm.
- Chuaån bò baøi sau - Gv nhaän xeùt tieát hoïc
Haùt vui
1 hs neâu teân baøi
Hs traû lôøi - nhaän xeùt
Hs traû lôøi - nhaän xeùt
Hs traû lôøi - nhaän xeùt
Hs theo doõi 
Hs neâu laïi töïa baøi
Hs quan saùt
Hs traû lôøi - nhaän xeùt
Hs traû lôøi - nhaän xeùt
Hs traû lôøi - nhaän xeùt
Hs traû lôøi - nhaän xeùt
Hs thaûo luaän nhoùm
Hs trình baøy 
Lôùp nhaän xeùt
Hs traû lôøi - nhaän xeùt
Hs traû lôøi - nhaän xeùt
Hs traû lôøi - nhaän xeùt
Hs traû lôøi - nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs traû lôøi - nhaän xeùt
Hs traû lôøi - nhaän xeùt
Hs traû lôøi - nhaän xeùt
* Ruùt kinh nghieäm : ...............................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thöù tö ngaøy 22 thaùng 04 naêm 2015
Moân : Töï nhieân vaø Xaõ hoäi
Tuaàn 33 Tieát 65
CAÙC ÑÔÙI KHÍ HAÄU
I. Muïc tieâu : 
- Neâu ñöôïc teân 3 ñôùi khí haäu treân traùi ñaát : nhieät ñôùi, oân ñôùi, haøn ñôùi.
- Hs gioûi : Neâu ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa 3 ñôùi khí haäu treân traùi ñaát.
II. Caùc kyõ naêng soáng : 
- Kyõ naêng töï nhaän thöùc.
- Xaùc ñònh giaù trò
III. Caùc phöông phaùp, kyõ thuaät daïy hoïc :
- Thaûo luaän nhoùm.
- Trình baøy yù kieán caù nhaân.
- Quan saùt.
IV. Ñoà duøng daïy hoïc :
- Caùc hình minh hoïa sgk 
- Quaû ñòa caàu.
- Söu taàm tranh aûnh veà thieân nhieân vaø con ngöôøi ôû caùc ñôùi khí haäu khaùc nhau.
- Moät soá hình veõ nhö H1 sgk (khoâng coù maøu) vaø 6 daõy muøa chöõ.
V. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu :
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
A. OÅn ñònh : 
B. Kieåm tra : 
+ Tieát tröôùc caùc em hoïc baøi gì?
+ Thôøi gian traùi ñaát chuyeån ñoäng quanh maët trôøi moät voøng laø bao laâu?
+ Moät naêm coù bao nhieâu ngaøy? Coù maáy muøa? Ñoù laø nhöõng muøa naøo?
+ Caùc muøa ôû baùn caàu baéc vaø baùn caàu nam theá naøo?
- Gv nhaän xeùt ñaùnh giaù 
C. Baøi môùi :
1.Khaùm phaù (giôùi thieäu baøi) :
- Gv giôùi thieäu baøi : Trong tieát hoïc naøy caùc em seõ tìm hieåu veà caùc ñôùi khí haäu treân traùi ñaát.
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
2. Keát noái : 
- Hoaït ñoäng 1 : Laøm vieäc theo caëp
+ Muïc tieâu : Hs keå teân caùc ñôùi khí haäu treân traùi ñaát.
- Yeâu caàu hs leân baûng chæ vaø noùi teân caùc ñôùi khí haäu ôû baéc baùn caàu vaø nam baùn caàu 
- Yeâu caàu hs quan saùt H1 sgk vaø traû lôøi caâu hoûi gôïi yù :
+ Moãi baùn caàu coù maáy ñôùi khí haäu?
+ Keå teân caùc ñôùi khí haäu töø xích ñaïo ñeán cöïc baéc vaø töø xích ñaïo ñeán cöïc nam?
- Gv nhaän xeùt keát luaän : Moãi baùn aàu coù 3 ñôùi khí haäu. Töø xích ñaïo ñeán cöïc baéc hay töø xích ñaïo ñeán cöïc nam coù caùc ñôùi khí haäu sau laø oân ñôùi nhieät ñôùi, haøn ñôùi.
3. Thöïc haønh :
- Hoaït ñoäng 2 : Thaûo luaän theo nhoùm
+ Muïc tieâu : Hs bieát chæ treân quaû ñòa caàu caùc ñôùi khí haäu. Bieát ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa caùc ñôùi khí haäu treân traùi ñaát.
- Höôùng daãn hs chæ caùc ñôùi khí haäu treân quaû ñòa caàu
- Yeâu caàu hs tìm ñöôøng xích ñaïo treân quaû ñòa caàu
- Goïi hs leân baûng xaùc ñònh 4 ñöôøng ranh giôùi giöõa caùc ñôùi khí haäu.
- Yeâu caàu hs thaûo luaän nhoùm theo gôïi yù sau :
+ Chæ treân quaû ñòa caàu vò trí cuûa nöôùc Vieät Nam vaø cho bieát nöôùc ta naèm trong ñôùi khì haäu naøo?
- Goïi hs caùc nhoùm laàn löôït chæ vaøo caùc ñôùi khí haäu treân quaû ñòa caàu
- Yeâu caàu hs tröng baøy caûnh thieân nhieân vaø con ngöôøi söu taàm ñöôïc trong nhoùm.
- Yeâu caàu caùc nhoùm trình baøy keát quaû.
- Gv nhaän xeùt tuyeân döông keát luaän : Treân traùi ñaát nhöõng nôi caøng gaàn xích ñaïo caøng noùng, caøng xa xích ñaïo caøng laïnh. Nhieät ñôùi noùng aåm quanh naêm, oân ñôùi khí haäu oân hoøa ñuû 4 muøa, haøn ñôùi raát laïnh. ÔÛ hai cöïc cuûa traùi ñaát nöôùc ñoùng baêng quanh naêm.
- Hoaït ñoäng 3 : Troø chôi tìm vò trí cuûa caùc ñôùi khí haäu.
+ Muïc tieâu : Hs naèm vöõng vò trí cuûa caùc ñôùi khí haäu. Taïo höùng thuù trong hoïa taäp.
- Gv chia nhoùm vaøphaùt cho moãi nhoùm hình veõ nhö H1 sgk (khoâng coù chöõ)
- Höôùng daãn hs caùch chôi : Khi gv hoâ baét ñaàu thì hs caùc nhoùm trao ñoåi vôùi nhau vaø daùn caùc daõy maøu vaøo hình veõ, nhoùm naøo xong tröôùc laø thaéng cuoäc.
- Yeâu caàu hs thöïc hieän troø chôi
- Gv - Hs nhaän xeùt bình choïn 
4. Vaän duïng : Cuûng coá
+ Moãi baùn caàu coù maáy ñôùi khí haäu? Khí haäu ôû caùc ñôùi naøy nhö theá naøo?
- Yeâu caàu hs leân baûng chæ vò trí cuûa caùc ñôùi khí haäu treân quaû ñòa caàu
- Gv nhaän xeùt – giaùo duïc hs
- Hs veà nhaø xem laïi baøi vaø tìm hieåu theâm veà caùc ñôùi khí haäu.
- Chuaån bò baøi sau - Gv nhaän xeùt tieát hoïc
Haùt vui
1 hs neâu teân baøi
Hs traû lôøi - nhaän xeùt
Hs traû lôøi - nhaän xeùt
Hs traû lôøi - nhaän xeùt
Hs theo doõi 
Hs neâu laïi töïa baøi
Hs quan saùt
Hs traû lôøi - nhaän xeùt
Hs traû lôøi - nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs thaûo luaän nhoùm
Hs trình baøy 
Lôùp nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs traû lôøi - nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
* Ruùt kinh nghieäm : ...............................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thöù saùu ngaøy 24 thaùng 04 naêm 2015
Moân : Töï nhieân vaø Xaõ hoäi
Tuaàn 33 Tieát 66
BEÀ MAËT TRAÙI ÑAÁT
I. Muïc tieâu : 
- Bieát ñöôïc beà maët Trí Ñaát coù 6 luïc ñòa vaø 4 ñaïi döông.
- Noùi teân vaø chæ ñöôïc vò trí treân löôïc ñoà.
- Hs gioûi : Bieát ñöôïc nöôùc chieám phaàn lôùn beà maët Traùi Ñaát.
II. Caùc kyõ naêng soáng : 
- Kyõ naêng tieàm kieám xöû lyù thoâng tin : Bieát xöû lyù caùc thoâng tin ñeå coù bieåu töôïng veà suoái, soâng, hoà, nuùi, ñoài, ñoàng baèng ...
- Quan saùt, so saùnh ñeå nhaän ra ñieåm gioáng nhau vaø khaùc nhau giöõ ñoài vaø nuùi; giöõa ñoàng baèng vaø cao nguyeân.
III. Caùc phöông phaùp, kyõ thuaät daïy hoïc :
- Laøm vieäc nhoùm, quan saùt tranh, sô ñoà vaø ñöa ra nhaän xeùt.
- Troø chôi nhaän bieát caùc daïng ñòa hình treân beà maët luïc ñòa..
IV. Ñoà duøng daïy hoïc :
- Tranh aûnh veà luïc ñòa vaø ñaïi döông.
- Moät soá löôït ñoà phoùng to nhö sgk (khoâng ghi chuù) 10 taám bìa moãi taàm bìa ghi teân moät luïc ñòa hoaëc ñaïi döông.
V. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu :
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
A. OÅn ñònh : 
B. Kieåm tra : 
+ Tieát tröôùc caùc em hoïc baøi gì?
+ Coù maáy ñôùi khí haäu? Haõy neâu teân caùc ñôùi khí haäu ñoù?
+ Haõy neâu khí haäu cuûa caùc ñôùi khí haäu nhö theá naøo?
- Yeâu caàu 2 hs chæ caùc ñôùi khí haäu treân quaû ñòa caàu
- Gv nhaän xeùt ñaùnh giaù 
C. Baøi môùi :
1.Khaùm phaù (giôùi thieäu baøi) :
- Gv giôùi thieäu baøi : Hoâm nay chuùng ta tìm hieåu veà beà maët cuûa traùi ñaát.
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
2. Keát noái : 
- Hoaït ñoäng 1 : Thaûo luaän caû lôùp
+ Muïc tieâu : Hs bieát ñöôïc luïc ñòa vaø ñaïi döông.
- Yeâu caàu hs leân baûng chæ ñaâu laø ñaát ñaâu laø nöôùc trong H3 sgk.
- Höôùng daãn hs nhaän bieát ñöôïc phaàn ñaát vaø nöôùc treân löôït ñoà.
+ Ñaát hay nöôùc chieám phaàn lôùn treân beà maët traùi ñaát? (Nöôùc chieám nhieàu hôn)
- Gv giaûi thích : 
+ Luïc ñòa : nhöõng khoái ñaát lieàn lôùn treân beà maët cuûa traùi ñaát. 
+ Ñaïi döông : nhöõng khoaûng nöôùc roäng meânh moâng bao boïc phaàn luïc ñòa.
- Gv nhaän xeùt keát luaän : Treân beà maët traùi ñaát coù choå laø ñaát coù choå laø nöôùc. Nöôùc chieám phaàn lôùn hôn treân beà maët traùi ñaát. Nhöõng khoái ñaát lieàn lôùn treân beà maët traùi ñaát goïi laø luïc ñòa. Phaàn luïc ñòa ñöôïc chia thaønh 6 chaâu luïc. Nhöõng khoaûng nöôùc meânh moâng bao boïc phaân luïc ñòa goïi laø ñaïi döông. Treân beà maët traùi ñaát coù 4 ñaïi döông.
3. Thöïc haønh :
- Hoaït ñoäng 2 : Laøm vieäc theo nhoùm.
+ Muïc tieâu : Hs bieát teân cuûa 6 luïc ñòa vaø 4 ñaïi döông.
- Yeâu caàu hs chæ vò trí 6 luïc ñòa vaø 4 ñaïi döông treân löôït ñoà.
- Yeâu caàu hs thaûo luaän theo nhoùm vôùi gôïi yù sau :
+ Coù maáy chaâu luïc. Chæ vaø neâu teân caùc chaâu luïc treân löôït ñoà sgk?
+ Coù maáy ñaïi döông. Chæ vaø neâu teân caùc ñaïi döông treân löôït ñoà sgk?
+ Chæ vò trí cuûa nöôùc Vieät Nam treân löôït ñoà? Vieät Nam thuoäc chaâu luïc naøo?
- Môøi ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän - Lôùp nhaän xeùt boå sung
- Gv nhaän xeùt keát luaän : Treân theá giôùi coù 6 chaâu luïc laø chaâu AÙ, chaâu AÂu, chaâu Myõ, chaâu Phi, chaâu Ñaïi döông, chaâu nam cöïc. Coù 4 ñaïi döông laø Thaùi bình döông, AÁn ñoä döông, Ñaïi taây döông, Baéc baêng döông.
- Yeâu caàu hs neâu laïi teân 6 chaâu luïc vaø 4 ñaïi döông.
- Hoaït ñoäng 3 : Troø chôi tìm vò trí cuûa caùc chaâu luïc vaø ñaïi döông
+ Muïc tieâu : Hs naèm vöõng vò trí cuûa caùc ñôùi khí haäu. Taïo höùng thuù trong hoïa taäp.
- Gv chia nhoùm vaø phaùt cho moãi nhoùm moät löôïc ñoà caâm vaø 10 taám bìa.
- Höôùng daãn hs caùch chôi : Khi gv hoâ baét ñaàu thì hs caùc nhoùm trao ñoåi vôùi nhau vaø daùn caùc taám bìa vaøo löôïc ñoà caâm (thôøi gian 3 phuùt)
- Yeâu caàu hs thöïc hieän troø chôi
- Gv - Hs nhaän xeùt bình choïn 
4. Vaän duïng : Cuûng coá
+ Treân beà maët cuûa traùi ñaát coù maáy chaâu luïc vaø ñaïi döông? Neâu teân caùc chaâu luïc vaø ñaïi döông?
- Yeâu caàu hs leân baûng chæ treân löôïc ñoà cuûa caùc chaâu luïc vaø ñaïi döông.
+ Theá naøo goïi laø chaâu luïc vaø ñaïi döông?
- Gv nhaän xeùt – giaùo duïc hs
- Hs veà nhaø xem laïi baøi vaø tìm hieåu theâm veà caùc chaâu luïc vaø ñaïi döông
- Chuaån bò baøi sau : Beà maët cuûa traùi ñaát.
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc
Haùt vui
1 hs neâu teân baøi
Hs traû lôøi - nhaän xeùt
Hs traû lôøi - nhaän xeùt
Hs theo doõi 
Hs neâu laïi töïa baøi
Hs quan saùt
Hs traû lôøi - nhaän xeùt
Hs thaûo luaän nhoùm
Hs trình baøy 
Lôùp nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs traû lôøi - nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs traû lôøi - nhaän xeùt
* Ruùt kinh nghieäm : ...............................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thöù tö ngaøy 06 thaùng 05 naêm 2015
Moân : Töï nhieân vaø Xaõ hoäi
Tuaàn 34 Tieát 67
BEÀ MAËT LUÏC ÑÒA 
I. Muïc tieâu : 
- Neâu ñöôïc ñaëc ñieåm beà maët luïc ñòa.
II. Caùc kyõ naêng soáng : 
- Kyõ naêng tieàm kieám xöû lyù thoâng tin : Bieát xöû lyù caùc thoâng tin ñeå coù bieåu töôïng veà suoái, soâng, hoà, nuùi, ñoài, ñoàng baèng ...
- Quan saùt, so saùnh ñeå nhaän ra ñieåm gioáng nhau vaø khaùc nhau giöõ ñoài vaø nuùi; giöõa ñoàng baèng vaø cao nguyeân.
III. Caùc phöông phaùp, kyõ thuaät daïy hoïc :
- Laøm vieäc nhoùm, quan saùt tranh, sô ñoà vaø ñöa ra nhaän xeùt.
- Troø chôi nhaän bieát caùc daïng ñòa hình treân beà maët luïc ñòa..
IV. Ñoà duøng daïy hoïc :
- Caùc hình trong sgk.
- Gv - Hs söu taàm tranh aûnh veà suoái, soâng, hoà.
V. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu :
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
A. OÅn ñònh : 
B. Kieåm tra : 
+ Tieát tröôùc caùc em hoïc baøi gì? 
+ Nöôùc hay ñaát chieám phaàn lôùn treân beà maët traùi ñaát?
+ Coù maáy chaâu luïc? Haõy neâu teân caùc chaâu luïc ñoù?
+ Coù maáy ñaïi döông? Neâu teân caùc ñaïi döông ñoù?
+ Vieät Nam thuoäc chaâu luïc naøo?
- Yeâu caàu 2 hs chæ caùc ñôùi khí haäu treân quaû ñòa caàu
- Gv nhaän xeùt ñaùnh giaù 
C. Baøi môùi :
1.Khaùm phaù (giôùi thieäu baøi) :
- Gv giôùi thieäu baøi : Treân beà maët traùi ñaát coù raát nhieàu luïc ñòa vaø ñaïi döông. Hoâm nay chuùng ta tìm hieåu tieáp veà beà maët cuûa traùi ñaát.
- Gv ghi töïa baøi leân baûng
2. Keát noái : 
- Hoaït ñoäng 1 : Laøm vieäc theo caëp
+ Muïc tieâu : Hs bieát moâ taû ñöôïc beà maët luïc ñòa.
- Yeâu caàu hs leân baûng chæ H1 sgk choå naøo maët ñaát nhoâ leân, choå naûo ñaát baèng phaúng, choå naøo coù nöôùc
- Yeâu caàu hs quan saùt H1 sgk 
+ Haõy moâ taû beà maët cuûa traùi ñaát?
- Gv nhaän xeùt keát luaän : Beà maët luïc ñòa coù choå nhoâ cao laø ñoài nuùi, coù choå baèng phaún laø ñoàng baèng,cao nguyeân, choå coù doøng nöôùc chaûy laø soâng suoái vaø nhöõng nôi chöùa nöôùc goïi laø ao, hoà.
3. Thöïc haønh :
- Hoaït ñoäng 2 : Laøm vieäc theo nhoùm.
+ Muïc tieâu : Hs nhaän bieát ñöôïc suoái, soâng, hoà.
- Chia lôùp laøm caùc nhoùm nhoû moãi nhoùm 4 hs.
+ Con suoái baét nguoàn töø ñaâu?
+ Hình naøo theå hieän suoái, hình naøo theå hieän soâng, hình naøo theå hieän hoà?
- Cho hs trình baøy keát quaû
- Gv nhaän xeùt keát luaän : Nöôùc theo caùc khe nuùi chaûy ra taïo thaønh suoái, thaønh soâng roài chaûy ra bieån hoaëc ñoäng laïi ôû caùc choå truõng goïi laø hoà.
- Yeâu caàu hs neâu laïi teân 6 chaâu luïc vaø 4 ñaïi döông.
- Hoaït ñoäng 3 : Laøm vieäc caû lôùp
+ Muïc tieâu : Cuõng coá caùc bieåu töôïng soâng, suoái, hoà.
- Yeâu caàu hs neâu moät soá con suoái, soâng, hoà ôû ñòa phöông em.
- Yeâu caàu hs tröng baøy tranh aûnh söu taàm ñöôïc veà soâng, suoái, hoà.
- Gv giôùi thieäu theâm moät soá con soâng noåi tieáng cuûa nöôùc ta.
4. Vaän duïng : Cuûng coá
+ Beà maët luïc ñòa coù choå nhoâ cao goïi laø gì? Coù choå baèng phaúng goïi laø gì? Nôi chöùa nöôùc goïi laø gì?
+ Suoái do ñaâu taïo thaønh? Soâng do ñaâu taïo thaønh? 
+ Nöôùc suoái nöôùc soâng thöôøng chaûy ra ñaâu?
- Gv nhaän xeùt – giaùo duïc hs
- Hs veà nhaø xem laïi baøi vaø sö taàm tranh aûnh veà nuùi, ñoài, ñoàng baèng, cao nguyeân.
- Chuaån bò baøi sau : Beà maët cuûa luïc ñòa (tt)
- Gv nhaän xeùt tieát hoïc
Haùt vui
1 hs neâu teân baøi
Hs traû lôøi - nhaän xeùt
Hs traû lôøi - nhaän xeùt
Hs traû lôøi - nhaän xeùt
Hs traû lôøi - nhaän xeùt
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs theo doõi 
Hs neâu laïi töïa baøi
Hs quan saùt
Hs traû lôøi - nhaän xeùt
Hs thaûo luaän nhoùm
Hs trình baøy 
Lôùp nhaän xeùt
Hs phaùt bieåu
Thöïc hieän yeâu caàu
Hs traû lôøi - nhaän xeùt
Hs traû lôøi - nhaän xeùt
Hs traû lôøi - nhaän xeùt
* Ruùt kinh nghieäm : ...............................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thöù saùu ngaøy 08 thaùng 05 naêm 2015
Moân : Töï nhieân vaø Xaõ hoäi
Tuaàn 34 Tieát 68
BEÀ MAËT LUÏC ÑÒA (tt)
I. Muïc tieâu : 
- Bieát so saùnh moät soá daïng ñòa hình : giöõa nuùi vaø ñoài ; giöõa cao nguyeân vaø ñoàng baèng ; giöõa soâng vaø suoái.
II. Caùc kyõ naêng soáng : 
- Kyõ naêng tieàm kieám xöû lyù thoâng tin : Bieát xöû lyù caùc thoâng tin ñeå coù bieåu töôïng veà suoái, soâng, hoà, n

Tài liệu đính kèm:

  • docTNXH II.doc