Giáo án Tự nhiên và Xã hội Lớp 3 - Bài 58: Mặt trời - Năm học 2015-2016 - Nguyễn Lê Thanh Tâm

I. MỤC TIÊU:

 Nêu được vai trò của Mặt Trời đối với sự sống trên trái đất.

 Mặt Trời chiếu sang và sưởi ấm trái đất.

 Môi trường:

 Biết Mặt Trời là nguồn năng lượng cơ bản cho sự sống trên trái đất.

 Biết sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời vào một số việc cụ thể trong cuộc sống hằng ngày.

 Biến đổi khí hậu: Năng lượng Mặt Trời là năng lượng sạch, khi sử dụng năng lượng mặt trời không làm phát thải khí nhà kính (pin mặt trời H4).

 

doc 3 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 1076Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tự nhiên và Xã hội Lớp 3 - Bài 58: Mặt trời - Năm học 2015-2016 - Nguyễn Lê Thanh Tâm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ năm, ngày 17 tháng 3 năm 2016
Môn: Tự nhiên và xã hội. Tuần: 28
Bài: MẶT TRỜI
(Mức độ tích hợp giáo dục BVMT: Liên hệ; BĐKH)
MỤC TIÊU:
Nêu được vai trò của Mặt Trời đối với sự sống trên trái đất.
Mặt Trời chiếu sang và sưởi ấm trái đất.
Môi trường:
Biết Mặt Trời là nguồn năng lượng cơ bản cho sự sống trên trái đất.
Biết sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời vào một số việc cụ thể trong cuộc sống hằng ngày.
Biến đổi khí hậu: Năng lượng Mặt Trời là năng lượng sạch, khi sử dụng năng lượng mặt trời không làm phát thải khí nhà kính (pin mặt trời H4).
PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
SGK, bài powerpoint, 
TIẾN TRÌNH DẠY: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
MÆt Trêi
I. Môc tiªu:
 - Nªu ®­îc vai trß cña MÆt Trêi ®èi víi sù sèng trªn Tr¸i §Êt: MÆt trêi võa chiÕu s¸ng võa s­¬i Êm Tr¸i §Êt.
 - HS NK nªu ®­îc nh÷ng viÖc gia ®×nh ®· sö dông ¸nh s¸ng vµ nhiÖt cña MÆt Trêi.
- Gúp hs ham thích tìm toi khám phá. Giáo dục hs biết khai thác và sử dụng năng lượng mặ trời hợp lí . 
II.§å dïng d¹y häc:
 C¸c h×nh trong sgk trang 110, 111.
III CÁC PHƯƠNG PHÁP
Bàn tay nặn bột. 
Thảo luận,làm việc theo nhóm.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Hỗ trợ của giáo viên
Hoạt động học của học sinh
1. ¤n luyÖn:
Nãi vÒ c©y cèi mµ em quan s¸t ®îc ?
- Nãi vÒ con vËt mµ em quan s¸t ®îc ? 
1. Ho¹t ®éng 1: Th¶o luËn theo nhãm:
1. Tình huống xuất phát và tình huống nêu vấn đề :
 - V× sao ban ngµy kh«ng cÇn ®Ìn mµ chóng ta vÉn nh×n râ mäi vËt?
- Khi ra ngoµi trêi n¾ng, b¹n thÊy nh­ thÕ nµo? T¹i sao?
 - Nêu ví dụ chứng tỏ vai trò của mặt trời đối với sự sống trên Trái đất 
2. Làm bộc lộ biểu tượng ban đầu của học sinh:
GV yêu cầu học sinh mô tả bằng lời) những hiểu biết ban đầu của mình vào vở TNXH:
3. Đề xuất câu hỏi và phương án tìm tòi:
Học sinh đưa ra các câu hỏi thắc mắc và đề xuất các phương án 
4.Thực hiện phương án tìm tòi
§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy.
5 . Kết luận và hợp thức hóa kiến thức:
-Hướng dẫn HS so sánh với dự đoán ban đầu
HS nêu kết luận
KÕt luËn: MÆt trêi võa chiÕu s¸ng võa to¶ nhiÖt 
2. Ho¹t ®éng 2: Quan s¸t ngoµi trêi(SGK) .
1. Tình huống xuất phát và tình huống nêu vấn đề :
 - Nªu vÝ dô vÒ vai trß cña mËt trêi ®èi víi con ng­êi, ®éng vËt thùc vËt.
2. Làm bộc lộ biểu tượng ban đầu của học sinh:
- NÕu kh«ng cã mÆt trêi th× ®iÒu g× x¶y ra trªn tr¸i ®Êt?
3. Đề xuất câu hỏi và phương án tìm tòi:
Học sinh đưa ra các câu hỏi thắc mắc và đề xuất các phương án 
4.Thực hiện phương án tìm tòi
HS quan s¸t h×nh 2, 3, 4 (sgk) kÓ vÒ viÖc con ng­êi sö dông ¸nh s¸ng nhiÖt vµ mÆt trêi.
HS liªn hÖ thùc tÕ.
 - Gia ®×nh em ®· sö dông ¸nh s¸ng vµ nhiÖt ®Ó lµm g×?
5 . Kết luận và hợp thức hóa kiến thức:
KÕt luËn: Nhê cã mÆt trêi, c©y cá xanh t­¬i, ng­êi vµ ®éng vËt khoÎ m¹nh.
 Ho¹t ®éng 3: Thi kÓ vÒ mÆt trêi.
 - KÓ trong nhãm.
 - §¹i diÖn nhãm kÓ tr­íc líp.
5.Cñng cè, dÆn dß:
 - HS nh¾c l¹i bµi häc- DÆn HS häc thuéc vµ ghi nhí.
 - Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc.
HS trả lời
HS trả lời
§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy.

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_58_Mat_Troi.doc