Giáo án Tự nhiên và Xã hội Lớp 3 - Bài 39: Ôn tập Xã hội

I. Mục tiêu:

 Sau bài học, HS biết :

- Kể tên một số kiến thức đã học về xã hội.

- Kể với bạn bè về gia đình nhiều thế hệ, trường học và cuộc sống xung quanh (phạm vi tỉnh).

- Yêu quý gia đình, trường học và tỉnh (thành phố) của mình.

- Cần có ý thức bảo vệ môi trường nơi công cộng và cộng đồng nơi sinh sống.

 

docx 3 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 604Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tự nhiên và Xã hội Lớp 3 - Bài 39: Ôn tập Xã hội", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bµi 39. ¤n tËp : X· héi
I. Môc tiªu: 
 Sau bµi häc, HS biÕt :
KÓ tªn mét sè kiÕn thøc ®· häc vÒ x· héi.
KÓ víi b¹n bÌ vÒ gia ®×nh nhiÒu thÕ hÖ, tr­êng häc vµ cuéc sèng xung quanh (ph¹m vi tØnh).
Yªu quý gia ®×nh, tr­êng häc vµ tØnh (thµnh phè) cña m×nh.
CÇn cã ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng n¬i c«ng céng vµ céng ®ång n¬i sinh sèng.
II. §å dïng d¹y häc: 
Tranh ¶nh s­u tÇm ®­îc vÒ chñ ®Ò x· héi
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:
TG
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
 5’
A. KiÓm tra bµi cò
- Nªu nh÷ng viÖc em ®· lµm ®Ó b¶o vÖ m«i tr­êng? 
- ... vøt r¸c ®óng n¬i quy ®Þnh; tiÕt kiÖm n­íc, ch¨m sãc vËt nu«i s¹ch sÏ,...
1’
B. Bµi míi
1. Giíi thiÖu bµi
¤n tËp : X· héi
15’
15’
2. H­íng dÉn HS «n tËp
- GV nªu yªu cÇu 
Ph­¬ng ¸n 1: 
 S­u tÇm nh÷ng th«ng tin (mÈu chuyÖn, bµi b¸o, tranh, ¶nh hoÆc hái bè, mÑ, «ng bµ) vÒ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ¨n, ë, vÖ sinh cña gia ®×nh, tr­êng häc, céng ®ång tr­íc kia vµ hiÖn nay.
· B­íc 1: HS tr×nh bµy tranh ¶nh trªn tê giÊy Ao vµ cã ghi chó thÝch néi dung tranh. GV ph©n c«ng mçi nhãm s­u tÇm vµ tr×nh bµy vÒ mét néi dung: ho¹t ®éng n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp, th­¬ng m¹i, th«ng tin liªn l¹c, y tÕ, gi¸o dôc
· B­íc 2 : Th¶o luËn, m« t¶ néi dung vµ ý nghÜa bøc tranh quª h­¬ng.
- GV nhËn xÐt, kh¸i qu¸t
Ph­¬ng ¸n 2: Ch¬i trß ch¬i ChuyÓn hép.
- GV giíi thiÖu trß ch¬i
- GV ®­a ra mét hÖ thèng c©u hái liªn quan ®Õn néi dung chñ ®Ò x· héi. Mçi c©u hái ®­îc viÕt vµo mét tê giÊy nhá gÊp t­ vµ ®Ó trong mét hép giÊy nhá.
- HS võa h¸t võa chuyÒn tay nhau hép giÊy nãi trªn. Khi bµi h¸t dõng l¹i, hép giÊy ë trong tay ng­êi nµo th× ng­êi ®ã ph¶i nhÆt mét c©u hái bÊt k× trong hép ®Ó tr¶ lêi. C©u hái ®· ®­îc tr¶ lêi sÏ bá ra ngoµi. Cø tiÕp tôc nh­ vËy cho ®Õn khi hÕt c©u hái.
· C©u hái :
- ThÕ nµo lµ gia ®×nh hai / ba thÕ hÖ ?
- VÏ s¬ ®å mèi quan hÖ hä hµng bªn néi/ ngo¹i cña b¹n.
- Chóng ta cÇn lµm g× ®Ó phßng ch¸y khi ë nhµ ?
- KÓ tªn mét sè ho¹t ®éng ë tr­êng ngoµi giê lªn líp.
- H·y nãi ®«i ®iÒu vÒ thµnh phè n¬i b¹n ®ang sèng.
- Ho¹t ®éng th«ng tin liªn l¹c ë n¬i b¹n sèng nh­ thÕ nµo?
- Giíi thiÖu vÇ ho¹t ®éng c«ng nghiÖp, th­¬ng m¹i mµ b¹n biÕt.
- Lµng quª vµ ®« thÞ kh¸c nhau nh­ thÕ nµo?
- Khi ®i xe ®¹p chóng ta cÇn chó ý ®iÒu g×?...
- GV nhËn xÐt, tæng kÕt trß ch¬i
- HS tr×nh bµy trªn giÊy, th¶o luËn 
- §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶
- HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung
- HS ch¬i 
- HS kh¸c nhËn xÐt
2’
C. Cñng cè - dÆn dß
- DÆn dß:
+ ¤n tËp c¸c bµi häc phÇn x· héi
+ §äc tr­íc néi dung phÇn tù nhiªn.

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai_40_Thuc_vat.docx