Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần 26Mai Thị Ngọc Sương

I.Mục tiêu

- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: yêu nhất, nấu cơm, rám nắng, .

 - Hiểu nội dung bài: Tình cảm và sự biết ơn mẹ của bạn nhỏ.

 - Trả lời được câu hỏi 1, 2 ( SGK )

II. ẹoà duứng daùy hoùc:

GV:- Tranh minh hoaù baứi ủoùc SGK.

- Boọ chửừ cuỷa GV

- HS: - bảng con.

III. Các hoạt động trong dạy  học :

 

doc 22 trang Người đăng phuquy Lượt xem 1124Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp lớp 1 - Tuần 26Mai Thị Ngọc Sương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đúng quy định?
- Vì sao đi bộ đúng quy định?
2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2').
- Nêu yêu cầu bài học - ghi đầu bài.
3. Hoạt động 3: Làm bài tập 1 (8').
- Treo tranh bài tập 1, yêu cầu HS quan sát và cho biết các bạn trong tranh đanglàm gì? vì sao các bạn lại làm như vậy?
Chốt: Ta cảm ơn khi được tặng quà, xin lỗi khi đến lớp muộn.
4. Hoạt động 4: Làm bài tập 2 (8'). 
- Treo tranh, chia nhóm, yêu cầu mỗi nhóm thảo luận một tranh.
Chốt: Tranh 1, 3 cần nói cảm ơn ; tranh 2, 4 cần nói xin lỗi. 
5. Hoạt động 5: Đóng vai (10')
- Giao nhiệm vụ đóng vai cho các nhóm. 
- Gọi nhóm khác nhận xét về cách xử lý của nhóm bạn?
- Em cảm thấy thế nào khi được bạn cảm ơn, xin lỗi?
Chốt: Khi ta được người khác quan tâm cần biết nói cảm ơn, khi làm phiền người khác cần xin lỗi.
-Nắm yêu cầu của bài,nhắc lại đầu bài
- Hoạt động theo cặp
- Bạn đang cảm ơn vì được cho quà, bạn đang xin lỗi cô giáo vì đi học muộn.
- theo dõi
- thảo luận nhóm
- thảo luận và báo cáo kết quả, nhóm khác bổ sung.
- theo dõi.
- Hoạt động theo nhóm .
- Thảo luận và đóng vai theo sự thảo luận của nhóm.
- phát biểu ý kiến 
- Thấy vui, dễ tha thứ .... 
- Theo dõi, nhắc lại. 
 5. Hoạt động 5: Củng cố- dặn dò (5')
 - Đọc ghi nhớ cuối bài. 
 - Nhận xét giờ học. 
 - Về nhà học lại phần ghi nhớ. 
 ĐẠO ĐỨC:
 CẢM ƠN VÀ XIN LỖI 
I .Mục tiêu:
	-Nêu được khi nào cần nói lời cảm ơn, khi nào cần nói lời xin lỗi
 - Hs biết nói lời cảm ơn, xin lỗi trong các tình huống phổ biến khi giao tiếp .
II. Đồ dùng dạy học
	- Đồ dùng để chơi sắm vai
III. Lên lớp
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
1. KTBC
Hỏi : Em cần phải làm gì khi được người khác quan tâm giúp đỡ?
Nêu câu hỏi 2: Em cần phải làm gì khi làm phiền người khác
Nhận xét và cho điểm
2. Bài mới
Giới thiệu : Hôm nay cô và các em tiếp tục luyện tập bài “ Cảm ơn và xin lỗi” – Ghi đề bài
- Nêu yêu cầu bài tập 3
Kết luận : Tình huống 1 Cách ứng xử C là phù hợp
Tình huống 2 Cách ứng xử B là phù hợp
Chia lớp thành 2 nhóm, phát cho mỗi nhóm hai nhị hoa ( một nhị ghi từ cảm ơn, một nhị ghi từ xin lỗi ) và các cánh hoa có ghi các tình huống khác nhau
+ Bạn tặng quà sinh nhật
+ Chị cho mượn bút chì màu
+ Làm vỡ lọ hoa
+ Đi học trễ
+ Đá bóng vào mặt một bạn khác
+ Quên lời mẹ dặn
+ Mình bị ốm bạn đến thăm
+ Em bị té bạn nâng em dậy
+ Em đi chơi quên xin phép mẹ
+ Được mẹ mua cho áo mới
Chốt lại các tình huống cần nói cảm ơn, xin lỗi
Giải thích yêu cầu của bài tập
3. Củng cố: Nêu kết luận chung
- Cần nói cảm ơn khi được ai quan tâm giúp đỡ việc gì dù nhỏ
- Cần nói xin lỗi khi làm phiền người khác
- Biết cảm ơn, xin lỗi là thể hiện tự trọng mình và tôn trọng người khác
4. Dăn dò : Làm theo những điều đã học
Trả lời : Em cần phải cảm ơn khi được người khác quan tâm giúp đỡ
2 em trả lời : Em cần nói lời xin lỗi khi làm phiền người khác
2 em đọc nội dung bài tập 3
Cả lớp thảo luận theo nhóm đôi
- Đại diện nhóm báo cáo
- Cả lớp nhận xét và bổ sung
Hoạt đông 2 : Chơi “ Ghép hoa”
Lựa chọn những cánh hoa có ghi tiình huống cần nói cảm ơn và ghép với nhị hoa có từ “ Cảm ơn để làm thành bông hoa cảm ơn. Đồng thời cũng làm như vậy để làm thành bông hoa xin lỗi
Các nhóm trưng bày sản phẩm của mình ; cả lớp nhận xét
Hoạt động 3 : Làm bài tập số 6
Điền từ vào SGK
- Đọc đồng thanh 2 câu của bài tập 6
 Thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2011
 Tuần 26 Thể dục;
BÀI THỂ DỤC - TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG
 I / MỤC TIÊU : 
	- Biết cách thực hiện các động tác của bài thể dục phát triển chung .
 -Biíet cách tâng cầu bằng bảng cá nhân ,vợt gỗ hoặc tung cầu lên cao rồi bắt lại .
	- Trật tự, kỷ luật, tích cực tập luyện. 
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
	- Giáo viên : Chuẩn bị 1 còi. 
	- Học sinh : Trang phục gọn gàng. 
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
Khởi động : Giậm chân, vỗ tay và hát. (2 phút) 
Kiểm tra bài cũ : Gọi 2 HS tập bài TD đã học. (1 phút) 
Bài mới : 
Giới thiệu bài : Ôn bài TD. trò chơi “Tâng cầu”. (1 phút)
Các hoạt động :
TL
(phút)
Hoạt động dạy
Hoạt động học
16
6
* Hoạt động 1 : Ôn bài TD
* Mục tiêu : Thực hiện ở mức độ cơ bản đúng. 
* Cách tiến hành :
+ Lần 1, GV vừa làm mẫu vừa hô nhịp, lần 2 chỉ hô nhịp. Xen kẽ,GV nhận xét uốn nắn động tác sai. Lần 3, CS hô nhịp . 
GV chú ý sửa chữa động tác sai của HS. Tổ chức cho các em tập có đánh giá xếp loại. 
* Hoạt động 2 : - Làm quen với trò chơi “Tâng cầu”.
 * Mục tiêu : Bước đầu biết tham gia vào trị chơi.
* Cách tiến hành :
+ GV giới thiệu quả cầu, sau đó vừa làm mẫu vừa giải thích cách chơi Tiếp theo cho HS giãn cách cự li 1 – 2m để HS tập luyện.
Dành 3 – 4 phút tập cá nhân, sau đó cho từng tổ thi xem trong tổ ai là người có số lần tâng cầu cao nhất. GV cho những HS nhất, nhì, ba của từng tổ lên cùng thi 1 đợt xem ai là vô địch lớp. 
3 hàng ngang
Dàn hàng.
x x x x x
x x x x x x
x x x x x
X
4. Củng cố : (4 phút) 
	- Thả lỏng. 
	- Giáo viên cùng học sinh hệ thống lại bài. 
IV/ Hoạt động nối tiếp : (2 phút) 
	- Biểu dương học sinh học tốt, giao bài về nhà. 
TOÁN:
C¸c sè cã hai ch÷ sè
I. Môc tiªu:
	- NhËn biÕt vÒ sè l­îng; biÕt ®äc, viÕt, ®Õm c¸c sè tõ 20 ®Õn 50.
	- NhËn biÕt ®­îc thø tù c¸c sè tõ 20 ®Õn 50.
 -Làm bài tập 1,3,4
II. Ñoà duøng daïy hoïc:
GV:- 4 boù, moãi boù coù 1 chuïc que tính vaø 10 que tính rôøi.
Boä ñoà duøng toaùn 1.
HS: Bảng con, vở BT
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1. KTBC: Söûa baøi KTÑK.
- Nhaän xeùt veà baøi KTÑK cuûa hoïc sinh.
2. Baøi môùi :
a. Giôùi thieäu baøi: ghi töïa.
b. Höôùng daãn baøi:
* Giôùi thieäu caùc soá töø 20 ñeán 30
- Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh laáy 2 boù, moãi boù 1 chuïc que tính vaø noùi : “ Coù 2 chuïc que tính”. Laáy theâm 3 que tính nöõa vaø noùi: “Coù 3 que tính nöõa”.
Giaùo vieân ñöa laàn löôït vaø giôùi thieäu cho hoïc sinh nhaän thaáy: “Hai chuïc vaø 3 laø hai möôi ba”.
Hai möôi ba ñöôïc vieát nhö sau : 23
- Goïi hoïc sinh chæ vaø ñoïc: “Hai möôi ba”.
- Höôùng daãn hoïc sinh töông töï ñeå hoïc sinh nhaän bieát caùc soá töø 21 ñeán 30.
Löu yù: Caùch ñoïc caùc soá 21, 24, 25
Baøi 1: Vieát (Theo maãu)
- Giaùo vieân ñoïc cho hoïc sinh vieát baûng con caùc soá theo yeâu caàu cuûa baøi taäp.
* Giôùi thieäu caùc soá töø 30 ñeán 40
- Höôùng daãn töông töï nhö treân (20 - > 30)
Baøi 3: Goïi neâu yeâu caàu cuûa baøi:
- Cho hoïc sinh laøm VBT vaø neâu keát quaû.
Baøi 4: Goïi neâu yeâu caàu cuûa baøi:
- Hoïc sinh thöïc hieän ôû VBT roài keát quaû.
3. Cuûng coá, daën doø:
- Hoûi teân baøi.
- Nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông.
Daën doø: Laøm laïi caùc baøi taäp, chuaån bò tieát sau.
- Hoïc sinh laéng nghe vaø söûa baøi taäp.
- Hoïc sinh nhaéc töïa.
- Hoïc sinh thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân, ñoïc vaø vieát ñöôïc soá 23 (Hai möôi ba).
- 5 - 7 em chæ vaø ñoïc soá 23. 
- Hoïc sinh thao taùc treân que tính ñeå ruùt ra caùc soá vaø caùch ñoïc caùc soá töø 21 ñeán 30.
- Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi.
- Hoïc sinh vieát : 20, 21, 22, 23, 24,  , 29
- Hoïc sinh thao taùc treân que tính ñeå ruùt ra caùc soá vaø caùch ñoïc caùc soá töø 40 ñeán 50.
Chæ vaøo caùc soá vaø ñoïc: 41 (boán möôi moát), 42 (boán möôi hai),  , 49 (boán möôi chín), 50 (naêm möôi).
- Hoïc sinh thöïc hieän vaø neâu mieäng keát quaû.
- Hoïc sinh thöïc hieän VBT vaø neâu keát quaû.
ChÝnh t¶ (TC)	Bµn tay mÑ 
I. Môc tiªu:
	- Nh×n s¸ch hoÆc b¶ng, chÐp l¹i ®óng ®o¹n “ H»ng ngµy,  chËu t· lãt ®Çy”: 35ch÷ trong kho¶ng 15 – 17 phót.
	- §iÒn ®óng vÇn an, at; ch÷ g, gh vµo chç trèng bµi tËp 2, 3 (SGK).
 -*HSKT: Đọc ,viết o,a
II. Các hoạt động dạy học
TG
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
3’
1’
24’
6’
1’
1. KTBC : 
- 2 hoïc sinh leân baûng laøm laïi baøi taäp 2 tuaàn tröôùc ñaõ laøm.
- Nhaän xeùt chung veà baøi cuõ cuûa hoïc sinh.
2. Baøi môùi:
a. giôùi thieäu baøi ghi töïa baøi.
b. Höôùng daãn hoïc sinh taäp cheùp:
 * Ñoïc vaø tìm hieåu laïi noäi dung baøi.
- Luyeän vieát TN khoù: haèng ngaøy, bao nhieâu, naáu côm, giaët, taõ loùt.
- Giaùo vieân nhaän xeùt chung veà vieát baûng con cuûa hoïc sinh.
* Thöïc haønh baøi vieát (cheùp chính taû).
- Höôùng daãn caùc em tö theá ngoài vieát, caùch caàm buùt, ñaët vôû, caùch vieát ñaàu baøi, caùch vieát chöõ ñaàu cuûa ñoaïn vaên thuït vaøo 2 oâ, sau daáu chaám phaûi vieát hoa.
- Cho hoïc sinh nhìn baøi vieát ôû baûng ñeå vieát.
* Doø baøi:
- Höôùng daãn hoïc sinh caàm buùt chì ñeå söõa loãi chính taû:
Ñoïc doø.
- Thu baøi chaám 1 soá em.
c. Höôùng daãn laøm baøi taäp chính taû:
- Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi trong vôû BT Tieáng Vieät.
- Ñính treân baûng lôùp 2 baûng phuï coù saün 2 baøi taäp gioáng nhau cuûa caùc baøi taäp.
- Goïi hoïc sinh laøm baûng töø theo hình thöùc thi ñua giöõa caùc nhoùm.
- Nhaän xeùt, tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc.
3. Nhaän xeùt, daën doø:
- Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø cheùp laïi ñoïan vaên cho ñuùng, saïch ñeïp, laøm laïi caùc baøi taäp.
- 2 hoïc sinh laøm baûng.
- Hoïc sinh khaùc nhaän xeùt baøi baïn laøm treân baûng.
- Hoïc sinh nhaéc laïi.
- Hoïc sinh nhìn baûng ñoïc ñoaïn vaên caàn cheùp
- Hoïc sinh khaùc doø theo baøi baïn ñoïc treân baûng töø.
- Hoïc sinh ñoïc thaàm vaø tìm caùc tieáng khoù hay vieát sai
- Hoïc sinh vieát vaøo baûng con caùc tieáng hay vieát sai.
- Hoïc sinh thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân.
- Hoïc sinh tieán haønh cheùp baøi vaøo taäp vôû.
- Hoïc sinh ñoåi vôû vaø söõa loãi cho nhau.
- Hoïc sinh ghi loãi ra leà theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân.
- Ñieàn vaàn an hoaëc at.
- Ñieàn chöõ g hoaëc gh
- Hoïc sinh laøm VBT.
- Caùc em thi ñua nhau tieáp söùc ñieàn vaøo choã troáng theo 2 nhoùm, moãi nhoùm ñaïi dieän 5 hoïc sinh.
TẬP VIẾT;
T« ch÷ hoa C, D, §
 I. Môc tiªu:
	- T« ®­îc c¸c ch÷ hoa: C, D, §.
	- ViÕt ®óng c¸c vÇn: an, at, anh, ach; c¸c tõ ng÷: bµn tay, h¹t thãc, g¸nh ®ì, s¹ch sÏ kiÓu ch÷ viÕt th­êng, cì ch÷ theo vë TËp viÕt 1, tËp 2.
	- HS kh¸, giái viÕt ®Òu nÐt, d·n ®óng kho¶ng c¸ch vµ viÕt ®ñ sè dßng, sè ch÷ quy ®Þnh trong vë TËp viÕt 1, tËp 2.
TG
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
3’
1’
6’
5’
18’
1’
1’
1. KTBC: 
- Kieåm tra baøi vieát ôû nhaø cuûa hoïc sinh, chaám ñieåm 4 em. 
- 2 em leân baûng vieát caùc töø: sao saùng, mai sau.
- Nhaän xeùt baøi cuõ.
2. Baøi môùi :
a. Giôùi thieäu baøi:
- Qua maãu vieát GV giôùi thieäu vaø ghi töïa baøi.
- GV treo baûng phuï vieát saün noäi dung taäp vieát. Neâu nhieäm vuï cuûa giôø hoïc: Taäp toâ chöõ, taäp vieát caùc vaàn vaø töø ngöõ öùng duïng ñaõ hoïc trong caùc baøi taäp ñoïc.
b. Höôùng daãn toâ chöõ hoa:
- Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt vaø nhaän xeùt:
- Nhaän xeùt veà soá löôïng vaø kieåu neùt. Sau ñoù neâu quy trình vieát cho hoïc sinh, vöøa noùi vöøa toâ chöõ trong khung chöõ.
c. Höôùng daãn vieát vaàn, töø ngöõ öùng duïng:
- Giaùo vieân neâu nhieäm vuï ñeå hoïc sinh thöïc hieän (ñoïc, quan saùt, vieát).
d. Thöïc haønh :
- Cho HS vieát baøi vaøo taäp.
- GV theo doõi nhaéc nhôû ñoäng vieân moät soá em vieát chaäm, giuùp caùc em hoaøn thaønh baøi vieát taïi lôùp.
3. Cuûng coá :
- Hoûi laïi noäi baøi vieát.
- Goïi HS ñoïc laïi noäi dung baøi vieát vaø quy trình toâ chöõ C, D, Ñ
- Thu vôû chaám moät soá em.
- Nhaän xeùt tuyeân döông.
4. Daën doø : Vieát baøi ôû nhaø phaàn B, xem baøi môùi.
- Hoïc sinh mang vôû taäp vieát ñeå treân baøn cho giaùo vieân kieåm tra.
- 2 hoïc sinh vieát treân baûng 
- Hoïc sinh neâu laïi nhieäm vuï cuûa tieát hoïc.
- Hoïc sinh quan saùt chöõ hoa C treân baûng phuï vaø trong vôû taäp vieát.
- Hoïc sinh quan saùt giaùo vieân toâ treân khung chöõ maãu.
- Vieát khoâng trung.
- Hoïc sinh ñoïc caùc vaàn vaø töø ngöõ öùng duïng, quan saùt vaàn vaø töø ngöõ treân baûng phuï vaø trong vôû taäp vieát.
- Vieát baûng con.
- Thöïc haønh baøi vieát theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân vaø vôû taäp vieát.
- Neâu noäi dung vaø quy trình toâ chöõ hoa, vieát caùc vaàn vaø töø ngöõ.
Hoan ngheânh, tuyeân döông caùc baïn vieát toát.
Tù nhiªn vµ x· héi;
Con gµ
I. Môc tiªu: 
- Nªu Ých lîi cña con gµ.
- ChØ ®­îc c¸c bé phËn bªn ngoµi cña con c¸ trªn h×nh vÏ hay vËt thËt.
- Ph©n biÖt ®­îc gµ trèng, gµ m¸i, gµ con vÒ h×nh d¸ng, tiÕng kªu.
II. §å dïng d¹y häc:
- GV: Tranh con gµ phãng to.
- HS: Vë BTTNXH.
III. C¸c ho¹t ®éng day häc:
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1. Bµi cò:
	- Nªu c¸c bé phËn cña con c¸.
	- ¡n c¸ cã Ých lîi g×?
 2. Bµi míi: 
 a) Giíi thiÖu bµi.
 b) HD c¸c ho¹t ®éng.
 *H§1: Quan s¸t con gµ.
- Cho HS quan s¸t con gµ trong tranh SGK: 
 - HS lµm vë BTTNXH.
 *H§2: Th¶o luËn líp. 
- Nªu c¸c bé phËn bªn ngoµi cña con gµ. ( §Çu, m×nh, ch©n vµ c¸nh )
- Gµ di chuyÓn b»ng g×?
- KÓ tªn c¸c gièng gµ mµ em biÕt.
- Gµ trèng, gµ m¸i, gµ con kh¸c nhau ë ®iÓm nµo?
- Gµ cung cÊp cho ta nh÷ng g×? 
 3. Cñng cè - DÆn dß: 
 - Nªu Ých lîi cña c¸.
- ¡n thÞt gµ cÇn chó ý x­¬ng.
- VÒ quan s¸t con mÌo ®Ó chuÈn bÞ cho bµi sau
Hs lên bảng thực hiện
Hs thảo luận nhóm đôi
TL cauu hoûi sgk
Hs lên bảng trình bày
( ThÞt, trøng, l«ng )
Thứ tư ngày 7 tháng 3 năm 2012
TOÁN:
C¸c sè cã hai ch÷ sè (tiÕp theo)
I. Môc tiªu:
	- NhËn biÕt vÒ sè l­îng; biÕt ®äc, viÕt, ®Õm c¸c sè tõ 70 ®Õn 99.
	- NhËn biÕt ®­îc thø tù c¸c sè tõ 70 ®Õn 99.
 -Làm bài tập 1,2,3,4
II. §DDH: 
- GV: C¸c bã chôc vµ c¸c que tÝnh rêi.
- HS: Bé dd hoïc toaùn.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
TG
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
4’
1’
8’
20’
2’
1. KTBC: Hoûi teân baøi cuõ.
- Nhaän xeùt KTBC 
2. Baøi môùi :
a. Giôùi thieäu baøi: ghi töïa.
b. Höôùng daãn baøi:
*Giôùi thieäu caùc soá töø 70 ñeán 80
- Töông töï baøi tröôùc.
Baøi 1: Vieát (theo maãu)
Giaùo vieân ñoïc cho hoïc sinh laøm caùc baøi taäp.
Löu yù: Caùch ñoïc moät vaøi soá cuï theå 
*Giôùi thieäu caùc soá töø 80 ñeán 90, töø 90 ñeán 99
Höôùng daãn töông töï nhö treân (70 - > 80
Baøi 2: Goïi neâu yeâu caàu cuûa baøi:
Cho hoïc sinh laøm VBT vaø ñoïc keát quaû.
Baøi 3: Goïi neâu yeâu caàu cuûa baøi:
- Cho hoïc sinh ñoïc baøi maãu vaø phaân tích baøi maãu tröôùc khi laøm.
Soá 76 goàm 7 chuïc vaø 6 ñôn vò
- Sau khi hoïc sinh laøm xong giaùo vieân khaéc saâu cho hoïc sinh veà caáu taïo soá coù hai chöõ soá.
Chaúng haïn: 76 laø soá coù hai chöõ soá, trong ñoù 7 laø chöõ soá haøng chuïc, 6 laø chöõ soá haøng ñôn vò.
Baøi 4: Goïi neâu yeâu caàu cuûa baøi:
- Cho hoïc sinh quan saùt vaø traû lôøi caâu hoûi
3. Cuûng coá, daën doø:
- Hoûi teân baøi.
- Nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông.
Daën doø: Laøm laïi caùc baøi taäp, chuaån bò tieát sau.
- 2 Hoïc sinh vieát baûng lôùp caùc soá töø 50 - 60, 60 - 70
- Hoïc sinh ñoïc caùc soá do giaùo vieân vieát treân baûng lôùp (caùc soá töø 50 ñeán 69)
- Hoïc sinh nhaéc töïa.
- Ñoïc laïi caùc soá.
- Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi.
- Vieát caùc soá vaøo vôû.
- Hoïc sinh thao taùc treân que tính ñeå ruùt ra caùc soá vaø caùch ñoïc caùc soá töø 80 ñeán 99.
- Hoïc sinh vieát : 
Caâu a: 80, 81, 82, 83, 84,  90.
Caâu b: 98, 90, 91,  99.
- Hoïc sinh thöïc hieän VBT vaø ñoïc keát quaû.
Soá 95 goàm 9 chuïc vaø 5 ñôn vò
Soá 83 goàm 8 chuïc vaø 3 ñôn vò
Soá 90 goàm 9 chuïc vaø 0 ñôn vò
- Coù 33 caùi baùt. Soá 33 coù 3 chuïc vaø 3 ñôn vò.
- 
TẬP ĐỌC:
C¸i Bèng
 I. Môc tiªu:
- §äc tr¬n c¶ bµi. §äc ®óng c¸c tõ ng÷: khÐo s¶y, khÐo sµng, ®­êng tr¬n, m­a rßng.
 - HiÓu néi dung bµi: T×nh c¶m vµ sù hiÕu th¶o cña Bèng ®èi víi mÑ.
	- Tr¶ lêi ®­îc c©u hái 1, 2 (SGK).
	- Häc thuéc lßng bµi ®ång giao.
II. Ñoà duøng daïy hoïc:
1- Gi¸o viªn: - S¸ch gi¸o khoa, gi¸o ¸n, - Sö dông tranh SGK.
2- Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, vë bµi tËp, ®å dïng häc tËp. 
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
TG
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
4’
1’
23’
7’
20’
10’
 3’
2’
1. KTBC: Hoûi baøi tröôùc.
- Ñoïc baøi Baøn tay meï vaø traû lôøi caâu hoûi 1 vaø 2 trong baøi.
- GV nhaän xeùt chung.
2. Baøi môùi:
a. Giôùi thieäu baøi:
b. Höôùng daãn hoïc sinh luyeän ñoïc:
* Ñoïc maãu
Ñoïc maãu baøi vaên laàn 1 (gioïng chaän raõi, nheï nhaøng). Toùm taét noäi dung baøi:
Ñoïc maãu laàn 2 ( chæ baûng), ñoïc nhanh hôn laàn 1.
* Luyeän ñoïc tieáng, töø ngöõ khoù:
Boáng bang: (oâng ¹ ong, ang ¹ an)
Kheùo saûy: (s ¹ x)
Hoïc sinh luyeän ñoïc töø ngöõ keát hôïp giaûi nghóa töø.
Ñöôøng trôn: Ñöôøng bò öôùt nöôùc möa, deã ngaõ.
Möa roøng: Möa nhieàu keùo daøi.
* Luyeän ñoïc caâu:
+ Baøi naøy coù maáy caâu ? goïi neâu caâu.
- Goïi hoïc sinh ñoïc noái tieáp caâu theo daõy.
- Nhaän xeùt.
* Luyeän ñoïc caû baøi thô:
- Thi ñoïc caû baøi thô.
- Ñoïc ñoàng thanh caû baøi.
c. Luyeän taäp:
OÂn vaàn anh, ach:
- Goïi hoïc sinh ñoïc laïi baøi, giaùo vieân nhaän xeùt.
Tieát 2
d. Tìm hieåu baøi vaø luyeän ñoïc:
- Goïi hoïc sinh ñoïc baøi vaø neâu caâu hoûi:
+ Boáng ñaõ laøm gì giuùp meï naáu côm?
+ Boáng ñaõ laøm gì khi meï ñi chôï veà?
- Nhaän xeùt hoïc sinh traû lôøi.
- Reøn hoïc thuoäc loøng baøi thô:
- Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc thuoäc töøng caâu vaø xoaù baûng daàn ñeán khi hoïc sinh thuoäc baøi thô.
e. Luyeän noùi:
Chuû ñeà: ÔÛ nhaø em laøm gì giuùp boá meï?
- Giaùo vieân gôïi yù baèng heä thoáng caâu hoûi, goïi hoïc sinh traû lôøi vaø hoïc sinh khaùc nhaän xeùt baïn, boå sung cho baïn.
3. Cuûng coá:
- Hoûi teân baøi, goïi ñoïc baøi, neâu laïi noäi dung baøi ñaõ hoïc.
4. Nhaän xeùt daën doø: Veà nhaø ñoïc laïi baøi nhieàu laàn, xem baøi môùi.
- Giuùp ñôõ cha meï nhöõng coâng vieäc tuyø theo söùc cuûa mình.
- Hoïc sinh neâu teân baøi tröôùc.
- 2 hoïc sinh ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi:
- Hoïc sinh khaùc nhaän xeùt baïn ñoïc baøi vaø traû lôøi caùc caâu hoûi.
- Nhaéc töïa.
- Laéng nghe.
- Laéng nghe vaø theo doõi ñoïc thaàm treân baûng.
Thaûo luaän nhoùm ruùt töø ngöõ khoù ñoïc, ñaïi dieän nhoùm neâu, caùc nhoùm khaùc boå sung.
- Vaøi em ñoïc caùc töø treân baûng.
+ Coù 4 caâu.
- Luyeän ñoïc töøng caâu.
- Luyeän ñoïc noái tieáp caùc caâu.
- Nhaän xeùt. 
- 2 em thuoäc 2 daõy ñaïi dieän thi ñoïc baøi thô.
- 3 em, 
- Lôùp ñoàng thanh.
- Luyeän taäp theo yeâu caàu ôû sgk.
- 2 em.
2 em.
+ Kheùo say kheùo saøng cho meï naáu côm.
+ Ra gaùnh ñôõ chaïy côm möa roøng.
- Hoïc sinh reøn ñoïc theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân.
- Hoïc sinh luyeän noùi theo gôïi yù cuûa giaùo vieân:
troâng em, lau baøn, queùt nhaø, 
- Nhaéc teân baøi vaø noäi dung baøi hoïc.
- 1 hoïc sinh ñoïc laïi baøi.
Thứ năm ngày 8 tháng 3 năm 2012
TOÁN;
C¸c sè cã hai ch÷ sè (tiÕp theo)
I. Môc tiªu:
	- NhËn biÕt vÒ sè l­îng; biÕt ®äc, viÕt, ®Õm c¸c sè tõ 70 ®Õn 99.
	- NhËn biÕt ®­îc thø tù c¸c sè tõ 70 ®Õn 99.
 -Làm bài 1,2,3,4.
II. §DDH: 
- GV: C¸c bã chôc vµ c¸c que tÝnh rêi.
- HS: Bé dd hoïc toaùn.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
TG
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
4’
1’
8’
20’
2’
1. KTBC: Hoûi teân baøi cuõ.
- Nhaän xeùt KTBC 
2. Baøi môùi :
a. Giôùi thieäu baøi: ghi töïa.
b. Höôùng daãn baøi:
*Giôùi thieäu caùc soá töø 70 ñeán 80
- Töông töï baøi tröôùc.
Baøi 1: Vieát (theo maãu)
Giaùo vieân ñoïc cho hoïc sinh laøm caùc baøi taäp.
Löu yù: Caùch ñoïc moät vaøi soá cuï theå 
*Giôùi thieäu caùc soá töø 80 ñeán 90, töø 90 ñeán 99
Höôùng daãn töông töï nhö treân (70 - > 80
Baøi 2: Goïi neâu yeâu caàu cuûa baøi:
Cho hoïc sinh laøm VBT vaø ñoïc keát quaû.
Baøi 3: Goïi neâu yeâu caàu cuûa baøi:
- Cho hoïc sinh ñoïc baøi maãu vaø phaân tích baøi maãu tröôùc khi laøm.
Soá 76 goàm 7 chuïc vaø 6 ñôn vò
- Sau khi hoïc sinh laøm xong giaùo vieân khaéc saâu cho hoïc sinh veà caáu taïo soá coù hai chöõ soá.
Chaúng haïn: 76 laø soá coù hai chöõ soá, trong ñoù 7 laø chöõ soá haøng chuïc, 6 laø chöõ soá haøng ñôn vò.
Baøi 4: Goïi neâu yeâu caàu cuûa baøi:
- Cho hoïc sinh quan saùt vaø traû lôøi caâu hoûi
3. Cuûng coá, daën doø:
- Hoûi teân baøi.
- Nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông.
Daën doø: Laøm laïi caùc baøi taäp, chuaån bò tieát sau.
- 2 Hoïc sinh vieát baûng lôùp caùc soá töø 50 - 60, 60 - 70
- Hoïc sinh ñoïc caùc soá do giaùo vieân vieát treân baûng lôùp (caùc soá töø 50 ñeán 69)
- Hoïc sinh nhaéc töïa.
- Ñoïc laïi caùc soá.
- Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi.
- Vieát caùc soá vaøo vôû.
- Hoïc sinh thao taùc treân que tính ñeå ruùt ra caùc soá vaø caùch ñoïc caùc soá töø 80 ñeán 99.
- Hoïc sinh vieát : 
Caâu a: 80, 81, 82, 83, 84,  90.
Caâu b: 98, 90, 91,  99.
- Hoïc sinh thöïc hieän VBT vaø ñoïc keát quaû.
Soá 95 goàm 9 chuïc vaø 5 ñôn vò
Soá 83 goàm 8 chuïc vaø 3 ñôn vò
Soá 90 goàm 9 chuïc vaø 0 ñôn vò
- Coù 33 caùi baùt. Soá 33 coù 3 chuïc vaø 3 ñôn vò.
- 
ChÝnh t¶:
C¸i Bèng
 I. Môc tiªu:
	- Nh×n s¸ch hoÆc b¶ng, chÐp l¹i ®óng bµi ®ång giao “C¸i Bèng ” trong kho¶ng 10– 15 phót.
	- §iÒn ®óng vÇn anh, ach ; ch÷ ng, ngh vµo chç trèng bµi tËp 2, 3 (SGK).
II. §DDH:
- B¶ng phô chÐp s½n bµi th¬ “C¸i Bèng” vµ BT2, 3.
III. C¸c H§DH chñ yÕu:
 Hoạt động dạy
 Hoạt động học
1/Giới thiệu bài-Ghi đề bài
2/ Hướng dẫn học sinh nghe , viết 
Đọc mẫu bài thơ 1 lần 
Ghi bảng
Chỉ thước cho học sinh đọc những tiếng dễ viết sai : khéo sảy , khéo sàng , nấu cơm , đường trơn , mưa ròng
Hướng dẫn viết vào vở
Chú ý hướng dẫn học sinh viết đúng tư thế, cách đặt vở. Viết đề bài vào giữa trang vở, lùi vào 2 ô đầu bài thơ. Chữ đầu phải viết hoa . Câu 2 lùi vào 1 ô , tiếp tục câu 3 và câu 4 như trên 
Đọc cho học sinh dò lại từng câu, sau mỗi câu sau mỗi câu hỏi em nào mắc lỗi
- Chữa những lỗi sai phổ biến
Hướng dẫn học sinh làm bài tập chính tả
Điền vần anh hay ach :
 hộp bánh túi xách tay 
Điền chữ ng hay ngh 
-Hướng dẫn HS điền vào các từ ngữ đã cho âm nghay ngh:
Ngà voi chú nghé
-quan sát -nhận xét:
3. Nhận xét- dặn dò:
-Dặn hs về nhà chép lại bài thơ cho đúng
-Chuẩn bị bài sau ; Nhà bà ngoại
3 em đọc đề bài
2-3 em đọc trơn bài thơ SGK
Cả lớp đọc thầm , tìm những từ ngữ dễ viết sai 
Đọc nhẩm, đánh vần sau đó đọc cá nhân ® đồng thanh các tiếng
Viết bảng con các tiếng đó, kết hợp phân tích từng tiếng
Cả lớp viết vào vở
Đọc thầm dò từng câu
- Học sinh đổi vở cho nhau chữa bằng bút chì 
- Một em đọc yêu cầu của bài , cả lớp làm vào sách 
-Một em làm mẫu ở bảng –
 -Cả lớp nhận xét 
THỦ CÔNG:
C¾t, d¸n h×nh vu«ng ( t1)
I. Môc tiªu:
	- BiÕt c¸ch kÎ, c¾t, d¸n h×nh vu«ng.
	- KÎ, c¾t, d¸n ®­îc h×nh vu«ng. Cã thÓ kÎ, c¾t ®­îc h×nh vu«ng theo c¸ch ®¬n gi¶n.§­êng c¾t t­¬ng ®èi th¼ng. H×

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 26 lop1.doc