Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 1 - Tuần dạy 12, 13

TOÁN (LT)

Bài: LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục Tiêu:

- Thực hiện phép cộng, phép trừ trong phạm vi các số đã học.

- Phép cộng phép trừ với số 0. Viết phép tính thíh hợp theo tình huống trong hình vẽ.

II. Các hoạt động Dạy học chủ yếu:

1. Ổn định: Hát.

2. KT bài củ:

- Gọi HS lên bảng làm bài. HS cả lớp làm nháp: 4 + 1; 4; 5 – 1 .0; 3 + 0 .3.

- Nhận xét KT.

 

doc 24 trang Người đăng minhtuan77 Ngày đăng 15/01/2020 Lượt xem 447Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 1 - Tuần dạy 12, 13", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
m tra bµi cò:
C¶ líp viÕt b¶ng con: en, ªn, l¸ sen, con nhÖn.
- GV nhËn xÐt 
3. Bµi míi:
 a. Giíi thiÖu bµi.
 b. H­íng dÉn «n bµi.
* §äc bµi trong SGK
GV cho HS më SGK ®äc bµi 
- GV cho HS ®äc thÇm 1 lÇn .
- GV cho c¶ líp ®äc ®ång thanh 1 lÇn toµn bé bµi ®äc.
- GV cho HS ®äc tiÕp søc .
- GV nhËn xÐt .
* LuyÖn viÕt b¶ng con .
- GV ®äc cho HS viÕt vµo b¶ng con :
¸o len, khen ngîi, mòi tªn, nÒn nhµ.
- GV uèn n¾n gióp ®ì c¸c em cßn chËm 
- GV nhËn xÐt .
*Lµm bµi tËp:
+ Bµi tËp 1 : Nèi 
Nh¸i bÐn ®Ëu
BÐ ngåi
DÕ mÌn chui
 ra khái tæ.
 trªn l¸ sen.
 bªn cöa sæ.
- GV cho HS nªu yªu cÇu .
- GV cho HS ®äc tiÕng tõ ë BT sè 1 
- GV cho HS nèi víi tõ thÝch hîp .
- Cho HS thùc hiÖn råi nªu kÕt qu¶ .
+ Bµi tËp 2: §iÒn en hay ªn ?
mòi t...
b... ®ß
c¸i k...
 - GV cho HS nªu yªu cÇu 
- Tæ chøc cho hs ch¬i trß ch¬i.
- GV chia líp thµnh 3 tæ, mçi tæ ®iÒn mét vÇn.
- Cho HS nªu kÕt qu¶ - nhËn xÐt .
+ Bµi tËp 3:ViÕt vë « li
 - GV nªu yªu cÇu 
 - GV ®äc cho HS viÕt.
¸o len, khen ngîi, mòi tªn, nÒn nhµ. Nhµ DÕ MÌn ë gÇn b·i cá non. Cßn nhµ Sªn th× ë ngay trªn tµu l¸ chuèi.
- GV gióp ®ì nh÷ng HS viÕt yÕu.
- GV chÊm 1 sè bµi
4. Cñng cè, dÆn dß:
- Thi t×m tiÕng cã vÇn en, ªn 
- GV nhËn xÐt giê .
- DÆn dß : vÒ nhµ «n l¹i bµi .
- HS h¸t 1 bµi
- HS viÕt bµi theo tæ
Tæ 1: en , ªn
Tæ 2: l¸ sen
Tæ 3: con nhÖn
- HS më SGK 
- HS ®äc thÇm 1 lÇn .
- C¶ líp ®äc ®ång thanh 
- Thi ®äc tiÕp søc – nhËn xÐt .
- HS nghe- viÕt vµo b¶ng con :
¸o len, khen ngîi, mòi tªn, nÒn nhµ.
- NhËn xÐt bµi cña b¹n.
- Nªu yªu cÇu 
- ®äc tõ – t×m tõ thÝch hîp ®Ó nèi
Nh¸i bÐn ®Ëu
BÐ ngåi
DÕ mÌn chui
 ra khái tæ.
 trªn l¸ sen.
 bªn cöa sæ.
- nªu kÕt qu¶ : nh¸i bÐn ®Ëu trªn l¸ sen , bÐ ngåi bªn cöa sæ , dÕ mÌn chui qua cöa sæ 
- Nªu yªu cÇu 
- HS ch¬i trß ch¬i
- kÕt qu¶ : Tæ 1: bÕn ®ß 
 Tæ 2: c¸i kÌn 
 Tæ 3: mòi tªn
- HS nghe – viÕt bµi vµo vë « li theo yªu cÇu
áo len, khen ngợi, mũi tên, nền nhà. Nhà Dế Mèn ở gần bãi cỏ non. Còn nhà Sên thì ở ngay trên tàu lá chuối
- HS ®æi vë nhËn xÐt bµi
- en: ten, men, then,...
- ªn: hªn, trªn, phªn,...
Thứ tư, ngày:.. tháng .. năm 2012 
LUYỆN TẬP VIẾT
Bài: in – un.
I.Mục Tiêu: 
HS đọc viết được: in, un, đèn pin, con giun. đọc từ và câu ứng dụng.
II. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1. Ổn định:
2. KT bài củ: - Gọi HS đọc lại bài vừa học.
in, un, đèn pin, con giun.
Nhận xét KT.
3. Dạy bài mới:
* Dạy vần in: Nhận iện được vần in và so sánh in – ên:
Đánh vần i – n – in.
Nhận diện đánh vần cấu tạo tiếng pin: bờ - in – pin.
Từ ngữ: nhà in, xin lỗi
Đánh vần, đọc trơn từ nhà in – xin lỗi
* Nhận iện vần un, so sánh un - in
Đánh vần đọc trơn:
- u - nờ - un
- Gi – un – giun, con giun.
Từ ứng dụng: mưa phùng, xin lỗi, nhà in.
Đọc bài trên bảng
* Câu ứng dụng: 
“Ủn à ủn ỉn
Chín chú lợn con
Ăn đã no tròn
Cả đàn đi ngủ”
- Luyện viết chử ở vỡ tập viết.
- HD HS viết bài vào vỡ 1.
4. Củng cố: Hỏi tên bài vừa học.
Thi đua viết đúng, viết nhanh: in – un – đèn pin – con giun.
Nhận xét tiết học.
5. Dặn dò: Về đọc lại bài cho tốt.
Hát.
- cá nhân đọc.
- C/nhân, nhóm, clớp đánh vần.
- c/n, nhóm, c/lớp đọc
- C/n, nhóm, c/lớp đánh vần đọc trơn từ.
Cá nhân đọc bài.
Cá nhân, nhóm, cả lớp đọc câu ứng dụng.
HS viết vào vỡ Tập viết.
THỦ CÔNG (t12)
Bài: ÔN TẬP HƯƠNG I
KỈ THUẬT XÉ DÁN GIẤY
(HD HS Xé Dán Giấy Lại Các Hình Đã Học)
Thứ năm, ngày:. tháng  năm 2012
TOÁN(LT)
Bài: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 6
I . Mục Tiêu:
Thuộc bảng trừ, biết làm tính trừ trong phạm vi 6, biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ.
II. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1. Ổn định: Hát.
2. KT bài củ: Gọi HS làm lại 1 số bài tập.
	4 + 2 = 	5 + 1 =	3 + 3 =
	4 + 1+ 1 =	5 + 0 =	3 + 2 + 1 =
Nhận xét KT.
3. Dạy bài mới: 
HD HS thực hành làm Bt trong vỡ BT
Bài 1: Tính: HD HS tính theo cột dọc ( nhắc HS phép trừ đừng lẫn lộn với cộng)
-
-
-
-
----
----
----
----
-
----
----
-
	6	6	6	6	6	6
	5	4	3	2	1	0
	1	2	3	4	5	6
Bài 2: HD HS viết số thích hợp vào chổ chấm (Giúp HS nhận ra mối quan hệ phép trừ).
	5 + 1 = 6	4 + 2 = 6	3 + 3 = 6
	1 + 5 = 6	2 + 4 = 6	3 + 3 = 6
	6 – 5 = 1	6 – 2 = 4	6 – 3 = 3
	6 – 1 = 5	6 – 4 = 2	6 – 3 = 3
Bài 3: HD HS tính: (Nhắc HS tính từ trái sang phải)
	6 – 5 – 1 = 0	6 – 4 – 2 = 0	6 – 3 – 3 = 0
	6 – 1 – 5 = 0	6 – 2 – 4 = 0	6 – 6 = 0
Bài 4: HD HS viết phép tính thích hợp vào ô trống. Hỏi tong hình có mấy con vịt (6 con), có 2 con bơi đi (2 con) còn lại mấy con? (4 con).
Vây ta làm phép tính gì? (trừ lấy 6 – 2 = 4), 6 – 1 = 5
Bài 5: HD HS so sánh rồi diền dấu vào chổ chấm
	6 – 5 < 6	6 – 1 = 4 + 1
	6 – 4 > 1	5 – 3 < 5 – 2
	5 – 2 = 3	6 – 3 < 6 – 2
4. Củng cố: Hỏi lại tên bài vừa học
Thi đua làm tính đúng: 6 – 1; 6 – 2; 6 – 3; 6 – 4; 6 – 5; 6 – 6.
Nhận xét tiết học.
5.Dặn dò: Về học thuộc bảng trừ 6.
LUYỆN TẬP VIẾT
Bài: iên – yên
I. Mục Tiêu:
- HS đọc được: iên, yên, đèn điện, con yến.
- Đọc được các từ và câu ứng dụng.
- Luyện viết được: iên, yên, đèn điện, con yến.
II. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1. Ổn định:
2. KT bài củ:
- Gọi HS đọc lại bài vừa học: iên, yên, đèn điện, con yến.
- Nhận xét KT.
3. Dạy bài mới:
Dạy vần iên: Nhận iện vần iên
So sánh iên với un
Đánh vần: i – ê – nờ - iên
Phân tích cấu tạo tiếng điện.
Đánh vần: đờ - iên. Điên - nặng điện.
- Đánh vần dọc trơn từ: dèn điện, cá biển, viên phấn.
Dạy vần yên: Quy trình tương tự như dạy vần iên.
- Nhận diện vần yên: so sánh yên với iên.
Đánh vần: yê - nờ, yên. Đánh vần tiếng iên.
Dạy từ khoá: yến – con yến, yên vui.
Câu ứng dụng: Sau cơn bảo, kiến đen lại xuống nhà, cả đàn kiên nhẫn chở lá khô về tổ mới.
* Luyện viết chử ở vỡ Tập viết: Nhắc nhỡ tính cẩn thận khi viết bài.
HD HS viết bài vào vỡ 1.
4. Củng cố:
- Gọi HS đọc lại cả bài trên bảng.
Nhận xét tiết học.
5. Dặn dò: Về đọc lại bài.
Hát.
Cá nhân đọc bài.
Giống nhau kết thúc bằng hử n, khác nhau iê – u.
Cn, n, Cl đánh vần.
Có âm đ với vần iên dấu nặng
Cn,nhóm, clớp đánh vần.
-cn, n, Clớp đánh vần, đọc trơn từ lạ.
Có âm đôi yê với n, giống nhau âm n ở cuối. khác nhau âm đôi yê (y dài) iên (I ngắn)
Cn, nhóm, clớp đánh vần.
- cn-n-cl đọc trơn cả bài trên bảng
- C/nhân, nhóm, c/lớp đọc câu ứng dụng.
Cả lớp viết bài ở vỡ tập viết.
HS viết bài trên bảng.
Ca nhân đọc nối tiếp
Thứ sáu, ngày:. tháng . năm 2012
LUYỆN (TĐ)
Bài: uôn – ươn.
I. Mục Tiêu:
- HD HS đọc viết được: uôn – ươn - chuồn chuồn; vươn vai. Đọc được các từ và câu ứng dụng.
II. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1. Ổn định:
2. KT bài củ:
- Gọi HS đọc lại bài buổi sáng: uôn, ươn, chuồn chuồn, vươn vai.
Nhận xét KT.
3. Dạy bài mới:
* Dạy vần uôn:
Nhận diện vần uôn: so sánh uôn với iên.
Đánh vần: uô - nờ uôn.
Nhận diện cấu tạo tiếng chuồn.
Đánh vần: chờ - uôn. Chuôn huyền chuồn.
Đánh vần đọc trơn từ chuồn chuồn.
Từ ứng dụng: cuộn dây, ý muốn.
* Dạy vần ươn: Quy trình ạy tương tự như dạy vần uôn.
Nhận diện: ươn so sánh ươn với uôn
Đánh vần đọc trơn từ:
Ươ – n – ươn
Vờ - ươn – vươn: vươn vai.
- Từ ứng dụng: con lươn; cuộn dây; ý muốn; vườn nhãn.
- Câu ứng dụng: 
Mùa thu bầu trời nhỏ cao hơn lũ.
Chuồn chuồn ngẩn ngơ bay lượn.
- HD HS đọc câu ngắt nghỉ đúng.
- HD HS viết bài vào vỡ 1.
4. Củng cố:
- Gọi HS đọc lại toàn bài trên bảng.
- Nhận xét tiết học.
5. Dặn dò: Về đọc lại bài, Chuẩn bị bài sau.
Hát.
- Cá nhân đọc bài.
- có âm đôi uô và n. Giống nhau n, khác nhau âm đôi uô – iê
- Cá nhân, nhóm, c/lớp đánh vần.
- Ca nhân, nhóm, c/lớp đánh vần đọc trơn từ khoá.
Có âm đôi ươ với n, giống nhau n, khác nhau âm đôi ươ uô.
- Đọc c/nhân, nhóm, cả lớp.
- Đọc c/nhân, nhóm, cả lớp.
- cá nhân đọc nối tiếp.
To¸n 
TiÕt 47 ¤n bµi: phÐp trõ trong ph¹m vi 6 .
I. Môc tiªu :
	 Gióp HS cñng cè vÒ:
 - PhÐp trõ trong ph¹m vi 6 .BiÕt so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi ®· häc.
	- BiÕt biÓu thÞ t×nh huèng trong tranh b»ng c¸c phÐp tÝnh thÝch hîp.
II. §å dïng d¹y häc : 
	1. GV: VBT to¸n 1, tranh vÏ bµi tËp 4
	2. HS : B¶ng con, vë « li.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1 æn ®Þnh tæ chøc :
2. KiÓm tra bµi cò : 
- GV cho 2 HS ®äc b¶ng trõ 6
- C¶ líp lµm b¶ng con: 6 - 1 =...
 6 - 2 =...
- GV nhËn xÐt 
3. Bµi míi:
 a. Giíi thiÖu bµi.
 b. H­íng dÉn lµm bµi tËp.
 Bµi 1. TÝnh:
 6
 5
 6 
 4
 6
 3
 6
 2
 6
 1
6
0
...
...
...
...
...
...
- Cho HS nªu yªu cÇu
- GV cho HS nªu c¸ch lµm, yªu cÇu HS lµm b¶ng con.
- GV nhËn xÐt ghi kÕt qu¶ lªn b¶ng
 Bµi 2. ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm:
5+1=...
1+...=6
6-5=...
6-1=...
4+2=...
...+4=6
6-2=...
6-4=...
3+3=...
...+3=6
6-3=...
6-...=3
 - GV cho HS nªu yªu cÇu 
- GV cho HS ch¬i trß ch¬i, 3 nhãm, mçi nhãm 4 hs, mçi nhãm lµm 1 cét
- GV nhËn xÐt 
Bµi 3. TÝnh:
6-5-1=...
6-1-5=...
6-4-2=...
6-2-4=...
6-3-3=...
6 – 6 =...
- GV cho HS nªu yªu cÇu 
- Cho HS nªu c¸ch lµm.
- GV cho HS lµm bµi vµo vë
- GV chÊm 1 sè bµi
Bµi 4. > < = ?
6 – 5 ... 6
6 – 4 ... 1
5 – 2 ... 3
6 – 1 ... 4 + 1
5 – 3 ... 5 – 2
6 – 3 ... 6 – 2 
- GV cho HS nªu yªu cÇu 
- Cho HS nªu c¸ch lµm.
- GV cho HS lµm bµi vµo vë
- GV chÊm 1 sè bµi
Bµi 5. ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp:
- GV cho hs quan s¸t tranh, nªu bµi to¸n, nªu phÐp tÝnh thÝch hîp.
- GV nhËn xÐt
4. Cñng cè, dÆn dß:
- Thi ®äc thuéc b¶ng trõ trong ph¹m vi 6
- GV nhËn xÐt giê häc.
- VÒ nhµ «n l¹i bµi.
- HS h¸t 1 bµi 
- HS thùc hiÖn - nhËn xÐt 
- HS lµm b¶ng con
- NhËn xÐt 
 6
 5
 6 
 4
 6
 3
 6
 2
 6
 1
6
0
 1
 2
 3
 4
 5
6
- HS nªu yªu cÇu 
- HS nªu c¸ch lµm
- HS ch¬i trß ch¬i, lªn b¶ng ®iÒn kÕt qu¶
5 + 1 = 6
1 + 5 = 6
6 – 5 = 1
6 – 1 = 5
4 + 2 = 6
2 + 4 = 6
6 – 2 = 4
6 – 4 = 2
3 + 3 = 6
3 + 3 = 6
6 – 3 = 6
6 – 3 = 3
- Nªu yªu cÇu
- HS lµm bµi vµo vë
- 3 HS lªn b¶ng ch÷a bµi
- NhËn xÐt bµi cña b¹n
6 – 5 – 1=0
6 – 1 – 5=0
6 – 4 – 2=0
6 – 2 – 4=0
6 – 3 – 3 =0
6 – 6 = 0
- Nªu yªu cÇu
- HS lµm bµi vµo vë
- 2 HS lªn b¶ng ch÷a bµi
6 – 5 < 6
6 – 4 > 1
5 – 2 = 3
6 – 1 = 4 + 1
5 – 3 < 5 – 2
6 – 3 < 6 – 2 
- NhËn xÐt bµi cña b¹n
- HS nªu bµi to¸n:
a.Cã 6 con vÞt ë d­íi ao, 1 con vÞt ch¹y lªn bê. Hái d­íi ao cßn l¹i mÊy con vÞt ?
- HS nªu, viÕt phÐp tÝnh:
 6 - 1 = 5
b.Cã 6 con chim, 2 con bay ®i. Hái cßn l¹i mÊy con chim ?
- HS nªu, viÕt phÐp tÝnh:
 6 - 2 = 4
- HS ®äc thuéc b¶ng trõ 6
- HS l¾ng nghe
 KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 13
 Tuaàn 13
Thöù/ ngaøy
Moân daïy
Tieát
 Teân baøi daïy
 2
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Toán
121
122
49
Bài 51 luyện đọc :ôn tập
T2 luyện viết
Phép cộng trong phạm vi 7
 3
Tiếng Việt
Toán 
123
50
Bài 52 Luyện đọc- viết:ong ông
Phép trừ trong phạm vi 7
 4
Tiếng Việt
Tiếng Việt 
Thủ công
125
126
Bài 53;ăng âng
Luyện viết
Các qui ước cơ bản về gấp hình
 5
Tieáng vieät
Toaùn
127
51
Bài 54: ung ưng
Luyện tập
 6
Tieáng vieät
Toaùn
Đạo đức
129
130
52
Tập viết tuần 11
Phép cộng trong phạm vi 8
Nghiêm trang khi chào cờ (t2)
 TUẦN 13
Thứ hai, ngày:. tháng .. năm 2012
TOÁN (LT)
Bài: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 7.
I.Mục Tiêu:
- Thuộc bảng cộng, biết làm tính cộng trong phạm vi 7, viết được phép tính theo hình vẽ.
II. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1. Ổn định: Hát.
2. KT bài củ: Gọi HS lên bảng làm bài.
-
+
-
+
----
----
----
----
----
+
-
----
	1	6	3	6	0	6	1 + 3 + 2 = 6
	5 	3	3	6	6	6	6 – 1 – 3 = 2.
	6	3	6	0	6	0
KT vài HS dưới lớp bảng cộng,trừ trong phạm vi 6
Nhân xét KT
3.Dạy bài mới:
- HD HS thực hành làm bài ở VBT
Bài 1:Tính:HD HS thực hiện phép cộng trong phạm vi 7.theo tính dọc.yc HS làm bài vào VBT
+
+
+
+
----
----
----
----
----
+
+
----
	6	5	4	3	2	1
	1	2	3	4	5	6
	7	7	7	7	7	7
Bài 2: Tính HD HS củng cố về tính chất của phép cộng: 1 số + với 0, 0 +với 1số. Sau đó yêu cầu HS làm bài vào vỡ BT.
	0 + 7 = 7	1 + 6 = 7	2 + 5 = 7	3 + 4 = 7
	7 + 0 = 7	6 + 1 = 7 	5 + 2 = 7	4 + 3 = 7
Bài 3: HD HS làm bài nhưng nhắc nhỡ HS phải tính từ trái sang phải. Yêu cầu HS làm bài vào vỡ BT.
	1 + 5 + 1 = 7	1 + 4 + 2 = 7	3 + 2 + 2 = 7
	2 + 3 + 2 = 7	2 + 2 + 3 = 7	5 + 0 + 2 = 7.
Bài 4: HD HS viêt phép tính vào ô trống.
a/ Có 6 quả táo thêm 1 quả táo: 6 + 1 = 7.
b/ Có 4 con chim thêm 3 con chim: 4 + 3 = 7.
Bài 5: HD HS nối hình với phép tính thích hợp.
- Yêu cầu HS nối hình với phép tính:
*	* * *	* * * *	 * * *
	 *	 *
	* * *	 * *	* * *
2 + 5 = 7	1 + 6 = 7	3 + 4 = 7
4. Củng cố: Hỏi lại tên bài
- Gọi HS đọc bảng cộng 7
- Nhận xét bài học.
5. Dặn dò: Về xem lại bài.
LUYỆN TẬP (ĐỌC)
Bài: ÔN TẬP
I. Mục Tiêu:
- HS đọc được các vàn vừa học có kết thức bằng n, các từ ngữ và câu ứng dụng. từ bài 44 đến bài 57.
- Viết được các vần, các từ ngữ ứng dụng từ bài 44 đến bài 57.
II. Các hoạt động Dạy học chủ yếu:
1. Ổn định:
2. KT bài củ:
3. Dạy bài mới:
- Ôn các vần có âm n ở cuối
- Treo bảng ôn:
 a n
a n e n
ă ê
â i
o iê
ô yê
ơ uô
u ươ
- Ghép âm thành vần.
an en
ăn ên
ân in
on iên
ôn yên
ơn uôn
un ươn
- HDHS đọc từ ngữ ứng dụng: Cuộn dây – con vượn – thôn bản.
- HDHS đọc câu ứng dụng:
Gà mẹ dẫn đàn ga con ra bãi ngô.
Gà con vừa chơi vừa chờ mẹ sẽ cỏ bới giun.
Hát
- cá nhân đọc các âm ở bảng ôn.
- cá nhân ghép a – n; an.
- cá nhân, nhóm, cả lớp đọc các vần vừa ghép dược ở bảng ôn.
- Cho HS đọc từ ứng dụng và câu ứng dụng. Đọc cá nhân, nhóm, cả lớp.
4. Củng cố: Hỏi lại tên bài vừa học.
Gọi HS đọc lại bài trên bảng.
Nhận xét tiết học.
5. Dặn dò: Về đọc lại bài.
Thứ ba, ngày:. tháng 11 năm 2012
TOÁN (LT)
Bài: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 7
I. Mục Tiêu:
Thuộc bảng trừ, biết làm tính trừ trong phạm vi 7, viết được phép tính thích hợp theo hình vẽ.
II. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1. Ổn định: Hát
2. KT bài củ:
- Gọi HS lên bảng làm bài cá nhân.
+
+
+
+
----
----
----
----
----
+
+
----
	5	4	6	3	2	1
	2	3	1	4	5	6
	7	7	7	7	7	7
Nhận xét KT.
3. Dạy bài mới:
- HD HS thự hiện làm BT trong vỡ BT.
Bài 1: HD HS viết phép tính vào ô trống nhưng đã có dấu ghi sẳn, yêu cầu HS chỉ điền số theo hình vẽ: VD: có 7 chấm tròn đã gạch đi 1 chấm vậy còn lại mấy chấm? (6 chấm) vậy các em sẽ viết: 7 – 1 = 6; 7 – 2 = 5; 7 – 3 = 4; 7 – 4 = 3; 7 – 5 = 2; 7 – 6 = 1.
Bài 2: HD HS tính theo cột dọc yêu cầu HS làm bài vào vỡ BT.
-
-
-
-
----
----
----
----
----
-
-
----
	7	7	7	7	7	7
	6	5	4	3	2	1
	1	2	3	4	5	6
Bài 3: HD HS củng cố về phép trừ trong phạm vi 7.
	7 – 4 = 3	7 – 3 = 4	7 – 2 = 5	7 – 6 = 1
	7 – 1 = 6	7 – 0 = 7	7 – 5 = 2	7 – 7 = 0
Bài 4:
HD HS tính từ trái sang phải sau đó yêu cầu HS làm bài vào Vỡ BT
	7 – 4 – 2 = 1	7 – 3 – 1 = 3	7 – 4 – 1 = 2
	7 – 5 – 1 = 1	7 – 1 – 3 = 3	7 – 2 – 4 = 1
Bài 5: HD HS xem hình rồi viết phép tính vào ô trống. Yêu cầu HS làm bài vào vỡ BT.
	7 – 3 = 4	7 – 2 = 5
4. Củng cố: Hỏi lại tên bài vừa học.
- Gọi HS đọc lại phép trừ trong phạm vi 7
- Nhận xét tiết học.
5. Dặn dò: Về học thuộc lòng các phép tính trong phạm vi 7.
TiÕng ViÖt
TiÕt 61 ¤n bµi: ong «ng
I. Môc tiªu : 
- HS ®äc vµ viÕt ®ùîc: ong, «ng, c¸i vâng, dßng s«ng.
- HS ®äc- viÕt ®ùîc c¸c tõ øng dông, c©u øng dông .
- HS lµm c¸c bµi tËp: Nèi, ®iÒn tõ.
- HS cã ý thøc häc tËp bé m«n .
II. §å dïng d¹y häc : 
GV: B¶ng phô ghi bµi tËp.
HS : B¶ng con – SGK – Vë « li.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
1. æn ®Þnh tæ chøc:
2. KiÓm tra bµi cò:
C¶ líp viÕt b¶ng con: ong, «ng, c¸i vâng, dßng s«ng.
- GV nhËn xÐt 
3. Bµi míi:
 a. Giíi thiÖu bµi.
 b. Hưíng dÉn «n bµi.
* §äc bµi trong SGK.
- GV cho HS më SGK ®äc bµi 
- GV cho HS ®äc thÇm 1 lÇn .
- GV cho c¶ líp ®äc ®ång thanh 1 lÇn toµn bé bµi ®äc.
- GV cho HS ®äc c¸ nh©n bµi ®äc 
- GV nhËn xÐt .
* LuyÖn viÕt b¶ng con .
- GV ®äc cho HS viÕt b¶ng con: con ong, vßng trßn, c©y th«ng, c«ng viªn.
 - GV uèn n¾n gióp ®ì c¸c em cßn chËm 
- GV nhËn xÐt .
* Lµm bµi tËp
+ Bµi tËp 1 : Nèi
MÑ kho
Cha ch¬i
BÐ th¶
cÇu l«ng.
bãng bay.
c¸ bèng.
- GV cho HS nªu yªu cÇu .
- GV cho HS ®äc tõ
- GV cho HS nèi víi tiÕng thÝch hîp .
- Cho HS thùc hiÖn trªn b¶ng líp råi nªu kÕt qu¶ .
- GV nhËn xÐt
+ Bµi tËp 2: §iÒn «ng hay ong?
con c... chong ch..... nhµ r....
- Nªu yªu cÇu 
- Tæ chøc cho hs ch¬i trß ch¬i, thi gi÷a c¸c tæ xem tæ nµo ®iÒn nhanh vµ ®óng
- Cho HS nªu kÕt qu¶ - nhËn xÐt .
+ Bµi tËp 3: ViÕt vë « li. 
- GV nªu yªu cÇu .
- GV ®äc cho HS viÕt : 
 Sãng nèi sãng
 M·i kh«ng th«i
 Sãng sãng sãng
 §Õn ch©n trêi.
- GV gióp ®ì nh÷ng HS viÕt cßn yÕu
- GV chÊm 4-5 bµi
4. Cñng cè, dÆn dß: 
- Thi t×m tiÕng cã vÇn «ng, ong
- GV nhËn xÐt giê.
- DÆn dß : vÒ nhµ «n l¹i bµi 
- HS h¸t 1 bµi
- HS viÕt b¶ng con theo tæ
- HS më SGK 
- HS ®äc thÇm 1 lÇn .
- C¶ líp ®äc ®ång thanh 
- HS thi ®äc c¸ nh©n – nhËn xÐt .
- HS nghe-viÕt vµo b¶ng con :
- HS nhËn xÐt bµi cña nhau .
- HS nªu yªu cÇu 
- HS ®äc tiÕng – t×m tiÕng thÝch hîp ®Ó nèi
MÑ kho
Cha ch¬i
BÐ th¶
cÇu l«ng.
bãng bay.
c¸ bèng.
- HS nªu yªu cÇu 
- Thi lµm trªn b¶ng con
- KÕt qu¶ : con c«ng, chong chãng, nhµ r«ng.
- HS nghe – viÕt bµi vµo vë theo yªu cÇu
- HS viÕt bµi. Sóng nối sóng
 Mãi không thôi
 Sóng sóng sóng
 Đến chân trời.
- «ng: th«ng, h«ng, t«ng,...
- ong: câng, trong, nong,...
Thư tư, ngày. tháng 11 năm 2012:
LUYỆN TẬP VIẾT
Bài: ăng – âng.
I. Mục Tiêu:
- HS đọc viết được ăng – âng, măng tre, nhà tầng. Đọc được các từ và câu ứng dụng.
II. Các hoạt động Dạy học chủ yếu:
1. Ổn định:
2. KT bài củ:
- Gọi HS đọc lại bài vừa học ăng – âng, măng tre, nhà tầng.
- Nhận xét KT.
3. Dạy bài mới:
* Dạy vần ăng: 
Nhận diện vần ang. So sánh: ăng – ông. Đánh vần: ă - ngờ ăng.
Nhận diện cấu tạo tiếng măng. Đánh vần: mờ - ăng – măng.
Đánh vần đọc trơn từ măng tre.
* Dạy vần âng: Quy trình tương tự như dạy vần ăng.
- Nhận diện vần âng.
- So sánh ăng với âng.
- Đánh vần, đọc trơn: ơ ngờ âng, tơ – âng – tâng huyền tầng. nhà tầng.
- Dọc từ ứng dụng: rặng dừa, vầng trăng, phẳng lặng, nâng niu.
Yêu cầu HS đọc trơn lại cả bài trên bảng.
- Luyện viết: ăng, âng, măng tre, nhà tầng.
- HD HS viết bài vào vỡ 1
4. Củng cố: Hỏi tên bài vừa học.
- Gọi HS đọc lại bài trên bảng.
Nhận xét tiết học.
5. Dặn dò: Về xem lại bài. Xem trước bài ung – ưng
Hát.
- Giống ng khác ă – ô.
- Cá nhân, nhóm, c/lớp đánh vần.
- c/nhân, nhóm, c/lớp đánh vần đọc trơn từ măng tre
- Cá nhân, nhóm, cả lớp đọc.
- HS viết vào vỡ Tập Viết.
Cá nhận đọc bài.
Thứ năm, ngày:. thnags 11 năm 2012
TOÁN (LT)
Bài: LUYỆN TẬP
I. Mục Tiêu:
- Thực hiện được các phép trừ trong phạm vi 7.
- Làm các BT ở trong vỡ BT.
II. Các hoạt động Dạy học chủ yếu:
1. Ổn định: Hát.
2. KT bài củ:
- Gọi HS lên bảng làm bài
-
-
	7	7	7 – 5 =	7 – 3 – 2 =
	6	4	7 – 7 =	7 – 6 – 1 =
- Nhận xét KT.
3. Dạy bài mới: HD HS thực hiện làm bài vào vỡ BT.
Bài 1: HD HS củng cố lại (+/-) trong phạm vi 7. sau đó yêu cầu HS làm bài vào vỡ BT.
+
+
-
+
----
----
----
----
----
-
-
----
+
+
+
-
----
----
----
----
----
-
-
----
	7	2	4	7	3	6
	5	5	3	4	3	3
	2	7	7	3	6	3
	4	3	7	6	 7	7
	1	4	0	1	 2	6
	3	7	7	7	 5	1
Bài 2: HD HS củng cố lại tính chất phép cộng, phép trừ, mối quan hệ phép (+) phép trừ (-). Sau đó yêu cầu HS làm bài vào vỡ BT.
	4 + 3 = 7	5 + 2 = 7	6 + 1 = 7
	3 + 4 = 7	2 + 5 = 7 	1 + 6 = 7
	7 – 4 = 3	7 – 5 = 2	7 – 6 = 1
	7 – 3 = 4	7 – 2 = 5	7 – 1 = 6
Bài 3: HD HS dựa vào bảng cộng, trừ trong phạm vi 7 để tìm số chưa biết. Sau đó yêu cầu HS làm bài vào vỡ BT.
	2 + 5 = 7	6 + 1 = 7	7 – 6 = 1	6 + 1 = 7
	7 – 3 = 4	1 + 4 = 5	7 – 5 = 2	6 + 0 = 6
	4 + 3 = 7	5 + 2 = 7	5 – 3 = 2	7 – 6 = 1
	7 – 2 = 5	7 – 1 = 6	7 – 3 = 4	7 – 0 = 7
Bài 4: Điền dấu HD HS so sánh rồi điền dấu thích hợp vào ô chấm. yêu cầu HS làm bài vao vỡ BT
	3 + 4 > 6	6 + 1 > 6	6 + 1 > 6
	3 + 4 = 7	5 + 2 > 6	7 – 5 < 3
	7 – 4 < 4	7 – 2 = 5	7 – 6 = 1
Bài 5: HD HS viết phép tính vào ô trống.
Trong tranh có 7 con vịt, có mấy con ở dưới nước? có mấy con ở trên bờ? Vậy chúng ta phải viết phép tính gì? (7 – 5 = 2)
4. Củng cố: Hỏi lại tên bài.
- Cho HS thi đua làm đúng nhanh các phép tính.
- Nhận xét tiết học.
5. Dặn dò: Về đọc thuộc các phép cộng, phép trừ trong phạm vi 7.
LUYỆN TẬP VIẾT.
Bài: NỀN NHÀ – NHÀ IN –CÁ BIỂN – YÊN NGỰA - CUỘN DÂY.
I. Mục Tiêu: 
- HS viết đúng các chử: nền nhà, nhà in, cá biển, yên ngựa, cuộn dây, kiểu chữ viết thường vừa theo vỡ Tiếng Việt 1 tập 1.
- Rèn HS tính cẩn thận.
II. Các hoạt động Dạy học chủ yếu:
1. Ổn định:
2. KT bài củ:
3. Dạy bài mới:
* HD HS viết chử
- Cho HS xem chử viết mẫu: NỀN NHÀ.
- Phân tích cấu tạo từ nền nhà.
- Gv HD quy trình viết chữ (ở chử mẫu) viết liền nét giữa các con chử với nhau. Gv viết mẫu từ nền nhà.
- Nhận xét chử viết ở bảng con của HS.
- HD các từ còn lại tương tự như hướng ãn từ nền nhà.: nhà in, cá biển, yên ngựa, cuộn dây.
* HD HS viết chử ở vở tập viết.
- Nhắc nhửo tư thế ngồi viết.
- Viết cẩn thận đúng theo mẫu chử trong vở.
- Thu vở, chấm bài, Nhận xét.
4. Củng cố: Hỏi lại tên bài
Chọn 1 số bài viết của HS nhận xét, Tuyên dương.
5. Dặn dò: Về tập viết lại các tiếng - từ sai nhiều nếu có.
Hát.
- QS mẫu.
- Có 2 tiếng, tiếng nền, tiếng nhà, tiếng nhà có âm nh, âm a, dấu huyền.
- cả lớp viết vào bảng con.
- cả lớp viết bài làm vào vỡ Tập Viết.09/10/2012
Thứ sáu, ngày:. tháng 11 năm 2012
LUYỆN TẬP ĐỌC
Bài: ung – ưng
I. Mục Tiêu:
- HS đọc viết được: ung, ưng, bông súng, sừng hươu.
- Đọc được từ ngữ và câu ứng dụng.
II. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1. Ổn định:
2. KT bài củ:
- Gọi HS dọc lại bài vừa học: ung, ưng, bông súng, sừng hươu. Và câu ứng dụng.
- Nhận xét KT.
3. Dạy bài mới:
* Dạy vần ung:
Nhận diện vần ung, so sánh ung với âng.
Đánh vần: u - ngờ - ung. 
Nhận diện cấu tạo tiếng súng
Đánh vần: sờ - ung . sung sắc súng.
* Dạy vần ưng: quy trình dạy tương tự như vần ung.
- So sánh ung và ưng.
- Đánh vần đọc trơn: ư - ngờ - ưng - sờ - ưng – sưng huyền sừng. Sừng hươu.
- Đọc trơn cả bài trên bảng: cây súng, cả gừng, vui mừng, trung thu.
Câu ứng dụng:
Không sơn mà đỏ.
Không gõ mà kêu.
Không khều mà rụng.
Gọi HS đọc bài trên bảng.
HD HS viết bài vào vỡ 1
HD HS chăm sóc bảo vệ rừng.
4. Củng cố:
- Gọi HS đọc lại bài trên bảng.
- Nhận xét tiết học.
5. Dặn dò: Về đọc lại bài. chuẩn bị bài sau.
Hát.
- Cá nhân đọc bài.
Có âm u với âm ng, giống nhau âm ng khác nhau u và â.
- Cá nhân, nhóm, cả lớp đánh vần.
- Cá nhân, nhóm, c

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop1 chieu tuan 1213.doc