Giáo án lớp 1 - Tuần 22 (dạy sáng) - Giáp Thị Chính - Trường TH Cẩm Lý

I.Mục đích yêu cầu:

- Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng p

- Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV:

“ Cá mè ăn nổi

 Cá chép ăn chìm

 Con tép lim dim

 Trong chùm rễ cỏ

 Con cua áo đỏ

 Cắt cỏ trên bờ

 Con cá múa cờ

 Đẹp ơi là đẹp”.

- Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: “ Ngỗng và tép”

II.Đồ dùng dạy – học: - Bộ ghép chữ

III.Các hoạt động dạy – học:

 

doc 11 trang Người đăng honganh Lượt xem 1056Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 1 - Tuần 22 (dạy sáng) - Giáp Thị Chính - Trường TH Cẩm Lý", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Thø hai, ngµy 24 th¸ng 1 n¨m 2010
 Chµo cê
 .
 Häc vÇn
 Bµi90: ¤n tËp
I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc viết một cách chắc chắn các vần kết thúc bằng p
- Đọc đúng từ ngữ và câu ứng dụnGV: 
“ Cá mè ăn nổi
 Cá chép ăn chìm
 Con tép lim dim
 Trong chùm rễ cỏ
 Con cua áo đỏ
 Cắt cỏ trên bờ
 Con cá múa cờ
 Đẹp ơi là đẹp”.
- Nghe hiểu và kể lại tự nhiên chuyện kể: “ Ngỗng và tép”
II.Đồ dùng dạy – học: - Bộ ghép chữ
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung bài
Cách tiến hành
A.KTBC: (4 phút)
- Đọc bài 89
- Viết: tấm liếp, giàn mướp
B.Bài mới:
1,Giới thiệu bài: (2 phút)
2,Ôn tập
a-Ôn tập các vần đã học: (12 phút)
p
a
ap
ă
ăp
â
o
ô
ơ
u
b-Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút)
 đầy ăp đón tiếp ấp trứng
Nghỉ giải lao: 
 c-Viết bảng con: (7 phút)
đón tiếp ấp trứng
3,Luyện tập 
a-Luyện đọc bảng, Sgk: (16 phút)
“ Cá mè ăn nổi
 Cá chép ăn chìm
 Con tép lim dim
 Trong chùm rễ cỏ
 Con cua áo đỏ
 Cắt cỏ trên bờ
 Con cá múa cờ
 Đẹp ơi là đẹp”.
b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút)
đón tiếp, ấp trứng
c-Kể chuyện: Ngỗng và tép
 (10 phút)
*ý nghĩa: 
4,Củng cố – dặn dò: (2 phút)
2HS: Đọc bài 
- Viết bảng con ( cả lớp)
GV: Nhận xét, đánh giá
GV: Giới thiệu trực tiếp
HS: Nêu các vần kết thúc bằng p đã học trong tuần
GV: Ghi bảng ôn ( bảng phụ)
HS: Đọc( cá nhân, đồng thanh)
GV: Giới thiệu bảng ôn
HS: Lần lượt lập các vần dựa vào mẫu.
- Đọc vần vừa lập được( nối tiếp, nhóm, cả lớp)
GV: Lắng nghe, sửa lỗi phát âm cho HS
HS: Đọc từ ứng dụng (cá nhân, nhóm)
GV: Giải nghĩa từ
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Đọc bài trên bảng , quan sát T3 (Sgk)
GV: Nhận xét tranh, giải thích câu ứng dụng
HS: Đọc câu ứng dụng, đọc bài SGK theo nhóm cá nhân – cả lớp
HS: Viết bài trong vở tập viết
GV: Quan sát, uốn nắn.
GV: Kể lần 1 cho HS nghe
- Kể lần 2 kết hợp chỉ tranh minh họa
GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh 
Tranh 1: 
Tranh 2: 
Tranh 3: 
Tranh 4: 
- Kể theo từng tranh ( HS khá)
- HS khác nhắc lại lời kể của bạn, của cô
H+GV: Nhận xét, bổ sung, chốt lại ý nghĩa.
HS: Nhắc lại ý nghĩa( 1 em)
GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh đọc bài và kể lại câu chuyện ở buổi 2
 To¸n
 Gi¶i to¸n cã lêi v¨n
I.Mục tiêu: Giúp học sinh
- Bước đầu nhận biết các việc thường làm khi giải toán có lời văn
+ Tìm hiểu bài
+ Giải bài toán
- Tập giải 1 số bài toán có lời văn đơn giản
II.Đồ dùng dạy – học: Th­íc, BTH,B¶ng phô.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
Các thức tiến hành
A. Kiểm tra bài cũ: 4P
- Có 3; thêm 5
 Hỏi tất cả có ?
HS: nêu miệng kết quả
- H - GV: nhận xét, đánh giá
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài 1P
2. Nội dung 32P
a) Giới thiệu cách giải và trình bày lời giải bài toán có lời văn
- Tìm hiểu bài
+ Bài toán đã cho biết những gì?
+Bài toán hỏi gì?
- Giải bài toán
+ Thực hiện PT để tìm điều chưa biết nêu trong câu hỏi.
+ Trình bày bài giải( Nêu câu lời giải. phép tính để giải bài toán, đáp số)
b) Thực hànHS:
Bài 1: Giải toán
Bài giải
Cả hai bạn có:
4 + 3 = 7 ( quả bóng)
 Đáp số: 7 quả bóng
Nghỉ giải lao
Bài 2: Tóm tắt
 Có: 6 bạn
 Thêm: 3 bạn
 Có tất cả: ... bạn?
Bài 3: 
Bài giải
Đàn vịt có số vịt là:
5 + 4 = 9 ( con )
 Đáp số: 9 con
3. Củng cố, dặn dò: 3P
 GV: Giới thiệu qua kiểm tra bài cũ.
GV: Nêu yêu cầu bài toán
- HD học sinh phân tích đề toán và tóm tắt
GV: HD học sinh giải bài toán( như SGK)
 5 + 4 = 9 ( con)
HS: Nêu lại cách giải bài toán có lời văn
HS+GV: Nhận xét, bổ sung.
GV: Chốt lại
GV: Nêu yêu cầu, HD học sinh cách thực hiện
HS: Làm bài vào vở( 2 bước)
- Lên bảng thực hiện 
GV: Quan sát, uốn nắn
HS+GV: Nhận xét, bổ sung
GV: Nêu yêu cầu BT
HS: Trao đổi nhóm đôi
Làm bài vào vở
Lên bảng chữa bài
HS+GV: Nhận xét, chữa bài.
GV: Đọc đề bài
HS+GV: Phân tích, tóm tắt
HS: Nêu miệng cách giải
- Lên bảng chữa bài
HS+GV: Nhận xét, bổ sung, chữa bài
GV: Nhận xét giờ học.
GV: Chốt lại nội dung bài
HS: Ôn lại bài và làm BT ở nhà
..
 Thø n¨m, ngµy 27 th¸ng 1 n¨m 2010
 ThÓ dôc (bs)
¤n Bµi thÓ dôc - trß ch¬i vËn ®éng
I. Môc tiªu :
- ¤n 5 ®éng t¸c thÓ dôc ®· häc. Yªu cÇu thùc hiÖn ®­îc ®éng t¸c ë møc ®é t­¬ng ®èi chÝnh x¸c.
- Lµm quen víi trß ch¬i " Nh¶y ®óng, nh¶y nhanh ". Yªu cÇu b­íc ®Çu biÕt c¸ch nh¶y.
II. §Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn :
 - Trªn s©n tr­êng. GV chuÈn bÞ cßi vµ kÎ « chuÈn bÞ cho trß ch¬i.
III. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp :
1. PhÇn më ®Çu (7’)
- GV phæ biÕn yªu cÇu bµi häc. GV ®Ó c¸n sù líp tËp hîp líp.
- HS ®øng t¹i chç vç tay, h¸t.
- Ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc trªn ®Þa h×nh ë s©n tr­êng 40 - 60 m.
2. PhÇn c¬ b¶n.(20’)
- ¤n 5 ®éng t¸c ®· häc : 2 - 4 lÇn, mçi ®éng t¸c 2 x 4 nhÞp. Xen kÏ gi÷a 2 lÇn, GV nhËn xÐt, söa ch÷a uèn n¾n ®éng t¸c sai.
- ¤n tËp hîp hµng däc, dãng hµng, ®iÓm sè : 2- 3 lÇn.LÇn 1, tõ ®éi h×nh tËp thÓ dôc GV cho gi¶i t¸n sau ®ã cho tËp hîp. LÇn 2 - 3, c¸n sù ®iÒu khiÓn, GV gióp ®ì.
- Trß ch¬i : " Nh¶y ®óng, nh¶y nhanh" : 1 -2 lÇn.
3. PhÇn kÕt thóc (8’)
- HS ®øng t¹i chç vç tay h¸t.
- Trß ch¬i håi tÜnh.
- GV cïng HS hÖ thèng bµi häc. DÆn dß HS chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau.
 Häc vÇn
 Bµi92: oai – oay
I.Mục đích yêu cầu: - Học sinh đọc, viết đúnGV: oai, oay, điện thoại, gió xoáy
- Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: 
 “ Tháng chạp là tháng trồng khoai
 Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà
Tháng ba cày vỡ ruộng ra
Tháng tư làm mạ, mưa sa đầy đồng”.
- Phát triển theo chủ đề: “ Ghế đẩu, ghế xoay, ghế tựa”
II.Đồ dùng dạy – học:
§iÖn tho¹i, khoai lang, BTH.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
Cách thức tiến hành
A.KTBC: 4P
- Đọc: Bài 91 (SGK)
- Viết: oa, oe, hoạ sĩ, múa xoè
B.Bài mới: 31P
1.Giới thiệu bài: 
2.Dạy vần:
a) Nhận diện vần oai - oay 
b) Phát âm và đánh vần 
 ip up
nhịp búp
 bắt nhịp búp sen
Nghỉ giải lao
c) Viết bảng con 
oai, oay, điện thoại, gió xoáy
d) Đọc từ ứng dụng 
 quả xoài hí hoáy
 khoai lang loay hoay
Tiết 2:
3,Luyện tập 32P
a) Luyện đọc bảng – Sgk 
“ Tháng chạp là tháng trồng khoai
 Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà
Tháng ba cày vỡ ruộng ra
Tháng tư làm mạ, mưa sa đầy đồng”.
b) Luyện viết vở tập viết 
oai, oay, điện thoại, gió xoáy
c) Luyện nói chủ đề: 
 Ghế đẩu, ghế xoay, ghế tựa
4,Củng cố – dặn dò: 3P
2HS: Đọc bài trong Sgk 
GV: Nhận xét, đánh giá
HS: Cả lớp viết bảng con 
GV: Giới thiệu vần oai - oay
*Vần oai:
GV: Vần oai gồm oa – i
HS: Đánh vần oai , ghép oai, đánh vần phân tích đọc trơn
HS: Ghép thoại, đánh vần, phân tích cấu tạo, đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh, giải nghĩa từ: điện thoại
HS: Đọc trơn, phân tích cấu tạo
*Vần oay: qui trình tương tự 
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh
GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân
GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày
HS: Viết bài vào vở
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh
GV: Đặt câu hỏi
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Tiểu kết
GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về nhà đọc bài
H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.
 To¸n
 LuyÖn tËp
I.Mục tiêu: Giúp học sinh
- Giúp HS cókĩ năng giải toán và trình bày bài giải
- Rèn kĩ năng giải toán đơn có 1 phép tính.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.
II.Đồ dùng dạy – học: Th­íc kÎ, BTH, B¶ng phô.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
Các thức tiến hành
A. Kiểm tra bài cũ: 4P
- Có 6; thêm 3
 Hỏi tất cả có ?
HS: nêu miệng kết quả
- H - GV: nhận xét, đánh giá
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài 1P
2. Luyện tập 32P
Bài 1: 
Bài giải
Có tất cả số cây là:
12 + 3 = 15 ( cây )
 Đáp số: 15 cây
Nghỉ giải lao
Bài 2:
Tóm tắt
 Có: 14 bức tranh
 Thêm: 2 bức tranh
 Có tất cả: ... bức tranh?
Bài 3: 
Bài giải
Số hình vuông và hình tròn là:
5 + 4 = 9 ( hình)
 Đáp số: 9 hình
3. Củng cố, dặn dò: 3P
 GV: Giới thiệu qua kiểm tra bài cũ.
GV: Nêu yêu cầu, 
HS+GV: Phân tích, tóm tắt BT
- Lên bảng thực hiện 
HS+GV: Nhận xét, bổ sung
GV: Nêu yêu cầu BT
HS: Phân tích, tóm tắt
- Làm bài vào vở
- Lên bảng chữa bài
HS+GV: Nhận xét, chữa bài.
GV: Nêu yêu cầu BT
HS: Phân tích, tóm tắt
- Làm bài vào vở
- Lên bảng chữa bài
HS+GV: Nhận xét, chữa bài.
GV: Nhận xét giờ học.
GV: Chốt lại nội dung bài
HS: Ôn lại bài và làm BT ở nhà
.
 Thø s¸u, ngµy 28 th¸ng 1 n¨m 2010
 To¸n
 LuyÖn tËp (tiÕp)
I.Mục tiêu: Giúp học sinh
- Giúp HS củng cố lại phép tính cộng, trừ, giải toán có lời văn
- Giải thành thạo các loại toán nói trên.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.
II.Đồ dùng dạy – học:
 bảng phụ , BTH.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
Các thức tiến hành
A. Kiểm tra bài cũ: 4P
- Có 5; thêm 5
 Hỏi tất cả có ?
HS: Thực hiện vào bảng con
H + GV: nhận xét, đánh giá
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài 1P
2. Luyện tập 32P
Bài 1: 
Bài giải
Có tất cả số quả bóng là:
4 + 5 = 9 ( quả )
 Đáp số: 9 quả
Bài 2:
Tóm tắt
 Có: 5 bạn nam
 Có: 5 bạn nữ
 Có tất cả: ... bạn?
Nghỉ giải lao
Bài 3: 
Bài giải
Tất cả có số gà là:
2 + 5 = 7 ( con)
 Đáp số: 7 con gà
Bài 4: Tính theo mẫu
a) 2cm + 3cm = 5cm
 7cm + 1cm = 8cm
b) 6cm – 2cm = 4cm
 5cm – 3cm = 2cm
3. Củng cố, dặn dò: 3P
 GV: Giới thiệu qua kiểm tra bài cũ.
GV: Nêu yêu cầu, 
HS+GV: Phân tích, tóm tắt BT
- Lên bảng thực hiện 
HS+GV: Nhận xét, bổ sung
GV: Nêu yêu cầu BT
HS: Phân tích, tóm tắt
- Làm bài vào vở
- Lên bảng chữa bài
HS+GV: Nhận xét, chữa bài.
GV: Nêu yêu cầu BT
HS: Phân tích, tóm tắt
- Làm bài vào vở
- Lên bảng chữa bài
HS+GV: Nhận xét, chữa bài.
GV: Nêu yêu cầu BT
HS: Nêu cách thực hiện
- Làm bài vào vở
- Lên bảng chữa bài
HS+GV: Nhận xét, chữa bài.
GV: Nhận xét giờ học.
GV: Chốt lại nội dung bài
HS: Ôn lại bài và làm BT ở nhà
 ..
 Häc vÇn
 Bµi 94: oang - ¨ng
I.Mục đích yêu cầu:
- Học sinh đọc, viết đúnGV: oang, oăng, vỡ hoang, con hoãng
- Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: 
 “ Cô dạy em tập viết
 Gió đưa thoảng hương nhài
 Nắng ghé vào cửa lớp
 Xem chúng em học bài”.
- Phát triển theo chủ đề: “ áo choàng, áo len, áo sơ mi”
II.Đồ dùng dạy – học:
Tranh con ho½ng, vì hoang, BTH.
III.Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
Cách thức tiến hành
A.KTBC: 4P
- Đọc: Bài 93 (SGK)
- Viết: oan, oăn, khoan, xoăn
B.Bài mới: 31P
1.Giới thiệu bài: 
2.Dạy vần:
a) Nhận diện vần oang – oăng 
b) Phát âm và đánh vần 
 oang oăng
 vỡ hoang hoẵng
 vỡ hoang con hoẵng
Nghỉ giải lao
c) Viết bảng con 
 oang, oăng, vỡ hoang, con hoẵng
d) Đọc từ ứng dụng 
 áo choàng liến thoáng
 oang oang dài ngoãng
 Tiết 2:
3,Luyện tập 32P
a) Luyện đọc bảng – Sgk 
“ Cô dạy em tập viết
 Gió đưa thoảng hương nhài
 Nắng ghé vào cửa lớp
 Xem chúng em học bài”.
b) Luyện viết vở tập viết 
 oang, oăng, vỡ hoang, con hoẵng
c) Luyện nói chủ đề: 
 áo choàng, áo len, áo sơ mi
4,Củng cố – dặn dò: 3P
2HS: Đọc bài trong Sgk 
GV: Nhận xét, đánh giá
HS: Cả lớp viết bảng con 
GV: Giới thiệu vần oang – oăng
*Vần oanGV:
GV: Vần oang gồm oa – ng
HS: Đánh vần oang , ghép oang, đánh vần phân tích đọc trơn
HS: Ghép hoang, đánh vần, phân tích cấu tạo, đọc trơn
GV: Cho học sinh quan sát tranh, giải nghĩa từ: vỡ hoang
HS: Đọc trơn, phân tích cấu tạo
*Vần oănGV: qui trình tương tự 
GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình)
HS: Viết bảng con
HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tiếng chứa vần mới
GV: Giải nghĩa từ
HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh
GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng
HS: Đọc câu ứng dụng
HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân
GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày
HS: Viết bài vào vở
HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh
GV: Đặt câu hỏi
HS: Luyện nói theo chủ đề
GV: Tiểu kết
GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về nhà đọc bài
H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.
 .
 Ho¹t ®éng tËp thÓ
I. KiÓm ®iÓm c«ng t¸c trong tuÇn .
 - Líp tr­ëng b×nh bÇu thi ®ua, xÕp lo¹i gi÷a c¸c tæ.
II. GV nhËn xÐt : 1. GV nhËn xÐt c¸c ho¹t ®éng trong tuÇn:
- GV khen ngîi nh÷ng HS ®¹t kÕt qu¶ cao trong häc tËp, viÕt ch÷ ®óng ®Ñp.
- GV nh¾c nhë HS :
 + Nh¾c nhë HS gi÷ an toµn giao th«ng trªn ®­êng ®i häc .
+ VÖ sinh c¸ nh©n : röa ch©n tay s¹ch sÏ, quÇn ¸o gän gµng, trang phôc ®Çy ®ñ.
 + VÖ sinh tr­êng líp : Tr­êng líp s¹ch sÏ, kh«ng vøt r¸c bõa b·i, quÐt dän líp häc s¹ch sÏ. 
+ NÒ nÕp ra vµo líp : Kh«ng chen lÊn, x« ®Èy nhau.
+ NÒ nÕp ho¹t ®éng gi÷a giê : TËp ®Òu, ®Ñp.
+ NÒ nÕp häc tËp.
+ Chuyªn cÇn : §i häc ®Çy ®ñ.
2. Ph­¬ng h­íng tuÇn tíi:
 - X©y dùng nÒ nÕp häc tËp tèt.
 - Thi ®ua viÕt ch÷ ®óng, ®Ñp.
 - ¤n tËp tèt chuÈn bÞ cho thi 8 tuÇn häc k× II.
..

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 22 sang.doc