Giáo án Lớp 1 - Tuần 17 - Hoàng Thị Hiên - Trường Tiểu học Khánh Thịnh

A.MỤC TIÊU

 - HS đọc được: ăt , ât, rửa mặt, đấu vật; t và câu tương đương

 - Vit được: ăt , ât, rửa mặt, đấu vật.

 - Luyệ nói t 2- 4 câu theo chủ đề: ngày chủ nhật

B.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

-GV:Tranh minh họa các từ khóa, câu ứng dụng và phần luyện nói.

-HS: SGK, bộ chữ rời, bảng con, vở tập viết 1.

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

 

doc 18 trang Người đăng honganh Lượt xem 1074Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 17 - Hoàng Thị Hiên - Trường Tiểu học Khánh Thịnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
háng 12 năm 2008.
Học vần Tiết số 
Bài 69 ăt - ât
A.MỤC TIÊU
 - HS đọc được: ăt , ât, rửa mặt, đấu vật; tõ vµ c©u øng dơng.
 - ViÕt được: ăt , ât, rửa mặt, đấu vật.
 - LuyƯn nói tõ 2- 4 c©u theo chủ đề: Ngày chủ nhật.
B.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV:Tranh minh họa các từ khóa, câu ứng dụng và phần luyện nói.
-HS: SGK, bộ chữ rời, bảng con, vở tập viết 1.
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Ho¹t ®éng cđa GV vµ HS
Néi dung
1.Ổn định
2.Bài cũ:
- Gọi hs đọc viết bài đã học.
- GV nhận xét.
3. Bài mới:
a.Giới thiệu bài:
b.Dạy vần:
*Nhận diện vần
- Vần ăt gồm mấy âm ghép lại? Ghi bảng
* đánh vần
-Đọc mẫu “ă – t - ăt”
- Yêu cầu ghép “mặt”.
- Đánh vần mờ- ăt- măt- nặng - mặt.
-Chỉnh sửa cách phát âm cho.
- Yêu cầu ghép rửa mặt.
- Đọc mẫu và gọi hs đọc.
-Cho hs xem tranh. 
*Hướng dẫn viết
-Viết mẫu và hướng dẫn cách viết 
ăt, rửa mặt
Vần ât, tiến hành như ăt
Cho hs so sánh ăt và ât
-Ghi bảng từ ứng dụng cho hs đọc
 - Đọc mẫu và gọi hs đọc
- Đọc và viết vào bảng con tiếng hót, ca hát.
- Hs ghép và phân tích .
- Hai âm ghép lại, ă trước, t sau.
- Đọc đồng thanh, tổ các nhân
- Phân tích và ghép vào bảng cài: mặt
- Luyện đọc.
-Đọc từng em.
-Hs ghép .
- Đọc cá nhân, đồng thanh, theo thứ tự và không thứ tự
-Lần lượt viết vào bảng 
- So sánh tìm ra điểm giống và khác nhau.
- Đọc và phân tích tiếng có ăt, ât.
đôi mắt bắt tay
mật ong thật thà
 Tiết 2
4. Luyện tập
a.Luyện đọc
- Chỉ bảng cho hs đọc.
- Treo tranh.
- Nhận xét , sửa chữa.
b. Luyện viết
-Viết mẫu và hướng dẫn viết.
 c.Luyện nói
-Treo tranh, Gợi ý:? Trong tranh vẽ gì?Ngày chủ nhật em thường làm gì?
?Em thấy gì trong công viên?
.Trò chơi “Ai nhanh hơn”
- Cho thi đua tìm tiếng có ăt, ât.
5. Nhận xét
- Nhận xét tiết học.
- Dặn hs xem trước bài tiếp theo.
-Đọc đồng thanh, cá nhân.
-Thảo luận nội dung tranh và đọc bài ứng dụng.
-Viết vào vở tập viết ăt, ât, đấu vật rửa mặt.
- Quan sát.
- Hs nói.
- Thi đua tìm và viết ra.
Toán Tiết 65
 Luyện tập chung
A. MỤC TIÊU
- HS biÕt cÊu t¹o cđa mçi sè trong ph¹m vi 10; viÕt ®­ỵc c¸c sè theo thø tù quy ®Þnh; viÕt ®­ỵc phÐp tÝnh thÝch hỵp víi tãm t¾t bµi to¸n.
B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 -GV: Phấn màu, 7 bông hoa, 7 lá cờ.
 -HS: Sách giáo khoa, bảng con.
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Ho¹t ®éng cđa GV vµ HS
Néi dung
1. Ổn định
2. Bài cũ: Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập.
Cả lớp làm vào giấy nháp.
Gv nhận xét, cho điểm.
3. Bài mới
 a. Giới thiệu bài: Luyện tập chung
b. Hướng dẫn HS làm bài tập.
 Bài 1: Ghi bảng bài 1 trong sách giáo khoa nêu cách làm . Gợi ý bằng cách hỏi 
? 2 bằng 1 cộng mấy? 4 bằng mấy cộng mấy?
Bài 2:
- Nêu yêu cầu 
Bài 3: a/ Đính tranh hàng trên 4 bông hoa, hàng dưới 3 bông hoa, yêu cầu nêu bài toán.
b/ ghi phần tóm tắt. Minh hoạ bằng 7 lá cờ bớt 2 lá cờ.
4. Dặn dò
-Nhận xét tiết học.
2 HS lên bảng làm bài tập.
5 + ... = 8 9 +... = 10
 Bài 1: ( cét 3, 4)
- Làm trên bảng lớp.
Bài 2:
- Ghi vào bảng con
a/ 2, 5, 7, 8, 9
b/ 9, 8, 7, 5, 2
Bài 3: 
- Nêu bài toán theo tranh và làm trên bảng lớp. 4 + 3 = 7
- Nêu bài toán, và ghi phép tính
7 – 2 = 5
	Thứ ba ngày 23 tháng 12 năm 2008
Học vần: Tiết số 
Bài 70 : ôt- ơt
A.MỤC TIÊU
 - HS đọc được: ôt, ơt, cột cờ, cái vợt; tõ vµ c©u øng dơng.
 - ViÕt được: ôt, ơt, cột cờ, cái vợt.
 - LuyƯn nói tõ 2- 4 c©u theo chủ đề: Những người bạn tốt.
B.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV:Tranh minh họa các từ khóa, câu ứng dụng và phần luyện nói.
-HS: SGK, bộ chữ rời, bảng con, vở tập viết 1
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Ho¹t ®éng cđa GV vµ HS
Néi dung
1.Ổn định
2.Bài cũ:
- Gọi hs đọc viết bài đã học.
- GV nhận xét.
3. Bài mới:
a.Giới thiệu bài:
b. Dạy vần: 
*Nhận diện vần
- Vần ôt gồm mấy âm ghép lại? Ghi bảng
* Đánh vần
-Đọc mẫu “ô- t- ôt”
- Yêu cầu ghép “cột”
- Đánh vần cờ- ôt- côt- nặng- cột.
-Chỉnh sửa cách phát âm cho.
- Yêu cầu ghép: cột cờ.
- Đọc mẫu và gọi Hs đọc.
- Cho Hs xem tranh cánh buồm.
*Hướng dẫn viết
-Viết mẫu và hướng dẫn cách viết : ôt, cột cờ
Vần ơt tiến hành như ôt
Cho Hs so sánh ôt và ơt
-Ghi bảng từ ứng dụng cho Hs đọc
 - Đọc mẫu và gọi Hs đọc.
- Đọc và viết vào bảng con đấu vật, rửa mặt.
- Hai âm ghép lại, ô trước, t sau.
- Đọc đồng thanh, tổ các nhân
- Phân tích và ghép vào bảng cài .
- Luyện đọc
-Đọc từng em 
-Hs ghép 
- Đọc cá nhân, đồng thanh, theo thứ tự và không thứ tự.
-Lần lượt viết vào bảng 
- So sánh tìm ra điểm giống và khác nhau.
- Đọc và phân tích tiếng có ôt, ơt: cơn sốt quả ớt
 xay bột ngớt mưa
Tiết 2
4. Luyện tập
a.Luyện đọc
- Chỉ bảng cho Hs đọc
- Treo tranh
- Nhận xét , sửa chữa
b. Luyện viết
-Viết mẫu và hướng dẫn viết
 c.Luyện nói
-Treo tranh, Gợi ý:? Trong tranh vẽ gì?Hãy giới thiệu tên những người bạn mà em thích nhất?Những người bạn của em có thường giúp đỡ em không?Bạn em thường giúp đỡ em những việc gì?
.Trò chơi “Ai nhanh hơn”
- Cho thi đua tìm tiếng có ôt, ơt.
5. Nhận xét
- Nhận xét tiết học.
- Dặn Hs xem trước bài tiếp theo.
-Đọc đồng thanh, cá nhân
-Thảo luận nội dung tranh và đọc bài ứng dụng:
-Viết vào vở tập viết : ơt, ôt, cột cờ, cái vợt
- Quan sát.
- Hs nói.
- Thi đua tìm và viết ra.
Đạo đức Tiết số 17
Bài 8 : TRẬT TỰ TRONG TRƯỜNG HỌC (Tiết2 )
A. MỤC TIÊU
- Nªu ®­ỵc c¸c biĨu hiƯn cđa gi÷ trËt tù khi nghe gi¶ng, khi ra vµo líp.
- Nªu ®­ỵc Ých lỵi cđa viƯc gi÷ trËt tù khi nghe gi¶ng, khi ra vµo líp.
- Thùc hiƯn gi÷ trËt tù khangra vµo líp, khi nghe gi¶ng.
( BiÕt nh¾c nhë b¹n bÌ cïng thùc hiƯn.)
B. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
-GV : Các quy định trong trường học.
- HS: vở bài tập Đạo đức 1
C.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Hoạt động 1: Thông báo kết quả thi đua
- GV khuyến khích hs nêu nhận xét việc thực hiện giữ trật tự của tổ mình trong tuần qua.
- Gọi vài hs nêu nhận xét
-GV nhận xét : Thông báo kết quả thi đua, nêu gương những tổ thực hiện tốt.
2. Hoạt động 2: Làm bài tập 3
- GV yêu cầu từng cá nhân làm bài tập 3
+ Các bạn hs làm gì trong lớp?
+ Các bạn có trật tự không? Trật tự như thế nào?
Kết luận: Trong lớp, khi cô giáo nêu câu hỏi, các bạn HS đã chăm chú nghe và nhiều bạn giơ tay phát biểu, không có bạn nào làm việc riêng.
3. Hoạt động 3: Thảo luận theo nhóm bài tập 5
- Cho hs quan sát tranh bài tập 5 và thảo luận
+ Cô giáo đang làm gì với hs ?
+ Hai bạn nam ngồi phía sau đang làm gì?
+ Việc làm đó có trật tự không? Vì sao?
+ Việc làm này có tác hại gì cho lớp?
Kết luận: Trong giờ học hai bạn này làm mất trật tự và không chăm chú học hành, việc làm này làm mất trật tự , rất đáng chê.
4. Củng cố
- Nhắc hs giữ trật tự trong trường học.
- HS nhận xét, góp ý, bổ sung ý kiến cho nhau.
- HS làm việc độc lập và trả lời câu hỏi của GV.
+ Vào học phải xếp hàng, không chơi những trò chơi quá sức, không chen lấn, xô đẩy nhau, 
-HS thảo luận
- HS trình bày trước lớp
- HS lắng nghe.
Toán : Tiết số 66
Luyện tập chung
MỤC TIÊU
- HS thùc hiƯn ®­ỵc so s¸nh c¸c sè, biÕt thø tù c¸c sè trong d·y sè tõ 0 ®Õn 10; biÕt céng, trõ c¸c sè trong ph¹m vi 10; viÕt ®­ỵc phÐp tÝnh thÝch hỵp víi h×nh vÏ.
B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 -GV: Phấn màu, tranh.
 -HS: Sách giáo khoa, bảng con.
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Ho¹t ®éng cđa GV vµ HS
Néi dung
1. Ổn định
2. Bài cũ : - Gọi hs lên bảng làm
GV nhận xét, cho điểm.
3. Bài mới
 a. Giới thiệu bài: Luyện tập chung
b. Hướng dẫn HS làm bài tập.
 Bài 1: 
- Yêu cầu hs nêu cách làm
Bài 2: ( cét 1)
a/ Cho hs làm vào bảng con
b/ Cho hs thi đua làm trên bảng lớp
Bài 3: ( cét 1, 2)
- Cho hs làm vào vở và sửa bài.
Bài 4:
- GV đính tranh . Nêu bài toán phù hợp với tình huống trong tranh và ghi phép tính.
4. Củng cố
- Cho hs thi đua ghép hình.
- Nhận xét, khen tổ ghép đúng, nhanh.
5. Dặn dò: - Nhận xét tiết học.
- HS làm:
8 = 2 + . 10 = 9 +
6 = 4 + 7 = 7 +
- Nêu cách làm và làm trên bảng lớp (nối các số theo thứ tự )
- Lớp nhận xét
-HS làm
10 9 6
- 5 - 6 + 3
- Làm trên bảng lớp.
- HS làm vào vở và sửa trên bảng lớp.
- Nêu bài toán phù hợp với tình huống trong tranh và ghi phép tính. 5 + 4 = 9 7 – 2 = 5
- Hs thi đua ghép theo tổ.
	Thứ tư ngày 24 tháng 12 năm 2008.
Học vần Tiết số 
Bài 71: et- êt
A.MỤC TIÊU
 - HS đọc được: et, êt, bánh tét, dệt vải; tõ vµ c©u øng dơng.
 - ViÕt được: et, êt, bánh tét, dệt vải.
 - LuyƯn nói tõ 2- 4 c©u theo chủ đề: Chợ tết.
B.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV:Tranh minh họa các từ khóa, câu ứng dụng và phần luyện nói.
-HS: SGK, bộ chữ rời, bảng con, vở tập viết 1.
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Ho¹t ®éng cđa GV vµ HS
Néi dung
1.Ổn định
2.Bài cũ:
- Gọi hs đọc viết bài đã học
- GV nhận xét
3. Bài mới:
a.Giới thiệu bài:
b. Dạy vần: 
*Nhận diện vần
- Vần et gồm mấy âm ghép lại?
Ghi bảng
* Đánh vần
-Đọc mẫu “e- t- et”
 Yêu cầu ghép “tét”
- Đánh vần tờ- et- tet- sắc - tét
-Chỉnh sửa cách phát âm cho
- Yêu cầu ghép bánh tét
- Đọc mẫu và gọi Hs đọc
- Cho Hs xem tranh bánh tét
*Hướng dẫn viết
-Viết mẫu và hướng dẫn cách viết et, bánh tét
Vần êt, tiến hành như et
Cho Hs so sánh et và êt
-Ghi bảng từ ứng dụng cho Hs đọc.
 - Đọc mẫu và gọi Hs đọc.
- Đọc và viết vào bảng con cột cờ, cái vợt
- Hai âm ghép lại, e trước, t sau.
- Đọc đồng thanh, tổ các nhân
- Phân tích và ghép vào bảng cài .
- Luyện đọc
-Đọc từng em 
-Hs ghép 
- Đọc cá nhân, đồng thanh, theo thứ tự và không thứ tự.
-Lần lượt viết vào bảng .
- So sánh tìm ra điểm giống và khác nhau.
-Đọc và phân tích tiếng có et, êt: nét chữ con rết
 sấm sét kết bạn
	Tiết 2
4. Luyện tập
a.Luyện đọc
- Chỉ bảng cho hs đọc
- Treo tranh
- Nhận xét , sửa chữa
b. Luyện viết
-Viết mẫu và hướng dẫn viết c.Luyện nói.
-Treo tranh, Gợi ý:? Trong tranh vẽ gì?Em được đi chợ tết vào dịp nào?
?Chợ tết có gì đẹp?
.Trò chơi “Ai nhanh hơn”
- Cho thi đua tìm tiếng có et, êt.
5. Nhận xét
- Nhận xét tiết học.
- Dặn Hs xem trước bài tiếp theo.
-Đọc đồng thanh, cá nhân
-Thảo luận nội dung tranh và đọc bài ứng dụng:
-Viết vào vở tập viết et , êt, bánh tét, dệt vải. 
- Quan sát.
- Hs nói.
- Thi đua tìm và viết ra.
Tập viết: Tiết số 15
Tuần 15: thanh kiếm, âu yếm, ao chuôm,
bánh ngọt,bãi cát, thật thà.
 A. MỤC TIÊU
 -ViÕt ®ĩng c¸c ch÷: thanh kiếm, âu yếm, ao chuôm, bánh ngọt,bãi cát, thật thà, kiĨu ch÷ viÕt th­êng, cì võa theo vë tËp viÕt.
 - HS kh¸, giái viÕt ®đ sè dßng qui ®Þnh trong vë tËp viÕt.
B. CHUẨN BỊ
- GV: Chữ mẫu, kẻ sẵn bảng để viết mẫu.
- HS: Bảng con, vở tập viết 1.
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Ho¹t ®éng cđa GV vµ HS
Néi dung
1.Ổn định
2.Kiểm tra: - Cho hs viết bảng con các chữ đã học ở tiết trước.
Gv nhận xét , cho điểm.
3. Bài mới
 a. Giới thiệu bài:
 b.Hoạt động 1: Quan sát mẫu và trả lời câu hỏi
 ?Độ cao của các chữ như thế nào?
 c. Hoạt động 2: Luyện viết
- Viết mẫu và hướng dẫn quy trình viết từng chữ.
- Nhắc nhở tư thế ngồi, cách cầm viết. 
 4. Củng cố
- Chấm điểm 10 vở và nhận xét.
- Chọn vở viết đẹp cho lớp xem.
- Cho hs thi đua viết lại các chữ vừa học.
 - Tập viết các chữ trên vào bảng con.
- Nhận xét tiết học.
- HS viết vào bảng con: trẻ em, ghế đệm, mũm mĩm.
- Quan sát và trả lời.
- Lần lượt viết vào bảng con.
 - Viết vào vở tập viết: thanh kiếm, âu yếm, ao chuôm, bánh ngọt,bãi cát, thật thà.
- Hai Hs thi đua lên viết.
	Thứ năm ngày 25 tháng 12 năm 2008.
Học vần: Tiết số 
Bài 72: ut- ưt
A.MỤC TIÊU
 - §ọc được: ut, ưt, bút chì, mứt gừng; tõ vµ c©u øng dơng.
 - ViÕt được: ut, ưt, bút chì, mứt gừng.
 - LuyƯn nói tõ 2- 4 c©u theo chủ đề: Ngón út, em út, sau rốt.
B.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV:Tranh minh họa các từ khóa, câu ứng dụng và phần luyện nói.
-HS: SGK, bộ chữ rời, bảng con, vở tập viết 1
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Ho¹t ®éng cđa GV vµ HS
Néi dung
1.Ổn định
2.Bài cũ:Gọi hs đọc viết bài đã học.
- GV nhận xét, cho điểm.
3. Bài mới:
a.Giới thiệu bài:
b. Dạy vần
*Nhận diện vần
- Vần ut gồm mấy âm ghép lại?
Ghi bảng
* Đánh vần
-Đọc mẫu “u- t- ut”
- Yêu cầu ghép “bút”
- Đánh vần bờ- ut- but- sắc - bút
-Chỉnh sửa cách phát âm cho
- Yêu cầu ghép bút chì
- Đọc mẫu và gọi hs đọc
-Cho hs xem cái bút chì
*Hướng dẫn viết
-Viết mẫu và hướng dẫn cách viết 
ut, bút chì
Vần ưt, tiến hành như ut
Cho hs so sánh ut và ưt
-Ghi bảng từ ứng dụng cho hs đọc
 - Đọc mẫu và gọi hs đọc
- Đọc và viết vào bảng con bánh tét, dệt vải.
- Hai âm ghép lại, u trước, t sau.
- Đọc đồng thanh, tổ các nhân
- Phân tích và ghép vào bảng cài : buồm
- Luyện đọc
-Đọc từng em 
-Hs ghép 
- Đọc cá nhân, đồng thanh, theo thứ tự và không thứ tự
-Lần lượt viết vào bảng 
- So sánh tìm ra điểm giống và khác nhau.
-Đọc và phân tích tiếng có ut, ưt: chim cút sứt răng
 sút bóng nứt nẻ
	Tiết 2
4. Luyện tập
a.Luyện đọc
- Chỉ bảng cho Hs đọc
- Treo tranh
- Nhận xét , sửa chữa
b. Luyện viết
-Viết mẫu và hướng dẫn viết.
 c.Luyện nói
-Treo tranh, gợi ý:? Trong tranh vẽ gì?Bàn tay em có mấy ngón? Ngón nào là ngón út?Ai có em út? Hãy kể cho các bạn nghe về em út của em.
+Con vịt đi sau cùng gọi làđi sau rốt.
.Trò chơi “Ai nhanh hơn”
- Cho thi đua tìm tiếng có ut, ưt
5. Nhận xét
- Nhận xét tiết học
- Dặn Hs xem trước bài tiếp theo.
-Đọc đồng thanh, cá nhân
-Thảo luận nội dung tranh và đọc bài ứng dụng
- Viết vào vở tập viết ut, ưt, bút chì, mứt gừng.
- Quan sát.
- Hs nói.
- Thi đua tìm và viết ra
Tự nhiên và xã hội Tiết số 17
GIỮ GÌN LỚP HỌC SẠCH ĐẸP
MỤC TIÊU
Giúp hs:
 - NhËn biÕt ®­ỵc thÕ nµo lµ líp häc s¹ch, ®Đp.
 - BiÕt gi÷ g×n líp häc s¹ch, ®Đp.
( Nªu nh÷ng viƯc em cã thĨ lµm ®Ĩ gãp phÇn lµm cho líp s¹ch, ®Đp.)
B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
-GV: Các hình trong bài 16 SGK
- HS: SGK 
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
1 Khởi động: Cho hs hát vui
2 . Hoạt động 1: Quan sát lớp học
Mục tiêu: Biết thế nào là lớp bẩn, lớp sạch.
Cách tiến hành
- Hỏi :? Trong bài hát bé quét nhà để làm gì? 
 ? Vậy chúng ta nên làm gì để giữ lớp học sạch đẹp?
? Các con xem hôm nay lớp chúng ta có sạch không?
- Khen những hs biết giữ vệ sinh lớp học.
3 . Hoạt động 2: Làm việc với SGK
Mục tiêu: HS biết giữ lớp học sạch đẹp
Cách tiến hành: 
-GV chia nhóm 4 em cho hs quan sát hình vẽ trang 36 SGK và trả lời các câu hỏi:
+ Trong bức tranh trên các bạn đang làm gì? Sử dụng dụng cụ gì?
+ Ở bức tranh dưới các bạn đang làm gì? Và sử dụng dụng cụ gì? 
Kết luận: Để lớp học sạch sẽ chúng ta phải có ý thức giữ gìn và làm vệ sinh hằng ngày
4. Hoạt động 3: Thực hành giữ lớp học sạch đẹp
Mục tiêu : Hs biết sử dụng một số đồ dùng để làm vệ sinh lớp học.
Cách tiến hành:
-Gv làm mẫu, quan sát HS làm và nhận xét.
5. Củng cố- Dặn dò
-Nếu lớp học bẩn điều gì sẽ xảy ra?
-Hằng ngày ta nên làm vs vào lúc nào?
- Cho hs trình bày tranh của mình.
- Nhắc hs làm vs lớp học hàng ngày.
- Hát tập thể:Một sợi rơm vàng
- để giữ vệ sinh nhà ở.
- Quan sát và trả lời.
- HS trao đổi theo nhóm 4 em.
- Đại diện hs trình bày trước lớp
- HS quan sát và lắng nghe
- Các nhóm thực hành làm vệ sinh lớp học( lau chùi bàn ghế, bảng)
- .mất vs dễ bị bệnh, ảnh hưởng đến sức khoẻ 
- Trước hoặc sau khi các bạn ra về.
	Toán: Tiết số 67
Luyện tập chung
A. MỤC TIÊU: 
- HS biÕt cÊu t¹o c¸c sè trong ph¹m vi 10; thùc hiƯn ®­ỵc céng, trõ, so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 10; viÕt ®­ỵc phÐp tÝnh thÝch hỵp víi h×nh vÏ; nhËn d¹ng h×nh tam gi¸c.
B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 -GV: Phấn màu, tranh, bộ đồ dùng học Toán
 -HS: Sách giáo khoa, bảng con
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Ho¹t ®éng cđa GV vµ HS
Néi dung
1. Ổn định
2. Bài cũ: GV gọi HS lên bảng làm bài tập. Nhận xét, cho điểm.
3. Bài mới
 a. Giới thiệu bài: Luyện tập chung
b. Hướng dẫn HS làm bài.
 Bài 1: 
a. Yêu cầu Hs nêu cách làm và làm bài.
Nhắc Hs viết số thẳng cột.
b. Cho Hs làm vào bảng con.
Bài 2: ( dßng 1)
- Cho Hs làm vào vở.
Bài 3
- Yêu cầu Hs quan sát và trả lời miệng
Bài 4:
- GV ghi bảng tóm tắt
Bài 5: - Cho Hs quan sát, đếm số hình tam giác và trả lời.
4. Củng cố
- Gọi hs đọc phép cộng và trừ trong phạm vi 10.
5. Dặn dò: -Nhận xét tiết học.
Bài tập : 
5... 4 + 2 8 +1...3 +6
- Nêu cách làm và làm trên bảng lớp.
- Làm vào vở và sửa bài trên bảng lớp.
 8 = 5 + 9= 10 - 
10 = 4 + 6= + 5 
- Quan sát và nêu kết quả.
-Nêu bài toán theo tóm tắt và ghi phép tính. 5 + 2 = 7
Bài 5: (HSG)
- Có 8 hình tam giác.
Thứ sáu ngày 26 tháng 12 năm 2008
To¸n
KiĨm tra ®Þnh kú
I. Mơc tiªu
	TËp trung vµo ®¸nh gi¸:
 §äc, viÕt, so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 10; céng , trõ trong ph¹m vi 10; nhËn d¹ng c¸c h×nh ®· häc; viÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp víi tãm t¾t bµi to¸n.
II. §Ị kiĨm tra
 1. TÝnh:
 a) 4 8 7 9 3 10
 + - + - + -
 2 3 3 4 6 8
 b) 6 – 3 – 1 =	 10 – 8 + 5 =	10 + 0 – 4 =
 5 + 4 – 7 = 2 + 4 – 6 = 8 – 3 + 3 =
 2. Sè ?
 9 = + 4 5 = + 2 4 = + 4
 10 = 7 + 8 = 6 + 7 = 7 - 
 3. a) Khoanh vµo sè lín nhÊt: 7 , 3 , 5 , 9 , 8
 b) Khoanh vµo sè bÐ nhÊt: 6 , 2 , 10 , 3 , 1
 4. ViÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp:
	§· cã : 8 c©y
	Trång thªm : 2 c©y
	Cã tÊt c¶ : c©y ?
 5. Cã h×nh vu«ng
III. C¸ch ®¸nh gi¸:
	Bµi 1: 5 ®iĨm
	Bµi 2: 1 ®iĨm
	Bµi 3: 1 ®iĨm
	Bµi 4: 2 ®iĨm
	Bµi 5: 1 ®iĨm
	Tập viết : Tiết số 16
 Tuần 16: xay bột, nét chữ, kết bạn, chim cút,
 con vịt, thật thà.
 A. MỤC TIÊU
 -ViÕt ®ĩng c¸c ch÷: xay bột, nét chữ, kết bạn, chim cút,con vịt, thật thà, kiĨu ch÷ viÕt th­êng, cì võa theo vë tËp viÕt.
 - HS kh¸, giái viÕt ®đ sè dßng qui ®Þnh trong vë tËp viÕt.
B. CHUẨN BỊ
- GV: Chữ mẫu, kẻ sẵn bảng để viết mẫu.
- HS: Bảng con, vở tập viết 1.
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Ho¹t ®éng cđa GV vµ HS
Néi dung
1.Ổn định
2.Kiểm tra: - Cho hs viết bảng con các chữ đã học ở tiết trước.
Gv nhận xét , cho điểm.
3. Bài mới
 a. Giới thiệu bài:
 b.Hoạt động 1: Quan sát mẫu và trả lời câu hỏi
 ?Độ cao của các chữ như thế nào?
 c. Hoạt động 2: Luyện viết
- Viết mẫu và hướng dẫn quy trình viết từng chữ.
- Nhắc nhở tư thế ngồi, cách cầm viết. 
 4. Củng cố
- Chấm điểm 10 vở và nhận xét.
- Chọn vở viết đẹp cho lớp xem.
- Cho hs thi đua viết lại các chữ vừa học.
 - Tập viết các chữ trên vào bảng con.
- Nhận xét tiết học.
- HS viết vào bảng con: thanh kiếm, âu yếm, 
- Quan sát và trả lời.
- Lần lượt viết vào bảng con.
 - Viết vào vở tập viết: xay bột, nét chữ, kết bạn, chim cút,con vịt, thật thà.
- Hai Hs thi đua lên viết.
Thủ công Tiết số 17
GẤP CÁI VÍ (Tiết 1 )
A.MỤC TIÊU
- HS biÕt c¸ch gÊp c¸i vÝ b»ng giÊy.
- GÊp ®­ỵc c¸i vÝ b»ng giÊy. VÝ cã thĨ ch­a c©n ®èi. C¸c nÕp gÊp t­¬ng ®èi ph¼ng, th¼ng.
 Víi HS khÐo tay:
+ GÊp ®­ỵc c¸i vÝ b»ng giÊy. C¸c nÕp gÊp th¼ng, ph¼ng.
+ Lµm thªm ®­ỵc quai x¸ch vµ trang trÝ cho vÝ.
B. CHUẨN BỊ
-GV: Ví giấy mẫu , Tờ giấy hình chữ nhật.
-HS: Một tờ giấy hình chữ nhật, và một tờ giấy có kẻ ô . Vở thủ công.
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
 Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 1.Ổn định
 2.Bài mới
 a.Giới thiệu bài:
 b. Dạy – học bài mới:
 GV hướng dẫn hs quan sát và nhận xét- GV cho hs xem cái quạt mẫu và hỏi:
+ Cái ví dùng để làm gì?
+ Cái ví có mấy ngăn?
+ Được gấp bằng gì ?
 GV làm mẫu
* Gấp nếp thứ nhất: Lấy đường dấu giữa.
* Gấp nếp thứ hai: Gấp mép hai đầu tờ giấy vào khoảng một ô.
* Gấp nếp thứ ba: Gấp tiếp hai phần ngoài vào trong sao cho hai miệng ví sát vào đường dấu giữa.Lật mặt sau như mặt ngang giấy, gấp hai phần ngoài vào trong sao cho cân đối giữa bề dài và bề ngang của ví. Gấp đôi dùng tay ép lại để được cái ví hoàn chỉnh. Gấp đôi dùng tay ép cho hồ dính lại. 
 4.Cho HS thực hành trên giấy vở
- GV hướng dẫn cách gấp.
5. Nhận xét:
- Chọn những sản phẩm đẹp cho hs xem.
- HS lặp lại “ Gấp cái ví”
- HS quan sát
- đựng tiền
- hai ngăn
- bằng giấy 
- HS quan sát
-HS tiến hành gấp trên giấy vở theo hướng dẫn.
K

Tài liệu đính kèm:

 • docTUAÀN 17.doc