Giáo án Lớp 1 - Tuần 13 - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Thị Thúy

THỨ NGÀY T MÔN TÊN BÀI DẠY thời lượng Ghi chú

2 1 SHTT Chào cờ đầu tuần 35

 2 MT GV chuyên 35

 3 TV Bài 51: Ôn tập 40

 4 TV // 35

 5 ĐĐ Nghiêm trang khi chào cờ (t2) 30

3 1 TV Bài 52: ong – ông 40

 2 TV // 35

 3 AN Bài 13 30

 4 T Phép cộng trong phạm vi 7 35

 5 PÑ Keøm toaùn + tieáng vieät 35

4 1 TV Bài 53:ăng- âng 40

 2 TV // 35

 3 TNXH Công việc ở nhà 30

 4 T Phép trừ trong phạm vi 7 35

 5 PÑ Keøm toaùn + tieáng vieät 35

5 1 TV Bài 54: ung - ưng 40 GDBVMT

 2 TV // 35

 3 TC Các quy ước cơ bản về gấp giấy 30

 4 T Luyện tập 35

 5 PÑ Keøm toaùn + tieáng vieät 35

6 1 TV Nền nhà,nhà in,cá biển,yên ngựa 40

 2 TV Con ong,cây thông,vầng trăng 35

 3 TD Bài 13 35

 4 T Phép cộng trong phạm vi 8 30

 5 SHL Tổng kết tuần 12, KH tuần 13 35

 

doc 33 trang Người đăng hoanguyen99 Ngày đăng 11/06/2021 Lượt xem 377Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 1 - Tuần 13 - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Thị Thúy", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
à vị trí dấu thanh.
- Yêu cầu 
- Nhận xét,sửa chữa
- ông,dòng sông:hướng dẫn viết ttự.
HĐ4. Dạy tiếng từ
MT: Đọc,phân tích được các tiếng và từ ứng dụng.
- GV ghi bảng:
 con ong cây thông
 vòng tròn công viên
- Yêu cầu
- GV đọc mẫu, giảng từ
- Nhận xét,chốt ý
HĐ5.Củng cố
Thi tìm tiếng có vần vừa học.
Tiết 2
HĐ1.Bài cũ
- Nhắc lại 2 vần vừa học
- So sánh 2 vần vừa học
HĐ2.Luyện đọc
MT:Đọc được bài trên bảng lớp,đọc câu và đọc bài trong SGK
a.Đọc bài trên bảng lớp
- Yêu cầu
b.Đọc câu
- Treo tranh hỏi:Tranh vẽ gì?
- Giảng tranh
- Ghi bảng câu ứng dụng:
 Sóng nối sóng
Mãi không thôi
Sóng sóng sóng
 Đến chân trời.
- Yêu cầu
c. Đọc bài trong SGK
- GV đọc mẫu
- Yêu cầu
- Nhận xét, ghi điểm
- Yêu cầu
HĐ3.Luyện viết
MT:Viết được ong,ông,cái võng,dòng sông trong vở tập viết.
- Yêu cầu
- Giao việc
- Theo dõi - hướng dẫn HS viết
- Chấm bài, nhận xét
HĐ4. Luyện nói
MT:Luyện nói được 2,3 câu theo chủ đề
- Giới thiệu chủ đề luyện nói
- Yêu cầu 
+ Trong tranh vẽ gì?
+ Em thường xem đá bóng ở đâu?
+ Em thích cầu thủ nào nhất?
+ Trong đội bóng,ai là người dùng tay bắt bóng mà không bị phạt?
+ Nơi em ở,trường em học có đội bóng không?
+ Em có thích đá bóng không?
- Nhận xét, chốt ý
 HĐ5. Bài tập
MT:Làm được các bài tập trongVBT-TV
Bài 1.Nối
- Hdẫn HS nắm yêu cầu 
- Giao việc
- Nhận xét, tuyên dương
Bài 2.Điền vần ong – ông vào chỗ chấm
- Thực hiện tương tự bài 1
3.Củng cố 
- HS nối tiếp nhau đọc bài 51
- CL viết bảng con
- Nhận xét
- CN đọc nối tiếp
- Cài bảng :ong
- Nhìn bảng cài chỉnh sửa
- Giống nhau:âm o
- Khác nhau:âm n,âm ng.
- CN đọc nối tiếp
- TLCN
- TLCN
- Cài bảng:võng
- Nhìn bảng cài chỉnh sửa
- Nhìn bảng cài phân tích tiếng
- CN đọc nối tiếp(pt,đv,đt)
- CL đọc ĐT
- TLCN
- CN đọc nối tiếp
- CN đọc nối tiếp(pt,đv,đt)
- CL đọc ĐT
- CL viết bảng con
- Trình bày
- Nhận xét
- HS lên bảng gạch chân tiếng có vần vừa học.
- CN đọc nối tiếp tiếng, từ (pt,đv,đt)
- CL đọc ĐT
- TLCN
- TLCN
- CN đọc nối tiếp (pt,đv,đt)
- CL đọc ĐT
- TLCN
- Gạch chân tiếng có vần vừa học.
- CN đọc nối tiếp:vần,tiếng,câu.
- CL đọc ĐT
- CN đọc nối tiếp
- 2 HS đọc cả bài
- CL đọc ĐT
- Mở vở - nêu yêu cầu viết
- Viết bài theo lệnh của GV
- HS đọc: Đá bóng
- Luyện nói theo các câu hỏi gợi ý của GV
- Làm VBT, bảng phụ
- Trình bày kết quả 
- Nhận xét
 Tiết 4 Toaùn
Pheùp coäng trong phaïm vi 7
	I. Mục tiêu
- Thuộc bảng cộng trong phạm vi 7;biết làm tính cộng trong phạm vi 7;viết được phép tính thích hợp với hình vẽ
* Bài tập cần làm:Bài 1,bài 2(dòng 1),bài 3(dòng 1),bài 4.
* Khuyến khích HS khá giỏi làm bài tập 2(dòng 2),bài 3(dòng 2).
II. Đồ dùng dạy học
- 7 hình tam giaùc , 7 hình vuoâng , 7 hình troøn baèng bìa .
- Moãi HS 1 boä ñoà duøng hoïc moân toaùn 1.
- Caùc moâ hình phuø hôïp vôùi noäi dung baøi hoïc.
- Bảng phụ chép sẵn nội dung các bài tập
III. Các hoạt động dạy học 
1. Kieåm tra baøi cuõ.
- Goïi hoïc sinh ñoïc baûng coäng trong phaïm vi 6.
- Nhận xét, ghi điểm.
2. Baøi môùi:
a. Giôùi thieäu baøi
- Thaønh laäp : 6 + 1 = 7 1 + 6 = 7
*Böôùc 1 : Höôùng daãn Hs quan saùt hình veõ trong SGK roài neâu baøi toaùn
*Böôùc 2 :
- Höôùng daãn HS ñeám soá hình tam giaùc caû hai nhoùm roài neâu caâu traû lôøi ñaày ñuû.
- Gôïi yù: saùu coäng moät baèng maáy ?
- Vieát coâng thöùc : 6 + 1 = 7
*Böôùc 3 : Giuùp HS quan saùt hình ruùt ra nhaän xeùt.
- GV vieát coâng thöùc: 1 + 6 = 7
b. Höôùng daãn thaønh laäp coâng thöùc 
 5 + 2 = 7 2 + 5 = 7
 4 + 3 = 7 3 + 4 = 7
- Cho HS nhìn tranh neâu baøi toaùn
+ Neâu ñöôïc: 
 2 vaø 5 laø: ? 
 5 vaø 2 laø: ?
 4 vaø 3 laø: ?
 3 vaø 4 laø: ?
- Gôïi yù HS vieát ñöôïc keát quaû.
3. Thöïc haønh
Bài 1: HĐCN(sgk,bảng phụ)
MT: Biết làm tính cộng trong phạm vi 7 theo cột dọc.
- Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
- Giao việc
- Nhận xét, tuyên dương
Bài 2: HĐCN(sgk,bảng phụ)
MT: Biết làm tính cộng trong phạm vi 7 theo hàng ngang.
- Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
- Giao việc
- Nhận xét, tuyên dương
Bài 3: HĐCN(sgk,bảng phụ)
MT: Biết làm tính cộng trong phạm vi 7 theo hai bước.
- Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
- Giao việc
- Nhận xét, tuyên dương
Bài 4:HĐCN(sgk,bảng phụ)
MT:HS biết biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính thích hợp.
- Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
- Giao việc
- Nhận xét, tuyên dương
 4.Cuûng coá - daën doø 
- 1HS ñoïc baûng coäng trong phaïm vi 6
- Neâu: Nhoùm beân traùi coù 6 hình tam giaùc, nhoùm beân phaûi coù 1 hình tam giaùc. Hoûi coù taát caû bao nhieâu hình tam giaùc ?
- 6 hình tam giaùc vaø 1 hình tam giaùc laø 7 hình tam giaùc
- HS nối tiếp nhaéc laïi:
6 coäng 1 laø 7
- HS töï vieát vaøo pheùp coäng
- HS ñoïc: Saùu coäng moät baèng baûy
-1 Hình tam giaùc vaø 6 hình tam giaùc laø 7 hình tam giaùc
-1 vaø 6 laø 7
- Töï ñieàn vaøo choã chaám 6 + 1 = 7
- Caù nhaân, toå ñoïc : 1 + 6 = 7
- HS nhìn tranh neâu ñöôïc baøi toaùn
+ Hai nhoùm hình vuoâng laø 7
 2 vaø 5 laø: 7 
 5 vaø 2 laø: 7
 4 vaø 3 laø: 7
 3 vaø 4 laø: 7
- Vieát ñöôïc keát quaû vaøo choã chaám.
- Làm SGK, bảng phụ
- Trình bày kết quả
- Nhận xét
- Làm SGK,bảng phụ
- Trình bày kết quả
- Nhận xét
- Làm SGK,bảng phụ
- Trình bày kết quả
- Nhận xét
- Làm SGK,bảng phụ
- Trình bày kết quả
- Nhận xét
Thứ tư ngày 17 tháng 11 năm 2009
Tiết 1 Tiếng việt
 Bài 53: ăng - âng
I. Mục tiêu
- Đọc được:ăng,âng,măng tre,nhà tầng;từ và câu ứng dụng.
- Viết được :ăng,âng,măng tre,nhà tầng.
- Luyện nói 2-4 câu theo chủ đề:Vâng lời cha mẹ.
II. Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ.
- Bộ đồ dùng tiếng việt
- Tranh minh hoạ.
III. Các hoạt động dạy học
HĐGV
HĐHS
1.Bài cũ
- GV chỉ bảng
- GV đọc
- Nhận xét, ghi điểm
2.Bài mới
Giới thiệu bài và ghi bảng
HĐ1. Dạy vần ăng
MT: Đọc được vần ăng phân tích và đọc được từ măng tre.
- Viết bảng
- Hướng dẫn đọc - đọc mẫu
- Nhận diện vần: ăng
- Yêu cầu
- GV giơ bảng cài đúng
- So sánh:ông- ăng
- Yêu cầu
- Chúng ta vừa học vần gì?
- Có vần ăng muốn có tiếng măng lấy thêm âm gì? ghép ntn?
- Yêu cầu
- GV giơ bảng cài đúng
- Yêu cầu
- GV viết bảng
- Yêu cầu
- Treo tranh hỏi:Tranh vẽ gì?
- Hôm nay chúng ta sẽ học từ măng tre rút ra từ ND tranh.
- GV viết bảng - yêu cầu
- Đọc tổng hợp:
+ Yêu cầu
+ Nhận xét,chốt ý
HĐ2. Dạy vần âng
MT: Đọc được vần âng phân tích và đọc được từ nhà tầng.
- Hướng dẫn tương tự như trên
- So sánh 2 vần
HĐ3. Hướng dẫn viết
MT: Biết viết:ăng,âng,măng tre,nhà tầng
- Hướng dẫn quy trình viết:ăng,măng tre
- Viết mẫu:ăng,măng tre
Lưu ý:Nét nối,khoảng cách giữa các tiếng và vị trí dấu thanh.
- Yêu cầu 
- Nhận xét,sửa chữa
- âng,nhà tầng:hướng dẫn viết tương tự.
HĐ4. Dạy tiếng từ
MT: Đọc, phân tích được các tiếng và từ ứng dụng.
- GV ghi bảng:
 rặng dừa vầng trăng
 phẳng lặng nâng niu
- Yêu cầu
- GV đọc mẫu, giảng từ
- Nhận xét, chốt ý
HĐ5. Củng cố
Thi tìm tiếng có vần vừa học.
Tiết 2
HĐ1.Bài cũ
- Nhắc lại 2 vần vừa học
- So sánh 2 vần vừa học
HĐ2.Luyện đọc
MT:Đọc được bài trên bảng lớp,đọc câu và đọc bài trong SGK
a.Đọc bài trên bảng lớp
- Yêu cầu
b.Đọc câu
- Treo tranh hỏi:Tranh vẽ gì?
- Giảng tranh
- Ghi bảng câu ứng dụng:
Vầng trăng hiện lên sau rặng dừa cuối bãi. Sóng vỗ bờ rì rào,rì rào.
- Yêu cầu
c. Đọc bài trong SGK
- GV đọc mẫu
- Yêu cầu
- Nhận xét, ghi điểm
- Yêu cầu
HĐ3.Luyện viết
MT:Viết được ăng,âng,măng tre,nhà tầng trong vở tập viết.
- Yêu cầu
- Giao việc
- Theo dõi - hướng dẫn HS viết
- Chấm bài, nhận xét
HĐ4.Luyện nói
MT:Luyện nói được 2,4 câu theo chủ đề
- Giới thiệu chủ đề luyện nói
- Yêu cầu 
+ Trong tranh vẽ gì?
+ Em bé trong tranh đang làm gì?
+ Bố mẹ em thường khuyên em điều gì?
+ Em có hay làm theo những lời bố mẹ em khuyên không?
+ Khi em làm đúng những lời bố mẹ khuyên ,bố mẹ thường nói thế nào?
+ Đứa con biết vâng lời cha mẹ là đứa con như thế nào?
- Nhận xét, chốt ý
HĐ5. Bài tập
MT:Làm được các bài tập trongVBT-TV
Bài 1.Nối
- Hdẫn HS nắm yêu cầu 
- Giao việc
- Nhận xét, tuyên dương
Bài 2.Điền vần ăng – âng vào chỗ chấm
- Thực hiện tương tự bài 1
3.Củng cố 
- HS nối tiếp nhau đọc bài 52
- CL viết bảng con
- Nhận xét
- CN đọc nối tiếp
- Cài bảng :ăng
- Nhìn bảng cài chỉnh sửa
- Giống nhau:âm ng
- Khác nhau:âm ô,âm ă.
- CN đọc nối tiếp
- TLCN
- TLCN
- Cài bảng:măng
- Nhìn bảng cài chỉnh sửa
- Nhìn bảng cài phân tích tiếng
- CN đọc nối tiếp(pt,đv,đt)
- CL đọc ĐT
- TLCN
- CN đọc nối tiếp
- CN đọc nối tiếp(pt,đv,đt)
- CL đọc ĐT
- CL viết bảng con
- Trình bày
- Nhận xét
- HS lên bảng gạch chân tiếng có vần vừa học.
- CN đọc nối tiếp tiếng, từ (pt,đv,đt)
- CL đọc ĐT
- TLCN
- TLCN
- CN đọc nối tiếp (pt,đv,đt)
- CL đọc ĐT
-TLCN
- Gạch chân tiếng có vần vừa học.
- CN đọc nối tiếp:vần,tiếng,câu.
- CL đọc ĐT
- CN đọc nối tiếp
- 2 HS đọc cả bài
- CL đọc ĐT
- Mở vở - nêu yêu cầu viết
- Viết bài theo lệnh của GV
- HS đọc:Vâng lời cha mẹ
- Luyện nói theo các câu hỏi gợi ý của GV
- Làm VBT, bảng phụ
- Trình bày kết quả 
- Nhận xét
 Tiết 3 Tự nhiên và xã hội
Coâng việc ở nhà
I. Muïc tieâu
 -Kể được một số công việc thường làm ở nhà của mỗi người trong gia đình
II. Ñoà duøng daïy hoïc
 - GV:Tranh minh hoaï cho baøi học
 - HS:	
III. Các hoaït ñoäng daïy hoïc
Hoaït Ñoäng cuûa GV
Hoaït Ñoäng cuûa HS
1. Kieåm tra baøi cuõ: 
- Tuaàn tröôùc caùc con hoïc baøi gì?	
- Em phaûi laøm gì ñeå baûo veä nhaø cuûa mình?
- Nhận xét, tuyên dương.	
2. Baøi môùi:
Giôùi thieäu baøi môùi
HÑ1: Laøm vieäc vôùi SGK
Muïc tieâu: Keå teân 1 soá coâng vieäc ôû nhaø cuûa nhöõng ngöôøi trong gia ñình. Noùi roõ noäi dung töøng hình
Caùch tieán haønh: 
- GV cho HS laáy SGK quan saùt tranh 
- Theo doõi HS thöïc hieän 
- Goïi 1 soá HS trình baøy tröôùc lôùp vaø neâu taùc duïng cuûa töøng coâng vieäc.
GV keát luaän: Nhöõng vieäc laøm ôû SGK theå hieän laøm cho gia ñình nhaø cöûa saïch seõ, goïn gaøng vöøa theå hieän moái quan taâm cuûa nhöõng ngöôøi trong gia ñình vôùi nhau.
HÑ2: Thaûo luaän nhoùm
Muïc tieâu: Bieát keå ñöôïc teân cuûa 1 soá coâng vieäc ôû nhaø cuûa nhöõng ngöôøi trong gia ñình mình vaø keå nhöõng vieäc em thöôøng laøm giuùp boá meï.
Caùch tieán haønh
Caâu hoûi gôïi yù cho HS thaûo luaän
- Trong nhaø baïn, ai ñi chôï, naáu côm, giaët quaàn aùo? 
- Ai queùt doïn? Ai giuùp ñôõ baïn hoïc taäp?
- Haèng ngaøy em laøm gì ñeå giuùp ñôõ gia ñình?
- GV quan saùt HS thöïc hieän 
- GV goïi 1 vaøi em noùi tröôùc caû lôùp
- GV keát luaän: Moïi ngöôøi trong gia ñình ñeàu phaûi tham gia laøm vieäc nhaø, tuyø theo söùc cuûa mình.
HÑ3: Quan saùt tranh
Muïc tieâu: HS hieåu ñieàu gì seõ xaûy ra khi trong nhaø khoâng coù ai quan taâm doïn deïp
Caùch tieán haønh
*Böôùc1:GV theo doõi,HS quan saùt caâu hoûi gôïi yù
- Caâu hoûi gôïi yù: Haõy tìm ra nhöõng ñieåm gioáng nhau, khaùc nhau cuûa 2 hình ôû trang 29
- Noùi xem em thích caên phoøng naøo? Taïi sao?
- Ñeå coù ñöôïc nhaø cöûa goïn gaøng, saùch seõ em phaûi laøm gì giuùp ba meï?
* Böôùc 2: Ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy.
- Nhận xét, tuyên dương
GV keát luaän: Neáu moãi ngöôøi trong nhaø ñeàu quan taâm ñeán vieäc doïn deïp nhaø cöûa thì nhaø ôû seõ goïn gaøng ngaên naép
- Ngoaøi giôø hoïc ñeå coù ñöôïc nhaø ôû goïn gaøng, moãi HS neân giuùp ñôõ boá meï nhöõng coâng vieäc tuyø theo söùc mình.
3. Củng coá - daën doø
- Muoán cho nhaø cöûa goïn gaøng saïch seõ em phaûi laøm gì?
-Veà nhaø caùc em thöïc hieän toát noäi dung vöøa hoïc 
- Chuẩn bị bài sau
- Nhaø ôû
- TLCN
- HS laáy SGK quan saùt noäi dung SGK
- Moät soá em leân trình baøy 
- Thaûo luaän nhoùm 2 - TLCH
- HS quan saùt trang 29
- HS laøm vieäc theo caëp
- Nhận xét
- HS neâu
Tiết 4 Toaùn
Pheùp tröø trong phaïm vi 7
	I. Muïc tieâu
- Thuộc bảng trừ;biết làm tính trừ trong phạm vi 7;viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.
* Bài tập cần làm:Bài1,bài 2,bài 3(dòng 1),bài 4.
* Khuyến khích HS khá giỏi làm bài 3(dòng 2)
II. Ñoà duøng daïy hoïc
 - Söû duïng boä ñoà duøng daïy hoïc toaùn 1
 - Bảng phụ chép sẵn nội dung các bài tập
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc
HĐGV
HĐHS
1. Kieåm tra baøi cuõ
- Ñieàn daáu > < = vaøo choã chaám
 2 + 3... 5 4 + 2... 7 
 5 + 2...7 4 – 2 ...6
- Nhận xét, ghi điểm
2. Baøi môùi 
a. Giôùi thieäu : Pheùp tröø trong phaïm vi 7
b. Hình thaønh baûng tröø trong phaïm vi 7.
* Böôùc 1:
- Höôùng daãn HS quan saùt hình veõ ñeå neâu vaán ñeà toaùn caàn giaûi quyeát.
* Böôùc 2 : GV chæ vaøo hình veõ vöøa neâu: 7 bôùt 6 baèng maáy ?
- GV ghi baûng: 7 – 6 = 1
- GV neâu: 7 bôùt 1 baèng maáy ?
- Ghi : 7 – 1 = 6
* Böôùc 3: 
- Ghi vaø neâu: 7 – 6 = 1 7 – 1 = 6
Laø pheùp tính tröø
c. Hoïc pheùp tröø: 
 7 – 2 = 5 7 – 5 = 2
 7 – 3 = 4 7 – 4 = 3
- Thöïc hieän tieán haønh theo 3 böôùc ñeå HS töï ruùt ra keát luaän vaø ñieàn keát quaû vaøo choã chaám.
* Ghi nhôù baûng tröø
- Cho HS ñoïc thuoäc baûng tröø
- GV coù theå neâu caùc caâu hoûi ñeå HS traû lôøi: Baûy tröø maáy baèng naêm ?
 Baûy tröø naêm baèng maáy ?
 Boán baèng baûy tröø maáy ?
3. Thöïc haønh
Bài 1:HĐCN(sgk,bảng phụ)
MT: Biết làm tính trừ trong phạm vi 7 theo cột dọc.
- Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
- Giao việc
- Nhận xét, tuyên dương
Bài 2: HĐCN(sgk,bảng phụ)
MT: Biết làm tính trừ trong phạm vi 7 theo hàng ngang.
- Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
- Giao việc
- Nhận xét, tuyên dương
Bài 3: HĐCN(sgk,bảng phụ)
MT: Biết làm tính trừ trong phạm vi 7 theo hai bước.
- Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
- Giao việc
- Nhận xét, tuyên dương
Bài 4: HĐCN(sgk,bảng phụ)
MT: HS biết biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính thích hợp.
- Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
- Giao việc
- Nhận xét, tuyên dương
 4.Cuûng coá - daën doø 
- HS leân baûng thöïc hieän
- Coù 7 hình tam giaùc, bôùt ñi 6 hình tam giaùc. Hoûi coøn laïi maáy hình tam giaùc ?
- 7 bôùt 6 baèng 1
- HS ñoïc : 7 – 6 = 1
- 7 bôùt 1 baèng 6
- Ñoïc: 7 – 1 = 6
- Ñoïc 7 – 6 = 1 7 – 1 = 6 
- HS thi nhau ñoïc thuoäc baûng tröø
- HS thi nhau traû lôøi laàn löôït theo caâu hoûi.
- Làm SGK,bảng phụ
- Trình bày kết quả
- Nhận xét
- Làm SGK,bảng phụ
- Trình bày kết quả
- Nhận xét
-Làm SGK,bảng phụ
-Trình bày kết quả
-Nhận xét
- Làm SGK,bảng phụ
- Trình bày kết quả
- Nhận xét
Thứ năm ngày 18 tháng 11 năm 2009
Tiết 1 Tiếng việt
 Bài 54 :ung - ưng
I. Mục tiêu
- Đọc được:ung,ưng,bông súng,sừng hươu;từ và câu ứng dụng.
- Viết được :ung,ưng,bông súng,sừng hươu.
- Luyện nói 2-4 câu theo chủ đề:Rừng,thung lũng,núi,đèo. 
* GDBVMT: Gián tiếp
Giáo dục HS tình cảm yêu quý thiên nhiên, có ý thức giữ gìn vẻ đẹp thiên nhiên.
II. Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ.
- Bộ đồ dùng tiếng việt
- Tranh minh hoạ.
III. Các hoạt động dạy học
HĐGV
HĐHS
1.Bài cũ
- GV chỉ bảng
- GV đọc
- Nhận xét, ghi điểm
2.Bài mới
Giới thiệu bài và ghi bảng
HĐ1.Dạy vần ung
MT:Đọc được vần ung phân tích và đọc được từ bông súng.
- Viết bảng
- Hướng dẫn đọc- đọc mẫu
- Nhận diện vần:ung
- Yêu cầu
- GV giơ bảng cài đúng
- So sánh: âng- ung
- Yêu cầu
- Chúng ta vừa học vần gì?
- Có vần ung muốn có tiếng súnglấy thêm âm và dấu thanh gì? ghép ntn?
- Yêu cầu
- GV giơ bảng cài đúng
- Yêu cầu
- GV viết bảng
- Yêu cầu
- Treo tranh hỏi:Tranh vẽ gì?
Bông hoa súng nở trong hồ ao làm cho cảnh vật thiên nhiên thế nào?
- Hôm nay chúng ta sẽ học từ bông súng rút ra từ ND tranh.
- GV viết bảng - yêu cầu
- Đọc tổng hợp:
+ Yêu cầu
+ Nhận xét,chốt ý
HĐ2. Dạy vần ưng
MT:Đọc được vần ưng phân tích và đọc được từ sừng hươu.
- Hướng dẫn tương tự như trên
- So sánh 2 vần
HĐ3. Hướng dẫn viết
MT: Biết viết:ung,ưng,bông súng,sừng hươu
- Hướng dẫn quy trình viết:
ung,bông súng
- Viết mẫu: ung,bông súng
Lưu ý: Nét nối,khoảng cách giữa các tiếng và vị trí dấu thanh.
- Yêu cầu 
- Nhận xét,sửa chữa
ưng,sừng hươu:hướng dẫn viết tương tự.
HĐ4. Dạy tiếng từ
MT:Đọc,phân tích được các tiếng và từ ứng dụng.
- GV ghi bảng:
 cây sung củ gừng
 trung thu vui mừng
- Yêu cầu
- Nhận xét, chốt ý
HĐ5. Củng cố
Thi tìm tiếng có vần vừa học.
Tiết 2
HĐ1.Bài cũ
- Nhắc lại 2 vần vừa học
- So sánh 2 vần vừa học
HĐ2.Luyện đọc
MT:Đọc được bài trên bảng lớp,đọc câu và đọc bài trong SGK
a.Đọc bài trên bảng lớp
- Yêu cầu
b.Đọc câu
- Treo tranh hỏi:Tranh vẽ gì?
- Giảng tranh
- Ghi bảng câu ứng dụng:
Không sơn mà đỏ
Không gõ mà kêu
 Không khều mà rụng
(Là những gì)
- Yêu cầu
c.Đọc bài trong SGK
- Yêu cầu
- Nhận xét, ghi điểm
- Yêu cầu
HĐ3.Luyện viết
MT:Viết được ung,ưng,bông súng,sừng hươu trong vở tập viết.
- Yêu cầu
- Giao việc
- Theo dõi - hướng dẫn HS viết
- Chấm bài, nhận xét
HĐ4.Luyện nói
MT:Luyện nói được 2,4 câu theo chủ đề
- Giới thiệu chủ đề luyện nói
- Yêu cầu 
+ Trong tranh vẽ gì?
+ Trong rừng thường có những gì?
+ Em thích nhất thứ gì ở rừng?
+ Em có biết thung lũng,suối,đèo ở đâu không ?
+ Em chỉ xem trong tranh đâu là thung lũng,suối,đèo?
+ Có ai trong lớp đã được vào rừng?Em hãy kể cho mọi người nghe về rừng
- Nhận xét,chốt ý
HĐ5.Bài tập
MT:Làm được các bài tập trongVBT-TV
Bài 2.Điền vần ung – ưng vào chỗ chấm
- Hdẫn HS nắm yêu cầu 
- Giao việc
- Nhận xét, tuyên dương
3. Củng cố 
- HS nối tiếp nhau đọc bài 53
- CL viết bảng con
- Nhận xét
- CN đọc nối tiếp
- Cài bảng :ung
- Nhìn bảng cài chỉnh sửa
- Giống nhau:âm ng
- Khác nhau:âm â,âm u.
- CN đọc nối tiếp
- TLCN
- TLCN
- Cài bảng: súng
- Nhìn bảng cài chỉnh sửa
- Nhìn bảng cài phân tích tiếng
- CN đọc nối tiếp(pt,đv,đt)
- CL đọc ĐT
- TLCN
- Thêm đẹp đẽ
- CN đọc nối tiếp
- CN đọc nối tiếp (pt,đv,đt)
- CL đọc ĐT
- CL viết bảng con
- Trình bày
- Nhận xét
- HS lên bảng gạch chân tiếng có vần vừa học.
- CN đọc nối tiếp tiếng,từ(pt,đv,đt)
- CL đọc ĐT
- TLCN
- TLCN
- CN đọc nối tiếp(pt,đv,đt)
- CL đọc ĐT
- TLCN
- Gạch chân tiếng có vần vừa học.
- CN đọc nối tiếp:vần,tiếng,câu.
- CL đọc ĐT
- CN đọc nối tiếp
- 2 HS đọc cả bài
- CL đọc ĐT
- Mở vở - nêu yêu cầu viết
- Viết bài theo lệnh của GV
- HS đọc:Rừng,thung lũng,suối,đèo.
- Luyện nói theo các câu hỏi gợi ý của GV
- Làm VBT, bảng phụ
- Trình bày kết quả 
- Nhận xét
 Tiết 3 Thuû coâng 
Caùc quy öôùc cô baûn veà gaáp giaáy vaø gaáp hình
I. Muïc tieâu
- Biết các kí hiệu,quy ước về gấp giấy.
- Bước đầu gấp được giấy theo kí hiệu,quy ước. 
II. Ñoà duøng daïy hoïc 
- GV : Maãu veõ nhöõng kyù hieäu quy öôùc veà gaáp hình (phoùng to).
- HS : Giaáy nhaùp traéng,buùt chì,vôû thuû coâng.
III. Các hoaït ñoäng daïy hoïc 
 Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. Baøi cuõ 
- Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa hoïc sinh
- Nhaän xeùt 
2. Baøi môùi 
Ÿ Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi.
Muïc tieâu : Hoïc sinh bieát ñöôïc kí hieäu ñöôøng giöõa hình vaø veõ ñöôïc giaùo vieân giôùi thieäu maãu kí hieäu ñöôøng daáu giöõa hình laø ñöôøng coù neùt gaïch chaám.
- Höôùng daãn hoïc sinh veõ vaøo vôû kí hieäu treân ñöôøng keû ngang vaø keû doïc.
Ÿ Hoaït ñoäng 2:Giôùi thieäu kyù hieäu gaáp giaáy 
Muïc tieâu : Hoïc sinh bieát ñöôïc kí hieäu ñöôøng daáu gaáp vaø veõ ñöôïc.
- Giaùo vieân giôùi thieäu maãu kí hieäu ñöôøng daáu gaáp laø ñöôøng coù neùt ñöùt ( -----).
- Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh veõ vaøo vôû.
Ÿ Hoaït ñoäng 3:Höôùng daãn caùch veõ kyù hieäu 
Muïc tieâu : Hoïc sinh bieát vaø veõ ñöôïc kí hieäu ñöôøng daáu gaáp vaøo.
- Giaùo vieân cho hoïc sinh xem maãu veõ kí hieäu vaø giaûng.
- Treân ñöôøng daáu gaáp coù muõi teân chæ höôùng gaáp vaøo.
- Höôùng daãn hoïc sinh veõ.
Ÿ Hoaït ñoäâng 4 :
Muïc tieâu : Hoïc sinh bieát vaø veõ ñöôïc kí hieäu daáu gaáp ngöôïc ra phía sau.
- Giaùo vieân cho hoïc sinh xem maãu veõ kí hieäu vaø giaûng : Kí hieäu daáu gaáp ngöôïc ra phía sau laø muõi teân cong.
- Höôùng daãn hoïc sinh veõ.
4. Cuûng coá 
- Goïi hoïc sinh neâu laïi caùc kí hieäu ñaõ hoïc.
5. Nhaän xeùt – Daën doø 
- Tinh thaàn,thaùi ñoä hoïc taäp.
- Chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp.
- Möùc ñoä hieåu bieát veà caùc kí hieäu quy öôùc.
- Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp.
- Chuaån bò giaáy maøu,giaáy nhaùp ñeå hoïc baøi gaáp caùc ñoaïn thaúng caùch ñeàu.
- Haùt taäp theå.
- HS ñaët ñoà duøng hoïc taäp leân baøn.
- Hoïc sinh quan saùt vaø nhaéc laïi.
- Hoïc sinh laáy vôû ra veõ theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân 
(veõ nhaùp tröôùc)
 - Hoïc sinh quan saùt maãu,nghe vaø nhaéc laïi.
 - Hoïc sinh veõ vaøo vôû theo höôùng daãn (veõ nhaùp tröôùc).
- Hoïc sinh quan saùt maãu veõ,nghe giaûng vaø ghi nhôù.
 - Hoïc sinh veõ nhaùp tröôùc roài veõ vaøo vôû theo höôùng daãn cuûa GV
 - Hoïc sinh quan saùt vaø ghi nhôù.
 - Hoïc sinh veõ nhaùp roài veõ vaøo vôû.
Tiết 4 Toán 
Luyện tập 
I- Muïc tieâu
- Thực hiện được phép trừ trong phạm viu7.
* Bài tập cần làm bài1,bài 2(cột 1,2),bài 3(cột 1,3),bài 4(cột 1,2)
*Khuyến khích HS khá,giỏi làm bài tập bài2(cột 3),bài3(cột 2),bài 4(cột 3),bài 5
II- Ñoà duøng daïy hoïc :
- Bảng phụ ghi nội dung các bài tập1,2,3,4.
III- Các hoạt động dạy học chủ yếu :
 HĐGV
HĐHS
1.Bài cũ
- Yêu cầu
- Nhận xét, tuyên dương
2.Luyeän taäp
Bài 1: HĐCN(sgk,bảng phụ)
MT: Thực hiện được phép cộng phép trừ trong phạm vi 7 theo cột dọc.
- Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
- Giao việc
- Nhận xét, tuyên dương
Bài 2: HĐCN(sgk,bảng phụ)
MT: Thực hiện được phép cộng phép trừ trong phạm vi 7 theo hàng ngang.
- Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
- Giao việc
- Nhận xét, tuyên dương
Bài 3:HĐCN(sgk,bảng phụ)
MT:Thực hiện được phép cộng phép trừ trong phạm vi 7 sau đó viết số thích hợp vào chỗ chấm.
- Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
- Giao việc
- Nhận xét,tuyên dương
Bài 4: HĐCN(sgk,bảng phụ)
MT: Thực hiện được phép cộng phép trừ trong phạm vi 7 sau đó so sánh và điền dấu ,= vào chỗ chấm.
- Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
- Giao việc
- Nhận xét, tuyên dương
Bài 5:HĐCN(sgk,bảng phụ)
MT: HS biết biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính thích hợp.
- Hướng dẫn HS nắm yêu cầu
- Giao việc
- Nhận xét, tuyên dương
3.Dặn dò - nhận xét
- 2HS làm bảng lớp cột 1,2
4+3= 5+2= 6+1= 
7-3= 7-4= 7-5= 
- CL làm bảng con cột 3
- Nhận xét
- Làm SGK,bảng phụ
- Trình bày kết quả
- Nhận xét
- Làm SGK,bảng phụ
- Trình bày kết quả
- Nhận xét
- Làm SGK,bảng phụ
- Trình bày kết quả
- Nhận xét
- Làm SGK,bảng phụ
- Trình bày kết quả
- Nhận xét
- Làm SGK,bảng phụ
- Trình bày kết quả
- Nhận xét
Thứ sáu ngày 19 tháng 11

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 13.doc