Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp - Tháng 9: Trung thu nhớ Bác - Tuần 1

I.Mục tiêu:

 - Học sinh vui tết trung thu: Cắm trại, biểu diễn văn nghệ về tết trung thu, hát các bài hát về mùa thu, về Đảng, về Bác Hồ.

 - Giáo dục các em lòng yêu quý, kính trọng Bác – vị Cha già của dân tộc.

 - Làm cho các em thấy được không khí vui tươi, trang trọng của đêm rằm trung thu. Đón trung thu lại nhớ và hiểu được ý nghĩa của trung thu độc lập năm xưa.

II. Chuẩn bị :

 - Các tiết mục văn nghệ, luyện tập chuẩn bị cho các tiết mục biểu diễn.

 - Sân bãi, ghế ngồi.

 

doc 2 trang Người đăng hoaian89 Lượt xem 963Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp - Tháng 9: Trung thu nhớ Bác - Tuần 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp
Th¸ng 9: Trung thu nhí b¸c.
I.Môc tiªu:
	- Häc sinh vui tÕt trung thu: C¾m tr¹i, biÓu diÔn v¨n nghÖ vÒ tÕt trung thu, h¸t c¸c bµi h¸t vÒ mïa thu, vÒ §¶ng, vÒ B¸c Hå.
	- Gi¸o dôc c¸c em lßng yªu quý, kÝnh träng B¸c – vÞ Cha giµ cña d©n téc.
	- Lµm cho c¸c em thÊy ®­îc kh«ng khÝ vui t­¬i, trang träng cña ®ªm r»m trung thu. §ãn trung thu l¹i nhí vµ hiÓu ®­îc ý nghÜa cña trung thu ®éc lËp n¨m x­a.
II. ChuÈn bÞ :
	- C¸c tiÕt môc v¨n nghÖ, luyÖn tËp chuÈn bÞ cho c¸c tiÕt môc biÓu diÔn.
	- S©n b·i, ghÕ ngåi.
III. c¸c ho¹t ®éng:
TG
C¸c ho¹t ®éng d¹y & häc
Néi dung
1. æn ®inh
	Häc sinh æn ®Þnh chç ngåi, h¸t tËp thÓ .
	Nh¾c nhë HS ý thøc gi÷ g×n trËt tù.
2. Giíi thiÖu:
	GV giíi thiÖu môc ®Ých, ý nghÜa buæi ho¹t ®éng.
3. C¸c ho¹t ®éng:
	a) Ho¹t ®éng 1.
	Gi¸o viªn nªu hÖ thèng c©u hái ®Ó HS tr¶ lêi b»ng h×nh thøc “ H¸i hoa d©n chñ”.
	C¸ch thøc thùc hiÖn: C¸c nhãm häc sinh cö ®¹i diÖn cña nhãm m×nh lªn h¸i hoa chän c©u hái tr¶ lêi, nhãm xÏ th¶o luËn vµ tr¶ lêi. Nhãm nµo tr¶ lêi sai nhãm kh¸c sÏ ®­îc giµnh quyÒn tr¶ lêi, nhãm tr¶ lêi ®óng yªu cÇu nhãm tr¶ lêi sai h¸t mét bµi h¸t theo chñ ®Ò.
	C©u hái: 
H: TÕt trung thu ®­îc tæ chøc vµo ngµy nµo trong n¨m?
H: TÕt trung thu c¸c em ®­îc tham gia vµo nh÷ng ho¹t ®éng nµo?
H:Ai lµ ng­êi ®· göi th­ chóc tÕt trung thu ®Çu tiªn tíi ThiÕu niªn- Nhi ®ång trong toµn quèc ë N­íc ta.
H: Trong ngµy tÕt trung thu c¸c em sÏ ®­îc ®ãn th­ chóc cña ai? 
H: C¸c em cã m¬ ­íc g× trong ®ªm trung thu?
	b) Ho¹t ®éng 2: 
	Gi¸o viªn tæ chøc cho HS biÓu diÔn , h¸t móa c¸c bµi h¸t:
	- VÒ trung thu.
	- VÒ §¶ng.
	- VÒ B¸c.
	Tæ chøc cho häc sinh thi v¨n nghÖ gi÷a c¸c nhãm. Nhãm nµo h¸t hay, cã móa phô ho¹, tiÕt môc phong phó ®­îc ban gi¸m kh¶o chÊm ®iÓm ®øng thø nhÊt sÏ nhËn ®­îc phÇn th­ëng lín nhÊt. 
	Gi¸o viªn theo dâi, HS tæ chøc d­íi sù ®iÒu khiÓn cña GV.
1. ý nghÜa ngµy tÕt trung thu.
- Ngµy r»m th¸ng 8 hµng n¨m.
- H¸t móa, thÓ dôc thÓ thao,
- B¸c Hå , nh©n dÞp trung thu ®éc lËp ®Çu tiªn.
- Th­ cña Chñ tÞch N­íc göi tíi TNN§.
 2. V¨n nghÖ trung thu:
- Trèng héi ®ªm r»m.
- Trung thu nhí B¸c.
- §ªm qua em m¬ gÆp B¸c Hå.
..
XÕp lo¹i:
Nhãm1:.
Nhãm2:.
Nhãm3:.

Tài liệu đính kèm:

  • docGA hoat dong ngoai gio len lop.doc