Giáo án dạy các môn khối 1 - Tuần 7 năm 2011

2/ Kiểm tra bài cũ:

-Học sinh viết: y, tr, chú ý, tre ngà

-Đọc bài sách giáo khoa.

GVnx cho điểm.

3/ Bài mới

Tiết 1:

*Hoạt động 1 :Ôn lại các âm đã học

-Giới thiệu bài: Y/c HS g¾n c¸c ch÷ ®· hc trong tuÇn vµo b¶ng gµi.

-GV lần lượt viết theo thứ tự các ô vuông đã kẻ sẵn.

-Gọi HS đọc lại các chữ ở hàng ngang, dọc.

-Hướng dẫn HS cách ghép tiếng mới.

 

doc 36 trang Người đăng hong87 Lượt xem 607Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án dạy các môn khối 1 - Tuần 7 năm 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, trß ch¬i, hái ®¸p, gi¶ng gi¶i, t/ hµnh g/tiÕp.
III/§å dïng d¹y häc: 
 -GV: Tranh tr¹i Ba V×, b¶ng ch÷ th­êng, ch÷ hoa phãng to, tranh SGK, tê b¸o.
-HS: SGK.
IV/ Hoạt động dạy và học:
TG
 *Hoạt động của giáo viên:
*Hoạt động của học sinh:
5p
35p
35p
5p
1/ Kiểm tra bài cũ: 
-Học sinh viết: gồ ghề, ngô nghê.
GVnx cho điểm.............................
2/Bài mới : 
*Tiết 1:
*Giới thiệu bài: Chữ thường, chữ hoa.
*Hoạt động2: Nhận diện chữ hoa.
-Giáo viên treo bảng chữ thường, chữ hoa cho học sinh quan sát.
-Giáo viên HD HS nhËn diƯn ch÷ hoa:
H: Chữ in hoa nào gần giống chữ in thường, nhưng kích thước lớn hơn?
H: Chữ in hoa nào không giống chữ in thường?
-Cho học sinh thảo luận nhóm.
-Gọi đại diện các nhóm trình bày.
-Giáo viên vµ HS nhận xét, bổ sung.
*Nghỉ giữa tiết:
*Hoạt động 2: Luyện đọc
-Gọi HS đọc bài: GV chỉ vào chữ in hoa, HS dựa vào chữ in thường để nhận diện và đọc.
-Giáo viên chỉ chữ hoa, chữ thường.
-Gọi 2 em lên bảng
-Thi t×m nhanh c¸c ch÷ in hoa cã trong líp.
*Nghỉ chuyển tiết:
Tiết 2:
*Hoạt động 1: Luyện đọc.
-Đọc bài tiết 1.
- Cho HS quan s¸t tranh SGK.
H: Tranh vẽ gì?
-GV viết bảng câu ứ/dụng, giảng ND.
-Y/c HS chỉ ch÷ cã ch÷ c¸i viÕt hoa.
+C¸c ch÷ ph¶i viÕt hoa: Chữ Bố ở đầu câu.Tên riêng: Kha, Sa Pa.
-Giáo viên theo dõi, sửa chữa.
-Giáo viên đọc mẫu.
-Giải thích: Sa Pa là 1 thị trấn nghỉ mát đẹp thuộc tỉnh Lào Cai...
*Nghỉ giữa tiết
*Hoạt động 2: Luyện nói.
-Ghi tên chủ đề: Ba Vì.
-Treo tranh.
H: Em thấy gì trong tranh vẽ?
GV: Ba Vì là nơi du lịch, nghỉ mát và chăn nuôi bò sữa. Núi Ba Vì thuộc huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây...
H : Em cßn biÕt nh÷ng n¬i nµo cã thĨ ®i du lÞch, nghØ m¸t ?
*Cho HS ®äc bµi SGK.
 3/ Cđng cè, dỈn dß :
-GV treo tê báo lên bảng gọi học sinh lên nhận biết các chữ in hoa. 
- HS về học bài , ®äc tr­íc bµi ia ChuÈn bÞ : SGK, bé ch÷, b/ con, vë TV.
-2 HS thực hiện
-Lớp n/x
-Nhắc đề: cá nhân.
-Quan sát.
-Chữ in hoa gần giống chữ in thường: C,E, Ê, I, K, L,O, Ô, Ơ, P, S,T ,U, Ư,V, X, Y.
-Chữ in hoa khác chữ in thường: A , Â, Ă , B , D , Đ , G , H , M , N, Q , R.
-Thảo luận nhóm 2.
-Học sinh trình bày.
-Hát múa(trò chơi)
-Cá nhân, lớp.
-Đọc cá nhân, lớp.
-1 em chỉ, 1 em đọc.
-Thi c¸ nh©n.
-Hát múa(trò chơi)
-Cá nhân, lớp.
-Xem tranh.
-Bố mẹ cho bé và chị Kha đi nghỉ hè ở Sa Pa.
-1 HS chỉ : Bố, Kha, Sa Pa.
-Đọc các chữ in hoa: Cá nhân,lớp.
-HS đọc cả câu .
-Hát múa(trò chơi)
-§äc cá nhân, lớp.
-Quan sát tranh.
-§µn bò đang ăn cỏ, d·y nĩi cao thÊp kh¸c nhau,
-Tr¶ lêi.
-§äc cá nhân.
V/ Rĩt KN giê dạy
 ----------------------------------------------------
Ngày soạn..................................
Ngày gi¶ng ........................................................................................................................
To¸n ( t27):
LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu:
-BiÕt làm tính cộng trong phạm vi 3.
-Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính cộng.
-Rèn HS tính toán nhanh trong học toán.
II/Ph­¬ng ph¸p d¹y häc: -Trùc quan, gỵi më vÊn ®¸p, luyƯn tËp TH, trß ch¬i.
III/ §å dïng d¹y häc -Giáo viên: SGK, bảng phụ .
 -Học sinh: Sách, bộ đồ dùng học toán.
IV/ Hoạt động dạy và học:
TG
*Hoạt động của giáo viên:
*Hoạt động của học sinh:
2p
5p
28p
5p
1/Tỉ chøc líp: 
- SÜ sè:................. 
2/ Kiểm tra bài cũ: 
- 2HS ®äc thuéc b¶ng céng trong ph¹m vi 3 . 
- 1HS lên bảng : 
 3 3 
GVnx cho điểm....................
3/Bài mới : 
*Giới thiệu , ghi bảng .
*Hoạt động 1: 
Bài 1: HS nêu yêu cầu:
-GV treo bảng phụ có nội dung bài 1:
-Y/c HS lµm bµi.
-Cho HS nhận xét 2 phép tính và rút ra kết luận.
Bài 2: Tính : 
-Cho HS lµm b¶ng con.
- GV và HS n/x, sửa sai.
-Lưu ý : Kết quả ghi thẳng cột .
*Nghỉ giữa tiết:
Bài 3 : Giảm cột 2,3 
-HS nêu yêu cầu:
-Cho HS lµm SGK+ b.líp
- GV nhận xÐt, cho điểm. 
Bài 4: Giảm
Bài 5: Giảm phần b
-Viết phép tính thích hợp : 
- Giĩp HS n¾m v÷ng y/c
- Cho HS lµm bµi 
- GV chÊm bµi, nhận xét.
4/ Cđng cè, dỈn dß 
-Thi ®äc thu«c b¶ng céng trong ph¹m vi 3.
-Dặn học sinh về tập đếm, so sánh, phân tích cấu tạo số.
-Hát TT
- HS thực hiện
-Lớp n/x
- Học sinh nhắc lại 
-Số ?
-QS, nªu bµi to¸n.
+HS làm vào SGK + b/ phụ
2
+
1
=
3
1
+
2
=
3
 - Học sinh nªu. 
- Líp lÊy b¶ng con thùc hiƯn:
 2 3 3
-Hát múa
-Số? 
-HS làm bài - nhận xÐt , chữa bài 
+ QS tranh, nêu đề toán,viết ph/tính th/hợp . 
2
+
1
=
3
1
+
1
=
2
-Cá nhân 
V/ Rĩt KN giê dạy
--------------------------------------------------------- Häc vÇn (2t):
 Bµi 29 : IA
I/ Mục tiêu:
-Học sinh đọc được: ia, lá tía tô; tõ, câu ứng dụng.
-Viết được: ia, lá tía tô.
-LuyƯn nãi tõ 2 - 3 c©u theo chủ đề: Chia quà.
-GD HS yªu thÝch m«n häc, biÕt nãi lêi c¶m ¬n khi ®­ỵc chia quµ.
II/Ph­¬ng ph¸p d¹y häc: 
-Trùc quan, p/tÝch ng«n ng÷, trß ch¬i, RL theo mÉu, hái ®¸p, gi¶ng gi¶i, TH g/tiÕp.
III/§å dïng d¹y häc: 
-Giáo viên: Tranh SGK, l¸ mÝa, tê b×a, l¸ tÝa t«, bé ghÐp ch÷.
-Học sinh: Bộ ghép chữ, SGK, vë TV, b¶ng con.
IV/ Hoạt động dạy và học: 
TG
*Hoạt động của giáo viên:
*Hoạt động của học sinh:
5p
35p
35p
5p
1/ Kiểm tra bài cũ: 
-Đọc bài SGK.
-GV nhận xét vµ ghi điểm ................
2/ Bài mới 
Tiết 1
*Hoạt động1: Dạy vần
+Nhận diện vần ia 
-Hướng dẫn HS gắn i , thªm a -> ia
H:Vần ia được tạo lên từ những âm nào?
-Hướng dẫn HS phân tích vần ia.
-Hướng dẫn HS đánh vần vần ia.
-Đọc: ia.
-Hươáng dẫn học sinh gắn: tía.
-H/dẫn học sinh phân tích tiếng tía. 
-H/ dẫn học sinh đánh vần tiếng tía.
-Đọc: tía.
-H/dẫn học sinh gắn tiÕng cã vÇn ia.
- Cho HS quan sát lá tía t«, giíi thiƯuâ.
- Cho HS đọc tõ kho¸, c¶ bµi.
*Nghỉ giữa tiết:
*Hoạt động 2: Đọc từ ứng dụng.
-Hướng dẫn HS nhận biết tiếng có ia.
-Hướng dẫn HS đánh vần tiếng, đọc trơn từ. GV kết hợp giảng từ (dïng tê b×a , l¸ mÝa , tranh vØa hÌ).
*Hoạt động3: Viết bảng con: 
-H/dẫn cách viết vµ viÕt mÉu : ia, lá tía tô.
-Nhận xét, sửa sai.
-Đọc toàn bài.
*Nghỉ chuyển tiết.
Tiết 2:
*Hoạt động 1: Luyện đọc.
-Đọc bài tiết 1.
-Cho HS quan sát tranh SGK.
H: Tranh vẽ gì?
-Đọc câu ứng dụng: Bé Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa lá.
-Giáo viên đọc mẫu. 
-Hướng dẫn học sinh đọc toàn bài.
* Nghỉ giữa tiết :
*Hoạt động 2: Luyện nói.
-Chủ đề: Chia quà.
- Cho HS quan sát tranh SGK
H: Trong tranh vẽ gì?
H: Ai đang chia quà cho các bạn nhỏ trong tranh?
H: Bà chia những quà gì?
H: Các bạn nhỏ trong tranh cã vui kh«ng?
H: Khi nhận quà em nói thế nào với người cho quà? Nhận bằng mấy tay.
H: Em thường để giành quà cho ai trong gia đình?
-Nêu lại chủ đề: Chia quà.
*HS đọc bài trong SGK.
-GV quan sát sửa sai.
*Hoạt động3: Luyện viết.
-H/dẫn HS viết vào vở : ia, lá tía tô.
-Lưu ý nét nối giữa các chữ và vÞ trÝ các dấu.
-Thu chấm, nhận xét
3/ Cđng cè , dỈn dß :
-Chơi trò chơi tìm tiếng mới: cá lia thia, xỉa răng, tỉa lá, chim chìa vôi...
-Dặn HS học thuộc bài, ®äc tr­íc bµi: ua, ­a. 
 -ChuÈn bÞ : Bộ ghép chữ, SGK.
-2 HS thực hiện
-Lớp n/x
-Thực hiện trên bảng gắn.
-Aâm i và âm a. 
-So sánh vần ia với âm i
- ia có âm i đứng trước, âm a đứng sau
-i- a- ia : cá nhân, nhóm.
-Cá nhân, nhóm, lớp.
-Thực hiện trên bảng gắn.
-Tiếng tía có âm t đứng trước, vần ia đứng sau, dấu sắc đánh trên âm i 
-Tờ- ia- tia- sắc- tía: cá nhân.
-Cá nhân
- Thi g¾n c¸ nh©n
-Quan sát.
-Cá nhân
-Hát múa(trò chơi)
-HS gạch chân tiếng có vần ia:bìa,vỉa,.. 
-Cá nhân, lớp.
-HS viết bảng con.
-Cá nhân, lớp.
-Hát múa(trò chơi)
-Cá nhân, lớp.
-Quan sát tranh.
-Bạn nhỏ đang nhổ cỏ, chị đang tỉa lá.
- HS đọc cá nhân, lớp.
-Nhận biết tiếng có ia: tỉa 
-2HS đọc.
-Cá nhân, lớp.
-Hát múa 
-Cá nhân đọc
-Quan sát tranh.
-Chia quà.
-Bà.
-Chuối, quýt, hồng.
-Vui.
-Nói cảm ơn. Nhận bằng 2 tay.
-Tự trả lời.
-Cá nhân, lớp.
-Cá nhân, lớp.
-Viết vào vở tập viết
V/ Rĩt KN giê dạy
................................................................................
MÜ thuËt:
VẼ MÀU VÀO HÌNH QUẢ c©y
I. Mục tiêu :
-Giúp HS nhận biết màu sắc của một số quả dạng hình tròn như: cam, táo, bưởi, hồng..
-Biết dùng đúng màu để vẽ vào các quả thích hợp.
-GD: rửa sạch, gọt vỏ trước khi ăn quả.
II/Ph­¬ng ph¸p d¹y häc: 
 -Trùc quan, quan s¸t, gỵi më, hái ®¸p, luyƯn tËp.
III. Đồ dùng dạy học:
GV: -Một số tranh ảnh vẽ về các dạng quả, một số quả thật.
HS: -Vở tập vẽ, màu, tẩy 
IV. Các hoạt động dạy học :
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh 
1 p
3p
26p
5p
 1. Ổn định: 
 2. KTBC : K/ tra đồ dùng học tập của các em.
 3. Bài mới: Qua tranh giới thiệu bài và ghi đề bài.
Hoạt động 1: GT 1 số loại quả:
 -GV HT một số quả dạng tròn, cho các em qs tranh ảnh và các quả.
 +Đây là quả gì, có màu gì?
Hoạt động 2: H/ dẫn cách tô màu:
 -GV GT các quả đã vẽ nhưng chưa tô màu và h/d các em tô màu vào hình.
 -Tô ở xung quanh trước, tô ở giữa sau, không tô nhoè ra ngoài quả
Hoạt động 3:HS thực hành tô màu 
 - GV xem xét giúp đỡ các em yếu để HS hoàn thành bài làm đúng quy định.
 HĐ4: Nhận xét đánh giá:
 Nhận xét bài vẽ của học sinh. 
 4/ Cđng cè , dỈn dß: 
-Nªu tên bài vẽ, cách vẽ các dạng quả tròn.
- Tuyên dương học sinh vẽ tốt 
- HS thực hành ở nhà.
-HS hát
-Vở tập vẽ, tẩy, chì, 
-HS nghe và nêu lại đề bài.
-QS tranh ảnh vật thật.
-Cam, xoài, ...
-Quả cam màu vàng
-Quả xoài màu vàng
-HS lắng nghe hướng dẫn của GV 
-HS thực hiện tô màu.
 -HS nhận xét theo gợi ý của GV, chọn ra bài vẽ đẹp và nêu cảm nhận. 
V/ Rĩt KN giê dạy
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn..................................
Ngày gi¶ng ........................................................................................................................
TËp viÕt:
TV tuÇn 5: Cư t¹ , thỵ xỴ , ch÷ sè , ...
I . Mơc tiªu : 
-HS viết đúng các tõ : cư t¹ , thỵ xỴ , ch÷ sè , ... kiĨu ch÷ viÕt th­êng, cì võa theo vë TV1, tËp1.
-HS kh¸ giái viÕt ®­ỵc ®đ sè dßng quy ®Þnh trong vë TV.
-Giáo dục học sinh tính tỉ mỉ, cẩn thận, biết rèn chữ giữ vở sạch.
II/Ph­¬ng ph¸p d¹y häc: -Trùc quan, p/tÝch ng«n ng÷, trß ch¬i, RL theo mÉu.
III/§å dïng d¹y häc: -GV: ViÕt mÉu b¶ng líp.
 -HS: Vở TV, bảng con.
IV/ Hoạt động dạy và học:
TG
*Hoạt động của giáo viên:
*Hoạt động của học sinh:
2p
5p
28p
5p
1/Tỉ chøc líp: 
 - SÜ sè:.............. 
2/ Kiểm tra bài cũ: 
-HS viết bảng lớp: mơ, do, ta, th¬ .
-GVnx cho điểm....................
3/ Bài mới: 
*Giới thiệu bài: cử tạ, thợ xẻ, chữ số.. .
-GV cho học sinh đọc các từ.
-GV gi¶i nghÜa từ.
*Hoạt động 1: Phân tích cấu tạo chữ
- NhËn xÐt vỊ ®é cao c¸c ch÷ c¸i, k/c gi÷a c¸c ch÷, vÞ trÝ dÊu thanh...
-Viết mẫu và hướng dẫn cách viết.
+cử tạ: Điểm đặt bút nằm d­íi đường kẻ ngang thứ 3 , viết chữ cờ (c), nối nét viết chữ u, lia bút viết dấu ư và dấu (?) trên chữ ư . Cách 1 chữ o, viết chữ tờ (t), lia bút viết chữ a, lia bút viết dấu nặng (.)dưới chữ a .
-Tương tự h/dẫn viết từ: thợ xẻ, chữ số...
*Hoạt động 2: Viết bảng con
-Hướng dẫn HS viết bảng con.
-Quan s¸t, chØnh sưa
 *Nghỉ giữa tiết:
*Hoạt động 3 : Viết bài vào vở
-Hướng dẫn viết vào vở.
-Lưu ý tư thế ngồi, cầm viết.
-GV theo dõi , nhắc nhở HS viết đúng và đẹp.
-Thu chấm, nhận xét và sửa sai.
 4/ Cđng cè , dỈn dß 
-Cho học sinh thi đua viết: thỵ xỴ , c¸ r«. 
-Dặn HS về tập rèn chữ. ChuÈn bÞ : Vë TV, b¶ng con
-Hát TT
-2 HS thực hiện
-Lớp n/x
- Nhắc lại tên bài
-§äc cá nhân, cả lớp.
- Nªu nhËn xÐt
-Theo dõi.
-Viết bảng con : cử tạ, chữ số, thợ xẻ 
-Hát múa(trò chơi) .
-Lấy vở.
-Viết từng dòng vào vở.
V/ Rĩt KN giê dạy
 ---------------------------------------------------------
TËp viÕt:
 TV tuÇn 6: Nho kh«, nghÐ ä, chĩ ý ,...
I . Mơc tiªu : 
-HS viết đúng các tõ : Nho kh«, nghÐ ä, chĩ ý ,... kiĨu ch÷ viÕt th­êng, cì võa theo vë TV1, tËp1.
-HS kh¸ giái viÕt ®­ỵc ®đ sè dßng quy ®Þnh trong vë TV.
-Giáo dục học sinh tính tỉ mỉ, cẩn thận, biết rèn chữ giữ vở sạch.
II/Ph­¬ng ph¸p d¹y häc: -Trùc quan, p/tÝch ng«n ng÷, trß ch¬i, RL theo mÉu.
III/§å dïng d¹y häc: -GV: ViÕt mÉu b¶ng líp.
 -HS: Vở TV, bảng con.
IV/ Hoạt động dạy và học:
TG
*Hoạt động của giáo viên:
*Hoạt động của học sinh:
5p
30p
5p
1/ Kiểm tra bài cũ: 
-HS viết bảng lớp: thỵ xỴ , ch÷ sè .
-GVnx cho điểm....................
2/ Bài mới:
*GT bài: Nho kh«, nghÐ ä, chĩ ý ,...
-GV hướng dẫn học sinh đọc các từ.
-GV gi¶i nghÜa từ.
*Hoạt động 1: Phân tích cấu tạo chữ
- NhËn xÐt vỊ ®é cao c¸c ch÷ c¸i, k/c gi÷a c¸c ch÷, vÞ trÝ dÊu thanh...
-Viết mẫu và hướng dẫn cách viết.
-Nho khô: Điểm đặt bút nằm d­íi đường kẻ ngang 3, viết chữ en nờ (n), nối nét viết chữ hát (h), lia bút viết ch÷ o. C¸ch 1 chữ o, viết chữ ca (k), nối nét viết chữ hát (h), lia bút viết chữ o, lia bút viết dấu mũ trên chữ o.
-T/tự hướng dẫn viết từ: nghÐ ä, chĩ ý, c¸ trª.
*Hoạt động 2: Viết bảng con
-Hướng dẫn HS viết bảng con
-Quan s¸t, chØnh sưa
 *Nghỉ giữa tiết:
*Hoạt động 3 : Viết bài vào vở
-Hướng dẫn viết vào vở.
-Lưu ý tư thế ngồi, cầm viết.
-GV theo dõi , nhắc nhở HS viết đúng và đẹp.
-Thu chấm, nhận xét và sửa sai.
3/ Cđng cè , dỈn dß :
-Cho học sinh thi đua viết theo nhóm chữ : chĩ ý , c¸ trª.
-Dặn HS về tập rèn chữ. ChuÈn bÞ : Vë TV, b¶ng con.
-2 HS thực hiện
-Lớp n/x
-Nhắc lại tên bài
-§äc cá nhân, cả lớp.
- Nªu nhËn xÐt
-Theo dõi.
-Viết bảng con : Nho kh«, nghÐ ä, chĩ ý ,...
-Hát múa(trò chơi) .
-Lấy vở.
-Viết từng dòng vào vở.
V/ Rĩt KN giê dạy
 ---------------------------------------------------------
 To¸n( t 28):
 PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 4
I/ Mục tiêu:
-HS thuéc b¶ng cộng trong ph¹m vi 4. Biết làm tính cộng c¸c sè trong ph¹m vi 4.
-Tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính cộng.
-Giáo dục học sinh yêu thích môn toán, rèn tính cẩn thận, chính xác.
II/Ph­¬ng ph¸p d¹y häc: -Trùc quan, gỵi më vÊn ®¸p, luyƯn tËp TH, trß ch¬i.
III/ §å dïng d¹y häc -Giáo viên: Bộ đồ dùng toán, SGK, b¶ng phơ.
 -Học sinh: Sách, bộ đồ dùng học toán, b¶ng con.
IV/ Hoạt động dạy và học:
TG
*Hoạt động của giáo viên:
*Hoạt động của học sinh:
5p
30p
5p
1/Kiểm tra bài cũ: 
-1HS lªn b¶ng: 1 + £ = 2	 
2 + £ = 3 £ + 1 =3
-§äc thuéc b¶ng céng trong p/v3. 
GVnx cho điểm....................
2/ Bài mới : 
*Giới thiệu bài:
*Hoạt động 1 :T/ lập phép cộng 
a/ H/ d HS học phép cộng3 + 1 = 4
-HD HS quan sát mÉu, nêu BT.
-Gọi học sinh tự nêu câu trả lời.
- Nêu: 3 thêm 1 bằng mÊy?
- T­¬ng tù cho HS lÊy c¸c que tÝnh 
-> phÐp céng: 3 + 1 = 4
-Y/c học sinh gắn phép cộng: 
3 + 1 = 4
-Cho HS ®äc phÐp céng.	
b/ HD HS học phép cộng 2 + 2 = 4, 
1 + 3 = 4 (T. tự như với 3 + 1 = 4)
- HD HS học thuộc phép cộng trong phạm vi 4. GV xoá dần các kết quả.
c/ HD HS quan sát hình vẽ cuối cùng ->3 + 1 cũng giống 1+ 3 (Vì cùng bằng 4).
 *Nghỉ giữa tiết:
*Hoạt động 2 :Thực hành
Bài 1: - Cho HS lµm, nªu kÕt qu¶
- N/ x (lưu ý: khi đổi chỗ các số....)
Bài 2: 
- Cho HS lµm b¶ng con + B¶ng líp
Chĩ ý : ViÕt KQ th¼ng cét däc
Bài 3: 
- Cho HS lµm SGK+ B/ p ( Bỏ cột 1)
- GV vµ HS nhËn xÐt.
Bài 4: - Cho HS q/ sát tranh SGK , nêu đề toán và viÕt PT thÝch hỵp 
-GV chấm một số bài nhận xét 
3/ Cđng cè, dỈn dß :
-Thi đọc thuộc p/cộng trong p/ vi 4
-Về học thuéc các phép tính trong phạm vi 4, lµm BT ë VBT.
 - ChuÈn bÞ : SGK, b¶ng con, bộ đồ dùng học toán .
-Nh¾c ®Ị.
-Quan s¸t, nªu bài toán. 
-3 con c¸ thêm 1 con c¸ được 4 con c¸.
-Nêu “3 thêm 1 bằng 4”.
- LÊy que tÝnh, ®Õm thªm, tr¶ lêi.
-Gắn 3 + 1 = 4, 1 em gắn bảng lớp.
-Đọc cá nhân, lớp 
- Quan s¸t mÉu vËt, nêu bài toán -> phÐp tÝnh: 2 + 2 = 4, 1 + 3 = 4
- HS đọc §T, cá nhân. 
-HS QS, nªu BT, lËp p/céng, n/x vµ đọc : 3 + 1 = 4 1 + 3 = 4 
-Hát múa(trò chơi).
-HS mở SGK làm bài
- Làm bài, nèi tiÕp nªu KQ.
- NhËn xÐt
- Làm bài, 2HS lên bảng làm
- NhËn xÐt, sửa sai.
+Điền dấu > , < , =
-Làm bài, ch÷a bµi
-Quan sát tranh, nêu đề toán
-HS viết : 3 + 1 = 4
- Có thể nêu đề toán khác,viết : 
1 + 3 = 4
V/ Rĩt KN giê dạy
§¹o ®øc :
GIA ĐÌNH EM
I/ Mục tiêu:
-Học sinh b­íc ®Çu biÕt ®­ỵc trẻ em có quyền được cha mẹ yêu thương chăm sóc.
-HS nªu ®­ỵc nh÷ng viƯc cÇn lµm ®Ĩ thĨ hiƯn sù k/trọng, lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ.
-Lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ.
* HS biÕt trẻ em có quyền có gia đình, có cha mẹ. Ph©n biƯt ®­ỵc c¸c hµnh vi, viƯc lµm phï hỵp vµ ch­a phï hỵp vỊ k/trọng, lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ.
-Giáo dục học sinh biết quí trọng những bạn biết lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ.
II/Ph­¬ng ph¸p d¹y häc: 
 -Trùc quan, ®µm tho¹i, gi¶ng gi¶i, ®ãng vai, th¶o luËn .
III/ Tµi liƯu vµ ph­¬ng tiƯn
-GV: VBT, 1sè ®iỊu luËt trong c«ng ­íc quèc tÕ vỊ quyỊn trỴ em, tranh gia ®×nh, bãng, chỉi.
-Học sinh: Vë bài tập, ¶nh vỊ gia ®×nh.
IV/ Hoạt động dạy và học:
TG
*Hoạt động của giáo viên:
*Hoạt động của học sinh:
3p
27p
5p
1/ Kiểm tra bài cũ:
-Em hãy nêu cách giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập của mình? 
-GVnx..........................
2/ Bài mới:
*Giới thiệu bài: Gia đình em.
*Hoạt động 1: HS kể về gia đình mình.
MT: Biết GT các thành viên trong gia đình .
C¸ch tiÕn hµnh: 
-Yêu cầu các nhóm lấy ảnh của gia đình mình để giới thiệu cho nhóm .
-Gợi ý :Gia đình em có mấy người? Bố mẹ em tên là gì? Anh chị em tên gì? Học lớp mấy?
-Gọi học sinh kể trước lớp. GV, HS n/x.
Kết luận: Chúng ta ai cũng có 1 gia đình.
*Hoạt động 2: Hoạt động theo nhóm 
MT: HS tự hào khi được sống cùng với GĐ, biết tôn trọng, lễ phép, ông bà, cha mẹ và biết chia sỴ ...
C¸ch tiÕn hµnh: 
-Y/c HS xem tranh BT2, TL nhóm 2.
-GV chốt lại nội dung từng tranh.
-Cho HS xem tranh phãng to, n/x.
H: Bạn nhỏ trong tranh nào được sống hạnh phúc với gia đình? Bạn nào phải sống xa cha mẹ?
Kết luận: SGV tr 24
*Hoạt động 3: Đóng vai 
MT: HS biết đóng vai theo các tình huống.
C¸ch tiÕn hµnh: 
-Cho HS đóng vai theo bài tập 3.
-GV chia nhóm, giao nhiệm vụ.
-Giáo viên theo dõi, bổ sung.
Kết luận: SGV tr24
3/ Cđng cè, dỈn dß :
- Em ®· v©ng lêi «ng bµ, bè mĐ nh­ thÕ nµo?
-VỊ thùc hiƯn theo bµi häc. ChuÈn bÞ : VBT
-HS trả lời
-Nhắc đề: cá nhân.
-HS tự kể về gia đình mình qua ảnh.
-Kể trước lớp. HS kh¸c n/x.
-Nhắc lại kết luận.
-QS tranh, H§ theo nhóm.
-HS lên kể lại ND tranh.
 Lớp nhận xét, bổ sung.
-Bạn nhỏ ë tranh 1, 2, 3 được sống hạnh phúc với gia đình....
-Các nhóm chuẩn bị đóng vai theo tranh VBT.
-1 sè nhãm ®óng vai trước lớp.
- NhËn xÐt.
-HS trả lời
V/ Rĩt KN giê dạy
----------------------------------------------------------------
Ho¹t ®éng tËp thĨ
An toµn giao th«ng
Phần 1: An toµn giao th«ng:
Khi qua ®­êng ph¶i ®i trªn 
v¹ch tr¾ng dµnh cho ng­êi ®i bé 
I. Mơc tiªu : 
 1. KiÕn thøc: Giĩp häc sinh biÕt c¸c v¹ch tr¾ng trªn ®­êng lµ lèi ®i dµnh cho ng­êi ®i bé qua ®­êng.
 2. KÜ n¨ng: BiÕt ch¹y qua ®­êng vµ tù ý qua ®­êng 1 m×nh lµ rÊt nguy hiĨm.
 3. Th¸i ®é: Cã ý thøc tu©n thđ ®ĩng khi tham gia giao th«ng.
II. Ph­¬ng ph¸p - h×nh thøc:
 - Ph­¬ng ph¸p: KĨ chuyƯn, ®µm tho¹i - thùc hµnh.
 - H×nh thøc: C¸ nh©n, c¶ líp, nhãm.
III. ChuÈn bÞ: - Gi¸o viªn: H×nh trang 8 - 9 SGK
 - Häc sinh: S¸ch Rïa thá
IV. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
TG
 Ho¹t ®éng cđa thÇy 
 Ho¹t ®éng cđa trß 
2p
3p
17p
3p
1. Tỉ chøc:
2. KiĨm tra bµi cị: 
 - KiĨm tra SGK Rïa Thá 
3. Bµi míi:
*H§ 1:Nªu t×nh huèng.
+ B1: KĨ c©u chuyƯn SGK. 
+B2 : T×m hiĨu ý nghÜa c©u chuyƯn.
- ChuyƯn g× cã thĨ x¶y ra víi An khi An ch¹y sang bªn kia ®­êng?
- Hµnh ®éng ch¹y sang ®­êng cđa An lµ an toµn hay nguy hiĨm?
- NÕu em ë ®ã em sÏ khuyªn An ®iỊu g×?
+ KL : SGV trang 7.
*H§ 2: Giíi thiƯu v¹ch tr¾ng dµnh cho ng­êi ®i bé.
+ B1:Em ®· nh×n thÊy v¹ch tr¾ng trªn ®­êng bao giê ch­a?
- Em cã nh×n thÊy v¹ch tr¾ng trªn tranh kh«ng? Vạch trắng đĩ n»m ë ®©u?
* H§3:Thùc hµnh qua ®­êng.
- Chia líp thµnh 4 nhãm vµ giao NV
+ KL: SGV trang 7
4/ Cđng cè , dỈn dß:
-Nhắc lại ND.
-Về thực hiện theo bài học.
- HS h¸t 1 bµi 
 -HS lấy SGK
- L¾ng nghe.
- Nªu l¹i tªn c©u chuyƯn.
- Tr×nh bµy ý kiÕn.
- KĨ tiÕp ®o¹n kÕt cđa c©u chuyƯn.
- GÊp SGK suy nghÜ TL c©u hái.
- Më SGK quan s¸t tranh trang 6,7 vµ TLCH
- 2HS ®äc ghi nhí SGK
- Thùc hµnh ®ãng vai sang ®­êng ®i trªn v¹ch tr¾ng.
V/ Rĩt KN giê dạy
Phần 2: Hoạt động tập thể: (10p)
S¬ kÕt tuÇn 7
* HSKT biết dùng que tính hoặc ngón tay để làm tính trong pv 3.
* HS khuyết tật biết mình luôn được cha mẹ yêu thương chăm sóc.
*HS khuyết tật thực hiện được một số phép tính cộng trong pv4 (có thể đếm thêm bằng que tính hoặc ngón tay để tìm KQ).
*HS KT b­íc ®Çu nhËn diƯn sơ lươ

Tài liệu đính kèm:

  • docSANG 7.doc