Bài soạn các môn khối 1 - Tuần 21

I. Mục tiêu:

- Đọc được ôp, ơp, hộp sữa, lớp học và từ ngữ và ứng dụng .

- Viết được ôp, ơp, hộp sữa, lớp học

- Luyện nói từ 2 -4 câu theo chủ đề: các bạn lớp em.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:

- Tranh vẽ SGK. Bộ đồ dùng

2. Học sinh:

- Bộ đồ dùng.

III. Hoạt động dạy và học:

 

doc 28 trang Người đăng hoaian89 Lượt xem 768Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn các môn khối 1 - Tuần 21", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 veõ gì?
Cho hoïc sinh luyeän ñoïc caâu öùng duïng.
Giaùo vieân chænh, söûa sai cho hoïc sinh.
Luyeän noùi.
- Cho HS quan saùt tranh 
Tranh veõ gì?
Tranh veõ lôùp maáy?
Gioáng lôùp con ñang hoïc khoâng?
Trong lôùp hoïc coù nhöõng gì?
Haõy keå veà lôùp hoïc cuûa con.
Keå teân caùc baïn trong lôùp.
Teân baïn laø gì?
Baïn naøo hoïc gioûi nhaát lôùp?
c. Luyeän vieát.
Neâu tö theá ngoài vieát.
Neâu yeâu caàu luyeän vieát oâp , hoäp söõa , ôp , lôùp hoïc
* Quan saùt giuùp HS yếu 
4.Cuûng coá daën doø 
 - Cho HS ñoïc laïi baøi 
Ñoïc laïi baøi nhieàu laàn.
Vieát oâp – ôp vaøo vôû 1, moãi vaàn 5 doøng.
Chuaån bò baøi 87: ep – eâp.
- HS ñoïc caù nhaân , ñoàng thanh 
* HS yếu dọc nhiều 
Hoïc sinh quan saùt tranh.
Hoïc sinh neâu.
Hoïc sinh luyeän ñoïctìm tieáng coù vaàn vöøa hoïc 
Hoïc sinh quan saùt.
Hoïc sinh neâu.
Hoïc sinh keå.
- Hoïc sinh vieát baøi vaøo vôû 
- HS ñoïc 
ÑAÏO ÑÖÙC 
EM VAØ CAÙC BAÏN (Tieát 1)
Muïc tieâu:
- Böôùc ñaàu bieát ñöôïc : Treû em caàn ñöôïc hoïc taäp ,vui chôi vaø ñöôïc keát giao baïn beø .
- Bieát phaûi ñoaøn keát, cö xöû toát vôùi nhau cuøng hoïc, cuøng chôi, cuøng sinh hoaït taäp theå chung . 
- Ñoaøn keát thaân aùi vôùi baïn beø xunh quanh.
Chuaån bò:
Giaùo vieân:
Tranh veõ baøi taäp 2.
Hoïc sinh:
Vôû baøi taäp.
Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
1. OÅn ñònh 
2.Baøi cuõ: 
Em leã pheùp hay vaâng lôøi thaày coâ giaùo trong tröôøng hôïp naøo?
Em ñaõ laøm gì ñeå toû ra leã pheùp (hay vaâng lôøi)?
Taïi sao em laøm nhö vaäy?
Nhaän xeùt.
3.Baøi môùi
Giôùi thieäu: Hoïc baøi em vaø caùc baïn.
Hoaït ñoäng 1: Phaân tích tranh baøi taäp 2.
Muïc tieâu: Neâu ñöôïc noäi dung.
Caùch tieán haønh:
Böôùc 1: 
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh thaûo luaäntheocaëp ñeå phaân tích caùc tranh theo baøi taäp 2.
Trong töøng tranh caùc baïn ñang laøm gì?
Caùc baïn coù vui khoâng?
Noi theo caùc baïn ñoù, em caàn cö xöû nhö theá naøo vôùi baïn beø?
Böôùc 2:
Cho hoïc sinh leân trình baøy.
Keát luaän: Caùc baïn trong tranh cuøng hoïc, cuøng chôi vôùi nhau raát vui, noi theo caùc baïn ñoù, em caàn phaûi vui veû, cö xöû toát vôùi baïn beø cuûa mình
Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän lôùp.
Muïc tieâu: Neâu ñöôïc vieäc neân vaø khoâng neân laøm ñoái vôùi baïn beø.
Caùch tieán haønh:
Giaùo vieân laàn löôït neâu caâu hoûi cho hoïc sinh thaûo luaän.
Ñeå cö xöû toát vôùi baïn, em caàn laøm gì?
Vôùi baïn beø, caàn traùnh nhöõng gì?
Cö xöû toát vôùi baïn beø coù lôïi gì?
Keát luaän: Ñeå cö xöû toát vôùi baïn, caùc em caàn hoïc, chôi cuøng nhau, nhöôøng nhòn, giuùp ñôõ nhau, khoâng ñöôïc treâu choïc, ñaùnh baïn.
Hoaït ñoäng 3: Giôùi thieäu baïn thaân cuûa mình.
Giaùo vieân yeâu caàu khuyeán khích hoïc sinh keå veà ngöôøi baïn thaân cuûa mình.
Baïn teân gì? Baïn aáy ñang hoïc ôû ñaâu?
Em vaø baïn ñoù cuøng hoïc, cuøng chôi nhö theá naøo?
Keát luaän: Giaùo vieân khen ngôïi caùc em ñaõ bieát cö xöû toát vôùi baïn, ñeà nghò caû lôùp hoan ngheânh, hoïc taäp caùc baïn ñoù.
4.Cuûng coá daën doø 
Thöïc hieän toát ñieàu ñaõ hoïc.
Chuaån bò: Tieát 2: mang buùt maøu.
Haùt.
Hoïc sinh neâu.
 Hoaït ñoäng nhoùm.
2 em ngoài cuøng baøn thaûo luaän vôùi nhau theo caùc caâu hoûi gôïi yù.
Hoïc sinh leân trình baøy yù kieán, caùc nhoùm khaùc boå sung.
2 em ngoài cuøng baøn thaûo luaän vôùi nhau theo noäi dung caùc caâu hoûi cuûa giaùo vieân.
Hoïc sinh laàn löôït trình baøy.
Lôùp nhaän xeùt, boå sung.
Hoaït ñoäng lôùp.
Hoïc sinh giôùi thieäu veà baïn mình theo gôïi yù cuûa giaùo vieân.
RUÙT KINH NGHIEÄM 
.
 THUÛ COÂNG 
BAØI : OÂN TAÄP CHÖÔNG II: KÓ THUAÄT GAÁP HÌNH
I Muïc tieâu 
Cuûng coá kieán thöùc kó naêng gaáp giaáy. 
- Gaáp ñöôïc ít nhaát moät hình gaáp ñôn giaûn. Caùc neáp gaáp töông ñoâi thaúng ,phaúng
II Chuaån bò 
GV : Caùc saûn phaåm ñaõ gaáp 
 HS : giaáy , keùo , hoà 
III Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc 
 Hoaït ñoäng GV 
Hoaït ñoäng HS 
1 Oån ñònh 
2 Baøi cuõ 
 KT ñoà duøng cuûa HS 
3 Baøi môùi 
 Hoaït ñoäng 1 : Cho HS quan saùt 
 Gv ñính caùc saûn phaåm ñaõ chuaån bò leân baûng 
Cho HS quan saùt 
Hoaït ñoäng 2 :HS thöïc haønh 
- Cho HS thöïc haønh thi gaáp saûn phaåm vöøa hoïc 
- Moãi HS töï choïn 1 saûn phaåm ñeå gaáp 
 - Cho HS tröng baøy saûn phaåm 
 Ñaùnh giaù töøng saûn phaåm 
4.Cuûng coá daën doø 
Nhaän xeùt tieát hoïc 
Nhaän xeùt tieát sau chuaån bò giaáy , hoà , keùo 
- HS quan saùt vaø neâu taùc duïng cuûa töøng saûn phaåm 
HS thöïc haønh gaáp 
HS kheùo tay gaáp ñöôïc hai saûn phaåm
HS tröng baøy leân baûng 
RUÙT KINH NGHIEÄM 
.
Thöù ba ngaøy 2 thaùng 2 naêm 2010
HOÏC VAÀN 
Baøi 87: ep- eâp
Muïc tieâu:
- Ñoïc ñöôïc ep – eâp, caù cheùp, ñeøn xeáp.vaø töø ngöõ vaø öùng duïng . 
- Vieát ñöôïc ep – eâp, caù cheùp, ñeøn xeáp.
- Luyeän noùi töø 2 -4 caâu theo chuû ñeà: xeáp haøng vaøo lôùp.
Chuaån bò:
Giaùo vieân:
Tranh veõ SGK, boä ñoà duøng.
Hoïc sinh:
Baûng con, boä ñoà duøng.
Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
OÅn ñònh
Baøi cuõ: 
Cho hoïc sinh ñoïc baøi , treân baûng con , SGK.
Vieát baûng con: baùnh xoáp, lôùp hoïc, toáp ca.
Nhaän xeùt.
Baøi môùi: 
Giôùi thieäu: Hoïc vaàn ep – eâp.
* Daïy vaàn ep.
Nhaän dieän vaàn:
Gheùp vaàn ep.
Giaùo vieân ghi: ep.
Vaàn ep goàm coù nhöõng con chöõ naøo?
So saùnh ep – oâp.
Ñaùnh vaàn:
Ñaùnh vaàn vaàn ep
Gheùp tieáng cheùp 
Giaùo vieân ñöa tranh caù cheùp vaø hoûi.
à Giaùo vieân ghi baûng: caù cheùp.
* Daïy vaàn eâp. 
Quy trình töông töï.
b.Ñoïc töø ngöõ öùng duïng.
Giaùo vieân ghi baûng:
leã pheùp gaïo neáp
xinh ñeïp beáp löûa
- GV ñoïc maãu , giaûi nghóa töø 
Giaùo vieân chænh, söûa sai cho hoïc sinh.
Ñoïc toaøn baøi ôû baûng lôùp.
Luyeän vieát:
Giaùo vieân vieát maãu ep , caù cheùp , eâp , ñeøn xeáp vaø neâu quy trình vieát
Hoïc sinh ñoïc töøng phaàn theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân.
Hoïc sinh vieát baûng con.
Hoïc sinh gheùp ôû boä ñoà duøng.
Hoïc ñoïc 
HS neâu 
Hoïc sinh ñaùnh vaàn caù nhaân, nhoùm, lôùp.
Hoïc sinh gheùp ôû boä ñoà duøng.
- Hoïc sinh traû lôøi.
Hoïc sinh luyeän ñoïc.
* HS yếu ñoïc nhòeàu 
Hoïc sinh ñoïc 
Hoïc sinh ñoïc caù nhaân, nhoùm, lôùp, tìm tieáng coù vaàn vöøa hoïc
Hoïc sinh vieát baûng con.
(Tieát 2)
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Luyeän ñoïc.
Cho hoïc sinh luyeän ñoïc töøng phaàn baøi tieát 1 
Giaùo vieân chænh, söûa sai cho hoïc sinh.
 *Ñoïc caâu maãu öùng duïng.
 - Cho HS quan saùt tranh , tranh veõ gì ? 
 - Giaùo vieân chænh,söûa sai cho hoïc sinh.
b: Luyeän noùi.
Cho QS tranh SGK
Tranh veõ gì?
Caùc baïn trong tranh xeáp haøng vaøo lôùp nhö theá naøo?
Khi troáng ñaùnh vaøo lôùp, caùc con coù xeáp haøng khoâng?
Baïn naøo xeáp haøng ngay ngaén vaø ñöôïc coâ giaùo khen?
Khi xeáp haøng, caùc con coù giöõ traät töï khoâng?
c: Luyeän vieát.
Cho hoïc sinh neâu tö theá vieát.
Neâu yeâu caàu luyeän vieát
4.Cuûng coá daën doø 
 - Cho HS ñoïc laïi baøi 
Troø chôi: Ai nhanh hôn? 
Chia 2 ñoäi thi tìm tieáng coù vaàn ep – eâp.
Sau baøi haùt, ñoäi naøo tìm nhieàu seõ thaéng
Nhaän xeùt.
Ñoïc laïi baøi, vieát vaàn ep – eâp .
Chuaån bò baøi 88: ip – up.
Hoïc sinh ñoïc töøng phaàn.
* HS yeáu ñoïc nhieàu 
 - HS quan saùt traû lôøi 
+ Ñoïc töø öùng duïng , tìm tieáng coù vaàn vöøa hoïc 
+ Hoïc sinh quan saùt tranh.
Hoïc sinh neâu.
Hoïc sinh vieát baûng con
-HS ñoïc
-HS thi tìm 
RUÙT KINH NGHIEÄM 
 TN –XH 
 BAØI : OÂN TAÄP : XAÕ HOÄI 
I . Muïc tieâu	
Keå vôùi baïn beø veà gia ñình , lôùp hoïc vaø cuoäc soáng xung quanh. 
( Keå moät trong 3 chuû ñeà : gia ñình, lôùp hoïc, queâ höông)
Chuaån bò 
Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc 
 Hoaït ñoäng cuûa GV 
Hoaït ñoäng cuûa HS 
1.Oån ñònh 
2.Baøi cuõ 
Khi ñi boä treân ñöôøng em caàn ñi nhö theá naøo ? 
3.Baøi môùi 
* Cho HS baét thaêm traû lôøi :
Caùc caâu hoûi gôïi yù : 
Keå teân caùc thaønh vieân trong GÑ? 
Noùi caùc baïn maø em yeâu quí ? 
Keå veà ngoâi nhaø cuûa baïn ? 
Keå veà coâ giaùo em ?
Keå veà ngöôøi baïn cuûa em? Keå nhöõng gì em nhìn thaáy treân ñöôøng ? 
Keå teân caùc nôi coâng coäng vaø noùi veà caùc hoaït ñoäng ôû ñoù ? 
*GV coâng boá luaät chôi ? 
 - Cho HS laàn löôït boác thaêm traû lôøi 
Gv nhaän xeùt caâu traû lôøi töøng HS 
4.Cuûng coá daën doø 
 Nhaän xeùt tieát hoïc 
Chuaån bò baøi sau 
HS traû lôøi 
HS laéng nghe
Töøng HS boác thaêm traû lôøi 
RUÙT KINH NGHIEÄM 
Toaùn
PHEÙP TRÖØ DAÏNG 17 – 7
Muïc tieâu:
- Bieát ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính tröø (khoâng nhôù). Bieát tröø nhaåm daïng 17 – 7.
- Vieát pheùp tính thích hôïp daïng 17 –7.
Chuaån bò:
Giaùo vieân:
Baûng gaøi, que tính.
Hoïc sinh:
Que tính
Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
OÅn ñònh 
Baøi cuõ: 
Hoïc sinh laøm baûng con.
17 19 14
 - 3 - 5 - 2
Baøi môùi 
Giôùi thieäu: Hoïc laøm tính tröø daïng 17 – 7.
: Thöïc haønh treân que tính.
Cho hoïc sinh laáy 17 que tính vaø taùch thaønh 2 phaàn.
Caát ñi 7 que rôøi, coøn laïi maáy que?
Coù pheùp tính: 17 – 7.
Ñaët tính vaø laøm tính tröø.
Ñaët pheùp tính 17 – 7 
17
- 7
 10 *7 tröø 7 baèng 0, vieát 0 
Haï 1 , vieát 1
Baøi 1: ( coät 1,2,3)
Yeâu caàu gì? 
Cho HS laøm baøi 
Baøi 2: ( coät 1,3). HS khaù gioûi laøm caû baøi 
 Cho HS laøm baøi 
Baøi 3 
Nhìn toùm taét ñoïc ñeà toaùn.
Ñeà baøi hoûi gì?
Muoán bieát keïo coøn laïi ta laøm sao?
Cuûng coá daën doø 
 - Cho HS neâu laïi caùch tính 17 - 7
Laøm laïi baøi coøn sai vaøo vôû 
Chuaån bò luyeän taäp.
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Haùt.
Lôùp laøm baûng con.
3 em laøm ôû baûng lôùp.
Hoïc sinh neâu.
Hoïc sinh laáy boù 1 chuïc vaø 7 que rôøi.
Taùch beân traùi boù 1 chuïc, beân phaûi 7 que.
Hoïc sinh caát 7 que.
Coøn laïi 1 chuïc que.
Hoïc sinh thöïc hieän treân baûng con 1 HS leân baûng laøm 
Hoïc sinh neâu caùch thöïc hieän.
 - HS neâu 
Hoïc sinh laøm baøi baûng con , 3 HS leân baûng laøm 
Hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû HS neâu keát quaû mieäng 
- HS neâu 
Hoïc sinh vieát pheùp tính vaøo baûng con 1 HS leân baûng laøm 
- HS neâu
RUÙT KINH NGHIEÄM 
Thöù tö ngaøy 3 thaùng 2 naêm 2010
HOÏC VAÀN 
Baøi 88: ip –up 
Muïc tieâu:
- Ñoïc ñöôïc ip – up, baét nhòp, buùp sen vaø töø ngöõ vaø öùng duïng . 
- Vieát ñöôïc ip – up, baét nhòp, buùp sen.
- Luyeän noùi töø 2 -4 caâu theo chuû ñeà: Giuùp ñôõ cha me.
Chuaån bò:
Giaùo vieân:
Tranh veõ SGK.
Hoïc sinh:
 Boä ñoà duøng
Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
OÅn ñònh 
Baøi cuõ 
 Goïi hoïc sinh ñoïc baøi ôû baûng con , SGK.
 Vieát: ñeøn xeáp, theáp môøi, caù cheùp.
 Nhaân xeùt.
Baøi môùi: 
Giôùi thieäu: Hoïc vaàn ip – up.
a.: Daïy vaàn ip.
Nhaän dieän vaàn:
 Laáy gheùp vaàn ip
 Giaùo vieân ghi baûng: ip.
Ñaùnh vaàn:
 Ñaùnh vaàn vaàn ip.
 Laáy gheùp tieáng nhòp 
Giaùo vieân laøm ñoäng taùc vaø hoûi: tröôùc khi ñeå cho caû lôùp haùt ñeàu coâ laøm gì?
 Ghi baûng: baét nhòp.
*Daïy vaàn up. 
-Quy trình töông töï 
b.ïÑoïc töø öùng duïng 
Ghi baûng
 nhaân dòp cuïp ñeøn
 ñuoåi kòp giuùp ñôõ
- GV ñoïc maãu , giaûi nghóa töø 
Giaùo vieân chænh söûa, sai cho hoïc sinh.
Ñoïc toaøn baøi treân baûng lôùp.
c. Luyeän vieát 
Vieát maãu vaø neâu quy trình vieát vaàn ip, baèt nhòp , up , buùp sen 
Hoïc sinh ñoïc töøng phaàn theo yeâu caàu giaùo vieân.
Hoïc sinh vieát baûng con.
Hoïc sinh laáy vaø gheùp.
Hoïc sinh ñaùnh vaàn caù nhaân, nhoùm, lôùp.
Hoïc sinh laáy vaø gheùp.
HS neâu 
Hoïc sinh luyeän ñoïc.
*HS yeáu ñoïc nhieàu 
Hoïc sinh ñoïc 
Hoïc sinh luyeän ñoïc caù nhaân tìm tieáng coù vaàn vöøa hoïc 
Hoïc sinh vieát baûng con.
 (Tieát 2)
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
a. Luyeän ñoïc 
Cho hoïc sinh luyeän ñoïc töøng phaàn baøi 1
* Caâu öùng duïng 
Cho hoïc sinh xem tranh SGK
à Tranh veõ caûnh ñeïp queâ höông.
Ñoïc maãu caâu öùng duïng.
 b.Luyeän noùi 
Neâu chuû ñeà luyeän noùi.
Treo tranh SGK/ 13.
Tranh veõ gì?
Beù trai ñang laøm gì?
Beù gaùi ñang laøm gì?
Em ñaõ laøm ñöôïc vieäc gì ôû nhaø ñeå giuùp cha meï?
Löùa tuoåi caù em coøn nhoû chuùng ta laøm nhöõng vieäc vöøa söùc ñeå giuùp ñôõ cha meï.
c. Luyeän vieát 
Neâu tö theá ngoài vieát.
Neâu noäi dung vieát.
Cuûng coá daën doø 
- HS ñoïc laïi baøi 
Troø chôi: Tìm tieáng coù vaàn ip – up.
Chuaån bò baøi 89: ieâp – öôp.
Hoïc sinh luyeän ñoïc 
HS yeáu ñoïc nhieàu 
HS neâu 
 Hoïc sinh ñoïc töø öùng duïng tìm tieáng coù vaàn vöøa hoïc 
Hoïc sinh quan saùt.
Hoïc sinh neâu.
Hoïc sinh neâu nhöõng vieäc ñaõ laøm ôû nhaø ñeå giuùp ñôõ boá meï.
Hoïc sinh vieát vôû.
HS ñoïc 
HS thi tìm 
RUÙT KINH NGHIEÄM 
Toaùn
LUYEÄN TAÄP
Muïc tieâu:
Thöïc hieän pheùp tính pheùp tính tröø (khoâng nhôù). Bieát tröø nhaåm daïng trong phaïm vi 20
- Vieát pheùp tính thích hôïp.
Chuaån bò:
Giaùo vieân:
Baûng phuï.
Hoïc sinh:
Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
OÅn ñònh 
Baøi cuõ: 
Cho hoïc sinh laøm baûng con.
11 13 16 
- 1 - 3 - 6 
Nhaän xeùt.
Baøi môùi: 
Giôùi thieäu: Hoïc baøi luyeän taäp.
Baøi 1: ( coät1, 3 ,4)
Neâu yeâu caàu baøi. 
Ñaây laø pheùp tính ngang, ñeà baøi yeâu caàu phaûi ñaët tính doïc. Neâu caùch ñaët.
Cho HS laøm baøi 
Baøi 2: ( coät1, 2 ,4) HS khaù gioûi laøm caû baøi 
Tính.
 - Cho HS laøm baøi 
Baøi 3: ( coät1, 2)
Neâu yeâu caàu baøi.
HD HS thöïc hieän töø traùi sang phaûi 
Baøi 5: 
Ñoïc ñeà toaùn.
Muoán bieát soá xe maùy coøn laïi laøm sao?
Cuûng coá daën doø 
Yeâu caàu hoïc sinh tính nhaåm thaät nhanh caùc pheùp tính:
13 – 3 + 0 =
14 – 1 – 3 =
15 – 3 – 2 =
16 – 6 + 1 =
- Chuaån bò: Luyeän taäp chung.
Haùt.
Hoïc sinh laøm baûng con.
3 em laøm ôû baûng lôùp.
Hoïc sinh neâu.
Hoïc sinh laøm baøi baûng con 
3 em söûa ôû baûng lôùp.
- HS laøm vaøo vôû HS neâu KQ mieäng 
- HS laøm baøi vaøo baûng con 3 HS leân baûng laøm 
- HS neâu 
Hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû 1 HS leân baûng laøm 
- HS thi tính 
RUÙT KINH NGHIEÄM 
.
Thöù naêm ngaøy 4 thaùng 2 naêm 2010
THỂ DỤC
BÀI 21: ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ, TAY ,CHÂN
VÀ VẶN MÌNH CỦA BÀI TDPT CHUNG. ĐIỂM SỐ DÓNG HÀNG THEO TỔ
 I. Mục tiêu
- Ôn 3 động tác vươn thở và tay, chân. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.
- Học động tác vặn mình. của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.
- Ôn điểm số hàng dọc theo tổ. Yêu cầu điểm số đúng rõ ràng.
 II. Địa điểm, phương tiện 
 -Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện 
 - Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, tranh bài thể dục, kẻ sân chơi trò chơi. 
III. Nội dung và phương pháp, lên lớp
Nội dung
Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu
- GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- GV điều khiển HS chạy 1 vòng sân. 
- GV vhô nhịp khởi động cùng HS.
- Cho lớp hát một bài.
* Kiểm tra bài cũ
2. Phần cơ bản 
* GV nêu tên động tác hô nhịp điều khiển - HS tập G Vsửa động tác sai cho HS 
- Lớp trưởng hô nhịp điều khiển HS tập 
- GVchia tổ cho HS tập luyện, tổ trưởng điều khiển quân của tổ mình. 
* Học động tác vặn mình
- GV nêu tên động tác hô nhịp, tập mẫu chỉ dẫn cho HS tập cùng 
- GV kết hợp sửa sai cho HS 
Cán sự lớp tập mẫu hô nhịp điều khiển HS tập, GVđi sửa sai uốn nắn từng nhịp.
- Giáo viên hô nhịp.
- HS thực hiện từng nhịp của động tác.
- GV hô nhịp liền mạch 4 động tác HS thực hiện G giúp đỡ sửa sai ở những nhịp khó.
* GV cho H tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm , đứng nghỉ.
3. Phần kết thúc 
- Thả lỏng cơ bắp.
GV và HS củng cố nội dung bài.
HS về ôn bài thể dục 
- Chạy chậm
- Khởi động các khớp 
- Vỗ tay hát.
2 HS lên 3 động tác của bài thể dục.
- Ôn 3 động tác 
- Động tác vươn thở,tay, chân.
- Học sinh tập động tác vặn mình
 - Ôn 4 động tác.
-Ôn tập hợp hàng dọc dóng hàng, điểm số(3 lần) 
HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng cơ bắp
RUÙT KINH NGHIEÄM 
HOÏC VAÀN
Baøi 89: IEÂP – ÖÔP 
I .Muïc tieâu
- Ñoïc ñöôïc - Ñoïc ñöôïc ieâp – öôp, taám lieáp, giaøn möôùp.vaø töø ngöõ vaø öùng duïng . 
- Vieát ñöôïc ieâp – öôp, taám lieáp, giaøn möôùp.. 
- Luyeän noùi töø 2 -4 caâu theo chuû ñeà: Ngheà nghieäp cuûa cha me.
II.Chuaån bò:
Giaùo vieân: 
Tranh veõ SGK.
Hoïc sinh:
Baûng con, boä ñoà duøng.
III.Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
OÅn ñònh: 
Baøi cuõ: 
 Cho hoïc sinh ñoïc baøi treân baûng con , trong SGK 
Vieát: baét nhòp.
 buùp sen.
 Giuùp ñôõ 
Baøi môùi: 
Giôùi thieäu: Hoïc vaàn ieâp – öôp.
a. Daïy vaàn ieâp 
Nhaän dieän vaàn:
- Gheùp vaàn ieâp 
Giaùo vieân ghi: ieâp.
Ñaùnh vaàn:
- Gheùp tieáng lieáp 
- Ñoïc : l-ieâp – saéc – lieáp 
- Cho HS QS trang . Tranh veõ gì ? 
 - Gv ghi : taám lieáp 
- Cho HS ñoïc 
* Daïy vaàn öôp
 quy trình töông tö ïieâp.
b.Ñoïc töø ngöõ öùng duïng.
Giaùo vieân ghi baûng.
rau dieáp öôùp caù
tieáp noái nöôøm nöôïp
GV ñoïc maãu , giaûi nghóa töø 
Giaùo vieân chænh söûa sai cho hoïc sinh.
Ñoïc toaøn baøi treân baûng lôùp.
c. Luyeän vieát 
Giaùo vieân vieát vaø höôùng daãn vieát: ieâp , öôp , taám lieáp , giaøn möôùp 
Hoïc sinh ñoïc baøi töøng phaàn theo yeâu caàu.
Hoïc sinh vieát baûng con.
-HS gheùp 
Hoïc sinh quan saùt 
Hoïc sinh ñoïc caù nhaân
HS gheùp 
Ñaùnh vaàn, ñoïc trôn.
HS neâu 
Hoïc sinh ñoïc caù nhaân, nhoùm, lôùp.
HS yeáu ñoïc nhieàu 
Hoïc sinh ñoïc 
Hoïc sinh luyeän ñoïc caù nhaân , tìm tieáng coù vaàn vöøa hoïc 
Hoïc sinh vieát baûng con.
 (Tieát 2)
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Luyeän ñoïc.
Cho hoïc sinh luyeän ñoïc laïi baøi tieát 1 
* Caâu öùng duïng 
Cho HS Qs tranh . Tranh veõ gì ? 
- Cho HS ñoïc caâu öùng duïng 
 Luyeän noùi.
Neâu chuû ñeà luyeän noùi.
QS tranh SGK 
Em haõy giôùi thieäu ngheà nghieäp cuûa cha meï mình cho caùc baïn trong lôùp cuøng bieát.
Em haõy neâu ngheà nghieäp cuûa caùc coâ baùc trong tranh veõ.
*Moãi ngöôøi coù 1 ngheà khaùc nhau, boån phaän cuûa caùc con laø phaûi hoïc gioûi, vaâng lôøi cha meï.
c Luyeän vieát.	
Neâu tö theá ngoài vieát.
Neâu noäi dung vieát.
Giaùo vieân höôùng daãn quy trình vieát chöõ ieâp.
* Quan saùt HD HS yeáu 
4. cuûng coá daën doø 
 Cho HS ñoïc laïi baøi 
Tìm tieáng coù vaàn ieâp – öôp ghi ôû saùch baùo. Chuaån bò baøi 90: OÂn taäp
Hoïc sinh luyeän ñoïc töøng phaàn.
* HS yeáu ñoïc nhieàu 
Hoïc sinh quan saùt tranh.
+ Hoïc sinh neâu.
+ Hoïc sinh ñoïc thaàm vaø tìm tieáng coù mang vaàn ieâp – öôp.
Hoïc sinh luyeän ñoïc caâu öùng duïng. 
Hoïc sinh neâu.
HS vieát baøi vaøo vôû 
HS ñoïc laïi baøi 
RUÙT KINH NGHIEÄM 
Toaùn
LUYEÄN TAÄP CHUNG
Muïc tieâu:
Kieán thöùc:
 - Bieát tìm soá lieàn tröôùc, lieàn sau.
 Bieát coäng; tröø khoâng nhôù trong phaïm vi 20.
Chuaån bò:
Giaùo vieân:
Baøi 1 vieát saün baûng phuï 
Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 
OÅn ñònh
Baøi cuõ:
Cho HS laøm baøi 
Ñaët tính roài tính 
12 – 2 15 - 4
Baøi môùi 
Giôùi thieäu: Hoïc baøi luyeän taäp chung.
Baøi 1: Neâu yeâu caàu baøi.
 - Cho 2 hoïc sinh neâu daõy soá töø 0 ñeán 20.
 - Cho HS laøm baøi 
Baøi 2: Neâu yeâu caàu.
Muoán tìm soá lieàn sau cuûa 1 soá ta laøm theá naøo?
Muoán tìm soá lieàn tröôùc cuûa 1 soá ta laøm theá naøo?
Coù theå tính baèng nhieàu caùch khaùc nhau, nhöng caùch duøng tia soá laø nhanh hôn.
GV neâu caâu hoûi 
Baøi 3: Töông töï baøi 2.
Baøi 4: Tính.
 ( coät 1,3)
Cho HS laøm baøi 
Baøi 5 (coät 1,3 ) 
Cho HS laøm baøi 
Cuûng coá daën doø 
Yeâu caàu hoïc sinh tìm soá lieàn tröôùc, lieàn sau cuûa caùc soá 11, 14, 10, 16, 17.
Chuaån bò: Baøi toaùn coù lôøi vaên.
HS laøm baûng con ,2 HS leân baûng laøm 
Hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû 1 HS leân baûng laøm 
HS neâu 
Hoïc sinh laøm baøi.
HS neâu baøi mieäng.
Hoïc sinh laøm baøi baûng con
 3 HS leân baûng laøm 
HS laøm baøi vaøo vôû 32 HS leân baûng laøm 
Hoïc sinh traû lôøi.
RUÙT KINH NGHIEÄM 
Thöù saùu ngaøy 5 thaùng 2 naêm 2010
TAÄP VIEÁT
Baäp beânh, lôïp nhaø, xinh ñeïp, beáp löûa, giuùp ñôõ, öôùp caù
 I . Muïc tieâu : 
- Vieát ñuùng caùc chöõ :baäp beânh, lôïp nhaø, xinh ñeïp, beáp löûa,giuùpñôõ,öôùp caù kieåu chöõ thöôøng ,côõ chöõ vöøa
- HS khaù, gioûi vieát ñuû soá doøng qui ñònh trong vôû taäp vieát .
- Giaùo duïc HS tính caån thaän vaø reøn tö theá ngoài .
 II . Chuaån bò :
1/ GV : Chöõ maãu
2/ HS : baûng con , vôû taäp vieát .
 III . Caùc hoaït ñoäng :
Hoaït ñoäng GV 
Hoaït ñoäng HS 
1 . Oån ñònh 
2 Baøi cuõ 
- Cho HS vieát : con oác , ñoâi guoác , caù dieác 
3 . Baøi môùi:
a/ : Vieát baûng con 
GV giôùi thieäu chöõ maãu : Baäp beânh, lôïp nhaø, xinh ñeïp, beáp löûa, giuùp ñôõ, öôùp caù
Cho HS ñoïc 
 - GV giaûi nghóa 1 soá töø 
 Cho HS neâu ñoä cao caùc con chöõ 
GV vieát maãu + höôùng daãn vieát : 
Quan saùt giuùp ñôõ HS yeáu 
b/ : Vieát vaøo vôû 
- GV neâu noäi dung vieát : Baäp beânh, lôïp nhaø, xinh ñeïp, beáp löûa, giuùp ñôõ, öôùp caù
- Yeâu caàu HS neâu laïi tö theá ngoài khi vieát baøi.
- GV vieát maãu töøng doøng .
- GV thu vôû chaám .
- Nhaän xeùt – söûa sai
4. Cuûng coá daën doø
Cho HS thi vieát ñuùng , ñeïp , nhanh 1 soá töø vöøa vieát 
Nhaän xeùt tieát hoïc, chuaån bò baøi môùi.
HS vieát baûng con 2 HS leân baûng vieát 
HS ñoïc 
HS neâu 
HS vieát vaøo baûng con 
HS neâu
HS vieát baøi vaøo vôû.
- HS khaù, gioûi vieát ñuû soá doøng qui ñònh trong vôû taäp vieát .
HS thi vieát
RUÙT KINH NGHIEÄM 
TAÄP VIEÁT
BÀI : Sách giáo khoa , hí hoái , khoẻ khoắn , áo choàng , kế hoạch , khoanh tay
 I . Muïc tieâu : 
- Vieát ñuùng caùc chöõ : Sách giáo khoa , hí hoái , khoẻ khoắn , áo choàng , kế hoạch , khoanh tay
 - HS khaù, gioûi vieát ñuû soá doøng qui ñònh trong vôû taäp vieát .
 - Giaùo duïc HS tính caån thaän vaø reøn tö theá ngoài .
 II . Chuaån bò :
1/ GV : Chöõ maãu
2/ HS : baûng con , vôû taäp vieát .
 III . Caùc hoaït ñoäng :
Hoaït ñoäng GV 
Hoaït ñoäng HS 
1 . Oån ñònh 
2 Baøi cuõ 
- Cho HS vieát :bập bênh , xinh đẹp , ướp cá 
 3 . Baøi môùi
a/ : Vieát baûng con 
GV giôùi thieäu chöõ maãu :Sách giáo khoa , hí hoái , khoẻ khoắn , áo choàng , kế hoạch , khoanh tay
 Cho HS ñoïc 
 GV giaûi nghóa 1 soá töø 
 Cho HS neâu ñoä cao caùc con chöõ 
GV vieát maãu + höôùng daãn vieát : 
Quan saùt giuùp ñôõ HS yeáu 
b/ : Vieát vaøo vôû 
-GV 

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 21.doc