Bài giảng Lớp 1 - Giáo án thao giảng

I.Mục tiêu:

Nhìn sách hoặc bảng, chép lại cho đúng đoạn " Xuân sang . đến hết":: 36 chữ trong khoảng 10-17 phút. Điền đúng vần oang, oac; chữ g, gh vào chỗ trống. Bài tập 2, 3 (SGK).

II.Đồ dùng dạy học:

-Bảng phụ, bảng nam châm. Nội dung đoạn văn cần chép và các bài tập 2, 3.

-Học sinh cần có VBT.

 

doc 4 trang Người đăng haroro Lượt xem 795Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Lớp 1 - Giáo án thao giảng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIAÙO AÙN THAO GIAÛNG
 Ngaøy soaïn: 19 – 04 – 2010
 Ngaøy daïy: 20 – 04 – 2010
 Giaùo vieân daïy: Nguyễn Thị Loan
 Moân: Chính taû (Lôùp 1)
Baøi
 CÂY BÀNG
I.Mục tiêu:
Nhìn sách hoặc bảng, chép lại cho đúng đoạn " Xuân sang ... đến hết":: 36 chữ trong khoảng 10-17 phút. Điền đúng vần oang, oac; chữ g, gh vào chỗ trống. Bài tập 2, 3 (SGK).
II.Đồ dùng dạy học: 
-Bảng phụ, bảng nam châm. Nội dung đoạn văn cần chép và các bài tập 2, 3.
-Học sinh cần có VBT.
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh 
1.KTBC : 
Chấm vở những học sinh giáo viên cho về nhà chép lại bài lần trước.
Giáo viên đọc cho học sinh viết vào bảng con các từ ngữ sau: trưa, tiếng chim, bóng râm.
Nhận xét chung về bài cũ của học sinh.
2.Bài mới:
GV giới thiệu bài ghi tựa bài.
3.Hướng dẫn học sinh tập chép:
Gọi học sinh nhìn bảng đọc đoạn văn cần chép (giáo viên đã chuẩn bị ở bảng phụ).
Cả lớp đọc thầm đoạn văn cần chép và tìm những tiếng thường hay viết sai viết vào bảng con.
Giáo viên nhận xét chung về viết bảng con của học sinh.
Thực hành bài viết (tập chép).
Hướng dẫn các em tư thế ngồi viết, cách cầm bút, đặt vở, cách viết đầu bài, cách viết chữ đầu của đoạn văn thụt vào 2 ô, phải viết hoa chữ cái bắt đầu mỗi câu.
Cho học sinh nhìn bài viết ở bảng từ hoặc SGK để viết.
Hướng dẫn học sinh cầm bút chì để sữa lỗi chính tả:
Giáo viên đọc thong thả, chỉ vào từng chữ trên bảng để học sinh soát và sữa lỗi, hướng dẫn các em gạch chân những chữ viết sai, viết vào bên lề vở.
Giáo viên chữa trên bảng những lỗi phổ biến, hướng dẫn các em ghi lỗi ra lề vở phía trên bài viết.
Thu bài chấm 1 số em.
4.Hướng dẫn làm bài tập chính tả:
Học sinh nêu yêu cầu của bài trong vở BT Tiếng Việt.
Đính trên bảng lớp 2 bảng phụ có sẵn 2 bài tập giống nhau của các bài tập.
Gọi học sinh làm bảng từ theo hình thức thi đua giữa các nhóm.
Nhận xét, tuyên dương nhóm thắng cuộc.
5.Nhận xét, dặn do:
Yêu cầu học sinh về nhà chép lại đoạn văn cho đúng, sạch đẹp, làm lại các bài tập.
Chấm vở những học sinh yếu hay viết sai đã cho về nhà viết lại bài.
Học sinh viết bảng con: trưa, tiếng chim, bóng râm.
Học sinh nhắc lại.
2 học sinh đọc, học sinh khác dò theo bài bạn đọc trên bảng từ.
Học sinh đọc thầm và tìm các tiếng khó hay viết sai: tuỳ theo học sinh nêu nhưng giáo viên cần chốt những từ học sinh sai phổ biến trong lớp. Học sinh viết vào bảng con các tiếng hay viết sai: chi chít, tán lá, khoảng sân, kẽ lá.
Học sinh thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên để chép bài chính tả vào vở chính tả.
Học sinh tiến hành chép bài vào tập vở.
Học sinh soát lỗi tại vở của mình và đổi vở sữa lỗi cho nhau.
Học sinh ghi lỗi ra lề theo hướng dẫn của giáo viên.
Điền vần oang hoặc oac.
Điền chữ g hoặc gh.
Học sinh làm VBT.
Các em thi đua nhau tiếp sức điền vào chỗ trống theo 2 nhóm, mỗi nhóm đại diện 4 học sinh.
Giải 
Mở toang, áo khoác, gõ trống, đàn ghi ta.
Học sinh nêu lại bài viết và các tiếng cần lưu ý hay viết sai, rút kinh nghiệm bài viết lần sau.
GIAÙO AÙN THAO GIAÛNG
 Ngaøy soaïn: 26 – 04 – 2010
 Ngaøy daïy: 27 – 04 – 2010
 Giaùo vieân daïy: Nguyễn Thị Loan
 Moân: Toaùn (Lôùp 1)
Baøi
OÂN TAÄP CAÙC SOÁ ÑEÁN 100 
I/ MUÏC TIEÂU : 
Kieán thöùc:
Giuùp hoïc sinh cuûng coá veà:
Ñoïc, vieát caùc soá trong phaïm vi 100. Vieát soá lieàn tröôùc, soá lieàn sau cuûa soá ñaõ cho.
Laøm tính coäng, tröø (khoâng nhôù) trong phaïm vi 100.
So saùnh 2 soá trong phaïm vi 100.
Giaûi toaùn coù lôøi vaên.
Kyõ naêng:	Reøn luyeän kyõ naêng laøm tính nhanh.
Thaùi ñoä:	Giaùo duïc tính caån thaän, chính xaùc.
II/ CHUAÅN BÒ :
Giaùo vieân:	Ñoà duøng luyeän taäp.
Hoïc sinh:	Ñoà duøng hoïc toaùn
III/ HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC :
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
OÅn ñònh:
Baøi cuõ:
Ñoïc caùc soá töø: 33 -> 43 ; 45 -> 61 ; 69 -> 80
Nhaän xeùt – ghi ñieåm.
Baøi môùi:
Giôùi thieäu: Hoïc baøi luyeän taäp chung.
Hoaït ñoäng 1: Luyeän taäp.
Baøi 1: Neâu yeâu caàu baøi.
Baøi 2: Neâu yeâu caàu baøi.
Soá lieàn tröôùc
Soá ñaõ bieát
Soá lieàn sau
18
54
29
77
43
98
19
55
30
78
44
99
20
56
31
79
45
100
Baøi 3: Neâu yeâu caàu baøi.
Baøi 4: Neâu yeâu caàu baøi.
Baøi 5: Goïi hoïc sinh ñoïc baøi toaùn
Toùm taét: Thaønh coù : 12 maùy bay
 Taâm coù : 14 maùy bay
 Taát caû coù :  maùy bay?
 Baøi giaûi
Caû hai baïn gaáp ñöôïc soá maùy bay laø:
 12 + 14 = 26 (maùy bay)
 Ñaùp soá : 26 maùy bay.
Cuûng coá:
Nhaéc laïi noäi dung baøi
Daën doø:
Laøm laïi caùc baøi coøn sai.
Chuaån bò laøm kieåm tra.
Haùt.
3 em leân baûng ñoïc.
Vieát soá
Hoïc sinh laøm baøi.Vieát: 38, 28, 54, 61, 30, 19, 79, 83, 77.
Söûa baøi ôû baûng lôùp.
Vieát soá lieàn tröôùc, lieàn sau cuûa soá cho tröôùc.
Hoïc sinh laøm baøi.
Söûa baøi ôû baûng lôùp.
1 hoïc sinh neâu.
Hoïc sinh laøm baøi.
Söûa baøi thi ñua.
Hoïc sinh neâu.
Hoïc sinh laøm baøi vaøo baûng con.
Söûa baøi .
2 hoïc sinh ñoïc.
Neâu toùm taét.
1 hoïc sinh leân baûng laøm, lôùp laøm baûng con.
Nhaän xeùt, chöõa baøi.

Tài liệu đính kèm:

  • docGATG.doc