Giáo án Lớp 2 - Tuần 13 - Bùi Thị Dân

I/ Mục tiêu :

* Mục tiêu chung

- Biết ngắt nghỉ hơi đúng; đọc rõ lời nhân vật trong bài

- Cảm nhận được tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ của bạn HS trong câu chuyện. (trả lời được các CH trong SGK).

* Mục tiêu riêng

 Đối với HSY: Đọc còn nhỏ với tốc độ còn chậm. Rèn kĩ năng nói trước lớp

* HSKG: Đọc lưu loát và thể hiện được giọng đọc của nhân vật.

 * Các KNS cơ bản được giáo dục:

-Thể hiện sự cảm thông

- Xác định giá trị.

- Tự nhận thức về bản thân.

-Tìm kiếm sự hỗ trợ.

 *Các phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng.

- Trải nghiệm, thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực

II/ CHUAÅN BÒ :

1.Giaùo vieân : Tranh : Boâng hoa nieàm vui.

2.Hoïc sinh : Saùch Tieáng vieät.

III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY & HOÏC :

 

doc 34 trang Người đăng honganh Lượt xem 960Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 2 - Tuần 13 - Bùi Thị Dân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. Tìm số bị trừ chưa biết. 
Đối với HS yếu: Rèn kĩ năng thực hiện phép trừ, làm được BT1,2. Nêu được yêu cầu của các bài tập.
HSKG: Làm được tất cả các bài tập.
II/ CHUAÅN BÒ :
1.Giaùo vieân : 3 boù 1 chuïc que tính vaø 4 que tính rôøi.
2.Hoïc sinh : Saùch, vôû BT, nhaùp.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY & HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1
2. Baøi cuõ :
-Ghi : 14 – 7 44 – 8 14 - 5
-Neâu caùch ñaët tính vaø tính
-Nhaän xeùt.
3.Daïy baøi môùi : Giôùi thieäu baøi. -34 – 8.
Hoaït ñoäng 1 : Pheùp tröø 34 - 8
Muïc tieâu : Vaän duïng baûng tröø ñaõ hoïc ñeå thöïc hieän ñöôïc pheùp tröø daïng 34 - 8.
a/ Neâu vaán ñeà :
-Baøi toaùn : Coù 34 que tính, bôùt ñi 8que tính. Hoûi coøn laïi bao nhieâu que tính? 
-Coù bao nhieâu que tính ? bôùt ñi bao nhieâu que ? 34 que tính, bôùt 8 que
-Ñeå bieát coøn laïi bao nhieâu que tính em phaûi laøm gì ? Thöïc hieän 34 – 8
-Vieát baûng : 34 – 8.
b / Tìm keát quaû .
Thao taùc treân que tính. Laáy 34 que tính, bôùt 8 que, suy nghó vaø traû lôøi, coøn 26 que tính.
-Em thöïc hieän bôùt nhö theá naøo ?
-Höôùng daãn caùch bôùt hôïp lyù.
-Coù bao nhieâu que tính taát caû ? -Coù 34 que tính (3 boù vaø 4 que rôøi)
-Ñaàu tieân bôùt 4 que rôøi tröôùc.
-Chuùng ta coøn phaûi bôùt bao nhieâu que nöõa ? Vì sao? -Sau ñoù thaùo 1 boù thaønh 10 que tính rôøi vaø bôùt tieáp 4 que. . Coøn laïi 2 boù vaø 6 que rôøi laø 26 que.
-Vaäy 34 que tính bôùt 8 que tính coøn maáy que tính ? -Coøn 26 que tính.
-Vaäy 34 - 8 = ?
-Vieát baûng : 34 – 8 = 26.
c/ Ñaët tính vaø thöïc hieän .
34 Vieát 34 roài vieát 8 xuoáng döôùi
-8 thaúng coät vôùi 4 (ñôn vò). Vieát
 26 daáu tröø vaø keû gaïch ngang
-Tröø töø phaûi sang traùi, 4 khoâng tröø ñöôïc 8, laáy 14 tröø 8 baèng 6, vieát 6 nhôù 1, 3 tröø 1 baèng 2, vieát 2.
-Nhaän xeùt.
Hoaït ñoäng 2 : luyeän taäp.
Muïc tieâu : Aùp duïng pheùp tröø ñaõ hoïc ñeå giaûi baøi toaùn coù lieân quan. 
Baøi 1 :
-Neâu caùch thöïc hieän pheùp tính 
-Nhaän xeùt.
Baøi 2: Muoán tìm hieäu em laøm nhö theá naøo ?
-Laáy soá bò tröø tröø ñi soá tröø.
64 84 94
-6 -8 -9
 58 76 85
-Nhaän xeùt.
Baøi 3 :
-Baøi toaùn thuoäc daïng gì ? -Baøi toaùn veà ít hôn
-Haõy toùm taét vaø giaûi.
1 em Toùm taét.
Nhaø Haø : 34 con gaø
Nhaø Ly : 9 con gaø
 ? con gaø.
Giaûi.
Soá con gaø nhaø baïn Ly nuoâi :
34 – 9 = 25 (con gaø)
Ñaùp soá 25 con gaø.
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
Baøi 4 : Yeâu caàu gì ? Tìm soá haïng chöa bieát, tìm soá bò tröø.
-Neâu caùch tìm soá haïng ?
-Muoán tìm soá bò tröø em laøm theá naøo ?
 x + 7 = 34 x – 14 = 36
 x = 34 – 7 x = 36 + 14
 x = 27 x = 50
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
4.Cuûng coá : 
Nhaéc laïi caùch ñaët tính vaø tính 34 – 8.
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
Daën doø- Hoïc baøi.
-3 em leân baûng laøm.
-Baûng con.
HS nhắc lại
-Nghe vaø phaân tích.
HS traû lôøi
-
-.
HS traû lôøi
-
-1 em traû lôøi.
HS traû lôøi
HS traû lôøi
HS traû lôøi
-HS coù theå neâu caùch bôùt khaùc.
- HS traû lôøi
-1 em leân baûng ñaët tính vaø neâu caùch laøm :
.
HS nêu
-Nhieàu em nhaéc laïi.
-3 em leân baûng laøm.Lôùp laøm baûng con.
-1 em ñoïc ñeà.
HS traû lôøi
-3 em leân baûng laøm. Lôùp laøm nhaùp.
-Ñoïc ñeà. Töï phaân tích ñeà baøi.
.
HS làm bài
-
-
-2 em neâu.
-HS laøm vôû BT.
-1 em neâu.
-Hoïc caùch ñaët tính vaø tính 34 – 8.
Thöù tö, ngaøy 14 thaùng 11 naêm 2012
TAÄP VIEÁT
CHÖÕ L HOA
I/ MUÏC TIEÂU : 
- Viết đúng chữ hoa L(1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ); chữ và câu ứng dụng; Lá (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Lá lành đùm lá rách(3 lần).
II/ CHUAÅN BÒ :
1.Giaùo vieân : Maãu chöõ L hoa. Baûng phuï : Laù, Laù laønh ñuøm laù raùch.
2.Hoïc sinh : Vôû Taäp vieát, baûng con.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY & HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1. Ổn định
2.Baøi cuõ : Kieåm tra vôû taäp vieát cuûa moät soá hoïc sinh.
-Cho hoïc sinh vieát chöõ K, Keà vaøo baûng con.
-Nhaän xeùt.
3.Daïy baøi môùi : -Chöõ L hoa, Laù laønh ñuøm laù raùch.
Hoaït ñoäng 1: Chöõ L hoa.
 Muïc tieâu : Bieát vieát chöõ L hoa, cuïm töø öùng duïng côõ vöøa vaø nhoû.
A. Quan saùt soá neùt, quy trình vieát :
-Chöõ L hoa cao maáy li ? -Cao 5 li
-Chöõ L hoa goàm coù nhöõng neùt cô baûn naøo ? -Chöõ K goàm3 neùt cô baûn : neùt cong döôùi, löôïn doïc vaø löôïn ngang.
-Vöøa noùi vöøa toâ trong khung chöõ : Chöõ K goàm3 neùt cô baûn : neùt cong döôùi, löôïn doïc vaø löôïn ngang, ñaët buùt treân ñöôøng keû 6, vieát neùt cong löôïn döôùi nhö vieát phaàn ñaàu caùc chöõ C vaø G; sau ñoù ñoåi chieàu buùt, vieát neùt löôïn doïc (löôïn 2 ñaàu) ñeán ñöôøng keû 1 thì ñoåi chieàu buùt, vieát neùt löôïn ngang, taïo moät voøng xoaén nhoû ôû chaân chöõ.
-Quan saùt maãu vaø cho bieát ñieåm ñaët buùt ?
-Ñaët buùt treân ñöôøng keû 6, vieát neùt cong löôïn döôùi nhö vieát phaàn ñaàu caùc chöõ C vaø G; sau ñoù ñoåi chieàu buùt, vieát neùt löôïn doïc (löôïn 2 ñaàu) ñeán ÑK 1 thì ñoåi chieàu buùt, vieát neùt löôïn ngang, taïo moät voøng xoaén nhoû ôû chaân chöõ.
Chöõ L hoa.
-Giaùo vieân vieát maãu (vöøa vieát vöøa noùi).
B/ Vieát baûng :
-Yeâu caàu HS vieát 2 chöõ L vaøo baûng.
Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn vieát chöõ hoa.
Muïc tieâu : Bieát ñoä cao, noái neùt , khoaûng caùch giöõa caùc chöõ, tieáng.
C/ Vieát cuïm töø öùng duïng :
-Yeâu caàu hoïc sinh môû vôû taäp vieát ñoïc cuïm töø öùng duïng.
D/ Quan saùt vaø nhaän xeùt :
-Laù laønh ñuøm laù raùch theo em hieåu nhö theá naøo ? Chæ söï ñuøm boïc, giuùp ñôõ laãn nhau.
Neâu : Cuïm töø naøy coù yù chæ söï ñuøm boïc, cöu mang, giuùp ñôõ laãn nhau trong luùc khoù khaên hoaïn naïn.
-Cuïm töø naøy goàm coù maáy tieáng ? Goàm nhöõng tieáng naøo? -5 tieáng : Laù, laønh, ñuøm, laù, raùch.
-Ñoä cao cuûa caùc chöõ trong cuïm töø “Laù laønh ñuøm laù raùch”ø nhö theá naøo ? -Chöõ L, l, h cao 2,5 li. cao 1,25 li laø r cao 2 li laø d, caùc chöõ coøn laïi cao 1 li
-Caùch ñaët daáu thanh nhö theá naøo ? -Daáu saéc ñaët treân a trong chöõ Laù, raùch, daáu huyeàn ñaët treân a ôû chöõ laønh, treân u ôû chöõ ñuøm
-Khi vieát chöõ Laù ta noái chöõ L vôùi chöõ a nhö theá naøo? -Löng neùt cong traùi cuûa chöõ a chaïm ñieåm cuoái chöõ L.
-Khoaûng caùch giöõa caùc chöõ (tieáng ) nhö theá naøo ? -Baèng khoaûng caùch vieát 1ù chöõ caùi o.
Vieát baûng. : L – Laù
Hoaït ñoäng 3 : Vieát vôû.
Muïc tieâu : Bieát vieát L – Laù theo côõ vöøa vaø nhoû, cuïm töø öùng duïng vieát côõ nhoû.
-Höôùng daãn vieát vôû.
-Chuù yù chænh söûa cho caùc em.
1 doøng L ( côõ vöøa : cao 5 li)
2 doøng L (côõ nhoû :cao 2,5 li)
1 doøng Laù (côõ vöøa)
1 doøng Laù (côõ nhoû)
2 doøng Laù laønh ñuøm laù raùch ( côõ nhoû)
4 Hoaït ñoäng noái tieáp : 
Cuûng coá : Nhaän xeùt baøi vieát cuûa hoïc sinh. Khen ngôïi nhöõng em coù tieán boä. Giaùo duïc tö töôûng. Nhaän xeùt tieát hoïc.
Daën doø : Hoaøn thaønh baøi vieát .
Hát 
-Noäp vôû theo yeâu caàu.
-2 HS vieát baûng lôùp. Caû lôùp vieát baûng con.
HS nhắc lại
-HS trả lời
.
-3- 5 em nhaéc laïi.
-2ø-3 em nhaéc laïi.
-Caû lôùp vieát treân khoâng.
-Vieát vaøo baûng con 
-Ñoïc : L.
-2-3 em ñoïc 
-Quan saùt.
-1 em neâu : 
-1 em nhaéc laïi.
HS trả lời
.
HS trả lời
.
HS trả lời
-Baûng con 
-Vieát vôû.
-Vieát baøi nhaø/ tr 30.
Taäp ñoïc
QUAØ CUÛA BOÁ
 I/ MUÏC TIEÂU :
* Mục tiêu chung
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng ở những câu văn có nhiều dấu câu.
- Hiểu ND: Tình cảm yêu thương của người bố qua những món quà đơn sơ dành cho con. (trả lời được các câu hỏi trong SGK).
* Mục tiêu riêng
Đối với HSKT: Đọc còn nhỏ, đọc với tốc độ còn chậm
* HSKG: Đọc lưu loát và thể hiện được giọng đọc.
II/ CHUAÅN BÒ :
1.Giaùo vieân : 2.Hoïc sinh : Saùch Tieáng vieät.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY & HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1. Ổn định
2. Baøi cuõ :Goïi 3 em ñoïc 3 ñoaïn cuûa baøi : Boâng hoa Nieàm Vui.
-Vì sao Chi khoâng töï yù haùi hoa?
-Coâ giaùo noùi gì khi bieát Chi caàn boâng hoa?
-Khi khoûi beänh boá Chi ñaõ laøm gì ?
-Em hoïc taäp ôû Chi ñöùc tính gì ?
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
3.Daïy baøi môùi : Giôùi thieäu baøi. -Quaø cuûa boá
Böùc tranh veõ caûnh gì ? -Böùc tranh veõ caûnh hai chò em ñang chôi vôùi chuù deá
- Ñoù laø nhöõng moùn quaø raát ñaëc bieät cuûa boá daønh cho caùc con. Ñeå bieát nhöõng moùn quaø ñoù coù yù nghóa nhö theá naøo chuùng ta cuøng tìm hieåu qua baøi “Quaø cuûa boá”
Hoaït ñoäng 1 : Luyeän ñoïc.
Muïc tieâu : Ñoïc trôn toaøn baøi. Bieát nghæ hôi ñuùng ôû caùc caâu coù daáu hai chaám vaø nhieàu daáu phaåy. Bieát ñoïc baøi vôùi gioïng ñoïc nheï nhaøng, vui, hoàn nhieân.
-Giaùo vieân ñoïc maãu toaøn baøi (chuù yù gioïng ñoïc nheï nhaøng, vui, hoàn nhieân).
-Höôùng daãn luyeän ñoïc.
Ñoïc töøng caâu ( Ñoïc töøng caâu)
-Luyeän ñoïc töø khoù : caùc töø ngöõ: thuùng caâu, caø cuoáng, nieàng nieãng, caù soäp, xaäp xaønh, muoãm, moác theách.
-Höôùng daãn ñoïc chuù giaûi (SGK/ tr 107)
Ñoïc töøng ñoaïn .
-Môû thuùng caâu ra laø caû moät theá giôùi döôùi nöôùc :// caø cuoáng,/ nieàng nieãng ñöïc,/ nieàng nieãng caùi/ boø nhoän nhaïo.//
-Môû hoøm duïng cuï ra laø caû moät theá giôùi maët ñaát :// con xaäp xaønh,/ con muoãm to xuø,/ moác theách,/ ngoù ngoaùy.//
Ñoïc caû baøi.
Ñoïc trong nhoùm .
Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu baøi.
Muïc tieâu : Hieåu ñöôïc noäi dung baøi : tình caûm yeâu thöông cuûa ngöôøi boá qua nhöõng moùn quaø ñôn sô daønh cho caùc con.
Hoûi ñaùp : 
-Boá ñi ñaâu veà caùc con coù quaø ? -Ñi caâu, ñi caét toùc daïo
-Quaø cuûa boá ñi caâu veà goàm nhöõng gì ? -Caø cuoáng, nieàng nieãng, hoa sen ñoû, caù soäp, caù chuoái.
-Vì sao goïi ñoù laø “Moät theá giôùi döôùi nöôùc”?
-Vì ñoù laø nhöõng con vaät soáng döôùi nöôùc
-Caùc moùn quaø ôû döôùi nöôùc cuûa boá coù ñaëc ñieåm gì ? -Taát caû ñeàu soáng ñoäng, boø nhoän nhaïo, toûa höông thôm löøng, quaãy toeù nöôùc, maét thao laùo.
-Boá ñi caét toùc veà coù quaø gì ? -Con xaäp xaønh, con muoãm, con deá
-Theá naøo laø “Moät theá giôùi maët ñaát” ? -Nhieàu con vaät soáng ôû maët ñaát.
-Nhöõng moùn quaø ñoù coù gì haáp daãn ?
-Töø ngöõ naøo cho thaáy caùc con raát thích quaø cuûa boá ? -Haáp daãn, giaøu quaù.
-Theo em vì sao caùc con laïi caûm thaáy giaøu quaù tröôùc moùn quaø ñôn sô? -Vì noù theå hieän tình yeâu cuûa boá daønh cho caùc con.
-Keát luaän : Boá ñem veà cho caùc con caû moät theá giôùi maët ñaát, caû moät theá giôùi döôùi nöôùc. Nhöõng moùn quaø ñoù theå hieän tình yeâu thöông cuûa boá daønh cho con. 
4. Cuûng coá : Baøi vaên noùi leân ñieàu gì ? -Tình caûm thöông yeâu cuûa boá daønh cho con qua nhöõng moùn quaø ñôn sô.
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
 5. Daën doø- Hoïc baøi.
Hát 
-3 em ñoïc vaø TLCH.
HS nhắc lại
-Quan saùt vaø traû lôùi.
.
-Theo doõi ñoïc thaàm.
-1 em ñoïc laàn 2.
-HS noái tieáp nhau ñoïc töøng caâu
-HS luyeän ñoïc 
 -5-6 em ñoïc chuù giaûi.
-HS noái tieáp nhau ñoïc töøng ñoaïn trong baøi.
-3 em ñoïc baøi, lôùp theo doõi nhaän xeùt.
-Chia nhoùm:ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm
-Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm
-Ñoàng thanh.
-Ñoïc thaàm. Gaïch chaân caùc töø gôïi taû.
HS trả lời
HS trả lời
. HS trả lời
HS trả lời
. HS trả lời
-HS neâu. 
HS trả lời
HS trả lời
-Taäp ñoïc laïi baøi.
***********************************
Toaùn
 54 - 18
I/ MUÏC TIEÂU :
* Mục tiêu chung
- Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 54 – 18.
- Biết giải bài toán về ít hơn với các số có kèm theo đơn vị đo đm.
- Biết vẽ hình tam giác có sẵn 3 đỉnh.
* Mục tiêu riêng
Đối với HSKT: Rèn kĩ năng thực hiện phép tính dạng 54 – 18
* HSKG: AÙp dụng vào bảng trừ để thực hiện được các bài tập.
II/ CHUAÅN BÒ :
1.Giaùo vieân : 5 boù 1 chuïc que tính vaø 4que tính rôøi.
2.Hoïc sinh : Saùch, vôû BT, nhaùp.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY & HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1. Ổn định
2. Baøi cuõ :
-Ghi : 74 – 6 44 – 5 x + 7 = 54
-Neâu caùch ñaët tính vaø tính, tìm x.
-Nhaän xeùt.
3.Daïy baøi môùi : Giôùi thieäu baøi. -54 - 18
Hoaït ñoäng 1 : Pheùp tröø 54 - 18
Muïc tieâu : Vaän duïng baûng tröø ñaõ hoïc ñeå thöïc hieän ñöôïc pheùp tröø daïng 54 - 18
a/ Neâu vaán ñeà :
-Baøi toaùn : Coù 54 que tính, bôùt ñi 18 que tính. Hoûi coøn laïi bao nhieâu que tính?
-Coù bao nhieâu que tính ? bôùt ñi bao nhieâu que ? -54 que tính, bôùt 18 que.
-Ñeå bieát coøn laïi bao nhieâu que tính em phaûi laøm gì ? -Thöïc hieän 54 - 18
-Vieát baûng : 54 - 18
b / Tìm keát quaû .
-Em thöïc hieän bôùt nhö theá naøo ? -Thao taùc treân que tính. Laáy 54 que tính, bôùt 18 que, suy nghó vaø traû lôøi, coøn 36 que tính.
-Höôùng daãn caùch bôùt hôïp lyù.
-Coù bao nhieâu que tính taát caû ? -Coù 54 que tính (5 boù vaø 4 que rôøi)
-Ñaàu tieân bôùt 4 que rôøi tröôùc. -Ñaàu tieân bôùt 4 que tính rôøi. 
-Chuùng ta coøn phaûi bôùt bao nhieâu que nöõa ? Vì sao? -Sau ñoù thaùo 1 boù thaønh 10 que tính rôøi vaø bôùt tieáp 4 que
-Ñeå bôùt ñöôïc 4 que tính nöõa coâ thaùo 1 boù thaønh 10 que rôøi, bôùt 4 que coøn laïi 6 que.
- 4 boù bôùt tieáp 1 boù coøn laïi maáy boù ? -4 boù bôùt tieáp 1 boù coøn laïi 3 boù vaø 6 que rôøi laø 36 que.
-Vaäy 54 que tính bôùt 18 que tính coøn maáy que tính ? -54 – 18 = 36 que tính.
-Vaäy 54 - 18 = ? -Coøn 36 que tính.
-Vieát baûng : 54 – 18 = 36
c/ Ñaët tính vaø thöïc hieän .
 Vieát 54 roài vieát 18 ôû döôùi
 -18 
 36
 sao cho 8 thaúng coät vôùi 4, 1 thaúng coät vôùi 5, vieát daáu– vaø keû gaïch ngang
-Tröø töø phaûi sang traùi, 4 khoâng tröø ñöôïc 8, laáy 14 tröø 8 baèng 6, vieát 6 nhôù 1, 1 theâm 1 baèng 2, 5 tröø 2 baèng 3, vieát 3.
-Nhaän xeùt.
Hoaït ñoäng 2 : luyeän taäp.
Muïc tieâu : Aùp duïng pheùp tröø ñaõ hoïc ñeå giaûi baøi toaùn coù lieân quan. Cuûng coá caùch veõ hình tam giaùc khi bieát ba ñænh.
Baøi 1 :
-Neâu caùch thöïc hieän pheùp tính -Laáy soá bò tröø tröø ñi soá tröø.
74 64 44
 -47 -28 -19
 27 36 25
-Nhaän xeùt.
Baøi 2: Muoán tìm hieäu em laøm nhö theá naøo ?
-Nhaän xeùt.
Baøi 3 :
-Baøi toaùn thuoäc daïng gì ? -Baøi toaùn veà ít hôn.
-Vì sao em bieát ? -Ngaén hôn laø ít hô
-HS toùm taét vaø giaûi.
Maûnh vaûi tím daøi :
34 – 15 = 19 (dm)
Ñaùp soá : 19 dm n
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
Baøi 4 : Veõ hình.
-Maãu veõ hình gì ? -Hình tam giaùc
-Muoán veõ hình tam giaùc ta noái maáy ñieåm vôùi nhau ? -Noái 3 ñieåm vôùi nhau
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
4.Cuûng coá : 
Nhaéc laïi caùch ñaët tính vaø tính 54 - 18 ?
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
Hoaït ñoäng noái tieáp : Daën doø- Hoïc caùch ñaët tính vaø tính 54 - 18
Hát 
-3 em leân baûng laøm.
-Baûng con.
HS nhắc lại
-Nghe vaø phaân tích.
HS trả lời
HS trả lời
-1 em traû lôøi.
HS trả lời
HS trả lời
. 
HS trả lời
HS trả lời
-Vaøi em ñoïc 
-1 em leân baûng ñaët tính vaø neâu caùch laøm :
.
-Nhieàu em nhaéc laïi.
-3 em leân baûng laøm.Lôùp laøm baûng con.
-1 em ñoïc ñeà.
-3 em leân baûng laøm. Lôùp laøm nhaùp.
-Ñoïc ñeà.
HS làm bài
-Ñoïc ñeà
HS nhắc lại
HS làm bài.
.
HS trả lời
.
-Thöïc haønh veõ.
-Hoïc caùch ñaët tính vaø tính 54 - 18
Ñaïo ñöùc.
QUAN TAÂM GIUÙP ÑÔÕ BAÏN 
TIEÁT 2
I/ MUÏC TIEÂU :
- Biết được bạn bè cần phải quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau.
- Nêu được một vài biểu hiện cụ thể của việc quan tâm, giúp đỡ bạn bè trong học tập, lao động và sinh hoạt hàng ngày.
- Biết quan tâm giúp đỡ bạn bè bằng những việc làm phù hợp với khả năng.
* Các KNS cơ bản đượcgiáo dục:
- Kĩ năng thể hiện sự cảm thông với bạn bè.
- * Các phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng.
 - Thảo luận nhóm.
- Đóng vai
II/ CHUAÅN BÒ :
1.Giaùo vieân : 
2.Hoïc sinh : Saùch, vôû BT.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY & HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1. Ổn định
2 .Baøi cuõ : 
-GV ñöa tình huoáng : Hoâm nay Haø bò oám, khoâng ñi hoïc ñöôïc. Neáu laø baïn cuûa Haø em seõ laøm gì ? +Ñeán thaêm baïn. +Cho baïn möôïn vôû.
-Khi quan taâm giuùp ñôõ baïn em caûm thaáy theá naøo ? -Raát vui, lôùn nhieàu, töï haøo.
-Nhaän xeùt, ñaùnh giaù.
2.Daïy baøi môùi : Giôùi thieäu baøi . -Quan taâm giuùp ñôõ baïn/ tieát 2.
Hoaït ñoäng 1 : Ñoaùn xem ñieàu gì seõ xaûy ra?
Muïc tieâu : Giuùp hoïc sinh bieát caùch öùng xöû trong moät tình huoáng cuï theå coù lieân quan ñeán vieäc quan taâm giuùp ñôõ baïn beø.
Tranh : Caûnh trong giôø kieåm tra Toaùn. Baïn Haø khoâng laøm ñöôïc baøi ñang ñeà nghò vôùi baïn Nam ngoài beân caïnh :Nam ôi, cho tôù cheùp baøi vôùi!”
+Nam khoâng neân cho Haø xem baøi, neân khuyeân Haø töï laøm baøi, neáu Haø chöa hieåu Nam giaûi thích cho Haø hieåu.
+Neáu laø Nam em seõ nhaéc nhôû Nam phaûi quan taâm giuùp baïn ñuùng luùc
-GV choát laïi 3 caùch öùng xöû.
+Nam khoâng cho Haø xem baøi.
+Nam khuyeân Haø töï laøm baøi.
+Nam cho Haø xem baøi.
-Em coù yù kieán gì veà vieäc laøm cuûa baïn Nam ?
-Neáu laø Nam em seõ laøm gì ñeå giuùp baïn .
-Giaùo vieân nhaän xeùt. 
Keát luaän : Quan taâm giuùp ñôõ baïn phaûi ñuùng luùc, ñuùng choã vaø khoâng vi phaïm noäi quy nhaø tröôøng.
Hoaït ñoäng 2: Töï lieân heä.
Muïc tieâu : Ñònh höôùng cho hoïc sinh bieát quan taâm, giuùp ñôõ baïn trong cuoäc soáng haèng ngaøy.
-Em haõy neâu caùc vieäc em ñaõ laøm theå hieän söï quan taâm giuùp ñôõ baïn hoaëc nhöõng tröôøng hôïp em ñaõ ñöôïc quan taâm giuùp ñôõ 
-Giaùo vieân ñeà nghò caùc toå laäp keá hoaïch quan taâm giuùp ñôõ baïn trong lôùp.
-Keát luaän : (SGV/tr 48)
Hoaït ñoäng 3 : Troø chôi Haùi hoa daân chuû.
Muïc tieâu : Giuùp hoïc sinh cuûng coá caùc kieán thöùc kó naêng ñaõ hoïc.
-Em seõ laøm gì khi em coù moät cuoán truyeän hay maø baïn hoûi möôïn ? ? -Xem xong cho baïn möôïn hoaëc cho baïn muôïn tröôùc mình seõ xem sau.
-Em seõ laøm gì khi baïn ñau tay laïi ñang xaùch naëng ? -Xaùch giuùp baïn
-Em seõ laøm gì khi trong giôø hoïc veõ, baïn ngoài caïnh em queân mang hoäp buùt chì maøu maø em laïi coù ? -Noùi vôùi baïn cuøng xaøi chung buùt maøu 
-Em seõ laøm gì khi thaáy baïn ñoái xöû khoâng toát vôùi moät baïn ngheøo, bò khuyeát taät ? Khuyeân baïn ñöøng laøm nhö theá
-Em seõ laøm gì khi trong lôùp em coù baïn bò oám ? Hoûi thaêm baïn giuùp baïn cheùp baøi.
-GV keát luaän :(SGV/tr 48)
Keát luaän 
-Quan taâm giuùp ñôõ baïn laø vieäc caàn thieát cuûa moãi hoïc sinh. Em caàn quyù troïng caùc baïn bieát quan taâm giuùp ñôõ baïn. Khi ñöôïc baïn beø quan taâm, nieàm vui seõ taêng leân vaø noãi buoàn seõ vôi ñi.
-Luyeän taäp. Nhaän xeùt.
3. Hoaït ñoäng noái tieáp : 
Cuûng coá : Quan taâm giuùp ñoõ baïn mang laïi cho em nieàm vui nhö theá naøo ? 
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
Daën doø- Hoïc baøi.
-2 em neâu caùch xöû lí.
HS traû lôøi
HS traû lôøi
HS nhắc lại
-Quan saùt. 
-HS ñoaùn caùc caùch öùng xöû.
-Thaûo luaän nhoùm :
.
-Nhoùm theå hieän ñoùng vai.
-Thaûo luaän.
-Toå nhoùm neâu yù kieán.
-Vaøi em nhaéc laïi.
-HS TLCH
.
-Toå nhoùm neâu yù kieán.
. -Ñaïi dieän nhoùm trình baøy.
-. HS traû lôøi
-
-1 em nhaéc laïi.
-Vaøi em nhaéc laïi.
HS trả lời
-Laøm vôû BT.
-
-Hoïc baøi.
HS trả lời
Thöù naêm , ngaøy 15 thaùng 11 naêm 2012
Chính taû (nghe vieát)
QUAØ CUÛA BOÁ
PHAÂN BIEÄT IEÂ/ YEÂ, R/ D/ GI, DAÁU HOÛI/ DAÁU NGAÕ.
I/ MUÏC TIEÂU :
- Nghe – viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn xuôi có nhiều dấu câu.
- Làm được BT2; BT3a,b.
II/ CHUAÅN BÒ :
1.Giaùo vieân : Vieát saün ñoaïn taäp cheùp “Quaø cuûa boá”
2.Hoïc sinh : Vôû chính taû, baûng con, vôû BT.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY & HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1. Ổn định
2.Baøi cuõ : Kieåm tra caùc töø hoïc sinh maéc loãi ôû tieát hoïc tröôùc. Giaùo vieân ñoïc .
yeáu ôùt, muùa roái, môû cöûa, thòt môõ, khuyeân baûo.
-Nhaän xeùt.
3. Daïy baøi môùi : Giôùi thieäu baøi. -Chính taû (nghe vieát) : Quaø cuûa boá
Hoaït ñoäng 1 : Höôùng daãn nghe vieát.
Muïc tieâu : Nghe vieát chính xaùc trình baøy ñuùng moät ñoaïn trong baøi : Quaø cuûa boá.
a/ Noäi dung ñoaïn vieát
-Tröïc quan : Baûng phuï.
-Giaùo vieân ñoïc maãu baøi taäp cheùp .
-Ñoaïn trích noùi veà nhöõng gì ? Nhöõng moùn quaø cuûa boá khi ñi caâu veà.
b/ Höôùng daãn trình baøy .
-Ñoaïn trích coù maáy caâu ? 4 caâu.
-Chöõ ñaàu caâu vieát theá naøo ? Vieát hoa
-Trong ñoaïn trích coù nhöõng loaïi daáu caâu naøo ? Daáu phaåy, daáu chaám, daáu hai chaám, daáu ba chaám.
c/ Höôùng daãn vieát töø khoù. Gôïi yù cho HS neâu töø khoù. : nieàng nieãng, quaåy, thao laùo, nhoän nhaïo, toeù nöôùc.
-Ghi baûng. Höôùng daãn phaân tích töø khoù.
-Xoaù baûng, ñoïc cho HS vieát baûng.
d/ Vieát chính taû.
-Ñoïc töøng caâu, töøng töø, ñoïc laïi caû caâu.
-Ñoïc laïi caû baøi. Chaám vôû, nhaän xeùt.
Hoaït ñoäng 2 : Baøi taäp.
Muïc tieâu : Luyeän taäp phaân bieät ieâ/ yeâ, d/ gi, thanh hoûi/ thanh ngaõ.
Baøi 2 : Yeâu caàu gì ? Ñieàn ieâ/ yeâ vaøo choã troáng
-Baûng phuï :
-Nhaän xeùt choát laïi lôøi giaûi ñuùng.
Baøi 3 : Yeâu caàu gì ? Ñieàn d/ gi.
-Nhaän xeùt, choát lôøi giaûi ñuùng (SGV/ tr 234)
3. Hoaït ñoäng noái tieáp 
Cuûng coá : Nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông HS vieát chính taû ñuùng chöõ ñeïp, saïch.
Daën doø – Söûa loãi.
Hát 
-
-HS neâu caùc töø vieát sai.
-3 em leân baûng vieát : 
-Vieát baûng con.
HS nhắc lại
-Theo doõi.
- HS trả lời
HS trả lời
-
-.
- HS trả lời
-Ñoïc caâu vaên thöù hai
-HS neâu töø khoù 
-Vieát baûng .
-Nghe vaø vieát vôû.
-Soaùt loãi, söûa loãi.
-Cho 3-4 em leân baûng. Lôùp laøm vôû.
-Caû lôùp ñoïc laïi.
-
-3-4 em leân baûng . Lôùp laøm vôû BT.
-Söûa loãi moãi chöõ sai söûa 1 doøng.
LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU :
MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ : TÖØ NGÖÕ VEÀ
 COÂNG VIEÄC GIA ÑÌNH. CAÂU KIEÅU AI LAØM GÌ ?
I/ MUÏC TIEÂU :
- Nêu được một số từ ngữ chỉ công việc gia đình(BT1).
- Tìm được các bộ phận câu trả lời cho từng câu hỏi Ai?, Làm gì?(BT2); biết chọn các từ cho sẵn để sắp xếp thành câu kiểu Ai là gì? (BT3).
HSKG: Sắp xếp được trên 3 câu theo yêu cầu của Bt3.
II/ CHUAÅN BÒ :
1.Giaùo vieân : Tranh minh hoïa. vieát saün 4 caâu baøi 2.
2.Hoïc sinh : Saùch, vôû BT, nhaùp.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY & HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
Ổn định
Kiểm tra
Muïc tieâu : Cuûng coá vieäc ñaët caâu theo maãu Ai, caùi gì? Con gì?
-Cho HS laøm phieáu :
a/ Ñaët caâu theo maãu (Ai caùi gì, con gì ) laøm gì ? a/. laø hoïc sinh gioûi
- thöôøng gaùy vaøo buoåi saùng
-  cho ñaøn gaø aên thoùc
b/ Tìm töø gheùp vaøo tieáng :thöông, quyù.
b/ thöông yeâu, quyù meán.
-Môû roäng voán töø. Töø ngöõ veà coâng vieäc gia ñình.
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
3.Daïy baøi

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an lop 2 tuan 13 nam 20122013.doc