Bài 4. Bảo vệ mắt và tai

Hãy chỉ và nói các việc nên làm và không nên làm để bảo vệ mắt Hãy chỉ và nói các việc nên làm và không nên làm để bảo vệ tai