Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Ví dụ: 72,58 : 19= ? Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên ta làm như sau: - Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia. - Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia - Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia