Thiết kế bài giảng lớp 1 - Tuần 17

I/ Mục tiêu:

1-HS đọc, viết được: ăt,ât,rửa mặt,đấu vật.

-Đọc được câu ứng dụng: Cái mỏ tí hon

 Cái chân bé xíu

 Lông vàng mát dịu

 Mắt đen sáng ngời

 Ơi chú gà ơi

 Ta yêu chú lắm.

2-Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Ngày chủ nhật.

3-HS yêu thích môn TV.

II/ Chuẩn bị:

-GV: Tranh minh họa, các từ khóa, câu ứng dụng.

-HS: Bộ chữ cái.

III/ Các hoạt động dạy học:

 

doc 27 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 26/12/2018 Lượt xem 67Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài giảng lớp 1 - Tuần 17", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
OÂN TV
Aêt- aât
I/ Muïc tieâu:
 1-HS ñoïc, vieát ñöôïc: aêt,aât,röûa maët,ñaáu vaät.
2-Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: Ngaøy chuû nhaät.
3-HS yeâu thích moân TV.
II/ Noäi dung:
-HS ñoïc: aêt,aât,röûa maët,ñaáu vaät.
-Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng: Caùi moû tí hon
 Caùi chaân beù xíu
 Loâng vaøng maùt dòu
 Maét ñen saùng ngôøi
 Ôi chuù gaø ôi
 Ta yeâu chuù laém.
-HS vieát baûng con: : aêt,aât,röûa maët,ñaáu vaät
- GVgiuùp HS
 ---------------------------------------- 
TỰ HỌC: TV ( VBTTV)
I/ Muïc tieâu: 
Giuùp HS oân laïi im, um. HS laøm VBTTV
II/ Noäi dung:
HS laøm baøi taäp
Baøi 1: Noái oâ taïo thaønh caâu coù nghóa
 Baàu trôøi xanh ngaét
 Chò caét coû cho boø.
 Boá nuoâi ong laáy maät.
Baøi 2: Ñieàn vaàn: tieáng
Maët , maét , muõi , mieäng.
----------------------------------------------
HÑTT
KÓ NIEÄM NGAØY QUOÁC PHOØNG TOAØN DAÂN
I/ Muïc tieâu:
1- HS naém ngaøy 22/ 12 laø ngaøy thaønh laäp quaân ñoäi nhaân VN.
2- Bieát giao löu vaø giao löu moät caùch töï nhieân caùc chuù boä ñoäi.
3- HS nhôù coâng ôn caùc chuù boä ñoäi.
II/ Noäi dung:
GV neâu noäi dung ngaøy 22/ 12, ngaøy thaønh laäp QÑNDVN.
HS thaûo luaän noäi dung ngaøy thaønh laäp QÑNDVN.
Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy noäi dung thaûo luaän.
GV nhaän xeùt, tuyeân döông.
Ngaøy soaïn: 10/12/2011
Ngaøy daïy: 13/ 12/ 2011 ( T ba)
MÓ THUAÄT ( T 17)
VEÕ TRANH NGOÂI NHAØ CUÛA EM
( GV BOÄ MOÂN)
--------------------------------------
Hoïc vaàn ( Tieát 151-152)
Baøi 70 : oât-ôt.
I/ Muïc tieâu:
1-HS ñoïc, vieát ñöôïc: oât,ôt,coät côø,caùi vôït.
-Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng: Hoûi caây bao nhieâu tuoåi
 Caây khoâng nhôù thaùng naêm
 Caây chæ dang tay laù
 Che troøn moät boùng raâm.
2-Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: Nhöøng ngöôøi baïn toát.
3-HS yeâu thích moân TV.
II/ Chuaån bò:
-GV: Tranh minh hoïa, caùc töø khoùa, caâu öùng duïng.
-HS: Boä chöõ caùi.
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
1-2/ Kieåm tra: aêt,aât
-Ñoïc baûng:ñoâi maét,baét tay,maät ong,thaät thaø.
 -Vieát: aêt,aât,röûa maët,ñaáu vaät.
 -HS ñoïc SGK
3/ Baøi môùi: oât,ôt
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
-GV ghi baûng : oât
-Phaân tích , tìm boä chöõ, ñoïc.
-Gheùp : c+oät=coät , phaân tích , ñoïc.
-Gheùp: coät+côø=coät côø
( phaân tích , ñoïc)
-HS ñoïc:oât,coät,coät côø.
-So saùnh:oât-ôt
-Gioáng t,khaùc oâ-ô.
-GV ghi baûng: ôt
-Phaân tích , tìm boä chöõ , ñoïc.
-ChoHS xem caùi vôït(vaät thaät)
-Höôùng daãn HS vieát baûng con
- Höôùng daãn HS ñoïc töø :
 côn soát quaû ôùt
 xay boät ngôùt möa
 -Nhaåm töø tìm tieáng mang vaàn vöøa 
hoïc ?
-Giaûi thích:
Cônsoát:côn noùng soát ñoät ngoät.Giaùo duïc HS khi bò soát caàn phaûi uoáng thuoác vaø chöûa beänh.
Xay boät laø xay gaïo nhuyeãn ra thaønh boät.
-Gheùp:v+ôït=vôït , phaân tích , ñoïc
-Gheùp :caùi+vôït=caùi vôït.
( phaân tích , ñoïc)
-HS ñoïc: ôt,vôït,caùi vôït.
-HS ñoïc laïi: oât ôt
 coät vôït
 coät côø caùi vôït
HS vieát:
-soát,boät,ôùt,ngôùt. ( HS phaân tích , ñoïc)
-HS ñoïc trôn töø ( HS yeáu ñaùnh vaàn)
4-5/ Cuûng coá – Daën doø:
-HS ñoïc baøi.
-Nhaåm baøi – Chuaån bò hoïc tieát 2. 
Tieát 2:
1-2/ Kieåm tra:
-HS ñoïc baøi treân baûng ôû tieát 1.
3/ Baøi môùi:
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
-GV höôùng daãn HS khai thaùc tranh ñeå coù caâu : Hoûi caây bao nhieâu tuoåi
 Caây khoâng nhôù thaùng naêm
 Caây chæ dang tay laù
 Che troøn moät boùng raâm..
-Nhaåm caâu tìm tieáng mang vaàn vöøa hoïc?
-moät ( phaân tích , ñoïc)
-HS ñoïc trôn caâu
-Luyeän noùi: nhöõng ngöôøi baïn toát.
+Tranh veõ ai?
- caùc baïn.
+Caùc baïn ñang laøm gì? 
-Hoïp nhoùm
+Caùc baïn aáy hoïp nhoùm ñeå hoïc moân gì?
-GDMT:Bieát giuùp ñôõ baïn
-Moân toaùn
-Thö giaõn
-Luyeän ñoïc SGK
-Luyeän vieát: oât,ôt,coät côø,caùi vôït.
-HS khaù, gioûi ( HS yeáu ñaùnh vaàn)
..
....
.
..
..
....
...
4-5/ Cuûng coá – Daën doø:
-HS ñoïc laïi toaøn baøi.
-Veà nhaø hoïc baøi.
-Chuaån bò - Luyeän ñoïc , vieát baøi ôû nhaø.
Toaùn(Tieát 66)
Luyeän taäp chung
I/Muïc tieâu:
1-Thöïc hieän ñöôïc so saùnh caùc soá ,bieát thöù töï caùc soá trong daõy soá töø 0 ñeán 10;bieát coäng ,tröø caùc soá trong phaïm vi 10; vieát ñöôïc pheùp tính thích hôïp vôùi hình veõ(baøi 1;2 a, b coät 1;3 coät 1,2;4)
- HSKG:baøi 2;3;5
2.- Reøn kó naêng tính nhanh cho HS
3- HS yeâu thích moân toaùn.
II/Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
1.2/Kieåm tra: Tính: 9+1=10 1+9=10 10-1=9 10-9=1
Baøi môùi:
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
Baøi 1:Noái caùc chaám theo thöù töï:
-Laøm SGK baèng buùt chì.
-Hoã trôï HSY noái theo thöù töïcaùc soá tö 0 ñeán 1.
 2 * * 3
 0 * 1* *4 *5
 6*10 * *7 *6
 9 * *8
 3* 4*
 1* 2* *5
 8*N7* N *6 
Baøi 2:Tính
-Laøm baûng con
Vieát caùc soá trong pheùp tính doïc sao cho thaúng coät.
-HSTBY coät 1; HSKG: caû baøi
a/ 10 9 6 2 9 
 -5 -6 + 3 +4 -5 
 5 3 9 6 4 
b/ 4 + 5 – 7 = 2 6 – 4 + 8 = 10
 9 2
 1 + 2 + 6 = 9 3 + 2 + 4 = 9
 3 5
 3 – 2 + 9 = 10 7 – 5 + 3 = 5
 1 2
Baøi 3:><=?
Laøm vaøo vôû.
-HSTBY coät 1,2
-HSKG: caû baøi
 0 < 1 3+2 = 2+3 5-2 < 6-2
10 > 9 7-4 6+2
Baøi 4:Vieát pheùp tính thích hôïp:
-Neâu mieäng baøi toaùn roài ghi pheùp tính vaøo baûng con.
a/
 5
 +
 4
 =
 9
 4
 +
 5
 =
 9
Baøi 5:Xeáp hình theo maãu döôùi ñaây:
b/
 7
-
 2
 =
 5
-HS nhìn vaøo SGK vaø thöïc haønh xeáp treân boä ñoà duøng hoïc toaùn.
4.5/Cuûng coá-Daën doø:
-Giaùo duïc HS tính toaùn caån thaän.
-Veà nhaø laøm baøi 2b/91/hai coät cuoái.
-Chuaån bò:Luyeän taäp chung-Xem baøi tröôùc
-----------------------------------------
OÂn: Theå duïc
Troø chôi vaän ñoäng.
I/Muïc tieâu
-Bieát ñöôïc nhöõng kieán thöùc kó naêng cô baûn ñaõ hoïc vaø thöïc hieän cô baûn ñuùng kó naêng ñoù
II/Chuaån bò:GV:saân taäp coøi,
 HS:doïn veä sinh nôi taäp,
III/Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
1/Phaàn môû ñaàu:
-Nhaän lôùp,phoå bieán noäi dung baøi hoïc.
-Ñöùng voã tay vaø haùt.
-Giaäm chaân taïi choã ñeám theo nhòp.
2/Phaàn cô baûn.
Troø chôi:Nhaûy oâ tieáp söùc.
3/Phaàn keát thuùc
-Heä thoáng baøi.
-Nhaän xeùt vaø giao baøi taäp veà nhaø.
----------------------------------------------
OÂN NT: MÓ THUAÄT 
VEÕ TRANH NGOÂI NHAØ CUÛA EM
 I/ Muïc tieâu: 
 - Giuùp HS hoaøn thaønh baøi veõ, veõ ñuùng, toâ maøu ñeïp.
 II/ Noäi dung:
 - GV höôùng daãn caùch veõ.
 - Gv höôùng daãn toâ maøu
 -HS thöïc haønh.
----------------------------------------------
TÖÏ HOÏC: OÂN TOAÙN ( VBTT)
I/ Muïc tieâu: 
 - Giuùp HS oân laïi 1 soá baøi toaùn trong VBTT.
 II/ Noäi dung:
 HS laøm VBTT
Baøi 1: 2 = + 1 6 =  + 4 8 = 5 + 
 3 = + 2 6 = 3 +  8 =  + 4
 4 = 3 +  7 = 6 +  9 = 8 + 
Baøi 2: Vieát caùc soá: 8, 6, 10, 5, 3
a/ Theo thöù töï töø beù ñeán lôùn: 3, 5, 6, 8, 10.
b/ Theo thöù töï töø lôùnù ñeán beù: 10, 8, 6, 5, 3.
 Baøi 3: nhìn tranh vieát pheùp tính thích hôïp
4 + 2 = 6
8 – 3 = 5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngaøy soaïn: 11/12/2011
Ngaøy daïy: 14/ 12/ 2011 ( T tö)
	THEÅ DUÏC ( T 17)
 TROØ CHÔI VAÄN ÑOÄNG
 ( GV BOÄ MOÂN)
----------------------------------
Hoïc vaàn ( Tieát 153-154)
Baøi 71 : et;eât
I/ Muïc tieâu:
1-HS ñoïc, vieát ñöôïc: et,eât,baùnh tetù,deät vaûi.
-Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng: Chim traùnh reùt bay teà phöông Nam.Caû ñaøn ñaõ thaám meàt nhöng vaãn coá bay th%o haøng.
2-Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: Chôï teát..
3-HS yeâu thích moân TV.
II/ Chuaån bð:
-GV: Tranh minh hoïa, caùc töø khoùa, caâu öùng duïng.
-HS: Boä chöõ caùi.
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
1-2/ Kieåm tra:oât,ôt
-Ñoïc baûng:côn soát xay boät,quaû ôùt,ngôùt möa.
 -Vieát: aêt,aât,röûa maët,ñaáu vaät.
 -HS ñoïc SGK
3/ Baøi môùi:et,eât
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
-GV ghi baûng :et
-Phaân tích , tìm boä chöõ, ñoïc.
-Gheùp : t+eùt=teùt , phaân tích , ñoïc.
-GDMT:Aên baùnh boû voû ñuùng nôi quy ñònh
-Gheùp: baùnh+teùt=baùnh teùt.
( phaân tích , ñoïc)
-HS ñoïc:et,teùt,baùnh teùt.
-GV ghi baûng: eât
-Phaân tích , tìm boä chöõ , ñoïc.
-So saùnh:et,eât
-Gioáng t,khaùc e-eâ.
-ChoHS xem baùnh teùt(vaät thaät)
-GDMT:Aên baùnh boû voû ñuùng nôi quy ñònh
-Höôùng daãn HS vieát baûng con
- Höôùng daãn HS ñoïc töø :
 neùt chö õ con reát
 saám seùt keát baïn
 -Nhaåm töø tìm tieáng mang vaàn vöøa 
hoïc ?
-Giaûi thích:
Saám seùt laø saám vaø seùt luùc möa.
Con reát laø ñoäng vaät thaân daøi nhieàu ñoát,coù nhieàu ñoâi chaân vaø coù ñoäc.
Keát baïn laø keát baïn vôùi nhau.Giaùo duïc HS baïn beø caàn giuùp ñôõ laãn nhau.
-Gheùp:d+eät=deät. , phaân tích , ñoïc
-Gheùp :deät+vaûi=deät vaûi
( phaân tích , ñoïc)
-HS ñoïc:et,deät,deät,vaûi.
-HS ñoïc laïi: 
 et eât
 teùt deät
 baùnh teùt deät vaûi
-HS vieát:
-neùt,seùt,reát,keát. ( HS phaân tích , ñoïc)
-HS ñoïc trôn töø ( HS yeáu ñaùnh vaàn)
4-5/ Cuûng coá – Daën doø:
-HS ñoïc baøi.
-Nhaåm baøi – Chuaån bò hoïc tieát 2. 
Tieát 2:
1-2/ Kieåm tra:
-HS ñoïc baøi treân baûng ôû tieát 1.
3/ Baøi môùi:
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
-GV höôùng daãn HS khai thaùc tranh ñeå coù caâu : Chim traùnh reùt bay veà phöông Nam.Caû ñaøn ñaõ thaám meät nhöng vaãn coá bay theo haøng.
-Nhaåm caâu tìm tieáng mang vaàn vöøa hoïc?
-reùt,meät. ( phaân tích , ñoïc)
-HS ñoïc trôn caâu
-Luyeän noùi: Chôï teát.
+Tranh veõ ai?
- Baïnï vaø meï cuûa baïn.
+ Baïnï vaø meï cuûa baïn.? 
-Ñang ñi chôï.
+Hoâm nay ôû chôï coù gì ñaëc bieät?
=>Chôï teát.
-Coù nhieàu möùc vaø hoa mai,ñaøo,
-Thö giaõn
-Luyeän ñoïc SGK
-Luyeän vieát: et,eât,baùnh teùt,deät vaûi.
-HS khaù, gioûi ( HS yeáu ñaùnh vaàn)
..
....
.
..
..
....
...
4-5/ Cuûng coá – Daën doø:
-HS ñoïc laïi toaøn baøi.
-Veà nhaø hoïc baøi.
-Chuaån bò - Luyeän ñoïc , vieát baøi ôû nhaø.
Toaùn(Tieát 67)
Luyeän taäp chung
I/Muïc tieâu:
1-Bieát caáu taïo caùc soá trong phaïm vi 10;thöïc hieän ñöôïc coäng,tröø so saùnh caùc soá trong phaïm vi 10 ;vieát ñöôïc pheùp tính thích hôïp vôùi hình veõ;nhaän daïng hình tam giaùc .(baøi 1;2 doøng 1;3;4)
-HSKG:baøi 2 doøng 2;5
2.- Reøn kó naêng tính nhanh cho HS
3- HS yeâu thích moân toaùn.
II/Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
1.2/Kieåm tra:Baøi 2b/ hai coät cuoái.
 10 -9 + 6 = 7 9 – 4 – 3 = 2
 1 5
 8 -2 + 4 = 10 8 – 4 + 3 = 7
 6 4
 3 + 5 – 6 = 2 2 + 5 – 4 = 3
 8 7
3/Baøi môùi:
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
Baøi 1:Tính.
Baøi 2:Soá?
-HSY doøng 1
-HSKG: caû baøi
Baøi 3:Trong caùc soá 6,8,4,2,10,
-Laøm baûng con cau a,caâu b laøm vaøo vôû.
a/ 4 9 5 8 2 
 +6 -2 +3 -7 +7 
 10 7 8 1 9 
 b/8 – 5 – 2 = 1 10 – 9 + 7 = 8 
 3	 1
 9 – 5 + 4 = 8
 4
4 + 4 – 6 = 2 2 + 6 + 1= 9 6 – 3 + 2 = 5
 8 8 3 
HS thöïc hieän SGK
 8 = 3 + 5 9 = 10 -1 7 = 0 + 7
10 = 4 + 6 6 = 1 + 5 2 = 2 + 0
-Laøm mieäng
a/Soá naoø lôùn nhaát?
a/Soá lôùn nhaát: 10.
b/Soá naøo beù nhaát?
b/Soá beù nhaát: 2.
Baøi 4:Vieát pheùp tính thích hôïp
-Neâu mieäng ñeà toaùn roài vieát pheùp tính vaøo baûng con.
 Coù:5 con caù
 Theâm:2 con caù
 Coù taát caû:con caù?
 5
 +
 2
 =
 7
Baøi 5:Trong hình beân :
coù bao nhieâu hình tam giaùc?
-HSKG quan saùt hình SGK 
-Neâu mieäng
coù 8 hình tam giaùc
4.5/Cuûng coá-Daën doø:
-Giaùo duïc HS tính caån thaän.
-Veà nhaø laøm coät cuoái baøi 1b.
-Chuaån bò:Oân laïi caùc baøi kieåm tra.
-------------------------------------------
Töï nhieân xaõ hoäi(Tieát 17)
Giöõ gìn lôùp hoïc saïch ñeïp.
I/Muïc tieâu:
1-Nhaän bieát ñöôïctheá naøo laø lôùp hoïc saïch ñeïp.
2-Bieát giöõ gìn lôùp hoïc saïch ñeïp .
-GDMT:HS bieát giöõ veä sinh lôùp hoïc khoâng vöùt raùc böøa baõi; boâi baån leân töôøng;thöôøng xuyeân tham gia vaøo vieäc veä sinh tröôøng lôùp.
3- HS yeâu thích moân TNXH.
II/Chuaån bò:GV:choåi,khaåu trang,soït,ñoà hoát raùc,
 HS:khaåu trang,
III/Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
1.2/Kieåm tra:
-Keå nhöõng hoaït ñoäng ôûp lôùp?
-ÔÛ lôùp,em tham gia nhöõng hoaït ñoäng naøo?
3/Baøi môùi:
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
-Hoaït ñoäng 1:Thaûo luaän.
+Quan saùt tranh vaø thaûo luaän theo caùc yeâu caàu sau:
-Thaûo luaän theo caëp.
+Trong böùc tranh thöù nhaát,caùc baïn ñang laøm gì?Söû duïng duïng cuï gì?
+ Trong böùc tranh thöù hai,caùc baïn ñang laøm gì?Söû duïng ñoà duøng gì?
-Thaûo luaän-Trình baøy.
=>Ñeå lôùp hoïc saïch ñeïp moãi HS phaûi coù yù thöùc giöõ lôùp hoïc saïch,ñeïp vaø tham gia nhöõng hoaït ñoäng laøm cho lôùp hoïc saïch,ñeïp.
Kó naêng: HS bieát ñöôïc neân vaø khoâng neân laøm gì ñeå giöõ lôùp hoïc saïch ñeïp.
-Thö giaõn.
-Hoaït ñoäng 2:Thöïc haønh.
-Thöïc haønh.
+Neâu duïng cuï laøm veä sinh lôùp?
-Choåi,khaên lau,soït raùc,
+Taùc duïng?
-Queùt,lau,
=>Phaûi bieát söû duïng duïng cuï hôïp lí,coù nhö vaäy môùi ñaûm baûo an toaøn vaø giöõ veä sinh cô theå.
Lôùp hoïc saïch ñeïp seõ giuùp caùc em khoeû maïnh vaø hoïc taäp toát hôn.Vì vaäy,caùc em phaûi luoân coù yù thöùc giöõ cho lôùp hoïc saïch,ñeïp.
-KNS: Hôïp taùc vôùi nhau giöõ veä sinh lôùp hoïc khoâng vöùt raùc böøa baõi; boâi baån leân töôøng;thöôøng xuyeân tham gia vaøo vieäc veä sinh tröôøng lôùp.
4.5/Cuûng coá-Daën doø:
-Em ñaõ laøm gì ñeå lôùp hoïc saïch ñeïp?
-Veà nhaø hoïc baøi.
-Chuaån bò:Cuoäc soáng xung quanh.
---------------------------------------
OÂN TOAÙN
LUYEÄN TAÄP CHUNG
I/ Muïc tieâu:
Giuùp hs oân laïi baøi luyeän taäp chung.
II/ Noäi dung:
 Baøi 1: 
a/ 1 7 5 9 2 
 +8 -5 +5 - 8 +7 
 9 2 10 1 9 
Baøi 2:
 a/ Khoanh vaøo soá lôùn nhaát: 6, 8, 3, 5, 7
 b/ Khoanh vaøo soá beù nhaát: 9, 2, 10, 0, 6.
Baøi 3: a/ coù ù: 6 caây b/ coù : 10 caùi baùt
 Troàng theâm: 3 caây	laøm vôõ : 1 caùi baùt
 Coù taát caû :  caây	coøn laïi :  caùi baùt
---------------------------------------
HÑTT
KÓ NIEÄM NGAØY QUOÁC PHOØNG TOAØN DAÂN
I/ Muïc tieâu:
1- HS naém ngaøy 22/ 12 laø ngaøy thaønh laäp quaân ñoäi nhaân VN.
2- Bieát giao löu vaø giao löu moät caùch töï nhieân caùc chuù boä ñoäi.
3- HS nhôù coâng ôn caùc chuù boä ñoäi.
II/ Noäi dung:
GV neâu noäi dung ngaøy 22/ 12, ngaøy thaønh laäp QÑNDVN.
HS thaûo luaän noäi dung ngaøy thaønh laäp QÑNDVN.
Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy noäi dung thaûo luaän.
GV nhaän xeùt, tuyeân döông.
------------------------------------------------------
Ngaøy soaïn: 12/12/2011
Ngaøy daïy: 15/ 12/ 2011 ( T naêm)
Ñaïo ñöùc(Tieát 17)
Traät töï trong tröôøng hoïc(Tieát 2)
I/Muïc tieâu: 
1-Neâu ñöôïc caùc bieåu hieän cuûa giöõ traät töï khi nghe giaûng ,khi ra vaøo lôùp .
-Neâu ñöôïc ích lôò cuûa vieäc giöõ traät töï khi nghe giaûng ,khi ra vaøo lôùp.
2-Thöïc hieän giöõ traät töï khi vaøo lôùp khi nghe giaûng.
3- HS yeâu thích moân ñaïo ñöùc.
SDNLTKHQ: HS naém ñöôïc taùc haïi cuûa maát traät töï trong tröông hoïc, laøm aûnh höôûng ñeán caùc baïn xung quanh.
II/Chuaån bò: GV:Tranh(Thieát bò)
 HS(Xem baøi tröôùc.
III/Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
1.2/Kieåm tra:
-Khi ra vaøo lôùp ta ñi nhö theá naøo?
-Chen laán xoâ ñaåy nhau khi ra vaøo lôùp gaây aûnh höôûjg gì?
3/Baøi môí:
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
-Hoaït ñoäng 1:Quan saùt tranh.
-Quan saùt tranh.
+Tranh veõ gì?
-Tranh veõ caùc baïn.
+Caùc baïn trong tranh ngo`i hoïc nhö theá naoø?
- Caùc baïn trong tranh ngoài hoïc khoâng nghieâm tuùc.
+Qua tranh cho em bieát ñieàu gì?
-Caàn giöõ traät töï trong giôø hoïc.
-GD:HS ñi ñöùng nheï khoâng gaây buò
-Moät vaøi HS nhaéc laïi.
=>Caàn traät töï khi nghe giaûng,khoâng ñuøa nghòch,noùi chuyeän rieâng, giô tay xin pheùp khi muoán phaùt bieåu.
-Hoaït ñoäng 2:caù nhaân.
+Quan saùt tranh vaø ñaùnh daáu (+)vaøo aùo cuûa baïn khoâng bieát giöõ traät töï trong tröôøng hoïc.
-Quan saùt.
+Vì sao em ñaùnh daáu coäng vaøo baïn ñoù?
-Vì baïn ñoù maát traät töï.
+Chuùng ta coù neân hoïc taäp baïn ñoù k`oâng?
- Chuyng ta khoâng neân hoïc taäp baïn ñoù.
+Vì sao?
-Vì baïn ñoù khoâng bieát giöõ traät töï trong giôø hoïc
-Thö giaõn.
-Hoaït ñoäng 3:Quan saùt tranh.
+Em coù nhaän xeùt gì veà vieäc laøm cuûa hai baïn nam ngoài baïn döôùi?
-Hai baïn giaønh nhau quyeån truyeän nhö vaäy laø khoâng ñuùng.
+Vieäc laøm cuûa hai baïn ñoù ñuùng hay sai?
- Vieäc laøm cuûa hai baïn ñoù sai.
+Taïi sao?
-Vì baïn khoâng bieát giöõ traät töï trong giôø hoïc.
+Maát traät töï trong giôø hoïc coù haïi gì?
- Maát traät töï trong giôø hoïc coù haïi laø:Khoâng hieåu baøi,maát thôøi gian cuûa coâ,laøm aûnh höôûng ñeán caùc baïn.
=>Taùc haïi cuûa vieäc maát traät töï:
+Baûn thaân khoâng nghe ñöôïc baøi giaûng,khoâng hieåu baøi.
+ Laøm maát thôøi gian cuûa giaùo.
+Laøm aûnh höôûng ñeán caùc baïn xung quanh.
-Höôùng daãn HS ñoïc caâu thô:
-Thöïc hieän.
Troø ngoan vaøo lôùp nheï nhaøng
Traät töï nghe giaûng,em caøng ngoan hôn.
=>Khi ra vaøo lôùp caàn xeáp haøng traät töï,ñi theo haøng,khoâng chen laán,xoâ ñaåy,ñuøa nghòch.
Trong giôø hoïc caàn chuù yù laéng nghe coâ giaùo giaûng baøi,khoâng ñuøa nghòch,khoâng laøm vieäc rieâng.
Giöõ traät töï khi ra vaøo lôùp vaø khi ngoài hoïc giuùp caùc em thöïc hieän toát vieäc hoïc taäp cuûa mình.
4.5/Cuûng coá-Daën doø:
-Giaùo duïc HS bieát giöõ traät töï trong tröôøng hoïc.
-Veà nhaø hoïc baøi.
-Chuaån bò:Leã pheùp,vaâng lôøi thaày coâ giaùo.
//.,kp;;
Hoïc vaàn ( Tieát 15'-158 )
Baøi 72:ut,öt
I/ Muç tieâu:
1-HS ñoïc , vieát ñöôïc : ut,öt,buùt chì,möùt göng.
-HS ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng:
 Bay cao cao vuùt
 Chim bieán maát roài
 Chæ coøn tieáng hoùt
 Laøm xanh da trôøi.
2-Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: ngoùn uùt,em uùt,sau roát.
 3-HS yeâu thích moân TV.
II/ Chuaån. bò:
-GV: buùt chì(vaät thaät)
-HS: Boä chöõ caùi.
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
1-2/ Kieåm tra:
-Ñoïc baûng: neùt chöõ,saám seùt,con reát,keát baïn.
-Vieát : et,baùnh |eùt,eát,deät vaûi&
-HS ±oïc SGK.
3/ Baøi mô¹i : 
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït doäng cuûa troø
-GV ghi baûng : ut
-Phaân tích , tìm boä chöõ , ñoïc.
-Gheùp : b+uùt=buùt tích , ñoïc
-Gheùp :buùt+chì=buùt chì.
-Ñoïc:ut,buùt,buùt chì.
-GV ghi baûng: öt
-Phaân tích , tìm boä chöõ , ñoïc.
-Gheùp : m+öùt=möùt
-Gheùp :möùt+göøng=möùt göøng.
-Ñoïc:öt,möùt,möùt göøng.
-So saùnh : ut,öt
-Gioáng :t, khaùc u,ö
-HS ñoïc laïi: ut öt
 buùt möùt 
 buùt chì möùt göøng
-Höôùng daãn HS vieát baûng con:
-HS vieát:
Höôùng daãn HS ñoïc töø:
 chim cuùt söùt raêng
 suùt boùng nöùt neû
-Nhaåm töø tìm tieáng mang vaàn vöøa hoïc?
-cuùt,suùt,nöùt,söùt (phaân tích,ñoïc)
Chim cuùt laø moät loaïi chim nhoû,ñeû tröùng nhoû.
-GDMT:Khoâng chôi boùng ngoaøi ñöôøng.
( Hoã trôï HS yeáu ñaùnh vaàn töøng aâm)
-Ñoïc laïi caùc töø.
4-5/ Cuûng coá – Daën doø:
-HS ñoïc laïi baøi.
-Nhaåm baøi – Chuaån bò hoïc tieát 2.
Tieát 2:
1-2/ Kieåm tra:
-HS ñoïc baøi treân baûng ôû tieát 1.
3/ Baøi môùi:
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
-GV höôùng daãn HS khai thaùc tranh ñeå coù caâu:
 Bay cao cao vuùt
 Chim bieán maát roài
 Chæ coøn tieáng haùt
 Laøm xanh da trôøi.
-Nhaåm caâu tìm tieáng mang vaàn vöøa hoïc?
- vuùt ( phaân tích , ñoïc)
-HS ñoïc trôn töø.
-Luyeän noùi :Ngoùn uùt,em uùt,sau roát.
+Caû lôùp giô ngoùn tay uùt vaø nhaän xeùt xeùt:5 ngoùn tay,ngoùn uùt laø ngoùn nhö theá naøo?
-Naêm ngoùn tay,ngoùn uùt laø ngoùn nhoû nhaát.
+Keå cho baïn nghe teân em uùt cuûa mình?
-Töï neâu.
+ Quan saùt ñaøn vòt ôû trong tranh,coøn con vòt ñi sau cuøng coøn goïi laø gì?
- Con vòt ñi sau cuøng coøn goïi laø ñi sau roát.
-Thö giaõn
-Luyeän ñoïc SGK
-Luyeän vieát : ut,öt,buùt chì,möùt göøng. vaøo vôû taäp vieát.
( HS khaù , gioûi ñoïc) HS yeáu laëp laïi
..
....
.
..
..
....
...
4-5/ Cuûng coá – Daën doø:
- HS ñoïc laïi toaøn baøi.
-Veà nhaø hoïc baøi.
-Chuaån bò - Luyeän ñoïc , vieát ôû nhaø.
AÂM NHAÏC ( T 17)
DAØNH CHO ÑÒA PHÖÔNG
( GV BOÄ MOÂN)
Thuû coâng(Tieát 26)
Caét daùn hình vuoâng 
I/Muïc tieâu:
1-HS keû caét,daùn ñöôïc hình vuoâng .
2- HS keû caét,daùn ñöôïc hình vuoâng.Coù theå caét ñöôïc hình vuoâng theo caùch ñôn giaûn
-HSKG:Caét daùn ñöôïc hình vuoâng coù kích thöôùc khaùc.
3- HS yeâu thích saûn phaåm mình laøm ra.
* SDNLTKHQ: Tieát kieäm giaáy khi caét daùn. 
II/Chuaån bò:GV:Hình vuoâng maãu,giaáy maøu,keo,keùo,
 HS:giaáy maøu,keo,keùo,
III/Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
1.2/Kieåm tra:ÑDHT cuûa HS
3/Baøi môùi:
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø 
-Quan saùt hình vuoâng.
-Quan saùt vaø nhaän xeùt.
-Hình vuoâng coù maáy caïnh?
-Hình chöõ nhaät coù 4 caïnh.
-Ñoä daøi caùc caïnh nhö theá naøo?
-Caùc caïnh ñeàu baèng nhau.
-Höôùng daãn caùch keû hình vuoâng.
+Laáy moät ñieåm A treân maët giaáy keû oâ töø ñieåm A ñeám xuoáng 5 oâ.Theo ñöôøng keû ta ñöôïc AB.
-Laéng nghe.
+Töø A,B ñeám sang phaûi 5 oâ ta coù D,C.
+Noái laàn löôït caùc ñieåm A->D,B->C,
D->C.Ta ñöôïc hình vuoâng ABCD.
+Caét rôøi hình vuoâng,boâi hoà vaø daùn.
HS K-G coù theå caét hình vuoâng vôùi kích thöôùc khaùc.
-Thö Giaõn.
-Thöïc haønh treân giaáy nhaùp.
-Thöïc hieän.
4.5/Cuûng coá-Daën doø:
- Giaùo duïc HS thu doïn sau khi hoïc xong.
-Veà nhaø xem laïi baøi.
-Chuaån bò:Giaáy maøu,keo,keùo,hoà,Ñeå tieát sau caét,daùn hình vuoâng (tieáp theo)
Toaùn ( Tieát 68 )
Kieåm tra ñònh kì.
I/Muïc tieâu:
-1- HS oân laïi kieán thöùc ñaõ hoïc.
2- HS laøm ñöôïc caùc baøi taäp ñaõ hoïc.
3- HS tính nhanh, ñuùng, yeâu thích moân toaùn.
II/ Noäi dung:
Baøi 1: a/ 5 9 6 8 4 
 +3 -7 + 4 - 2 +4 
 8 2 10 6 8 
	b/
 4 – 1 – 1 = 2	2 + 6 – 4 = 4
 7 – 2 + 1 = 6	10 – 8 + 0 = 2
 8 + 1 – 5 = 4 	 6 – 2 + 2 = 6
	Baøi 2: 
 a/ Khoanh vaøo soá lôùn nhaát: 5, 2, 8, 4, 7
 b/ Khoanh vaøo soá beù nhaát: 8, 6, 9, 1, 3
 Baøi 3: 
 Coù : 5 vieân bi
 Mua theâm: 3 vieân bi
 Coù taát caû :  vieân bi?
 5
 +
 3
 =
 8
-------------------------------------
	TÖÏ HOÏC 
OÂN: UT- ÖT
I/ Muïc tieâu:
1-HS ñoïc , vieát ñöôïc : ut,öt,buùt chì,möùt göng.
-HS ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng:
 Bay cao cao vuùt
 Chim bieán maát roài
 Chæ coøn tieáng hoùt
 Laøm xanh da trôøi.
2-Phaùt trieån lôøi noùi töï nhieân theo chuû ñeà: ngoùn uùt,em uùt,sau roát.
 3-HS yeâu thích moân TV.
 II/ Noäi dung:
-HS ñoïc : ut, öt, buùt chì, möùt göng.
-HS ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng:
 Bay cao cao vuùt
 Chim bieán

Tài liệu đính kèm:

  • docTuyet tuan 17.doc