Thiết kế bài dạy các môn lớp 1 - Tuần học 30

TẬP ĐỌC

Chuyện ở lớp

I- Mục tiêu:

 - Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: ở lớp, đứng dậy, trêu, bôi bẩn, vuốt tóc, .Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ.

- Hiểu nội dung bài: Mẹ chỉ muốn nghe chuyện ở lớp bé đã ngoan như thế nào?

 - Trả lời được câu hỏi 1,2 ( SGK ).

II- Đồ dùng dạy học:

- GV: Tranh minh hoạ, SGK.

- HS : SGK.

- Dự kiến dạy học: cỏ nhõn, cả lớp.

III- Các hoạt động dạy học:

 

doc 34 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 03/01/2019 Lượt xem 10Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài dạy các môn lớp 1 - Tuần học 30", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 45 - 23= ? 
- Cho HS nhaộc laùi kyừ thuaọt trửứ khoõng nhụự 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt, sửỷa baứi chung. 
Baứi 2 : Tớnh nhaồm 
- Giaựo vieõn sửỷa baứi chung 
Baứi 3: ẹieàn daỏu = 
- GV hửụựng daón HS thửùc hieọn pheựp tớnh ụỷ veỏ traựi, sau ủoự ụỷ veỏ phaỷi so saựnh keỏt quaỷ cuỷa 2 pheựp tớnh roài ủieàn daỏu hay = vaứo choó troỏng . Chuự yự luoõn so saựnh caực soỏ tửứ traựi sang phaỷi. 
Hoaùt ủoọng 2: Troứ chụi ( BT 5 )
- GV cho hoùc sinh chụi tieỏp sửực lụựp chia 2 ủoọi moói ủoọi 5 em xeỏp haứng 1 laàn lửụùt tớnh vaứ noỏi pheựp tớnh vụựi keỏt quaỷ ủuựng. ẹoọi naứo noỏi nhanh, noỏi ủuựng laứ thaộng cuoọc 
- GV chửừa baứi tuyeõn dửụng ủoọi thaộng. 
- Hoùc sinh mụỷ Sgk. 
- Hoùc sinh tửù neõu yeõu caàu baứi taọp. 
- Vieỏt 45 roài vieỏt 23 sao cho soỏ coọt chuùc thaỳng coọt vụựi coọt chuùc, soỏ coọt ủụn vũ thaỳng coọt vụựi ủụn vũ roài trửứ tửứ phaỷi sang traựi. 
- Hoùc sinh tửù laứm baứi vaứo baỷng con.
- 2 em leõn baỷng sửỷa baứi .
- Caỷ lụựp sửỷa baứi. 
- Hoùc sinh tửù neõu yeõu caàu baứi. 
- Cho hoùc sinh laứm baứi treõn baỷng con moói daừy baứn laứm 3 pheựp tớnh. 
- 3 hoùc sinh ủaùi dieọn 3 daừy baứn leõn baỷng sửỷa baứi .
- Caỷ lụựp sửỷa baứi .
- Hoùc sinh neõu yeõu caàu baứi. 
- Hoùc sinh quan saựt laộng nghe ghi nhụự 
- HS tửù laứm baứi vaứo phieỏu baứi taọp. 
- 2 em leõn baỷng. 
- Caỷ lụựp nhaọn xeựt sửỷa baứi taọp. 
- Moói doọi cửỷ 5 em tham gia troứ chụi. 
- Chụi ủuựng luaọt. 
4. Cuỷng coỏ, daởn doứ : 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt tieỏt hoùc. Tuyeõn dửụng nhửừng hoùc sinh hoaùt ủoọng toỏt .
- Daởn hoùc sinh veà nhaứ laứm caực baứi taọp vaứo vụỷ baứi taọp toaựn. 
- Chuaồn bũ cho baứi hoõm sau : Caực ngaứy trong tuaàn le.ó
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng Việt(LT)
Luyện tập
I. Mục tiờu:
Củng cố đọc viết bài tập đọc: Chuyện ở lớp.
Làm bài tập vở luyện tiếng Việt.
II. Hoạt động dạy học:
1. Bài cũ:
Kiểm tra đọc và trả lời cõu hỏi bài : Chuyện ở lớp.
HS viết bảng con: vuốt túc, nổi, nghe, ngoan.
GV chữa lỗi, phõn tớch tiếng từ để luyện viết chớnh tả cho đỳng.
2. Bài luyện tập:
A, Giới thiệu bài viết:
B, GV chộp mẫu:
Vuốt túc con mẹ bảo:
Mẹ chẳng nhớ nổi đõu
Núi mẹ nghe ở lớp
Con đó ngoan thế nào?
C, HD tập chộp
 Thực hiện theo quy trỡnh mẫu.
D, HS làm bài tập:
Bài 2/ Điền vần: uụt-uục?
 Cỏi c.. cỏi v. hổ.
Bài 3/ Điền chữ: c hay k?
 Kia là cỏi ốn đồng Cỏi an đựng nước.
* Củng cố quy tắc viết k+ e.ờ.i
 3. Củng cố dặn dũ:
Đọc lại bài, viết lại nếu sai.
Chuẩn bị bài sau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Toỏn(LT)
Luyện tập
I.Mục tiờu:
- Củng cố về làm tớnh trừ trong phạm vi 100.
-Tập đặt tớnh rồi tớnh; tớnh nhẩm, và giải toỏn cú lời văn.
- Tập ghộp hỡnh.
II. Hoạt động dạy học:
 Bài 1/ Đặt tớnh rồi tớnh:
66 - 50 78 - 7 58 - 25 49 - 39 38 - 24
.
Bài 2/ Điền dấu ><=?
64 - 4 64 + 4 87 - 17 97 - 27
59 - 40 59 - 41 48 - 6 47 - 6
 Bài 3/ Quyển sỏch của An cú 56 trang, An đó đọc được 23 trang. Hỏi An cũn phải đọc bao nhiờu trang nữa mới hết quyển sỏch?
Bài giải
Số trang sỏch An cũn phải đọc là:
56- 23= 33( trang)
Đỏp số: 33 trang.
Bài 4/ Từ 4 hỡnh tam giỏc như hỡnh vẽ bờn, hóy ghộp lại thành hỡnh sau:
3. Củng cố dặn dũ: HS làm bài nếu cũn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thủ cụng
Bài 30: Cắt, dán hàng rào đơn giản ( tiết1 )
I- Mục tiêu:
	- Biết cách kẻ, cắt các nan giấy.
	- Cắt được các nan giấy. Các nan giấy tương đối đều nhau. Đường cắt tương đối thẳng.
	- Dán được các nan giấy thành hàng rào đơn giản. Hàng rào có thể chưa cân đối.
* Bổ sung: Với HS khộo tay kẻ cắt dỏn được cỏc nan giấy đều nhau. Dỏn được cỏc nan giấy thành hỡnh hàng rào ngay ngắn cõn đối.
II- Đồ dùng dạy học:
- GV : Caực nan giaỏy vaứ haứng raứo maóu.
- HS : Giaỏy maứu,giaỏy vụỷ,duùng cuù thuỷ công.
- Dự kiến hoạt động: cỏ nhõn, cả lớp.
III- Các hoạt động dạy học:
1. OÅn ủũnh lụựp: Haựt taọp theồ.
2. Baứi cũ: Kieồm tra ủoà duứng hoùc taọp cuỷa hoùc sinh,nhaọn xeựt . Hoùc sinh ủaởt ủoà duứng hoùc taọp leõn baứn.
3. Baứi mụựi :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi.
- GV treo hỡnh maóu leõn baỷng vaứ hửụựng daón hoùc sinh quan saựt, hoỷi :
+ Haứng raứo coự maỏy nan giaỏy ? Maỏy nan ủửựng? Maỏy nan ngang?
+ Khoaỷng caựch cuỷa maỏy nan ủửựng maỏy oõ? + + Giửừa caực nan ngang maỏy oõ? 
+ Nan ủửựng daứi? 
+ Nan ngang daứi?
Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón keỷ,caột caực nan giaỏy.
- Hướng dẫn HS bieỏt keỷ, caột caực nan treõn giaỏy traộng. Laọt traựi tụứ giaỏy traộng coự keỷ oõ, keỷ theo caực ủửụứng keỷ ủeồ coự 2 ủửụứng thaỳng caựch ủeàu nhau.
- GV hửụựng daón keỷ 4 nan giaỏy ủửựng daứi 6 oõ, roọng 1 oõ vaứ 2 nan ngang daứi 9 oõ, roọng 1 oõ. Giaựo vieõn thao taực chaọm ủeồ HS quan saựt.
Hoaùt ủoọng 3: Hoùc sinh thửùc haứnh.
- Keỷ 4 ủoaùn thaỳng caựch ủeàu 1 oõ,daứi 6 oõ theo ủửụứng keỷ cuỷa tụứ giaỏy maứu laứm nan ủửựng.
- Keỷ tieỏp 2 ủoaùn thaỳng caựch ủeàu 1 oõ, daứi 9 oõ laứm nan ngang.
- Thửùc haứnh caột caực nan giaỏy rụứi khoỷi tụứ giaỏy maứu. Trong luực hoùc sinh thửùc hieọn baứi laứm, GV quan saựt HS yeỏu, giuựp ủụừ HS yeỏu hoaứn thaứnh nhieọm vuù.
HS quan saựt vaứ nhaọn xeựt : 
Coự 6 nan giaỏy.
4 nan ủửựng, 2 nan ngang.
1 oõ
2 oõ
6 oõ
9 oõ
Hoùc sinh thửùc hieọn keỷ nan giaỏy.
 HS thửùc haứnh keỷ caột nan giaỏy.
HS thửùc haứnh keỷ vaứ caột treõn giaỏy.
4. Cuỷng coỏ - Daởn doứ :
- Cho hoùc sinh nhaộc laùi caựch keỷ caột haứng raứo ủụn giaỷn.
- Chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp cho tieỏt sau.
5. Nhaọn xeựt : - Thaựi ủoọ hoùc taọp, sửù chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp.
 - Kyừ naờng thửùc haứnh.
 - CB giaỏy maứu, ủoà duứng hoùc taọp ủeồ tieỏt 2 thửùc haứnh treõn giaỏy maứu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thứ tư ngày 6 thỏng 4 năm 2011
Thể dục(LT)
Bài 30: Chuyền cầu theo nhóm hai người
Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ
I- Mục tiêu:
	- Bước đầu biết cách chuyền cầu theo nhóm 2 người ( bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ ).
	- Bước đầu biết cách chơi trò chơi ( chưa có vần điệu ).
II- Địa điểm- phương tiện: Trên sân trường, còi..
III- Nội dung- phương pháp.
Nội dung
Phương pháp
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung.
- Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc 50- 60m.
- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
- Ôn bài thể dục phát triển chung.
- Múa hát tập thể ( do GV chọn ).
2. Phần cơ bản.
a. Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ.
- Gv nêu tên trò chơi, hướng dẫn HS chơi.
- HS tiến hành vui chơi.
b. Chuyền cầu theo nhóm hai người.
- HS tự chơi.
- GV theo dõi, nhận xét.
3. Phần kết thúc.
- Đứng vỗ tay và hát.
- Ôn động tác điều hoà, vươn thở bài thể dục.
- GV, HS hệ thống bài.
- Nhận xét giờ.
*********
*********
*********
* GV
* * * *
HS1 HS2 HS1 HS2
*********
*********
*********
* GV
*********
*********
*********
* GV
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tập đọc
Mèo con đi học
I- Mục tiêu:
	- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: buồn bực, kiếm cớ, cái đuôi, cừu,.Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ.	
- Hiểu nội dung bài: Mèo con lười học, kiếm cớ nghỉ ở nhà, cừu doạ cắt đuôi khiến mèo sợ phải đi học.
	- Trả lời được câu hỏi 1,2 ( SGK ).
II- Đồ dùng dạy học:
- GV: Tranh minh hoạ, SGK.
- HS : SGK.
III- Các hoạt động dạy học:
1. ổn định lớp.
2. Kiểm tra: HS đọc bài Chuyện ở lớp - trả lời câu hỏi.
3. Bài mới.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu diễn cảm toàn bài.
- Hướng dẫn, gợi ý HS nêu lên những từ khó đọc.
- GV kẻ chân từ khó: buồn bực, kiếm cớ, cái đuôi, cừu.
- Hướng dẫn luyện đọc từ khó.
- Hướng dẫn luyện đọc câu, nối tiếp câu.
- Hướng dẫn luyện đọc khổ thơ, nối tiếp khổ thơ.
- Luyện đọc cả bài.
Hoạt động 2: Luyện tập.
- Tìm tiếng trong bài có vần ưu.
- Tìm tiếng ngoài bài có vần ưut, ươu.
- Nói câu có tiếng chứa vần ưu, ươu.
4. Củng cố, nhận xét.
- GV củng cố, nhận xét giờ học.
- HS nghe GV đọc bài.
- HS tự tìm và nêu từ khó.
- HS luyện đọc CN.
- HS luyện đọc CN.
- HS luyện đọc CN.
- HS luyện đọc CN- ĐT.
- HS tự tìm: Cừu 
- HS tự tìm.
Tiết 2
Hoạt động 1: Luyện đọc bài trong SGK.
- GV đọc mẫu.
- Hướng dẫn cách cầm SGK khi đọc.
- Hướng dẫn cách đọc bài.
- Hướng dẫn HS đọc bài;
+ Đọc nối tiếp câu.
+ Đọc khổ thơ, nối tiếp khổ thơ.
+ Đọc cả bài.
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
- Hướng dẫn đọc bài- Tìm hiểu bài.
Hỏi: Mèo kiếm cớ gì để chốn học ?
 Cừu nói gì khiến Mèo vội xin đi học ngay ? 
Hoạt động 3: Luyện nói.
- Hỏi nhau: Vì sao bạn thích đi học ?
Củng cố, dặn dò.
- GV củng cố, nhận xét giờ.
- Dặn HS chuẩn bị bài sau: Người bạn tốt.
- HS mở SGK.
- HS nghe GV đọc.
- HS quan sát và thực hành.
- HS đọc bài CN.
- HS đọc bài CN.
- HS đọc bài CN- ĐT.
- HS đọc bài- Trả lời câu hỏi.
- HS thảo luận theo nhóm.
- Các nhóm trình bày.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tự nhiờn- Xó hội
Bài 30: Trời nắng, trời mưa
I- Mục tiêu:
	- Nhận biết và mo tả ở mức độ đơn giản của hiện tượng thời tiết: nắng, mưa.
	- Biết cách ăn mặc và giữ gìn sức khoẻ trong những ngày nắng, mưa.
* Bổ sung: HS nờu được một số ớch lợi hoặc tỏc hại của nắng, mưa đối với đời sống con người.
II- Đồ dùng dạy- học:
- GV:	Tranh minh hoaù cho baứi daùy.
- HS:	sgk
- Dự kiến hoạt động: cỏ nhõn, nhúm, cả lớp.	 
III- các hoạt động dạy học:
1. Oồn ủũnh toồ chửực:
 2. Kieồm tra baứi cuừ: Muoói soỏng ụỷ ủaõu? (Soỏng ụỷ nụi aồm thaỏp, boựng toỏi)
 - Taực haùi cuỷa Muoói? (Huựt maựu, truyeàn beọnh)
 - Em haừy neõu caựch dieọt trửứ muoói? (Dieọt muoói, phun thuoỏc)	
 - Nhaọn xeựt baứi cuừ
3. Baứi mụựi:
Hoaùt ẹoọng cuỷa GV
Hoaùt ẹoọng cuỷa HS
Giụựi thieọu baứi mụựi: Trụứi naộng, trụứi mửa
Hẹ1: Quan saựt tranh 
- Cho HS quan saựt tranh veà trụứi naộng, trụứi mửa.
- GV cho HS laỏy tranh aỷnh maứ HS mang theo ủeồ rieõng tranh trụứi naộng, trụứi mửa.
- GV cho quan saựt theo doừi sửỷa sai.
- Cho ủaùi dieọn 1 soỏ nhoựm leõn trỡnh baứy. - - Lụựp cuứng GV nhaọn xeựt tuyeõn dửụng.
GV keỏt luaọn: 
 + Khi trụứi naộng, baàu trụứi trong xanh coự maõy traờng, maởt trụứi, saựng choựi.
 + Khi trụứi mửa coự nhieàu gioùt mửa rụi baàu trụứi phuỷ ủaày maõy xoựm neõn khoõng nhỡn thaỏy maởt trụứi, nửụực mửa laứm ửụựt ủửụứng phoỏ, coỷ caõy vaứ moùi vaọt ụỷ ngoaứi trụứi.
- Cuỷng coỏ laùi noọi dung caực tranh maứ HS mang ủeỏn.
- Lụựp theo doừi, nhaọn xeựt.
Hẹ2: Quan saựt tranh
- GV cho HS laọt SGK, hoỷi vaứ traỷ lụứi SGK.
- Taùi sao khi ủi dửụựi trụứi naộng baùn phaỷi ủoọi noựn, muừ?
- ẹeồ khoõng bũ ửụựt khi ủi dửụựi trụứi mửa baùn phaỷi laứm gỡ?
- GV quan saựt, hửụựng daón nhửừng nhoựm chửa bieỏt.
- ẹaùi dieọn 1 soỏ nhoựm leõn trỡnh baứy: 1 em hoỷi, 1 em traỷ lụứi. Lụựp theo doừi, tuyeõn dửụng.
Keỏt luaọn: ẹi dửụựi trụứi naộng phaỷi ủoọi muừ, noựn ủeồ khoõng bũ nhửực ủaàu, soồ muừi. ẹi dửụựi trụứi mửa nhụự ủoọi oõ duứ ủeồ traựnh bũ ửụựt.
Hẹ3: Chụi troứ: Trụứi naộng – trụứi mửa
- GV hửụựng daón chụi – 1 soỏ taỏm bỡa veừ daỏu hieọu hay chửừ (trụứi naộng, trụứi mửa caựch chụi nhử SGK).
 Hẹ4 : Hoaùt ủoọng noỏi tieỏp
- GV neõu caõu hoỷi
- Khi trụứi naộng baàu trụứi nhử theỏ naứo?
- Khi trụứi mửa baàu trụứi ra sao? 
Daởn doứ : Khi ủi dửụựi trụứi naộng caực con caàn ủoọi muừ , noựn. 
- Khi ủi dửụựi trụứi mửa caực con caàn phaỷi maởc aựo mửa hay che oõ duứ.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. 
- Chia nhoựm 4.
- Moói HS neõu leõn 1 daỏu hieọu, vửứa noựi vửứa chổ tranh.
- HS tieỏn haứnh thaỷo luaọn.
- Thaỷo luaọn
- HS thaỷo luaọn nhoựm ủoõi.
- HS tieỏn haứnh chụi trụứi naộng, trụứi mửa.
HS traỷ lụứi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng Việt(LT)
Luyện tập
I. Mục tiờu:
- Củng cố đọc hiểu bài tập đọc: Mốo con đi học.
- HS thực hành bài luyện tiếng Việt Tr 43-44.
II. Hoạt động dạy học:
1. Bài cũ:
Kiểm tra đọc bài : Mốo con đi học và trả lời cõu hỏi.
HS viết bảng con: buồn bực, cỏi đuụi, kiếm cớ.
GV nhận xột đỏnh giỏ.
2. Bài mới:
A, Giới thiệu bài:
B, HD làm bài luyện tập:
Bài 1/ Viết tiếng ngoài bài :
-cú vần ưu: 
- cú vần ươu: 
Bài 2/ Viết cõu chứa tiếng:
cú vần ưu:..
cú vần ươu:..
Bài 3/ Mốo con khụng muốn đến trường vỡ :
 Buồn bực cỏi đuụi bị ốm
 Thiếu sỏch vở trời mưa
Bài 4/ Cừu núi sẽ chữa cho mốo khỏi ốm bằng cỏch:
 Cho uống thuốc cảm cắt đuụi bị ốm
 Bụi dầu cao đỏnh giú.
3. Củng cố dặn dũ: đọc lại bài và trả lời cõu hỏi sgk.
Chuẩn bị bài sau: Người bạn tốt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Luyện viết
Luyện viết các chữ hoa O, Ô, Ơ, P 
I- Mục tiêu:
	- Củng cố, luyện viết các chữ hoa O, Ô, Ơ, P và các vần, các từ ứng dụng có trong các bài trên.
	- Trình bày bài viết sạch, đẹp.
II- Đồ dùng dạy học: Vở luyện viết
III- Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. ổn định lớp.
2. Kiểm tra.
3. Bài mới. a. Giới thiệu bài.
 b. Nội dung.
Hoạt động 1: Hướng dẫn viết.
- GV hướng dẫn qui trình tô chữ hoa O, Ô, Ơ, P .
- GV hướng dẫn cách viết, cách trình bày trong vở luyện viết.
Hoạt động 2: Thực hành viết.
- GV quan sát HS viết bài.
- GV kiểm tra nhận xét.
4. Củng cố, dặn dò:
HS hát tập thể
HS chuẩn bị đồ dùng.
HS quan sát và tập tô trong không trung bằng ngón tay.
HS mở vở luyện viết, viết bài.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đạo đức
Bài 30: Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng ( tiết 1 )
I- Mục tiêu:
	- Kể được một vài ích lợi của cây và hoa nơi công cộng của con người.
	- Nêu được một vài việc cần làm để bảo vệ cây và hoa nơi công cộng.
	- Yêu thiên nhiên, thích gần gũi với thiên nhiên.
	- Biết bảo vệ cây và hoa ở trường, ở đường làng, ngõ xóm và những nơi công cộng khác, biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.
* Bổ sung: HS nờu được ớch lợi của cõy và hoa nơi cụng cộng đối với con người.
II- Đồ dùng dạy học:
- Vụỷ BTẹẹ1 .
- Baứi haựt “ Ra chụi vửụứn hoa ” ( Vaờn Taỏn )
- ẹieàu 19.26.27.32.39 coõng ửựụực QT veà QTE.
III- Các hoạt động dạy học:
1. OÅn ẹũnh : haựt, chuaồn bũ ẹoà duứng hoùc taọp. 
2. Kieồm tra baứi cuừ:
- Em caàn noựi lụứi chaứo hoỷi vaứ taùm bieọt khi naứo ?
- Bieỏt chaứo hoỷi , taùm bieọt ủuựng luực , ủuựng caựch theồ hieọn ủieàu gỡ ?
- Nhửừng baùn naứo ủaừ thửùc haứnh toỏt nhửừng ủieàu ủaừ hoùc ?
3. Baứi mụựi :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoaùt ủoọng 1: Quan saựt caõy vaứ hoa
- Cho HS ra saõn quan saựt caõy vaứ hoa ụỷ saõn trửụứng, GV ủaởt caõu hoỷi .
+ Caõy vaứ hoa ụỷ saõn trửụứng nhử theỏ naứo ? ẹửụùc ra chụi ụỷ saõn trửụứng coự boựng caõy vaứ vửụứn hoa nhử theỏ em coự thớch khoõng ?
+ ẹeồ saõn trửụứng vaứ vửụứn trửụứng luoõn xinh ủeùp, maựt meỷ, em caàn laứm gỡ ?
Keỏt luaọn: Caõy vaứ hoa laứm cuoọc soỏng theõm ủeùp, khoõng khớ trong laứnh, maựt meỷ. Caực em caàn chaờm soực baỷo veọ caõy vaứ hoa. Caực em coự quyeàn ủửụùc soỏng trong moõi trửụứng trong laứnh, an toaứn. Caực em caàn chaờm soực baỷo veọ caõy vaứ hoa nụi coõng coọng .
Hoaùt ủoọng 2: Hoùc sinh laứm BT1 .
- Cho HS quan saựt tranh Bt1, GV hoỷi : 
+ Caực baùn nhoỷ ủang laứm gỡ ?
+ Nhửừng vieọc ủoự coự taực duùng gỡ ?
+ Em coự theồ laứm nhử caực baùn ủoự khoõng ?
Keỏt luaọn :
- Caực em bieỏt tửụựi caõy, raứo caõy . nhoồ coỷ , baột saõu. ẹoự laứ nhửừng vieọc laứm nhaốm baỷo veọ chaờm soực caõy vaứ hoa nụi coõng coọng , laứm cho trửụứng em , nụi em soỏng theõm ủeùp , theõm trong laứnh .
Hoaùt ủoõùng 3: Quan saựt thaỷo luaọn BT2 
- Cho HS quan saựt tranh, Giaựo vieõn ủoùc yeõu caàu cuỷa BT, GV ủaởt caõu hoỷi :
+ Caực baùn ủang laứm gỡ ?
+ Em taựn thaứnh vieọc laứm naứo ? Vỡ sao ?
- Cho Hoùc sinh toõ maứu vaứo quaàn aựo cuỷa baùn coự haứnh vi ủuựng
Keỏt luaọn: Bieỏt nhaộc nhụỷ, khuyeõn ngaờn baùn khoõng phaự caõy laứ haứnhứ ủoọng ủuựng . Beỷ caứnh , ủu caõy laứ haứnh ủoọng sai .
- Hoùc sinh quan saựt , thaỷo luaọn traỷ lụứi caõu hoỷi cuỷa Giaựo vieõn .
- Coự nhieàu boựng maựt vaứ nhieàu hoa ủeùp 
- Em raỏt thớch .
- Em luoõn giửừ gỡn, baỷo veọ, chaờm soực caõy vaứ hoa.
- HS quan saựt tranh, traỷ lụứi caõu hoỷi.
- Caực baùn ủang troàng caõy, tửụựi caõy, chaờm soực cho boàn hoa.
- Nhửừng vieọc ủoự giuựp cho caõy moùc tửụi toỏt , mau lụựn .
- Em coự theồ laứm ủửụùc .
- Caỷ lụựp neõu yự kieỏn boồ sung cho nhau 
- Hoùc sinh quan saựt tranh, ủoùc lụứi thoaùi , thaỷo luaọn caõu hoỷi cuỷa GV .
- Hoùc sinh leõn Trỡnh baứy trửụực lụựp 
- Lụựp boồ sung yự kieỏn .
4. Cuỷng coỏ, daởn doứ : 
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc , tuyeõn dửụng Hoùc sinh hoaùt ủoọng toỏt .
- Daởn Hoùc sinh oõn laùi baứi , thửùc hieọn toỏt nhửừng ủieàu ủaừ hoùc .
- Quan saựt tỡm hieồu baứi taọp 3,4,5 .
- Thửùc haứnh xaõy dửùng keỏ hoaùch troàng hoa , caõy cuỷa toồ em nhử :
+ Toồ em chaờm soực caõy hoa ụỷ ủaõu ?
+ Chaờm soực loaùi gỡ ? Thụứi gian naứo ?
+ Ai phuù traựch vieọc chaờm soực caõy ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thứ năm ngày 7 tháng 4 năm 2011
Mĩ thuật(LT)
Gv chuyờn soạn giảng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tập đọc
Người bạn tốt
I- Mục tiêu:
	- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: bút chì, liền đưa, sửa lại, ngay ngắn, ngượng nghịu.Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.	
- Hiểu nội dung bài: Nụ và Hà là những người bạn tốt, luôn giúp đỡ bạn hồn nhiên và chân thành.
	- Trả lời được câu hỏi 1,2 ( SGK ).
II- Đồ dùng dạy học:
- GV: Tranh minh hoạ, SGK.
- HS : SGK.
- Dự kiến hoạt động: cỏ nhõn, cả lớp.
III- Các hoạt động dạy học:
1. ổn định lớp.
2. Kiểm tra: HS đọc bài Mèo con đi học - trả lời câu hỏi.
3. Bài mới.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu diễn cảm toàn bài.
- Hướng dẫn, gợi ý HS nêu lên những từ khó đọc.
- GV kẻ chân từ khó: bút chì, liền đưa, sửa lại, ngay ngắn, ngượng nghịu 
- Hướng dẫn luyện đọc từ khó.
- Hướng dẫn luyện đọc câu, nối tiếp câu.
- Hướng dẫn luyện đọc đoạn, nối tiếp đoạn.
- Luyện đọc cả bài.
Hoạt động 2: Luyện tập.
- Tìm tiếng trong bài có vần uc, ut.
- Nói câu có tiếng chứa vần uc, ut.
4. Củng cố, nhận xét.
- GV củng cố, nhận xét giờ học.
- HS nghe GV đọc bài.
- HS tự tìm và nêu từ khó.
- HS luyện đọc CN.
- HS luyện đọc CN.
- HS luyện đọc CN.
- HS luyện đọc CN- ĐT.
- HS tự tìm: Cúc, bút. 
- HS tự tìm.
Tiết 2
Hoạt động 1: Luyện đọc bài trong SGK.
- GV đọc mẫu.
- Hướng dẫn cách cầm SGK khi đọc.
- Hướng dẫn cách đọc bài.
- Hướng dẫn HS đọc bài;
+ Đọc nối tiếp câu.
+ Đọc đoạn, nối tiếp đoạn.
+ Đọc cả bài.
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
- Hướng dẫn đọc bài- Tìm hiểu bài.
Hỏi: Hà hỏi mượn bút, ai đã giúp Hà ?
 Bạn nào giúp Cúc sửa dây đeo cặp ?
Hoạt động 3: Luyện nói.
- Hỏi nhau: Kể về một người bạn tốt của em.
Củng cố, dặn dò.
- GV củng cố, nhận xét giờ.
- Dặn HS chuẩn bị bài sau: Ngưỡng cửa.
- HS mở SGK.
- HS nghe GV đọc.
- HS quan sát và thực hành.
- HS đọc bài CN.
- HS đọc bài CN.
- HS đọc bài CN- ĐT.
- HS đọc bài- Trả lời câu hỏi.
- HS thảo luận theo nhóm.
- Các nhóm trình bày.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Toỏn
Bài 119: Các ngày trong tuần lễ
I- Mục tiêu:
	Biết tuần lễ có 7 ngày, biết tên các ngày trong tuần, biết đọc thứ , ngày, tháng trên tờ lịch bóc hằng ngày.
* Bài tập cần làm: 1,2,3.
II- Đồ dùng dạy học:
- Moọt quyeồn lũch boực haứng ngaứy vaứ 1 thụứi khoaự bieồu cuỷa lụựp .
- Baỷng phuù ghi baứi taọp 1, 2 / 16 / Saựch giaựo khoa. 
III- Các hoạt động dạy học:
1. OÅn ẹũnh: Haựt – chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp 
2. Kieồm tra baứi cuừ : 
- Goùi 2 hoùc sinh ủoùc baứi taọp 4 vụỷ Baứi taọp , 2 hoùc sinh leõn baỷng sửỷa baứi 
- giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh: ẹoaứn taứu coự 12 toa, caột boỷ toa cuoỏi cuứng tửực laứ caột boỷ 1 toa tỡm soỏ toa coứn laùi cuỷa ủoaứn taứu. 
3. Baứi mụựi : 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoaùt ủoọng 1: giụựi thieọu baứi. 
a)GV giụựi thieọu cho HS quyeồn lũch boực haứng ngaứy ( treo leõn baỷng ) chổ vaứo tụứ lũch ngaứy hoõm nay vaứ hoỷi : 
- Hoõm nay laứ thửự maỏy ? 
b) Cho hoùc sinh mụỷ Saựch giaựo khoa giụựi thieọu teõn caực ngaứy: Chuỷ nhaọt, thửự hai, thửự ba, thửự tử, thửự naờm, thửự saựu, thửự baỷy vaứ noựi ủoự laứ caực ngaứy trong tuaàn leó. Vaọy 1 tuaàn leó coự maỏy ngaứy ? 
c) sau ủoự giaựo vieõn tieỏp tuùc chổ vaứo tụứ lũch cuỷa ngaứy hoõm nay vaứ hoỷi : Hoõm nay laứ ngaứy bao nhieõu ? 
- Quan saựt treõn ủaàu cuứng cuỷa tụứ lũch ghi gỡ ? 
- Vaọy treõn moói tụứ lũch coự ghi nhửừng phaàn naứo ? 
- Giaựo vieõn choỏt baứi : Moọt tuaàn leó coự 7 ngaứy, laứ caực ngaứy chuỷ nhaọt , thửự hai Treõn moói tụứ lũch boực haứng ngaứy ủeàu coự ghi thửự, ngaứy , thaựng ủeồ ta bieỏt ủửụùc thụứi gian chớch xaực.
Hoaùt ủoọng 2: Thửùc haứnh .
- Cho hoùc sinh neõu yeõu caàu baứi 1. 
- Cho hoùc sinh laứm vaứo phieỏu baứi taọp. 
Baứi 2: Cho hoùc sinh neõu yeõu caàu 
- Giaựo vieõn cho hoùc sinh quan saựt tụứ lũch ngaứy hoõm nay vaứ tụứ lũch cuỷa ngaứy mai . Sau ủoự goùi 1 em traỷ lụứi mieọng caực caõu hoỷi trong baứi taọp 
* Hoõm nay laứ  ngaứy  thaựng 
*Ngaứy mai laứ  ngaứy  thaựng 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt, sửỷa baứi.
Baứi 3: Hửụựng daón hoùc sinh tửù cheựp Tkb cuỷa lụựp vaứo vụỷ. 
- Hoõm nay laứ thửự naờm.
- Cho vaứi hoùc sinh laởp laùi.
- Moọt tuaàn leó 
- Coự 7 ngaứy : Chuỷ nhaọt, thửự hai.
- Vaứi hoùc sinh laởp laùi.
- Hoùc sinh tỡm ra soỏ chổ ngaứy treõn tụứ lũch vaứ traỷ lụứi . Vớ duù : hoõm nay laứ ngaứy . 
- Ghi thaựng tử 
- Tụứ lũch coự ghi thaựng, ngaứy , thửự 
- Hoùc sinh laộng nghe, ghi nhụự 
- Hoùc sinh ủoùc yeõu caàu cuỷa baứi 
- 2 em traỷ lụứi trong tuaàn leó 
- Em ủi hoùc caực ngaứy : thửự hai, thửự ba, thửự tử, thửự naờm, thửự saựu.
- Em ủửụùc nghổ caực ngaứy ; thửự baỷy vaứ chuỷ nhaọt. 
- Hoùc sinh tửù neõu yeõu caàu baứi .
-1 Hoùc sinh leõn baỷng ủieàn vaứo choó troỏng cho hoùc sinh laứm baứi vaứo phieỏu baứi taọp. 
- Hoùc sinh tửù cheựp TKB
4. Cuỷng coỏ, daởn doứ : 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt tieỏt hoùc. Tuyeõn dửụng nhửừng hoùc sinh hoaùt ủoọng toỏt .
- Yeõu caàu hoùc sinh veà nhaứ laứm caực baứi taọp vaứo vụỷ baứi taọp toaựn .
- Chuaồn bũ cho baứi hoõm sau : Coọng trửứ ( khoõng nhụự ) trong phaùm vi 100.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng Việt(LT)
Luyện tập
I. Mục tiờu:
- Củng cố đọc hiểu bài tập đọc : Người bạn tốt.
- HS thực hành vở luyện tiếng Việt tr 45-46.
II. Hoạt động dạy học:
1. Bài cũ:
HS đọc bài tập đọc: Người bạn tốt và trả lời cõu hỏi sgk.
GV chọ từ khú ,dễ viết sai cho HS viết bảng con.
GV nhận xột đỏnh giỏ.
2. Luyện tập:
Bài 1/ Tỡm tiếng ngoài bài:
cú vần uc:
cú vần ut:
Bài 2/ Viết cõu chứa tiếng:
cú vần uc:
Cú vần ut:
Bài 3.Viết cõu văn kể lại th

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 30(10-11).doc