Giáo án Lớp 2 - Tuần 20 - Năm học 2016-2017 - Đặng Thị Thanh Huyền

Tiết 1 Thể dục

ĐỨNG KIỄNG GÓT HAI TAY CHỐNG HÔNG DANG NGANG

TRÒ CHƠI: CHẠY ĐỔI CHỖ VỖ TAY NHAU

I Mục tiêu:

-Ôn 2 động tác rèn luyện thân thể cơ bản . Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác

Học trò chơi .Chạy đổi chỗ , vỗ tay nhau . Yêu cầu biết cách chơi và tham gia vào được trò chơi

II - Địa điểm - phương tiện:

- 1 chiếc còi. Sân trường kẻ vạch trò chơi

III – Nội dung và phương pháp lên lớp:

NỘI DUNG THỜI GIAN PHƯƠNG PHÁP

1. Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.

-Đứng vỗ tay và hát

-Chạy 1 hàng dọc trên sân

-Đi thường theo vòng tròn

Khởi động các khớp

 8

2

1

10-50m

2

1

 -Đội hình tập trung:

 - LT

 - GV

2. Phần cơ bản:

-Ôn đứng kiễng gót 2 tay chống hông

-Giáo viên uốn nắn , nhận xét 18-20

8

 -Lần 1 giáo viên làm mẫu

-Lần 2 lớp tập

-Ôn đứng kiễng gót 2 tay dang ngang bàn tay sấp

-Ôn phối hợp 2 động tác trên

-Trò chơi chạy đổi chỗ vỗ tay nhau 4-5lần

3-4lần

10

 -Lần 1 giáo viên làm mẫu

-Lần 2 lớp tập

-Giáo viên nêu tên nêu cách chơi

Tổ chức lớp chơi

3. Phần kết thúc:

-Cúi người thả lỏng

Cúi lắc người thả lỏng

-Nhảy thả lỏng

-Giáo viên hệ thống lại bài học. 3-5

-Giáo viên điều khiển

 

doc 228 trang Người đăng hoanguyen99 Lượt xem 348Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 2 - Tuần 20 - Năm học 2016-2017 - Đặng Thị Thanh Huyền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 bµi.
e. H­íng dÉn lµm bµi tËp (5 -7)
 *Bµi 2/48
- PhÇn a:– HS lµm vë.
- PhÇn b: lµm s¸ch.
3. Cñng cè - dÆn dß (1-2')
- NhËn xÐt bµi viÕt. 
- NhËn xÐt giê häc 
- HS theo dâi.
- HS ph©n tÝch tiÕng.
- En- nê.
- HS ®äc tõ khã.
- HS viÕt b¶ng : M¬ n«ng, nôc nÞch, n­êm n­îp.
- HS chØnh t­ thÕ ngåi.
- HS ®äc bµi lµm.
Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. _ _______________*____*_________________
TiÕt 4 	 To¸n
LuyÖn tËp
I.Môc tiªu.
1. KiÕn thøc.
- Gióp HS häc thuéc b¶ng chia 3.
- BiÕt gi¶i bµi to¸n cã phÐp chia 3.
- BiÕt thùc hiÖn phÐp chia cã kÌm ®¬n vÞ.
2. KÜ n¨ng.
 - RÌn kÜ n¨ng vËn dông b¶ng chia 3. 
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
 1. Khëi ®éng (5)
- HS viÕt 6 dÊu céng vµ khoanh trßn 1/3 sè dÊu céng.
- KiÓm tra b¶ng chia 3. 
- NhËn xÐt ..
2. LuyÖn tËp 
*Bµi 1/115 (5- S)
=>Chèt : Dùa vµo ®©u em ghi ®­îc KQ?
 *Bµi 2/115(5-S)
- HS ®äc KQ.
=>Chèt : Em t×m KQ dùa vµo ®©u?
- Em cã NX g× vÒ 2 phÐp tÝnh ë cïng cét? 
 *Bµi 5/115(8-B)
- HS ®äc thÇm BT –HS lµm bµi.
=>Chèt : Nªu c©u lêi gi¶i.
 V× sao lÊy 27 :3?
 *Bµi 3/115 (5-V)
- HS lµm bµi - ®äc KQ.
=>Chèt : Thùc hiÖn c¸c PT nµy dùa vµo ®©u vµ cÇn chó ý ®iÒu g× ?
 *Bµi 4/115(8-V)
- 1 HS lµm b¶ng – ch÷a bµi.
=>Chèt : C©u tr¶ lêi.
- §Ó biÕt 1 tói g¹o cã bao nhiªu kg em lµm thÕ nµo?
- 5 kg lµ mÊy phÇn cña bao g¹o? 
- HS ®æi s¸ch KT.
- 1 sè HS ®äc KQ.
- HS lµm s¸ch.
- Sè can dÇu cã lµ (rãt ®­îc sè can lµ) 
- HS lµm vë.
- B¶ng chia 2, 3
- Ghi tªn ®¬n vÞ.
3 tói : 15 kg 
1 tói : kg ?
*Dù kiÕn sai lÇm HS th­êng m¾c:
- NhÇm tªn ®¬n vÞ bµi 5 can(l dÇu)
3. Cñng cè (1-3)
- NhËn xÐt giê
_____________________________________
TiÕt 5 : §¹o ®øc
LÞch sù khi nhËn vµ gäi ®iÖn tho¹i (tiÕt 1)
I. Môc tiªu
- LÞch sù khi nhËn vµ gäi ®iÖn tho¹i lµ nãi n¨ng râ rµng, tõ tèn, lÔ phÐp; nhÊc vµ ®Æt ®iÖn tho¹i nhÑ nhµng.
- LÞch sù khi nhËn vµ gäi ®iÖn tho¹i thÓ hiÖn sù tù träng vµ t«n träng ng­êi kh¸c.
- H biÕt ph©n biÖt hµnh vi ®óng vµ sai khi nhËn vµ gäi ®iÖn tho¹i.
- H thùc hiÖn nh¹n vµ gäi ®iÖn tho¹i lÞch sù ; t«n träng tõ tèn, lÔ phÐp khi nãi chuyÖn ®iÖn tho¹i.
II. §å dïng
- Tranh SGK.
III. Ho¹t ®éng d¹y häc
1. H§1 : Th¶o luËn líp
* Môc tiªu : H biÕt biÓu hiÖn vÒ cuäc nãi chuyÖn ®iÖn tho¹i lÞch sù.
* C¸ch tiÕn hµnh:
- Y/c H ®äc néi dung bµi 1 Vë BT §¹o ®óc/35.
- Khi ®iÖn tho¹i reo, b¹n Vinh lµm g× vµ nãi g×?
- B¹n nam hái th¨m Vinh qua ®iÖn tho¹i nh­ thÕ nµo?
? Em cã thÝch c¸ch nãi chuyÖn qua ®iÖn tho¹i cña hai b¹n Nam vµ Vinh kh«ng? V× sao?
? Em häc ®­îc g× qua ®o¹n héi tho¹i trªn?
-> Khi nhËn vµ gäi ®iÖn tho¹i, em cÇn cã th¸i ®é lÞch sù, nãi n¨ng râ rµng, tõ tèn.
2. H§2 : S¾p xÕp c©u thµnh ®o¹n héi tho¹i
* Môc tiªu : H biÕt s¾p xÕp c¸c c©u thµnh ®o¹n héi tho¹i mét c¸ch hîp lý.
* C¸ch tiÕn hµnh :
- Y/c H ®äc néi dung bµi 2 Vë BT §¹o ®øc /36.
- Y/c H lµm vë.
? §o¹n héi tho¹i trªn diÔn ra khi nµo ? B¹n nhá trong t×nh huèng ®· lÞch sù khi nãi ®iÖn tho¹i ch­a ? V× sao?
3. H§3 : Th¶o luËn nhãm
* Môc tiªu : H biÕt cÇn ph¶i lµm g× khi nhËn vµ gäi ®iÖn tho¹i.
* C¸ch tiÕn hµnh :
- Y/c H th¶o luËn theo c©u hái :
+ H·y nªu nh÷ng viÖc cÇn lµm khi nhËn vµ gäi ®iÖn tho¹i.
+ LÞch sù khi nhËn vµ gäi ®iÖn tho¹i thÓ hiÖn ®iÒu g× ?
- G nhËn xÐt, kÕt luËn.
4 DÆn dß
- NhËn xÐt giê häc.
- H ®äc.
- H tr¶ lêi. 
- H ®äc.
- H lµm bµi, ®äc bµi.
- H th¶o luËn nhãm.
- §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy.
________________________________________________________________________
Thø s¸u ngµy 17 th¸ng 2 n¨m 2017 
TiÕt 2	 To¸n 
T×m mét thõa sè cña phÐp nh©n
I.Môc tiªu :
1. KiÕn thøc.
 - BiÕt c¸ch t×m 1 thõa sè khi biÕt tÝch vµ thõa sè kia.
 - BiÕt c¸ch tr×nh bµy bµi gi¶i.
 2. KÜ n¨ng.
 - RÌn kÜ n¨ng t×m thµnh phÇn trong phÐp nh©n.
 - RÌn kÜ n¨ng tÝnh to¸n vµ gi¶i to¸n.
II. §å dïng d¹y häc.
- C¸c tÊm b×a cã hai chÊm trßn.
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. 
 1. Khëi ®éng (5’)
 - HS lµm b¶ng : 4 x 3 = ; 12 : 3 = ; 12 : 4 = 
 - NhËn xÐt vµ nªu tªn gäi TP vµ KQ cña phÐp nh©n 4 x 3.
 2. D¹y bµi míi.(15’)
a.¤n tËp mèi quan hÖ gi÷a phÐp nh©n vµ phÐp chia.
- HS lÊy 3 tÊm b×a mçi tÊm cã 2 chÊm trßn.
- GV nªu bµi to¸n – g¾n TQ – HS nh×n vµ nªu l¹i bµi to¸n: Mçi tÊm b×a cã 2 chÊm trßn. Hái 3 tÊm nh­ thÕ cã mÊy chÊm trßn ?
- HS ghi phÐp tÝnh vµo b¶ng con.
- HS nªu phÐp tÝnh – GV ghi b¶ng. 2 x 3 = 6
- Nªu tªn gäi TP, KQ phÐp nh©n trªn?
- Tõ phÐp nh©n 2 x 3 = 6 em h·y lËp 2 phÐp chia t­¬ng øng ghi vµo b¶ng con?
- Mçi sè trong phÐp chia lµ thµnh phÇn nµo cña phÐp nh©n ?
- §Ó t×m thõa sè lµ 2 (3) em lµm thÕ nµo?
b.Giíi thiÖu c¸ch t×m thõa sè x ch­a biÕt.
- Gäi thõa sè thø nhÊt lµ x, thõa sè thø hai lµ 2, tÝch lµ 8. C« cã phÐp nh©n : x x 2 = 8 
- HS nªu tªn gäi TP vµ KQ cña phÐp tÝnh.
=>x lµ thõa sè ch­a biÕt.
 x b»ng bao nhiªu? V× sao?
Cßn cã c¸ch nµo ®Ó t×m ®­îc thõa sè ch­a biÕt?
(dùa vµo mèi quan hÖ cña phÐp x vµ : ..)
- GV ghi b¶ng : x x 2 = 8
 x = 8 : 2 
 x = 4
=>Muèn t×m mét thõa sè em lµm thÕ nµo?
- HS lµm b¶ng : 3 x X = 15 
- NhËn xÐt 2 phÐp tÝnh võa lµm.
- HS ®äc phÇn bµi häc SGK.
*GV l­u ý c¸ch tr×nh bµy.
c. LuyÖn tËp
 *Bµi 1/116(3-S)
- HS lµm bµi - ®æi s¸ch KT. 
=>Chèt : Dùa vµo ®©u em t×m KQ?
- Cßn cã c¸ch nµo t×m KQ c¸c pt cïng 1 cét?
->VËn dông mèi quan hÖ ®ã ®Ó t×m thõa sè ch­a biÕt. Chóng ta chuyÓn sang bµi tËp 2
 *Bµi 2/116(4-B)
=>Chèt : Nªu c¸ch t×m?
 Muèn t×m TS ch­a biÕt ta lµm ntn?
 *Bµi 3/116(6-V)
-HS lµm bµi –HS ®äc KQ.
=>Chèt : a. V× sao y = 8 : 2 
 b. Gi¶i thÝch c¸ch t×m y?
 *Bµi 4/116: (7-B)
- 1 HS lµm b¶ng - Ch÷a bµi.
=>Chèt : C©u tr¶ lêi 
 - Muèn biÕt cã bao nhiªu bµn häc em lµm thÕ nµo?
2 x 3 = 6
6 : 2 = 3
6 : 3 = 2
- LÊy 6 lµ tÝch chia cho thõa sè lµ 2 th× ®­îc thõa sè lµ 3 ..
x x 2 = 8 
x lµ thõa sè.
2 lµ thõa sè.
8 lµ tÝch.
x = 4 v× 4 x 2 = 8 
 8 : 2 = 4 
- LÊy tÝch chia cho thõa sè kia .
3 x X= 15
 X= 15 : 3 
 X= 5 
- Dùa vµo phÐp nh©n ..
X x 3 = 12 
 X= 12 :3 
 X = 4
Bµi gi¶i
 Cã tÊt c¶ sè bµn lµ:
20:2 = 10(bµn )
 §¸p sè :10 bµn
3. Cñng cè (3)
 - Ch÷a bµi 4. 
 - Muèn t×m 1 TS trong 1 tÝch ta lµm ntn?
 - NhËn xÐt giê häc.
Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 --------------------------*-----*------------------------
TiÕt 2	 TËp lµm v¨n
®¸p lêi kh¼ng ®Þnh - viÕt néi quy 
I.Môc ®Ých yªu cÇu.
- RÌn kÜ n¨ng nãi: BiÕt ®¸p lêi kh¼ng ®Þnh phï hîp víi t×nh huèng giao tiÕp, thÓ hiÖn th¸i ®é lÞch sù.
- RÌn kÜ n¨ng viÕt: BiÕt viÕt l¹i mét vµi ®iÒu trong néi quy cña tr­êng.
II.§å dïng d¹y häc.
-Tranh SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
1.KiÓm tra bµi cò.(3-5’)
- GV nªu 2 t×nh huèng ®Ó HS ®¸p l¹i lêi xin lçi.
- NhËn xÐt.
2. D¹y bµi míi .
a. Giíi thiÖu bµi .(1)
- GV nªu môc ®Ých yªu cÇu.
b.H­íng dÉn lµm bµi.
 *Bµi 1/49(5)
- Bµi tËp yªu cÇu g×?
- Bøc tranh thÓ hiÖn sù trao ®æi gi÷a ai víi ai?
- HS thùc hµnh ®ãng vai theo cÆp.
- GV l­u ý cÇn hái ®¸p víi th¸i ®é vui vÎ, niÒm në, lÞch sù.
- CÇn nãi lêi kh¼ng ®Þnh vµ ®¸p lêi kh¼ng ®Þnh nh­ thÕ nµo ?
 *Bµi 2/49(10-M)
- HS ®äc thÇm yªu cÇu vµ néi dung.
- HS ®äc thÇm mÉu.
- Ng­êi con ®· ®¸p l¹i lêi kh¼ng ®Þnh cña mÑ víi th¸i ®é nh­ thÕ nµo?
- HS lµm viÖc theo cÆp th¶o luËn c¸c t×nh huèng b, c (1’)
- Tõng cÆp HS thùc hµnh.
- NhËn xÐt.
=>Thùc hµnh ®¸p lêi kh¼ng ®Þnh víi th¸i ®é tù nhiªn , phï hîp víi tong t×nh huèng.
 *Bµi 3/49(12-V)
- 2 - 3HS ®äc b¶n néi quy cña nhµ tr­êng.
- HS tù chän chÐp l¹i 2 -3 ®iÒu néi quy cña nhµ tr­êng vµo vë.
- 1 HS lµm b¶ng phô.
- Ch÷a bµi b¶ng phô.
3.Cñng cè dÆn dß ( 2 -3)
- NhËn xÐt bµi viÕt, giê häc.
- HS ®äc thÇm yªu cÇu.
- HS quan s¸t tranh vµ ®äc thÇm lêi nh©n vËt.
- 1 HS ®äc lêi nh©n vËt.
- C« b¸n vÐ vµ c¸c b¹n ®i xem xiÕc. 
H1: C« ¬i h«m nay cã xiÕc hæ
kh«ng ¹?
H2 : Cã chø !
H1 : Hay qu¸ !....
- Phï hîp víi t×nh huèng, tù tin, lÞch sù.
- 1 HS ®äc.
- 1 HS ®äc. 
- T¸n thµnh ..
b.ThÕ c¬ ¹?
-Nã giái qu¸ mÑ nhØ?
-Vµo rõng gÆp nã th× sî l¾m mÑ nhØ 
c.B¸c cho ch¸u gÆp b¹n Êy ®­îc kh«ng ¹?
- May qu¸. Ch¸u xin phÐp b¸c cho ch¸u gÆp b¹n Êy mét chót ¹!
- HS ®äc thÇm yªu cÇu.
- HS lµm vë.
- HS ®äc bµi lµm.
 ____________________________________
Tiết 4 Thủ công
«n tËp ChƯ¬ng II: phèi hîp gÊp, 
c¾t D¸n h×nh
I. Môc tiªu:
§¸nh gi¸ kiÕn thøc, kü n¨ng cña häc sinh qua s¶n phÈm lµ mét trong nh÷ng s¶n phÈm gÊp, c¾t, d¸n ®· häc. 
II. Gi¸o viªn chuÈn bÞ:
- C¸c h×nh mÉu cña bµi 7 -> 12
III. Néi dung «n tËp:
- Yªu cÇu: Em h·y gÊp, c¾t, d¸n mét trong nh÷ng s¶n phÈm ®· häc 
- Häc sinh tù chän 1 néi dung trong c¸c bµi ®· häc 
- Cho häc sinh quan s¸t c¸c mÉu ®· häc tõ bµi 7 -> 12 
- Gi¸o viªn yªu cÇu ®èi víi s¶n phÈm cña häc sinh: NÕp gÊp ph¼ng, s¶n phÈm ®Ñp.... 
IV. §¸nh gi¸: 
- §¸nh gi¸ s¶n phÈm ë 2 møc: 	+ Hoµn thµnh 
	+ Chưa hßan thµnh 
V - NhËn xÐt - dÆn dß: 
- NhËn xÐt vÒ sù chuÈn bÞ vµ th¸i ®é cña häc sinh 
- ChuÈn bÞ ®å dïng cho giê häc. 
 ----------------------*------*-----------------------------
TiÕt 5	 Gi¸o dôc tËp thÓ
 Sinh ho¹t líp TuÇn 23
I. môc ®Ých Yªu cÇu:
	- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ tuÇn 23.
	- Ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua tuÇn 24.
ii. chuÈn bÞ
 - Néi dung sinh ho¹t.
iII. Lªn líp:
	1) NhËn xÐt c¸c mÆt trong tuÇn:
- C¸c tæ tr­ëng nhËn xÐt vµ xÕp lo¹i c¸c tæ viªn.
- Líp tr­ëng nhËn xÐt t×nh h×nh cña líp vÒ c¸c mÆt : häc tËp, nÒ nÕp, ®Æc biÖt lµ sù chuÈn bÞ s¸ch vë, ®å dïng, xÕp hµng ra vµo líp.
- G nhËn xÐt chung:
 * ¦u ®iÓm: 
 .......................................................................................................................
.......................................................................................................................
........................................................................................................................
.......................................................................................................................
 * Tån t¹i : 
 .......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
 .......................................................................................................................
b) Ph¸t ®éng thi ®ua tuÇn 24:
 .......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
 .......................................................................................................................
________________________________________________________________________
 Thø hai ngµy 20 th¸ng 2 n¨m 2017
TiÕt 1	 	 	 Gi¸o dôc tËp thÓ
Chµo cê
 __________________________________
TiÕt 2 	 To¸n
LuyÖn tËp
I.Môc tiªu.
1. KiÕn thøc.
- BiÕt c¸ch t×m mét thõa sè trong mét tÝch.
- BiÕt gi¶i bµi to¸n cã phepschia.
 2. KÜ n¨ng.
 - RÌn luyÖn kÜ n¨ng gi¶i bµi tËp “ T×m mét thõa sè cña phÐp nh©n”.
 - RÌn luyÖn kÜ n¨ng gi¶i to¸n cã phÐp chia.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
1 Ho¹t ®éng1: KTBC: (3 – 5’)
 - T×m X
 3 x X = 15 X x 2 = 18
 - GV nhËn xÐt
2 Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp: 
Bµi1: (B) 6-7
-> GV nhËn xÐt- chèt bµi:
 + X lµ TP nµo trong c¸c phÐp tÝnh?
 + Nªu c¸ch t×m TS:
Bµi4: (vë) 9-10’
-> GV nhËn xÐt- chèt bµi:
 + §Ó t×m mçi tói cã mÊy kg g¹o em lµm ntn?
Bµi3: (SGK)/ 8-9’
-> GV nhËn xÐt- chèt bµi:
Bµi 2: (b/con)/4 -5’
- GV chÊm- ch÷a bµi:
 + Nªu c¸ch t×m SH?
 Bµi 5: (nh¸p)/ 3-4’
-> GV nhËn xÐt- chèt bµi:
- HS lµm bµi vµo b¶ng con.
- HS ®äc YC.
- HS lµm bµi vµo b¶ng con -> NX.
- X lµ thõa sè.
-  LÊy tÝch chia cho TS ®· biÕt.
- HS ®äc bµi to¸n.
- HS lµm bµi vµo b¶ng con -> NX.
- §äc lêi gi¶i.
- LÊy 12 kg g¹o chia cho 3 (sè tói) ®­îc 4 kg lµ sè g¹o ë mçi tói.
- HS ®äc YC- 2 HS ®äc to.
- HS lµm bµi SGK.
- 1 HS lµm b¶ng phô.
- HS ®äc YC vµ lµm bµi 
- Muèn t×m SH em lÊy tæng trõ ®i SH kia.
- HS ®äc bµi to¸n.
- HS lµm bµi .
3..Ho¹t ®éng3: Cñng cè: (1-2) NX giê häc.
 * Rót kinh nghiÖm giê d¹y:
................................................................................................................................... ----------------------------²--²--²--------------------------------
TiÕt 2 + 3 	 TËp ®äc
Qu¶ tim khØ 
I. Môc ®Ých - yªu cÇu
1- RÌn kü n¨ng ®äc thµnh tiÕng
- §äc tr«i ch¶y c¶ bµi. BiÕt ng¾t nghØ h¬i ®óng.
-BiÕt thay ®æi gÞong ng­êi kÓ víi giäng nh©n vËt.
2- RÌn kü n¨ng ®äc hiÓu
- HiÓu ®­îc ý nghÜa cña c¸c tõ : trÊn tÜnh, béi b¹c, tÏn tß.
- HiÓu ý nghÜa cña c©u chuyÖn : KhØ kÕt b¹n víi c¸ sÊu bÞ c¸ sÊu lõa nh­ng ®· kh«n khÐo nghÜ ra mÑo tho¸t n¹n. Nh÷ng kÎ béi b¹c, gi¶ dèi nh­ c¸ sÊu kh«ng bao giê cã b¹n. 
II. §å dïng d¹y häc
- Tranh minh ho¹ SGK.
 - Slide 1,2,3.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. 
TiÕt 1
1- KiÓm tra bµi cò (3-5') 
- 3HS ®äc bµi: Néi quy §¶o KhØ ( ®o¹n, c¶ bµi).
- NhËn xÐt.
2- D¹y bµi míi
a. Giíi thiÖu bµi: (1-2') 
-HS quan s¸t bøc tranh /50 =>GTB
b.LuyÖn ®äc ®óng(33- 35’). 
+b1: - GV ®äc mÉu – chia ®o¹n.
+b2: LuyÖn ®äc + gi¶i nghÜa tõ
* §o¹n 1: 
- C©u1: ®äc ®óng: n¾ng, leo. 
+ GV ®äc mÉu.
- C©u 2: ®äc ®óng: l­ìi, lªn. 
+ GV ®äc mÉu.
- C©u 4 vµ lêi cña KhØ: giäng ng¹c nhiªn.
+ GV ®äc mÉu.
=> HD ®äc ®o¹n. 
+ GV ®äc mÉu.
- gi¶i nghÜa: dµi th­ît, ti hÝ.
* §o¹n 2: 
- C©u 4 vµ lêi cña C¸ SÊu giäng th¶n nhiªn.
+ GV ®äc mÉu.
- C©u 7 vµ lêi cña KhØ giäng b×nh tÜnh: 
+ GV ®äc mÉu.
=> HD ®äc ®o¹n 2:
+ GV ®äc mÉu.
- Gi¶i nghÜa: trÊn tÜnh
*§o¹n 3.
- C©u 2 lêi cña KhØ giäng tøc giËn. 
+ GV ®äc mÉu. 
=>HD ®äc ®o¹n 3: 
+ GV ®äc.
 – gi¶i nghÜa: béi b¹c 
*§o¹n 4.
- §äc ®óng: lÆn s©u, lñi mÊt 
+ GV ®äc mÉu.
- Gi¶i nghÜa : tÏn tß.
+ HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n.
+ GV HD ®äc c¶ bµi.
* NhËn xÐt giê häc.(1’- 2’)
- HS ®äc bµi.
- HS ®äc theo d·y.
- HS ®äc theo d·y.
- HS ®äc theo d·y.
- §äc ®o¹n:3 -5 HS.
- HS ®äc theo d·y.
- HS ®äc theo d·y.
- §äc ®o¹n:3 -5 HS.
- H ®äc theo d·y.
- §äc ®o¹n:3 -5 HS.
- §äc ®o¹n:3 -5 HS.
- 2 lÇn.
- 2 HS ®äc.
TiÕt 2
c. LuyÖn ®äc . (10')
- §äc ®o¹n – nèi ®o¹n – c¶ bµi 
d. T×m hiÓu bµi (17’- 20’)
+ HS ®äc thÇm ®o¹n 1 - tr¶ lêi thÇm c©u 1
- KhØ ®èi xö víi C¸ SÊu nh­ thÕ nµo?
+ HS ®äc thÇm ®o¹n 2 + 3 + 4
- C¸ SÊu ®Þnh lõa KhØ nh­ thÕ nµo?
- KhØ nghÜ ra mÑo g× ®Ó tho¸t n¹n?
- C©u nãi nµo cña KhØ lµm C¸ SÊu tin KhØ?
-T¹i sao C¸ SÊu l¹i tÏn tß, lñi mÊt?
- H·y t×m nh÷ng tõ nãi lªn tÝnh nÕt cña hai con vËt ?
- C©u chuyÖn muèn nãi víi em ®iÒu g×?
- GDBVMT : Con vËt còng cã t×nh c¶m vµ trÝ th«ng minh, chóng ta cÇn ch¨m sãc vµ b¶o vÖ chóng.
e, LuyÖn ®äc l¹i (5’- 7’)
- GV HD ®äc c¶ bµi – GV ®äc – 1 HS ®äc. 
- HS ®äc ph©n vai.
-1 HS ®äc c¶ bµi. 
3- Cñngcè - dÆn dß(3-5)
- NX tiÕt häc- VÒ nhµ luyÖn ®äc.
- 1 HS ®äc.
..thÊy C¸ SÊu kh«ng cã b¹n KhØ mêi C¸ SÊu kÕt b¹n ...
.mêi KhØ ®Õn nhµ ch¬i..
..khi ®i xa bê ,C¸ SÊu nãi cÇn qu¶ tim khØ ®Ó d©ng cho vua ..
gi¶ vê s½n lßng gióp C¸ SÊu 
..b¶o C¸ SÊu trë l¹i bê lÊy qu¶ tim ®Ó ë nhµ ..
- ChuyÖn quan träng nh­ vËy mµ b¹n ch¼ng b¸o tr­íc.
- C¸ SÊu bÞ lé mÆt béi b¹c ,gi¶ dèi.
- KhØ :nh©n hËu, nhanh trÝ..
C¸ SÊu :béi b¹c, gian dèi 
Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
______________________________________
Thø ba ngµy 21 th¸ng 2 n¨m 2017
TiÕt 1	ThÓ dôc
 §i nhanh chuyÓn sang ch¹y
Trß ch¬i kÕt b¹n
I Môc tiªu:
TiÕp tôc «n1 sè bµi tËp rÌn luyÖn th©n thÓ c¬ b¶n . Yªu cÇu thùc hiÖn t­¬ng ®èi chÝnh x¸c 
-BiÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia trß ch¬i kÕt b¹n chñ ®éng nhanh nhÑn 
II - §Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖn:
- 1 chiÕc cßi. S©n tËp kÎ v¹ch häc sinh ®i nhanh 
III C¸c ho¹t ®éng day häc 
Néi dung
Thêi gian
Ph­¬ng ph¸p
1. PhÇn më ®Çu:
- GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc.
-Khëi ®éng c¸c khíp 
-Ch¹y 1 hµng däc trªn s©n 
-Trß ch¬i-cã chóng em 
-¤n bµi thÓ dôc 
8
1-2
2
80-100m
2
1lÇn
-§éi h×nh tËp trung:
 € € € € € € 
 € € € € € € 
 € € € € € €
 € € € € € €
 	 €- LT
 €- GV
2. PhÇn c¬ b¶n:
-§i theo v¹ch kÎ th¼ng hai tay chèng h«ng dang ngang
-§i nhanh chuyÓn sang ch¹y 
-Trß ch¬i- kÕt b¹n 
18-20’
5
5
10
 - Chia tæ tù tËp luyÖn 
-C¸c tæ tr×nh diÔn b¸o c¸o
-Gi¸o viªn nhËn xÐt söa sai 
-Gäi häc sinh lÇn l­ît lªn thùc hiÖn 
-Gi¸o viªn nhËn xÐt söa sai 
-Gi¸o viªn nªu tªn nh¾c l¹i c¸ch ch¬i 
-Cho häc sinh ®äc vÇn ®iÖu
-Tæ chøc cho häc sinh ch¬i kÕt hîp ®äc vÇn ®iÖu 
-Gi¸o viªn tuyªn d­¬ng tæ c¸ nh©n
3. PhÇn kÕt thóc: 
-Cói th¶ láng.
-Gi¸o viªn nhËn xÐt hÖ thèng bµi häc
7
4
3
-§éi h×nh tËp trung:
 € € € € € € 
 € € € € € € 
 € € € € € €
 € € € € € €
 	 €- LT
 €- GV
 _____________*__*________________
TiÕt 3 	 ChÝnh t¶ ( Nghe - viÕt)
 Qu¶ tim khØ
I. Môc ®Ých yªu cÇu 
- Nghe viÕt chÝnh x¸c, tr×nh bµy ®óng mét ®o¹n trong bµi: Qu¶ tim khØ.
- Lµm ®óng c¸c bµi tËp ph©n biÖt: s/x.
II. C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu
1. KiÓm tra bµi cò (2-3')
- HS viÕt b¶ng: t­ng bõng,T©y Nguyªn 
- NhËn xÐt.
2. D¹y bµi míi
a. Giíi thiÖu bµi (1-2') Trùc tiÕp 
b. H­íng dÉn nghe viÕt (10-12’)
+ GV ®äc bµi viÕt.
+ NhËn xÐt chÝnh t¶.
- Nh÷ng ch÷ nµo trong bµi chÝnh t¶ ph¶i viÕt hoa? V× sao?
-T×m lêi cña KhØ vµ C¸ SÊu. Nh÷ng lêi Êy ®Æt trong dÊu g×?
+ HD viÕt tõ khã: 	
- GV nªu tõ khã: kÕt b¹n, hoa qu¶, nghe.
kÕt = k + ªt + thanh s¾c
b¹n = b + an + thanh nÆng
hoa = h + oa + thanh ngang
qu¶ = qu + a + thanh hái
nghe = ngh + e + thanh ngang
-TiÕng nghe ©m ®Çu ngh viÕt b»ng nh÷ng con ch÷ g×? 
- GV ®äc - HS viÕt b¶ng.
c. ViÕt bµi (13-15')
- Nh¾c t­ thÕ ngåi.
- GV ®äc - HS viÕt bµi.
d.ChÊm ch÷a bµi (5')
- GV ®äc cho HS so¸t lçi.
- GV chÊm 7 - 9 bµi.
e. H­íng dÉn lµm bµi tËp (5 -7)
 *Bµi 2/53.
-PhÇn a: §iÒn x hay s. 
-PhÇn b: lµm s¸ch- HS ®äc bµi.
3. Cñng cè - dÆn dß (1-2')
- NX vë chÊm - NX tiÕt häc.
- HS ®äc. 
- Ph©n tÝch tiÕng.
en -nê -giª- hat.
- §äc l¹i c¸c tõ khã
- ViÕt BC: hoa qu¶, nghe
- ChØnh t­ thÕ ngåi.
- ViÕt vë.
- Ghi sè lçi vµ ch÷a lçi.
- Lµm vë.
- 1 HS ®äc bµi lµm- ch÷a bµi. 
- HS ®äc bµi lµm.
Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
____________________________________
TiÕt 4 To¸n
b¶ng chia 4
I.Môc tiªu.
1. KiÕn thøc.
 - LËp ®­îc b¶ng chia 4. Nhí ®­îc b¶ng chia 4. 
 - BiÕt gi¶i bµi to¸n cã phÐp tÝnh chia, thuéc b¶ng chia 4.
 2. KÜ n¨ng.
 - RÌn kÜ n¨ng tÝnh nhÈm, kÜ n¨ng gi¶i to¸n.
II. §å dïng d¹y häc.
 - ChuÈn bÞ c¸c tÊm b×a mçi tÊm b×a 4 chÊm trßn
II.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
1. Khëi ®éng(3-5)
- HS ch¬i truyÒn ®iÖn : B¶ng chia 3.
- Sè chia trong b¶ng chia 3 cã ®Æc ®iÓm g×?.
2. D¹y bµi míi.
a.Giíi thiÖu phÐp chia cho 4.
- HS lÊy 3 tÊm b×a mçi tÊm b×a cã 4 chÊm trßn.
- GV ghi b¶ng.
 4 x 3 = 12.
- GV yªu cÇu HS viÕt phÐp chia cã sè chia lµ 4 
- Dùa vµo ®©u em t×m ®­îc KQ phÐp chia 12 : 4? V× sao?
- HS nªu: 4 x 1 = 4->HS t×m KQ phÐp chia sè chia lµ 4
 4 x 2 = 8 
 4 x 3 = 12 
- HS ®äc 3 phÐp chia võa lËp ®­îc.
- Giíi thiÖu ®©y lµ c¸c phÐp chia trong b¶ng chia 4.
- Lµm thÕ nµo ®Ó t×m ®­îc KQ cña phÐp chia trong b¶ng chia 4. 
b.LËp b¶ng chia 4.
- HS lËp b¶ng chia 4 dùa vµo b¶ng nh©n. 
- NhËn xÐt c¸c cét sè cña b¶ng chia 4.
- HS ®Õm c¸ch 4. 
- HS ®äc kÕt qu¶ (gi¶i thÝch ). 
c. LuyÖn tËp 
 *Bµi 1 /118(5-S)
- HS ®æi s¸ch KT - ®äc KQ.
=>Chèt : Dùa vµo ®©u em t×m ®­îc KQ?
 *Bµi 2/118(7-B)
- HS lµm b¶ng.
=>Chèt: C©u lêi gi¶i.
- Nªu ý nghÜa tõng sè trong phÐp tÝnh.
 - Muèn tÝnh KQ em dùa vµo ®©u?
*Bµi 3/118(7-V)
- HS ®äc thÇm bµi to¸n vµ ghi tãm t¾t ra nh¸p.
-1 HS lµm b¶ng phô.
=>Chèt : C©u lêi gi¶i.
 Muèn t×m sè hµng em lµm thÕ nµo?
- So s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau cña 2 bµi to¸n?
- Thao t¸c trªn ®å dïng.
- Ghi phÐp tÝnh BC.
- Ghi phÐp tÝnh: 12 : 4 = 3
phÐp nh©n 4 x 3 = 12 v× lÊy tÝch chia cho TS nµy th× ®­îc TS kia.
4 : 4 = 1
8 : 4 = 2 
12 :4 = 3
- B¶ng nh©n 4.
- Cét sè thø nhÊt t¨ng dÇn lªn 4 (tÝch cña b¶ng nh©n 4); cét sè thø 2 lµ 4; cét sè thø 3 t¨ng dÇn lªn 1.
- B¶ng nh©n 4; b¶ng chia 4 
-H làm
- H làm
®Òu lµm b»ng phÐp chia 32 :4 
..kh¸c nhau tªn ®¬n vÞ.
3. Cñng cè .(3)
- HS nèi tiÕp ®äc c¸c phÐp tÝnh trong b¶ng chia 4.
- NhËn xÐt giê häc.
Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y:
...............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
 -------------------*-------*-------------------------------
.
TiÕt 4 	 KÓ chuyÖn
 Qu¶ tim khØ
I.Môc ®Ých yªu cÇu
- RÌn kÜ n¨ng nãi: Dùa vµo trÝ nhí vµ tranh, kÓ laÞ ®­îc tõng ®o¹n c©u chuyÖn 
- BiÕt dùng l¹i c©u chuyÖn cïng c¸c b¹n trong nhãm.
- RÌn kÜ n¨ng nghe: TËp trung nghe b¹n kÓ chuyÖn; biÕt nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ lêi kÓ cña b¹n.
II. §å dïng d¹y häc
-Tranh minh ho¹ SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
I. KiÓm tra b

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_tong_hop.doc