Thiết kế bài dạy các môn lớp 1 - Tuần 2 năm 2010

Học âm

Bài 4: DẤU ( ? ), DẤU ( . )

I- Mục tiêu:

- Nhận biết được dấu hỏi và thanh hỏi, dấu nặng và thanh nặng.

- Đọc được: bẻ, bẹ.

- Trả lời 2-3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh trong SGK.

doc 19 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 03/01/2019 Lượt xem 7Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài dạy các môn lớp 1 - Tuần 2 năm 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
uyeàn gioỏng hỡnh caựi gỡ?
- Daỏu ngaừ :Laứ moọt neựt moực ủuoõi ủi leõn
Hoỷi : Daỏu ngaừ gioỏng hỡnh caựi gỡ?
b/ Gheựp chửừ vaứ phaựt aõm :
- Khi theõm daỏu huyeàn vaứo be ta ủửụùc tieỏng beứ
- Phaựt aõm :
- Khi theõm daỏu ngaừ vaứo be ta ủửụùc tieỏng beừ
- Phaựt aõm :
Hẹ 2 : Hửụựng daón vieỏt baỷng con :
- Hửụựng daón quy trỡnh ủaởt buựt
Hẹ 4: Cuỷng coỏ, daởn doứ.
-Nhận xột tiết học. 
Tieỏt 2 :
Hẹ 1 Luyeọn ủoùc :
 -ẹoùc baứi ụỷ baỷng lụựp.
 -ẹoùc baứi ụỷ sgk:
Hẹ.2: Luyeọn noựi : “ Beứ”
 - Quan saựt tranh em thaỏy nhửừng gỡ?
- Beứ ủi treõn caùn hay dửụựi nửụực?
- Thuyeàn khaực veứ ụỷ choó naứo?
-Beứ thửụứng duứng ủeồ laứm gỡ?
- Nhửừng ngửụứi trong tranh ủang laứm gỡ?
Phaựt trieồn chuỷ ủeà luyeọn noựi :
- Taùi sao chổ duứng beứ maứ khoõng duứng thuyeàn?
- Em ủaừ troõng thaỏy beứ bao giụứ chửa?
- Queõ em coự ai ủi thuyeàn hay beứ chửa?
- ẹoùc teõn baứi luyeọn noựi.
Hẹ.3 Luyeọn vieỏt :
HD vieỏt vụỷ taọp vieỏt.
Chaỏm baứi-nhaọn xeựt.
Hẹ .4 : Cuỷng coỏ daởn doứ
- ẹoùc SGK
- Nhaọn xeựt tuyeõn dửụng
- Nhaọn xeựt giụứ hoùc.
Thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi
ẹoùc teõn daỏu : daỏu huyeàn
ẹoùc caực tieỏng treõn
(caự nhaõn – ủoàng thanh)
Thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi
ẹoùc teõn daỏu : daỏu ngaừ
ẹoùc caực tieỏng treõn
(caự nhaõn – ủoàng thanh)
-Thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi : Gioỏng thửụực keỷ ủaởt xuoõi, daựng caõy nghieõng.
-Thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi : Gioỏng ủoứn gaựnh, laứn soựng khi gioự to.
Gheựp bỡa caứi
ẹoùc : beứ ( caự nhaõn – ủoàng thanh)
Gheựp bỡa caứi
ẹoùc : beừ ( caự nhaõn – ủoàng thanh)
-Vieỏt treõn khoõng baống ngoựn troỷ
-Vieỏt baỷng con : beứ, beừ
-Luyeọn ủoùc theo hửụựng daón cuỷa GV
-ẹoùc laùi baứi tieỏt 1 
(ẹoùc ủoàng thanh, nhoựm, caự nhaõn)
-HS nhỡn tranh trả lời.
ẹoùc chuỷ ủeà luyeọn noựi (Beứ)
-Thaỷo luaọn nhoựm ủoõi 
-ẹaùi deọn nhoựm ủoõi traỷ lụứi
 Toõ vụỷ taọp vieỏt : beứ, beừ 
-HS đọc ,lớp đọc thầm.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Âm nhạc
(Đ/c Liên soạn giảng)
Toán
Tiết 6: Các số 1, 2, 3
I- Mục tiêu:
- Nhận biết được số lượng các nhóm đồ vật có 1, 2, 3 đồ vật.
- Đọc, viết được các chữ số 1, 2, 3.
- Biết đếm 1, 2, 3 và đọc theo thứ tự ngược lại 3, 2, 1; biết thứ tự của cá số 1, 2, 3.
- Làm được các bài tập 1, 2, 3.
II- Đồ dùng dạy học:
- Caực nhoựm coự 1,2,3 ủoà vaọt cuứng loaùi (3 con gaứ, 3 boõng hoa, 3 hỡnh troứn).
- 3 tụứ bỡa moói tụứ ghi 1 soỏ : 1, 2, 3 . 3 tụứ bỡa veừ saỹn 1 chaỏm troứn, 2 chaỏm troứn, 3 chaỏm troứn.
III- Các hoạt động chủ yếu:
1. OÅn ẹũnh :
+ Haựt – chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp -Saựch Giaựo khoa .
2. Kieồm tra baứi cuừ :
- Tieỏt trửụực em hoùc baứi gỡ ? Nhaọn xeựt baứi laứm cuỷa hoùc sinh trong vụỷ baứi taọp toaựn
3. Baứi mụựi : Giụựi thieọu vaứ ghi ủaàu baứi
Hoaùt ủoọng 1 : Giụựi thieọu Soỏ 1,2,3
Mt :Hoùc sinh coự khaựi nieọm ban ủaàu veà soỏ 1,2,3.
- Giaựo vieõn cho hoùc sinh mụỷ saựch giaựo khoa, hửụựng daón hoùc sinh quan saựt caực nhoựm chổ coự 1 phaàn tửỷ. Giụựi thieọu vụựi hoùc sinh : Coự 1 con chim, coự 1 baùn gaựi, coự 1 chaỏm troứn, coự 1 con tớnh.
- Taỏt caỷ caực nhoựm ủoà vaọt vửứa neõu ủeàu coự soỏ lửụùng laứ 1, ta duứng soỏ 1 ủeồ chổ soỏ lửụùng cuỷa moói nhoựm ủoà vaọt ủoự.
- Giaựo vieõn giụựi thieọu soỏ 1, vieỏt leõn baỷng . Giụựi thieọu soỏ 1 in vaứ soỏ 1 vieỏt.
- Giụựi thieọu soỏ 2, soỏ 3 tửụng tửù nhử giụựi thieọu soỏ 1
Hoaùt ủoọng 2 : ẹoùc vieỏt soỏ
Mt : Bieỏt ủoùc, vieỏt soỏ 1,2,3. Bieỏt ủeỏm xuoõi, ngửụùc trong phaùm vi 3
- Goùi hoùc sinh ủoùc laùi caực soỏ
- Hửụựng daón vieỏt soỏ treõn khoõng. Vieỏt baỷng con moói soỏ 3 laàn. Gv xem xeựt uoỏn naộn, sửỷa sai .
- Hửụựng daón hoùc sinh chổ vaứo caực hỡnh oõ vuoõng ủeồ ủeỏm tửứ 1 ủeỏn 3 roài ủoùc ngửụùc laùi
- Cho nhaọn xeựt caực coọt oõ vuoõng
- Giụựi thieọu ủeỏm xuoõi laứ ủeỏm tửứ beự ủeỏn lụựn (1,2,3).ẹeỏm ngửụùc laứ ủeỏm tửứ lụựn ủeỏn baứi (3,2,1)
Hoaùt ủoọng 3: Thửùc haứnh
Mt : Cuỷng coỏ ủoùc, vieỏt ủeỏm caực soỏ 1,2,3 Nhaọn bieỏt thửự tửù caực soỏ 1,2,3 trong boọ phaọn ủaàu cuỷa daừy soỏ tửù nhieõn
Baứi 1 : Cho hoùc sinh vieỏt caực soỏ 1,2,3
Baứi 2 : Giaựo vieõn neõu yeõu caàu : vieỏt soỏ vaứo oõ troỏng.
Baứi 3 : Vieỏt soỏ hoaởc veừ soỏ chaỏm troứn.
- Giaựo vieõn giaỷng giaỷi theõm veà thửự tửù caực soỏ 1,2,3 ( soỏ 2 lieàn sau soỏ 1, soỏ 3 lieàn sau soỏ 2 )
Hoaùt ủoọng 4 : Troứ chụi nhaọn bieỏt soỏ lửụùng
Mt : Cuỷng coỏ nhaọn bieỏt soỏ 1,2,3
- Giaựo vieõn yeõu caàu 2 hoùc sinh leõn tham gia chụi
- Giaựo vieõn neõu caựch chụi
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt toồng keỏt
- Hoùc sinh quan saựt tranh vaứ laởp laùi khi giaựo vieõn chổ ủũnh.”Coự 1 con chim ”
- Hoùc sinh nhỡn caực soỏ 1 ủoùc laứ: soỏ moọt .
- Hoùc sinh ủoùc : soỏ 1 , soỏ 2, soỏ 3
- Hoùc sinh vieỏt boựng
- Hoùc sinh vieỏt vaứo baỷng con
- Hoùc sinh ủeỏm : moọt, hai, ba
Ba, hai, moọt
- 2 oõ nhieàu hụn 1 oõ
- 3 oõ nhieàu hụn 2 oõ, nhieàu hụn 1 oõ
- Hoùc sinh ủeỏm xuoõi, ngửụùc (- ẹt 3 laàn )
- Hoùc sinh vieỏt 3 doứng
- Hoùc sinh vieỏt soỏ vaứo oõ troỏng phuứ hụùp vụựi soỏ lửụùng ủoà vaọt trong moói tranh
- Hoùc sinh hieồu yeõu caàu cuỷa baứi toaựn
- Vieỏt caực soỏ phuứ hụùp vụựi soỏ chaỏm troứn trong moói oõ.
- Veừ theõm caực chaỏm troứn vaứo oõ cho phuứ hụùp vụựi soỏ ghi dửụựi moói oõ.
- Em A : ủửa tụứ bỡa ghi soỏ 2 .
- Em B phaỷi ủửa tụứ bỡa coự veừ 2 chaỏm troứn.
- Em A ủửa tụứ bỡa veừ 3 con chim.
-Em b phaỷi ủửa tụứ bỡa coự ghi soỏ 3
4. Cuỷng co,ỏ daởn doứ :
- Em vửứa hoùc baứi gỡ ? Em haừy ủeỏm tửứ 1 ủeỏn 3 vaứ tửứ 3 ủeỏn 1
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.- Tuyeõn dửụng hoùc sinh hoaùt ủoọng toỏt.
_______________________________________________________________________
Thứ tư ngày 8 tháng 9 năm 2010
Học âm
Baứi 6: be – bè – bẽ – bẻ, 
I- Muùc tieõu:
- Nhận biết được các âm, chữ e, b và dấu thanh: Dấu sắc, dấu hỏi, dấu nặng,
dấu huyền, dâú ngã.
- Đọc được tiếng be kết hợp với các dấu thanh: be, bè, bé, bẽ, bẻ, bẹ.
- Tô được e, b, bé và các dấu thanh.
II- ẹoà duứng daùy hoùc:
GV: - Baỷng oõn : b, e, be, beứ, beự, beỷ, beừ, beù.
- Tranh minh hoaù caực tieỏng : be, beứ, beự, beỷ, beừ, beù
- Caực vaọt tửụng tửù hỡnh daỏu thanh. Tranh luyeọn noựi
HS: - SGK, vụỷ taọp vieỏt, vụỷ baứi taọp Tieỏng vieọt, baỷng con, phaỏn, khaờn lau
III- Hoaùt ủoọng daùy hoùc:
1.Kieồm tra baứi cuừ :
- Vieỏt, ủoùc : beứ, beừ (Vieỏt baỷng con vaứ ủoùc 5- 7 em)
- Chổ daỏu `, ~trong caực tieỏng : ngaừ, heứ, beứ, keừ, veừ (2- 3 em leõn chổ)
- Nhaọn xeựt KTBC
2.Baứi mụựi :
Hoaùt ủoọng 1 : Giụựi thieọu baứi : GV giụựi thieọu qua tranh aỷnh tỡm hieồu.
Hoaùt ủoọng 2: OÂõn taọp :
+ Muùc tieõu: OÂn aõm, chửừ e, b vaứ daỏu thanh :
ngang, huyeàn, saộc, hoỷi, ngaừ, naởng.
- Bieỏt gheựp e vụựi b vaứ be vụựi caực daỏu thanh
thaứnh tieỏng coự nghúa.
+ Caựch tieỏn haứnh :
a. Õn chửừ, aõm e, b vaứ gheựp e,b thaứnh tieỏng be
- Gaộn baỷng :
b
e
be
b. Daỏu thanh vaứ gheựp daỏu thanh thaứnh tieỏng :
- Gaộn baỷng :
`
/
?
~
.
be
beứ
beự
beỷ
beừ
beù
+ Caực tửứ ủửụùc taùo neõn tửứ e, b vaứ caực daỏu thanh
- Neõu tửứ vaứ chổnh sửỷa loói phaựt aõm
Hoaùt ủoọng 3: Luyeọn vieỏt
MT: HS vieỏt ủuựng caực tieỏng coự aõm vaứ daỏu thanh vửứa oõn.
- Caựch tieỏn haứnh:
+ Hửụựng daón vieỏt baỷng con :
+ Vieỏt maóu treõn baỷng lụựp(Hửụựng daón qui trỡnh ủaởt vieỏt)
+ Hửụựng daón vieỏt treõn khoõng baống ngoựn troỷ
Thaỷo luaọn nhoựm vaứ traỷ lụứi
ẹoùc caực tieỏng coự trong tranh minh hoaù.
Thaỷo luaọn nhoựm vaứ ủoùc
Thaỷo luaọn nhoựm vaứ ủoùc
ẹoùc : e, be be, beứ beứ, be beự
(C nhaõn- ủ thanh)
Vieỏt baỷng con: be,beứ,beự, beỷ, beừ, beù
Tiết 2
Hoaùt ủoọng 1: Luyeọn ủoùc:
MT: HS phaõn bieọt ủửụùc caực tieỏng coự aõm vaứ daỏu thanh vửứa oõn.
Caựch tieỏn haứnh: ủoùc laùi baứi tieỏt 1
GV sửa phaựt aõm cho HS
Hoaùt ủoọng 2: Luyeọn vieỏt
- MT:HS toõ ủuựng caực tieỏng coự aõm vaứ daỏu thanh vửứa ủửụùc oõn.
- Caựch tieỏn haứnh:GV hửụựng daón HS toõ theo tửứng doứng.
Hoaùt ủoọng 3: Luyeõn noựi” Caực daỏu thanh vaứ phaõn bieọt caực tửứ theo daỏu thanh”.
- MT:Phaõn bieỏt caực sửù vaọt vieọc ngửụứi qua sửù theồ hieọn khaực nhau veà daỏu thanh.
- Caựch tieỏn haứnh: Nhỡn tranh vaứ phaựt bieồu :
- Tranh veừ gỡ ? Em thớch bửực tranh khoõng
(Theỏ giụựi ủoà chụi cuỷa treỷ em laứ sửù thu nhoỷ laùi cuỷa theỏ giụựi coự thửùc maứ chuựng ta ủang soỏng. Tranh minh hoaù coự teõn : be beự. Chuỷ nhaõn cuừng be beự, ủoà vaọt cuừng be beự, xinh xinh )
Hoỷi: - Quan saựt tranh em thaỏy nhửừng gỡ?
Phaựt trieồn chuỷ ủeà luyeọn noựi :
- Em ủaừ troõng thaỏy caực con vaọt, caực loaùi quaỷ, ủoà vaọt naứy chửa ? ễÛ ủaõu?
- Em thớch tranh naứo? Vỡ sao ?
- Trong caực bửực tranh, bửực naứo veừ ngửụứi Ngửụứi naứy ủang laứm gỡ ?
- Hửụựng daón troứ chụi
4. Cuỷng coỏ, daởn doứ:
- ẹoùc SGK
- Nhaọn xeựt tuyeõn dửụng
ẹoùc laùi baứi tieỏt 1(Cnhaõn- ủ thanh)
Quan saựt, thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi
ẹoùc : be beự(C nhaõn- ủ thanh)
Toõ vụỷ taọp vieỏt : beứ, beừ
Quan saựt vaứtraỷ lụứi: Caực tranh ủửụùc xeỏp theo traọt tửù chieàu doùc. Caực tửứ ủửụùc ủoỏi laọp bụỷi daỏu thanh : deõ / deỏ, dửa / dửứa, coỷ / coù, voự / voừ.
Traỷ lụứi
Chia 4 nhoựm leõn vieỏt daỏu thanh phuứ hụùp dửụựi caực bửực tranh.
Toán
Tiết 7: luyện tập
I- Mục tiêu:
- Nhận biết được số lượng 1,2,3.
- Biết đọc, viết, đếm các số 1, 2, 3.
- Làm được bài 1, 2.
II- Đồ dùng dạy học: Baỷng sụ ủoà ven baứi taọp soỏ 3 trang 13 SGK.
Boọ thửùc haứnh toaựn hoùc sinh.
III- Các hoạt động dạy học:
1. OÅn ẹũnh :
+ Haựt - chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp - Saựch Giaựo khoa.
2. Kieồm tra baứi cuừ :
+ Tieỏt trửụực em hoùc baứi gỡ ?
+ Em haừy ủeỏm xuoõi tửứ 1- 3 , ủeỏm ngửụùc tửứ 3- 1
+ Vieỏt laùi caực soỏ 1,2,3 vaứo baỷng con.
3. Baứi mụựi :
1. Giụựi thieọu baứi, ghi ủaàu baứi – Hướng dẫn 2. HS làm bài tập.
baứi taọp 1 : - Giaựo vieõn nhaộc nhụỷ hoùc sinh ghi chửừ soỏ phaỷi tửụng ửựng vụựi soỏ lửụùng ủoà vaọt trong moói hỡnh.
Baứi taọp 2 : ẹieàn soỏ coứn thieỏu vaứo oõ troỏng
- Giaựo vieõn nhaộc nhụỷ lửu yự daừy soỏ xuoõi hay ngửụùc ủeồ ủieàn soỏ ủuựng
Baứi taọp 3 : (HD HS khaự, gioỷi)
Vieỏt caực soỏ tửụng ửựng vaứo oõ troỏng
- Giaựo vieõn gaộn bieồu ủoà ven baứi taọp 3 leõn vaứ hửụựng daón hoùc sinh caựch ghi soỏ ủuựng vaứo oõ
Baứi taọp 4 : (HD HS khaự, gioỷi)
Vieỏt laùi caực soỏ 1,2,3
- HS laứm mieọng : Coự 2 hỡnh vuoõng, ghi soỏ 2. Coự 3 hỡnh tam giaực ghi soỏ 3 
- HS laứm mieọng.
- HS neõu mieọng : 2 hỡnh vuoõng ghi soỏ 2, 1 hỡnh vuoõng ghi soỏ 1 . Taỏt caỷ coự 3 hỡnh vuoõng ghi soỏ 3.
- HS viết vào vở BT.
4. Cuỷng co,ỏ daởn doứ :
- Em vửứa hoùc baứi gỡ ? ẹeỏm xuoõi tửứ 1 -3 vaứ ngửụùc tửứ 3 - 1
- Trong 3 soỏ 1,2,3 soỏ naứo lụựn nhaỏt ? soỏ naứo beự nhaỏt ?
- Soỏ 2 ủửựng giửừa soỏ naứo ?
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc- Tuyeõn dửụng hoùc sinh hoaùt ủoọng toỏt.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tự nhiên và xã hội
Bài 2: Chúng ta đang lớn
I- Mục tiêu:
Nhận ra sự thay đổi của bản thân về số đo chiều cao, cân nặng và sự hiểu biết của bản thân.
HS khá giỏi: Nêu được ví dụ cụ thể sự thay đổi của bản thân về số đo chiều cao, cân nặng và sự hiểu biết.
II- Đồ dùng dạy học:
- Caực hỡnh trong baứi 2 SGK phoựng to.
- Vụỷ baứi taọpTN-XH baứi 2.
III- Hoaùt ủoọng daùy hoùc:
1. Khụỷi ủoọng:
2. Baứi mụựi:
- GV keỏt luaọn baứi ủeồ giụựi thieọu: Caực em cuứng ủoọ tuoồi nhửng coự em khoeỷ hụn, coự em yeỏu hụn,coự em cao hụn, coự em thaỏp hụnhieọn tửụùng ủoự noựi leõn ủieàu gỡ? Baứi hoùc hoõm nay caực em seừ roừ.
Hoaùt ủoọng 1: Laứm vieọc vụựi SGK
Bửụực 1: HS hoaùt ủoọng theo caởp
- GV hửụựng daón: Caực caởp haừy quan saựt caực hỡnh ụỷ trang 6 SGK vaứ noựi vụựi nhau nhửừng gỡ caực em quan saựt ủửụùc.
- GV coự theồ gụùi yự moọt soỏ caõu hoỷi ủeồỷ hoùc sinh traỷ lụứi.
-GV theo doừi vaứ giuựp ủụừ HS traỷ lụứi.
Bửụực 2: Hoaùt ủoọng caỷ lụựp.
- GV treo tranh vaứ goùi HS leõn trỡnh baứy nhửừng gỡ caực em ủaừ quan saựt ủửụùc.
Keỏt luaọn: Treỷ em sau khi ra ủụứi seừ lụựn leõn tửứng ngaứy, haứng thaựng veà caõn naởng, chieàu cao, veà caực hoaùt ủoọng vaọn ủoọng (bieỏt laóy, bieỏt boứ,bieỏt ngoài,bieỏt ủi ) vaứ sửù hieồu bieỏt (bieỏt laù, bieỏt quen, bieỏt noựi )
- Caực em moói naờm seừ cao hụn,naởng hụn,hoùc ủửụùc nhieàu thửự hụn,trớ tueọ phaựt trieồn hụn 
Hoaùt ủoọng 2: Thửùc haứnh theo nhoựm nhoỷ
Bửụực 1:
- GV chia nhoựm
- Cho HS ủửựng aựp lửng vaứo nhau. Caởp kia quan saựt xem baùn naứo cao hụn.
- Tửụng tửù ủo tay ai daứi hụn, voứng ủaàu, voứng ngửùc ai to hụn.
- Quan saựt xem ai beựo, ai gaày.
Bửụực 2:
- GV neõu: Dửùa vaứo keỏt quaỷ thửùc haứnh, caực em coự thaỏy chuựng ta tuy baống tuoồi nhau nhửng sửù lụựn leõn coự gioỏng nhau khoõng?
Keỏt luaọn:
- Sửù lụựn leõn cuỷa caực em coự theồ gioỏng nhau hoaởc khoõng gioỏng nhau.
- Caực em caàn chuự yự aờn uoỏng ủieàu ủoọ; giửừ gỡn sửực khoeỷ, khoõng oỏm ủau seừ choựng lụựn hụn.
Hoaùt ủoọng 3: Veừ veà caực baùn trong nhoựm
- Cho HS veừ 4 baùn trong nhoựm.
3. Cuỷng coỏ, daởn doứ:
- Neõu teõn caực boọ phaọn beõn ngoaứi cuỷa cụ theồ?
- Veà nhaứ haứng ngaứy caực con phaỷi thửụứng xuyeõn taọp theồ duùc.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- Chụi troứ chụi vaọt tay theo nhoựm.
- HS nhaộc laùi ủaàu baứi.
- HS laứm vieọc theo tửứng caởp:q/s vaứ trao ủoồi vụựi nhau noọi dung tửứng hỡnh.
- HS ủửựng leõn noựi veà nhửừng gỡ caực em ủaừ quan saựt.
- Caực nhoựm khaực boồ sung.
- HS theo doừi.
- Moói nhoựm 4HS chia laứm 2 caởp tửù quan saựt.
- HS phaựt bieồu theo suy nghú cuỷa caự nhaõn
- HS theo doừi
- HS veừ
_______________________________________________________________________
Thứ năm ngày 9 tháng 9 năm 2010
Mĩ thuật
(Đ/c Phước soạn giảng)
________________________________________
Học âm
Bài 7: ê - v
I- Mục tiêu:
- Đọc được: ê, v, bê, ve; từ và câu ứng dụng.
- Viết được: e, v, bê, ve ( viết được các số dòng quy định trong vở tập viết 1, tập 1)
- Luyện nói từ 2-3 câu theo chủ đề: bế bé.
II- Đồ dùng dạy học:
GV: - Tranh minh hoaù coự tieỏng : beõ, ve; caõu ửựng duùng : beự veừ beõ.
- Tranh minh hoaù phaàn luyeọn noựi veà : beỏ beự.
HS: - SGK, vụỷ taọp vieỏt, vụỷ baứi taọp Tieỏng vieọt
III- Hoaùt ủoọng daùy hoùc:
1. Oồn ủũnh toồ chửực:
2. Kieồm tra baứi cuừ :
- ẹoùc vaứ vieỏt :beự, beỷ.
- ẹoùc vaứ keỏt hụùp phaõn tớch :be, beứ, beự, beỷ, beừ, beù, be beự
- Nhaọn xeựt baứi cuừ.
3. Baứi mụựi :
Hoaùt ủoọng 1: Daùy chửừ ghi aõm eõ-v
a. Daùy chửừ ghi aõm eõ :
- Nhaọn dieọn chửừ: Chửừ eõ gioỏng chửừ e laứ coự theõm daỏu muừ.
Hoỷi: Chửừ e gioỏng hỡnh caựi gỡ?
- Phaựt aõm vaứ ủaựnh vaàn tieỏng : eõ, beõ
- ẹoùc laùi sụ ủoà ¯ư
b. Daùy chửừ ghi aõm v :
- Nhaọn dieọn chửừ: Chửừ v goàm moọt neựt moực hai ủaàu vaứ moọt neựt thaột nhoỷ.
Hoỷi: Chửừ v gioỏng chửừ b ?
- Phaựt aõm vaứ ủaựnh vaàn tieỏng : v, ve
- ẹoùc laùi sụ ủoà ¯ư
- ẹoùc laùi caỷ hai sụ ủoà treõn.
Hoaùt ủoọng 2: Luyeọn vieỏt
- Vieỏt maóu treõn baỷng (Hửụựng daón qui trỡnh ủaởt vieỏt)
Hoaùt ủoọng 3: Luyeọn ủoùc tieỏng ửựng duùng
- MT:HS ủoùc ủửụùc caực eõ-v , beõ –ve.
- Caựch tieỏn haứnh:Hửụựng daón HS ủoùc caực tieỏng ửựng duùng. 
Thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi: gioỏng hỡnh caựi noựn.
(Caự nhaõn- ủoàng thanh)
So saựnh v vaứ b :
Gioỏng : neựt thaột
Khaực : v khoõng coự neựt khuyeỏt treõn.
(C nhaõn- ủ thanh)
Vieỏt baỷng con : eõ, v, beõ, ve
(C nhaõn- ủ thanh)
Tieỏt 2:
Hoaùt ủoọng 1: Luyeọn ủoùc
- ẹoùc laùi caực aõm ụỷ tieỏt 1.
- ẹoùc ủuựng caõu ửựng duùng beự ,veừ ,beõ.
- Đọc SGK.
- GV chổnh sửừa loói phaựt aõm cho HS
Hoaùt ủoọng 2: Luyeõn vieỏt.
- GV hửụựng daón HS vieỏt theo tửứng doứng vaứ vụỷ.
Hoaùt ủoọng3: Luyeọn noựi:
Hoỷi: - Bửực tranh veừ gỡ ? Ai ủang beỏ em beự?
- Em beự vui hay buoàn ? Taùi sao ?
- Meù thửụứng laứm gỡ khi beỏ em beự ?
- Em beự thửụứng laứm nuừng nhử theỏ naứo
- Meù raỏt vaỏt vaỷ chaờm soực chuựng ta, chuựng ta phaỷi laứm gỡ cho cha meù vui loứng?
Keỏt luaọn : Caàn coỏ gaộng chaờm hoùc ủeồ cha meù vui loứng.
4. Cuỷng co,ỏ daởn doứ:
ẹoùc laùi baứi tieỏt 1 (C nhaõn- ủ thanh)
Thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi : Beự veừ beõ
ẹoùc ủửụùc caõu ửựng duùng : beự veừ beõ
(C nhaõn- ủ thanh)
ẹoùc SGK (C nhaõn- ủ thanh)
Toõ vụỷ taọp vieỏt : eõ, v, beõ, ve
Quan saựt vaứ traỷ lụứi
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Toán
Tiết 8: Các số 1, 2, 3, 4, 5
I- Mục tiêu:
- Nhận biết được số lượng các nhóm đồ vật từ 1đến 5.
- Biết đọc, viết các số 4và 5.
- Biết đếm được các số từ 1đến 5 và đọc theo thứ tự ngược lại từ 5 đến 1.
- Biết thứ tự của mỗi số trong dãy số 1, 2, 3, 4, 5.
- Làm được các bài tập 1, 2, 3
II- Đồ dùng dạy học:
GV: 5 maựy bay, 5 caựi keựo, 4 caựi keứn, 4 baùn trai . Moói chửừ soỏ 1,2,3,4,5 vieỏt treõn 1 tụứ bỡa
HS: Boọ thửùc haứnh toaựn hoùc sinh
III. Các hoạt động dạy học:
1. OÅn ẹũnh :
+ Haựt – chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp -Saựch Giaựo khoa , hoọp thửùc haứnh.
2. Kieồm tra baứi cuừ :
- Em haừy ủeỏm tửứ 1 ủeỏn 3 , vaứ tửứ 3 ủeỏn 1
- Soỏ naứo ủửựng lieàn sau soỏ 2 ? lieàn trửụực soỏ 3 ?
- 2 goàm 1 vaứ maỏy ? 3 goàm 2 vaứ maỏy ?
3. Baứi mụựi :
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu soỏ 4, 5
- Treo 3 bửực tranh : 1 caựi nhaứ, 2 oõ toõ, 3 con ngửùa. Yeõu caàu hoùc sinh leõn ủieàn soỏ phuứ hụùp dửụựi moói tranh.
- Gaộn tranh 4 baùn trai hoỷi : Em naứo bieỏt coự maỏy baùn trai ?
- Giaựo vieõn giụựi thieọu : 4 baùn trai. Goùi hoùc sinh ủeỏm soỏ baùn trai .
- Giụựi thieọu tranh 4 caựi keứn. Hoỷi hoùc sinh:
+ Coự maỏy caựi keứn ?
+ Coự maỏy chaỏm troứn ? maỏy con tớnh ?
- Giụựi thieọu soỏ 4 in – 4 vieỏt
Tửụng tửù nhử treõn giaựo vieõn giụựi thieọu cho hoùc sinh bieỏt 5 maựy bay, 5 caựi keựo, 5 chaỏm troứn, 5 con tớnh – soỏ 5 in – soỏ 5 vieỏt
Hoaùt ủoọng 2 : Giụựi thieọu caựch ủoùc vieỏt soỏ 4, 5.
- Hửụựng daón vieỏt soỏ 4, 5 treõn baỷng con.
- Giaựo vieõn giuựp ủụừ hoùc sinh yeỏu.
- Cho hoùc sinh laỏy bỡa gaộn soỏ theo yeõu caàu cuỷa giaựo vieõn.
- Giaựo vieõn xem xeựt, nhaộc nhụỷ, sửỷa sai, hoùc sinh yeỏu.
- Giaựo vieõn treo baỷng caực taàng oõ vuoõng treõn baỷng goùi hoùc sinh leõn vieỏt caực soỏ tửụng ửựng dửụựi moói taàng .
- ẹieàn soỏ coứn thieỏu vaứo oõ troỏng, nhaộc nhụỷ hoùc sinh thửự tửù lieàn trửụực, lieàn sau
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt tuyeõn dửụng hoùc sinh.
Hoaùt ủoọng 3: Thửùc haứnh laứm baứi taọp
- Cho hoùc sinh laỏy SGK toaựn mụỷ trang 15.
- Hửụựng daón hoùc sinh laứm laàn lửụùt tửứ baứi 1 ủeỏn baứi 3.
Bài 4: (HD HS khá, giỏi)
- Giaựo vieõn treo tranh baứi 4 treõn baỷng.
- Hửụựng daón caựch noỏi.
- Giaựo vieõn laứm maóu- Goùi hoùc sinh leõn baỷng thi ủua laứm baứi- Nhaọn xeựt tuyeõn dửụng hoùc sinh.
- Hoùc sinh leõn ủieàn soỏ 2 dửụựi 2 oõ toõ, soỏ 1 dửụựi 1 caựi nhaứ, soỏ 3 dửụựi 3 con ngửùa.
- Hoùc sinh coự theồ khoõng neõu ủửụùc
- 3 Hoùc sinh ủeỏm 1, 2, 3, 4 .
- Hoùc sinh ủeỏm nhaồm roài traỷ lụứi : 4 caựi keứn
-Coự 4 chaỏm troứn, 4 con tớnh
- Hoùc sinh laởp laùi: soỏ 4
- Hoùc sinh laởp laùi: soỏ 5
- Hoùc sinh vieỏt theo quy trỡnh hửụựng daón cuỷa giaựo vieõn – vieỏt moói soỏ 5 laàn
- Hoùc sinh laàn lửụùt gaộn caực soỏ 1, 2, 3, 4, 5. Roài ủeỏm laùi daừy soỏ ủo.ự
- Gaộn laùi daừy soỏ: 5, 4, 3, 2, 1 roài ủeỏm daừy soỏ ủoự
- Hoùc sinh leõn vieỏt 1, 2, 3, 4 , 5 .
- 5, 4, 3, 2, 1 .
- Hoùc sinh ủeỏm xuoõi ngửụùc.
- 2 hoùc sinh leõn baỷng ủieàn soỏ :
- Hoùc sinh khaực nhaọn xeựt
1
2
3
4
5
5
4
3
2
1
- Hùc sinh mụỷ vụỷ
- Neõu yeõu caàu laứm baứi vaứ tửù laứm baứi
Baứi 1 : Vieỏt soỏ 4, 5
Baứi 2 : ẹieàn soỏ coứn thieỏu vaứo oõ troỏng ủeồ coự caực daừy soỏ ủuựng
Baứi 3 : ghi soỏ vaứo oõ sao cho phuứ hụùp vụựi soỏ lửụùng trong moói nhoựm
1 em chửừa baứi - Hoùc sinh nhaọn xeựt
Baứi 4:
- 2 em leõn baỷng tham gia laứm baứi
- Lụựp nhaọn xeựt, sửỷa sai
4. Cuỷng co,ỏ daởn doứ :
- Em vửứa hoùc baứi gỡ ? ẹeỏm xuoõi tửứ 1 -5 vaứ ngửụùc tửứ 5 - 1
- Soỏ 4 ủửựng lieàn sau soỏ naứo vaứ ủửựng lieàn trửụực soỏ naứo.
- Nhaọn xeựt tuyeõn dửụng hoùc sinh hoaùt ủoọng toỏt - Daởn hoùc sinh oõn baứi vaứ chuaồn bũ baứi hoõm sau.
_______________________________________________________________________
Thứ sáu ngày 10 tháng 9 năm 2010
Đạo đức
Bài 1: Em là học sinh lớp 1 (tiết 2)
I- Mục tiêu:
- Bước đầu biết trẻ em 6 tuổi được đi học.
- Biết tên trường, lớp, tên thầy, cô giáo, một số bạn bè trong lớp.
- Bước đầu biết giới thiệu về tên mình, những điều mình thích trước lớp.
* HS giỏi biết về quyền và bổn phận của trẻ em là được đi học và phải học tập tốt. Biết tự giới thiệu về bản thân một cách mạnh dạn.
II- Đồ dùng dạy học:
- Vụỷ BTẹẹ1 , caực ủieàu 7.28 trong coõng ửụực QT veà QTE .
- Caực baứi haựt : Trửụứng em , ủi hoùc , Em yeõu trửụứng em , ẹi tụựi trửụứng .
III- Các hoạt động dạy học:
1. OÅn ẹũnh : haựt , Chuaồn bũ vụỷ BTẹẹ.
2. Kieồm tra baứi cuừ :
- Tieỏt trửụực em hoùc baứi gỡ ?
- Em haừy tửù giụựi thieọu veà em.?
- Em caỷm thaỏy nhử theỏ naứo khi tửù giụựi thieọu veà mỡnh ?
- Em caàn laứm gỡ ủeồ xửựng ủaựng laứ Hoùc sinh lụựp Moọt ?
- Nhaọn xeựt baứi cuừ, KTCBBM
3. Baứi mụựi :
Khụỷi ủoọng:Haựt baứi ủi tụựi trửụứng
- GV yeõu caàu vaứi hoùc sinh keồ laùi buoồi ủaàu tieõn em ủeỏn lụựp.
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt, boồ sung yự kieỏn .
* Keỏt luaọn : Con ngửụứi ai cuừng coự moọt teõn rieõng vaứ ai cuừng coự moọt ngaứy ủaàu tieõn ủi hoùc .
- Vieọc chuaồn bũ cuỷa caực em tuyứ thuoọc vaứo hoaứn caỷnh tửứng gia ủỡnh, nhửng caực em ủeàu coự chung 1 nieàm vui sửụựng laứ ủaừ laứ hoùc sinh lụựp Moọt .
Hoaùt ủoọng 1 : Quan saựt tranh vaứ keồ chuyeọn theo tranh .
Mt : Qua thửùc teỏ cuỷa mỡnh Hoùc sinh coự theồ keồ moọt caõu chuyeọn theo noọi dung tranh :
- Cho Hoùc sinh mụỷ vụỷ BTẹẹ quan saựt tranh ụỷ BT4, yeõu caàu Hoùc sinh keồ chuyeọn theo nhoựm.
- Yeõu caàu Hoùc sinh leõn trỡnh baứy trửụực lụựp, Giaựo vieõn laộng nghe boồ sung yự kieỏn cho tửứng em?
- Giaựo vieõn keồ laùi chuyeọn (theo tranh )
+ Tranh 1: ẹaõy laứ baùn Hoa. Hoa 6 tuoồi . Naờm nay Hoa vaứo lụựp 1. Caỷ nhaứ vui veỷ chuaồn bũ cho Hoa ủi hoùc.
+ Tranh 2 : Meù ủửa Hoa ủeỏn trửụứng . Trửụứng Hoa thaọt laứ ủeùp . Coõ giaựo tửụi cửụứi ủoựn em vaứ caực baùn vaứo lụựp .
+ Tranh 3: ễÛ lụựp, Hoa ủửụùc coõ giaựo daùy baỷo ủieàu mụựi laù. Roài ủaõy em seừ bieỏt ủoùc, bieỏt vieỏt, bieỏt laứm toaựn nửừa. Em seừ tửù ủoùc truyeọn ủoùc baựo cho oõng baứ nghe, seừ tửù vieỏt thử cho Boỏ khi boỏ ủi xa. Hoa seừ coỏ gaộng hoùc thaọt gioỷi. Thaọt ngoan .
+ Tranh 4: Hoa coự theõm nhieàu baùn mụựi. Giụứ chụi em vui ủuứa ụỷ saõn trửụứng thaọt vui.
+ Tranh 5: Veà nhaứ Hoa keồ vụựi

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 2 Lop 1.doc