Kế hoạch giảng dạy khối lớp 1 - Tuần 22 - Trường TH sô 1 Sơn Thành Đông

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

- HS đọc và viết một cách chắc chắn 12 chữ ghi vần vừa học từ bài 84 đến bài 89.

- Đọc đúng các TN và câu ứng dụng.

- Nghe, hiểu và kể lại tự nhiên theo tranh truyện kể: Ngỗng và Tép.

B. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

- Tranh minh họa: ấp trứng, thực vật, cốc nước, lon gạo.

- Thanh chữ gắn bìa hoặc gắn nam châm.

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

 

doc 72 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 24/12/2018 Lượt xem 186Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch giảng dạy khối lớp 1 - Tuần 22 - Trường TH sô 1 Sơn Thành Đông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h quan saùt ñoaïn thaúng AB vaø nhaän xeùt 2 ñaàu cuûa ñoaïn thaúng coù 2 ñieåm.
- 3 hoïc sinh nhaéc laïi caùch keû ñoaïn thaúng.
- 2 hoïc sinh nhaéc laïi caùch keû 2 ñoaïn thaúng caùch ñeàu.
- Hoïc sinh thöïc haønh treân giaáy vôû keû oâ
- Ñaùnh daáu 2 ñieåm A vaø B, keû noái 2 ñieåm ñoù, ñöôïc ñoaïn thaúng AB.
- Ñaùnh daáu 2 ñieåm C, D vaø keû tieáp ñoaïn thaúng CD caùch ñeàu ñoaïn thaúng AB.
III . Cuûng coá: Giaùo vieân nhaän xeùt tinh thaàn hoïc taäp , söï chuaån bò vaø kó naêng thöïc haønh cuûa hoïc sinh .
IV. Daën doø: Giaùo vieân daën hoïc sinh chuaån bò buùt chì, giaáy maøu, thöôùc keû, keùo.. . chuaån bò baøi : caét , daùn hình chöõ nhaät.
----------------------------------------
Thứ 4 ngày 27 tháng 1 năm 2010
MYÕ THUAÄT
BAØI : XEM TRANH CAÙC CON VAÄT
I . Muïc tieâu:
1/ Kieán thöùc : HS nhaän bieát ñöôïc tranh veõ caùc con vaät
2/ Kó naêng : bieát caùch quan saùt, nhaän xeùt hình veõ, maøu saéc, nhaän bieát veû ñeïp cuûa tranh
3/ Thaùi ñoä: giaùo duïc HS yeâu thích vaø baûo veä caùc con vaät
II . Chuaån bò :
1/ GV: Tranh veõ caùc con vaät cuûa caùc hoïa só
2/ HS : vôû veõ , buùt chì , buùt maøu 
 III . Caùc hoaït ñoäng :
1 . Khôûi ñoäng :(1’) Haùt
2 . Baøi cuõ :(5’) 
- GV nhaän xeùt baøi veõ Caùc con vaät nuoâi ttrong nhaø.
3 . Giôùi thieäu vaø neâu vaán ñeà:(1’)
- Tieát naøy caùc em xem tranh veõ caùc con vaät. 
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
a/ Hoaït ñoäng 1 : Hd HS xem tranh (20’)
PP: ñaøm thoaïi , tröïc quan 
 - Quan saùt tranh : “Caùc con vaät” cuûa baïn Caåm Haø
* Tranh veõ gì?
* Tranh veõ nhöõng con vaät naøo?
* Nhöõng hình aûnh naøo noåi roõ trong tranh?
* Tranh veõ con vaät naøo chính ? Vì sao em bieát ?
- GV nhaän xeùt.
Quan saùt tranh :Ñaøn gaø con – Thanh Höõu
* Em cho bieát ñaâu laø gaø troáng, ñaâu laø gaø maùi ?
* Em thích tranh veõ naøo? Vì sao?
- Gv toùm taét : Moãi tranh theå hieän moät neùt ñeïp rieâng veà caùc con vaät, khi veõ theå loaïi tranh veà con vaät caàn löu yù veà hình daùng con vaät, trang trí theâm nhöõng hoïa tieát giuùp caùc con vaät ñöôïc noåi roõ trong tranh
* Nghæ giöõa tieát ( 3’)
c/ Hoaït ñoäng 3 : Troø chôi moâ phoûng tranh em quan saùt ñöôïc(7’)
PP: luyeän taäp , thöïc haønh 
- Yeâu caàu Hs veõtranh moâ phoûng tranh em vöøa quan saùt
- GV nhaän xeùt – giaùo duïc.
Quan saùt 
HS töï neâu 
HS thi ñua veõ 
HS quan saùt – nhaän xeùt
5. Toång keát – daën doø : (1’)
- Chuaån bò : Veõ caây, veõ nhaø
- Nhaän xeùt tieát hoïc .
------------------------------
Học vần (97)	Ôn tập
A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
- Đọc được các vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 91 đến 97.
-Viết được các vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 91 đến 97.
-Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Chú gà Trống khôn ngoan.( HS khá giỏi kể được từ 2 – 3 đoạn truyện theo tranh )
B. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: 
- Tranh minh họa các phiếu từ của các bài từ 91 đến bài 97 và các phiếu từ: khoa học, ngoan ngoãn, khai hoang, hoảng sợ, loanh quanh, ông quan, 
- Bảng ôn trong SGK, bảng ôn kẻ sẵn trên bảng.
- Phiếu BT, tranh minh họa câu chuyện.
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ôn các vần: oa, oe
TC: xướng họa.
GV làm quản trò.
2. Học bài ôn. GV nêu nhiệm vụ của bài ôn.
a. GV dùng bảng in và làm mẫu.
b. GV quan sát các nhóm và giúp đỡ các em.
GV chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm viết 3 vần.
- HS tìm hiểu luật chơi, chia lớp thành 2 nhóm đứng đối diện nhau và thực hiện trò chơi.
- HS tự ôn các vần trên bảng.
- HS quan sát GV, đọc trơn từng vần đã ghép.
- HS tự làm việc với bảng ôn theo tằng cặp.
- HS đọc trơn các từ: khoa học, ngoan ngoãn, khai hoang.
- HS thi viết đúng giữa các nhóm. Các nhóm cử người len đọc kết quả viết của nhóm.
- HS đọc thầm từ và tiếng có chứa các vần vừa ôn tập: ắp, tiếp, ấp.
- HS luyện đọc toàn bài trên bảng.
Tiết 2
c. GV hd HS tìm hiểu quy định của cuộc chơi: Thi giữa 4 nhóm trong lớp, mỗi nhóm phải tìm đủ từ có chứa 12 vần ôn.GV có giải thưởng cho nhóm thắng cuộc và chốt lại danh sách các vần ôn. 
3. Luyện tập:
a. Luyện đọc: GV quan sát HS đọc và giúp đỡ HS yếu.
Chơi trò đọc tiếp nối giữa các nhóm.
b. Luyện Viết: hoa đào , khai hoang
c. Kể chuyện:
- GV vừa kể vừa chỉ vào tranh.
- GV kể riêng từng đoạn vừa kể vừa kết hợp hỏi HS để HS nhớ từng đoạn.
- HS chơi tìm từ có chứa các vần đã học để luyện đọc các từ và mở rộng vốn từ có chứa các vần ôn.
- HS thực hiện trò chơi.
1 HS lên bảng làm trọng tài để nhận xét, ghi kết quả của các nhóm và chọn ra nhóm thắng cuộc.
- HS luyện đọc trơn đoạn thơ trong bài.
- HS nghe GV đọc mẫu cả bài.
- HS luyện đọc theo từng cặp.
Đọc từng dòng thơ, đọc cả đoạn thơ có nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ.
- Tìm tiếng trong đoạn có chứa vần đang ôn.
- HS đọc đt cả đoạn. Mỗi bàn đọc 1 hoặc 2 dòng, sau đó mỗi tổ đọc cả đoạn.
- HS tập viết trong vở TV1/2
	4. CỦNG CỐ - DẶN DÒ: cho HS nhắc lại các vần đã ôn.
	- Dặn HS đọc các vần và từ; đoạn thơ trong bài.
	- Kể lại một số đoạn hoặc cả câu chuyện chú gà trống khôn ngoan cho bạn hoặc người thân nghe. HS kể từng đoạn câu chuyện dựa vào từng bức tranh - Chuẩn bị bài 98.
--------------------------------------------------
Toán LUYỆN TẬP CHUNG
A. Mục tiêu
- KÜ n¨ng céng, trõ, nhÈm; so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 20; vÏ ®o¹n th¼ng cã ®é dµi cho tr­íc.
- Gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n cã néi dung h×nh häc.
B. Đồ dùng 
CHoạt động Dạy và học :
I. ỉn ®Þnh líp: 
II. Bµi cũ: Cho 2 HS lµm BT 3, 4 - Líp lµm b¶ng con, nhËn xÐt .
III. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1. GT bµi, : 
2. HD HS tù lµm bµi tËp:
a. Bµi 1: KhuyÕn khÝch HS tÝnh nhÈm råi nªu; Cho HS ®äc c¸c phÐp tÝnh vµ kÕt qu¶ tÝnh
b. Bµi 2: 
c. Bµi 3: 
d. Bµi 4: 
HS nªu yªu cÇu bµi tÝnh
HS lµm bµi vµ ch÷a bµi
HS tù nªu nhiệm vụ ph¶i lµm, ®äc råi lµm vµ ch÷a bµi
- Sè lín nhÊt 18
- Sè bÐ nhÊt 10
HS nªu ph¶i lµm råi lµm bµi. HS đổi vë cho nhau ®é dµi ®o¹n th¼ng vÏ ®­ỵc cã b»ng 4 cm kh«ng ?
HS tù lµm bµi råi ch÷a bµi
Bµi gi¶i: §é dµi ®o¹n th¼ng AB lµ:
3+6=9 (cm)
§S: 9 cm
	5. Củng cố , dặn dò:
	- VỊ «n bµi; lµm vë bµi tËp; chuÈn bÞ: C¸c sè trßn chơc.
Thứ 5 ngày 28 tháng 1 năm 2010
TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI
BAØI : CAÂY HOA
I . Muïc tieâu:
1/ Kieán thöùc : HS neâu teân ñöôïc moät soá caây hoa vaø neâu ñöôïc nôi soáng cuûa chuùng.
2/ Kó naêng : Bieát quan saùt, phaân bieät caùc boä phaän cuûa caây hoa, bieát ích lôïi cuûa caây hoa
3/ Thaùi ñoä: Giaùo duïc HS coù yù thöùc chaêm soùc, baûo veä caây hoa
II . Chuaån bò :
1/ GV: Tranh minh hoïa, 1 soá caây hoa 
2/ HS : SGK
III . Caùc hoaït ñoäng :
1 . Khôûi ñoäng :(1’) Haùt
2/ Baøi cuõ : ( 5’) Caây rau
-Vì sao chuùng ta neân aên nhieàu rau?
- Khi aên rau chuùng ta caàn löu yù ñieàu gì?
- GV nhaän xeùt
3 . Giôùi thieäu vaø neâu vaán ñeà :(1’) Tieát naøy caùc em hoïc baøi : Caây hoa
Hoaït ñoäng thaày
Hoaït ñoäng troø
a/ Hoaït ñoäng 1 : Quan saùt caây hoa( 5’)
PP: ñaøm thoaïi , tröïc quan, thaûo luaän 
- GV cho HS quan saùt caây hoàng, hoa vaïn thoï
- Y/c HS neâu teân caùc boä phaän cuûa caây hoaHS ñem ñeán.
GV nhaän xeùt–choát : Coù raát nhieàu loaïi hoa khaùc nhau, coù nhieàu höông thôm, maøu saéc khaùc nhau
b/ Hoaït ñoäng 2 : Laøm vieäc vôùi SGK ( 7’)
PP: thaûo luaän , thöïc haønh 
- Caùc nhoùm thaûo luaän :Tranh /48, 49
Keå teân nhöõng loaïi hoa em bieát? 
Hoa duøng ñeå laøm gì?
- GV choát: Hoa coù nhieàu maøu saéc vaø höông thôm khaùc nhau, chính su khac biet ñoù ñem laïi cho ta caûm giaùc thoaûi maùi. Höông cuûa hoa gaây nhieàu höùng thuù cho con ngöôøi neân hoa thöôøng ñöôïc duøng ñeå trang trí, taïo caûm giaùc môùi cho baàu khoâng khí xung quanh chuùng ta, hoa coøn ñöôïc laøm nöôùc hoa nua. Vì ích lôïi cuûa hoa chuùng ta caàn phaûi bieát chaêm soùc vaø baûo veä hoa 
* Nghæ giöõa tieát ( 3’)
c/ Hoaït ñoäng 3 : Cuûng coá ( 5’)
- GV toå chöùc troø chôi : Toâi laø hoa gì ? 
- GV yeâu caàu HS neâu ñaëc ñieåm loaïi hoa cuûa mình ñeå cho caùc baïn khaùc neâu teân loaïi hoa ñoù.
- GV nhaän xeùt
HS quan saùt
Nhieàu em trình baøy
HS quan saùt - TLCH
Nhieàu em TL
5. Toång keát – daën doø : (1’)
- Chuaån bò : Caây goã
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
-------------------------------------
Học vần (98)	uê, uy
A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
- HS đọc đúng: uê, uy, bông huệ, huy hiệu.từ và đoạn thơ ứng dụng.
- HS viết đúng: uê, uy, bông huệ, huy hiệu.
- Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: tàu hỏa, tàu thủy, ô tô, máy bay.
B. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: 
- Tranh ảnh về phương tiện giao thông.
- Phiếu từ: cây vạn tuế, xum xuê, tàu thủy, khuy áo, cố đô Huế, nguy hiểm.
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
I. Ổn định lớp: 
II. Bài cũ:
III. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài: GV cho HS chơi trò xướng - họa để vào bài mới.
2. Dạy vần:
+ Vần uê: Giới thiệu vần mới thứ nhất trong từ: bông huệ.
- GV viết bảng: bông huệ.
- GV viết vần: uê bằng phấn màu.
- Phân tích và ghép vần uê.
- Ghép tiếng có vần uê: đọc và viết tiếng, từ có vần uê.
+ Vần uy: 
- Trình tự như vần uê.
- GV dạy từ và câu ứng dụng.
GV dùng tranh ảnh và vật thật để Giới thiệu nghĩa của các từ.
TC: Chọn đúng từ để ghi nhớ vần: uê, uy.
Lớp chia làm 2 nhóm. Một nhóm có nhiệm vụ xướng to từng âm: a, e, ê, i. Nhóm kia họa lại từng âm đó theo cách tròn môi.
HS chỉ vào tranh và nói theo: bông huệ. HS nhận xét tiếng: huệ.
HS đọc trơn: uê.
HS tự nêu vần uê gồm mấy âm, thứ tự, HS ghép vần.
HS tự ghép tiếng: huệ.
HS đọc trơn từ: bông huệ trên bảng.
HS viết: uê, huệ, bông huệ.
HS so sánh vần: uê, uy.
HS tự đọc từ: xum xuê, tàu thủy, khuy áo.
Tiết 2
3. Luyện tập:
a. Luyện đọc: 
Củng cố kết quả học ở tiết1.
Đọc câu và đoạn ứng dụng:
- GV đọc mẫu, HS đọc.
- GV hoặc HS nhận xét bài đọc của bạn theo các tiêu chuẩn: phát âm đúng, nghỉ ngắt hơi ở cuối dòng thơ.
b. Luyện Viết:
c. Luyện nói theo chủ đề: Tàu thuỷ, tàu hỏa, ô tô, máy bay.
Quan sát tranh minh họa trong SGK hoặc tranh ảnh mà GV và HS sưu tầm được.
GV quan sát các nhóm làm việc và giúp đỡ HS gặp khó khăn.
d. Hd HS làm bài tập trong vở BTTV. 
- HS đọc trơn lại vần, từ khóa, từ ứng dụng đã học.
- HS đọc và nhận xét kết quả đọc của nhau trong nhóm.
- HS chỉ vào chữ theo lời đọc của GV.
- HS đọc từng dòng thơ (đt, CN).
- HS đọc liền 2 dòng, cả câu có nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng (đọc đt, CN).
- HS thi đọc tiếp nối giữa các nhóm, mỗi nhóm đọc 2 dòng thơ.
- HS tìm từ có chứa vần uê, uy.
- HS tập viết trong vở TV1/2.
- HS làm việc trong nhóm: 3-4 em.
HS làm BT.
	4. CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
	- TC: tìm từ chứa vần uê, uy.
	- Dặn: HS ôn bài ở nhà, tìm từ có chứa vần mới học, đọc lại cả bài trong SGK, viết từ: bông huệ, huy hiệu vào vở. Chuẩn bị bài mới.
--------------------------------------------
Toán ; CÁC SỐ TRÒN CHỤC
A. Mục tiêu:
- NhËn biÕt sè lượng, ®äc, viÕt c¸c sè trßn chục tõ 10->90
- BiÕt so s¸nh c¸c sè trßn chục.
B. Đồ dùng D-H: 
9 bã, mçi bã cã 1 chơc que tÝnh hay 9 thỴ 1 chơc que tÝnh trong bé ®å dïng häc to¸n líp 1
C Hoạt động:
I. Ổn ®Þnh líp: 
II. Bµi cũ: Gäi HS lµm BT 3, 4 - Líp lµm b¶ng con, nhËn xÐt .
III. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1. GT c¸c sè trßn chơc (10->90): 
GV HD HS lÊy 1 bã (1 chục), mét chục cßn gäi lµ bao nhiªu ?
GV viÕt sè 10 lªn b¶ng
GV HD HS lÊy 2 bã que tÝnh, mçi bã 1 chơc que tÝnh.
GV nªu 3 chục cßn gäi lµ 30
GV nãi vµ viÕt lªn b¶ng: 30
HD HS t­¬ng tù nh­ trªn HS tù nhËn ra sè l­ỵng, ®äc, viÕt c¸c sè trßn chục tõ 40->90.
GT c¸c sè trßn chục 10->90 lµ nh÷ng sè cã 2 ch÷ sè.
2. Thùc hµnh: 
a. Bµi 1:
b. Bµi 2: 
c. Bµi 3: 
Cã 1 chục que tÝnh
1 chục cßn gäi lµ 10
Cã chục que tÝnh
1 vµi HS nh¾c l¹i
HS chØ vµo sè 30 vµ ®äc
HS tù nhËn ra sè lượng, ®äc, viÕt c¸c sè trßn chơc tõ 40->90
HS ®äc thø tù c¸c sè trßn chục theo thø tù tõ 10->90 vµ ngượcl¹i.
HS nªu c¸ch lµm råi lµm bµi vµ ch÷a bµi
HS nªu yªu cÇu bµi råi lµm bµi vµ ch÷a bµi
HS tù lµm vµ ch÷a bµi; HS ®äc kÕt qu¶ bµi lµm cđa m×nh.
	5. Củng cố , dặn dò:
	- Mét sè HS ®äc c¸c sè trßn chục tõ 10->90 vµ ng­ỵc l¹i
	- VỊ «n bµi; lµm vë bµi tËp; chuÈn bÞ: L/ tËp
---------------------------------------------
Thứ 6 ngày 29 tháng 1 năm 2010
AÂM NHAÏC
BAØI : OÂN TAÄP: BAÀU TRÔØI - TAÄP TAÀM VOÂNG
 I . Muïc tieâu:
1/ Kieán thöùc : HS thuoäc lôøi baøi haùt, naém ñöôïc noäi dung baøi haùt. 
2/ Kó naêng : HS haùt ñuùng giai ñieäu, lôøi ca.
3/ Thaùi ñoä: HS yeâu thích aâm nhaïc.
 II . Chuaån bò :
1/ GV: nhaïc cuï 
2/ HS : nhaïc cuï
III . Caùc hoaït ñoäng :
1 . Khôûi ñoäng :(1’) Haùt
2 . Baøi cuõ : Taäp taàm voâng ( 4’)
- Goïi HS trình baøy baøi haùt theo nhoùm – CN,
3 . Giôùi thieäu vaø neâu vaán ñeà :(1’)
- Tieát naøy caùc em oân baøi haùt : Baàu trôøi xanh -Taäp taàm voâng.
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
a/ Hoaït ñoäng 1 : OÂn baøi haùt Baàu trôøi xanh(10’)
- PP : Thöïc haønh, luyeän taäp.
- GV cho HS haùt laïi baøi haùt.
- Haùt keát hôïp voã tay theo phaùch, tieát taáu, nhòp.
-Taäp haùt bieåu dieãn tröôùc
- GV nhaän xeùt.
* Nghæ giöõa tieát ( 3’)
b/ Hoaït ñoäng 2:OÂn baøi haùt Taäp taàm voâng. ( 7’)
PP : Tröïc quan, thöïc haønh
- GV cho HS haùt laïi baøi haùt.
- Haùt keát hôïp voã tay theo phaùch, tieát taáu, nhòp.
-Taäp haùt bieåu dieãn tröôùc 
* Höôùng daãn Hs chôi troø Taäp taàm voâng
- GV nhaän xeùt.
c/ Hoaït ñoäng 3 : Cuûng coá ( 5’)
- GV cho caùc nhoùm leân thi haùt vôùi nhau, Chôi troø thi haùt theo nguyeân aâm
- GV nhaän xeùt – tuyeân döông. 
HS laéng nghe
HS haùt theo söï höôùng daãn cuûa GV
Caùc nhoùm thi ñua
HS laéng nghe
HS haùt theo söï höôùng daãn cuûa GV
Caùc nhoùm thi ñua
5. Toång keát – daën doø : (1’)
- Chuaån bò : Baøi Quaû
- Nhaän xeùt tieát hoïc .
-------------------------------------
Học vần (99)	uơ, uya
A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
- HS đọc đúng: uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya, từ và đoạn thơ ứng dụng .
- HS viết đúng: uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya
- Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề sang sớm, chiều tối, đêm khuya.
B. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: 
- Tranh ảnh vật thật: giấy pơ-luya, phéc-mơ-tuya.
- Phiếu từ: huơ vòi, thuở xưa, huơ tay, quờ quạng, quở trách, giấy pơ-luya, phéc-mơ-tuya.
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	I. Ổn định lớp: 
	II. Bài cũ: 
	- Cho 1 số HS chơi trò tìm chữ bị mất.
	- GV kt 1 số em ghép vần: uê, uy; 1 số em đọc trơn các từ chứa vần uê, uy. GV kt cả lớp viết vần uê, uy, xum xuê, xương tuỷ.
III. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
2. Dạy vần:
+ Vần uơ: Giới thiệu vần mới thứ nhất trong từ: huơ vòi. GV chỉ vào tranh trong sách.
- GV viết bảng: huơ vòi.
- GV viết vần: uơ bằng phấn màu.
+ Vần uya: 
- Trình tự như vần uơ.
- GV dạy từ và câu ứng dụng.
GV dùng tranh học trò thuở xưa để giải thích nghĩa của từ.
- GV nêu nhiệm vụ để các nhóm và các CN thực hiện. GV đi quan sát để giúp HS.
- GV dùng tranh ảnh, vật thật để Giới thiệu nghĩa của từ, cụm từ.
HS chỉ vào tranh và nói theo: huơ vòi. HS nhận xét tiếng: huơ có âm h đã học để từ đó nhận biết vần mới:uơ
Phân tích và ghép vần uơ.
HS tự nêu vần uơ gồm mấy âm, thứ tự.
HS tự ghép vần, tiếng, đọc, viết tiếng có vần: uơ.
HS tự ghép tiếng huơ, đọc trơn từ: huơ vòi.
HS viết, nhận xét.
HS so sánh vần: uơ, uya.
HS tự đọc từ: thuở xưa theo mẫu.
HS tự tìm tiếng có chứa vần uơ; 
HS đọc: huơ tay, giấy pơ-luya, phéc-mơ-tuya. (HS đọc CN, đt).
- HS chọn từ để ghi nhớ vần: uơ, uya.
Tiết 2
3. Luyện tập:
a. Luyện đọc: 
Củng cố kết quả học ở tiết1.
Đọc câu và đoạn ứng dụng:
- GV đọc mẫu.
b. Luyện Viết:
c. Luyện nói theo chủ đề: sáng sớm, chiều tối, đêm khuya.
d. Hd HS làm bài tập trong vở BTTV. 
- HS đọc trơn lại vần, từ khóa, từ ứng dụng đã học.
- HS chỉ vào chữ theo lời đọc của GV.
- HS đọc từng dòng thơ (đt, CN).
- HS đọc liền 2 dòng, cả câu có nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng.
- HS thi đọc tiếp nối giữa các nhóm, mỗi nhóm đọc 2 dòng thơ.
- HS tìm từ có chứa vần uơ, uya.
- HS tập viết trong vở TV1/2.
- HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi.
- HS làm BT.
	4. CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
	- TC: tìm từ chứa vần uơ, uya.
	- Dặn: HS ôn bài ở nhà, tìm từ có chứa vần mới học, đọc lại cả bài trong SGK, viết từ: huơ vòi, đêm khuya vào vở. Chuẩn bị bài mới.
--------------------------------------------
TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM NGUỒN GỐC HOA BỐN MÙA
 * Toång keát caùc hoaït ñoäng trong tuaàn :
 Nhìn chung caû lôùp thöïc hieän töông ñoái toát caùc neà neáp: Theå duïc, truy baøi, veä sinh lôùp saïch seõ. Hoïc sinh tham gia toát phong traøo “Keá hoaïch nhoû” . 
 Tuy nhieân , beân caïnh ñoù vaãn coøn toàn taïi moät soá maët sau:
 + Ñi hoïc treã:
 + Ñi hoïc veà moät soá em coøn loän xoän: 
 * Caû lôùp thaûo luaän : Tìm hiểu đặc điểm nguồn gốc hoa bốn mùa
 Giaùo vieân cho caû lôùp sinh hoaït , vui chôi theo töøng nhoùm hoïc sinh haùt muùa , haùt baøi haùt taäp theå .
 * Coâng taùc troïng taâm trong tuaàn:
 + Tieáp tuïc thöïc hieän toát caùc neà neáp : theå duïc , truy baøi , haùt muùa giöõa giôø.
 + Cuûng coá neà neáp sinh hoaït Sao .
 + Cuûng coá neà neáp ñi hoïc veà .
 Thöôøng xuyeân kieåm tra duïng cuï hoïc taäp cuûa hoïc sinh , kieåm tra veä sinh caù nhaân . Phuï ñaïo hoïc sinh yeáu , boài döôõng hoïc sinh gioûi . Thaêm phuï huynh hoïc sinh , nhaát laø hoïc sinh yeáu . 
 Nhaéc nhôû hoïc sinh ñi hoïc chuyeân caàn , chuaån bò baøi kó tröôùc khi ñeán lôùp .
Thứ ngày tháng năm 200
Tập viết (21)	sách giáo khoa, mạnh khỏe
A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
- HS viết được các TN: sách giáo khoa, mạnh khỏe
- Biết được cấu tạo giữa các chữ trong tiếng và từ.
B. CHUẨN BỊ:
- GV: Mẫu chữ phóng to, kẻ sẵn ô ly trên bảng, phấn màu.
- HS: bút, mực, phấn, bảng, khăn lau, vở tập viết.
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	I. Ổn định lớp: 
	II. Bài cũ: 
	- Cho HS viết: ngăn nắp, bập bênh
	- GV chấm vở, nhận xét. 
III. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài - ghi đề:
2. Hd HS viết bài:
GV cho HS xem mẫu phóng to.
GV ghi chữ mẫu trên bảng, vừa viết vừa hd HS viết.
Hd HS viết bài vào vở.
GV nhắc tư thế ngồi, để vở, cầm viết. GV viết mẫu dòng thứ nhất.
GV hd tiếp dòng thứ hai cho đến hết bài. Sửa sai, uốn nắn cho HS yếu.
- HS xem mẫu chữ.
- HS đồ chữ trên không.
- HS viết bảng con.
- HS đồ chữ trong vở tập viết.
- HS viết từng hàng theo sự hd của GV đến hết bài.
	3. CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
	- Thu một số vở chấm - nhận xét.
	- Chuẩn bị bài 22, nhận xét - tuyên dương.
	- Nhận xét - tuyên dương.
TUẦN 24
 ( Từ ngày 1 đến ngày 05/02 / 2010)
2
HĐTT
Học vần
Học vần
Toán
Đạo đức
Chào cờ
uân- uyên
uân- uyên
Luyện tập
Đi bộ đúng qui định (tt)
3
Thể dục
Học vần
Học vần
Toán
Thủ công
Bài TD- Đội hình, đội ngũ
uât- uyêt
 uât- uyêt
Cộng các số tròn chục 
Cắt, dán hình chữ nhật ( tiết 1)
4
Mĩ thuật
Học vần
Học vần
Toán
Vẽ cây , vẽ nhà
uynh- uych
uynh- uych
Luyện tập
5
TNXH
Học vần
Học vần
Toán
Cây gỗ
Ôn tập
 Ôn tập
Trừ các số tròn chục
6
Âm nhạc
Tập viết
Tập viết
HĐTT
Học hát bài Tiềng chào theo em
HĐNG: Phát động phong trào thi đua, học tập chăm ngoan làm nhiều việc tốt chào mừng ngày 8/3 và 26/3
Hoà bình , quả xoài, hí hoáy, khoẻ khoắn, áo choàng, kể hoạch, mới toanh 
tàu thuỷ, trăng khuya, tuần lễ, huân chương, lời khuyên, nghệ thuật, tuyệt đẹp 
Hội giảng văn nghệmừng Đảng, mừng xuân
Thứ 2 ngày 1 tháng 2 năm 2010
Học vần (100) 	uân, uyên
A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
- HS đọc được: uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền, từ và đoạn thơ ứng dụng.
- HS viết đúng: uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền
- Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Em thích đọc truyện (Kể một số truyện em đã xem, tên một vài nhân vật trong truyện, kể lại 1 hoặc 2 đoạn của truyện mà em nhớ và thích).
B. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: 
- Tranh ảnh, vật thật, phiếu từ: mùa xuân, huân chương, tuần lễ, chuẩn bị, con thuyền, vận chuyển, kể chuyện, cuốn truyện.
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	I. Ổn định lớp: 
	II. Bài cũ: 
	- Cho 1 số HS chơi trò tìm chữ bị mất.
	- GV kt 1 số em ghép vần: uơ, uya; 1 số em đọc trơn các từ chứa vần: uơ, uya.
	- GV kt cả lớp viết: uơ, uya, quở trách, trời khuya.
III. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
2. Dạy vần:
+ Vần uân: Giới thiệu vần mới trong từ: mùa xuân. GV chỉ vào tranh trong sách.
- GV viết bảng: mùa xuân.
- GV viết vần: uân bằng phấn màu.
+ Vần uyên: 
- Trình tự như vần uân.
- Đọc và hiểu nghĩa từ.
GV dùng tờ lịch tuần, tấm huân chương để giải thích nghĩa của từ.
GV nêu nhiệm vụ để các nhóm, CN thực hiện và đi quan sát để làm đúng.
GV treo tranh để Giới thiệu nghĩa của từ.
TC: chọn đúng từ.
HS chỉ vào tranh và nói theo: mùa xuân. 
HS nhận xét tiếng: xuân có âm x đã học để từ đó nhận biết vần mới: uân.
HS đọc trơn: uân.
Phân tích và ghép vần uân.
HS tự ghép vần, tiếng có vần uân; đọc và viết tiếng có chứa vần uân.
HS tự ghép tiếng: xuân; đọc trơn từ: mùa xuân.
HS viết bảng con: uân, xuân, mùa xuân.
HS so sánh vần: uân, uyên.
HS đọc: huân chương, tuần lễ.
HS tìm tiếng có chứa vần uân.
HS tự đọc từ: huân chương, tuần lễ, chim khuyên, kể chuyện.
Thi đua chọn từ chứa: uân, uyên.
Tiết 2
3. Luyện tập:
a. Luyện đọc: 
Củng cố kết quả học ở tiết1.
Đọc câu và đoạn ứng dụng:
- GV đọc mẫu.
b. Luyện Viết: uân, uyên, ngày xuân, kể chuyện
c. Luyện nói theo chủ đề.
GV quan sát các nhóm làm việc và giúp đỡ HS khi gặp khó khăn.
d. Hd HS làm bài tập trong vở BTTV. 
- HS đọc trơn lại vần, từ khóa, từ ứng dụng đã học.
- HS chỉ vào chữ theo lời đọc của GV.
- HS đọc từng dòng thơ (đt, CN).
- HS đọc liền 2 dòng, cả câu có nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng (đọc đt, CN).
- HS thi đọc tiếp nối giữa các nhóm, mỗi nhóm đọc 2 dòng thơ.
- HS tìm từ có chứa vần uân, uyên.
- HS tập viết trong vở TV1/2.
- HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi.
- HS quan sát ảnh trong SGK, quyển truyện đã chuẩn bị và trả lời câu hỏi.
- HS làm việc trong nhóm, nói về truyện mà mình thích.
- HS làm BT; thi chọn từ chứa vần: uân, uyên.
	4. CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
	- TC: chọn đúng từ.
	- Dặn: HS ôn bài ở nhà, tìm từ có chứa vần mới học, đọc lại cả bài trong SGK, viết từ: mùa xuân, bóng chuyền vào vở. Chuẩn bị bài mới.
--------------------------------------------
TOÁN: 
 	LUYỆN TẬP 
I . Mục tiêu:
Giúp hs củng cố về đọc và viết , so sánh các số tròn chục 
Bước đầu nhận ra cấu tạo của các số tròn chục ( từ 10 đến 90 )
Giáo dục HS tính chính xác khoa học 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiaoan lop 1.doc