Kế hoạch bài giảng khối 1 - Tuần 12

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức :Học sinh đọc và viết được : ôn , ơn , con chồn, sơn ca.

- Đọc được câu ứng dụng : Sau cơn mưa, cả nhà cá bơi đi bơi lại bận rộn.

- Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Mai sau khôn lớn.

 2. Kỹ năng: Bước đầu đọc và viết được:ôn - ơn : con chồn - sơn ca . Đọc được câu

ứng dụng

3. Thái độ: Yêu thích môn học

* HSKKVH: Bước đầu nhận biết được vần

II. Chuẩn bị :

-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: con chồn, sơn ca.

 -Tranh câu ứng dụng: Sau cơn mưa, cả nhà cá bơi đi bơi lại bận rộn.

 -Tranh minh hoạ phần luyện nói: Mai sau khôn lớn.

-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.

 

doc 34 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 24/08/2018 Lượt xem 109Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài giảng khối 1 - Tuần 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 - ên 
 I.Mục tiêu	
1.Kiến thức :Học sinh đọc và viết được : en, ên, lá sen, con nhện
- Đọc được câu ứng dụng : Nhà dế mèn ở gần bãi cỏ non. Còn nhà Sên thì ở 
ngay trên tàu lá chuối
- Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới.
2. Kỹ năng :Bước đầu đọc và viết được : en - ên : lá sen - con nhện . Đọc được câu 
ứng dụng
3. Thái độ : Ham thích môn học 
* HSKKVH : bước đầu nhận biết được vần
II.Chuẩn bị :
-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: lá sen, con nhện.
 -Tranh câu ứng dụng và tranh minh hoạ phần luyện nói.
 -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.
III.Các bước hoạt động dạy học: Tiết1 
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài :
 - Khởi động : Hát tập thể
 - Kiểm tra bài cũ :
-Nhận xét bài cũ	
- Giới thiệu bài :Hôm nay cô giới thiệu cho các em vần mới: en , ên – Ghi bảng
2. Phát triển bài:
a. Hoạt động 1 :Dạy vần:	
 * Mục tiêu: nhận biết được: en, ên, lá sen,
 con nhện
* Các bước hoạt động
 * Dạy vần : en
-Nhận diện vần : Vần en được tạo bởi: e và n
- GV đọc mẫu
- Hỏi: So sánh en và on?
 -Phát âm vần:
-Đọc tiếng khoá và từ khoá : sen, lá sen
-Đọc lại sơ đồ:
 en
 sen
 lá sen
* Dạy vần ên: ( Qui trình tương tự)
ên
 nhện
 con nhện
- Đọc lại hai sơ đồ trên bảng
b. Hoạt động 2 : Luyện viết 
* Mục tiêu : HS viết đúng quy trình vần từ vào bảng con
* Các bước hoạt động
 Hướng dẫn viết bảng con 
+Viết mẫu trên giấy ô li ( Hướng dẫn qui trình đặt bút, lưu ý nét nối)
+Hướng dẫn viết trên không bằng ngón trỏ
c.Hoạt động3 : Hướng dẫn đọc từ ứng dụng: 
* Mục tiêu : HS đọc được từ ứng dụng
* Các bước hoạt động : Cho HS đọc GV kết hợp giải nghĩa từ
 áo len mũi tên
 khen ngợi nền nhà -- Đọc lại bài ở trên bảng
 Củng cố dặn dò
Tiết 2:
a.Hoạt động 1: Luyện đọc
* Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng
* Các bước hoạt động 
 - Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1
 - GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
 * Đọc câu ứng dụng: “Nhà dế mèn ở gần
 bãi cỏ non. Còn nhà Sên thì ở ngay trên 
tàu lá chuối”.
* Đọc SGK:
b. Hoạt động 2 : Luyện viết
* Mục tiêu :HS viết đúng các vần từ vào vở
* các bước hoạt động : GVHDHS viết vào vở 
c .Luyện nói:
* Mục tiêu: Phát triển lời nói tự nhiên theo
 nội dung :“Bên phải, bên trái, bên trên, 
bên dưới.”.
* Các bước hoạt động :
Hỏi:-Trong lớp, bên phải em là bạn nào?
-Ra xếp hàng, trước em là bạn nào, sau em là bạn nào?
-Ra xếp hàng, bên trái em là bạn nào, bên phải em là bạn nào?
-Em viết bằng tay phải hay tay trái?
-Hãy tìm xung quanh các vật yêu quí của em?
3. Kết luận: Trò chơi :Thi ghép tiếng có vần vừa học
-Đọc và viết: ôn bài, khôn lớn, cơn
 mưa, mơn mởn ( 2 – 4 em đọc, cả 
lớp viết bảng con)
-Đọc bài ứng dụng: Nhà dế mèn ở
 gần bãi cỏ non. Còn nhà Sên thì ở
 ngay trên tàu lá chuối. 
Phát âm ( 2 em - đồng thanh)
Phân tích vần en.
Ghép bìa cài: en
- Giống: kết thúc bằng n
- Khác : en bắt đầu bằng e
- Đánh vần ( cá nhân - đồng thanh)
- Đọc trơn ( cá nhân - đồng thanh)
- Phân tích và ghép bìa cài: sen
- Đánh vần và đọc trơn tiếng ,từ 
( cá nhân - đồng thanh)
- Đọc xuôi – ngược
( cá nhân - đồng thanh)
- Đọc xuôi – ngược ( cá nhân - đồng thanh)
( cá nhân - đồng thanh)
- Theo dõi qui trình
- Cả lớp viết trên bàn
Viết b. con: en, ên, lá sen,
 con nhện
- Tìm và đọc tiếng có vần vừa học
- Đọc trơn từ ứng dụng:
(cá nhân - đồng thanh)
- Đọc (cá nhân 10 em – đồng thanh)
- Nhận xét tranh.
- Đọc (cnhân–đthanh)
- HS mở sách .Đọc cá nhân 10 em
- Viết vở tập viết
- Quan sát tranh và trả lời
Tiết 4 Âm nhạc
 $ 12: ¤n bµi h¸t: §µn gµ con
 Nh¹c: Phi lÝp pen c«
 Lêi : ViƯt Anh
 I. Mơc tiªu :
1. KiÕn thøc: - H¸t thuéc lêi 1 vµ lêi 2 , ®ĩng giai ®iƯu, thĨ hiƯn tÝnh chÊt vui t­¬i cđa bµi h¸t
2.KÜ n¨ng: - BiÕt h¸t kÕt hỵp phơ ho¹ nhÞp nhµng
- BiÕt sư dơng nh¹c cơ gâ ®Ưm theo ph¸ch, nhÞp, tiÕt tÊu lêi ca
3. Th¸i ®é: Gi¸o dơc HS yªu quý c¸c con vËt
 II. ChuÈn bÞ : 
GV: mét sè ®éng t¸c ®¬n gi¶n
HS: - Nh¹c cơ gâ ®Ưm : song loan, thanh ph¸ch, trèng nhá, mâ
 III. C¸c ho¹t ®éng D¹y vµ Häc : 
 1. KT bµi 2. Bµi míi : 
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
1. Giíi thiƯu bµi:
a. ỉn ®Þnh tỉ chøc: 
b. KiĨm tra bµi cị: : H¸t vµ gâ ®Ưm theo ph¸ch bµi h¸t “ §µn gµ con” (3’)
c. Giíi thiƯu bµi míi:
2. Ph¸t triĨn bµi:
a.Ho¹t ®éng 1: ( 10’) ¤n bµi h¸t §µn gµ con
*Mơc tiªu: HS h¸t thuéc lêi vµ ®ĩng giai ®iƯu bµi h¸t,
* C¸c b­íc ho¹t ®éng:
? Tªn bµi h¸t? t¸c gi¶?
- H­íng dÉn HS «n l¹i bµi h¸t ghÐp c¶ lêi 1 vµ lêi 2
- Cho HS h¸t vµ gâ ®Ưm theo ph¸ch, nhÞp
- Cho HS h¸t vµ gâ ®Ưm theo tiÕt tÊu lêi ca
- GV ®Ưm ®µn cho HS h¸t vµ nhĩn ch©n nhÞp nhµng theo nhÞp 2
- BiĨu diƠn theo nhãm
+ Nhãm 1: gâ ®Ưm theo ph¸ch
+ Nhãm 2: h¸t vµ nhĩn ch©n nhÞp 2
+ Nhãm 3: gâ ®Ưm theo nhÞp
- Cho Hs thĨ hiƯn theo d·y, bµn, c¸ nh©n.......
b.Ho¹t ®éng 2: ( 20’) H¸t vµ kÕt hỵp vËn ®éng phơ ho¹
*Mơc tiªu: HS biÕt võa h¸t võa kÕt hỵp vËn ®éng phơ häa
* C¸c b­íc ho¹t ®éng:	
- GV h­íng dÉn mét sè c¸c ®éng t¸c ®¬n gi¶n
* Lêi 1: 
C©u 1 vµ c©u 2: mét tay chèng h«ng, tay kia chØ bªn tr¸i, ph¶i
C©u3 vµ 4 : tay co ngang h«ng vu«ng gãc, ch©n nhÊc lªn nh­ ®éng t¸c ®i
* Lêi 2 :
C©u 1 vµ c©u 2 : §­a tay nh­ ®éng t¸c vung thãc, nh­ ®ang uèng n­íc, ngùc ­ìn vỊ phÝa tr­íc sau khi ¨n no
- GV h­íng dÉn HS h¸t vµ thùc hiƯn c¸c ®éng t¸c ®· d¹y
- GV ®Ưm ®µn cho HS h¸t vµ vËn ®éng phơ ho¹, ®i theo h×nh vßng trßn
- Cho HS biĨu diƠn theo nhãm, tỉ, c¸ nh©n
3. KÕt luËn:
- GV ®Ưm ®µn cho HS h¸t vµ vËn ®éng phơ ho¹ t¹i chç theo nh¹c 
- VỊ nhµ «n l¹i bµi h¸t, tËp gâ ®Ưm theo 3 c¸ch vµ tËp c¸c ®éng t¸c ®· d¹y
- Nghe giai ®iƯu
TL
- Thùc hiƯn
- H¸t vµ gâ ®Ưm
- H¸t, Gâ tiÕt tÊu
- Thùc hiƯn 
- Thùc hiƯn theo nhãm
- BiĨu diƠn
Quan s¸t
- TËp c¸c ®éng t¸c
- BiĨu diƠn 
- Thùc hiƯn
- H¸t, phơ ho¹
- H¸t, gâ 3 c¸ch
 Thứ tư ngày 4 tháng 11 năm 2009 
Tiết 1: To¸n:	
$ 46: PhÐp céng trong ph¹m vi 6
I. Mơc tiªu:
1. KiÕn thøc: Giĩp häc sinh
- TiÕp tơc cđng cè kh¸i niƯm phÐp céng
- Thµnh lËp vµ ghi nhí b¶ng céng trong ph¹m vi 6
- BiÕt lµm tÝnh céng trong ph¹m vi 6
- BiÕt dùa vµo tranh ®Ỉt ®Ị to¸n vµ ghi phÐp tÝnh
2.KÜ n¨ng: RÌn kü n¨ng lµm tÝnh céng trong ph¹m vi 6
3. Th¸i ®é: Ham thÝch häc to¸n 
* HSKKVH: Lµm quen víi b¶ng céng, céng ®­ỵc phÐp céng ®¬n gi¶n
II/ChuÈn bÞ:
- Bé ®å dïng to¸n, c¸c m« h×nh phï hỵp
III. C¸c b­íc ho¹t ®éng 
 Ho¹t ®éng d¹y häc cđa GV
 ho¹t ®éng häc cđa HS
1. Giíi thiƯu bµi:
- èn ®Þnh tỉ chøc :- H¸t 
- KiĨm tra bµi cị:	
- Gäi 2 HS lªn b¶ng: 5 - 3 = 5 - 0 =
 3 + 2 = 0 + 4 =
H: Hai sè gièng nhau, ®em trõ ®i nhau cho ta kq' b»ng mÊy ?
H: Mét sè bÊt kú ®em trõ ®i 0 cho ta kÕt qu¶ b»ng mÊy ?
- Giíi thiƯu bµi míi
2. Ph¸t triĨn bµi:
a. Ho¹t ®éng1: HDHS thµnh lËp vµ ghi nhí b¶ng céng trong ph¹m vi 6.
*Mơc tiªu: LËp ®­ỵc b¶ng céng. vµ ghi nhí b¶ng céng trong ph¹m vi 6
* C¸c b­íc ho¹t ®éng:
a- LËp c«ng thøc: 5 + 1 = 6; 1 + 5 = 6
- GV g¾n lªn b¶ng gµi: êêêêê/ê
- Y/c HS quan s¸t vµ nªu bµi to¸n.
- Cho HS ®Õm sè h×nh ê vµ tr¶ lêi 
H: 5+1 b»ng 6, vËy 1+5= mÊy? V× sao ?
b- H­íng dÉn lËp c¸c c«ng thøc:
4 + 2 = 6; 2 + 4 = 6; 3 + 3 = 6
(T­¬ng tù)
c- H­íng dÉn HS ghi nhí b¶ng céng
- Cho HS ®äc l¹i b¶ng céng
- GV cho HS ®äc thuéc b¶ng céng b»ng c¸ch xo¸ dÇn
b. Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh:
*Mơc tiªu: BiÕt ¸p dơng b¶ng céng lµm tÝnh céng trong ph¹m vi 6
* C¸c b­íc ho¹t ®éng:	
Bµi 1 (65): B¶ng con
- GV ®äc phÐp tÝnh; Y/c HS ghi phÐp tÝnh vµo b¶ng con vµ tÝnh kÕt qu¶.
HSKKVH: Làm 3 phép tính
H: Bµi cđng cè kiÕn thøc g× ?
Bµi 2: (65):
- H­íng dÉn HS tÝnh nhÈm, ®iỊn kÕt qu¶ vµ nªu miƯng.
Bµi 3: (65)
- Cho HS nªu yªu cÇu vµ c¸ch lµm.
- Cho HS lµm theo 3 nhãm trªn b¶ng phơ
Bµi 4: (65)
- Cho HS nªu bµi to¸n vµ ghi phÐp tÝnh thÝch hỵp
3. KÕt luËn:
Trß ch¬i: Tù nghÜ ra mét bµi to¸n cã phÐp céng trong ph¹m vi 6
- NhËn xÐt chung giê häc
ê: LuyƯn lµm tÝnh ë nhµ
-2 HS lªn b¶ng lµm
- B»ng kh«ng
- B»ng chÝnh sè ®ã 
- HS quan s¸t vµ nªu
- Cã 5 h×nh ê xanh vµ 1 h×nh ê ®á. Hái tÊt c¶ cã bao nhiªu h×nh ê ?
- 5 h×nh ê vµ mét h×nh ê lµ 6 h×nh tam gi¸c.
- 5 + 1 = 6 th× 1 + 5 cịng b»ng 6 v×: khi thay ®ỉi vÞ trÝ c¸c sè trong phÐp céng th× kÕt qu¶ kh«ng thay ®ỉi.
- HS ®äc ®ång thanh
- HS ®äc thuéc b¶ng céng
- HS lµm trªn b¶ng con
 5 2 0
+1 + 4 + 6
 6 6 6
- HS tÝnh nhÊm ®iỊn kÕt qu¶ nªu miƯng
- 4 + 2 = 6 5 + 1 = 6
2 + 4 = 6 1 + 5 = 6
- LÊy sè thø nhÊt céng víi sè thø hai ®­ỵc bao nhiªu céng tiÕp víi sè thø ba
- Lµm theo 3 nhãm trªn b¶ng phơ
- 4 + 1 + 1 = 6
 3 + 2 + 1 = 6 ...
- HS nªu bµi to¸n vµ viÕt phÐp tÝnh:
a- 4 + 2 = 6
b- 3 + 3 = 6
- HS ch¬i theo nhãm
Tiết 2 + 3 Học vần
 Bài 48: in - un	 
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức :Học sinh đọc và viết được : in, un, đèn pin, con giun.
- Đọc được bài ứng dụng : “ Uûn à ủn ỉn”
- Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Nói lời xin lỗi.
2 Kỹ năng: Bước đầu đọc và viết được: in , un , đèn pin , con giun . Đọc được câu ứng
 dụng
3. Thái độ: Ham thích môn học 
* HSKKVH: Bước đầu nhận biết được vần
II. Chuẩn bị :
-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: đèn pin, con giun.
 -Tranh câu ứng dụng và tranh minh hoạ phần luyện nói: Nói lời xin lỗi.
 -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.
III.Các bước hoạt động Tiết1 
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
- Khởi động : Hát tập thể
- Kiểm tra bài cũ :
-Nhận xét bài cũ
- Giới thiệu bài mới:
Giới thiệu trực tiếp : Hôm nay cô giới thiệu cho các em vần mới: in, un – Ghi bảng
2. Phát triển bài:
a.Hoạt động 1 :Dạy vần:
*Mục tiêu: nhận biết được:in, un, đèn pin,
 con giun
* Các bước hoạt động
* Dạy vần : in
-Nhận diện vần : Vần in được tạo bởi: i và n
- GV đọc mẫu
- Hỏi: So sánh in và an?
 -Phát âm vần:
-Đọc tiếng khoá và từ khoá : pin, đèn pin
-Đọc lại sơ đồ:
 in
 pin
 đèn pin
* Dạy vần un: ( Qui trình tương tự)
un
 giun
 con giun
- Đọc lại hai sơ đồ trên bảng
b. Hoạt động 2: Hướng dẫn viết bảng con:
* Mục tiêu: HS viết đúng quy trình trên bảng con 
* Các bước hoạt động: 
+Viết mẫu trên bảng ( Hướng dẫn qui trình đặt bút, lưu ý nét nối)
+Hướng dẫn viết trên không bằng ngón trỏ
b.Hoạt động 3 :Hướng dẫn đọc từ ứng dụng: 
* Mục tiêu: HS đọc được từ ứng dụng
* Các bước hoạt động: Cho HS đọc GV kết hợp giải nghĩa từ
 nhà in mưa phùn
 xin lỗi vun xới
 -Đọc lại bài ở trên bảng
 Củng cố dặn dò
Tiết 2:
a.Hoạt động 1: Luyện đọc
* Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng
* Các tiến hành : 
- Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1
- GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
 - Đọc câu ứng dụng: 
 “Uûn à ủn ỉn
 Chín chú lợn con
 Ăn đã no tròn
 Cả đàn đi ngủ”
- Đọc SGK:
b. Hoạt động 2 : Luyện viết:
* Mục tiêu:HS viêt đúng các vần , từ vào vở
* Các bước hoạt động: GVHDHS viết vào vở tập viết 
c. Hoạt động 3 : Luyện nói:
 * Mục tiêu: Phát triển lời nói tự nhiên
 theo nội dung :“Nói lời xin lỗi”.
* Các bước hoạt động:
Hỏi:-Trong tranh vẽ gì?
 -Em có biết tại sao bạn trai trong tranh mặt lại buồn hiu như vậy?
 -Khi làm bạn bị ngã, em có nên xin lỗi không?
 -Em đã bao giờ nói câu: “ Xin lỗi bạn”, Xin lỗi cô chưa? Trong trường hợp nào?
 Kết luận: Khi làm điều gì sai trái, ảnh hưởng phiền hà đến người khác, ta phải xin lỗi họ.
3. Kết luận: Thi tìm tiếng có vần vừa học
 -Đọc và viết: áo len, khen ngợi, mũi 
tên, nền nhà ( 2 – 4 em đọc, cả lớp viết
 bảng con)
-Đọc bài ứng dụng: Nhà Dế Mèn . lá
ù chuối”. ( 2 em) 
- Phát âm ( 2 em - đồng thanh)
- Phân tích và ghép bìa cài: in
- Giống: kết thúc bằng n
- Khác : in bắt đầu bằng i
- Đánh vần ( cá nhân - đ thanh)
- Đọc trơn ( cá nhân - đồng thanh)
- Phân tích và ghép bìa cài: pin
- Đánh vần và đọc trơn tiếng ,từ 
( cá nhân - đồng thanh)
- Đọc xuôi – ngược
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuôi – ngược ( cá nhân - đồng thanh)
( cá nhân - đồng thanh)
- Theo dõi qui trình
- Cả lớp viết trên bàn
- Viết b. con: in, un, đèn pin, 
con giun.
- Tìm và đọc tiếng có vần vừa học
Đọc trơn từ ứng dụng:
(cá nhân - đồng thanh)
- Đọc (cá nhân 10 em – đồng thanh)
- Nhận xét tranh.
- Đọc (cnhân–đthanh)
- HS mở sách. Đọc cá nhân 10 em
- Viết vở tập viết
- Quan sát tranh và trả lời
Tiết 4: Mỹ thuật
VẼ TỰ DO
 I.MỤC TIÊU : 
1 Kiến thức:Giúp học sinh :
- Biết tìm đề tài và vẽ theo ý thích.
2 Kỹ năng : Vẽ được bức tranh có nội dung phù hợp với đề tài đã chọn.
3. Thái độ : Yêu mến cảnh vật thiên nhiên
 II.Chuẩn bị:
 -Sưu tầm một số tranh của các họa sĩ về nhiều đề tài, thể loại khác nhau.
 -Tìm một số tranh của HS về các thể loại như tranh phong cảnh, tranh tĩnh vật, tranh chân dung 
III. Các bước hoạt đôïng
 Hoạt động củùa giáo viên
 Hoạt động củùa học sinh
Giới thiệu bài 
- ổn định tổ chức:- Hát
- KT sự chuẩn bị của HS
- Giới thiệu bài mới
2. Phát triển bài:
a. Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS cách vẽ tranh
* Mục tiêu: Biết được cách vẽ tranh 
* Các bước hoạt động:
-Cho HS xem một số tranh để HS nhận biết về nội dung, cách vẽ hình, cách vẽ màu, đồng thời gây cảm hứng cho các em trước khi vẽ.
-GV đặt câu hỏi : 
+Tranh này vẽ những gì ?
+Màu sắc trong tranh như thế nào ?
+Đâu là hình ảnh chính, hình ảnh phụ của bức tranh ?
b. Hoạt động 2 : Thực hành
* Mục tiêu : HS vẽ được bớc tranh theo ý thích
* Các bước hoạt động:
-GV gợi ý để HS chọn đề tài.
-GV giúp HS :
+Nhớ lại các hình ảnh gần với nộng dung của tranh như: người, con vật, nhà, cây, sông, núi, đường sá, 
-GV gợi ý để HS chọn đề tài* Các bước hoạt động:
-GV gợi ý để HS chọn đề tài.
-GV giúp HS :
+Nhớ lại các hình ảnh gần với nộng dung của tranh như: người, con vật, nhà, cây, sông, núi, đường sá, 
-GV gợi ý để HS chọn đề tài
-GV giúp HS :
+Nhớ lại các hình ảnh gần với nộng dung của tranh như: người, con vật, nhà, cây, sông, núi, đường sá, 
* Nhận xét, đánh giá.
-GV cùng HS nhận xét một số bài về hình vẽ và màu sắc thể hiện được nội dung đề tài.
+Hình vẽ :
-Có hình chính, phụ.
-Tỉ lệ hình cân đối.
+Màu sắc:
-Tươi vui, trong sáng.
-Màu thay đổi, phong phú.
+Nội dung phù hợp với đề tài.
-Nhận xét.
-Quan sát và trả lời.
-HS thực hành vẽ bức tranh theo ý thích
- Học sinh nhận xét
 Thứ năm ngày 5 tháng 11 năm 2009
Tiết 1: To¸n:
 	$ 47 : PhÐp trõ trong ph¹m vi 6
I. Mơc tiªu: 
1. KiÕn thøc: Giĩp häc sinh 
- TiÕp tơc cđng cè kh¾c s©u kh¸i niƯm phÐp trõ.
- Thµnh lËp vµ ghi nhí b¶ng trõ trong ph¹m vi 6.
- BiÕt lµm tÝnh trõ trong ph¹m vi 6.
2.KÜ n¨ng: RÌn kü n¨ng lµm tÝnh trõ trong ph¹m vi 6
3. Th¸i ®é: Ham thÝch häc to¸n 
* HSKKVH : Lµm quen víi b¶ng trõ . TÝnh ®­ỵc 1 sè phÐp tÝnh ®¬n gi¶n
II/ChuÈn bÞ:
- ChuÈn bÞ 6 h×nh tam gi¸c, 6 h×nh trßn, 6 h×nh vu«ng b»ng b×a.
- Mçi HS mét bé ®å dïng häc to¸n líp 1.
III. C¸c b­íc ho¹t ®éng
 Ho¹t ®éng d¹y häc cđa GV
 ho¹t ®éng häc cđa HS
Giíi thiƯu bµi :
- ỉn ®Þng tỉ chøc : H¸t
- KiĨm tra bµi cị:	
- Gäi 2HS lªn b¶ng thùc hiƯn phÐp tÝnh 
 5 - 1 + 2 = 3 - 3 + 6 =
 4 - 2 + 4 = 2 - 1 + 5 = 
- Gäi häc sinh nhËn xÐt bµi lµm cđa b¹n.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt cho ®iĨm.
- Giíi thiƯu bµi 
2. Ph¸t triĨn bµi :
a. Ho¹t ®éng1: H­íng dÉn häc sinh thµnh lËp vµ ghi nhí b¶ng trõ trong ph¹m vi 6. 
*Mơc tiªu: Thµnh lËp vµ ghi nhí b¶ng trê trong ph¹m vi 6
* C¸c b­íc ho¹t ®éng:
B­íc 1: Thµnh lËp c«ng thøc : 6 - 1=5
 Vµ:6 - 5= 1
- Gi¸o viªn d¸n c¸c h×nh ®· chuÈn bÞ lªn b¶ng vµ yªu cÇu häc sinh quan s¸t. 
- Lµm thÕ nµo ®Ĩ biÕt cßn mÊy h×nh tam gi¸c.
- Yªu cÇu häc sinh ®Õm vµ nªu kÕt qu¶.
- TL
- Ta cã thĨ nãi gäi nh­ thÕ nµo?
- Yªu cÇu häc sinh viÕt 5 vµo chç chÊm trong phÐp trõ: 6 - 1 = 5.
- Gi¸o viªn ghi b¶ng: 6 - 1 = 5.
- Yªu cÇu häc sinh ®äc.
+ TiÕp theo GV yªu c©ï häc sinh quan s¸t ®Ĩ nªu kÕt qu¶ cđa phÐp trõ: s¸u h×nh tam gi¸c bít ®i 5 h×nh D hái cßn mÊy h×nh D?
- Yªu cÇu häc sinh nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cđa b¹n.
- Yªu cÇu HS viÕt kÕt qu¶ t×m ®­ỵc vµo chç chÊm.
- GV ghi b¶ng: 6 - 5 = 1
- Cho HS ®äc l¹i c¶ hai c«ng thøc.
6 - 5 = 1
6 - 1 = 5
B­íc 2: LËp c«ng thøc 6 - 2 = 4
 6 - 4 = 2
 Vµ 6 - 3 = 3
(c¸ch tiÕn hµng t­¬ng tù)
B­íc 3: HDHS b­íc ®Çu ghi nhí b¶ng trõ trong ph¹m vi 6.
- Cho c¶ líp ®äc l¹i b¶ng trõ trong ph¹m vi 6.
- GV xo¸ b¶ng trõ vµ giao viƯc.
b. Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh
*Mơc tiªu: BiÕt ¸p dơng b¶ng trõ lµm ®­ỵc c¸c bµi tËp 
* C¸c b­íc ho¹t ®éng:
Bµi 1(66) TÝnh ( c¸ nh©n )
HD HS sư dơng b¶ng trõ trong ph¹m vi 6 ®Ĩ thùc hiƯn phÐp tÝnh.
_HSKKVH: Làm 3 phép tính
- L­u ý HS viÕt c¸c sè ph¶i th¼ng cét.
Bµi 2:(66) TÝnh
- Cho c¶ líp lµm bµi vµ gäi HS lªn b¶ng ch÷a.
-HSKKVH làm cột 1
- Cho häc sinh quan s¸t kü cét 1: 
 5 + 1 = 6
 6 - 5 = 1
 6 - 1 = 5
- Qua ®ã cđng cè cho häc sinh mèi quan hƯ gi÷a phÐp trõ vµ phÐp céng.
(PhÐp trõ lµ phÐp tÝnh ng­ỵc cđa phÐp céng)
 Bµi3 (66) Nhãm 
- HS lµm theo 3 nhãm trªn b¶ng phơ
Bµi 4 (66)
- Cho häc sinh quan s¸t tranh, nªu ®Ị to¸n vµ viÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp.
3. KÕt luËn:
- Cho häc sinh ®äc l¹i b¶ng trõ trong ph¹m vi 6 
- NhËn xÐt chung giê häc, giao bµi vỊ nhµ.
- 2 HS lªn b¶ng
 5 - 1 + 2 = 6 3 - 3 + 6 = 6
 4 - 2 + 4 = 6 2 - 1 + 5 = 6
- Häc sinh quan s¸t, nªu bµi to¸n vµ gäi b¹n tr¶ lêi.
- §Õm sè h×nh ë bªn tr¸i.
- 6 h×nh D bít 1 h×nh D cßn 5 h×nh D.
- 6 bít 1 cßn 5.
- HS viÕt 6 - 1= 5
- C¶ líp ®äc s¸u trõ mét b»ng n¨m.
- 6 h×nh D bít ®i 5h×nh D cßn l¹i 1 h×nh D.
- HS viÕt: 6 - 5 = 1
- HS ®äc s¸u trõ n¨m b»ng mét.
- HS ®äc ®èi tho¹i.
- HS ®äc thi gi÷a c¸c tỉ.
- HS thùc hiƯn trªn b¶ng con 
- Häc sinh lµm råi 3 häc sinh lªn b¶ng ch÷a
5 + 1 = 6 4 + 2 = 6
 6 - 5 = 1 6 - 2 = 4
 6 - 1 = 5 6 - 4 = 2
- HS theo dâi quan s¸t.
- Häc sinh lµm theo 3 nhãm trªn b¶ng phơ
a. Trong ao cã 6 con vÞt, 1 con vÞt lªn bê. Hái trong ao lĩc nµy cßn mÊy con vÞt?
 6 - 1 = 5
b. Lĩc ®Çu trªn d©y ®iƯn cã 6 con chim, 2 con võa bay ®i. Hái lĩc nµy cßn mÊy con chim?
 6 - 2 = 4.
- Häc sinh ®äc CN, §T
Tiết 2 +3 : Học vần
Bài 49: iên - yên
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức :Học sinh đọc và viết được : iên,yên, đèn điện, con yến.	
- Đọc được bài ứng dụng :Sau cơn bão, kiến đen lại xây nhà. Cả đàn kiên nhẫn 
chở lá khô về tổ mới.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Biển cả.
2. Kỹ năng : Bước đầu đọc và viết được : iên,yên, đèn điện, con yến. Đọc được bài
 ứng dụng 
3. Thái độ: Ham thích môn học
* HSKKVH: Bước đầu nhận biết được vần
II. Chuẩn bị :
-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: đèn điện, con yến.
 -Tranh câu ứng dụng và ranh minh hoạ phần luyện nói: Biển cả.
-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.
III.Các bước hoạt động Tiết1 
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài :
 - Khởi động : Hát tập thể
 - Kiểm tra bài cũ :
 -Nhận xét bài cũ
- Giới thiệu bài :Giới thiệu trực tiếp : Hôm nay cô giới thiệu cho các em vần mới: iên, yên – Ghi bảng
2. Phát triển bài:
a Hoạt động 1 :Dạy vần:	
* Mục tiêu: nhận biết được: iên,yên, đèn 
 điện, con yến. 
 * các bước hoạt động
* Dạy vần : iên
-Nhận diện vần : Vần iên được tạo bởi: i ,ê và n
- GV đọc mẫu
- Hỏi: So sánh iên và ên?
 -Phát âm vần:
-Đọc tiếng khoá và từ khoá : điện, đèn điện
-Đọc lại sơ đồ:
 iên
 điện
 đèn điện
* Dạy vần yên: ( Qui trình tương tự)
 yên
 yến
 con yến
- Đọc lại hai sơ đồ trên bảng
b Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết bảng con :
* Mục tiêu: HS viết đúng quy trình trên bảng con
* Các bước hoạt động:
+Viết mẫu trên bảng ( Hướng dẫn qui trình đặt bút, lưu ý nét nối)
+Hướng dẫn viết trên không bằng ngón trỏ
c Hoạt động3: Hướng dẫn đọc từ ứng dụng: 
* Mục tiêu : HS đọc được từ ứng dụng
* Các bước hoạt động:
-Cho HS đọc GV kết hợp giải nghĩa từ
 cá biển yên ngựa
 viên phấn yên vui
- Đọc lại bài trên bảng
-Củng cố dặn dò
Tiết 2:
a.Hoạt động 1: Luyện đọc 
* Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng
* Các bước hoạt động
 - Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1
- GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
 - Đọc câu ứng dụng:“Sau cơn bão, kiến đen
 lại xây nhà. Cả đàn kiên nhẫn chở lá kho
â về tổ mới.
- Đọc SGK:
b. Hoạt động 2:Luyện viết:
* Mục tiêu : HS viết đúng các vần , từ vào vở
* Các bước hoạt động: GVHDHS viết vào vở
c. Hoạt động 3 :Luyện nói:
* Mục tiêu : phát triển lời nói tự nhiên theo
 nội dun:“Biển cả”.
* Các bước hoạt động:
Hỏi:-Em thường thấy, thường nghe nói biển có những gì?
-Nước biển mặn hay ngọt? Người ta dùng nước biển làm gì?
-Những núi ngoài biển gọi là gì? Trên ấy thường có những gì? Những người nào thường sống ở biển?
-Em có thích biển không? Em đã được bố mẹ cho ra biển lần nào chưa? Ở đó em thường làm gì?
3. Kết luận: Thi tìm tiếng có vần vừa học
-Đọc bảng : nhà in, xin lỗi, mưa phùn,
 vun xới ( 2 – 4 em đọc) 
-Đọc bài ứng dụng: “Uûn à ủn ỉn”. 
( 2 em) 
-Viết bảng con: đèn pin

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1 tuan 12 da chinh.doc