Kế hoạch bài dạy lớp 3 - Tuần 15 năm 2010

I: MỤC TIÊU

-Học sinh đọc ,viết được : om , am, làng xóm , rừng tràm. Đọc được từ ngữ, câu ứng dụng trong bài.

-Học sinh có kĩ năng đọc viết đúng vần, tiếng, từ vừa học.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Nói lời cảm ơn.

- Học sinh tích cực, chủ động trong học tập.Giáo dục hs biết cảm ơn khi được người khác quan tâm, giúp đỡ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:Tranh ảnh phục vụ cho bài dạy

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc 25 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 23/08/2018 Lượt xem 112Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài dạy lớp 3 - Tuần 15 năm 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 thúc:
Di chuyển đội hình vòng tròn, ôn một số bài hát múa TT.
GV và hs hệ thống nội dung bài học.
Nhận xét tiết học, tuyên dương cn -tổ tích cực luyện tập.
 1 - 2'
 2 - 3'
 2'
 5 - 8'
4 - 5'
6 - 8'
2 - 3'
1'
1 - 2'
 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * *
 GV
 * * * *
 * * * *
 * * * *
 * * * *
 * * * *
 * * * *
 * * * * 
 * * * *
------------------------------------------
Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010.
HỌC VẦN
BÀI : ăm - âm
I: MỤC TIÊU
 -Học sinh đọc ,viết được : ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm. Đọc được từ ngữ ,câu ứng dụng trong bài.
 -Học sinh có kĩ năng đọc viết đúng vần, tiếng, từ vừa học.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : Thứ, ngày, tháng , năm.
 -Học sinh biết : Thời gian trôi đi không bao giờ trở lại, phải biết quý trọng thời gian; Biết xem thời khoá biểu để chuẩn bị sách vở và đồ dùng học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 Tờ lịch ; bảng phụ ghi thời khoá biểu .
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
H§1: Giíi thiÖu vÇn míi 
* D¹y vÇn ¨m 
- §äc mÉu
- Yªu cÇu HS cµi vµ ph©n tÝch vÇn ¨m 
- H­íng dÉn HS ®¸nh vÇn : ¸ - mê - ¨m 
- Yªu cÇu HS cµi tiÕng t»m. 
- GV ghi b¶ng : t»m
- TiÕng t»m cã vÇn míi häc lµ vÇn g× ?
- GV t« mµu vÇn ¨m
- H­íng dÉn HS ®¸nh vÇn, ®äc tr¬n
- Cho HS quan s¸t tranh SGK/ 124
- Chóng ta cã tõ khãa: nu«i t»m (ghi b¶ng) 
- H­íng dÉn HS ®¸nh vÇn vµ ®äc tõ khãa 
- GV chØnh söa c¸ch ®¸nh vÇn, c¸ch ®äc cho HS 
- §äc theo s¬ ®å
* D¹y vÇn ©m ( t­¬ng tù )
- So s¸nh ¨m vµ ©m ?
- §äc c¶ bµi trªn b¶ng 
*Gi¶i lao
H§ 2: H­íng dÉn ®äc tõ øng dông 
GV ghi tõ øng dông lªn b¶ng, yªu cÇu HS quan s¸t, ®äc thÇm, t×m tiÕng chøa vÇn ¨m, ©m. 
- Nªu cÊu t¹o mét sè tiÕng, ®äc ®¸nh vÇn tiÕng, ®äc tr¬n c¶ tõ.
- GV ®äc mÉu
- Gi¶ng néi dung tõ 
- Gäi HS ®äc c¶ bµi trªn b¶ng 
H§3: H­íng dÉn viÕt 
- GV viÕt mÉu, nªu quy tr×nh viÕt l­u ý HS nÐt nèi c¸c con ch÷, c¸ch ®¸nh dÊu thanh ë c¸c tiÕng.
- Yªu cÇu HS viÕt b¶ng con
- GV chØnh söa cho HS
* Trß ch¬i: T×m nhanh, ®óng tiÕng, tõ cã chøa vÇn h«m nay häc?
- Gi¶i thÝch tõ HS t×m ®­îc.
TiÕt 2 - LuyÖn tËp
H§1: LuyÖn ®äc 
a. H­íng dÉn HS ®äc l¹i néi dung bµi ë tiÕt1. 
b. §äc c©u øng dông 
- Yªu cÇu HS quan s¸t nhËn xÐt bøc tranh minh häa cho c©u øng dông. 
- Treo b¶ng phô ghi c©u øng dông
- T×m tiÕng cã vÇn võa häc? 
- H­íng dÉn HS ®äc c©u øng dông 
c. §äc c¶ bµi trªn b¶ng
d. §äc bµi SGK 
H§ 2: LuyÖn viÕt 
- H­íng dÉn HS viÕt bµi trong vë tËp viÕt.
- Quan s¸t, uèn n¾n, chØnh söa ch÷ viÕt cho HS. 
- ChÊm bµi, nhËn xÐt, ch÷a mét sè lçi HS hay m¾c ®Ó c¸c em rót kinh nghiÖm ë bµi sau.
H§3: LuyÖn nãi 
- Nªu tªn chñ ®Ò luyÖn nãi ? 
- Yªu cÇu HS quan s¸t tranh, nãi trong nhãm theo c¸c c©u hái gîi ý
+ Bøc tranh vÏ g× ? 
+ Nh÷ng vËt trong tranh nãi lªn ®iÒu g× chung ? 
+ Em h·y ®äc thêi kho¸ biÓu líp em ?
+ Ngµy chñ nhËt em th­êng lµm g× ?
+ Em thÝch nhÊt ngµy nµo trong tuÇn?
- Theo dâi
- HS ®äc §T- CN
- Cµi, ph©n tÝch vÇn ¨m
- §¸nh vÇn §T- CN.
- Cµi vµ ph©n tÝch tiÕng t»m
- VÇn míi häc lµ vÇn ¨m.
- §¸nh vÇn §T- CN
- Quan s¸t 
- §¸nh vÇn, ®äc, §T- CN.
- HS ®äc theo s¬ ®å trªn b¶ng
- Gièng nhau: KÕt thóc b»ng m.
- Kh¸c nhau : ©m b¾t ®Çu b»ng ©.
- HS ®äc §T- CN
- §äc thÇm tõ øng dông. 
- §¸nh vÇn, ®äc §T- CN.
- HS theo dâi
- §äc §T- c¸ nh©n
- HS viÕt b¶ng con
- HS nèi tiÕp nªu tiÕng, tõ cã chøa vÇn võa häc.
- §äc §T - CN bµi trªn b¶ng
- HS ®äc thÇm
- HS chØ b¶ng, ®äc tiÕng cã vÇn míi .
- HS ®äc tr¬n c¶ c©u øng dông
- §äc §T- CN
- HS ®äc thÇm, ®äc c¸ nh©n
- HS theo dâi.
- HS viÕt bµi trong vë tËp viÕt.
- Thø, ngµy, th¸ng, n¨m.
- Quan s¸t tranh, nãi trong nhãm ®«i. 
- Mét sè em nãi tr­íc líp .
- Nh÷ng vËt trong tranh nãi vÒ thêi gian.
 4 . Cñng cè dÆn dß 3/
 - Yªu cÇu HS ®äc l¹i toµn bµi.
 - DÆn HS vÒ nhµ t×m tiÕng, tõ cã vÇn võa häc trong s¸ch, b¸o.
 - §äc bµi vµ lµm BT trong vë bµi tËp
	----------------------------------------------------------------------
 Toán
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10
I. MỤC TIÊU : + Giúp học sinh :
 -Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 10; Thuộc bảng cộng v biết làm tính cộng trong phạm vi 10; Viết php tính thích hợp với hình vẽ.
 - Rn kỹ năng tính nhẩm nhanh, thnh thạo.
 - HS yu thích mơn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 + Sử dụng bộ đồ dùng dạy toán lớp 1 .
 + Mô hình chấm tròn phù hợp với nội dung bài học 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Kiểm tra bài cũ :
+Gọi 3 hsđọc lại bảng cộng trừ phạm vi 9
+Gọi hs lên bảng sửa bài 3 / 61 vở BTT 
6+ 3 0 9 3 + 6 0 5+3 .
 9 – 2 0 6 9 – 0 0 8 + 1 
 + Nhận xét, sửa sai cho học sinh 
 2. Bi mới:
Hoạt động 1 : Giới thiệu phép cộng trong phạm vi 10.
-Cho học sinh nhận xét tranh nêu bài toán.
-9 thêm 1 được mấy ?
-9 cộng 1 bằng mấy ?
-Giáo viên ghi lên bảng – gọi hs đọc lại .
-Giáo viên ghi : 1 + 9 = mấy ?
-cho học sinh nhận xét 2 phép tính để củng cố tính giao hoán trong phép cộng 
-Cho học sinh đọc lại 2 phép tính 
-Tiến hành như trên với các phép tính còn lại 
-Gọi học sinh đọc lại các công thức cộng sau khi giáo viên đã hình thành xong 
Hoạt động 2 : Học thuộc công thức .
-Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thuộc theo phương pháp xoá dần
-Gọi đọc cá nhân ghi điểm .
-Giáo viên hỏi miệng để củng cố bảng cộng.
Hoạt động 3 : Thực hành 
-Cho học sinh mở SGK - Hướng dẫn làm bài tập.
Bài 1 :Tính rồi viết kết quả vào chỗ chấm
Phần a) Giáo viên hướng dẫn học sinh viết kết quả của phép tính như sau : 1 + 9 = 10 , ta viết số 1 lùi ra trước chữ số 0 thẳng cột với số 1, 9 
-Phần b) Cho Hs tự làm bài vào vở Bài tập toán , sau đó tổ chức cho 3 nhĩm thi đua ghi kết quả tính.
Bài 2 : Tính rồi viết kết quả vào hình vuông, tròn, tam giác .
 -Cho học sinh tự làm bài và chữa bài .
Bài 3 : 
-Cho học sinh xem tranh rồi nêu bài toán và viết phép tính phù hợp 
-Giáo viên cho học sinh nêu nhiều bài toán khác nhau nhưng phép tính phải phù hợp với bài toán 
3. Củng cố dặn dò : 
- Gọi học sinh đọc lại công thức cộng trong phạm vi 10 
- Nhận xét tiết học,tuyên dương học sinh hoạt động tích cực 
- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài,học thuộc công thức, làm bài tập trong vở Bài tập toán
HS đọc thuộc bảng cộng, trừ.
2 hs ln sửa bi.
-Có 9 hình tròn thêm 1 hình tròn. Hỏi có mấy hình tròn ?
- 9 thêm 1 được 10 
 9+ 1 = 10 
-Học sinh lần lượt đọc : 
9 + 1 = 10 . 1 + 9 = 10 
-10 em đọc lại 
- 10 em đọc lại bảng cộng 
-Học sinh đọc cn - đt 
-Học sinh xung phong đọc thuộc .
-Học sinh trả lời nhanh 
-Học sinh mở SGK .
-HS lm bảng con: 
a) 
 10 10 10 10 10 10
b) 1 + 9 = 10 2 + 8 = 10 3 + 7 = 10
 9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 7 + 3 = 10
 9 - 1 = 8 8 - 2 = 6 6 - 3 = 3
-Học sinh tự làm bài và chữa bài 
-Học sinh nêu cách làm 
-2 em lên làm bài trên bảng lớp 
-Học sinh quan sát nhận xét , sửa bài 
-Có 6 con cá, thêm 4 con cá nữa . Hỏi có tất cả mấy con cá ?
 6 + 4 = 10 
6 em đọc thuộc
ÂM NHẠC
(GV chuyên dạy)
Thứ tư ngày 01 tháng 12 năm 2010
HỌC VẦN 
BÀI : ôm - ơm 
I: MỤC TIÊU
 -Học sinh đọc ,viết được : ơm - ơm , con tơm, đống rơm.Đọc được từ ngữ ,câu ứng dụng trong bi.
 -Học sinh có kĩ năng đọc viết đúng vần, tiếng, từ vừa học.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề :bữa cơm.
 -Học sinh biết yêu quý bữa cơm gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:Tranh ảnh phục vụ cho bài dạy
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
H§1: Giíi thiÖu vÇn míi 
* D¹y vÇn «m 
- §äc mÉu
- Yªu cÇu HS cµi vµ ph©n tÝch vÇn «m 
- H­íng dÉn HS ®¸nh vÇn : « - mê - «m 
- Yªu cÇu HS cµi tiÕng t«m. 
- GV ghi b¶ng : t«m
- TiÕng t«m cã vÇn míi häc lµ vÇn g× ?
- GV t« mµu vÇn «m
- H­íng dÉn HS ®¸nh vÇn, ®äc tr¬n
- Cho HS quan s¸t tranh SGK/ 126
- Chóng ta cã tõ khãa: con t«m (ghi b¶ng) 
- H­íng dÉn HS ®¸nh vÇn vµ ®äc tõ khãa 
- GV chØnh söa c¸ch ®¸nh vÇn, c¸ch ®äc cho HS 
- §äc theo s¬ ®å
* D¹y vÇn ¬m ( t­¬ng tù )
- So s¸nh «m vµ ¬m ?
- §äc c¶ bµi trªn b¶ng 
*Gi¶i lao
H§ 2: H­íng dÉn ®äc tõ øng dông 
GV ghi tõ øng dông lªn b¶ng, yªu cÇu HS quan s¸t, ®äc thÇm, t×m tiÕng chøa vÇn «m, ¬m. 
- Nªu cÊu t¹o mét sè tiÕng, ®äc ®¸nh vÇn tiÕng, ®äc tr¬n c¶ tõ.
- GV ®äc mÉu
- Gi¶ng néi dung tõ 
- Gäi HS ®äc c¶ bµi trªn b¶ng 
H§3: H­íng dÉn viÕt 
- GV viÕt mÉu, nªu quy tr×nh viÕt l­u ý HS nÐt nèi c¸c con ch÷, c¸ch ®¸nh dÊu thanh ë c¸c tiÕng.
- Yªu cÇu HS viÕt b¶ng con
- GV chØnh söa cho HS
* Trß ch¬i: T×m nhanh, ®óng tiÕng, tõ cã chøa vÇn h«m nay häc?
- Gi¶i thÝch tõ HS t×m ®­îc.
TiÕt 2 - LuyÖn tËp
H§1: LuyÖn ®äc 
a. H­íng dÉn HS ®äc l¹i néi dung bµi ë tiÕt1. 
b. §äc c©u øng dông 
- Yªu cÇu HS quan s¸t nhËn xÐt bøc tranh minh häa cho c©u øng dông. 
- Treo b¶ng phô ghi c©u øng dông
- T×m tiÕng cã vÇn võa häc? 
- H­íng dÉn HS ®äc c©u øng dông 
c. §äc c¶ bµi trªn b¶ng
d. §äc bµi SGK 
H§ 2: LuyÖn viÕt 
- H­íng dÉn HS viÕt bµi trong vë tËp viÕt.
- Quan s¸t, uèn n¾n, chØnh söa ch÷ viÕt cho HS. 
- ChÊm bµi, nhËn xÐt, ch÷a mét sè lçi HS H§3: LuyÖn nãi 
- Nªu tªn chñ ®Ò luyÖn nãi ? 
- Yªu cÇu HS quan s¸t tranh, nãi trong nhãm theo c¸c c©u hái gîi ý
+ Bøc tranh vÏ g× ? 
+ Trong b÷a c¬m em thÊy cã nh÷ng ai ? 
+ Nhµ em ¨n mÊy b÷a c¬m trong mét ngµy?
+ Mçi b÷a th­êng cã nh÷ng mãn g×?
+ Em thÝch ¨n nhÊt mãn g×?
- Theo dâi
- HS ®äc §T- CN
- Cµi, ph©n tÝch vÇn «m
- §¸nh vÇn §T- CN.
- Cµi vµ ph©n tÝch tiÕng t«m
- VÇn míi häc lµ vÇn «m.
- §¸nh vÇn §T- CN
- Quan s¸t 
- §¸nh vÇn, ®äc, §T- CN.
- HS ®äc theo s¬ ®å trªn b¶ng
- Gièng nhau: KÕt thóc b»ng m.
- Kh¸c nhau : ¬m b¾t ®Çu b»ng ¬.
- HS ®äc §T- CN
- §äc thÇm tõ øng dông. 
- §¸nh vÇn, ®äc §T- CN.
- HS theo dâi
- §äc §T- c¸ nh©n
- HS viÕt b¶ng con
- HS nèi tiÕp nªu tiÕng, tõ cã chøa vÇn võa häc.
- §äc §T - CN bµi trªn b¶ng
- HS ®äc thÇm
- HS chØ b¶ng, ®äc tiÕng cã vÇn míi .
- HS ®äc tr¬n c¶ c©u øng dông
- §äc §T- CN
- HS ®äc thÇm, ®äc c¸ nh©n
- HS theo dâi.
- HS viÕt bµi trong vë tËp viÕt.
- B÷a c¬m.
- Quan s¸t tranh, nãi trong nhãm ®«i. 
- Mét sè em nãi tr­íc líp .
- Bøc tranh vÏ c¶nh b÷a c¬m trong mét gia ®×nh.
 4 . Cñng cè dÆn dß 3/
 - Yªu cÇu HS ®äc l¹i toµn bµi.
 - DÆn HS vÒ nhµ t×m tiÕng, tõ cã vÇn võa häc trong s¸ch, b¸o.
 - §äc bµi vµ lµm BT trong vë bµi tËp.
---------------------------------------------------------
 TOÁN
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : 
- Củng cố về phép tính cộng trong phạm vi 10 ; Viết phép tính phù hợp với tình huống trong tranh .
- Rèn kỹ năng tính nhẩm, đặt tính chính xác.
- Học sinh cẩn thận, chính xác khi học toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 – Tranh bài tập số 5 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Kiểm tra bài cũ:
Gọi hs lên bảng làm bài, cả lớp làm vào bảng con.
Nhận xt, củng cố KT.
2. Bài mới :
a) Giới thiệu bài - ghi đề :
b) Hoạt động chính:
Hoạt động 1 : Củng cố phép cộng trong phạm vi 10.
-Gọi đọc thuộc bảng cộngtrong phạm vi 10 .
-Giáo viên nhận xét tuyên dương 
Hoạt động 2 : Luyện Tập 
-Cho học sinh mở SGK giáo viên hướng dẫn làm bài tập 
Bài 1 : Yêu cầu học sinh tính nhẩm rồi ghi ngay kết quả 
-Củng cố tính giao hoán trong phép cộng . Số 0 là kết quả phép trừ 2 số giống nhau 
Bài 2: Tính rồi ghi kết quả 
-Lưu ý : Học sinh đặt số đúng vị trí hàng chục, hàng đơn vị 
Bài 3 : ( Dành cho HS giỏi)
Yêu cầu học sinh nhẩm, dựa theo công thức đã học để viết số thích hợp vào chỗ chấm. Giáo viên treo bảng phụ 
-Củng cố lại cấu tạo số .
-giáo viên nhận xét sửa bài 
Bài 4 : Tính nhẩm 
-Yêu cầu HS nêu cách làm .
-Giáo viên ghi 4 dy tính lên bảng , gọi 4 em ln thực hiện.
-Giáo viên sửa sai chung 
Bài 5 : Quan sát tranh nêu bài toán và viết phép tính phù hợp.
-Giáo viên nhận xét sửa sai cho học sinh 
3.Củng cố dặn dò : 
- Nhận xét tinh thần, thái độ học tập của hs .
- Dặn hs về học thuộc các công thức đã học – Làm bài tập ở vở Bài tập toán .
- Chuẩn bị bài hôm sau : Phép trừ trong phạm vi 10.
HS làm bài :
-5 em đọc lại công thức cộng 
-Học sinh đọc đt 1 lần bảng cộng .
-Học sinh tự làm bài vào vở , sau đó nêu kết quả.
-Nhận xét từng cột tính 
9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 7 + 3 = 10
1 + 9 = 10 2 + 8 = 10 3 + 7 = 10
-Học sinh làm vào vở .
Lên sửa bài trên bảng lớp :
 9 10 10 10 8 10
-Học sinh nhẩm : 3 + 7 = 1 0. Viết số 7 vào chỗ trống 
-Học sinh tự làn bài trên bảng phụ 
-Tự làm bài (miệng )
-4 học sinh lên bảng thực hiện .Hs dưới lớp theo dõi, nhận xét sửa sai 
5 + 3 + 2 = 10 6 + 3 – 5 = 4
4 + 4 + 1 = 9 5 + 2 – 6 =1
-Có 7 con gà. Thêm 3 con gà chạy đến . Hỏi tất cả có bao nhiêu con gà ?
 7 + 3 = 10 
------------------------------------------------------------
ĐẠO ĐỨC 
Bài : ĐI HỌC ĐỀU VÀ ĐÚNG GIỜ ( T 2)
I . MỤC TIÊU :
Học sinh biết ích lợi của việc đi học đều và đúng giờ là giúp cho các em thực hiện tốt quyền được học tập của mình .
HS có kỹ năng quan sát, nhận biết những hành vi đúng - sai.
Học sinh thực hiện việc đi học đều và đúng giờ .
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Tranh Bài tập 3,4 / 24,25 .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Kiểm tra bài cũ :
Để đi học đúng giờ , em cần phải làm gì ?
Giáo viên nhận xét việc đi học của Học sinh trong tuần qua .
Tuyên dương Học sinh có tiến bộ .
Nhận xét bài cũ .
2. Bài mới:
TIẾT: 2
Hoạt động 1 : đóng vai theo tranh 
Treo tranh cho Học sinh quan sát ( BT4) , Giáo viên đọc lời thoại trong 2 bức tranh cho Học sinh nghe .
Nêu yêu cầu phân nhóm đóng vai theo tình huống .
Yêu cầu Học sinh thảo luận phân vai .
Giáo viên nhận xét tuyên dương Học sinh .
Giáo viên hỏi : Đi học đều đúng giờ có lợi gì ?
Hoạt động 2 : Làm bài tập
Giáo viên nêu yêu cầu thảo luận : Hãy quan sát và cho biết em nghĩ gì về các bạn trong tranh .
Đi học đều là như thế nào ?
* Giáo viên kết luận : Trời mưa các bạn nhỏ vẫn mặc áo mưa , đội mũ , vượt khó khăn để đến lớp , thể hiện bạn đó rất chuyên cần .
Hoạt động 3 : Đàm thoại.
Giáo viên hỏi : Đi học đều v đúng giờ có ích lợi gì ?
Cần phải làm gì để đi học đúng giờ ?
Chúng ta chỉ nghỉ học khi nào ? Khi nghỉ học em cần phải Làm gì ?
* Giáo viên Kết luận : 
Đi học đều đúng giờ được nghe giảng đầy đủ . Muốn đi học đúng giờ em cần phải ngủ sớm , chuẩn bị bài đầy đủ từ đêm trước . Khi nghỉ học cần phải xin phép và chỉ nghỉ khi cần thiết . Chép bài đầy đủ trước khi đi học lại 
Yêu cầu Học sinh đọc lại câu ghi nhớ cuối bài .
4. Củng cố, dặn dị:
Cho HS ht bi : "Tới lớp tới trường".
Nhận xt tiết học, tuyên dương những em thực hiện tốt nội dung bi học.
Dặn hs chuẩn bị bi: " Trật tự trong giờ học".
HS tự trả lời
T1 : Trên đường đi học, phải ngang qua một cửa hiệu đồ chơi thú nhồi bông rất đẹp. Hà rủ Mai đứng lại để xem các con thú đẹp đó .
Em sẽ làm gì nếu em là Mai ?
T2 : Hải và các bạn rủ Sơn nghỉ học để đi chơi đá bóng .
Nếu em là Sơn , em sẽ làm gì ?
Đại diện Học sinh lên trình bày trước lớp. Lớp nhận xét bổ sung chọn ra cách ứng xử tối ưu nhất .
- Giúp em được nghe giảng đầy đủ , không bị mất bài , không làm phiền cô giáo và các bạn trong giờ giảng .
Học sinh quan sát thảo luận .
Đại diện nhóm lên trình bày . Cả lớp trao đổi nhận xét .
Đi học đều đặn dù trời nắng hay trời mưa cũng không quản ngại .
- Học sinh trả lời theo suy nghĩ .
- “ Trò ngoan đến lớp đúng giờ 
Đều đặn đi học nắng mưa ngại gì ”
Cả lớp ht.
------------------------------------------------------------
Tiết 4 Thủ công : Bài Gấp cái quạt (T1)
A/ Mục tiêu
-HS biết cách gấp cái quạt bằng giấy 
-Gấp và dán nối được cái quạt bằng giấy. Các nếp gấp có hể chưa đều, chưa thẳng theo đường kẻ
-Yêu thích môn học trang trí cái quạt cho đẹp
B/ Đồ dùng
-GV: Cái quạt mẫu, giấy màu , hồ dán 
-HS: Vở thủ công , giấy màu hồ dán
C/ Các hoạt động dạy học 
I/ Bài cũ 
-Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
-Nhận xét chung 
II/ Bài mới 
1/ Giới thiệu bài : Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét 
-Cái quạt được làm bằng gì? 
Để làm được quạt giấy ta gấp như thế nào:
2/Hướng dẫn gấp mẫu 
-Đặt tờ giấy lên bàn và gấp các nếp gấp cách đều
- Gấp đôi các nếp gấp cách đều lạidùng chỉ hoặc dây len buộc lại, dùng hồ dán nếp gấp ngoài cùng .
3/ Thực hành 
-Cho HS thực hành gấp trên giấy nháp 
-Giúp đỡ HS còn lúng túng khi gấp quạt 
-Giấy mầu, hồ dán, vở thủ công
-HS quan sát nhận xét cái quạt : được làm từ giấy hình chữ nhật 
Các nếp gấp cách đều
-HS quan sát từng bước gấp 
Bước 1: gấp các nếp gấp cách đều
Bước 2: Gấp đôi các nếp gấp cách đều lạidùng chỉ hoặc dây len buộc lại, dùng hồ dán nếp gấp ngoài cùng .
III/ Củng cố dặn dò 
-Nhắc lại quy trình gấp
-Về gấp lại và trang trí cho đẹp 
-Chuẩn bị giờ sau 
----------------------------------------------------------------------
Thứ năm ngày 02 tháng 12 năm 2010.
HỌC VẦN: 
em - êm
I: MỤC TIÊU
 -Học sinh đọc, viết được: em, êm, con tem, sao đêm.Đọc được từ ngữ ,câu ứng dụng trong bÀi.
 -Học sinh có kĩ năng đọc trơn lưu loát cc vần, tiếng, từ vừa học.Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề :Anh chị em trong nhà.
 -Giáo dục hs biết "kính trên, nhường dưới".
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:Tranh ảnh phục vụ cho bài dạy
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
H§1: Giíi thiÖu vÇn míi 
* D¹y vÇn em 
- §äc mÉu
- Yªu cÇu HS cµi vµ ph©n tÝch vÇn em 
- H­íng dÉn HS ®¸nh vÇn : e - mê - em 
- Yªu cÇu HS cµi tiÕng tem. 
- GV ghi b¶ng : tem
- TiÕng tem cã vÇn míi häc lµ vÇn g× ?
- GV t« mµu vÇn em
- H­íng dÉn HS ®¸nh vÇn, ®äc tr¬n
- Cho HS quan s¸t tranh SGK/ 127
- Chóng ta cã tõ khãa: con tem (ghi b¶ng) 
- H­íng dÉn HS ®¸nh vÇn vµ ®äc tõ khãa 
- GV chØnh söa c¸ch ®¸nh vÇn, c¸ch ®äc cho HS 
- §äc theo s¬ ®å
* D¹y vÇn ªm ( t­¬ng tù )
- So s¸nh em vµ ªm ?
- §äc c¶ bµi trªn b¶ng 
*Gi¶i lao
H§ 2: H­íng dÉn ®äc tõ øng dông 
GV ghi tõ øng dông lªn b¶ng, yªu cÇu HS quan s¸t, ®äc thÇm, t×m tiÕng chøa vÇn em, ªm. 
- Nªu cÊu t¹o mét sè tiÕng, ®äc ®¸nh vÇn tiÕng, ®äc tr¬n c¶ tõ.
- GV ®äc mÉu
- Gi¶ng néi dung tõ 
- Gäi HS ®äc c¶ bµi trªn b¶ng 
H§3: H­íng dÉn viÕt 
- GV viÕt mÉu, nªu quy tr×nh viÕt l­u ý HS nÐt nèi c¸c con ch÷, c¸ch ®¸nh dÊu thanh ë c¸c tiÕng.
- Yªu cÇu HS viÕt b¶ng con
- GV chØnh söa cho HS
* Trß ch¬i: T×m nhanh, ®óng tiÕng, tõ cã chøa vÇn h«m nay häc?
- Gi¶i thÝch tõ HS t×m ®­îc.
TiÕt 2 - LuyÖn tËp
H§1: LuyÖn ®äc 
a. H­íng dÉn HS ®äc l¹i néi dung bµi ë tiÕt1. 
b. §äc c©u øng dông 
- Yªu cÇu HS quan s¸t nhËn xÐt bøc tranh minh häa cho c©u øng dông. 
- Treo b¶ng phô ghi c©u øng dông
- T×m tiÕng cã vÇn võa häc? 
- H­íng dÉn HS ®äc c©u øng dông 
c. §äc c¶ bµi trªn b¶ng
d. §äc bµi SGK 
H§ 2: LuyÖn viÕt 
- H­íng dÉn HS viÕt bµi trong vë tËp viÕt.
- Quan s¸t, uèn n¾n, chØnh söa ch÷ viÕt cho HS. 
- ChÊm bµi, nhËn xÐt, ch÷a mét sè lçi HS hay m¾c ®Ó c¸c em rót kinh nghiÖm ë bµi sau.
H§3: LuyÖn nãi 
- Nªu tªn chñ ®Ò luyÖn nãi ? 
- Yªu cÇu HS quan s¸t tranh, nãi trong nhãm theo c¸c c©u hái gîi ý
+ Bøc tranh vÏ g× ? 
+ Anh chÞ em trong nhµ cßn gäi lµ anh em g× ? 
+ Trong nhµ, nÕu em lµ anh th× em ph¶i ®èi xö víi em cña em nh­ thÕ nµo ?
+ Bè mÑ thÝch anh em trong nhµ ph¶i ®èi xö víi nhau thÕ nµo?
+ Em kÓ tªn c¸c anh chÞ em trong nhµ em cho c¶ líp nghe.
- Theo dâi
- HS ®äc §T- CN
- Cµi, ph©n tÝch vÇn em
- §¸nh vÇn §T- CN.
- Cµi vµ ph©n tÝch tiÕng tem
- VÇn míi häc lµ vÇn em.
- §¸nh vÇn §T- CN
- Quan s¸t 
- §¸nh vÇn, ®äc, §T- CN.
- HS ®äc theo s¬ ®å trªn b¶ng
- Gièng nhau: KÕt thóc b»ng m.
- Kh¸c nhau : ªm b¾t ®Çu b»ng ª.
- HS ®äc §T- CN
- §äc thÇm tõ øng dông. 
- §¸nh vÇn, ®äc §T- CN.
- HS theo dâi
- §äc §T- c¸ nh©n
- HS viÕt b¶ng con
- HS nèi tiÕp nªu tiÕng, tõ cã chøa vÇn võa häc.
- §äc §T - CN bµi trªn b¶ng
- HS ®äc thÇm
- HS chØ b¶ng, ®äc tiÕng cã vÇn míi .
- HS ®äc tr¬n c¶ c©u øng dông
- §äc §T- CN
- HS ®äc thÇm, ®äc c¸ nh©n
- HS theo dâi.
- HS viÕt bµi trong vë tËp viÕt.
- Anh chÞ em trong nhµ.
- Quan s¸t tranh, nãi trong nhãm ®«i. 
- Mét sè em nãi tr­íc líp .
- Anh chÞ em trong nhµ cßn gäi lµ anh em ruét.
- Anh em trong nhµ ph¶i th­¬ng yªu nhau.
4 . Cñng cè dÆn dß 3/
 - Yªu cÇu HS ®äc l¹i toµn bµi.
 - DÆn HS vÒ nhµ t×m tiÕng, tõ cã vÇn võa häc trong s¸ch, b¸o.
 - §äc bµi vµ lµm BT trong vë bµi tËp.
-----------------------------------------------------
 Toán .
 Bài : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10
I. MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : 
 -Thành lập và ghi nhớ bảng Trừ trong phạm vi 10 ; Thuộc bảng trừ v biết làm tính trừ trong phạm vi 10. Viết phép tính thích hợp với hình vẽ.
 - Học sinh có kỹ năng thực hiện tính v tính nhẩm nhanh, đúng.
 - Gio dục hs cẩn thận trong học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 + Bộ thực hành toán 1 – Hình các chấm tròn như SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1 .Kiểm tra bài cũ :
+ Gọi HS đọc lại bảng cộng trong p.vi 10
+ Sửa bài tập 2 /63 vở BTT –gọi 4 hs lên bảng
 5 + 0 = 10 0 - 2 = 6 6 - 0 = 4 
 8 - 0 = 1 0 + 0 = 10 9 - 0 = 8 
 +Nhận xét, sửa sai cho học sinh .
 2 . Bi mới :
a) Giới thiệu bi:
b) Hoạt động chính:
Hoạt động 1 : Giới thiệu phép trừ trong phạm vi 10.
-Quan sát tranh nêu bài toán 
- 10 hình tròn trừ 1 hình tròn bằng mấy hình tròn ?
-Giáo viên ghi : 10 – 1 = 9 . 
Gọi học sinh đọc lại 
-Giáo viên hỏi : 10- 1 = 9 Vậy 10 – 9 = ? 
-Giáo viên ghi bảng , gọi hs đọc.
*Lần lượt giới thiệu các phép tính còn lại tiến hành tương tự như trên 
-Sau khi thành lập xong bảng trừ gọi học sinh đọc lại các công thức 
Hoạt động 2 : Học thuộc công thức.
-Cho học sinh học thuộc theo phương pháp xoá dần 
-Gọi học sinh đọc thuộc cá nhân 
-Hỏi miệng : 
 10 –12 = ? ; 10 – 9 = ? ; 10 - 3 = ? .
 10 - ? = 7 ; 10 - ? = 5 ; 
Hoạt động 3 : Thực hành 
-Cho học sinh mở SGK, hd làm bài tập .
Bài 1 : Tính rồi viết kết quả theo cột dọc.
-Phần a) : Giáo viên hướng dẫn viết phép tính theo cột dọc : 
-Viết 1 thẳng cột với số 0 ( trong số 10 )
-Viết kết quả ( 9 ) thẳng cột với 0 và 1 
-Phần b) : Giúp học sinh nhận xét từng cột tính để thấy rõ quan hệ giữa phép cộng và phép trừ ( cột 1 v 2 )
Bài 3 : Gọi 3 em lên bảng 
-Giáo viên nhận xét, sửa bài trên bảng 
Bài 4 : Quan sát tranh nêu bài toán rồi ghi phép tính thích hợp 
-Cho học sinh nêu được các bài toán khác nhau nhưng phép tính phải phù hợp với từng bài toán 
3.

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an lop 1 tuan 15 CKTKN(2).doc