Giáo án tổng hợp môn học lớp 1 - Tuần dạy 27 năm 2012

TOÁN

 Bài: LUYỆN TẬP

 - Giúp HS củng cố về đọc, viết, so sánh các số có hai chữ số, tìm số liền sau của một số có hai chữ số

 - Bước đầu biết phân tích số có hai chữ số thành một tổng của số chục và số đơn vị.

 - Vn dơng lµm c¸c bµi tp : 1,,2,3(a,b) , 4 ( SGK )

 - Giáo dục ý thức tự học tập ,tích cực tham gia vào các hoạt đông học tập.

- SGK, bảng phụ,phiếu bài tập.

 

doc 29 trang Người đăng minhtuan77 Ngày đăng 08/01/2020 Lượt xem 104Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án tổng hợp môn học lớp 1 - Tuần dạy 27 năm 2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
viết sẵn bài 
- Cho HS tìm tiếng khó viết trong bài
H§2 : H­íng dÉn viÐt chÝnh t¶ .
- Cho HS phân tích tiếng khó và viết bảng con
- GV quan s¸t .HD HS chØnh sưa ch÷ viÕt 
H§3 : ViÕt bµi vµo vë .
- GV cho HS chép bài vào vở chính tả
- Khi viết ta cần ngồi như thế nào?
- GV hướng dẫn HS cách viết bài: 
GV uốn nắn cách ngồi, cách cầm bút, cách trình bày bài viết
- GV đọc lại bài cho HS soát lỗi
H§4 : ChÊm – ch÷a bµi .
- GV thu vở chấm, nhận xét
H§5 : LuyƯn tËp 
Cho 1 HS nêu yêu cầu bài tập 2
- GV giới thiệu tranh và hỏi
- Bức tranh vẽ cảnh gì?
- HS làm bài tập. HS chỉ viết các tiếng cần điền
- Bài 3:1 HS nêu yêu cầu bài 3
- Cách làm như bài 2
* Lắng nghe.
- 3 -> 5 HS đọc bài thơ
- Tiếng khó viết là: ngoại, rộng rãi, loà xoà, hiên, thoang thoảng, khắp vườn
- HS phân tích và viết bảng
- HS viết bài vào vở ,chú ý đầu câu,tên riêng phải viết hoa
- Khi viết ta cần ngồi ngay ngắn.
- HS đổi vở dùng bút chì ,sửa bài
- 2/3 số HS của lớp
* Điền ăm hay ăp
- HS quan sát tranh
-Bạn gái sằp xếp sách vở.
- HS làm miệng
- HS làm vào vở
- Điền c hay k
HS điền c hay k vào bài tập
Hát đồng ca Chơi kéo co
3- Cđng cè – dỈn dß .
- Khen một số em viết đẹp, ít lỗi, có tiến bộ
- Dặn HS nhớ các quy tắc chính tả 
Về nhà tập viết thêm
-Lắng nghe.
- HS lắng nghe cô dặn dò
LuyƯn viÕt .
 TËp viÕt ch÷ hoa : E , £ , G
I - Yªu cÇu cÇn ®¹t .
- häc sinh biÕt viÕt ch÷ hoa : E , £ , G 
- ViÕt ®ĩng qui tr×nh , ®ĩng kiĨu ch÷ , ®Ịu nÐt , gi·n ®ĩng kho¶ng c¸ch 
- cã ý thøc rÌn ch÷ viÕt , gÜ­ vë s¹ch ch÷ ®Đp 
II- §å dïng d¹y – häc .
 GV - ch÷ viÕt mÉu 
III- Ho¹t ®éng d¹y – häc 
Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của häc sinh
H§1 : Giíi thiƯu bµi 
- TiÕt häc h«m nay sÏ giĩp cho c¸c em biÕt viÕt ch÷ hoa E , £ . G
H§2 : H­íng. quan s¸t ch÷ mÉu vµ nhËn xÐt .
- cho hs quan s¸t ch÷ mÉu 
H : C¸c ch÷ nµy ®­ỵc viÕt cao ( réng )mÊy li ? 
H : C¸c ch÷ nµy cã nÐt nµo gièng nhau ? Cã nÐt nµo kh¸c nhau ?
H§2 : H­íng dÉn viÕt ch÷ hoa .
- GV h­íng dÉn qui tr×nh viÕt 
Võa h­íng dÉn võa viÕt lªn b¶ng : c¸c ch÷ hoa
- cho hs tËp viÕt vµo b¶ng con 
- nhËn xÐt , hd hs chØnh sưa ch÷ viÕt .
H§4 : LuyƯn viÕt 
- cho hs sư dơng vë «li , mçi ch÷ viÕt 4 dßng .
- h­íng dÉn hs quan s¸t mÉu , viÕt ®ĩng mÉu , gi·n ®ĩng kho¶ng c¸ch 
- cho hs viÕt bµi vµo vë 
- gv quan s¸t , hd thªm cho hs yÕu .
H§5 : chÊm ch÷a bµi .
Gv thu bµi chÊm , nhËn xÐt bµi cđa hs .
- ch÷a mét sè lçi hs th­êng viÕt sai giĩp hs rĩt kinh nghiƯm sau bµi häc 
3- Cđng cè – dỈn dß .
- nhËn xÐt tiÕt häc , tuyªn d­¬ng mét ssã hs viÕt ®ĩng , ®Đp , nh¾c nhë hs viÕt cßn ch­a tèt cÇn cè g¾ng 
- dỈn hs luyƯn viÕt ë nhµ vµo vë luyƯn ch÷ hoa .
chĩ ý l¾ng nghe 
hs ®äc c¸c ch÷ c¸i , vÇn vµ tõ øng dơng 
 - chiỊu cao c¸c ch÷ 5 li .
 - ch÷ , E , £ gièng nhau c¸c nÐt 1
 kh¸c nhau £ cã thªm dÊu nãn 
quan s¸t qui tr×nh viÕt .
tËp viÕt vµo b¶ng con 
tËp viÕt , chØnh sưa lçi ch÷ viÕt .
luyƯn viÕt vµo vë 
tù kh¶o lçi bµi viÕt .
nép bµi chÊm .
chĩ ý l¾ng nghe 
- nhËn bµi vỊ nhµ .
Đạo Đức Bài 12: CÁM ƠN VÀ XIN LỖI (tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
 1. HS hiểu:
_Khi nào cần nói lời cảm ơn, khi nào cần nói lời xin lỗi
_Vì sao cần nói lời cảm ơn, xin lỗi
_Trẻ em có quyền được tôn trọng, được đối xử bình đẳng
 2. HS biết nói lời cảm ơn, xin lỗi trong các tình huống giao tiếp hằng ngày.
 3. HS có thái độ: 
_Tôn trọng, chân thành khi giao tiếp
_Quý trọng những người biết nói lời cảm ơn, xin lỗi
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:
_Vở bài tập đạo đức
_Đồ dùng để hóa trang, khi chơi sắm vai
_Các nhị và cánh hoa cắt bằng giấy màu để chơi trò chơi “ Ghép hoa”
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: HS thảo luận nhóm bài tập 3.
_GV nêu yêu cầu bài tập.
GV kết luận:
+Tình huống 1: Cách ứng xử (c) là phù hợp.
+Tình huống 2: Cách ứng xử (b) là phù hợp.
* Hoạt động 2: Chơi “Ghép hoa” (bài tập 5).
_GV chia nhóm, phát cho mỗi nhóm hai nhị hoa (một nhị ghi từ “ Cảm ơn” và một nhị ghi từ “ Xin lỗi”) và các cánh hoa (trên đó có ghi những tình huống khác nhau).
_GV nêu yêu cầu ghép hoa.
_GV nhận xét và chốt lại các tình huống cần nói cảm ơn, xin lỗi.
* Hoạt động 3: HS làm bài tập 6.
_GV giải thích yêu cầu bài tập.
_GV yêu cầu một số HS đọc các từ đã chọn.
Kết luận chung:
_Cần nói cảm ơn khi được người khác quan tâm, giúp đỡ việc gì, dù nhỏ.
_Cần nói xin lỗi khi làm phiền người khác.
_Biết cảm ơn, xin lỗi là thể hiện tự trọng mình và tôn trọng người khác.
*Nhận xét-dặn dò:
_Nhận xét tiết học
_Dặn dò: Chuẩn bị bài 13: “Chào hỏi và tạm biệt”
_HS thảo luận nhóm.
_Đại diện nhóm báo cáo.
_Cả lớp nhận xét, bổ sung.
_HS làm việc theo nhóm: Lựa chọn những cánh hoa có ghi tình huống cần nói cảm ơn và ghép với nhị hoa có ghi từ “ Cảm ơn” để làm thành “ Bông hoa cảm ơn”. Đồng thời cũng tương tự như vậy làm thành 
“Bông hoa xin lỗi”.
_Các nhóm HS trình bày sản phẩm của mình.
_Cả lớp nhận xét.
_HS làm bài tập.
_Cả lớp đồng thanh hai câu đã đóng khung trong vở bài tập.
“Nói cảm ơn khi được người khác quan tâm, giúp đỡ.
 Nói xin lỗi khi làm phiền người khác”.
 Thø t­ ngµy 7 th¸ng 3 n¨m 2012.
TOÁN
Bài: LUYỆN TẬP
I-Yªu cÇu cÇn ®¹t 
 - Giúp HS củng cố về viết số có hai chữ số, tìm số liền trước, số liền sau của một số có hai chữ số. So sánh các số, thứ tự của các số
- VËn dơng lµm bµi tËp : Bµi 1, 2, 3 ( SGK ) , Bµi 4 : Dµnh cho hs kh¸ , giái .
II- §å dïng d¹y – häc 
 - SGK, bảng phụ
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc 
Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của häc sinh 
1- KiĨm tra bµi cị .
- Cho HS đọc các số từ 1 đến 100
- Cho trả lời câu hỏi.
-Các số có 1 chũ số là những số nào?
- Các số tròn chục là những số nào?
- Các số có hai chữ số là những số nào?
- GV nhận xét
- Đọc nối tiếp.
- HS dưới lớp lắng nghe và nhận xét
-Các số có 1 chũ số là những số :
1,2,3,4,5,6,7,8,9
- Các số tròn chục là những số :
20,30,40,50,60,70,80,90,
- Các số có hai chữ số là những số :1199
-Lắng nghe.
2- D¹y bµi cị .
H§1 : GV giới thiệu bài: “ Luyện tập ”
H§2 : LuyƯn tËp 
 Bµi 1 :Cho HS nêu yêu cầu bài 1
- Đọc số cho HS làm bài 
- Chữa bài học sinh làm trên bảng
Bµi 2 : HS nêu yêu cầu bài 2
- Cho HS làm bài và sửa bài
H :-Muốn tìm số liền trước hoặc sau của một số ta làm thế nào?
Bµi 3 : Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài 3
- HD HS làm bài và sửa bài
Lưu ý các số được viết ngăn cách nhau bởi dấu phẩy
- HD sửa bài 
Bµi 4 : Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài 4
- Treo bảng ,hướng dẫn nối hình vuông 
- Gỵi ý hs quan s¸t kÜ c¸c ®iĨm sau ®ã nèi c¸c ®iĨm ®Ĩ cã h×nh vu«ng 
- Gäi hs ch÷a bµi 
* Lắng nghe.
* Viết số
- HS làm bài cá nhân trên bảng con.2 HS làm trên bảng
- Theo dõi sửa bài.
* Làm theo mẫu.
- HS làm bài theo nhóm 2 hỏi đáp với nhau.Đại diện từng nhóm nêu trước lớp
- Lấy số đó trừ đi một đơn vị hoặc cộng thêm một đơn vị.
* Viết các số
* HS nhẩm kết kết quả ,sau đó hai dãy lên thi viết tiếp sức trên bảng
- Các dãy nhận xét chéo dãy
* Nối điểm tạo thành hình
- Mỗi HS nối 1 cạnh trên bảng .Hình vuông có 4 cạnh bằng nhau phải nối 4 cạnh với 4 điểm 
3 – Cđng cè – dỈn dß 
Cho HS tìm nhanh số liền trước, số liền sau của 1 số
- Chia lớp làm hai đội thi đua với nhau
- HD HS học bài, làm bài ở nhà
Chuẩn bị bài sau
* HS chơi trò chơi,một em đố một em nêu
- Thi đua 2 đội xem đội nào thắng.
- Lắng nghe.
Buổi chiều
TËp ®äc 
 Bài : Ai dËy sím 
I -Yªu cÇu cÇn ®¹t 
- HS tr¬n được cả bài “ Ai dậy sớm”. 
- Luyện đọc đúng các từ: dậy sớm, lên đồi, đất trời, chờ đón.
- HiỴu néi dung bµi : Ai dËy sím , thÊy hÕt ®­ỵc c¶nh ®Đp cđa ®Êt trêi 
- Tr¶ lêi ®­ỵc c©u hái t×m hiĨu bµi trong SGK
- Häc thuéc lßng ®­ỵc Ýt nhÊt 1 khỉ th¬ 
* §èi víi hs kh¸ , giái häc thuéc lßng c¶ bµi th¬ 
II- §å dïng d¹y – häc 
 - Tranh minh hoạ bài tập đọc và phần luyện nói trong sgk
 - bộ chữ, bảng phụ, một số loại hoa
III. c¸c ho¹t ®éng d¹y – häc 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của häc sinh 
1- KiĨm tra bµi cị .
 Gọi 2 HS đọc bài Hoa ngọc lan và trả lời câu hỏi:
-Nụ hoa lan được tả như thế nào?
-Hương hoa lan thơm như thế nào?
- HS lên bảng viết các từ: hoa lan, lá dày, lấp ló, xanh thẫm
GV nhận xét cho điểm HS
2- d¹y bµi míi .
H§1 : - Giới thiệu tranh bài tập đọc và hỏi:
H : Bức tranh vẽ cảnh gì?
- GV: Hôm nay ta học bài : “Ai dậy sớm”
H§2 : H­íng dÉn ®äc 
- GV đọc mẫu lần 1
- Chú ý: giọng đọc vui tươi, nhẹ nhàng, ngắt nghỉ đúng nhịp thơ
a- LuyƯn ®äc tiÕng , tõ khã ®äc 
GV ghi các từ : dậy sớm, ra vườn, lên đồi, đất trời, chờ đón, lên bảng và cho HS đọc 
Cho HS phân tích tiếng khó
- GV giải nghĩa từ :vừng đông, đất trời
b- luyƯn ®äc c©u .
 Mỗi một câu 2 HS đọc
- Mỗi bàn đọc 1 câu, đọc nối tiếp
c- LuyƯn ®äc khỉ th¬ , bµi th¬ 
 Cho HS đọc khổ 1: 4 câu đầu
 đọc khổ 2.: 4 câu giữa
 đọc khổ 3: 4 câu cuối
-Cho đọc cả bài. Cả lớp đọc đồng thanh
-Hướng dẫn thi đọc.
HS đọc, HS chấm điểm
GV nhận xét cho điểm
H§3 : ¤n c¸c vÇn ­¬n , ­¬ng 
- Tìm tiếng trong bài có vần ươn, ương 
- HS đọc và phân tích tiếng vừa tìm 
- Tìm tiếng ngoài bài có vần ươn, ương?
-Cho HS tìm và nói câu chứa tiếng có vần ăm, ăp theo nhóm
- Cho HS đọc câu mẫu trong
* HS đọc bài , lớp theo dõi kiểm tra, nhận xét bạn
- Nụ hoa xinh xinh ,trắng ngần
-Hương hoa lan thơm ngan ngát
- HS dưới lớp viết bảng con
Lắng nghe.
- Quan sát tranh trả lời câu hỏi.
- Bạn nhỏ ra vườn vào buổi sáng
-Lắng nghe
-Lắng nghe
-3 đến 5 HS đọc bài
- 2-4 em
- Lắng nghe
- Luyện đọc từng câu
- Thi đọc theo bàn
Cả lớp đồng thanh
* Cho 2 HS đọc khổ 1: 4 câu đầu
2 HS đọc khổ 2.: 4 câu giữa
2 HS đọc khổ 3: 4 câu cuối
- 2HS
-Mỗi tổ cử 1 HS đọc, 1 HS chấm điểm
- Lắng nghe.
- HS tìm tiếng : vườn, hương
- Đọc cá nhân
- Tìm viết bảng con.
- HS thi đua giữa các nhóm nói với nhau
-5-7 em
- Lắng nghe.
 TiÕt 2 : LuyƯn ®äc 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của häc sinh 
H§1 : LuyƯn ®äc vµ t×m hiĨu bµi .
* GV đọc mẫu lần 2
-Cho HS đọc khổ1 và trả lời câu hỏi:
- Khi dậy sớm, điều gì chờ đón em?
-Cho HS đọc khổ 2 và trả lời câu hỏi:
- Ai dậy sớm mà chạy ra đồng thì điều gì chờ đón?
-HS đọc khổ 3 và trả lời câu hỏi:
- Cả đất trời chờ đón em ở đâu khi dậy sớm?
*Lắng nghe.
- HS trả lời câu hỏi
- Hoa ngát hương chờ đón em ở ngoài vườn
-2-3 em
-Có mùa đông đang chờ đón
-Cả lớp đọc thầm
- Ơû trên đồi
H§2 : LuyƯn ®äc 
- Mỗi nhóm cử 1 bạn lên thi đọc
-Cho HS đọc cả bài
- GV nhận xét, cho điểm
- HS thi đọc giữa các nhóm, các tổ với nhau
3 HS đọc cả bài
- Lắng nghe
H§3 : Häc thuéc lßng bµi th¬ 
* GV cho HS đọc nhẩm bài thơ. GV xoá dần các tiếng, chỉ giữ lại tiếng đầu câu và gọi HS đọc bài
 -Cho học thuộc lòng bài thơ
-GV nhận xét cho điểm
H§4 : LuyƯn nãi .
* Cho HS chia nhóm và tập nói trong nhóm theo mẫu. Khuyến khích HS nói thêm những câu khác mẫu, VD nói về tác dụng của các công việc mà bạn làm vào buổi sáng
* Đọc nối tiếp
-Xung phong lên bảng đọc thuộc.
- Lắng nghe
* HS tập nói trong nhóm
* HS khác theo dõi bổ xung.
- Gọi Đại diện các nhóm trình bày trước lớp
- GV nhận xét
- Lắng nghe.
3 Cđng cè – dỈn dß 
H :Hôm nay học bài gì?
-Gọi 1 HS đọc lại toàn bài và trả lời câu hỏi:
Dặn HS về đọc lại bài ở nhà
Chuẩn bị bài “ Câu đố”
Nhận xét tiết học
* Ai dạy sớm
-HS khác lắng nghe
-Lắng nghe.
LuyƯn to¸n
Thùc hµnh tiÕt: LuyƯn tËp.
I Mơc tiªu:
Giĩp H cđng cè kü n¨ng ®äc viÕt, so s¸nh c¸c sè tõ 1 ®Õn 100.
H lµm ®ĩng trong vë bµi tËp to¸n bµi : LuyƯn tËp.
II C¸c H§ trªn líp
H§ 1: H lµm bµi tËp trong vë bµi tËp to¸n
Bµi 1:
ViÕt c¸c sè tõ 51 ®Õn 65
ViÕt c¸c sè tõ 85 ®Õn 100
Bµi 2:ViÕt ( theo mÉu)
Sè liỊn tr­íc
Sè ®· biÕt
Sè liỊn sau
52
53
65
87
99
54
Bµi 3: ViÕt ( theo mÉu)
27= 20 +7 55 = + 50 =+
61 =+ 84 =+ 96 =+
H§2 ( ®èi víi H kh¸ giái )
Trong c¸c sè: 32, 76, 18, 47, 26, 83, 16, 73.
a, Sè nµo lµ sè bÐ nhÊt?
b, Sè nµo lµ sè lín nhÊt?
c, H·y xÕp c¸c sè trªn theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín
- Cho H tù lµm bµi vµo vë
- GV chÊm 1 sè bµi.
- GVnhËn xÐt sưa sai.
Thủ công
Bài : CẮT DÁN HÌNH CHỮ VUÔNG ( Tiết 2 )
I -yªu cÇu cÇn ®¹t 
- HS kẻ được hình vuông. Cắt dán được hình vuông theo hai cách
- Rèn kĩ năng cắt dán cho HS.
- Giáo dục học sinh biết trưng bày sản phẩm và giữ vệ sinh nơi chỗ ngồi.
II- §å dïng d¹y – häc 
- GV : hình vuông mẫu 
- HS : Giấy màu, hồ dán, kéo, thước
III- Ho¹t ®éng d¹y – häc 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của häc sinh 
*1-Kiểm tra dụng cụ học tập của HS
- Cho HS nhắc lại quy trình vẽ và cắt hình vuông.
-Nhận xét sự chuẩn bị của học sinh. 
* HS lấy dụng cụ ra để lên bàn các tổ ttrưởng kiểm tra, báo cáo lại với giáo viên.
- 2-3 em nhắc lại.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
2- D¹y bµi míi .
H§1 :GV giới thiệu bài : “ Cắt dán hình vuông” tiết 2
* Treo từng quy trình lên bảng yêu cầu học sinh nhắc lại các bước cắt dán hình vuông.
- Sau mỗi lần học sinh nhắc giáo viên nhắc lại cho cả lớp rõ hợn.
H§2 : Thùc hµnh 
 Cho HS thực hành kẻ và cắt dán hình chữ nhật
- Chú ý cắt thẳng theo đúng đường kẻ, không cắt lệch
- GV hướng dẫn giúp đỡ HS yếu
* Yêu cầu tửng nhóm trình bày sản phẩm lên bảng.
H§3 : §¸nh gi¸ s¶n phÈm 
* Bình chọn bài làm đẹp
-Nhận xét tiết học
 Lắng nghe.
3-4 em nhắc lại quy trình cắt gián.
HS quan sát và nhận xét bạn
Cách 1: Lấy một điểm A trên mặt giấy kẻ ô, từ A kẻ xuống dưới 7 ô theo đường kẻ, ta được điểm D. Từ A kẻ đếm sang phải 7 ô, ta được điểm B. Từ D ta cũng đếm sang phải 7 ô ta được điểm C. Nối các cạnh lại với nhau ta được hình vuông
Cầm kéo cắt theo cạnh AB, sau đó đến cạnh BC, tiếp là cạnh CD rồi đến cạnh DA
Cắt rời hình ra khỏi giấy màu
Bôi hồ mỏng, dán cân đối, phẳng
- HS thực hành cắt hình mỗi em hoàn thành ít nhất một hình 
-HS thực hành dán hình theo nhóm thành bảng sản phẩm của nhómlên bảng ,nhóm trưởng trình bày ý tưởng của nhóm mình.
Chọn ra bài đẹp của từng nhóm và bài đẹp nhất của nhóm.
- HS lắng nghe
Thø năm ngµy 8 th¸ng 3 n¨m 2012
CHÍNH TẢ
 Bài : CÂU ĐỐ
I- Yªu cÇu cÇn ®¹t 
- HS chép đúng, đẹp bài câu đố về con ong
- Điền đúng chữ ch hay tr, chữ v, d hoặc gi vào chỗ thích hợp 
-Viết đúng cự li, tốc độ, các chữ đều và đẹp
II- §å dïng d¹y –häc 
- GV: bảng phụ chép sẵn bài câu đố và bài tập
- HS: vở, bộ chữ HVTH
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1- kiĨm tra bµi cị . 
Cho HS lên bảng viết các từ mà tiết trước các em viết sai
- Chấm vở của một số em phải viết lại bài của tiết trước
- Nhận xét cho điểm
* HS lên bảng viết , dưới lớp theo dõi nhận xét bạn
-Những học sinh viết sai
- Lắng nghe.
2- D¹y bµi míi .
 H§1 :Giới thiệu bài viết : “Câu đố”
H§2 : H­íng ®Én viÕt 
- GV treo bảng phụ đã viết sẵn câu đố
-Cho HS giải câu đố
a- HD viÕt tõ khã .
- Cho HS tìm tiếng khó , viết bảng con
- GV kiểm tra lỗi
b- GV cho HS chép bài vào vở 
- Khi viết ta cần ngồi như thế nào?
- GV hướng dẫn HS cách viết bài: 
- GV đọc lại bài cho HS soát lỗi
- GV thu vở chấm, nhận xét
H§3: LuyƯn tËp 
Bµi 2 : Cho 1 HS nêu yêu cầu bài tập 2
- GV giới thiệu tranh và hỏi
- Bức tranh vẽ cảnh gì?
- Bài 2b:Hướng dẫn tương tự.
Bµi 3 :- HS nêu yêu cầu bài 3
- Cách làm như bài 2
Đáp án: vỏ trứng, giỏ cá, cặp da
* Lắng nghe.
* 3 -> 5 HS đọc bài thơ
* HS đọc thầm bài và nêu các chữ khó viết
HS nêu từ khó và phân tích và viết bảng
- Sửa lại trên bảng
 * HS viết bài vào vở
- Khi viết ta cần ngồi ngauy ngắn.
- Viết đúng chính tả.
- HS đổi vở sửa bài
 * 2/3 HS của lớp.
 * Điền tr hay ch
- Quan sát.
- Các bạn nhỏ thi chạy và tranh bóng
- HS làm vào vở
- Điền v, d, hay gi
3- Cđng cè – dỈn dß .
 Khen một số em viết đẹp, ít lỗi, có tiến bộ
- Dặn HS nhớ các quy tắc chính tả 
Về nhà tập viết thêm
Ai viết sai nhiều lỗi về nhà viết lại
* Nghe sửa lỗi.
- HS lắng nghe cô dặn dò
Kể chuyện
 Bài :TRÍ KHÔN
I- Yªu cÇu cÇn ®¹t 
- HS nghe GV kể nhớ được nội dung câu chuyện, dựa vào tranh minh hoạ và câu hỏi của GV kể lại được từng đoạn và cả câu chuyện
- Phân biệt và thể hiện được lời của Hổ, Trâu, Người và lời của người dẫn chuyện
- Thấy được sự ngốc nghếch , khờ khạo của Hổ, hiểu được trí khôn là sự thông minh. Nhờ nó mà con người làm chủ được muôn loài
II. §å dïng d¹y – häc 
- Tranh minh hoạ câu chuyện “ Trí khôn”
- Mặt nạ trâu, Hổ, khăn quấn đóng vai bác nông dân
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của HS
1- KiĨm tra bµi cị 
- Hãy kể lại một đoạn em thích trong câu chuyện “ Cô bé trùm khăn đỏ” và cho biết tại sao em lại thích đoạn đó
-Nêu ý nghĩa câu chuyện
- GV nhận xét cho điểm
- HS lắng nghe bạn kể và nhận xét bạn
- Đi đến nơi về đến trốn,nghe lời người lớn .
- Lắng nghe.
2- D¹y bµi míi .
H§1 : Giíi thiƯu bµi 
 H§2 : GV kể chuyện lần 1: kể toàn bộ câu chuyện
-Chú ý : khi kể phải chuyển giọng linh hoạt từ lời người kể sang lời Hổ, lời Trâu, lời bác nông dân
H§3 :-GV kể lần 2 kết hợp chỉ tranh.
-Cho HS tập kể từng đoạn theo tranh
Tranh 1: 
- Tranh vẽ cảnh gì?
- Hổ nhìn thấy gì?
- Thấy cảnh ấy, Hổ đã làm gì?
- Cho HS kể lại nội dung bức tranh 1
Tranh 2: 
- Hổ và Trâu đang làm gì?
- Hổ và Trâu nói gì với nhau?
- Cho HS kể lại nội dung tranh 2
Tranh 3: 
- Muốn biết trí khôn Hổ đã làm gì? 
- Cuộc nói chuyện giữa Hổ và bác nông dân còn tiếp diễn như thế nào?
- Cho HS kể lại nội dung tranh 3
Tranh 4: 
- Bức tranh vẽ cảnh gì?
- Câu chuyện kết thúc thế nào?
- Cho HS kể lại nội dung tranh 4
- Cho HS kể lại toàn bộ câu chuyện
- Cho HS phân vai hoá trang để kể
- HD nhận xét các nhóm kể
- Câu chuyện này cho các em biết điều gì?
- GV chốt lại ý nghĩa câu chuyện
- Chính trí khôn giúp con người làm chủ được cuộc sống và làm chủ muôn loài
* HS lắng nghe
* HS lắng nghe cô kể và theo dõi tranh.
- Lắng nghe để nhớ chi tiết câu chuyện
-HS kể chuyện theo tranh
HS kể theo nhóm
-Bác nông dân đang cày trên cánh đồng
- Hổ nhìn thấy con trâu
- Hổ ngồi quan sát người và trâu làm việc
- 2HS kể lại nội dung bức tranh 1
- Hổ và trâu nói truyện với nhau.
- Sao nhà ngươi to lớn như thế mà để người bắt làm.
 Trâu nói :Người tuy nhò bé nhưng ngưởi có trí khôn.
- 2 HS kể lại nội dung tranh 2
- Muốn biết trí khôn Hổ đã hỏi để xem trí khôn của người.
- Bác nông dân nói trí khôn để ở nhà.
-Hổ nói bác về lấy cho nó xem
- 2-3 em lên bảng kể.
- Bức tranh vẽ cảnh Hổ bị trói vào gốc cây ,và lửa bùng cháy.
- Câu chuyện kết thúc Hổ sợ quá bỏ chạy vào rừng.
- 2-3 HS lên lớp kể.
- Đại diện từng nhóm lên bảng kể.
-Đại diện nhóm phân vai để kể chuyện
- Nhận xét chéo nhóm.
- Có trí khôn làm được mọi việc
- Lắng nghe.
3- Cđng cè – dỈn dß .
 Em thích nhất nhân vật nào trong câu chuyện?
- GV nhận xét tiết học
- Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện cho gia đình nghe
- Ví dụ: Thích con người ,con trâu
- HS lắng nghe
LuyƯn TiÕng ViƯt
Thùc hµnh: luyƯn tËp ®äc bµi ai dËy sím 
I Mơc tiªu:
- H ®äc tr¬n toµn bµi:Ai dËy sím.
- HiĨu néi dung bµi.
II Ph­¬ng ph¸p
§µm tho¹i, thùc hµnh giao tiÕp
III C«ng viƯc chuÈn bÞ
SGKTV1/2; VBTTV1/2
VI C¸c H§ d¹y – häc chđ yÕu:
1. Bµi cị: 3 H nèi tiÕp nhau ®äc bµi Ai dËy sím
- GV nhËn xÐt cho ®iĨm
2. Bµi míi:
GV
HS
H§1: LuyƯn ®äc
§äc mÉu
§äc thÇm
Cho H ph¸t ©m l¹i nh÷ng tiÕng, tõ giê häc tr­íc H hay ®äc sai
§äc CN- TT
Cho H ®äc c¶ bµi CN- TT
§äc c¶ bµi CN- TT
NhËn xÐt cho ®iĨm
H§2: T×m hiĨu ND bµi häc
Khi dËy sím ®iỊu g× chê ®ãn em ë ngoµi v­ên?
Hoa ng¸t h­¬ng ®ang chê ®ãn.
+ Trªn c¸nh ®ång?
+ Trªn ®åi?
Võng ®«ng ®ang chê ®ãn
C¶ ®Êt trêi ®ang chê ®ãn.
H§3: KĨ nh÷ng viƯc ®· lµm buỉi s¸ng
NhiỊu H hái vµ tr¶ lêi tr­íc líp.
NhËn xÐt khuyÕn khÝch H m¹nh d¹n ®øng tr­íc líp kĨ
3. Cđng cè – dỈn dß:
- NhËn xÐt giê häc.
- VỊ nhµ «n l¹i bµi.
 ThĨ dơc 
	BÀI THỂ DỤC – TRÒ CHƠI 
I- Yªu cÇu cÇn ®¹t 
Ôn bài thể dục phát triển chung .Yêu cầu hoàn thiện bài
Ôn trò chơi “Tâng cầu”. Yêu cầu tham gia chơi một cách chủ động
II- §Þa ®iĨm vµ ph­¬ng tiƯn 
Dọn vệ sinh trường, nơi tập
Chuẩn bị cầu 
III- Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp .
Nội dung
Định lượng 
 Phương pháp tổ chức 
1- PhÇn më ®Çu 
GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu
-Chạy 

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 28ca ngayl1.doc