Giáo án Tổng hợp Lớp 3 - Tuần 23 - Năm học 2016-2017 - Lương Thị Thu Hiền

Tiết 1 Toỏn

 LUYỆN TẬP

I - MỤC TIÊU: Giúp H:

- Rèn luyện kĩ năng nhân có nhớ hai lần.

- Củng cố kĩ năng giải toán có hai phép tính, tìm số bị chia.

II - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 1 . Kiểm tra bài cũ(3-5).

- Đặt tính rồi tính: 1519 x 4.

 1705 x 5. - H làm bảng con.

- 1H nêu cách làm.

2. Luyện tập (32-34).

Bài 1 (8-10).Bảng con

- KT: Củng cố kỹ năng nhân có nhớ 2 lần không liền nhau - H đọc thầm và nêu yêu cầu

 - H làm bảng, nêu cách làm

- G chốt: Cách thực hiện phép nhân có nhớ hai lần

Bài 2 (10-12). Vở

 - H đọc thầm và nêu yêu cầu

 - H làm bài vào vở, đổi vở kiểm tra

- G chấm, chữa bài qua bảng phụ

=> Chốt: Giải bài toán có lời văn.

Bài 3 (5-7). Vở

 - H đọc thầm và nêu yêu cầu

 -H làm bài vào vở và đổi vở kiểm tra

- G chấm - 1H nêu cách làm

=> Chốt: Cách tìm số bị chia chưa biết

Bài 4 (3-5). SGK

 - H đọc thầm và nêu yêu cầu

 - H làm bài vào vở, đổi vở kiểm tra

- G chấm, chốt lời giải đúng

Hoạt động 3 (1-2). Củng cố

- Hệ thống lại kiến thức.

* Rút kinh nghiệm sau giờ dạy:

 

doc 26 trang Người đăng hoanguyen99 Ngày đăng 04/06/2021 Lượt xem 39Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp Lớp 3 - Tuần 23 - Năm học 2016-2017 - Lương Thị Thu Hiền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
...................................
TiÕt 2	TËp ®äc	 
 Ch­¬ng tr×nh xiÕc ®Æc s¾c	
I. Môc TIÊU
1. §äc thµnh tiÕng
- §äc ®óngcác số : tû lÖ phÇn tr¨m, sè ®iÖn tho¹i vµ c¸c tõ ®Æc s¾c, dÝ dám, biÕn ho¸, nhµo lén, khÐo lÐo, tu bæ, löa tuæi, ...
- Ng¾t, nghØ h¬i ®óng sau c¸c dÊu c©u vµ gi÷a c¸c côm tõ, gi÷a c¸c néi dung th«ng tin.
- §äc tr«i ch¶y toµn bµi vµ b­íc ®Çu biÕt c¸ch ®äc qu¶ng c¸o víi giäng ®äc phï hîp.
2. §äc hiÓu: -Hiểu nghĩa các từ :tiÕt môc, tu bæ, më mµn, h©n h¹nh....
- ND: Bước đầu có những hiểu biết về néi dung, h×nh thøc, c¸ch tr×nh bµy vµ môc ®Ých cña mét qu¶ng c¸o.
II. §å dïng d¹y häc.
Tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.	
1.KiÓm tra bµi cò: (2-3') 
-Nhận xét 
2. D¹y bµi míi.
a1. Giíi thiÖu bµi. (1-2') Ch­¬ng tr×nh xiÕc ®Æc s¾c
b. LuyÖn ®äc ®óng (15 - 17')
- GV ®äc mÉu bài
? Bµi nµy chia lµm 4 ®o¹n
- §o¹n 1: Tõ ®Çu ®Õn ... chó ngùa v»n.
- §o¹n 2: TiÕp ®Õn ... dÎo dai.
- §o¹n 3: TiÕp ®Õn ... tËp thÓ.
- §o¹n 4: PhÇn cßn l¹i.
* §o¹n 1.
- L.®äc : c©u 1
- §äc ®óng: §Æc sắc –Gv đọc mẫu
+ HD ®äc :§äc râ rµng, rµnh m¹nh, nghØ h¬i dµi sau mçi néi dung th«ng tin, ng¾t nghØ ®óng dÊu c©u.G đọc mẫu
- 2,3H ®äc bµi “ChiÕc m¸y b¬m”.
- H ®äc ®Çu bµi
- H theo dâi
-HS theo dõi sgk,chia đoạn
- LuyÖn ®äc theo d·y
- HS ®äc
* §o¹n 2.
- L. ®äc: c©u 4:đọc ®óng: Nhµo lén, khÐo lÐo- G ®äc mÉu
+ Gi¶ng nghĩa tõ: TiÕt môc
+ HD ®äc :§äc to, râ rµng, ng¾t nghØ ®óng dÊu c©u.- G ®äc mÉu
- H luyÖn ®äc theo d·y
-Hs đọc chú giải sgk
- H nªu nghÜa cña tõ
- H luyÖn ®äc
* §o¹n 3.
- L.®äc: c©u 2.3:§äc ®óng: Løa tuæi, gi¶m gi¸-GV ®äc mÉu
+ Giải nghĩa từ : Tu bæ
+ HD ®äc : §äc giäng vui, rµnh m¹nh, ng¾t nghØ ®óng dÊu c©u.- G ®äc mÉu
* §o¹n 4
- L ®äc: c©u 3 đọc ®óng: Liªn hÖG ®äc mÉu
+ Gi¶i nghĩa tõ: H©n h¹nh
+ HD ®äc: §äc giäng vui, rµnh m¹nh, ng¾t nghØ ®óng dÊu c©u.G ®äc mÉu
* §äc nèi ®o¹n
* §äc c¶ bµi
+ HD ®äc: Toµn bµi víi giäng vui, râ rµng, rµnh m¹nh, ng¾t, nghØ ®óng dÊu c©u
- H luyÖn ®äc theo d·y
-Hs nêu nghÜa cña tõ
- H luyÖn ®äc
- H luyÖn ®äc theo d·y
- H nªu nghÜa cña tõ
- H luyÖn ®äc
- H luyÖn ®äc nối đoạn 
_ 1HS đọc cả bài 
3. T×m hiÓu bµi. (10-12')
* §äc thÇm qu¶ng c¸o - TL c©u hái
- R¹p xiÕc in tê qu¶ng c¸o ®Ó lµm g×?
- Em thÝch nhÊt néi dung nµo trong qu¶ng c¸o? VS?
- HS ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái
- L«i cuèn mäi ng­êi ®Õn r¹p xiÕc xem
- HS trả lời 
- Qu¶ng c¸o ®· th«ng tin quan träng nh­ thÕ nµo?
- C¸ch viÕt qu¶ng c¸o nh­ thÕ nµo? cã ng¾n gän, râ rµng kh«ng?
- Nh÷ng tõ ng÷ ®­îc in ®Ëm trong qu¶ng c¸o cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo? Cã mÊy kiÓu ch÷, mµu s¾c cña ch÷ ra sao? Lµm nh­ vËy cã t¸c dông g×?
- Th«ng b¸o nh÷ng tin cÇn thiÕt nhÊt, ®­îc ng­êi xem quan t©m nhÊt nh­ tiÕt môc míi, ®iÒu kiÖn cña r¹p xiÕc, møc gi¶m gi¸ vÐ, thêi gian biÓu diÔn, c¸ch liªn hÖ mua vÐ
- Th«ng b¸o cña r¹p xiÕc rÊt ng¾n gän, râ rµng, dÔ nhí.
- Nh÷ng Tn quan träng ®­îc in ®Ëm, tr×nh bµy b»ng nhiÒu kÝch cì kh¸c nhau, kiÓu ch÷ kh¸c nhau, mµu s¾c kh¸c nhau
- Ngoµi phÇn th«ng tin qu¶ng c¸o cßn ®­îc trang trÝ nh­ thÕ nµo?
- Em th­êng thÊy qu¶ng c¸o cí ë ®©u?
- Cã tÝnh minh ho¹ lµm cho qu¶ng c¸o thªm hÊp dÉn.
- ë nhiÒu n¬i nh­ b¨ng treo trªn ®­êng, trªn nãc c¸c toµ nhµ cao tÇng
4. LuyÖn ®äc l¹i (5-7')
- Gäi HS luyÖn ®äc diÔn c¶m ®o¹n/
- LuyÖn ®äc diÔn c¶m c¶ bµi
- GV, líp nhËn xÐt
- HS luyÖn ®äc
5. Cñng cè - dÆn dß (4-6')
- NhËn xÐt tiÕt häc
 *Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y:
......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––	
 TiÕt 4	 ChÝnh t¶ (Nghe – viÕt) 
NGHE NHẠC
i - Môc ®Ých ,yªu cÇu
RÌn kÜ n¨ng viÕt chÝnh t¶: 
1. Nghe - viÕt ®óng bµi th¬ Nghe nh¹c.
2. Lµm ®óng bµi tËp ph©n biÖt l/n.
ii - C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1. KiÓm tra bµi cò(2-3’).
 - G nhËn xÐt bµi viÕt tr­íc.
 - G ®äc: rung c©y, dang tay, gi·y giôa, giôc gi·.
- H viÕt b¶ng con.
 - G nhËn xÐt.
2. D¹y bµi míi
a. Giíi thiÖu (1-2’
b. H­íng dÉn chÝnh t¶ (10-12’).
 - G ®äc mÉu
 - Bµi th¬ kÓ chuyÖn g× ?
-Trong bµi nh÷ng ch÷ nµo ®­îc viÕt hoa?
- BÐ Th¬ thÝch ©m nh¹c, nghe tiÕng nh¹c næi lªn, bá ch¬i bi, nhón nh¶y theo tiÕng nh¹c. TiÕng nh¹c lµm cho
c©y cèi còng l¾c l­, viªn bi l¨n trßn
råi n»m im.
- G ghi b¶ng tõ khã: næi nh¹c, giÉm, rÐo r¾t,
- H ph©n tÝch
rung theo, l¨n.
- H ®äc
 - G ®äc tõ khã
- H viÕt b¶ng con – nhËn xÐt
 - NhËn xÐt.
c. H viÕt bµi(13-15’).
 - G chó ý H t­ thÕ ngåi, cÇm bót.
 - G ®äc.
- H viÕt bµi.
 - G ®äc so¸t lçi
- H so¸t lçi, ®æi vë, ghi sè lçi vµ ch÷a lçi
d. ChÊm ch÷a(3-5’).
 - G chÊm 8- 10 bµi. NhËn xÐt.
3. LuyÖn tËp(5-7’).
Bµi 2a, Vë
- H ®äc thÇm, nªu yªu cÇu.
- H lµm bµi, ®æi vë kiÓm tra.
- H ®äc ch÷a bµi.
 - G nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng: n¸o ®éng - hçn l¸o, bÐo nóc nÝch - lóc ®ã. 
Bµi 3a, MiÖng
-H ®äc thÇm y/cÇu cña bµi, 1H ®äc to.
 -Tæ chøc cho H thi nãi tiÕp søc. 
- H thi tiÕp søc theo tæ, mçi H nãi 1 tõ.
 - G nhËn xÐt.
4. Cñng cè - dÆn dß(1-2’)
 - NhËn xÐt tiÕt häc.
 *Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TiÕt 5 Đạo đức 
TÔN TRỌNG ĐÁM TANG (TiÕt 1)
I - môc tiªu: H hiÓu ®­îc:
 - §¸m tang lµ lÔ ch«n cÊt ng­êi chÕt, lµ sù ®au buån ®èi víi ng­êi th©n cña hä.
 - T«n träng ®¸m tang lµ kh«ng lµm g× xóc ph¹m ®Õn tang lÔ ch«n cÊt ng­êi khuÊt.
 - H biÕt øng xö ®óng khi gÆp ®¸m tang vµ biÕt tù ®¸nh gi¸ th¸i b¶n th©n
 - H cã th¸i ®é t«n träng ®¸m tang, c¶m th«ng víi nçi ®au cña gia ®×nh cã ng­êi mÊt.
Ii - §å dïng d¹y häc
 - Vë bµi tËp ®¹o ®øc 3.
IIi- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng 1 (8-10’). KÓ chuyÖn "§¸m tang"
*Môc tiªu: môc tiªu 3,4
*C¸ch tiÕn hµnh:
 - G kÓ chuyÖn: §¸m tang.
- Quan s¸t tranh VBT/36.
- 1H ®äc truyÖn.
 - Y/c H th¶o luËn nhãm ®«i c©u hái BT1
- Th¶o luËn nhãm ®«i
 - V× sao ph¶i t«n träng ®¸m tang?
- Líp cïng th¶o luËn-H tr×nh bµy nhËn xÐt
=> KL: T«n träng ®¸m tang lµ kh«ng lµm g× xóc ph¹m ®Õn tang lÔ.
Ho¹t ®éng 2 (13-15’). §¸nh gi¸ hµnh vi.
*Môc tiªu: môc tiªu 3,4
*C¸ch tiÕn hµnh:
- H ®äc thÇm vµ nªu yªu cÇu BT2
- H lµm bµi vµo vë
- 1H tr×nh bµy ý kiÕn vµ gi¶i thÝch
- Líp nhËn xÐt, bæ sung
=> KÕt luËn: C¸c viÖc b, d lµ ®óng v× thÓ hiÖn sù t«n träng ®¸m tang
ViÖc a, c, ®, e lµ sai vµ kh«ng nªn lµm.
Ho¹t ®éng 3 (5-7’). Tù liªn hÖ
*Môc tiªu: môc tiªu 3
*C¸ch tiÕn hµnh:
 - Giao viÖc: KÓ cho b¹n cïng nhãm nh÷ng viÖc em ®· vµ sÏ lµm khi gÆp ®¸m tang?
- H th¶o luËn, trao ®æi nhãm ®«i vµ tù liªn hÖ
- 1 sè HS tr×nh bµy tr­íc líp.
-> C¶ líp nhËn xÐt bæ sung?
 - KL: G nhËn xÐt vµ khen nh÷ng H biÕt c­ xö ®óng khi gÆp ®¸m tang vµ yªu cÇu H thùc hiÖn tèt ®iÒu ®ã.
Ho¹t ®éng 4 (1-2’). Cñng cè
 - NhËn xÐt tiÕt häc.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 TiÕt 6 Hoạt động tập thể 
 Chñ ®iÓm : MỪNG ĐẢNG –MỪNG XUÂN
I. Môc tiªu
- Häc sinh t×m hiÓu vÒ TÕt trång c©y.
- Cã ý thøc trång c©y vµ b¶o vÖ c©y.
- Båi d­ìng lßng yªu ®Êt n­íc vµ tù hµo d©n téc cho H.
II. Ho¹t ®éng d¹y häc
1. Giíi thiÖu bµi (1-2’)
- G giíi thiÖu chñ ®Ò
- Y/c H h¸t bµi : C¸i c©y xanh xanh
2. T×m hiÓu vÒ TÕt trång c©y (20-25’)
- G nªu 1 sè c©u hái :
- Em biÕt g× vÒ §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ?
- §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®­îc thµnh lËp ngµy th¸ng n¨m nµo ?
- §øng ®Çu §¶ng lµ ai ?
- Tæng BÝ th­ ®Çu tiªn lµ ai ?
- Tæng BÝ th­ hiÖn nay lµ ai ?
- Trô së cña §¶ng ®­îc ®Æt ë ®©u ?
- C¬ quan ng«n luËn cña §¶ng ?
- §¶ng gåm nh÷ng tæ chøc thanh niªn nµo ? 
3. DÆn dß (2-3’)
- NhËn xÐt giê häc.
- H h¸t
- Tæng BÝ th­
- Tæng BÝ th­ TrÇn Phó
- Tæng BÝ th­ NguyÔn Phó Träng
- QuËn Ba §×nh, Hµ Néi
- B¸o Nh©n d©n
- §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh, §éi ThiÕu niªn TiÒn phong Hå ChÝ Minh.
 Thø t­ ngµy 19 th¸ng 2 n¨m 2014
TiÕt 1 Tập viết
 ¤n ch÷ hoa Q
i. môc ®Ých - yªu cÇu
- Cñng cè c¸ch viÕt ch÷ hoa Q
- ViÕt ®óng, ®Ñp theo c¬ ch÷ nhá tªn riªng Quang Trungvà c©u øng dông:
 Quê em đồng lúa ,nương dâu 
 Bên dòng sông nhỏ ,nhịp cầu bắc ngang 
- Yªu cÇu viÕt ®Òu nÐt, ®óng kho¶ng c¸ch,đúng mẫu.
II. §å dïng
- Ch÷ mÉu, vë mÉu.
iii. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1, KiÓm tra bµi cò (3 – 5’)
- §äc cho HS viÕt b¶ng con: Phan Bội Châu 
- HS viÕt b¶ng con:1 dòng Phan Bội Châu
- NhËn xÐt bµi viÕt tr­íc.
2, D¹y bµi míi
a, Giíi thiÖu (1 - 2')
b, H­íng dÉn HS luyÖn viÕt trªn b¶ng con (8-10’)
Y /C hs mở vở :Nêu các chữ viết hoa có trong bài ?	- Hs nêu S,Q ,T 
-Ba chữ này có gì giống nhau?	
* LuyÖn viÕt ch÷ hoa 
- GV đưa ra ch÷ mÉu: Q 
- Cô có chữ gì ? 
- Nªu cấu tạo con ch÷ Q?
- Nªu tªn ch÷.
-Cao2.5 li rưỡi ,viết 2 nét cong kín và lượn ngang 
- G nªu c¸ch viÕt: §Æt bót trªn §K3 viÕt nÐt cong kÝn ®Õn d­íi dßng li 2 chuyÓn h­íng bót viÕt nÐt l­în ngang dõng bót gi÷a dßng li 1.
- G viÕt mÉu.	
- HS nªu.
-Theo dâi.
- GV ®­a ch÷ mÉu: 
- HS ®äc.
+GV hái vÒ ®é cao ? cÊu t¹o T?S
L­u ý: nét cong trái của con chữ hoa Tto lượn đều và không cong quá nhiều về bên trái .
- Quan sát 
-Quan sát 
-HS viết bảng con
-ViÕt b¶ng con: 1 dßng Q
- NhËn xÐt.
1chữ hoa T, 1chữ hoa S
 * LuyÖn viÕt tõ øng dông: 
- G ®­a tõ øng dông. 
- Gäi HS ®äc tõ.	
- 2 em ®äc
- Gi¶i nghÜa: Quang Trung 
-Quang Trung la tên hiệu của Nguyện Huệ (1753– 1792) người anh hùng dân tộc đã công lớn trong cuộc đại phá quân Thanh
-Theo rõi
-Vì sao Quang trung lại viết hoa ?
-tên riêng 
-H: Nªu ®é cao c¸c con ch÷ trong tõ ?
-NhËn xÐt. Q, T, g: 2,5 li; n, u, a: 1 li; 
r: h¬n 1 li
 -Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ lµ bao nhiªu ?
-G nªu c¸ch viÕt: §Æt bót gi÷a dßng li 3 viÕt ch÷ hoa Q nèi ch÷ u,a,n,g cao 1 dßng li, c¸ch mét th©n ch÷ O th­êng viÕt ch÷ T cao 2,5 li, lia bót viÕt ch÷ r, u,n,g cao 1 li, nh¾c bót viÕt dÊu phô, dÊu nÆng
-Cho HS viÕt b¶ng con.quan sát 
-NhËn xÐt
-Theo dâi.
-ViÕt b¶ng Quang Trung 
* LuyÖn viÕt c©u øng dông
- G giíi thiÖu c©u øng dông
- Gäi HS ®äc c©u øng dông
- 1 em ®äc
- GN: C©u th¬ miªu t¶ vÎ ®Ñp b×nh dÞ cña mét vïng quª ViÖt Nam.
-Trong câu ứng dụng có những chữ nào viết hoa?vì sao ?
- Theo dâi. 
- H: +Nªu k/c ,®é cao c¸c chữ ,con ch÷ trong c©u ?những chữ nào viết liền nét ?
-Nh÷ng ch÷ nµo viÕt liÒn m¹ch?
- Quan s¸t, nhËn xÐt
 - G nªu c¸ch viÕt c©u øng dông
 - G h­íng dÉn H viÕt b¶ng con: Quê,Bên
L­u ý H kho¶ng c¸ch, ®é réng vÞ trÝ dÊu thanh.
 -NhËn xÐt.
-HS viÕt b¶ng con.
3. H­íng dÉn viÕt vë tËp viÕt (15 - 17')
- Nªu néi dung, yªu cÇu bµi viÕt ?( P viết mấy dòng ,mấy lần)
-1 HS nªu.
-Cho HS quan s¸t vë mÉu.
-HS quan s¸t.
- Yªu cÇu HS viÕt vë.
- ViÕt bµi vµo vë
4. ChÊm, ch÷a (3 - 5')
- ChÊm kho¶ng 10 HS - nhËn xÐt
5. Cñng cè - DÆn dß ( 1- 2’)
 - NhËn xÐt tiÕt häc.
 - H­íng dÉn viÕt bµi VN
 *Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiết 2 : Toán 
 Chia sè cã 4 ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè
I. Môc tiªu: Gióp H:
 - BiÕt thùc hiÖn phÐp chia: tr­êng hîp chia hÕt th­¬ng cã 4 ch÷ sè cã 3 ch÷ sè
 - VËn dông phÐp chia ®Ó lµm tÝnh vµ gi¶i to¸n
II. ChuÈn bÞ
 - B¶ng phô
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
 1 . KTBC(2-3’).
- H lµm b¶ng con: 786 : 3
 - Nªu c¸ch chia sè cã 3 ch÷ sè cho sè 1.
2. Bµi míi (13-15’)
a. Giíi thiÖu
b.Giíi thiÖu phÐp chia .
 - G ®­a phÐp chia: 6369 : 3
-Nhận xét gì về phép chia trên?
-Số BC là số có 3 chữ số 
 - Thùc hiÖn t­¬ng tù chia sè cã 3 ch÷ sè cho sè cã 1 ch÷ sè ra b¶ng con
- 1H nªu miÖng
 - G ghi b¶ng
 - Nªu c¸ch chia sè cã 4 ch÷ sè cho sè cã 1 ch÷ sè?
-Khi thực hiện phép chia cần lưu ý gì ?
-từ trái sang phải và từ hàng cao nhất.
 - G ®­a phÐp tÝnh: 1276 : 4. 
=> L­ît 1 nÕu lÊy 1 c/s mµ SBC mµ bÐ h¬n SC th× ph¶i lÊy 2 c/s ®Ó chia
=> Chèt: LÊy lÇn l­ît tõng ch÷ sè cña sè bÞ chia chia cho sè chia kÓ tõ tr¸i sang ph¶i.
- Lµm t­¬ng tù
3. LuyÖn tËp(20-22’).
Bµi 1 (6-8’). B¶ng con
- H ®äc thÇm vµ nªu yªu cÇu
- H lµm bµi
 - G chÊm, nhËn xÐt
- H nªu miÖng cét 3
 - G chèt: Nªu c¸ch ®Æt tÝnh vµ tÝnh?
Bµi 3 (7-9’). Nh¸p
- H ®äc thÇm vµ nªu yªu cÇu
 - H lµm bµi vµ gi¶i thÝch c¸ch lµm
 - G chÊm, chèt: Nªu c¸ch t×m thõa sè ch­a biÕt?
Bµi 2 (7-9’). Vë
- H ®äc thÇm vµ gi¶i bµi to¸n
- H lµm bµi ®æi vë kiÓm tra
 - G chÊm, ch÷a bµi qua b¶ng phô
 - Bµi to¸n gi¶i b»ng mÊy phÐp tÝnh?
4. Cñng cè(1-2’).
 - NhËn xÐt tiÕt häc
 - Nªu c¸ch chia sè cã 4 ch÷ sè cho sè cã 1 ch÷ sè?
 *Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TiÕt 4	 LuyÖn tõ vµ câu 
Nh©n ho¸
 ¤n tËp c¸ch ®Æt & tr¶ lêi c©u hái : Nh­ thÕ nµo?
I. Môc tiªu
 - Cñng cè hiÓu biÕt vÒ c¸ch nh©n ho¸
 - ¤n luyÖn c¸ch ®Æt vµ tr¶ lêi c©u hái nh­ thÕ nµo?
II. ChuÈn bÞ
 - B¶ng phô
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
 1. KTBC(2-3’).
-Đặt câu có hình ảnh nhân hóa ?
-Trong câu đó từ nào được nhân hóa ,nhân hóa bằng cách nào ?
- 2H lµm miÖng :
-Mấy chú chim đang trò chuyện ríu rít trên vòm cây 
 - Cã mÊy c¸ch nh©n ho¸?
-Nhận xét 
2. D¹y bµi míi (28-30’)
a. Giíi thiÖu
b .Hướng dẫn lµm bµi tËp
Bµi 1 (7-10’). MiÖng
- H ®äc thÇm vµ nªu yªu cÇu
-Nêu yêu cầu bài tập?
- 2H ®äc to bµi th¬-líp ®äc thÇm
-Yªu cÇu H thảo luận nhóm ,dùng bút chì g¹ch ch©n d­íi từ chỉ sù vËt ®­îc nh©n ho¸?gạch 2 gạch dưới những từ cho biết sự vật ấy được nhân hóa bằng cách nào ?
-Chữa bài :HS trình bày ý a,b
+Các sự vật trong bài thơ được nhân hóa bằng cáh nào ?
-Tại sao trong 3 kim ,kim giờ gọi bằng bác ?
Vì sao lại gọi kim phút là anh ?
-Em hiểu thế nào về cách tả kim giờ ?
- H trao ®æi theo cÆp
- H tr¶ lêi theo d·y: 1 d·y hái – 1 d·y ®¸nh gi¸.
-2 cách :dùng từ vốn gọi người để gọi sự vật,chỉ hoạt động tình cảm của người để chỉ vật
 - Em thÝch h/a nµo? V× sao?
- 3,4H nªu h×nh ¶nh mµ em thÝch
 - G nªu: B»ng biÖn ph¸p nh©n ho¸ t¸c gi¶ diÔn t¶ ®­îc ®Æc ®iÓm cña c¸c kim ®ång hå sống động độc đáo ,riêng biệt
Bµi 2 (7-8’). MiÖng
- H ®äc thÇm vµ nªu yªu cÇu
- H trao ®æi nhãm ®«i
- H tr×nh bµy theo d·y1HS đọc câu hỏi ,1HS trả lời 
 - G chèt: C¸c tõ tõng li, tõng b­íc chØ g×? C¸c tõ ng÷ ®ã tr¶ lêi cho c©u hái nµo?
Bµi 3 (12-14’). Vë
- H ®äc thÇm vµ nªu yªu cÇu
- H lµm bµi ®æi vë kiÓm tra
 - G chÊm, ch÷a bµi qua b¶ng phô
 - G chèt: C¸c tõ réng, miÖt mµi, rÐo r¾t lµ tõ chØ g×? Nã tr¶ lêi cho c©u hái nµo?
3. Cñng cè(1-2’).
 - Tõ chØ ®Æc ®iÓm tr¶ lêi cho c©u hái nµo?
 - ChuÈn bÞ TLV
 *Rót kinh nghiÖm tiÕt d¹y:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Thø năm ngµy 20 th¸ng 2 n¨m 2014
TiÕt 2	 Thể dục 
 TRÒ CHƠI"CHUYỀN BÓNG TIẾP SỨC" 
I .MỤC TIÊU:
- Biết cách nhảy dây kiểu chụm hai chân và thực hiện đúng cách so dây, chao dây, quay dây. Yeâu caàu thöïc hieän ñoäng taùc ôû möùc ñoä töông ñoái ñuùng.
- Chơi trò chơi"Chuyền bóng tiếp sức". YC biết được cách chơi và tham gia chơi được.
II .ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, an toàn.GV chuẩn bị 1 còi, dây nhảy
- III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
NỘI DUNG
Định
lượng
PH/pháp và hình thức tổ chức
1.Phần chuẩn bị:( 5- 6)
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Tập bài thể dục phát triển chung.
- Trò chơi"Đứng ngồi theo lệnh"
- Chạy chậm theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập.
-2p
 2l x8nh
 1p
 60-80m
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
2.Phần cơ bản:9( 20 – 22’ )
- Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân.
GV chia tổ tập luyện theo khu vực đã qui định dưới sự hướng dẫn của các tổ trưởng.
GV đi đến từng tổ để kiểm tra, nhắc nhở các em thực hiện chưa tốt.
- Chơi trò chơi"Chuyền bóng tiếp sức".
GV nêu tên trò chơi, cho một nhóm HS ra làm mẫu, đồng thời giải thích cách chơi.Cho HS chơi thử 1 lần để biết cách chơi, sau đó chơi chính thức.
10-12p
 6-8p
3.Phần kết thúc:( 3 -5’)
- Chạy chậm thả lỏng tích cực, hít thở sâu.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét giờ học, về nhà ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân.
 1-2p
 1-2p
 1p
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
 r
TiÕt 3 Toán
 Chia sè cã bèn ch÷ sè cho sè cã mét ch÷ sè (TiÕp theo)
I. Môc tiªu: Gióp H:
 - BiÕt thùc hiÖn phÐp chia: tr­êng hîp chia hÕt th­¬ng cã 4 ch÷ sè cã 3 ch÷ sè
 - VËn dông phÐp chia ®Ó lµm tÝnh vµ gi¶i to¸n
II. ChuÈn bÞ
 - B¶ng phô
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1. KTBC(2-3’).
 - §Æt tÝnh råi tÝnh: 1269 : 3 1866 : 6
- H lµm b¶ng con vµ tr×nh bµy c¸ch lµm
 - G nhËn xÐt.
2. Bµi míi(13-15’).
a.Giíi thiÖu.
b. HD thùc hiÖn chia
 - G ®­a phÐp chia: 9365 : 3
-Hs nêu ,Gv ghi bảng 
-Phép chia 9365 : 3 là phép chia hết hay phép chia có dư ? vì sao ?
- H lµm b¶ng con
-Vì lần chia cuối cùng có số dư là 2
 - Nªu c¸ch chia? 
+ §Æt tÝnh
+ Thùc hiÖn lÇn l­ît tõ tr¸i sang ph¶i (hoÆc tõ cao nhÊt -> thÊp nhÊt)
+ Mçi lÇn chia ®Òu tÝnh nhÈm: chia, nh©n, trõ
+ Sè d­ nhá h¬n sè chia
 - G ®­a phÐp chia: 2249 : 4
- H lµm b¶ng con
 - Nªu c¸ch chia
- H nªu 
L­u ý: Thùc hiÖn lÇn chia ®Çu ph¶i lÊy hai ch÷ sè ®Çu míi ®ñ chia. Sè d­ ph¶i bÐ h¬n sè chia.
3. LuyÖn tËp – Thùc hµnh(20-22’)
Bµi 1 (7-9’). SGK
- H ®äc thÇm vµ nªu yªu cÇu
- H lµm bµi vµo vë vµ ®æi vë kiÓm tra
 - G chÊm, chèt: C¸ch thùc hiÖn phÐp chia cã d­.
Bµi 2 (8-10’). Vë
- H ®äc thÇm vµ nªu yªu cÇu
- H lµm bµi vµo vë
 - G chÊm, ch÷a bµi qua b¶ng phô
=> Chèt: VËn dông phÐp chia d­ ®Ó gi¶i bµi to¸n.
Bµi 3 (7-9’). §å dïng
- H ®äc thÇm vµ nªu yªu cÇu
- H l¾p ghÐp h×nh
 - G nhËn xÐt, chÊm ®iÓm
=> G chèt c¸ch ghÐp h×nh
4. Cñng cè(1-2’).
 - NhËn xÐt tiÕt häc
* Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y: 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TiÕt 4 ChÝnh t¶ (nghe – viÕt)
Ng­êi s¸ng t¸c quèc ca ViÖt Nam
I - môc tiªu
1. Nghe viÕt ®óng chÝnh t¶, tr×nh bµy ®óng ®o¹n v¨n Ng­êi s¸ng t¸c Quèc ca ViÖt Nam. 
2. Lµm ®óng bµi tËp ®iÒn ©m ®Çu dÔ lÉn: l/n và đặt câu để phân biệt những tiếng có âm, vần dễ lẫn 
ii – c¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1. KiÓm tra bµi cò(2-3’).
 - G nhËn xÐt bµi viÕt tr­íc
 - G ®äc : loan b¸o, l¸nh n¹n, nu«ng chiÒu, Èn nÊp.
- H viÕt b¶ng con.
 - NhËn xÐt.
2.Dạy bài mới
a,Giới thiệu bài 
b. H­íng dÉn chÝnh t¶(10-12’).
 - G ®äc mÉu 
- H ®äc thÇm, nªu néi dung bµi
 - Gi¶i nghÜa tõ Quèc héi cơ quan do nhân dân cả nước bầu ra ,có quyền cao nhất .
-Quèc ca bài hát chính thức của một nước dùng khi có nghi lễ trọng thể .
- Nh÷ng tõ nµo trong bµi ®­îc viÕt hoa?
-V¨n Cao, TiÕn qu©n ca & c¸c ch÷ ®Çu c©u
 - G ®äc tõ khã ®Ó H ph©n tÝch: tham gia, qu©n 
- H ph©n tÝch
ca, Quèc héi, vÏ tranh.
- 1H ®äc l¹i.
- G xo¸ b¶ng, ®äc
- H viÕt b¶ng con.
c. ViÕt vë(13-15’).
 - G l­u ý H t­ thÕ ngåi, cÇm bót
 - G ®äc.
- H viÕt bµi.
 - G ®äc so¸t lçi
- H so¸t lçi, ®æi vë, ghi sè lçi vµ
ch÷a lçi
d. ChÊm ch÷a(3-5’).
 - ChÊm 8- 10 bµi. NhËn xÐt.
3. LuyÖn tËp(5-7’).
Bµi 2a, Vë
- H ®äc thÇm, nªu yªu cÇu.
- H lµm bµi, ®æi vë kiÓm tra.
- H ®äc ch÷a bµi.
 - NhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng: lim dim, m¾t l¸, n»m im
Bµi 3. MiÖng
- H ®äc thÇm – nªu yªu cÇu
- H th¶o luËn nhãm ®«i
- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy.
 - G nhËn xÐt.
4. Cñng cè - dÆn dß(1-2’).
 - NhËn xÐt tiÕt häc.
 * Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 Thø s¸u ngµy 21 th¸ng 2 n¨m 2014
 TiÕt 1 ThÓ dôc
 ÔN TRÒ CHƠI"CHUYỀN BÓNG TIẾP SỨC" 
 I .MỤC TIÊU:
- Biết cách nhảy dây kiểu chụm hai chân và thực hiện đúng cách so dây, chao dây, quay dây. 
- Chơi trò chơi"Chuyền bóng tiếp sức". YC biết được cách chơi và tham gia chơi được.
II .ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Trên sân trường, vệ sinh sạch sẽ, an toàn.GV chuẩn bị 1 còi, dây nhảy
- III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
NỘI DUNG
Định
lượng
PH/pháp và hình thức tổ chức
1.Phần chuẩn bị:( 5- 6)
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Tập bài thể dục phát triển chung.
- Trò chơi"Kéo cưa lừa xẻ"
- Chạy chậm theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập.
1-2p
 2l x8nh
 1p
 60-80m
 X X X X X X X X
 X X X X X X X X
2.Phần cơ bản:9( 20 – 22’ )
- Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân.
-GV chia tổ tập luyện theo khu vực đã qui định dưới sự hướng dẫn của các tổ tr

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an Tuan23 2016-2017.doc