Giáo án Tập đọc - Bài 2: Tặng cháu

Cô mời cả lớp cùng quan sát bức tranh và cho biết: Bác Hồ là ai? Em biết gì về Bác Hồ?

• Các em ạ! Bác Hồ là vị lãnh tụ của dân tộc Việt Nam. Bác đã qua đời năm 1969. Bác được tất cả các dân tộc trên thế giới kính yêu. Trẻ em đặc biệt yêu Bác vì Bác rất yêu trẻ em. Bác đã làm tất cả để trẻ em được sống sung sướng, hạnh phúc. Bài thơ hôm nay là bài thơ Bác viết, kể lại việc Bác tặng quà cho một bạn nhỏ nhân ngày đầu tiên bạn đến trường. Các em hãy đọc bài thơ để thấy tình cảm của Bác Hồ với bạn nhỏ, mong muốn của Bác về tương lai của bạn ấy cũng như tất cả trẻ em Việt Nam.

 

ppt 18 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 09/08/2018 Lượt xem 73Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tập đọc - Bài 2: Tặng cháu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ GIÁOVÀ CÁC EM HỌC SINH vÒ dù giêBµi2: TÆng ch¸uM«n : TËp ®äc líp 1Hä vµ tªn ng­êi so¹n gi¸o ¸n:L­u ThÞ Kim San- Tr­êng TiÓu häc Gia Phó HuyÖn Gia ViÔn , TØnh Ninh B×nh§iÖn tho¹i: 0303641375 KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ GIÁOVÀ CÁC EM HỌC SINH KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ GIÁOVÀ CÁC EM HỌC SINH vÒ dù giêHä vµ tªn ng­êi so¹n gi¸o ¸n:L­u ThÞ Kim San- Tr­êng TiÓu häc Gia Phó HuyÖn Gia ViÔn , TØnh Ninh B×nh§iÖn tho¹i: 0303641375 Thø t­ ngµy 3 th¸ng 3 n¨m 2009 KiÓm tra bµi còTËp ®äcTiÕt tr­íc, em ®· tËp ®äc bµi g× ?Bµi :tr­êng emTrong bµi, tr­êng häc ®­îc gäi lµ g×?.V× sao tr­êng häc l¹i gäi lµ ng«i nhµ thø hai cña em?Thø t­ ngµy 3 th¸ng 3 n¨m 2009TËp ®äc:II. Bµi míi C¸c em ¹! B¸c Hå lµ vÞ l·nh tô cña d©n téc ViÖt Nam. B¸c ®· qua ®êi n¨m 1969. B¸c ®­îc tÊt c¶ c¸c d©n téc trªn thÕ giíi kÝnh yªu. TrÎ em ®Æc biÖt yªu B¸c v× B¸c rÊt yªu trÎ em. B¸c ®· lµm tÊt c¶ ®Ó trÎ em ®­îc sèng sung s­íng, h¹nh phóc. Bµi th¬ h«m nay lµ bµi th¬ B¸c viÕt, kÓ l¹i viÖc B¸c tÆng quµ cho mét b¹n nhá nh©n ngµy ®Çu tiªn b¹n ®Õn tr­êng. C¸c em h·y ®äc bµi th¬ ®Ó thÊy t×nh c¶m cña B¸c Hå víi b¹n nhá, mong muèn cña B¸c vÒ t­¬ng lai cña b¹n Êy còng nh­ tÊt c¶ trÎ em ViÖt Nam.C« mêi c¶ líp cïng quan s¸t bøc tranh vµ cho biÕt: B¸c Hå lµ ai? Em biÕt g× vÒ B¸c Hå?TÆng ch¸u Thø t­ ngµy 3 th¸ng 3 n¨m 2009TËp ®äc:TÆng ch¸u Vë nµy ta tÆng ch¸u yªu taTá chót lßng yªu ch¸u gäi lµMong ch¸u ra c«ng mµ häc tËpMai sau ch¸u gióp n­íc non nhµ.C¶ líp ®äc thÇm toµn bé bµi th¬ trªn vµ t×m hiÓu: ? Bµi ®äc h«m nay ®­îc tr×nh bµy trong mÊy dßng. ? Mçi dßng cã mÊy ch÷. ? C¸c ch÷ ®Çu dßng ®­îc viÕt nh­ thÕ nµo.Thø t­ ngµy 3 th¸ng 3 n¨m 2009TËp ®äc:TÆng ch¸u Vë nµy ta tÆng ch¸u yªu taTá chót lßng yªu ch¸u gäi lµMong ch¸u ra c«ng mµ häc tËpMai sau ch¸u gióp n­íc non nhµ.Bµi ®äc trªn ®­îc tr×nh bµy trong 4 dßng, mçi dßng cã 7 ch÷.. C¸c ch÷ ®Çu dßng ®Òu viÕt hoa. Vë nµy ta tÆng ch¸u yªu taTá chót lßng yªu ch¸u gäi lµMong ch¸u ra c«ng mµ häc tËpMai sau ch¸u gióp n­íc non nhµ. Thø t­ ngµy 3 th¸ng 3 n¨m 2009 TËp ®äc: TÆng ch¸uVë nµy ta tÆng ch¸u yªu taTá chót lßng yªu ch¸u gäi lµMong ch¸u ra c«ng mµ häc tËpMai sau ch¸u gióp n­íc non nhµ.C¶ líp ®äc thÇm toµn bµi vµ t×m ®äc c¸c tiÕng, tõ khã: -Tæ 1: T×m c¸c tõ ng÷ trong bµi cã ©m ®Çu lµ: l, n? -Tæ 2: T×m tiÕng trong bµi cã dÊu thanh ?. -Tæ3: T×m tiÕng trong bµi cã chøa vÇn au?Vë nµy ta tÆng ch¸u yªu taTá chót lßng yªu ch¸u gäi lµMong ch¸u ra c«ng mµ häc tËpMai sau ch¸u gióp n­íc non nhµ.Vë nµy ta tÆng ch¸u yªu taTá chót lßng yªu ch¸u gäi lµMong ch¸u ra c«ng mµ häc tËpMai sau ch¸u gióp n­íc non nhµ. Thø t­ ngµy 3 th¸ng 3 n¨m 2009 TËp ®äc: TÆng ch¸u Thø t­ ngµy 3 th¸ng 3 n¨m 2009 TËp ®äc: TÆng ch¸uVë nµy ta tÆng ch¸u yªu taTá chót lßng yªu ch¸u gäi lµMong ch¸u ra c«ng mµ häc tËpMai sau ch¸u gióp n­íc non nhµ. Thø t­ ngµy 3 th¸ng 3 n¨m 2009 TËp ®äc: TÆng ch¸uVë nµy ta tÆng ch¸u yªu taTá chót lßng yªu ch¸u gäi lµMong ch¸u ra c«ng mµ häc tËpMai sau ch¸u gióp n­íc non nhµ. Thø t­ ngµy 3 th¸ng 3 n¨m 2009 TËp ®äc: TÆng ch¸uT×m tiÕng trong bµi cã vÇn: auVë nµy ta tÆng ch¸u yªu taTá chót lßng yªu ch¸u gäi lµMong ch¸u ra c«ng mµ häc tËpMai sau ch¸u gióp n­íc non nhµ.Vë nµy ta tÆng ch¸u yªu taTá chót lßng yªu ch¸u gäi lµMong ch¸u ra c«ng mµ häc tËpMai sau ch¸u gióp n­íc non nhµ. Thø t­ ngµy 3 th¸ng 3 n¨m 2009 TËp ®äc: TÆng ch¸uT×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn: ao ; auao au chào mào cây caugµ®äc ..cêqu¶. c©y  bµthuûquý ao auch¸o gµ quý b¸u®äc b¸o tµu thuû chµo cêbµ ch¸u qu¶ t¸oT×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn: ao ; auc©y cauNãi c©u cã chøa vÇn aoNãi c©u cã tiÕng chøa vÇn au§éi 2:§éi 1:Trß ch¬iSao s¸ng trªn bÇu trêi.C¸c b¹n häc sinh rñ nhau ®i häc. Thø t­ ngµy 3 th¸ng 3 n¨m 2009 TËp ®äc: TÆng ch¸uVë nµy ta tÆng ch¸u yªu taTá chót lßng yªu ch¸u gäi lµMong ch¸u ra c«ng mµ häc tËpMai sau ch¸u gióp n­íc non nhµ. Thø t­ ngµy 3 th¸ng 3 n¨m 2009 TËp ®äc: TÆng ch¸u*Cñng cè – dÆn dß: - Qua bµi tËp ®äc nµy em cÇn lµm g× ®Ó xøng ®¸ng lµ ch¸u ngoan cña B¸c Hå? - VÒ nhµ häc bµi vµ lµm bµi tËp ë VBTTiÕng ViÖt - ChuÈn bÞ bµi : “C¸i nh·n vë”Ch©n thµnh c¶m ¬n quý thÇy c«. RÊt mong cã sù ®ãng gãp cña quý thÇy c«. Gia phó , ngµy 25/ 2/ 2008 Ng­êi thùc hiªn: L­u ThÞ Kim San

Tài liệu đính kèm:

  • pptTĐọc TCháu.ppt