Giáo án môn học lớp 1 - Tuần lễ 34

Thứ hai,ngày tháng 0 năm 20

Đạo đức: DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG (Tiếp)

I.Mục tiêu :

-Học sinh biết bảo vệ hoa và cây nơi công cộng

-Biết giữ vệ sinh nơi địa phương mình ở

-Tham gia vào các phong trào do địa phương tổ chức

-Giáo dục các em luôn có ý thức bảo vệ của công và giữ vệ sinh chung

 

doc 20 trang Người đăng minhtuan77 Ngày đăng 03/01/2020 Lượt xem 95Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn học lớp 1 - Tuần lễ 34", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 baøi “ Ngöôøi troàng na”
T hoûi:+Ngöôøi haøng xoùm noùi gì khi thaáy cuï troàng na ?
+Cuï giaø traû lôøi cuï haøng xoùm ra sao?
Nhaän xeùt
* Baøi môùi
Giôùi thieäu baøi :
-T treo tranh, hoûi :Böùc tranh veõ caûnh gì?
-T Caù heo laø 1 loaøi caù raát thoâng minh. Noù thöôøng laøm baïn vôùi con ngöôøi.Hoäm nay lôùp mình hoïc baøi “Anh huøng bieån caû” ñeå thaáy roõ ñieàu ñoù. T ghi töïa baøi. 
1.Hoaït ñoäng 1 : Luyeän ñoïc:
 +T ñoïc maãu caû baøi vaên
 T cho H luyeän ñoïc
 +Ñoïc tieáng , töø ngöõ :
T goïi H ñoïc töïa baøi .
T ruùt töø : nhanh vun vuùt
- Tieáng nhanh coù aâm ñaàu gì ? Vaàn gì ?
T gaïch döôùi : nhanh
T ruùt töø : saên luøng
-Tieáng luøng coù aâm ñaàu gì ? Vaàn gì ?
T gaïch döôùi : luøng
 T ruùt töø : bôø bieån 
-Tieáng bieån coù aâm ñaàu gì?Vaàn gì?
 T gaïch döôùi : bieån
T ruùt töø nhaûy duø
Tieáng nhaûy coù aâm ñaàu gì,? Vaàn gì?
T gaïch chaân tieáng nhaûy
+ Ñoïc caâu :
+ Ñoïc ñoaïn :
+ Ñoïc baøi :
Nghæ giöõa tieát 
2.Hoaït ñoäng 2: OÂâân tieáng coù vaàn aân, uaân.T giôùi thieäu :Hoâm nay ta oân 2 vaàn aân, uaân.T gaén 2 vaàn leân baûng
- Tìm trong baøi tieáng coù vaàn uaân 
-Tìm tieáng ngoaøi baøi coù vaàn aân, uaân
-Noùi caâu chöùa tieáng coù vaàn aân, uaân 
T nhaän xeùt
3. Hoaït ñoäng 3 : troø chôi cuûng coá
T phoå bieán caùch chôi
 TIEÁT 3
1.Hoaït ñoäng 1 : Tìm hieåu baøi ñoïc vaø luyeän noùi
+Caù heo bôi gioûi nhö theá naøo?
+ Ngöôøi ta daïy caù heo laøm nhöõng vieäc gì?
T ñoïc maãu caû baøi ( laàn 2 )
 Nghæ giöõa tieát
2. Hoaït ñoäng 2 : Luyeän noùi :
T cho H quan saùt tranh vaø hoûi ñaùp theo caëp
T goïi vaøi caëp trình baøy tröôùc lôùp
 T nhaän xeùt 
* Cuûng coá , daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc
- Veà nhaø ñoïc laïi baøi, xem tröôùc baøi OØoùo
H ñoïc baøi
H traû lôøi caâu hoûi
-H traû lôøi: Con caù heo
-H xaùc ñònh caâu
2 H. 
H ñoïc ñoaïn 1
 - AÂm nh , vaàn anh
H ñoïc :nhanh vun vuùt ( C/n, ÑT )
 H ñoïc ñoaïn 2
- AÂm l , vaàn ung
H ñoïc : saên luøng ( C/n, ÑT)
-AÂm ñaàu b, vaàn ieân
H ñoïc : bôø bieån ( C/n,ÑT)
H:aâm ñaàu nh, vaàn ay
H ñoïc : nhaûy duø ( C/n,ÑT)
 Moãi H ñoïc 1 caâu theo daõy
Töøng nhoùm 2 H ñoïc 2 ñoaïn noái tieáp nhau
H töøng toå thi ñua ñoïc caùc ñoaïn
H thi ñua ñoïc caû baøi
H :huaân
H thi ñua tìm tieáng coù vaàn aân, uaân H thi ñua tìm caùc caâu coù vaàn aân, uaân.H khaùc nhaän xeùt
H thi ñua tìm nhanh tieáng, töø coùvaàn aân, uaân
H ñoïc ñoaïn 1 ( 3H )
+ Caù heo bôi nhanh vun vuùt nhö teân baén.
H ñoïc ñoaïn 2 ( 3H )
+ Ngöôøi ta daïy caù heo canh gaùc bôø bieån, daãn taøu thuyeàn vaøo ra caùc caûng,saên luøng thuyeàn giaëc
H ñoïc caû baøi ( 3 H )
2 H ngoài cuøng baøn quan saùt tranh vaø hoûi ñaùp
Thứ ba ,ngày tháng 0 năm 20
Taäp vieát: Vieát caùc chöõ soá 0,1,2,3,4,5
I.MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:
- Biết viết các chữ số : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 .
- Viết đúng các vần : ân , uân , ; các từ ngữ : thân thiết , huân chương kiểu chữ viết thường , cỡ chữ theo theo vở Tập viết 1 , tập hai ( Mỗi từ ngữ viết được ít nhất 1 lần ) 
II ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC :
-Caùc chöõ vieát hoa phoùng to.
- Baûng lôùp ( keû saün ).
-Vôû taäp vieát, baûng, phaán, buùt.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC :
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
*Kieåm tra baøi cuõ:
-T goïi H vieát: tia chôùp, ñeâm khuya.
-T nhaän xeùt
*Baøi môùi:
Giôùi thieäu baøi:
T môû baûng phuï( vieát saün noäi dung taäp vieát )
Hoâm nay chuùng ta taäp vieát caùc soá vaø vaàn aân, uaân; caùc töø : thaân thieát, huaân chöông.
1.Hoaït ñoäng 1: Vieát chöõ soá
+Soá 0: T treo chöõ soá maãu, hoûi:soá 0 goàm neùt naøo?
-T: chöõ soá 0 goàm 1 neùt cong kín chieàu ngang baèng 1 ñôn vò chöõ gioáng chöõ caùi O.
-T cho H vieát b/c
+Soá 1,2,3,4 : höôùng daãn nhö treân
 2.Hoaït ñoäng 2: Vieát vaàn, töø
-T giôùi thieäu vaàn: aân, uaân; caùc töø: thaân thieát, huaân chöông
Nghæ giöõa tieát
3.Hoaït ñoäng 3: Vieát vôû
-T nhaéc tö theá vieát
-T neâu laïi caùch vieát
-T cho H vieát caùc chöõ soá , vieát vaàn, vieát töø
-T chænh söûa tö theá ngoài vieát, ñaët vôû
-T thu vaø chaám 1 soá vôû vieát xong
-T nhaän xeùt baøi vieát cuûa H ( öu, khuyeát)
*Cuûng coá, daën doø:
-Toå chöùc cho toå bình choïn baøi vieát ñuùng ñeïp
-Veà nhaø luyeän vieát caùc chöõ hoa, caùc vaàn vaø töø
- 2 H vieát baûng lôùp, caû lôùp vieát b/c
-H : neùt cong kín
-H nhaéc laïi ñieåm ñaët buùt vaø ñieåm keát thuùc
-H taäp vieát ôû b/c
-H neâu laïi caùch noái neùt caùc vaàn, caùc töø
-H vieát b/c vaàn aân, uaân
-H caùc chöõ soá, vieát vaàn, vieát töø theo yeâu caàu
-H xem baøi vieát ñeïp ñeå hoïc taäp
LUYỆN ĐỌC CÁC BÀI TRONG TUẦN
I – MỤC TIÊU:
- Rèn cho hs đọc đúng , trôi chảy các bài Tập đọc đã học trong tuần .
- Ôn và rèn cho HS các vần đã học.
II – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1 – Luyện đọc :25’
*GV gọi HS lần lượt đọc bài :Vẽ ngựa, Cái Bống , Hoa ngọc lan
*GV nhận xét ,sửa chữa cách đọc của từng HS
*Rèn luyện cho HS kĩ năng phân biệt các vần đã học trong tuần :
+ Phân biệt vần iêng và tìm tiếng ,từ có vần 
2 – củng cố :5’
-Nhận xét về cách đọc của HS 
-Nêu những yêu cầu cần chú ý 
-Dặn dò :về nhà đọc lại bài vừa ôn 
- HS đọc cá nhân,nhóm ,cả lớp
- Cá nhân , nhóm ,cả lớp
Chính taû : Loaøi caù thoâng minh
I.MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU :
- Nhìn sách hoặc bảng , chép lại và trình bày đúng bài Loài cá thông minh : 40 chữ trong khoảng 15 – 20 phút .
- Điền đúng vần ân , uân ; chữ g , gh vào chỗ trống .
Bài tập : 2,3 ( SGK )
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
-Taäp chính taû , buùt, baûng phuï .
- Vôû BT Tieáng Vieät.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
*Kieåm tra baøi cuõ:
- T chaám 1 soá vôû chính taû
-T nhaän xeùt
*Baøi môùi :
Giôùi thieäu baøi :Hoâm nay ta vieát baøi “ Baùc ñöa thö” vaø ñieàn ñuùng vaàn aân, uaân ,chöõ g, gh vaøo choã troáng
1.Hoaït ñoäng 1: Taäp cheùp
-T treo baûng phuï coù baøi cheùp
-T cho H ñoïc caùc tieáng khoù trong baøi
-T cho vieát töø khoù ôû baûng
-T cho vieát vôû khoå thô cuoái
-T nhaéc tö theá vieát 
-T ñoïc laïi baøi
-T chaám 1 soá vôû
-T söûa loãi sai chung 
Nghæ giöõa tieát
2.Hoaït ñoäng 2: Laøm baøi taäp chính taû
a) Ñieàn vaàn aân, uaân:
-T cho ñoïc yeâu caàu
-T cho söûa baèng troø chôi “ Ñieàn vaàn nhanh”
b)Ñieàn g hay gh
-T cho ñoïc yeâu caàu
-T cho söûa baøi baèng troø chôi “ Ñieàn aâm ñaàu nhanh”
-T tuyeân döông H laøm baøi toát nhaát.
*Cuûng coá, daën doø:
Troø chôi cuûng coá: tìm tieáng coù vaàn aân, uaân
-Veà nhaø taäp cheùp baøi taäp ñoïc.
5 H
-H:xieác, chieán,soáng. 
-H ñoïc laïi caû ñoaïn
-H vieát b/c caùc tieáng treân
-H vieát vaøo vôû chính taû lôùp
-H doø baøi, ghi soá loãi ra leà vôû
-H ñoåi vôû söûa loãi cho nhau
-H ñoïc yeâu caàu vaø laøm baøi
-H söûa baøi, nhaän xeùt
-H ñoïc yeâu caàu vaø laøm baøi
-H söûa baøi, nhaän xeùt.
H thi ñua tìm tieáng coù vaàn
Toán: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100
I.Mục tiêu :
- Thực hiện được cộng , trừ số có hai chữ số ; xem giờ đúng ; giải được bìa toán có lời văn 
- Bài tập 1, 2(cột 1.2) , 3(cột 1.2) , 4, 5
II.Đồ dùng dạy học:
-Bộ đồ dùng học toán.
III.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.KTBC: 
Gọi học sinh chữa bài tập số 5 trên bảng lớp
Nhận xét KTBC của học sinh.
2.Bài mới :
Giới thiệu trực tiếp, ghi tựa.
Hướng dẫn học sinh luyện tập
Bài 1: Học sinh nêu yêu cầu của bài.
Giáo viên tổ chức cho các em thi đua nêu phép tính và kết quả nối tiếp theo dãy bàn.
Bài 2: Học sinh nêu yêu cầu của bài:
Cho học sinh nêu cách tính và thực hành ở 
vở và chữa bài trên bảng lớp.
Bài 3: Học sinh nêu yêu cầu của bài:
Gọi học sinh nêu cách đặt tính và cách tính rồi cho thực hiện ở bảng con theo từng bài tập.
Bài 4: Học sinh nêu yêu cầu của bài:
Cho học sinh đọc đề toán, tự nêu tóm tắt và giải.
Bài 5: Học sinh nêu yêu cầu của bài:
Tổ chức cho các em thi đua quay kim ngắn (để nguyên vị trí kim dài) chỉ số giờ đúng để hỏi các em.
4.Củng cố, dặn dò:
Hỏi tên bài.
Nhận xét tiết học, tuyên dương.
Dặn dò: Làm lại các bài tập, chuẩn bị tiết sau.
Giải
Số máy bay cả hai bạn gấp được là:
12 + 14 = 26 (máy bay)
	Đáp số : 26 máy bay 
Nhắc tựa.
60 + 20 = 80	, 80 – 20 = 60, 40 + 50 = 90
70 + 10 = 80	, 90 – 10 = 80, 90 – 40 = 50 50 + 30 = 80, 70 – 50 = 20, 90 – 50 = 40
Tính từ trái sang phải:
15 + 2 + 1 = 17 + 1 = 18
Học sinh làm và chữa bài trên bảng lớp.
Các số cùng hàng được đặt thẳng cột với nhau, thực hiện từ phải sang trái
	87	65	31
	14	25	56
	73	90	87
Học sinh tự giải và chữa bài trên bảng lớp.
Giải:
Sợi dây còn lại có độ dài là:
72 – 30 = 42 (cm)
	Đáp số : 42 cm
Học sinh nhóm này quay kim ngắn chỉ giờ đúng, nhóm khác trả lời và ngược lại
Đồng hồ a) chỉ 1 giờ
Đồng hồ b) chỉ 6 giờ
Đồng hồ c) chỉ 10 giờ
Tương tự với số giờ đúng ở các đồng hồ khác.
Nhắc tênbài.
Thực hành ở nhà.
Thứ tư ,ngày tháng 0 năm 20
Taäp ñoïc :OØ  oùo
I.MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU :
 - Đọc trơn cả bài . Đọc đúng các từ ngữ : quả na , trứng cuốc , uốn câu , con trâu . Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ ngắt dòng thơ .
- Hiểu nội dung bài : Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới đang đến , muôn vật đang lớn lên , đơm bông , kết trái .
Trả lời câu hỏi 1 ( SGK ) 
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC :
Tranh minh hoïa baøi taäp ñoïc
Tranh minh hoïa phaàn luyeän noùi caâu coù tieáng chöùa vaàn caàn oân
Boä ñoà duøng daïy vaø hoïc Tieáng vieät
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC :
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
TIEÁT 1,2
* Kieåm tra baøi cuõ :
-T cho ñoïc baøi “ Anh huøng bieån caû”
-T hoûi:+Ngöoøi ta coù theå daïy caù heo laøm nhöõng vieäc gì?
+Vì sao caù heo ñöôïc goïi laø Anh huøng bieån caû
Nhaän xeùt
* Baøi môùi
Giôùi thieäu baøi 
-T treo tranh vaø hoûi :böùc tranh veõ gì?
-T: Ai trong chuùng ta cuõng ñaõ töøng nghetieáng gaø gaùy nhöng khoâng phaûi ai cuõng nghe thaáy nhöõng ñieàu kì dieäu trong tieáng gaø gaùy saùng.Nhöõng ñieàu kì dịu ñoù laø gì? Caùc em haõy tôùi vôùi baøi thô OØoùo ñeå bieát ñöôïc ñieàu ñoù.T ghi töïa baøi
1.Hoaït ñoäng 1 : Luyeän ñoïc:
 +T ñoïc maãu laàn 1 
 T cho H luyeän ñoïc
 +Ñoïc tieáng , töø ngöõ :
-T goïi H ñoïc töïa baøi
-T ruùt töø “ quaû na”
+Tieáng quaû coù aâm ñaàu gì? Vaàn gì?
-T gaïch chaân: quaû
-T ruùt töø ø “tröùng cuoác” 
+Tieáng cuoác coù aâm ñaàu gì? Vaàn gì?
-T gaïch chaân: cuoác
-T ruùt töø “ uoán caâu”
+Tieáng uoán coù vaàn gì?
-T gaïch chaân tieáng uoán
-T ruùt töø con traâu
+Tieáng traâu coù aâm ñaàu gì? Vaàn gì?
-T gaïch chaân traâu
+ Ñoïc doøng:
+ Ñoïc khoå :
+ Ñoïc baøi :
Nghæ giöõa tieát 
2.Hoaït ñoäng 2: OÂn tieáng coù vaàn oaêt,oaêc
T giôùi thieäu : Hoâm nay ta oân 2 vaàn oaêt,oaêc. T gaén 2 vaàn leân baûng
- Tìm trong baøi tieáng coù vaàn oaêt 
-Tìm caùc tieáng , töø coù vaàn oaêt,oaêc ôû ngoaøibaøi 
 3. Hoaït ñoäng 3 : troø chôi cuûng coá
T phoå bieán caùch chôi
 TIEÁT 3
1.Hoaït ñoäng 1 : Tìm hieåu baøi ñoïc vaø luyeän noùi
+ Gaø gaùy vaøo luùc naøo laø chính ?
+Tieáng gaø gaùy laøm quaû na, haøng tre, buoàng chuoái coù gì thay ñoåi?
+Tieáng gaø laøm haït ñaäu, boâng luùa, ñaøn saùo, oâng trôøi coù gì thay ñoåi?
T ñoïc maãu laàn 2
 Nghæ giöõa tieát
2. Hoaït ñoäng 2 : Hoïc thuoäc loøng
T cho H ñoïc töøng doøng
T xoaù daàn caùc töø, chæ ñeå laïi tieáng ñaàu doøng
3.Hoaït ñoäng 3:Luyeän noùi
-T yeâu caàu H quan saùt tranh vaø hoûi :tranh veõ gì?
-T cho H thaønh caëp noùi veà 1 böùc tranh.
-T nhaän xeùt, cho ñieåm.
* Cuûng coá , daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc
- Veà nhaø ñoïc laïi baøi, xem tröôùc baøi Khoâng neân phaù toå chim
-H ñoïc baøi
-H traû lôøi
-H : Chuù gaø ñang gaùy
H ñoïc töïa baøi
-H ñoïc khoå 1
-H : AÂm ñaàu qu, vaàn oa
-H : ñoïc quaû na ( C/n, ÑT)
-H: AÂm ñaàu c, vaàn uoâc
-H ñoïc: tröùng cuoác ( C/n, ÑT) 
-H ñoïc khoå 2
-H : vaàn uoân
- H ñoïc :uoán caâu ( C/n, ÑT)
-H: aâm ñaàu tr, vaàn aâu
-H ñoïc: con traâu ( C/n, ÑT)
 -Moãi H ñoïc 1 doøng theo daõy
-Moãi H ñoïc 1 khoå noái tieáp nhau
-H thi ñua ñoïc caû baøi
-H : hoaét
-H thi ñua tìm nhanh caùc tieáng coù vaàn oaêt,oaêc ôû ngoaøi baøi
-H thi ñua tìm nhanh tieáng, töø coùvaàn oaêt,oaêc 
-H ñoïc khoå 1 ( 3H )
+ Gaø gaùy vaøo buoåi saùng laø chính 
+Quaû na môû maét, buoàng chuoái chín, haøng tre moïc nhanh
 -H ñoïc khoå 2 ( 3 H )
+Haït ñaäu naûy maàmnhanh, boâng luùa choùng chín, ñaøn saùo chaïy troán, oâng trôøi nhoâ leân röûa maët
-H ñoïc caû baøi ( 3 H )
-H hoïc thuoäc loøng töøng doøng
-H hoïc thuoäc daàn caû baøi
-H: vòt, ngang, ngoãng,veït,ruøa,khæ
- 2 H noùi nhau veà con vaät nhaø mình, ñaïi dieän trình baøy
-H thöïc hieän
Thủ công: ÔN TẬP CHƯƠNG III, KĨ THUẬT CẮT, DÁN GIẤY
I.Mục tiêu :
- Củng cố được kiến thức, kĩ năng cắt, dán các hình đã học.
- Cắt,dán được ít nhất hai hình trong các hình đã học. Sản phẩm cân đối.Đường cắt tương đối thẳng. Hình dán tương đối phẳng.
* Với HS khéo tay:
- Cắt, dán được ít nhất 3 hình trong các hình đã học. Có thể cắt, dán được hình mới. Sản phẩm cân đối. Đường cắt thẳng. Hình dán phẳng. trình bày sản phẩm đẹp, sáng tạo.
 -Giáo dục các em tính tích cực ,tự giác ,cẩn thận 
II.Đồ dùng dạy học : -Giấy màu ,hồ dán 
III.Các hoạt động dạy học : 
Hoat động GV
Hoạt động HS
1.Bài cũ:
Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh
2.Bài mới :
Giới thiệu bài 
b.Củng cố lại những bài đã học 
-Yêu cầu các em nhắc lại các bài đã học trong chương III
-Nhắc lại cách , cắt dán các hình đã học 
-Cùng các em nhận xét bổ sung
c.Thực hành :
Yêu cầu các em tự chọn một trong số các bài đã học ,thực hành cắt dán vào vở 
Các em tự trang trang trí thêm theo sự sáng tạo của mình 
Trình bày sản phẩm,bình chọn sản phẩm đẹp 
d.Củng cố -dặn dò:
Nhận xét giờ học 
Tuyên dương những em có đầy đủ đồ dùng ,làm nhanh đúng sản phẩm mà mình đã học
Tiết sau kiểm tra
Để đồ dùng lên bàn cho GV kiểm tra
Nhiều em nhắc lại
Cắt, dán hình chữ nhật 
Cắt, dán hình vuông
Cắt , dán hình tam giác
Cắt , dán hàn rào đơn giản
Cắt ,dán và trang trí hình ngôi nhà
Thảo luận nhóm đôi , nêu cách cắt dán các hình đã học
Cả lớp thực hành cắt dán trình bày sản phẩm vào vở
Trang theo trí theo sự sáng tạo của mình
Trình bày sản phẩm
ÔN TẬP VÀ BIỂU DIỄN
I. YÊU CẦU: 
	-Ôn tập một số bài hát đã học ở học kỳ II và tham gia tập biểu diễn một vài bài hát đó.
II. CHUẨN BỊ:
	- Máy nghe, băng nhạc.
	- Nhạc cụ đệm, gõ (song loan, thanh phách,).
	- Tranh minh hoạ các bài hát đã học trong năm học.
III. TIẾN TRÌNH KIỂM TRA
	1. Ổn định tổ chức, nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
	2. Kiểm tra.
Hoạt động với GV
Hoạt động của HS
Ôn tập 6 bài hát đã học ở học kỳ 1:
- GV có thể dùng tranh ảnh minh họa, băng nhạc không lời 6 bài hát cho HS xem, nghe. Yêu cầu HS lần lượt nhớ tên các bài hát đã được học.
- Mời từng nhóm lên hát kết hợp sử dụng các nhạc cụ đệm gõ và vận động phụ hoạ hoặc các trò chơi theo từng bài hát. GV có thể mở băng nhạc hoặc đệm đàn trong quá trình các em biểu diễn.
- Động viên HS mạnh dạn, tự tin khi lên biểu diễn.
Nhận xét - Đánh giá:
GV biểu dương, khen ngợi những em tích cực hoạt động trong giờ, nhắc nhở, động viên những em chưa tích cực cần cố gắng để đạt kết cả cao hơn.
- Trả lời đúng tên bài hát khi xem tranh hoặc nghe giai điệu các bài hát đã học ở học kỳ 1
- Từng nhóm lên biểu diễn bài hát theo yêu cầu của GV. Yêu cầu đối với HS:
+ Hát thuộc lời ca, biết phân biệt các kiểu gõ đệm bài hát (theo nhịp, phách và tiết tấu lời ca), có thể hát kết hợp một trong các kiểu gõ đệm.
- Chú ý nghe GV nhận xét, dặn dò.
Thứ năm ,ngày tháng 0 năm 20 
Taäp vieát: Vieát caùc chöõ soá 5,6,7,8,9
I.MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:
- Biết viết các chữ số : 5,6,7,8,9 .
- Viết đúng các vần : , oăt , oăc ; các từ ngữ : thân thiết , huân chương , nhọn hoắt , ngoặc tay kiểu chữ viết thường , cỡ chữ theo theo vở Tập viết 1 , tập hai ( Mỗi từ ngữ viết được ít nhất 1 lần ) 
II ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC :
-Caùc chöõ vieát hoa phoùng to.
- Baûng lôùp ( keû saün ).
-Vôû taäp vieát, baûng, phaán, buùt.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC :
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
*Kieåm tra baøi cuõ:
-T goïi H vieát: thaân thieát, huaân chöông.
-T nhaän xeùt
*Baøi môùi:
Giôùi thieäu baøi:
T môû baûng phuï( vieát saün noäi dung taäp vieát )
Hoâm nay chuùng ta taäp vieát caùc chöõ soá vaø vaàn oaêt,oaêc; caùc töø : nhoïn hoaét, ngoaëc tay.
1.Hoaït ñoäng 1: Vieát caùc chöõ soá
-T giôùi thieäu caù neùt vaø quy trình vieát caùc chöõ soá 5,6,7,8,9
2.Hoaït ñoäng 2: Vieát oaêt,oaêc, ; caùc töø: nhoïn hoaét,ngoaëc tay
Nghæ giöõa tieát
3.Hoaït ñoäng 3: Vieát vôû
-T nhaéc tö theá vieát
-T neâu laïi caùch vieát
-T cho H toâ chöõ hoa, vieát vaàn, vieát töø
-T chænh söûa tö theá ngoài vieát, ñaët vôû
-T thu vaø chaám 1 soá vôû vieát xong
-T nhaän xeùt baøi vieát cuûa H ( öu, khuyeát)
*Cuûng coá, daën doø:
-Toå chöùc cho toå bình choïn baøi vieát ñuùng ñeïp
-Veà nhaø luyeän vieát caùc chöõ hoa, caùc vaàn vaø töø
- 2 H vieát baûng lôùp, caû lôùp vieát b/c
-H neâu laïi caùc neùt cuûa caùc chöõ soá
-H nhaéc laïi ñieåm ñaët buùt vaø ñieåm keát thuùc
-H taäp vieát ôû b/c
-H neâu laïi caùch noái neùt caùc vaàn, caùc töø
-H vieát b/c vaàn oaêt,oaêc
-H vieát caùc chöõ soá, vieát vaàn, vieát töø theo yeâu caàu
-H xem baøi vieát ñeïp ñeå hoïc taäp
LUYỆN VIẾT
I- MUÏC TIEÂU :
Cuûng coá vaø oân taäp cho HS vieát caùc vaàn,tieáng töø ñaõ hoïc trong tuaàn
II – CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
Hoaït ñoäng cuûa gv
Hoaït ñoäng cuûa Hs
1 – Kieåm tra baøi cuõ :
GV ñoïc cho HS vieát caùc vaàn,tieáng ,töø caàn vieát trong tuaàn :
2- OÂn taäp:
* Ñoïc :
GV vieát caùc töø ñaõ hoïc trong tuaàn leân baûng lôùp cho HS ñoïc: chaêm hoïc ,khaép vöôøn, traêng raèm, ngaên naép
* Vieát:
- GV cho HS vieát nhöõng töø khoaù ñaõ oân.
+ GV ñoïc cho HS vieát
+ GV quan saùt ,uoán naén, söûa chöõa .
+ GV nhaän xeùt.
3 – Daën doø:
- GV cho HS ñoïc laïi nhöõng vaàn ñaõ oân
-Daën HS veà nhaø ñoïc laïi nhöõng vaàn,tieáng ,töø ña õoân.
- HS thöïc hieän
- HS ñoïc caù nhaân ,toå ,nhoùm
HS viết từng từ vào bảng con
-HS thöïc hieän
Chính taû : OØoùo
I.MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU :
- Nghe - viết chính xác 13 dòng đầu bài thơ Ò...ó...o : 30 chữ trong khoảng 10 – 15 phút 
- Điền đúng vần oăt hoặc oăc ; chữ ng hoặc ngh vào chỗ trống 
Bài tập 2 , 3 ( SGK ).
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
-Taäp chính taû , buùt, baûng phuï .
- Vôû BT Tieáng Vieät.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Giôùi thieäu baøi :
Hoâm nay ta taäp cheùp baøi “ OØoùo” vaø ñieàn ñuùng chöõ ng, hay ngh, vaàn oaêt hay oaêc vaøo choã troáng
1.Hoaït ñoäng 1: H taäp cheùp
-T treo baûng phuï coù baøi vieát
-T cho H ñoïc caùc tieáng khoù trong baøi
-T cho vieát töø khoù ôû baûng
-T cho vieát vôû caû baøi 
-T nhaéc tö theá vieát 
-T ñoïc laïi caû baøi
-T chaám 1 soá vôû
-T söûa loãi sai chung 
Nghæ giöõa tieát
2.Hoaït ñoäng 2: Laøm baøi taäp chính taû
a) Ñieàn ng hay ngh:
-T cho ñoïc yeâu caàu
-T cho söûa baèng troø chôi “ Ñieàn aâm ñaàu nhanh”
b)Ñieàn vaàn oaêt hay oaêc:
-T cho ñoïc yeâu caàu
-T cho söûa baøi baèng troø chôi “ Ñieàn vaàn nhanh”
-T tuyeân döông H laøm baøi toát nhaát.
*Cuûng coá, daën doø:
Troø chôi cuûng coá: tìm tieáng coù vaàn oaêt, oaêc
-Veà nhaø taäp cheùp laïi baøi thô.
-H:giuïc, troøn xoe, nhoïn hoaét, tröùng cuoác . 
-H ñoïc laïi caû ñoaïn
-H vieát b/c caùc töø treân
-H vieát vaøo vôû chính taû lôùp
-H doø baøi, ghi soá loãi ra leà vôû
-H ñoåi vôû söûa loãi cho nhau
-H ñoïc yeâu caàu vaø laøm baøi
-H söûa baøi, nhaän xeùt
-H ñoïc yeâu caàu vaø laøm baøi
-H söûa baøi, nhaän xeùt.
H thi ñua tìm tieáng coù vaàn
Toán: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100
 I.Mục tiêu: 
- Nhận biết thứ tự các số từ 0 đến 100 ; thực hiện được cọng, trừ các số trong Phạm vi 100 ( không nhớ ) ; giải dược bài toán có lời văn, đo được độ dài đoạn thẳng.
- Bài tập 1, 2( a, c), 3(cột 1.2) , 4, 5
II.Đồ dùng dạy học:-Bộ đồ dùng học toán.
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.KTBC: 
Gọi học sinh chữa bài tập số 4 trên bảng lớp
Nhận xét KTBC của học sinh.
2.Bài mới :
Giới thiệu trực tiếp, ghi tựa.
Hướng dẫn học sinh luyện tập
Bài 1: Học sinh nêu yêu cầu của bài.
Giáo viên tổ chức cho các em làm rồi chữa bài trên bảng lớp.
Đối với học sinh giỏi giáo viên cho các em nhận xét từ cột thứ 2 tính từ trên xuống dưới, mỗi số đều bằng số liền trước cộng với 10.
Bài 2: Học sinh nêu yêu cầu của bài:
Cho học sinh thực hành ở vở và chữa bài trên bảng lớp.
Bài 3: Học sinh nêu yêu cầu của bài:
Cho học sinh làm bảng con tưng phép tính.
Bài 4: Học sinh nêu yêu cầu của bài:
Cho học đọc đề toán, nêu tóm tắt và giải trên bảng lớp.
Bài 5: Học sinh nêu yêu cầu của bài:
Học sinh thực hiện đo ở SGK và ghi số đo được vào bảng con. Gọi nêu cách đo độ dài.
4.Củng cố, dặn dò:Hỏi tên bài.
Nhận xét tiết học, tuyên dương.
Dặn dò: Làm lại các BT, CB tiết sau.
Giải:
Sợi dây còn lại có độ dài là:
72 – 30 = 42 (cm)
	Đáp số : 42 cm
Nhắc tựa.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Học sinh thực hiện và chữa bài trên lớp.
a) 82, 83, 84, , 90
b) 45, 44, 43, , 37
c) 20, 30, 40, , 100
22 + 36 = 58, 96 – 32 = 64, 62 – 30 = 32
89 – 47 = 42, 44 + 44 = 88, 45 – 5 = 40
32 + 3 – 2 = 33, 56 – 20 – 4 = 32,
23 + 14 – 15 = 22
Tóm tắt:
Có tất cả	: 36 con
Thỏ	:12 con
Gà 	: ? con
Giải:
Số con gà là:
36 – 12 = 24 (con)
	Đáp số : 24 con gà
Học sinh thực hiện đo đoạn thẳng AB ở SGK và ghi số đo được vào bảng con.
Đoạn thẳng AB dài: 12cm.
Nhắc tênbài.
Thực hành ở nhà.
Thứ sáu ,ngày tháng 0 năm 20
Taäp ñoïc :Khoâng neân phaù toå chim
I.MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU :
 - H ñoïc trôn caû baøi. Phaùt aâm ñuùng caùc tieáng. Töø ngöõ khoù
 - Tieáng coù vaàn ich, uych ; töø ngöõ: caønh caây,chích choeø, chim non, bay löôïn.
 - OÂn caùc vaàn ich, uych ; tìm ñöôïc tieáng, noùi ñöôïc caâu coù tieáng chöùa vaàn ich, uych .
 - Hieåu ñöôïc töø ngö

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 34.doc