Giáo án lớp 1 - Tuần 27 + 28

A. Mục đích yêu cầu.

- Đọc đúng, nhanh cả bài Hoa ngọc lan, đọc đúng một số tiếng, từ khó: hoa lan, lá dày, lấp ló. Ôn lại các vần ăm, ăp, tìm được tiếng, nói được câu chứa tiếng có vần ăm, ăp

 - Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phảy và các cụm từ. Hiểu nghĩa các từ : yêu nhất, lấp ló, ngan ngát

 - Hiểu nội dung của bài:Thấy được vẻ đẹp và hương thơm đặc biệt của hoa ngọc lan

B. Đồ dùngdạy – học:

 - GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa. Hoa ngọc lan

 - HS: SGK, hoa ngọc lan. đọc trước bài ở nhà

C. Các hoạt động dạy – học:

 

doc 29 trang Người đăng honganh Lượt xem 1357Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 1 - Tuần 27 + 28", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
H+GV: Nhận xét, đánh giá.
GV: giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.
- GV đọc mẫu toàn bài.
- HS theo dõi.
- HS đọc đồng thanh, đọc nhẩm( 2 lượt )
- HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP)
- GV sửa tư thế ngồi cho HS
- GV chú ý theo dõi, phát hiện các tiếng, từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân
- GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( vừng đông, đất trời,)
GV: Chỉ từng khổ thơ, HD học sinh nhận biết khổ thơ, cách đọc từng khổ thơ
+ HS đọc khổ thơ theo nhóm.
HS: Đọc trơn toàn bài
- GV nêu yêu cầu 1 SGK.
- HS trả lời
- GV gạch chân tiếnGV: vườn, hương, 
- HS đọc, phân tích cấu tạo
- GV nêu yêu cầu 2 SGK.
- HS nêu mẫu SGK
- HS trao đổi nhóm đôi, tập đặt câu theo M
- HS nối tiếp nêu miệng
- H+GV: Nhận xét, bổ sung
- HS nhắc lại
- HS đọc lại toàn bài
- GV nêu câu hỏi 1 SGK( Khi dậy sớm điều gì chờ đón em)?
- GV đưa ra 1 số câu hỏi gợi mở (SGK)
- HS trả lời câu hỏi
- H+GV: Nhận xét, bổ sung, chốt lại.
- GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK)
- 2 HS lên thực hiện ( mẫu )
- GV gợi ý, giúp HS thực hiện các phần còn lại
- HS tập nói trong nhóm đôi( dựa vào gợi ý của GV, tranh SGK và mẫu )
- Thi nói trước lớp
- GV+HS nhận xét, chấm điểm.
- GV nêu yêu cầu 
- HS đọc bài SGK
- GV hướng dẫn học sinh học thuộc lòng theo cách xoá dần
- HS thi đọc thuộc lòng bài thơ.
- GV nhận xét tiết học.
- Khen một số HS học tốt.
- Về nhà đọc lại bài.
Thứ ngày tháng năm 2010
 CHÍNH TAÛ: CAÂU ÑOÁ
I.Mục đích yêu cầu:
Nhìn saùch hoaëc baûng, cheùp laïi ñuùng baøi Caâu ñoá veà con ong: 16 chöõ trong khoaûng 8-10 phuùt. Ñieàn ñuùng chöõ ch, tr, v, d hoaëc gi vaøo choã troáng. Baøi taäp 2 (a) hoaëc b..
II.Đồ dùng dạy - học:
 -Baûng phuï vieát saün baøi chính taû vaø noäi dung baøi taäp, baûng nam chaâm.
 -Hoïc sinh caàn coù VBT.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1.KTBC : 
Kieåm tra vôû cheùp baøi Nhaø baø ngoaïi.
Goïi hoïc sinh leân baûng vieát, caû lôùp vieát baûng con: naêm nay, khaép vöôøn.
Nhaän xeùt chung KTBC.
2.Baøi môùi:
GV giôùi thieäu muïc ñích yeâu caàu cuûa tieát hoïc vaø ghi töïa baøi.
3.Höôùng daãn hoïc sinh taäp cheùp:
Goïi hoïc sinh ñoïc baøi vieát treân baûng phuï.
Caû lôùp giaûi caâu ñoá (cho caùc em xem tranh minh hoaï ñeå giaûi caâu ñoá). Caâu ñoá noùi ñeán con ong.
Cho hoïc sinh ñoïc thaàm vaø tìm tieáng hay vieát sai vieát vaøo baûng con (theo nhoùm).
Giaùo vieân nhaän xeùt chung veà vieäc tìm tieáng khoù vaø vieát baûng con cuûa hoïc sinh.
Thöïc haønh cheùp baøi chính taû.
Höôùng daãn caùc em tö theá ngoài vieát, caùch caàm buùt, ñaët vôû, caùch vieát ñaàu baøi, caùch vieát chöõ ñaàu cuûa doøng thô thuït vaøo 3 hoaëc 4 oâ, xuoáng haøng khi vieát heát moät doøng thô. Nhöõng tieáng ñaàu doøng thô phaûi vieát hoa. Ñaët daáu chaám hoûi keát thuùc caâu ñoá.
Giaùo vieân cho hoïc sinh nhìn baûng töø hoaëc SGK ñeå cheùp laïi baøi.
Ñoïc thong thaû vaø chæ vaøo töøng chöõ treân baûng ñeå hoïc sinh soaùt loãi baøi vieát.
Höôùng daãn hoïc sinh caàm buùt chì ñeå söõa loãi chính taû:
Giaùo vieân ñoïc thong thaû ñeå hoïc sinh soaùt vaø söõa loãi, höôùng daãn caùc em gaïch chaân nhöõng chöõ vieát sai, vieát vaøo beân leà vôû.
Giaùo vieân chöõa treân baûng nhöõng loãi phoå bieán, höôùng daãn caùc em ghi loãi ra leà vôû phía treân baøi vieát.
Thu baøi chaám 1 soá em.
4.Höôùng daãn laøm baøi taäp chính taû:
Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi trong vôû BT Tieáng Vieät .
Ñính treân baûng lôùp 2 baûng phuï coù saün 2 baøi taäp gioáng nhau cuûa baøi taäp caâu a (ñieàn chöõ tr hoaëc ch).
Toå chöùc cho caùc nhoùm thi ñua laøm caùc baøi taäp.
Nhaän xeùt, tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc.
5.Nhaän xeùt, daën doø:
Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø cheùp laïi baøi thô cho ñuùng, saïch ñeïp, laøm laïi baøi taäp caâu a vaø laøm theâm baøi taäp caâu b (ñieàn chöõ v, d hay gi).
Hoïc sinh ñeå leân baøn: vôû taäp cheùp baøi: Nhaø baø ngoaïi ñeå giaùo vieân kieåm tra.
2 em leân baûng vieát, hoïc sinh ôû lôùp vieát baûng con caùc tieáng do giaùo vieân ñoïc.
Hoïc sinh nhaéc laïi.
2 hoïc sinh ñoïc baøi caâu ñoá treân baûng phuï, hoïc sinh khaùc doø theo baøi baïn ñoïc trong SGK.
Hoïc sinh vieát vaøo baûng con caùc tieáng, Chaúng haïn: chaêm chæ, suoát ngaøy, khaép, vöôøn caây.
Hoïc sinh thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân.
Hoïc sinh tieán haønh vieát vaøo taäp vôû baøi chính taû: caâu ñoá.
Con gì beù tí
Chaêm chæ suoát ngaøy
Bay khaép vöôøn caây
Tìm hoa gaây maät ?
Hoïc sinh soaùt laïi loãi baøi vieát cuûa mình.
Hoïc sinh ñoåi vôû vaø söõa loãi cho nhau.
Hoïc sinh ghi loãi ra leà theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân.
Chaám baøi toå 1 vaø 2.
Ñieàn chöõ tr hay ch
Hoïc sinh laøm VBT.
Caùc em thi ñua nhau tieáp söùc ñieàn vaøo choã troáng theo 2 nhoùm, moãi nhoùm ñaïi dieän 2 hoïc sinh.
Giaûi 
Thi chaïy, tranh boùng.
Ñoïc laïi caùc töø ñaõ ñieàn 3 ñeán 5 em.
Tuyeân döông caùc baïn coù ñieåm cao.
Thöïc haønh baøi taäp ôû nhaø.
KỂ CHUYỆN: 	 TRÍ KHÔN
A. Mục đích yêu cầu.
- HS ghi nhớ được nội dung câu chuyện để dựa vào tranh minh hoạ và các câu hỏi gợi ý của giáo viên và câu hỏi gợi ý dưới tranh kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện.
- Biết thể hiện giọng kể của từng nhân vật 
- Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Con hổ ngốc nghếch, con người bé nhỏ nhưng thông minh, nhanh trí.
B. Đồ dùng dạy - học:
- GV: 4 tranh minh hoạ SGK.
- HS: SGK, xem trước và tập kể câu chuyện ở nhà.
C. Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
Cách thức tiến hành
I. Kiểm tra bài cũ (5’)
- Rùa và thỏ
II. Dạy bài mới.
1. Giới thiệu bài: (1’)
2.Hướng dẫn kể chuyện. (30’)
a) Giáo viên kể chuyện
- Lời vào chuyện: giọng kể khoan thai
- Lời hổ: thì thào, ngạc nhiên
- Lời người ND: chậm rãi, thông minh 
b) Kể từng đoạn theo tranh.
Tranh 1: Một bác nông dân đang cày ruộng... quất vào mông con trâu to lớn... hổ ngạc nhiên
Tranh 2: Hổ và trâu nói chuyện với nhau...hổ không hiểu trí khôn là gì?
Tranh 3: Hổ gặp bác nông dân, nằn nì đòi bác cho xem trí khôn....
Tranh 4: Bác nông dân đã cho hổ biết thế nào là trí khôn...
c) Kể toàn bộ câu chuyện
* Con hổ ngốc nghếch, con người bé nhỏ nhưng thông minh, nhanh trí.
3. Củng cố dặn dò: (4’)
- HS kể chuyện trước lớp
- H+GV: Nhận xét, đánh giá.
- GV giới thiệu bài - Ghi tên bài
- GV kể toàn bộ câu chuyện lần 1
- GVkể lần 2 kết hợp sử dụng tranh minh hoạ SGK
- HS lắng nghe
- GV lưu ý giọng kể từng nhân vật khi kể lần 2
- HS: Quan sát tranh
- GV: HD học sinh kể từng đoạn theo tranh
- HS tập kể theo nhóm 
- GV quan sát, uốn nắn cách kể
- Đại diện nhóm kể trước lớp.
- Nhóm khác nhận xét .
- GV đánh giá.
GV: Nêu yêu cầu
HS: Nối tiếp kể lại toàn bộ câu chuyện
H+GV: Nhận xét, bổ sung, đánh giá
GV: Hướng dẫn HS nêu được ý nghĩa của câu chuyện.
- GV nhận xét tiết kể chuyện. Khen một số em kể chuyện tốt. Động viên một số em học còn yếu.
- Về nhà tập kể lại câu chuyện.
Thứ ngày tháng năm 2010
TẬP ĐỌC: 	 MƯU CHÚ SẺ
A. Mục đích yêu cầu.
- Đọc trơn toàn bài, đọc đúng một số tiếng, từ khó: hoảng lắm, nên sợ, lễ phép, sạch sẽ, vuốt râu, xoa mép,... Ôn lại các tiếng có vần uôn, uông. Tìm được tiếng nói được câu chứa tiếng có vần: uôn, uông
- Hiểu nghĩa các từ : chộp, lễ phép,... 
 - Hiểu nội dung bài: Thấy được sự thông minh, nhanh trí của Sẻ.
B. Đồ dùngdạy – học:
 - GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.
 - HS: SGK, đọc trước bài ở nhà
C. Các hoạt động dạy – học:
Nội dung 
Cách thức tiến hành
I. Kiểm tra bài cũ (3,)
- Ai dậy sớm
II. Dạy bài mới.
 1. Giới thiệu bài. (2,) 
2.Luyện đọc: ( 30,)
a. Đọc mẫu
b. Hướng dẫn luyện đọc 
+ Đọc từng câu.
Từ khó: hoảng lắm, nên sợ, lễ phép, sạch sẽ, vuốt râu, xoa mép,...
+Đọc từng đoạn, bài
Nghỉ giải lao
c) Ôn vần uôn, uông
- Tìm trong bài tiếng có vần uôn
- Tìm tiếng ngoài bài có vần uôn, uông
- Nói câu chứa tiếng có vần uôn, uông
 M: Bé đưa cho mẹ cuộn len.
 Bé lắc chuông.
 Tiết 2
 3.Tìm hiểu nội dung bài ( 32 , )
a)Tìm hiểu nội dung bài
- Sao anh không rửa mặt
- Sẻ vụt bay đi
* Thấy được sự thông minh, nhanh trí của Sẻ.
Nghỉ giải lao
* Trò chơi: Xếp ô chữ thành câu nói đúng về Sẻ
4. Củng cố dặn dò (3’)
- HS đọc bài trước lớp + TLCH
- HS+GV nhận xét, đánh giá.
- GV giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.
- GV đọc mẫu toàn bài.
- HS theo dõi.
- HS đọc đồng thanh, đọc nhẩm( 2 lượt )
- HS tiếp nối đọc từng câu( Bảng phụ)
- GV sửa tư thế ngồi cho HS
- GV chú ý theo dõi, phát hiện các tiếng, từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân
- GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp phân tích cấu tạo và giải nghĩa từ ( chộp, lễ phép)
GV: Nêu rõ yêu cầu
HS: Mỗi HS đọc 1 đoạn ( nối tiếp)
GV: Quan sát, uốn nắn
HS: Cả lớp đọc toàn bài( đồng thanh, cá nhân )
- GV nêu yêu cầu 1 SGK.
- HS trả lời
- GV gạch chân tiếnGV: muộn
- HS đọc, phân tích cấu tạo
- GV nêu yêu cầu 2 SGK.
- HS nêu mẫu: chuồn chuồn, buồng chuối
- HS nối tiếp nêu miệng
- GV ghi bảng
- HS đọc lại
- GV nêu yêu cầu
- HS nhìn câu mẫu SGK tập nói
- GV gợi ý giúp HS luyện nói ( cá nhân, nhóm)
- HS đọc lại toàn bài
- GV nêu câu hỏi SGK và câu hỏi gợi mở hướng dẫn học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi tìm hiểu ND bài.
- HS phát biểu
- H+GV: Nhận xét, bổ sung, chốt lại.
- GV nêu yêu cầu trò chơi
- GV: HD học sinh xếp mẫu
- HD học sinh chơi theo 2 đội
- Thi xếp nhanh, chính xác
- GV+HS :nhận xét, bổ sung, đánh giá, 
- GV nhận xét tiết học.
- Khen một số HS học tốt.
- Về nhà đọc lại toàn bài và chuẩn bị bài sau
 	Môn : Thủ công
 CẮT DÁN HÌNH VUÔNG (tiết 2).
 I-Mục tiêu :
	- Bieát caùch keû, caét, daùn hình vuoâng. Keû, caét, daùn ñöôïc hình vuoâng. Coù theå keû, caét ñöôïc hình vuoâng theo caùch ñôn giaûn. Ñöôøng caét töông ñoái thaúng. Hình daùng töông ñoái phaúng.
	HS kheùo tay: Keû, caét, daùn ñöôïc hình vuoâng theo hai caùch. Ñöôøng caét thẳng, hình daùn phaúng. Coù theå keû, caét, daùn ñöôïc theâm hình vuoâng coù kích thöôùc khaùc.
 II.Đồ dùng dạy - học:
-Chuaån bò tôø giaáy maøu hình vuoâng daùn treân neàn tôø giaáy traéng coù keû oâ.
-1 tôø giaáy keû coù kích thöôùc lôùn.
	-Hoïc sinh: Giaáy maøu coù keû oâ, buùt chì, vôû thuû coâng, hoà daùn  .
 III- Các hoạt động dạy –học:
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1.OÅn ñònh:
2.KTBC: 
Kieåm tra söï chuaån bò cuûa hoïc sinh theo yeâu caàu giaùo vieân daën trong tieát tröôùc.
Nhaän xeùt chung veà vieäc chuaån bò cuûa hoïc sinh.
3.Baøi môùi:
Giôùi thieäu baøi, ghi töïa.
Giaùo vieân nhaéc laïi 2 caùch caét hình vuoâng ñeå hoïc sinh nhôù laïi khi thöïc hieän.
Goïi hoïc sinh nhaéc laïi 2 caùch caét hình vuoâng coù caïnh 7 oâ ñaõ hoïc trong tieát tröôùc.
Hoïc sinh thöïc haønh keû, caét vaø daùn hình vuoâng coù caïnh 7 oâ vaøo vôû thuû coâng.
Giaùo vieân theo doõi giuùp ñôõ nhöõng hoïc sinh yeáu keùm giuùp caùc em hoaøn thaønh saûn phaåm ngay taïi lôùp.
4.Cuûng coá: 
Thu baøi chaám 1 soá em.
5.Nhaän xeùt, daën doø:
Nhaän xeùt, tuyeân döông caùc em keû ñuùng vaø caét daùn ñeïp, phaúng..
Chuaån bò baøi hoïc sau: Mang theo buùt chì, thöôùc keû, keùo, giaáy maøu coù keû oâ li, hoà daùn
Haùt.
Hoïc sinh mang duïng cuï ñeå treân baøn cho giaùo vieân keåm tra.
Vaøi HS neâu laïi
Hoïc sinh laéng nghe.
Hoïc sinh nhaéc laïi caùch caét vaø daùn hình vuoâng coù caïhn 7 oâ.
Hoïc sinh caét vaø daùn hình vuoâng caïnh 7 oâ.
Hoïc sinh nhaéc laïi caùch keû, caét, daùn hình vuoâng.
Chuaån bò tieát sau.
SINH HOẠT LỚP
I-Mục đích yêu cầu:
-Đánh giá hoạt động của lớp trong tuần 
-Nêu phương hướng hoạt động trong tuần tới
II các nội dung chính:
 1: GV đánh giá hoạt động của lớp trong tuần vừa qua
 *Ưu điểm :
-Nhìn chung các em ngoan, chăm chỉ học tập,
-Tham gia tốt mọi phong trào của trường lớp đề ra
-Thực hiện tốt các hoạt động của đội đề ra 
-Một số em hăng hái phát biểu xây dựng bài và dành nhiều điểm 9, 10 như em Ngọc Nhi, Cẩm Vân, Thảo Ngân, Dũng, Bảo, Quỳnh,Xuân Hải....
 * Tồn tại :
- Một số em chưa mạnh dạn phát biểu xây dựng bài 
-Một số bạn chưa chăm chỉ học tập, kết quả học tâp chưa cao. 
 2: K ế hoạch: 
-Những bạn chưa chăm chỉ học tập, kết quả học tâp chưa cao, tuần sau học tập tốt hơn.
-Trang trí lớp học.
-Xây dựng nề nếp lớp tốt.
-Chú ý các hoạt động ngoài giờ.
-Vệ sinh cá nhân vệ sinh lớp học sạch sẽ.
Thứ ngày tháng năm 2010
TUẦN 28
TẬP ĐỌC:	 NGÔI NHÀ
A. Mục đích yêu cầu.
- Đọc đúng, nhanh cả bài Ngôi nhà, đọc đúng một số tiếng, từ khó: hàng xoan, xao xuyến, lảnh lót, thơm phức. Đọc những dòng thơ có tiếng yêu. Tìm tiếng ngoài bài có vần iêu, nói được câu chứa tiếng có vần iêu.
 - Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phảy và các cụm từ. Hiểu nghĩa các từ : thơm phức, lảng lót,...
 - Hiểu nội dung của bài: : Tình yêu ngôi nhà của bạn nhỏ.
B. Đồ dùngdạy – học:
 - GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.
 - HS: SGK, đọc trước bài ở nhà
C. Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
Cách thức tiến hành
I. Kiểm tra bài cũ (3,)
- Mưu chú sẻ
II. Dạy bài mới.
 1. Giới thiệu bài. (2,) 
 2.Luyện đọc: ( 30,)
a. Đọc mẫu
b. Hướng dẫn luyện đọc 
+ Đọc từng câu.
Từ khó: hàng xoan, xao xuyến, lảnh lót, thơm phức. 
+Đọc từng khổ thơ, bài
Nghỉ giải lao
c) Ôn vần yêu, iêu
- Tìm tiếng trong bài có vần: yêu 
- Tìm tiếng ngoài bài có vần: iêu 
- Nói câu chứa tiếng có vần iêu
 M: Bé được phiếu bé ngoan.
Tiết 2
3.Tìm hiều nội dung bài và luyện nói
a) Tìm hiểu nội dung bài
- ở ngôi nhà mình bạn nhỏ 
+ Nhìn thấy: hàng xoan trước ngõ đang nở hoa
+ Nghe thấy: Tiếng chim hót đầu hồi
+ Ngửi thấy: rạ thơm phức, 
 * Tình yêu ngôi nhà của bạn nhỏ...
b)Luyện nói: Nói về ngôi nhà em mơ ước
 M: Em mơ ước ngôi nhà của mình trong tương lai sẽ đầy tiếng chim hót và tràn ánh mặt trời.
c) Học thuộc lòng
4. Củng cố dặn dò (3’)
HS: Đọc bài ( Cá nhân, đồng thanh)
H+GV: Nhận xét, đánh giá.
GV: giới thiệu bài bằng tranh (SGK) rồi ghi tên lên bảng.
- GV đọc mẫu toàn bài.
- HS theo dõi.
- HS đọc đồng thanh, đọc nhẩm( 2 lượt )
- HS tiếp nối đọc từng dòng thơ( BP)
- GV sửa tư thế ngồi cho HS
- GV chú ý theo dõi, phát hiện các tiếng, từ HS phát âm chưa chuẩn gạch chân
- GV hướng dẫn HS đọc đúng một số từ khó đó kết hợp giải nghĩa từ ( vừng đông, đất trời,)
GV: Chỉ từng khổ thơ, HD học sinh nhận biết khổ thơ, cách đọc từng khổ thơ
+ HS đọc khổ thơ theo nhóm.
HS: Đọc trơn toàn bài
- GV nêu yêu cầu 1 SGK.
- HS trả lời
- GV gạch chân tiếng: yêu 
- HS đọc, phân tích cấu tạo
- GV nêu yêu cầu 2 SGK.
- HS tìm tiếng ngoài bài có vần iêu
- HS đọc, phân tích cấu tạo
- HS nêu mẫu SGK
- HS trao đổi nhóm đôi, tập đặt câu theo M
- HS nối tiếp nêu miệng
- H+GV: Nhận xét, bổ sung
- HS nhắc lại
- HS đọc lại toàn bài
- GV nêu câu hỏi 1 SGK( Khi dậy sớm điều gì chờ đón em)?
- GV đưa ra 1 số câu hỏi gợi mở (SGK)
- HS trả lời câu hỏi
- H+GV: Nhận xét, bổ sung, chốt lại.
- GV nêu yêu cầu luyện nói( SGK)
- HS quan sát tranh SGK và hiểu biết của bản thân
- GV gợi ý, giúp HS thực hiện luyện nói
- 2 HS lên thực hiện ( mẫu )
- HS tập nói trong nhóm đôi( dựa vào gợi ý của GV, tranh SGK và mẫu )
- Thi nói trước lớp
- GV+HS nhận xét, chấm điểm.
- GV nêu yêu cầu 
- HS đọc bài SGK
- GV hướng dẫn học sinh học thuộc lòng theo cách xoá dần
- HS thi đọc thuộc lòng 1 khổ thơ mà em thích.
- GV nhận xét tiết học.
- Khen một số HS học tốt.
- Về nhà đọc lại bài.
ĐẠO ĐỨC : THÖÏC HAØNH KÓ NAÊNG GIÖÕA HOÏC KYØ II
I-Mục tiêu :
 -Cuûng coá heä thoáng hoaù caùc kieán thöùc veà chuaån möïc haønh vi ñaïo ñöùc trong moái quan heä cuûa caùc em vôiù gia ñình, nhaø tröôøng, coäng ñoàng.
 -Hình thaønh kó naêng nhaän xeùt ,ñaùnh giaù haønh vi cuûa mình phuø hôïp trong cuoäc soáng gia ñình, nhaø tröôøng,xaõ hoäi.
 -Giaùo duïc thaùi ñoä töï tin yeâu thöông toân troïng con ngöôøi ,yeâu caùi thieän caùi ñuùng ,
caùi toát, khoâng ñoàng tình vôùi caùi aùc,caùi sai,caùi xaáu.
II.Đồ dùng dạy - học:
 -Baøi ñaïo ñöùc töø 6 ® 8.
 -Chuaån bò troø chôi ñoùng vai.
III- Các hoạt động dạy –học:
-Giaùo vieân heä thoán g theo muïc tieâu töø baøi 6 ñeán baøi 8.
IV- Củng cố dặn dò :
 -Daën hoïc sinh thöïc hieän ñuùng caùc haønh vi treân 
 -Chuaån bò baøi : “Caûm ôn vaø xin loãi”
 -Nhaän xeùt lôùp
 *Ruùt kinh nghieäm:
Thứ ngày tháng năm 2010
Chính taû : 	 NGOÂI NHAØ
I-Mục tiêu :
	Nhìn saùch hoaëc baûng, cheùp laïi ñuùng khoå thô 3 baøi Ngoâi nhaø trong khoaûng 10-12 phuùt. Ñieàn ñuùng vaàn ieâu, yeâu; chöõ c hay k vaøo choã troáng. Baøi taäp 2, 3 (SGK).
 II.Đồ dùng dạy - học:
-Baûng phuï, baûng nam chaâm. Noäi dung khoå thô caàn cheùp vaø caùc baøi taäp 2, 3.
-Hoïc sinh caàn coù VBT.
 III- Các hoạt động dạy –học:
Hoaït ñoäng giaùo vieân
Hoaït ñoäng hoïc sinh 
1.KTBC : 
Chaám vôû nhöõng hoïc sinh giaùo vieân cho veà nhaø cheùp laïi baøi laàn tröôùc.
Goïi 2 hoïc sinh leân baûng laøm laïi baøi taäp 2 vaø 3 tuaàn tröôùc ñaõ laøm.
Nhaän xeùt chung veà baøi cuõ cuûa hoïc sinh.
2.Baøi môùi:
GV giôùi thieäu baøi ghi töïa baøi.
3.Höôùng daãn hoïc sinh taäp cheùp:
Goïi hoïc sinh nhìn baûng ñoïc khoå thô caàn cheùp (giaùo vieân ñaõ chuaån bò ôû baûng phuï).
Caû lôùp ñoïc thaàm ñoaïn vaên vaø tìm nhöõng tieáng caùc em thöôøng vieát sai: moäc maïc, tre, ñaát nöôùc.
Giaùo vieân nhaän xeùt chung veà vieát baûng con cuûa hoïc sinh.
Thöïc haønh baøi vieát (cheùp chính taû).
Höôùng daãn caùc em tö theá ngoài vieát, caùch caàm buùt, ñaët vôû, caùch vieát ñaàu baøi, caùch vieát chöõ ñaàu cuûa ñoaïn vaên thuït vaøo 3 oâ, phaûi vieát hoa chöõ caùi baét ñaàu moãi doøng thô.
Cho hoïc sinh nhìn baøi vieát ôû baûng töø hoaëc SGK ñeå vieát.
Höôùng daãn hoïc sinh caàm buùt chì ñeå söõa loãi chính taû:
Giaùo vieân ñoïc thong thaû, chæ vaøo töøng chöõ treân baûng ñeå hoïc sinh soaùt vaø söõa loãi, höôùng daãn caùc em gaïch chaân nhöõng chöõ vieát sai, vieát vaøo beân leà vôû.
Giaùo vieân chöõa treân baûng nhöõng loãi phoå bieán, höôùng daãn caùc em ghi loãi ra leà vôû phía treân baøi vieát.
Thu baøi chaám 1 soá em.
4.Höôùng daãn laøm baøi taäp chính taû:
Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi trong vôû BT Tieáng Vieät.
Ñính treân baûng lôùp 2 baûng phuï coù saün 2 baøi taäp gioáng nhau cuûa caùc baøi taäp.
Goïi hoïc sinh laøm baûng töø theo hình thöùc thi ñua giöõa caùc nhoùm.
Nhaän xeùt, tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc.
Goïi hoïc sinh ñoïc thuoäc ghi nhôù sau:
K
i
e
eâ
5.Nhaän xeùt, daën doø:
Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø cheùp laïi khoå thô cho ñuùng, saïch ñeïp, laøm laïi caùc baøi taäp.
Chaám vôû 3 hoïc sinh yeáu hay vieát sai ñaõ cho veà nhaø vieát laïi baøi.
2 hoïc sinh laøm baûng.
Hoïc sinh khaùc nhaän xeùt baøi baïn laøm treân baûng.
Hoïc sinh nhaéc laïi.
2 hoïc sinh ñoïc, hoïc sinh khaùc doø theo baøi baïn ñoïc treân baûng töø.
Hoïc sinh ñoïc thaàm vaø tìm caùc tieáng khoù hay vieát sai: tuyø theo hoïc sinh neâu nhöng giaùo vieân caàn choát nhöõng töø hoïc sinh sai phoå bieán trong lôùp.
Hoïc sinh vieát vaøo baûng con caùc tieáng hay vieát sai.
Hoïc sinh thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân.
Hoïc sinh tieán haønh cheùp baøi vaøo taäp vôû.
Hoïc sinh ñoåi vôû vaø söõa loãi cho nhau.
Hoïc sinh ghi loãi ra leà theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân.
Ñieàn vaàn ieâu hoaëc yeâu.
Ñieàn chöõ c hoaëc k.
Hoïc sinh laøm VBT.
Caùc em thi ñua nhau tieáp söùc ñieàn vaøo choã troáng theo 2 nhoùm, moãi nhoùm ñaïi dieän 5 hoïc sinh.
Giaûi 
Hieáu chaêm ngoan, hoïc gioûi, coù naêng khieáu veõ. Boá meï raát yeâu quyù Hieáu.
OÂng troàng caây caûnh.
Baø keå chuyeän.
Chò xaâu kim.
K thöôøng ñi tröôùc nguyeân aâm i, e, eâ.
Ñoïc laïi nhieàu laàn.
Hoïc sinh neâu laïi baøi vieát vaø caùc tieáng caàn löu yù hay vieát sai, ruùt kinh nghieäm baøi vieát laàn sau.
TẬP VIẾT : Tô chữ hoa: H I K
I.Mục đích yêu cầu:
- Biết tô đúng mẫu chữ, cỡ chữ các chữ hoa H I K
- Viết nhanh, đẹp, đúng các vần: uôi, ươi, iết, uyết, iêu, yêu . Các từ ngữ: nải chuối, tưới cây, viết đẹp, duyệt binh, hiếu thảo, yêu mến
- Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.
II.Đồ dùng dạy - học:
- GV: Mẫu chữ, bảng phụ
- HS: Bảng con, phấn. Khăn lau bảng, vở tập viết.
III. Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
Cách thức tiến hành
A. Kiểm tra bài cũ:( 3 phút)
 - Viết: E Ê G
B. Bài mới: 
 1.Giới thiệu bài: (2 phút)
 2.Hướng dẫn viết:
a. HD tô chữ hoa: (6 phút)
H I K
b. HD viết từ ngữ ứng dụnGV:(5 phút)
uôi, ươi, iết, uyết, iêu, yêu .
nải chuối, tưới cây, viết đẹp,
duyệt binh, hiếu thảo, yêu mến
c.HD tô, viết vào vở ( 18 phút )
3. Chấm chữa bài: (4 phút )
4. Củng cố, dặn dò: (2 ph)
HS: Viết bảng con
H+GV: Nhận xét, bổ sung, đánh giá.
GV: Giới thiệu nội dung bài viết
GV: Gắn mẫu chữ lên bảng
HS: Quan sát, nêu nhận xét về độ cao, chiều rộng, cỡ chữ.
GV: Hướng dẫn qui trình viết( Vừa nói vừa thao tác ).
HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng chữ.( Cả lớp )
GV: Quan sát, uốn nắn.
HS: Đọc vần và từ ứng dụng
- Quan sát mẫu chữ và nhận xét về độ cao, chiều rộng, cỡ chữ.
HS: Tập viết vào bảng con lần lượt từng vần và từ.( Cả lớp )
GV: Quan sát, uốn nắn.
H+GV: Nhận xét, chữa lỗi.
GV: Nêu rõ yêu cầu, hướng dẫn viết từng dòng.
HS: Viết từng dòng theo mẫu và HD của giáo viên. ( Mỗi dòng 3 chữ)
GV: Quan sát, uốn nắn tư thế, cách cầm bút
GV: Chấm bài của 1 số học sinh.
- Nhận xét, chữa lỗi trước lớp,
GV: Nhận xét chung giờ học.
HS: Viết hoàn thiện bài và chuẩn bị bài học sau.
Thứ ngày tháng năm 2010
TẬP ĐỌC: 	 QUÀ CỦA BỐ
A. Mục đích yêu cầu. 
- Đọc trơn toàn bài, dọc đúng một số tiếng, từ khó: lần nào, về phép, luôn luôn, vững vàng. Ôn lại các tiếng có vần oan. Tìm được tiếng nói được câu chứa tiếng có vần: oan, oát,
- Hiểu nghĩa các từ : vững vàng, về phép
- Hiểu nội dung bài: Tình cảm thân thiết của hai bố con 
B. Đồ dùngdạy – học:
 - GV:Tranh minh hoạ sách giáo khoa.
 - HS: SGK, đọc trước bài ở nhà
C. Các hoạt động dạy – học:
Nội dung 
Cách thức tiến hành
I. Kiểm tra bài cũ (3,)
- Ngôi nhà
II. Dạy bài mới.
 1. Giới thiệu bài. (2,) 
2.Luyện đọc: ( 30,)
a. Đọc mẫu
b. Hướng dẫn luyện đọc 
+ Đọc từng câu.
Từ khó: lần nào, về phép, luôn luôn, vững vàng.
+Đọc từng đoạn, bài
 Nghỉ giải lao
c) Ôn vần uôn, uông
- Tìm trong bài tiếng có vần oan
- Nói câu chứa tiếng có vần oan, oat
 M: Chúng em vui liên hoan
 Chúng em thích hoạt động.
Tiết 2
 3.Tìm hiểu nội dung bài ( 32 , )
a)Tìm hiểu nội dung bài
- Bố bạn nhỏ là bộ đội ở đảo xa
- Bố

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 27-28.doc