Giáo án lớp 1 tuần 3 (tiếp)

 

- Biết khi mắc lỗi phải nhận lỗi và sửa lỗi.

- Biết được vì sao cần phải nhận lỗi và sửa lỗi.

- Thực hiện nhận lỗi và sửa lỗi khi mắc lỗi.

* HS khá giỏi: Biết nhắc bạn bè nhận lỗi và sửa lỗi khi mắc lỗi.

 

 

doc 50 trang Người đăng haroro Ngày đăng 16/02/2016 Lượt xem 439Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 1 tuần 3 (tiếp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 1.
I/ MUÏC TIEÂU :
- Bieát caùch gaáp maùy bay phaûn löïc.
- Gaáp ñöôïc maùy bay phaûn löïc.Các nếp gắp tương đối phẳng
- Với HS khéo tay : Gấp được máy bay phản lực. Các nếp gắp phẳng, thẳng. Máy bay sử dụng được
II/ CHUAÅN BÒ :
- Giaùo vieân : Quy trình gaáp maùy bay phaûn löïc, maãu gaáp.
- Hoïc sinh : Giaáy thuû coâng, vôû.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
 1- KTBC : 
 -Kiểm tra việc chuẩn bị của HS
 2 -Daïy baøi môùi
 a -Giôùi thieäu baøi.
b -Quan saùt, nhaän xeùt.
Tröïc quan : Maãu maùy bay phaûn löïc.
Hoûi ñaùp : Maùy bay phaûn löïc coù hình daùng nhö theá naøo ?
-Goàm coù maáy phaàn ?
-Em coù nhaän xeùt gì ?
 c- Höôùng daãn gaáp.
 B1 -Gaáp taïo muõi, thaân, caùnh maùy bay phaûn löïc.
 Giáo viên hướng dẫn :
 + Gấp giống tên lửa: Gấp đôi tờ giấy theo chiều dài để lấy dấu giữa, sau đó mở ra và gắp theo đường dấu gắp
 + Gấp toàn bộ phần trên gập xuống theo đường dấu gắp sao cho đỉnh ở trên nằm trên đường dấu giữa
 + Gấp theo đường dấu ở trên sao chđỉnh tiếp giáp nhau ở đường dấu giữa , điểm tiếp giáp cách mép phía trên khoảng 1/ 3 chiều cao H 
 + Sau đó gắp theo đường dấu giữa , sao cho đỉnh A ngược lên để giữ chặt 2 mép gắp bên
 + Gắp tiếp theo đường dấu sao cho 2 đỉnh phía trên và hai mép bên sát vào đường dấu giữa 
B2 -Taïo maùy bay phaûn löïc vaø söû duïng.
 + Bỏ các nếp gắp sang hai bên đường dấu giữa và miết theo đường dấu giữa được máy bay phản lực
 + Cầm vào nếp gắp giữa cho hai cánh máy bay ngang sang hai bên , hướng máy bay chếch lên phía trên để phóng 
-Nhaän xeùt.
 3- Củng cố - dặn dò
 - Nhận xét giờ học
Hoaït ñoäng noái tieáp : Daën doø Taäp gaáp maùy bay.
-Gaáp maùy bay phaûn löïc.
-Quan saùt.
-Gioáng teân löûa.
-3 phaàn : muõi, thaân, caùnh.
-Caùch gaáp gioáng teân löûa.
-HS gaáp theo quy trình. 
-1-2 em leân baûng thao taùc caùc böôùc gaáp.
-Taäp gaáp lai.
RÚT KINH NGHIỆM
.
 Chính taû (Taäp cheùp)
Baïn cuûa Nai Nhoû.
I/ MUÏC TIEÂU :
- Chép lại chính xác , trình bày đúng đoạn tóm tắt trong bài “ Bạn của Nai Nhỏ “ ; Không mắc quá 5 lỗi chính tả
- Làm đúng BT 2; BT 3a
II/ CHUAÅN BÒ :
- Giaùo vieân : Vieát saün ñoaïn taäp cheùp.
- Hoïc sinh : Vôû chính taû, baûng con, vôû BT.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : Tieát tröôùc em vieát chính taû baøi gì ?
 -Giaùo vieân ñoïc caùc chöõ caùc chữ các em viết sai bài trước
Nhaän xeùt.
2.Daïy baøi môùi :
 A -Giôùi thieäu baøi: Nêu mục đích , y/c
 B -Höôùng daãn taäp cheùp.
a/ Noäi dung ñoaïn cheùp :
-Giaùo vieân ñoïc maãu.
Hoûi ñaùp : Ñoaïn cheùp naøy coù noäi dung töø baøi naøo ? Ñoaïn cheùp keå veà ai ?
-Vì sao cha Nai Nhoû yeân loøng cho con ñi chôi ?
b/ Höôùng daãn caùch trình baøy :
Hoûi ñaùp : Keå caû ñaàu baøi, baøi chính taû coù maáy caâu ?
-Chöõ ñaàu caâu vieát theá naøo ?
-Teân nhaân vaät trong baøi vieát hoa theá naøo ?
-Cuoái caâu coù daáu caâu gì ?
c/ Höôùng daãn vieát töø khoù :
-G vieân ñoïc caùc töø khoù : ñi chôi, khoeû maïnh,thoâng minh, nhanh nheïn, ngöôøi khaùc, yeân loøng.
-Neâu caùch vieát caùc töø treân.
d/ Cheùp baøi : Theo doõi, chænh söûa.
-Ñoïc laïi cho hoïc sinh soaùt loãi. Phaân tích tieáng khoù.
-Thu vôû chaám ( 5-7 vôû). Nhaän xeùt.
 C -Laøm baøi taäp. 
Baøi 2: Gọi HS đọc yêu cầu
 - Cho HS làm bài 
 - Nhận xét, chữa bài
Baøi 3:
-Höôùng daãn chöõa : ......., doå raùc, thi ñoã, trôøi ñoå möa, xe ñoã laïi.
3.Cuûng coá :
 - ng/ngh vieát tröôùc caùc nguyeân aâm naøo ?
 -Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Hoaït ñoäng noái tieáp : Daën doø 
-Laøm vieäc thaät laø vui.
-3 em leân baûng vieát chöõ em hay sai, vieát baûng con.
-Theo doõi ñoïc thaàm.
-2 em ñoïc.
-Baïn cuûa Nai Nhoû.
 -Baïn cuûa Nai Nhoû.
-Vì baïn cuûa Nai Nhoû thoâng minh, khoeû maïnh, nhanh nheïn vaø daùm lieàu mình cöùu ngöôøi khaùc.
-4 caâu.
-Vieát hoa chöõ caùi ñaàu.
-Vieát hoa chöõ caùi ñaàu cuûa moãi tieáng 
-Daáu chaám.
-Baûng con.
-Söûa laïi ( neáu sai ).
-Nhìn baûng cheùp.
-Ñoåi vôû,söûa loãi. Ghi soá loãi.
-1 em neâu yeâu caàu: Ñieàn vaøo choã troáng ng/ngh. Caû lôùp laøm baøi VBT
-2 em leân baûng laøm.
Tieán haønh laøm nhö baøi 2.
-Chöõa baøi 3.
-1 em neâu : e, eâ, i.
RÚT KINH NGHIỆM
HDLT
LUYỆN TẬP CHÍNH TẢ BÀI : GỌI BẠN
 I- MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố 
- Tiếp tục HTL bảng chữ cái theo thứ tự
- Củng cố qui tắc viết chính tả với âm ng / ngh
- Viết lại các từ viết sai ở bài chính tả và làm BT 3b
 II- HOẠT ĐỌNG DẠY – HỌC
GV
HS
1- KTBC
2 – BÀI MỚI
 A – Giới thiệu bài : GV nêu mục đích, yêu cầu
 B- Hướng dẫn luyện tập
+ HTL bảng chữ cái
 GV nhận xét ( Cho 1 HS TB , yếu đọc)
+ Luyện viết từ khó
 * Viết các từ viết sai ở bài chính tả
 - Gọi HS nêu các từ các em vừa viết sai
 - Đọc cho học sinh viết bảng con
( Cho một số HS yếu đọc )
 - Nhận xét
 *GV đọc cho HS viét các từ : trò chuyện , che , nghiêng ngả, nghi ngờ nghe ngóng , ngon ngọt
+ HD cho học sinh làm bài tập 3b
 - Gọi học sinh đọc yêu cầu
 - Cho các em làm 
 - Nhận xét , chữa bài
3 – CỦNG CỐ - DẶN DÒ
 Nhận xét tiết học
- 5-6 em học thuộc lòng bảng chữ cái
- Nhận xét
- Đồng thanh bảng chữ cái
- Nhiều em nêu 
- Lớp viét bảng con, lần lượt từng em lên bảng viết
 - Nhận xét, cả lớp ĐT
 - Lớp viết bảng con , lần lượt từng em lêm bảng viết
 - Cả lớp đọc đồng thanh
 -HS đọc yêu cầu, lớp thầm theo
 - HS làm vở bài tâp , 3 em làm bảng
 - Nhận xét
 - Đọc đồng thanh
RÚT KINH NGHIÊM
LT TOÁN
LT BÀI : PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 10
MỤC TIÊU : Giúp HS củng cố
TAÄP ÑOÏC
Danh saùch hoïc sinh Toá 1- Lôùp 2A
I/ MUÏC TIEÂU :
- Đọc đúng rõ ràng toàn bài, biết nhgỉ hơi sau các dấu phẩy, dấu chấm, giữa 
các cụm từ.
- Đọc ngắt nghỉ hơi hợp lí theo từng dòng
- biết tra tìm thông tin cần thiết. Củng cố kĩ năng xếp tên người theo thứ tự 
bảng chữ cái
II/ CHUAÅN BÒ : 
Giaùo vieân : Vieát baûn danh saùch.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : 
 -Tieát tröôùc coâ daïy ñoïc baøi gì ?
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
2.Daïy baøi môùi : 
 a -Giôùi thieäu baøi :
 b -Luyeän ñoïc :
-Giaùo vieân ñoïc maãu laàn 1. Ñoïc to roõ raøng, Ñoïc töø traùi sang phaûi töø treân xuoáng döôùi, nghæ hôi sau noäi dung töøng coät.
 + Đọc từng dòng : Đọc đúng , rõ ràng nơi ở
+ HS đọc bảng danh sách : GV theo dõi sau đó cho các em tăng số dòng
 + Thi đọc toàn bài
 + HS chơi trò chơi : Tra tìm nội dung
 * Lần 1 : đọc từng cặp: HS1 nêu STT, HS2 đọc nội dung
 * Lần 2 : HS1 nêu họ tên , nơi ở một người trong danh sách, chỉ định HS2 nói nhanh . Nếu HS2 nói đúng thì đố tiếp bạn khác
 c -Tìm hieåu baøi.
-Yeâu caàu ñoïc thaàm.
-Baûn danh saùch goàm nhöõng coät naøo ?
-Goïi 5 em ñoïc.
Hoûi ñaùp : Teân HS trong danh saùch ñöôïc xeáp theo thöù töï naøo ?
Thöïc haønh : Saép xeáp teân caùc baïn trong toå em theo thöù töï baûng chöõ caùi.
-Nhaän xeùt.
d-Luyeän ñoïc laïi baøi :
3.Cuûng coá : 
 -Nhaän xeùt tieát hoïc.
Hoaït ñoäng noái tieáp : Daën doø – Taäp ñoïc baøi.
-Baïn cuûa Nai Nhoû.
-2 em ñoïc vaø TLCH.
- HS theo dõi , thầm theo
- Học sinh nối tiếp nhau đọc mỗi em 2 cột
- Mỗi em đọc 5 dòng
- 2-6 em đọc
- HS thi nhau nhiều lần
-Ñoïc thaàm.
- STT , họ tên ; Nam nữ ;Ngày sinh ; Nơi ở
-Moãi em ñoïc 2 haøng ngang.
-Baûng chöõ caùi.
-2 em leân baûng laøm.
- Lớp làm vở nháp, nhiều em đọc , nhận xét
-Lôùp laøm nhaùp.
-1 em ñoïc laïi. Nhaän xeùt.
-Töøng caëp 2 em ñoïc. ( nhieàu laàn ).
-2 em ñoïc laïi.
.
RÚT KINH NHIỆM
..Thứ năm ngày 27 tháng 08 năm 2009
TOAÙN.
Luyeän taäp.
I/ MUÏC TIEÂU :
- Biết cộng nhẩm dạng 9 + 1 + 5
- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 26 + 4 ; 36 + 24
- Biết giải bài toán bắng một phép cộng
- Bài tập cần làm : Bài 1 ( dòng 1 ) ; Bài 2 , 3 ,4
II/ CHUAÅN BÒ :
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : 
 Giaùo vieân ghi baûng : 32 + 8 41 + 39 
 83 + 7 16 + 24. 
-Nhaän xeùt.
2.Daïy baøi môùi :
 A –Giôùi thieäu baøi.
 B –Laøm baøi taäp.
Baøi 1 : Em ñoïc nhaåm vaø ghi ngay keát quaû.
-Nhaän xeùt.
Baøi 2: Em laøm baøi qua 2 böôùc: ñaët tính, tính.
-Em noùi caùch ñaët tính ?
-Caùch thöïc hieän nhö theá naøo ?
- Cho các em làm bảng con
- Nhận xét , chữa bài ( Cho một số em yếu nêu lại cách tính )
Baøi 3 : Em thöïc hieän töông töï baøi 2.
 GV nhận xét , chữa bài
Baøi 4 : Gọi học sinh đọc đề
-Baøi toaùn yeâu caàu tìm gì ?
-Baøi toaùn cho bieát gì veà soá hoïc sinh ?
-Muoán bieát coù taát caû bao nhieâu hoïc sinh ta laøm nhö theá naøo ?
 - Chấm 7-8 tập , nhận xét, chữa bài
Baøi 5 : Tröïc quan.( KK học sinh khá, giỏi làm thêm)
 - GV kẻ bảng HD cho các em (m Nếu còn thời gian )
 -Hoûi: Ñoaïn AO daøi bao nhieâu cm ?
-Ñoaïn OB daøi bao nhieâu cm ?
-Muoán bieát ñoaïn AB daøi bao nhieâu cm ta laøm theá naøo 
-Chaám vôû, nhaän xeùt.
3.Cuûng coá : 
 -Nhaän xeùt tieát hoïc.
Hoaït ñoäng noái tieáp : Daën doø : Oân baøi, laøm baøi.
-2 em leân baûng.
-Baûng con
-Neâu caùch ñaët tính.
-Luyeän taäp.
-Laøm vôû.
-1 em ñoïc söûa baøi.
-Laøm vôû .
-1 em neâu caùch ñaët tính.
-Töø phaûi sang traùi
- Học sinh làm bảng con , lần lượt từng em lên bảng làm. Nhận xét
- Học sinh làm vở, 2 em làm bảng nhóm
- Nhận xét 
1- em ñoïc ñeà.Lớp thấm theo
-Soáá hoïc sinh caû hai lôùp.
-Coù 14 hoïc sinh nöõ, 16 hoïc sinh nam.
-Thöïc hieän 14 + 16.
- Học sinh làm vào vở 
Bài giaûi.
Soá hoïc sinh coù taát caû:
14 + 16 = 30(hoïc sinh)
Ñaùp soá: 30 hoïc sinh.
-Quan saùt hình veõ vaø goïi teân caùc 
-7 cm.
-3 cm.
 -Thöïc hieän : 7 + 3.
-Ñieàn Ñoaïn thaúng AB daøi 10 cm hoaëc 1 dm.
-Laøm theâm baøi taäp.
RÚT KINH NGHIỆM
. 
LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU
TỪ CHỈ SỰ VẬT. CÂU KIỂU AI LÀ GÌ ?
I/ MUÏC TIEÂU :
- Tìm đúng các từ chỉ sự vật theo tranh vẽ và bảng từ gợi ý ( BT 1, BT 2 )
- Biết đặt câu theo mẫu Ai là gì ? ( BT 3 )
II/ CHUAÅN BÒ :
- Giaùo vieân : Tranh minh hoïa.
- Hoïc sinh : Saùch, vôû BT.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV.
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : 
 -Kieåm tra baøi taäp veà nhaø.
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
2.Daïy baøi môùi :
 A -Giôùi thieäu baøi.
 B -Baøi taäp.
Baøi 1 : Gọi HS đọc yêu cầu
- HS quan sát tranh SGK và tìm
- Trường hợp HS ghi : chú bộ đội , chú công nhâncũng chấp nhận
-Nhaän xeùt.
 Baøi 2 : Baøi yeâu caàu gì ?
Giaûng giaûi : Töø chæ söï vaät chính laø nhöõng töø chæ ngöôøi, vaät, caây coái, con vaät.
-Nhaän xeùt nhoùm laøm ñuùng. cho ñieåm.
Môû roäng : Saép thaønh 3 coät : chæ ngöôøi, chæ vaät, con vaät, caây coái.
Baøi 3: Làm bài viết . Gọi HS đọc y/c
 - GV ghi mẫu và hướng dẫn cho các em 
 - HS làm vở ( GV theo dõi giúp đỡ HS yếu làm bài)
 - Chấm bài , nhận xét và chữa bài
Luyeän taäp : Töøng caëp luyeän noùi phaàn Ai ? vaø phaàn laø gì ?
3.Cuûng coá : 
 -Em haõy ñaët caâu theo maãu : Ai(caùi gì, con gì?) laø gì?
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
Hoaït ñoäng noái tieáp : Daën doø
-2 em ñoïc baøi laøm ôû nhaø.
-Vaøi em nhaéc töïa baøi.
-1 em ñoïc yeâu caàu.Lớp thầm theo
-Quan saùt .
HS laøm mieäng goïi teân töøng böùc tranh: boä ñoäi, coâng nhaân, oâ toâ, maùy bay, voi, traâu, döøa, mía.
-Caû lôùp ghi vaøo vôû.
-1 em ñoïc laïi caùc töø treân.
-Tìm caùc töø chæ söï vaät.
-1 em nhaéc laïi.
-2 nhoùm leân laøm baøi.( moãi nhoùm 3-5 em tìm nhanh baèng caùch gaïch cheùo vaøo caùc oâ laø töø chæ söï vaät.
- Cho 3-4 em đọc lại
- 1 HS đọc
- HS làm VBT , 2 em làm bảng nhóm
- Trình bày , nhận xét
- HS chữa bài ( nếu sai )
-3 em thöïc hieän.
-Hoïc baøi, laøm baøi.
RÚT KINH NGHIỆM
.Tuaàn 3:
Thöø . . . . . . ngaøy . . . . . .thaùng . . . . . .naêm . . . . .
TOAÙN / OÂN.
OÂn : 26 + 4, 36 + 24.
I/ MUÏC TIEÂU :
- Kieán thöùc : Cuûng coá pheùp coäng coù nhôù trong phaïm vi 100.
- Kó naêng : Reøn ñaët tính nhanh, tính ñuùng, chính xaùc.
- Thaùi ñoä : Thích söï chính xaùc cuûa toaùn hoïc .
II/ CHUAÅN BÒ :
- Giaùo vieân : Phieáu baøi taäp.
- Hoïc sinh : vôû laøm baøi, nhaùp.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
35’
-Giaùo vieân neâu yeâu caàu oân taäp.
-OÂn pheùp coäng coù nhôù daïng 26 + 4 . 36 + 24
1.Tính( coù ñaët tính )
 23 + 7 42 + 8 34 + 6
 33 + 27 52 + 18 44 + 26
2.Ghi Ñ – S vaøo oâ troáng .
 c 47 + 3 = 40 
 c 28 + 2 = 30
 c 66 + 4 = 60
54 + 6 = 50 c
35 + 5 = 40 c
84 + 6 > 90 c
3.Ñieàn chöõ hoaëc soá vaøo choã chaám.
3 ...... + 5 ...... = 8 dm
10 cm + ...... cm = 2 dm
40 ...... + 50 cm = 9 ......
50 cm + ...... cm = 10 ......
4.Moät sôïi daây chì daøi 10 dm, ngöôøi ta caét bôùt ñi 3 dm. Tìm ñoä daøi coøn laïi cuûa sôïi daây chì ?
-Chaám baøi. nhaän xeùt.
Hoaït ñoäng noái tieáp : Daën doø: laøm theâm baøi taäp.
-HS laøm phieáu.
1.Tính :
2.Ghi Ñ-S.
S
Ñ
S
Ñ
Ñ
S
3.Ñieàn chöõ hoaëc soá.
3 dm + 5 dm = 8 dm
10 cm + 10 cm = 2 dm
40 cm + 50 cm = 9 dm
50 cm + 50 cm = 10 dm
4. Toùm taét, giaûi.
10 - 3 = 7(dm)
Tuaàn 3
Thöù . . . . . . ngaøy . . . . . . thaùng . . . . . . naêm . . . . . .
TIEÁNG VIEÄT / OÂN
OÂn : Luyeän ñoïc.
I/ MUÏC TIEÂU :
- Kieán thöùc : OÂn baøi taäp ñoïc : Danh saùch hoïc sinh toå moät, lôùp Hai A.
- Kó naêng : Reøn ñoïc roõ raøng raønh maïch theo thöù töï caùc coät.
- Thaùi ñoä : Phaùt trieån tö duy ngoân ngöõ.
II/ CHUAÅN BÒ :
- Giaùo vieân : Heä thoáng caâu hoûi.
- Hoïc sinh : Saùch tieáng vieät.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
35’
-Giaùo vieân neâu yeâu caàu oân taäp.
Hoaït ñoäng 1 : OÂn Taäp ñoïc- Danh saùch hoïc sinh toå Moät lôùp HaiA.
-Nhaän xeùt.
Hoaït ñoäng 2 : Laøm baøi taäp.
Tìm caùc töø coù aâm ngh : 
Ñaët caâu vôùi töø : baøn baïc, tuùm tuïm.
-Chaám baøi, nhaän xeùt.
Hoaït ñoäng noái tieáp : Daën doø- ñoïc baøi, laøm baøi.
-Chia nhoùm.
-Töøng em trong nhoùm ñoïc.
-Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm.
-Ñoàng thanh.
-Laøm phieáu.
-nghó, nghieâng, nghe, ngheù.
-Caùc baïn trong nhoùm baøn baïc veà baøi toaùn khoù.
-Moät soá baïn trai tuùm tuïm beân baøn côø töôùng.
TAÄP VIEÁT
Chöõ hoa B 
I/ MUÏC TIEÂU : 
- Viết đúng chữ hoa B ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ) , chữ và câu ứng dụng : Bạn ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ ). Bạn bè sum họp ( 3 lần )
 - Vieát ñuùng kieåu chöõ ñeàu neùt, vieát ñuùng quy trình, caùch ñuùng khoaûng caùch giöõa caùc con chöõ, caùc chöõ.
 -YÙ thöùc reøn chöõ, giöõ vôû.
II/ CHUAÅN BÒ :
- Giaùo vieân : Maãu chöõ B hoa.
- Hoïc sinh : Vôû taäp vieát, baûng con.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : 
 - Tieát tröôùc coâ daïy vieát chöõ gì ?
--Söûa sai cho hoïc sinh.
Nhaän xeùt.
2.Daïy baøi môùi :
 A -Giôùi thieäu baøi : Chöõ B hoa.
 B -Vieát chöõ hoa.
Hoûi ñaùp : Chöõ B hoa goàm coù maáy neùt ? Ñoù laø nhöõng neùt naøo ?
 + Hướng dẫn HS viết
 - Nét 1 : ĐB trên ĐK6 dừng bút ở ĐK2
 - Nét 2 : Từ điểm DB nét 1 lia bút lên ĐK5 viết 2 nét cong liền nhau tạo vòng xoắn nhỏ gần giữa thân chữ dừng bút ở ĐK 2và ĐK3
 + Höôùng daãn vieát baûng con.
 + HD vieát cuïm töø.
Maãu : Baïn beø sum hoïp.
-Em hieåu caâu treân nhö theá naøo ?
Hoûi ñaùp : Chöõ ñaàu caâu vieát theá naøo ?
-So saùnh ñoä cao cuûa chöõ B hoa vôùi chöõ caùi a ?
-Khoaûng caùch giöõa caùc chöõ nhö theá naøo ?
- GV viết mẫu chữ : Bạn
 + Vieát vôû.
-Em nhaéc laïi quy trình vieát chöõ B hoa.
-Theo doõi, uoán naén.
 GV theo dõi giúp các em yếu viết 
-Chaám chöõa baøi. 
 -Nhaän xeùt, cho ñieåm.
3.Cuûng coá : 
 -Hoâm nay vieát chöõ hoa gì ?
-Ñoïc caâu öùng duïng.
-Tìm moät soá töø coù chöõ B ?
- Nhận xét tiết học
Hoaït ñoäng noái tieáp : Daën doø – Veà nhaø taäp vieát theâm.
 -2 em vieát : AÊ, AÂ, AÊn.
-Baûng con.
-Chöõ B hoa.
-3 neùt: neùt thaúng ñöùng vaø hai neùt cong phaûi.
-3 em nhaéc laïi quy trình.
-Baûng con.
-3 em ñoïc. Ñoàng thanh.
-Baïn beø ôû khaép nôi trôû veà quaây quaàn hoïp maët ñoâng vui.
-Vieát hoa.
-B cao 2,5 li, chöõ a cao 1 li.
-Caùch moät khoaûng baèng khoaûng caùch 1 chöõ caùi.
-Baûng con : Baïn ( 2 em leân baûng ).
-2 em nhaéc laïi.
-Vieát vôû.
B 1 doøng
B 1 doøng
Baïn 1 doøng
Baïn 1 doøng
Baïn beø sum hoïp 3 doøng
-Chöõ B hoa.
-Baïn beø sum hoïp.
-Hoïc sinh tìm.
-Vieát baøi nhaø 
RÚT KINH NGHIỆM
..TOAÙN.
9 coäng vôùi moät soá : 9 + 5
	I/ MUÏC TIEÂU : 
- Biết cách thực hiện phép cộng dạng 9 + 5, lập được 9 cộng với một số 
- Nhận biết trực giác về tính giao hoán của phép cộng
- Biết giải bài toán bằng một phép tính cộng
- Bài tập cấn làm : Bài 1 , 2, 4
 II/ CHUAÅN BÒ : 
- Giaùo vieân : Baûng caøi, que tính.
- Hoïc sinh : Saùch, vôû BT, baûng con, nhaùp.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : Ghi baûng : 47 + 3 52 + 8 68 + 2
-Nhaän xeùt.
2.Daïy baøi môùi.
A – GTB 
B - Giôùi thieäu 9 + 5.
Giaûng giaûi : Neâu baøi toaùn : Coù 9 que tính theâm 5 que tính. Hoûi coù taát caû maáy que tính ?
Hoûi ñaùp : Em laøm theá naøo ra 14 que tính ?
Bước 1 : Có 9 que tính ( già bảng và viết 9 vào cột ĐV) thêm 5 que ( gài 5 que) dưới 9 que viết 5 vào cột đơn vị
 Hỏi : Có bao nhiêu que tính ?
Bước 2 : Thực hiện trên que tính 
 - Thầy gộp 9 que tính ở hàng đơn vị với 1 que ở hàng dưới được 10 ( bó lại 1 chục ). 1 chục gộp với 4 được 14.
 Bước 3 :Höôùng daãn ñaët tính.
 + Laäp baûng coâng thöùc : 9 coäng vôùi 1 soá.
 - KK cho HS tự nêu kết quả
-Nhaän xeùt.
C - Luyeän taäp.
Baøi 1 : HS tự nhẩm và nêu kết quả.
 - Các em có nhận xét gì về các số hạng và kết quả ?
Baøi 2 : Bài yêu cầu gì ?
 - Nhận xét
Baøi 3 : KK học sinh khá, giỏi làm thêm
Baøi 4 : Gọi HS đọc đề
-Baøi toaùn cho bieát nhöõng gì ?
-Baøi toaùn hoûi gì ?
-Muoán bieát coù taát caû bao nhieâu caây ta laøm nhö theá naøo ?
-Höôùng daãn söûa, chaám, nhaän xeùt.
3.Cuûng coá : 
 -Neâu caùch nhaåm 9 + 5.
-Ñoïc thuoäc baûng coäng 9. 
 -Nhaän xeùt tieát hoïc.
Hoaït ñoäng noái tieáp : Daën doø- HTL baûng coäng. Laøm baøi.
-Baûng con.
-1 em neâu caùch ñaët tính .
-Nghe vaø phaân tích.
-HS thao taùc treân que tính vaø neâu coù 14 que tính.
-Ñeám theâm 5 que vaøo 9 que. Taùch 5 thaønh 1 vaø 4 , 9 vôùi 1 laø 10, 10 vôùi 4 laø 14 que.
-Thöïc hieän pheùp coäng 9 + 5.
-Vaøi em nhaéc laïi.
- HS theo dõi
- HS nêu
-
9 + 2 = 11
9 + 3 = 12
9 + 4 = 13
 ................
9 + 9 = 18
- Ñoàng thanh
-HTL baûng coäng 9.
-HS nêu , lớp nhận xét
- Hs nêu
- HS nêu 
-Laøm bảng con, lần lượt từng em lên bảng làm.
- Nhận xét và nêu cách tính
-Neâu caùch tính 9 + 8, 9 + 9.
- 1 em ñoïc ñeà.
-Coù 9 caây, theâm 6 caây.
-Taát caû ? caây.
-Thöïc hieän 9 + 6.
Bài giaûi.
Trong vöôøn coù taát caû:
9 + 6 = 15 (caây)
Ñaùp soá 15 caây taùo.
-1 em.
-1 em.
-Hoïc baøi, laøm baøi.
RÚT KINH NGHIỆM
..TÖÏ NHIEÂN VAØ XAÕ HOÄI
Heä cô.
I/ MUÏC TIEÂU :
- Nêu được tên và chỉ được vị trí các vùng cơ chính ; cơ đầu , cơ ngực , cơ lưng, cơ bụng ,. Cơ tay, cơ chân . 
- HS khá, giỏi : Biết được sự co duổi của bắp cơ khi cơ thể hoạt động
II/ CHUAÅN BÒ :
- Giaùo vieân : Moâ hình heä cô, hai tranh heä cô, hai boä theû chöõ.
- Hoïc sinh : Saùch TN&XH, Vôû BT.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : 
 -Neâu vai troø cuûa xöông chaân ?
 - Kể những cơ chính trong cơ thể ?
-Nhaän xeùt ñaùnh giaù.
2.Daïy baøi môùi.
 a- GTB: GV nêu mục đích , yêu cầu giờ học
-Quan saùt moâ taû hình daùng, khuoân maët cuûa baïn.
Nhôø ñaâu con ngöôøi coù khuoân maët hình daùng nhaát ñònh ? 
-Hoïc baøi Heä cô.
 B – Các hoạt động
Hoaït ñoäng 1 : Heä cô.
 - Mục tiêu : Nhận biết và tên một số cơ của cơ thể
 - Tiến hành
Tröïc quan : Tranh.
-Moâ hình heä cô.
-GV chæ moät soá cô khoâng noùi teân.
Keát luaän : Trong cơ thể chúng ta có nhiiêù cơ , các cơ bao ủ toàn bộ cơ thể , làm cho mỗi người có một khuôn mặt khác nhau.Nhờ cơ bám vào xương mà ta có thể thực hiện một số cử động.
Hoaït ñoäng 2 : Biết được cơ có thể co và duỗi
 - Mục tiêu :Biết rằng cơ có thể co và duỗi nhờ đó mà các bộ phận cơ thể cử động được
- Tiến hành: quan sát H2 và làm động tác như vậy
 - Sau đó quan sát sờ , nắn và mô tả bắp cơ ở cánh tay khi co . Sau đó duỗi tay và quan sát có thay đổi gì không ? 
- Nhận xét, kết luận :Khi co cơ cơ sẽ ngắn hơn và chắc hơn. Khi cơ duỗi cơ dài ra , mềm hơn . Nhờ có sự co và duỗi của cơ mà các bộ phận của cơ thể cử động được
Hoạt động 3 : Thoả luận : Làm gì để cơ săn chắc 
 - Mục tiêu : Biết được vận động và tập thể dục thường xuyên thì cơ được săn chắc
 - Tiến hành : 
 +Các em cần làm gì để cơ được săn chắc ?
 Nhận xét 
 -Kết luận : Nhờ ăn uống đầy đủ , năng tập thể dục, rèn luyện thân thể hằng ngày để cơ được săn chắc
3.Cuûng coá :
 - Chuùng ta neân laøm gì ñeå cô theå saên chaéc ?
 -Giaùo duïc tö töôûng. Nhaän xeùt .
Hoaït ñoäng noái tieáp : Daën doø- taäp luyeän theå duïc .
-3 em trả lời, lớp nhận xét.
-HS thöïc hieän.
-Cô.
-Vaøi em nhaéc töïa.
-Quan saùt vaø TLCH.
-Moät soá em leân chæ.
-HS noùi teân cô ñoù.
-5-6 em thöïc hieän.
- Lớp nhận xét
- Nhiều em phát biểu , nhận xét
-Thöïc haønh ñuùng baøi hoïc.
 .
RÚT KINH NGHIỆM
TAÄP ÑOÏC
Goïi baïn.
I/ MUÏC TIEÂU :
- Đọc đúng , rõ ràng toàn bài;biết nghỉ hơi sau các dấu chấm , dấu phẩy, giữa các cụm từ.
- Biết ngắt nhịp rõ ở từng câu thơ
- Hiểu nội dung : Tình bạn cảm động giữa Bê Vàng và Dê Trắng ( Trả lời đươc các câu hỏi trong SGK thuộc 2 khổ thơ cuối )
II/ CHUAÅN BÒ :
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : 
 -Tieát tröôùc em taäp ñoïc baøi gì ?
 -Nhaän xeùt, cho ñieåm.
2.Daïy baøi môùi : 
 A - Giôùi thieäu baøi.
 B - Luyeän ñoïc.
-Giaùo vieân ñoïc maãu toaøn baøi gioïng chaäm raõi, tình caûm
Ñoïc töøng doøng thô :
-Reøn ñoïc töø khoù : Thöôû, saâu thaúm, haïn haùn, coû heùo khoâ, nuoâi ñoâi baïn, queân ñöôøng veà, thöông baïn, khaép neûo.
Ñoïc töøng khoå thô:
-Höôùng daãn ñoïc ngaét gioïng:
Beâ Vaøng/ ñi tìm coû/
Lang thang/ queân ñöôøng veà/
Deâ Traéng thöông baïn quaù
Chaïy khaép neûo/ tìm Beâ/
Ñeán baây giôø Deâ Traéng/
Vaãn goïi hoaøi:/”Beâ!// Beâ!”//
-Chia nhoùm ñoïc:
-Nhaän xeùt.
 C- Tìm hieåu baøi.
-Beâ Vaøng vaø Deâ Traéng soáng ôû ñaâu ?
-Vì sao Beâ Va

Tài liệu đính kèm:

  • docG.an Tuan 3.doc