Giáo án lớp 1 tuần 12 (tiết 3)

- Biết được bạn bè cần phải quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau

- Nêu được một vài biểu hiện cụ thể của việc quan tâm , giúp đỡ bận bè trong học tập , lao động và sinh hoạt hàng ngày

- Biết quan tâm , giúp đỡ bạn bè bằng những việc làm phù hợp với khả năng .

- HS khá, giỏi : Nêu được ý nghĩa của việc quan tamm, giúp đỡ bạn .

II- CHUẨN BỊ

 Tranh minh hoạ cho HĐ 2 ( tiết 1 )

 

doc 49 trang Người đăng haroro Ngày đăng 16/02/2016 Lượt xem 388Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 1 tuần 12 (tiết 3)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
øy mai.
-HS oân moät soá ñoäng taùc ñaõ hoïc :
-Giaäm chaân taïi choã, ñi ñeàu ñöùng laïi.
-Chuyeån ñoäi hình haøng ngang thaønh voøng troøn vaø ngöôïc laïi.
-Ñi ñeàu.
-Quay phaûi, quay traùi.
-OÂn baøi theå duïc phaùt trieån chung.
-Theo doõi.
-Caû lôùp tham gia troø chôi. 
-Che oâ ñoäi muõ.
-Tí taùch tí taùch.
-Loäp ñoäp, loäp ñoäp.
-Ñuøng ñoaøng, ñuøng ñoaøng.
-Ñi nguû, ñi nguû.
-Gaø gaùy oø où o.
-Ngoài vaøo choã hoïc.
-Tham gia tieáp troø chôi “Con voûi con voi”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------
Tieáng vieät.
Tieát 5 : Taäp ñoïc – ÑIEÄN THOAÏI .
I/ MUÏC TIEÂU :
1.Kieán thöùc : Ñoïc
- Ñoïc trôn toaøn baøi. Bieát nghæ hôi khi ñoïc daáu chaám löûng giöõa caâu.
- Bieát ñoïc phaân bieät lôøi ngöôøi keå vaø lôøi nhaân vaät.
Hieåu :
- Hieåu yù nghóa cuûa caùc töø môùi : ñieän thoaïi, möøng quyùnh, ngaäp ngöøng, baâng khuaâng.
- Bieát caùch noùi chuyeän qua ñieän thoaïi.
- Hieåu ñöôïc noäi dung baøi : Tình caûm thöông yeâu boá cuûa baïn hoïc sinh.
2.Kó naêng : Reøn ñoïc ñuùng vôùi gioïng roõ raøng, raønh maïch, döùt khoaùt.
3.Thaùi ñoä : Giaùo duïc hoïc sinh loøng kính yeâu cha meï.
II/ CHUAÅN BÒ :
1.Giaùo vieân : Tranh minh hoïa baøi “Ñieän thoaïi”
2.Hoïc sinh : Saùch Tieáng vieät.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ :Goïi 3 em ñoïc 3 ñoaïn cuûa baøi : Söï tích caây vuù söõa
-Thöù quaû laï xuaát hieän treân caây nhö theá naøo ?
-Nhöõng neùt naøo ôû caây gôïi leân hình aûnh cuûa meï?
-Noäi dung cuûa baøi laø gì ?
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
2.Daïy baøi môùi : Giôùi thieäu baøi.
Hoaït ñoäng 1 : Luyeän ñoïc.
Muïc tieâu : Ñoïc trôn toaøn baøi. Bieát nghæ hôi khi ñoïc daáu chaám löûng giöõa caâu. Bieát phaân bieät lôøi ngöôøi
keå vaø lôøi nhaân vaät.
-Giaùo vieân ñoïc maãu toaøn baøi (chuù yù gioïng keå, gioïng ñoái thoaïi)
-Höôùng daãn luyeän ñoïc.
Ñoïc töøng caâu ( Ñoïc töøng caâu)
-Luyeän ñoïc töø khoù :
-Höôùng daãn ñoïc chuù giaûi (SGK/ tr 99)
Ñoïc töøng ñoaïn .
-Chia 2 ñoaïn :
Ñoaïn 1 : Töø ñaàu ñeán bao giôø boá veà.
Ñoaïn 2 : coøn laïi.
-Höôùng daãn luyeän ñoïc caâu :
Ñoïc trong nhoùm .
Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu baøi.
Muïc tieâu : Hieåu ñöôïc noäi dung baøi : Bieát caùch noùi chuyeän qua ñieän thoaïi.
-Neâu laïi nhöõng vieäc Töôøng laøm khi nghe tieáng chuoâng ñieän thoaïi ?
-GV giôùi thieäu caùch caàm maùy.
-Caùch noùi chuyeän ñieän thoaïi coù gì gioáng vaø khaùc vôùi caùch noùi chuyeän bình thöôøng?
-Töôøng coù nghe boá meï noùi chuyeän treân ñieän thoaïi khoâng ?
-Luyeän ñoïc laïi.
-GV nhaän xeùt.
3.Cuûng coá : Baøi vaên noùi leân ñieàu gì ?
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
Hoaït ñoäng noái tieáp: Daën doø- Hoïc baøi.
-3 em ñoïc vaø TLCH.
-Ñieän thoaïi.
-Theo doõi ñoïc thaàm.
-1 em ñoïc laàn 2.
-HS noái tieáp nhau ñoïc töøng caâu
-HS luyeän ñoïc caùc töø ngöõ : chuoâng ñieän thoaïi, möøng quyùnh, baâng khuaâng, saép saùch vôû, .
-HS ñoïc chuù giaûi.
-HS noái tieáp nhau ñoïc töøng ñoaïn trong baøi.
-A loâ! Chaùu laø Töôøng,/ con meï Bình,/ nghe ñaây aï.//
-Con chaøo boá,// Con khoeû laém.// Meï // cuõng // Boá theá naøo aï?// Bao giôø boá veà ?//
-Chia nhoùm:ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm
-Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm
-Ñoàng thanh.
-Ñoïc thaàm.
-1 em ñoïc 4 caâu ñaàu.
-Töôøng ñeán beân maùy nhaác oáng nghe leân, aùap moät ñaàu oáng nghe vaøo tai.
-1 em ñoïc ñoaïn 1.
-Caùch chaøo hoûi giôùi thieäu chaøo hoûi gioáng nhö noùi chuyeän bình thöôøng. Nhöng coù ñieåm khaùc laø khi nhaác maùy leân phaûi töï giôùi thieäu ngay, vì hai ngöôøi noùi chuyeän ôû xa nhau, khoâng nhìn thaáy nhau, khoâng giôùi thieäu thì khoâng bieát laø ai. Ñoä daøi noùi phaûi ngaén goïn cho ñôõ toán tieàn.
-Töôøng khoâng nghe boá meï noùi chuyeän treân ñieän thoaïi. Vì nghe ngöôøi khaùc noùi chuyeän rieâng laø khoâng lòch söï.
-2 em ñoïc lôøi ñoái thoaïi theo 2 vai (Töôøng vaø boá Töôøng)
-3-4 nhoùm moãi nhoùm 3 em thi ñoïc baøi theo vai.
-Cuoäc noùi chuyeän ñieän thoaïi cho thaaáy tình caûm thöông yeâu cuûa boá daønh cho con.
-Taäp ñoïc laïi baøi.
 ------------------------------------------------------------
Toaùn.
 Tieát 58 : 33 – 5.
I/ MUÏC TIEÂU :
1.Kieán thöùc : Giuùp hoïc sinh :
- Bieát thöïc hieän pheùp tröø coù nhôù, soá bò tröø laø soá coù hai chöõ soá vaø coù chöõ soá haøng ñôn vò laø 3, soá tröø laø soá coù moät chöõ soá.
- Cuûng coá caùch tìm soá haïng trong pheùp coäng vaø tìm soá bò tröø trong pheùp tröø.
2.Kó naêng : Reøn kó naêng ñaët tính nhanh, giaûi toaùn ñuùng.
3.Thaùi ñoä : Phaùt trieån tö duy toaùn hoïc.
II/ CHUAÅN BÒ :
1.Giaùo vieân : 3 boù 1 chuïc que tính vaø 3 que tính rôøi.
2.Hoïc sinh : Saùch, vôû BT, nhaùp.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ :
-Ghi : 52 – 7 43 – 8 62 - 5
-Neâu caùch ñaët tính vaø tính
-Nhaän xeùt.
2.Daïy baøi môùi : Giôùi thieäu baøi.
Hoaït ñoäng 1 : Pheùp tröø 33 - 5
Muïc tieâu : Vaän duïng baûng tröø ñaõ hoïc ñeå thöïc hieän ñöôïc pheùp tröø daïng 33 - 5
a/ Neâu vaán ñeà :
-Baøi toaùn : Coù 33 que tính, bôùt ñi 5 que tính. Hoûi coøn laïi bao nhieâu que tính?
-Coù bao nhieâu que tính ? bôùt ñi bao nhieâu que ?
-Ñeå bieát coøn laïi bao nhieâu que tính em phaûi laøm gì ?
-Vieát baûng : 33 – 5.
b / Tìm keát quaû .
-Em thöïc hieän bôùt nhö theá naøo ?
-Höôùng daãn caùch bôùt hôïp lyù.
-Coù bao nhieâu que tính taát caû ?
-Ñaàu tieân bôùt 3 que rôøi tröôùc.
-Chuùng ta coøn phaûi bôùt bao nhieâu que nöõa ? Vì sao?
-Ñeå bôùt ñöôïc 2 que tính nöõa coâ thaùo 1 boù thaønh 10 que rôøi, bôùt 2 que coøn laïi 8 que.
-Vaäy 33 que tính bôùt 5 que tính coøn maáy que tính ?
-Vaäy 33 - 5 = ?
-Vieát baûng : 33 – 5 = 28.
c/ Ñaët tính vaø thöïc hieän .
-Nhaän xeùt.
Hoaït ñoäng 2 : luyeän taäp.
Muïc tieâu : Aùp duïng pheùp tröø ñaõ hoïc ñeå giaûi baøi toaùn coù lieân quan. Cuûng coá bieåu töôïng veà hai ñoaïn thaúng caét nhau, veà ñieåm.
Baøi 1 :
-Neâu caùch thöïc hieän pheùp tính 
-Nhaän xeùt.
Baøi 2: Muoán tìm hieäu em laøm nhö theá naøo ?
-Nhaän xeùt.
Baøi 3 :
-Soá phaûi tìm x laø gì trong pheùp coäng ? Neâu caùch tìm soá haïng ?
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
Baøi 4 : Yeâu caàu gì ?
-Chaám moät chaám troøn vaø giao ñieåm cuûa hai ñoaïn thaúng.
-Ñeám soá chaám troøn hieän coù treân ñoaïn thaúng.
-Veõ theâm vaøo ñoaïn thaúng bao nhieâu chaám troøn nöõa ?
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
3.Cuûng coá : Nhaéc laïi caùch ñaët tính vaø tính 33 - 5 ?
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
Hoaït ñoäng noái tieáp : Daën doø- Hoïc caùch ñaët tính vaø tính 33 – 5.
-3 em leân baûng laøm.
-Baûng con.
-32 – 8.
-Nghe vaø phaân tích.
-33 que tính, bôùt 5 que.
-Thöïc hieän 33 – 5.
-Thao taùc treân que tính. Laáy 33 que tính, bôùt 5 que, suy nghó vaø traû lôøi, coøn 28 que tính.
-1 em traû lôøi.
-Coù 33que tính (3 boù vaø 3 que rôøi)
-Ñaàu tieân bôùt 3 que tính rôøi. 
-Sau ñoù thaùo 1 boù thaønh 10 que tính rôøi vaø bôùt tieáp 2 que. Coøn laïi 2 boù vaø 8 que rôøi laø 24 que.
-HS coù theå neâu caùch bôùt khaùc.
-Coøn 24 que tính.
-33 – 5 = 28
-Vaøi em ñoïc : 33 – 5 = 28.
-1 em leân baûng ñaët tính vaø neâu caùch laøm :
33 Vieát 33 roài vieát 5 xuoáng döôùi
-5 thaúng coät vôùi 3 (ñôn vò). Vieát
28 daáu tröø vaø keû gaïch ngang.
-Tröø töø phaûi sang traùi, 3 khoâng tröø ñöôïc 5, laáy 13 tröø 5 baèng 8, vieát 8 nhôù 1, 3 tröø 1 baèng 2, vieát 2.
-Nhieàu em nhaéc laïi.
-3 em leân baûng laøm.Lôùp laøm baûng con.
-HS traû lôøi.
-1 em ñoïc ñeà.
-Laáy soá bò tröø tröø ñi soá tröø.
-3 em leân baûng laøm. Lôùp laøm nhaùp.
43 93 33
-5 -9 -6
 38 84 27
-Ñoïc ñeà.
-Laø soá haïng trong pheùp coäng.
-Laáy toång tröø ñi soá haïng kia.
-3 em laøm .
-x laø soá haïng chöa bieát trong pheùp coäng.
-Laáy toång tröø ñi moät soá haïng .
-Laøm vôû BT.
-1 em ñoïc caâu hoûi.
-Thöïc haønh veõ.
-Coù 3 chaám troøn.
-Veõ theâm 2 chaám troøn.
-Hoïc caùch ñaët tính vaø tính 33 – 5.
 -------------------------------------------------------------
Tieáng vieät.
Tieát 6 : LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU – MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ : TÖØ NGÖÕ VEÀ TÌNH CAÛM.
 DAÁU PHAÅY.
I/ MUÏC TIEÂU :
1.Kieán thöùc : 
- Môû roäng voán töø veà tình caûm gia ñình.
- Bieát ñaët daáu phaåy ngaên caùch caùc boä phaän gioáng nhau trong caâu.
2.Kó naêng : Söû duïng thaønh thaïo caùc töø ngöõ veà tình caûm, daáu phaåy.
3.Thaùi ñoä : Phaùt trieån tö duy ngoân ngöõ.
II/ CHUAÅN BÒ :
1.Giaùo vieân : Tranh minh hoïa. vieát saün baøi taäp 1, 3 caâu baøi 2, tranh baøi 3.
2.Hoïc sinh : Saùch, vôû BT, nhaùp.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : -Cho HS laøm phieáu :
a/Tìm nhöõng töø chæ ñoà vaät trong gia ñình vaø neâu taùc duïng.
b/ Tìm nhöõng töø ngöõ chæ vieäc laøm cuûa em ñeå giuùp ñôõ oâng baø?
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
2.Daïy baøi môùi : Giôùi thieäu baøi.
Hoaït ñoäng 1 : Laøm baøi taäp.
Muïc tieâu : Môû roäng vaø heä thoáng hoùa cho hoïc sinh voán töø lieân qua ñeán tình caûm, bieát vaän duïng ñeå ñaët daáu phaåy ñuùng.
Baøi 1 :Yeâu caàu gì ? 
-GV gôïi yù cho HS gheùp theo sô ñoà.
 yeâu
 thöông quyù
 meán kính
-GV höôùng daãn söûa baøi.
Baøi 2 : Yeâu caàu gì ?
-Choïn nhieàu töø chæ tình caûm gia ñình vöøa tìm ñöôïc ôû baøi taäeá ñeå ñieàn vaøo choã troáng caâu a, b, c.
-Höôùng daãn söûa baøi (SGV/ tr 228)
-GV giaûng theâm : Chaùu meán yeâu oâng baø , meán yeâu duøng ñeå theå hieän tình caûm vôùi baïn beø, ngöôøi ít tuoåi hôn, khoâng hôïp vôùi ngöôøi lôùn tuoåi ñaùng kính troïng nhö oâng baø.
Baøi 3 : Tranh 
-Höôùng daãn hoïc sinh ñaët caâu keå ñuùng noäi dung tranh coù duøng töø chæ hoaït ñoäng.
-Gôïi yù : Ngöôøi meï ñang laøm gì ?
-Baïn gaùi ñang laøm gì ? Em beù ñang laøm gì ?
-Thaùi ñoä cuûa nhöõng ngöôøi trong tranh nhö theá naøo ?
-Veû maët moïi ngöôøi nhö theá naøo ?
-Nhaän xeùt.
Baøi 4 :(vieát). GV ñoïc yeâu caàu.
-Tröïc quan : 4 Baêng giaáy
-Nhaän xeùt.
3.Cuûng coá : Tìm nhöõng töø chæ tình caûm gia ñình ? 
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
Hoaït ñoäng noái tieáp : Daën doø- Hoïc baøi, laøm baøi.
-Laøm phieáu BT. 
-Caùi choåi- ñeå queùt nhaø, 
-Töôùi caây kieång – giuùp oângï, .
-Môû roäng voán töø. Töø ngöõ veà tình caûm. Daáu phaåy.
-1 em ñoïc : Gheùp caùc tieáng : yeâu, thong, quyù, meán, kính thaønh nhöõng töø coù hai tieáng.
2 em laøm treân baûng sau. Lôùp laøm nhaùp.
-3-4 em ñoïc laïi keát quaû ñuùng.
(SGV/ tr 228)
-1 em ñoïc ñeà.
-2 HS laøm ôû baûng phuï. Lôùp laøm nhaùp.
-Söûa baøi.
-Quan saùt.
-HS ñaët caâu, Nhieàu em noái tieáp nhau ñaët caâu. Baïn gaùi ñöa cho meï xem quyeån vôû ghi moät ñieåm 10 ñoû choùi. Moät tay meï oâm em beù vaøo long, moät tay meï caàm quyeån vôû cuûa baïn. Meï khen :”Con gaùi meï hoïc gioûi laém!”. Caû hai meï con ñeàu raát vui.Nhaän xeùt.
-Ñoïc thaàm.
-4 em leân baûng laøm
-HS söûa baøi.
-2-3 em ñoïc laïi caùc caâu ñaõ ñieàn ñuùng daáu phaåy. Caû lôùp laøm vôû BT.
-1 em traû lôøi.
-Hoaøn chænh baøi taäp, hoïc baøi.
 ----------------------------------------------------------------
BUOÅI CHIEÀU
Toaùn / oân.
 OÂN : 12 – 8, 32 - 8
I/ MUÏC TIEÂU :
1.Kieán thöùc : OÂn taäp cuûng coá veà 12 tröø ñi moät soá 12 – 8, 32 – 8.
2.Kó naêng : Reøn thuoäc nhanh baûng tröø, thöïc hieän caùch giaûi toaùn ñuùng, chính xaùc.
3.Thaùi ñoä : Phaùt trieån tö duy toaùn hoïc. 
II/ CHUAÅN BÒ :
1.Giaùo vieân : Phieáu baøi taäp.
2.Hoïc sinh : Vôû laøm baøi, nhaùp.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
-Giaùo vieân neâu yeâu caàu oân taäp.
-Cho hoïc sinh laøm baøi taäp oân.
1.Tính nhaåm :
5 + 7 = 24 + 8 =
 12 – 7 = 32 – 8 =
 12 – 5 = 32 – 4 =
2.Coù hai bao ñöïng gaïo : bao thöù nhaát ñöïng 32 kg, bao thöù hai ñöïng ít hôn bao thöù nhaát 6 kg. Hoûi bao thöù hai ñöïng bao nhieâu kiloâgam gaïo ?
3.Tìm x.
x + 8 = 34 + 8 
x + 6 = 13 + 9
-Chaám baøi, nhaän xeùt.
Hoaït ñoäng noái tieáp : Daën doø- HTL baûng tröø.
-OÂn taäp : 12 – 8, 32 – 8.
-Laøm phieáu baøi taäp.
1.Tính nhaåm :
 5 + 7 = 12 24 + 8 = 32
12 – 7 = 5 32 – 8 = 4
12 – 5 = 7 32 – 4 = 8
2. Toùm taét vaø giaûi 
Bao moät : 32 kg
Bao hai : 6kg 
 ? kg gaïo.
Giaûi
Soá gaïo cuûa bao thöù hai :
32 – 6 = 26 (kg)
Ñaùp soá : 26 kg gaïo.
3.Tìm x :
x + 8 = 34 + 8 
x + 8 = 42
 x = 42 – 8
 x = 34.
x + 6 = 13 + 9
x + 6 = 22
 x = 22 – 6
 x = 16
-HTL baûng tröø.
 -------------------------------------------------------------
Tieáng vieät / oân
 OÂN : LUYEÄN ÑOÏC – ÑIEÄN THOAÏI.
I/ MUÏC TIEÂU :
1.Kieán thöùc : OÂn baøi taäp ñoïc : Ñieän thoaïi.
2.Kó naêng : Reøn ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ : saép saùch vôû, gioïng cöôøi, chuyeån maùy, ñoùn boá veà.
3.Thaùi ñoä : Giaùo duïc hoïc sinh tình thöông cuûa cha daønh cho con.
II/ CHUAÅN BÒ :
1.Giaùo vieân : Heä thoáng caâu hoûi.
2.Hoïc sinh : Saùch Tieáng vieät.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
Hoaït ñoäng 1 : Luyeän ñoïc.
Muïc tieâu : Ñoïc ñuùng Ñieän thoaïi, bieát ngaét hôi khi ñoïc daáu chaám löûng giöõa caâu. Reøn ñoïc vôùi gioïng tình caûm nheï nhaøng, roõ raøng raønh maïch.
-Höôùng daãn oân baøi taäp ñoïc : Ñieän thoaïi.
-Giaùo vieân ñoïc maãu.
-Ñoïc töøng caâu :
-Ñoïc theo nhoùm.
-Nhaän xeùt, tuyeân döông.
Hoaït ñoäng 2 : Luyeän taäp.
Muïc tieâu : Cuûng coá luyeän töø vaø caâu. Bieát ñaët caâu vôùi caùc töø chæ tình caûm trong gia ñình. trong gia ñình.
1.Ñaët 2 caâu vôùi töø : yeâu thöông, yeâu meán.
-Nhaän xeùt.
2.Tìm 5 töø chæ tình caûm trong gia ñình roài vieát thaønh ñoaïn vaên ngaén.
-Chaám baøi, nhaän xeùt.
Hoaït ñoäng noái tieáp : Daën doø- Taäp ñoïc baøi.
-Ñoïc thaàm.-1 em gioûi ñoïc toaøn baøi.
-HS noái tieáp nhau ñoïc töøng caâu.
-Töøng em trong nhoùm ñoïc.
-Nhoùm cöû ñaïi dieän leân thi ñoïc .
1.Ñaët caâu :
-Em raát yeâu thöông oâng baø cuûa em.
-Meï luoân nhaéc nhôû em phaûi yeâu meán em nhoû.
2. Töø chæ coâng vieäc trong nhaø.
-Yeâu meán, quyù meán, thöông yeâu,yeâu kính, kính meán.
Gia ñình em moïi ngöôøi ñeàu thöông yeâu nhau.Meï thöôøng daïy em phaûi yeâu kính oâng baø.Caùc anh chò cuûa em ñeàu yeâu meán em.Trong lôùp caùc baïn em ai cuõng quyù meán nhau, giuùp nhau trong hoïc taäp.Caùc baïn ngoan nhôø coâ giaùo kính meán daïy baûo.
-Taäp ñoïc baøi.
 ------------------------------------------------------------
 Nhaïc / NC
( Giaùo vieân chuyeân traùch daïy )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUOÅI SAÙNG
Thöù naêm ngaøy 27 thaùng 11 naêm 2003.
Theå duïc.
Tieát 24 : KIEÅM TRA ÑI ÑEÀU.
I/ MUÏC TIEÂU :
1.Kieán thöùc : Kieåm tra ñi ñeàu.
2.Kó naêng : Bieát vaø thöïc hieän ñuùng ñoäng taùc, ñuùng nhòp.
3.Thaùi ñoä : Töï giaùc tích cöïc chuû ñoäng tham gia troø chôi .
II/ CHUAÅN BÒ :
1. Giaùo vieân : Veä sinh saân taäp, coøi, 2 khaên.
2. Hoïc sinh : Taäp hoïp haøng nhanh.
III/ CAÙC HOÏAT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Phaàn môû ñaàu : 
-Phoå bieán noäi dung : 
-Giaùo vieân theo doõi.
-Nhaän xeùt.
2.Phaàn cô baûn :
Muïc tieâu : Kieåm tra ñuùng ñi ñeàu.
-Ñieåm soá 1-2, 1-2 theo haøng ngang. 
-Ñieåm soá 1-2, 1-2 theo haøng doïc.
-Kieåm tra laøm nhieàu ñôït.
-Duøng khaåu leänh ñeå ñieàu khieån HS ñi ñeàu trong khoaûng 8-10 m.
-Ñaùnh giaù : 2 möùc ñoä.
+ Hoaøn thaønh
+ Chöa hoaøn thaønh.
3.Phaàn keát thuùc :
-Giaùo vieân heä thoáng laïi baøi. Nhaän xeùt giôø hoïc.
-Taäp hoïp haøng.
-Ñöùng taïi choã, voã tay haùt.
-Giaäm chaân taïi choã ñeám to theo nhòp 1-2. OÂn ñi ñeáu 2-4 haøng doïc.
-Troø chôi “Coù chuùng em”
-Caû lôùp ñöùng theo ñoäi hình haøng ngang. Toå ñöôïc kieåm tra thì ñöùng theo ñoäi hình haøng doïc.
- Hoïc sinh laàn löôït leân kieåm tra.
-Ñöùng voã tay, haùt
-Ñi ñeàu theo 2-4 haøng doïc, haùt
-Nhaûy thaû loûng .
 ----------------------------------------------------------------
Tieáng vieät.
Tieát 7 : TAÄP VIEÁT – CHÖÕ I HOA.
I/ MUÏC TIEÂU : 
1.Kieán thöùc : 
- Vieát ñuùng, vieát ñeïp chöõ K hoa theo côõ chöõ vöøa, côõ nhoû; cuïm töø öùng duïng : Keà vai saùt caùnh theo côõ nhoû.
2.Kó naêng : Bieát caùch noái neùt töø chöõ hoa K sang chöõ caùi ñöùng lieàn sau.
3.Thaùi ñoä : YÙ thöùc reøn tính caån thaän, giöõ gìn vôû saïch seõ.
II/ CHUAÅN BÒ :
1.Giaùo vieân : Maãu chöõ K hoa. Baûng phuï : Keà , Keà vai saùt caùnh.
2.Hoïc sinh : Vôû Taäp vieát, baûng con.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : Kieåm tra vôû taäp vieát cuûa moät soá hoïc sinh.
-Cho hoïc sinh vieát chöõ I, Ích vaøo baûng con.
-Nhaän xeùt.
2.Daïy baøi môùi :
Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi : Giaùo vieân giôùi thieäu noäi dung vaø yeâu caàu baøi hoïc.
 Muïc tieâu : Bieát vieát chöõ K hoa, cuïm töø öùng duïng côõ vöøa vaø nhoû.
Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn vieát chöõ hoa.
Muïc tieâu : Bieát ñoä cao, noái neùt , khoaûng caùch giöõa caùc chöõ, tieáng.
A. Quan saùt soá neùt, quy trình vieát :
-Chöõ K hoa cao maáy li ?
-Chöõ K hoa goàm coù nhöõng neùt cô baûn naøo ?
-Vöøa noùi vöøa toâ trong khung chöõ : Chöõ K hoa ñöôïc vieát bôûi 3 neùt cô baûn : 2 neùt ñaàu gioáng neùt 1 vaø neùt 2 cuûa chöõ I, ñaët buùt treân ñöôøng keû 5, vieát neùt moùc xuoâi phaûi, ñeán khoaûng giöõa thaân chöõ thì löôïn vaøo trong taïo voøng xoaén nhoû roài vieát tieáp neùt moùc ngöôïc phaûi, döøng buùt ôû ñöôøng keû 2.
-Quan saùt maãu vaø cho bieát ñieåm ñaët buùt ?
Chöõ K hoa. 
-Giaùo vieân vieát maãu (vöøa vieát vöøa noùi).
B/ Vieát baûng :
-Haõy vieát chöõ K vaøo trong khoâng trung.
C/ Vieát cuïm töø öùng duïng :
-Yeâu caàu hoïc sinh môû vôû taäp vieát ñoïc cuïm töø öùng duïng.
D/ Quan saùt vaø nhaän xeùt :
-Keà vai saùt caùnh theo em hieåu nhö theá naøo ?
Neâu : Cuïm töø naøy coù yù töông töï nhö Goùp söùc chung tay nghóa laø chæ söï ñoaøn keát beân nhau ñeå gaùnh vaùc moät vieäc.
-Cuïm töø naøy goàm coù maáy tieáng ? Goàm nhöõng tieáng naøo ?
-Ñoä cao cuûa caùc chöõ trong cuïm töø “Keà vai saùt caùnh”ø nhö theá naøo ?
-Caùch ñaët daáu thanh nhö theá naøo ?
-Khi vieát chöõ Keà ta noái chöõ K vôùi chöõ eâ nhö theá naøo?
-Khoaûng caùch giöõa caùc chöõ (tieáng ) nhö theá naøo ?
Vieát baûng.
Hoaït ñoäng 3 : Vieát vôû.
Muïc tieâu : Bieát vieát K – Keà theo côõ vöøa vaø nhoû, cuïm töø öùng duïng vieát côõ nhoû.
-Höôùng daãn vieát vôû.
-Chuù yù chænh söûa cho caùc em.
1 doøng
1 doøng
1 doøng
1 doøng
2 doøng
3.Cuûng coá : Nhaän xeùt baøi vieát cuûa hoïc sinh.
-Khen ngôïi nhöõng em coù tieán boä. Giaùo duïc tö töôûng.
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
Hoaït ñoäng noái tieáp : Daën doø : Hoaøn thaønh baøi vieát trong vôû taäp vieát.
-Noäp vôû theo yeâu caàu.
-2 HS vieát baûng lôùp. Caû lôùp vieát baûng con.
-Chöõ K hoa, Keà vai saùt caùnh.
-Cao 5 li.
-Chöõ K goàm3 neùt cô baûn : 2 neùt ñaàu gioáng neùt 1 vaø neùt 2 cuûa chöõ I, neùt 3 laø keát hôïp cuûa 2 neùt cô baûn – moùc xuoâi phaûi vaø moùc ngöôïc phaûi noái lieàn nhau, taïo thaønh moät voøng xoaén nhoû giöõa thaân chöõ.
-3- 5 em nhaéc laïi.
-Ñaët buùt treân ñöôøng keû 5, Chöõ K hoa ñöôïc vieát bôûi 3 neùt cô baûn : 2 neùt ñaàu gioáng neùt 1 vaø neùt 2 cuûa chöõ I, ñaët buùt treân ñöôøng keû 5, vieát neùt moùc xuoâi phaûi, ñeán khoaûng giöõa thaân chöõ thì löôïn vaøo trong taïo voøng xoaén nhoû roài vieát tieáp neùt moùc ngöôïc phaûi, döøng buùt ôû ñöôøng keû 2(2-3 em nhaéc laïi).
-Hoïc sinh vieát.
-Caû lôùp vieát treân khoâng.
-Vieát vaøo baûng con.
-Ñoïc : K.
-2-3 em ñoïc : Keà vai saùt caùnh.
-Quan saùt.
-1 em neâu : Chæ söï ñoaøn keát beân nhau cuøng laøm moät vieäc.
-1 em nhaéc laïi.
-4 tieáng : Keà, vai, saùt, caùnh.
-Chöõ K, h cao 2,5 li. cao 1,25 li laø s caùc chöõ coøn laïi cao 1 li.
-Daáu huyeàn ñaët treân eâ trong chöõ Keà, daáu saéc ñaët treân a ôû chöõ saùt, chöõ caùnh.
-Neùt cuoái cuûa chöõ K noái sang chöõ eâ.
-Baèng khoaûng caùch vieát 1ù chöõ caùi o.
-Baûng con : K – Keà.
-Vieát vôû.
K K
K K
Keà
Keà
Keà vai saùt caùnh
Keà vai saùt caùnh.
-Vieát baøi nhaø/ tr 20
 -----------------------------------------------------------
Toaùn.
Tieát 59 : 53 - 15
I/ MUÏC TIEÂU :
1.Kieán thöùc : Giuùp hoïc sinh :
- Bieát thöïc hieän pheùp tröø coù nhôù, soá bò tröø laø soá coù hai chöõ soávaø coù chöõ soá haøng ñôn vò laø 3, soá tröø laø soá coù hai chöõ soá.
- Bieát vaän duïng pheùp tröø ñaõ hoïc ñeå laøm tính (ñaët tính roài tính) .
- Cuûng coá caùch tìm soá tröø vaø soá haïng chöa bieát. Taäp noái 4 ñieåm ñeå coù hình vuoâng.
2.Kó naêng : Reøn tính nhanh, giaûi toaùn ñuùng.
3.Thaùi ñoä : Thích hoïc Toaùn, yeâu toaùn hoïc.
II/ CHUAÅN BÒ :
1.Giaùo vieân : 5boù 1 chuïc que tính vaø 3 que rôøi, baûng gaøi.
2.Hoïc sinh : Saùch, vôû BT, baûng con, nhaùp.
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS.
1.Baøi cuõ : Ghi : 73 – 6 43 – 5 
 x + 7 = 53 
-Nhaän xeùt, cho ñieåm.
2.Daïy baøi môùi : Giôùi thieäu baøi.
Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu pheùp tröø : 53 - 15
Muïc tieâu : Bieát ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tröø daïng 53- 15
A/ Neâu baøi toaùn : Coù 53 que tính bôùt ñi 15 que tính. Hoûi coøn laïi bao nhieâu que tính ?
-Ñeå bieát coøn laïi bao nhieâu que tính ta laøm pheùp tính gì ?
-Vieát baûng : 53 - 15
B/ Tìm keát quaû ?
-53 que tính bôùt ñi 15 que tính coøn bao nhieâu que ?
-Höôùng daãn : Chuùng ta phaûi bôùt bao nhieâu que tính ?
-15 que tính goàm maáy chuïc vaø maáy que tính ?
-Vaäy ñeå bôùt ñöôïc 15 que tính tröôùc heát chuùng ta bôùt 5 que tính. Ñeå bôùt 5 que tính, ta bôùt 3 que rôøi sau ñoù thaùo 1 boù 10 que tính vaø bôùt tieáp 2 que, ta coøn 8 que rôøi.
-Tieáp theo ta bôùt 1 chuïc que nöõa (laø 1 boù). Nhö vaäy coøn 3 boù vaø 8 que rôøi laø 38 que.
-53 que tính bôùt 15 que tính coøn bao nhieâu ?
-Vaäy 52 – 28 = ? 
-Giaùo vieân ghi baûng : 53 – 15 = 38.
C/ Ñaët tính vaø thöïc hieän :
-Em neâu caùch ñaët tính vaø thöïc hieän caùch tính ?
-GV : Tính töø phaûi sang traùi : 3 khoâng tröø ñöôïc 5, laáy 13 tröø 5 baèng 8 vieát 8, nhôù 1, 1theâm 1 baèng 2, 5 tröø 2 baèng 3,vieát 3.
 Hoaït ñoäng 2 : Luyeän taäp.
Muïc tieâu : Aùp duïng pheùp tröø coù nhôù daïng 53 - 15 ñeå giaûi caùc baøi toaùn co

Tài liệu đính kèm:

  • docKEHOACHDHOCT12.doc