Giáo án lớp 1 - Trường Tiểu học Thanh Hương - Tuần 30

I.MỤC TIÊU:

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-Tranh minh hoạ bài đọc SGK.

-Bộ chữ của GV và học sinh.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc 29 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 10/08/2018 Lượt xem 372Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 1 - Trường Tiểu học Thanh Hương - Tuần 30", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ç trèng .
Bµi tËp 2,3 SGK
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: 
-Baûng phuï, baûng nam chaâm. Noäi dung baøi thô caàn cheùp vaø caùc baøi taäp 2, 3.
-Hoïc sinh caàn coù VBT.
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
TL
Hoaït ñoäng giaùo vieân
Hoaït ñoäng hoïc sinh
5’
1’
20’
8’
5’
1.KTBC : 
Chaám vôû nhöõng hoïc sinh giaùo vieân cho veà nhaø cheùp laïi baøi laàn tröôùc.
Goïi 2 hoïc sinh leân baûng laøm laïi baøi taäp 2 vaø 3 tuaàn tröôùc ñaõ laøm.
Nhaän xeùt chung veà baøi cuõ cuûa hoïc sinh.
2.Baøi môùi:
GV giôùi thieäu baøi ghi môc baøi.
3.Höôùng daãn hoïc sinh taäp cheùp:
Goïi hoïc sinh nhìn baûng ñoïc baøi thô caàn cheùp (giaùo vieân ñaõ chuaån bò ôû baûng phuï).
Caû lôùp ñoïc thaàm khoå thô vaø tìm nhöõng tieáng caùc em thöôøng vieát sai: vuoát, chaúng nhôù, nghe, ngoan; vieát vaøo baûng con.
Giaùo vieân nhaän xeùt chung veà vieát baûng con cuûa hoïc sinh.
Thöïc haønh baøi vieát (cheùp chính taû).
Höôùng daãn caùc em tö theá ngoài vieát, caùch caàm buùt, ñaët vôû, caùch vieát ñaàu baøi, caùch vieát chöõ ñaàu cuûa ñoaïn vaên thuït vaøo 3 oâ, phaûi vieát hoa chöõ caùi baét ñaàu moãi doøng thô, caùc doøng thô caàn vieát thaúng haøng.
Cho hoïc sinh nhìn baøi vieát ôû baûng töø hoaëc SGK ñeå vieát.
Höôùng daãn hoïc sinh caàm buùt chì ñeå söõa loãi chính taû:
Giaùo vieân ñoïc thong thaû, chæ vaøo töøng chöõ treân baûng ñeå hoïc sinh soaùt vaø söõa loãi, höôùng daãn caùc em gaïch chaân nhöõng chöõ vieát sai, vieát vaøo beân leà vôû.
Giaùo vieân chöõa treân baûng nhöõng loãi phoå bieán, höôùng daãn caùc em ghi loãi ra leà vôû phía treân baøi vieát.
Thu baøi chaám 1 soá em.
4.Höôùng daãn laøm baøi taäp chính taû:
Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi trong vôû BT Tieáng Vieät.
Ñính treân baûng lôùp 2 baûng phuï coù saün 2 baøi taäp gioáng nhau cuûa caùc baøi taäp.
Goïi hoïc sinh laøm baûng töø theo hình thöùc thi ñua giöõa caùc nhoùm.
Nhaän xeùt, tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc.
5.Nhaän xeùt, daën doø:
Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø cheùp laïi baøi thô cho ñuùng, saïch ñeïp, laøm laïi caùc baøi taäp.
Chaám vôû 3 hoïc sinh yeáu hay vieát sai ñaõ cho veà nhaø vieát laïi baøi.
2 hoïc sinh laøm baûng.
Hoïc sinh khaùc nhaän xeùt baøi baïn laøm treân baûng.
Hoïc sinh nhaéc laïi.
2 hoïc sinh ñoïc, hoïc sinh khaùc doø theo baøi baïn ñoïc treân baûng töø.
Hoïc sinh ñoïc thaàm vaø tìm caùc tieáng khoù hay vieát sai: tuyø theo hoïc sinh neâu nhöng giaùo vieân caàn choát nhöõng töø hoïc sinh sai phoå bieán trong lôùp.
Hoïc sinh vieát vaøo baûng con caùc tieáng hay vieát sai: vuoát, chaúng nhôù, nghe, ngoan.
Hoïc sinh thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân ñeå cheùp baøi chính taû vaøo vôû chính taû.
Hoïc sinh tieán haønh cheùp baøi vaøo taäp vôû.
Hoïc sinh soaùt loãi taïi vôû cuûa mình vaø ñoåi vôû söõa loãi cho nhau.
Hoïc sinh ghi loãi ra leà theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân.
Ñieàn vaàn uoât hoaëc uoâc.
Ñieàn chöõ c hoaëc k.
Hoïc sinh laøm VBT.
Caùc em thi ñua nhau tieáp söùc ñieàn vaøo choã troáng theo 2 nhoùm, moãi nhoùm ñaïi dieän 4 hoïc sinh.
Hoïc sinh neâu laïi baøi vieát vaø caùc tieáng caàn löu yù hay vieát sai, ruùt kinh nghieäm baøi vieát laàn sau.
TOAÙN 
PHEÙP TRÖØ TRONG PHAÏM VI 100
(tröø khoâng nhôù)
I.MUÏC TIEÂU : 
 -Bieát ®Æt tÝnh vµ laøm tính tröø sè cã hai ch÷ sè (khoâng nhôù) daïng 65 – 30 vaø 36 – 4 
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
-Boä ñoà duøng toaùn 1.
-Caùc boù que tính, moãi boù 1 chuïc que tính vaø caùc que tính rôøi.
-Baûng phuï ghi caùc baøi taäp theo SGK.
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
TL
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
5’
30’
5’
1.KTBC: 
Goïi hoïc sinh leân baûng laøm baøi taäp 3.
Nhaän xeùt KTBC.
2.Baøi môùi :
Giôùi thieäu tröïc tieáp, ghi môc bµi
Giôùi thieäu caùch laøm tính tröø (khoâng nhôù)
a. Tröôøng hôïp pheùp tröø coù daïng 65 – 30
* Böôùc 1: Giaùo vieân höôùng daãn caùc em thao taùc treân que tính.
Höôùng daãn hoïc sinh laáy 65 que tính (goàm 6 chuïc vaø 5 que tính rôøi), xeáp 6 boù que tính beân traùi, caùc que tính rôøi beân phaûi.
Cho noùi vaø vieát vaøo baûng con: Coù 6 boù, vieát 6 ôû coät chuïc. Coù 5 que tính rôøi vieát 5 ôû coät ñôn vò.
Taùch ra 3 boù, khi taùch cuõng xeáp 3 boù veà beân traùi phía döôùi caùc boù ñaõ xeáp tröôùc. Giaùo vieân vöøa noùi vöøa ñieàn vaøo baûng: Coù 3 boù, vieát 3 ôû coät chuïc. Coù 0 que tính rôøi vieát 0 ôû coät ñôn vò.
Coøn laïi 3 boù vaø 5 que tính rôøi thì vieát 3 ôû coät chuïc, vieát 5 ôû coät ñôn vò vaøo doøng cuoái baûng.
*Böôùc 2: Höôùng daãn kó thuaät laøm tính tröø daïng 65 – 30 .
Ñaët tính:
Vieát 65 roài vieát 30, sao cho caùc soá chuïc thaúng coät nhau, caùc soá ñôn vò thaúng coät nhau, vieát daáu - , keû vaïch ngang, roài tính töø phaûi sang traùi.
	 65	5 tröø 0 baèng 5, vieát 5
	 30	6 tröø 3 baèng 3, vieát 3
	 35
Nhö vaäy : 65 – 30 = 35
Goïi vaøi hoïc sinh nhaéc laïi caùch tröø.
b. Tröôøng hôïp pheùp tröø coù daïng 36 – 4 
Khi ñaët tính phaûi ñaët 4 thaúng coät vôùi 6 ôû coät ñôn vò. Khi tính töø phaûi sang traùi coù neâu “Haï 3, vieát 3” ñeå thay cho neâu “3 tröø 0 baèng 3, vieát 3”.
	 36	6 tröø 4 baèng 2, vieát 2
	 4	haï 3, vieát 3
	 32
Nhö vaäy : 36 – 4 = 32
Goïi vaøi hoïc sinh nhaéc laïi caùch tröø
+ Hoïc sinh thöïc haønh:
Baøi 1: Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi.
Giaùo vieân cho hoïc sinh töï laøm roài chöõa baøi, Löu yù: Caàn kieåm tra kó naêng thöïc hieän tính tröø cuûa hoïc sinh vaø caùc tröôøng hôïp xuaát hieän soá 0, chaúng haïn: 55 – 55 , 33 – 3 , 79 – 0, vaø vieát caùc soá thaät thaúng coät.
Baøi 2: Goïi neâu yeâu caàu cuûa baøi:
Hoïc sinh laøm VBT, yeâu caàu caùc em neâu caùch laøm.
Baøi 3: Goïi neâu yeâu caàu cuûa baøi:
Giaùo vieân reøn kó naêng tính nhaåm cho hoïc sinh.
Cho hoïc sinh töï nhaåm vaø neâu keát quaû.
4.Cuûng coá, daën doø:
Hoûi teân baøi.
Nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông.
Daën doø: Laøm laïi caùc baøi taäp, chuaån bò tieát sau.
 Giaûi:
Soá trang saùch Lan coøn phaûi ñoïc laø:
64 – 24 = 40 (trang)
 Ñaùp soá : 40 trang saùch
Hoïc sinh nhaéc môc bµi
Hs laáy 65 que tính, thao taùc xeáp vaøo töøng coät, vieát soá 65 vaøo baûng con vaø neâu: 
Coù 6 boù, vieát 6 ôû coät chuïc. Coù 5 que tính rôøi vieát 5 ôû coät ñôn vò.
Hs laáy 65 que tính taùch ra 3 boù vaø neâu:
Coù 3 boù, vieát 3 ôû coät chuïc. Coù 0 que tính rôøi vieát 0 ôû coät ñôn vò.
Coøn laïi 3 boù vaø 5 que tính rôøi thì vieát 3 ôû coät chuïc, vieát 5 ôû coät ñôn vò vaøo doøng cuoái baûng.
Hoïc sinh thöïc haønh ôû baûng con.
Ñoïc: 65 – 30 = 35
Nhaéc laïi: 65 – 30 = 35
Hoïc sinh thöïc haønh ôû baûng con.
Ñoïc: 36 – 4 = 32
Nhaéc laïi: 36 – 4 = 32
Hoïc sinh thöïc haønh ôû baûng con.
Hoïc sinh laøm roài chöõa baøi taäp treân baûng lôùp.
66 – 60 = 6,	58 – 4 = 54,.....	
Neâu teân baøi vaø caùc böôùc thöïc hieän pheùp tröø (ñaët tính, vieát daáu tröø, gaïch ngang, tröø töø phaûi sang traùi).
Thöïc haønh ôû nhaø.
Thø 4 ngµy th¸ng 4 n¨m 2010
TAÄP ÑOÏC
MEØO CON ÑI HOÏC.
I.MUÏC TIEÂU:
-§oïc trôn caû baøi. §oïc ñuùng caùc töø ngöõ: buoàn böïc, kieám côù, caùi ñuoâi, cöøu.
 -B­íc ®Çu bieát nghæ hôi ë cuèi mçi dßng th¬ , khæ th¬ .
 - Hieåu ñöôïc noäi dung baøi: MÌo con l­êi häc kiÕm cí nghØ ë nhµ ; cõu do¹ c¾t ®u«i khiÕn mÌo sî ph¶i ®i häc.
- Tr¶ lêi ®­îc c©u hái 1,2 (SGK).
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: 
-Tranh minh hoaï baøi ñoïc SGK.
-Boä chöõ cuûa GV vaø hoïc sinh.
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
TL
Ho¹t ®éng GV
Ho¹t ®éng HS
5’
30’
5’
30’
5’
1’
1.KTBC : Hoûi baøi tröôùc.
Goïi 2 hoïc sinh ñoïc baøi: “Chuyeän ôû lôùp” vaø traû lôøi caâu hoûi 1 vaø 2 trong SGK.
Goïi 2 hoïc sinh vieát treân baûng lôùp, lôùp vieát baûng con: vuoát toùc, ñöùng daäy.
GV nhaän xeùt chung.
2.Baøi môùi:
GV giôùi thieäu tranh, giôùi thieäu baøi vaø ruùt môc baøi ghi baûng.
Höôùng daãn hoïc sinh luyeän ñoïc:
Ñoïc maãu baøi thô laàn 1 (gioïng hoàn nhieân, nghòch ngôïm. Gioïng meøo chaäm chaïp, vôø meät moûi, kieám côù ñuoâi oám ñeå troán hoïc. Gioïng Cöøu to, nhanh nheïn, laùu taùu. Gioïng meøo hoát hoaûng sôï bò caét ñuoâi). Toùm taét noäi dung baøi.
Ñoïc maãu laàn 2 ( chæ baûng), ñoïc nhanh hôn laàn 1.
*Luyeän ñoïc tieáng, töø ngöõ khoù:
Cho hoïc sinh thaûo luaän nhoùm ñeå tìm töø khoù ñoïc trong baøi, giaùo vieân gaïch chaân caùc töø ngöõ caùc nhoùm ñaõ neâu.
Hoïc sinh luyeän ñoïc töø ngöõ keát hôïp giaûi nghóa töø.
Caùc em hieåu theá naøo laø buoàn böïc? 
Kieám côù nghóa laø gì?
Be toaùng laø keâu nhö theá naøo?
*Luyeän ñoïc caâu:
Goïi em ñaàu baøn ñoïc caâu thöù nhaát (doøng thöù nhaát). Caùc em sau töï ñöùng daäy ñoïc caâu noái tieáp.
*Luyeän ñoïc ñoaïn vaø caû baøi thô:
Ñoïc noái tieáp töøng khoå thô.
Ñoïc theo vai: 1 em ñoïc daãn chuyeän, 1 em vai Cöøu, 1 em vai Meøo.
Thi ñoïc caû baøi thô.
Giaùo vieân ñoïc dieãn caûm laïi baøi thô.
Ñoïc ñoàng thanh caû baøi.
Goïi hoïc sinh ñoïc laïi baøi, giaùo vieân nhaän xeùt.
3.Cuûng coá tieát 1:
Tieát 2
4.Tìm hieåu baøi vaø luyeän noùi:
Hoûi baøi môùi hoïc.
Goïi hoïc sinh ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi:
Meøo kieám côù gì ñeå troán hoïc ?
Cöøu noùi gì khieán Meøo voäi xin ñi hoïc ngay ?
Nhaän xeùt hoïc sinh traû lôøi.
Giaùo vieân ñoïc laïi baøi thô vaø goïi 2 hoïc sinh ñoïc laïi.
HTL caû baøi thô: Toå chöùc cho caùc em thi ñoïc HTL theo baøn, nhoùm  .
 Thöïc haønh luyeän noùi:
Chuû ñeà: Hoûi nhau: Vì sao baïn thích ñi hoïc
Giaùo vieân cho hoïc sinh quan saùt tranh minh hoaï vaø neâu caùc caâu hoûi gôïi yù ñeå hoïc sinh noùi veà nhöõng lyù do maø thích ñi hoïc.
Nhaän xeùt luyeän noùi vaø uoán naén, söûa sai.
5.Cuûng coá:
Hoûi teân baøi, goïi ñoïc baøi, neâu laïi noäi dung baøi ñaõ hoïc.
Caùc em coù neân baét chöôùc baïn Meøo khoâng? Vì sao?
6.Nhaän xeùt daën doø: Veà nhaø ñoïc laïi baøi nhieàu laàn ñeå thuoäc loøng baøi thô, xem baøi môùi.
Hoïc sinh neâu teân baøi tröôùc.
2 hoïc sinh ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi:
2 hoïc sinh vieát baûng lôùp, lôùp vieát baûng con: vuoát toùc, ñöùng daäy.
Nhaéc môc bµi 
Laéng nghe.
Laéng nghe vaø theo doõi ñoïc thaàm treân baûng.
Thaûo luaän nhoùm ruùt töø ngöõ khoù ñoïc, ñaïi dieän nhoùm neâu, caùc nhoùm khaùc boå sung.
Vaøi em ñoïc caùc töø treân baûng.
Buoàn böïc: Buoàn vaø khoù chòu.
Kieám côù: Kieám lí do ñeå troán hoïc.
Be toaùng: Keâu leân aàm ó.
Hoïc sinh nhaéc laïi.
Ñoïc noái tieáp theo yeâu caàu giaùo vieân.
Ñoïc noái tieáp 2 em, ñoïc caû baøi thô.
Moãi nhoùm cöû ñaïi dieän 1 hoïc sinh ñoùng vai vaø ñoïc theo phaân vai.
Caùc nhoùm thöïc hieän ñoïc theo phaân vai.
2 em thuoäc 2 daõy ñaïi dieän thi ñoïc baøi thô.
2 em, lôùp ñoàng thanh.
2 em ñoïc laïi baøi thô.
Meøo keâu ñuoâi oám xin nghæ hoïc.
Cöøu noùi: Muoán nghæ hoïc thì phaûi caét ñuoâi, Meøo voäi xin ñi hoïc ngay.
Hoïc sinh laéng nghe vaø ñoïc laïi baøi thô.
Hoïc sinh töï nhaåm vaø ñoïc thi giöõa caùc nhoùm.
Hoïc sinh luyeän noùi theo gôïi yù cuûa giaùo vieân. Ví duï:
Nhieàu hoïc sinh khaùc luyeän noùi.
Hoïc sinh neâu teân baøi vaø ñoïc laïi baøi 2 em.
Chuùng em khoâng neân baét chöôùc baïn Meøo Vì baïn aáy muoán troán hoïc.
Thöïc haønh ôû nhaø
TOAÙN
LUYEÄN TAÄP
I.MUÏC TIEÂU 
- BiÕt ®Æt tÝnh , lµm tÝnh trõ ,tÝnh nhÈm c¸c sè trong ph¹m vi 100 ( kh«ng nhí ).
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
-Baûng phuï ghi caùc baøi taäp theo SGK.
-Boä ñoà duøng toaùn 1.
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
TL
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
5’
30’
5’
1.KTBC: Hoûi teân baøi cuõ.
Lôùp laøm baûng con: Ñaët tính roài tính:
	45 – 4 	,	79 – 0 
Nhaän xeùt KTBC.
2.Baøi môùi :
Giôùi thieäu tröïc tieáp, ghi môc bµi 
Höôùng daãn hoïc sinh giaûi caùc baøi taäp.
Baøi 1: Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi.
Hoïc sinh töï ñaët tính roài tính vaøo baûng con.
Baøi 2: Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi.
Giaùo vieân goïi hoïc sinh neâu caùch tröø nhaåm roài nhaåm vaø neâu keát quaû.
Baøi 3: Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi.
Giaùo vieân höôùng daãn caùc em thöïc hieän tính tröø ôû veá traùi sau ñoù ôû veá phaûi roài ñieàn daáu thích hôïp vaøo oâ troáng.
Baøi 5: Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi.
Toå chöùc thaønh troø chôi thi ñua giöõa caùc nhoùm, moãi nhoùm khoaûng 6 em tieáp söùc.
4.Cuûng coá, daën doø:
Hoûi teân baøi.
Nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông.
Daën doø: Laøm laïi caùc baøi taäp, chuaån bò 
Hoïc sinh laøm baûng con (coù ñaët tính vaø tính)
Hoïc sinh nhaéc môc bµi 
Ñaët tính vaø laøm baûng con:
45 – 23 	72 – 60 	66 – 25 
57 – 31 	70 – 40 	
Hoïc sinh neâu caùch tröø nhaåm neâu keát quaû cuûa töøng baøi taäp.
65 – 5 = 60,	65 – 60 = 5,	65 – 65 = 0 , ...
<
>
35 – 5 	35 – 4 , 43 + 3	 43-3 
 30	 	 31	 ,	 46	40
(töông töï caùc pheùp khaùc hoïc sinh töï laøm)
76 - 5
40 + 14
68 - 4
11 + 21 5
60 + 11
42 - 12
54
71
32
Nhaéc laïi teân baøi hoïc.
Thöïc haønh ôû nhaø.
TNXH 
TRÔØI NAÉNG – TRÔØI MÖA
I.MUÏC TIEÂU : 
 - NhËn biÕt vµ m« t¶ ë møc ®é ®¬n gi¶n cña hÞen t­îng thêi tiÕt : n¾ng , m­a .
 - BiÕt c¸ch ¨n mÆc vµ gi÷ g×n søc khoÎ trong nh÷ng ngµy n¾ng m­a .
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
	-Moät soá tranh aûnh veà trôøi naéng, trôøi möa.
-Hình aûnh baøi 30 SGK. Giaáy bìa to, giaáy veõ, buùt chì, 
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
TL
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1’
4’
25’
4’
1’
1.OÅn ñònh :
2.KTBC: Hoûi teân baøi.
Muoãi thöôøng soáng ôû ñaâu ?
Neâu taùc haïi do bò muoãi ñoát ?
Khi ñi nguû baïn thöôøng laøm gì ñeå khoâng bò muoãi ñoát ?
Nhaän xeùt baøi cuõ.
3.Baøi môùi:
Giaùo vieân giôùi thieäu vaø ghi baûng môc baøi.
* Hoaït ñoäng 1 : Nhaän bieát daáu hieäu trôøi naéng, trôøi möa.
Muïc ñích: Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc caùc daáu hieäu chính cuûa trôøi naéng, trôøi möa. Bieát moâ taû baàu trôøi vaø nhöõng ñaùm maây khi trôøi naéng, trôøi möa.
Caùc böôùc tieán haønh:
Böôùc 1: Giao nhieäm vuï vaø thöïc hieän hoaït ñoäng.
Giaùo vieân chia nhoùm vaø phaùt cho moãi nhoùm 1 tôø bìa to vaø neâu yeâu caàu:
Daùn taát caû nhöõng tranh aûnh ñaõ söu taàm ñöôïc theo 2 coät vaøo baûng sau vaø cuøng nhau thaûo luaän caùc vaán ñeà sau:
Tranh aûnh veà trôøi naéng
Tranh aûnh veà trôøi möa
Neâu caùc daáu hieäu veà trôøi naéng, trôøi möa?
Khi trôøi naéng, baàu trôøi vaø nhöõng ñaùm maây nhö theá naøo?
Khi trôøi möa, baàu trôøi vaø nhöõng ñaùm maây nhö theá naøo?
Cho hoïc sinh thaûo luaän theo nhoùm 8 em vaø noùi cho nhau nghe caùc yeâu caàu treân.
Böôùc 2: Giaùo vieân goïi ñaïi dieän caùc nhoùm leân, chæ vaøo tranh vaø neâu theo yeâu caàu caùc caâu hoûi treân. Goïi hoïc sinh caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt baïn vaø boå sung.
	Neáu hoâm ñoù trôøi naéng hay trôøi möa giaùo vieân coù theå hoûi theâm: Hoâm nay laø trôøi naéng hay trôøi möa: Daáu hieäu naøo cho em bieát ñieàu ñoù?
Giaùo vieân keát luaän:
	Khi trôøi naéng, baàu trôøi trong xanh, coù maây traéng, coù Maët Trôøi saùng choùi, naéng vaøng chieáu xuoáng caûnh vaät, 
	Khi trôøi möa, baàu trôøi u aùm, maây ñen xaùm phuû kính, khoâng coù Maët Trôøi, nhöõng gioït nöôùc möa rôi xuoáng laøm öôùt moïi vaät, 
*Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän caùch giöõ söùc khoeû khi naéng, khi möa:
MÑ: Hoïc sinh coù yù thöùc baûo veä söùc khoeû khi naéng, khi möa.
Caùch tieán haønh:
Böôùc 1: Giao nhieäm vuï hoaït ñoäng.
Giaùo vieân chia nhoùm, moãi nhoùm 2 em, giao nhieäm vuï cho moãi nhoùm. Yeâu caàu caùc em quan saùt 2 hình ôû SGK ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi trong ñoù.
Taïi sao khi ñi naéng baïn nhôù ñoäi noùn, muõ?
Ñeå khoâng bò öôùt khi ñi döôùi möa, baïn phaûi laøm gì?
Böôùc 2: Thu keát quaû thaûo luaän:
Goïi ñaïi dieän caùc nhoùm neâu tröôùc lôùp, caùc nhoùm khaùc boå sung vaø hoaøn chænh.
KÕt luaän: 
Khi ñi trôøi naéng phaûi ñoäi muõ noùn ñeå khoâng bò oám.
Khi ñi trôøi möa phaûi mang oâ, maêïc aùo möa ñeå khoâng bò öôùt, bò caûm.
4.Cuûng coá : 
Hoûi teân baøi:
Cho hoïc sinh veõ tranh mieâu taû trôøi naéng, trôøi möa.
Lieân heä thöïc teá: Neáu hoâm ñoù trôøi naéng hoaëc möa, giaùo vieân hoûi xem trong lôùp ai thöïc hieän nhöõng duïng cuï ñi naéng, ñi möa.
Tuyeân döông caùc em mang ñuùng.
5.Daên doø: Hoïc baøi, xem baøi môùi. Luoân luoân giöõ gìn söùc khoeû khi ñi naéng, ñi möa.
Hoïc sinh neâu teân baøi hoïc.
3 hoïc sinh traû lôøi caâu hoûi treân.
Hoïc sinh nhaéc môc baøi.
Hoïc sinh laéng nghe.
Hoïc sinh daùn caùc tranh aûnh vaøo giaáy keû oâ phaân loaïi tranh roài thaûo luaän theo nhoùm.
Baàu trôøi saùng, coù naéng (trôøi naéng), baàu trôøi ñen, khoâng coù naéng (trôøi möa)
Baàu trôøi trong xanh, coù maây traéng, nhìn thaáy oâng maët trôøi, 
Baàu trôøi u aùm, nhieàu maây, khoâng thaáy oâng maët trôøi, 
Hoïc sinh chæ vaø neâu theo tranh.
Hoïc sinh noùi theo thöïc teá baàu trôøi hoâm ñang hoïc baøi naøy.
Hoïc sinh nhaéc laïi.
Thaûo luaän theo nhoùm 2 em hoïc sinh.
Ñeå khoûi bò oám.
Mang oâ, mang aùo möa.
Hoïc sinh neâu, nhöõng hoïc sinh khaùc nhaän xeùt vaø boå sung.
Hoïc sinh nhaéc laïi.
Caùc nhoùm khaùc tranh luaän vaø boå sung, ñi ñeán keát luaän chung.
Hoïc sinh veõ tranh theo yeâu caàu cuûa baøi.
Hoïc sinh töï lieân heä vaø neâu nhöõng ai ñaõ mang ñuùng duïng cuï khi ñi naéng, ñi möa.
Thöïc haønh khi ñi naéng, ñi möa.
Thø 5 ngµy th¸ng 4 n¨m 2010
TAÄP VIEÁT
TOÂ CHÖÕ HOA P
I.MUÏC TIEÂU:
- T« ®­îc c¸c ch÷ hoa : P
- ViÕt ®óng c¸c vÇn : u«t , u«c ­u ,­¬cc¸c tõ ng÷ : ch¶i chuèt , thuéc bµi , con cõu , èc b­¬u kiÓu ch÷ viÕt th­êng , cì ch÷ theo vë TËp viÕt 1 , tËp hai .( Mçi tõ ng÷ viÕt ®­îc Ýt nhÊt 1 lÇn ). 
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
Baûng phuï vieát saün maãu chöõ trong noäi dung luyeän vieát cuûa tieát hoïc.
-Chöõ hoa: P ñaët trong khung chöõ (theo maãu chöõ trong vôû taäp vieát)
-Caùc vaàn vaø caùc töø ngöõ (ñaët trong khung chöõ).
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
TL
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
5’
10’
15’
4’
1’
1.KTBC: Kieåm tra baøi vieát ôû nhaø cuûa hoïc sinh, chaám ñieåm 2 baøn hoïc sinh. 
Goïi 4 em leân baûng vieát, caû lôùp vieát baûng con caùc töø: con coùc, caù loùc, quaàn sooùc, ñaùnh mooùc.
Nhaän xeùt baøi cuõ.
2.Baøi môùi :
Qua maãu vieát GV giôùi thieäu vaø ghi töïa baøi.
GV treo baûng phuï vieát saün noäi dung taäp vieát. Neâu nhieäm vuï cuûa giôø hoïc: Taäp toâ chöõ hoa P taäp vieát caùc vaàn vaø töø ngöõ öùng duïng ñaõ hoïc trong caùc baøi taäp ñoïc: uoâc, uoât, chaûi chuoát, thuoäc baøi.
*Höôùng daãn toâ chöõ hoa:
Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt vaø nhaän xeùt:
Nhaän xeùt veà soá löôïng vaø kieåu neùt. Sau ñoù neâu quy trình vieát cho hoïc sinh, vöøa noùi vöøa toâ chöõ trong khung chöõ P.
Nhaän xeùt hoïc sinh vieát baûng con.
*Höôùng daãn vieát vaàn, töø ngöõ öùng duïng:
Giaùo vieân neâu nhieäm vuï ñeå hoïc sinh thöïc hieän:
Ñoïc caùc vaàn vaø töø ngöõ caàn vieát.
Quan saùt vaàn, töø ngöõ öùng duïng ôû baûng vaø vôû taäp vieát cuûa hoïc sinh.
Vieát baûng con.
3.Thöïc haønh :
Cho HS vieát baøi vaøo taäp.
GV theo doõi nhaéc nhôû ñoäng vieân moät soá em vieát chaäm, giuùp caùc em hoaøn thaønh baøi vieát taïi lôùp.
4.Cuûng coá :
Goïi HS ñoïc laïi noäi dung baøi vieát vaø quy trình toâ chöõ P.
Thu vôû chaám moät soá em.
Nhaän xeùt tuyeân döông.
5.Daën doø: Vieát baøi ôû nhaø phaàn B, xem baøi môùi.
Hoïc sinh mang vôû taäp vieát ñeå treân baøn cho giaùo vieân kieåm tra.
4 hoïc sinh vieát treân baûng, lôùp vieát baûng con caùc töø: con coùc, caù loùc, quaàn sooùc, ñaùnh mooùc.
Hoïc sinh neâu laïi nhieäm vuï cuûa tieát hoïc.
Hoïc sinh quan saùt chöõ hoa P treân baûng phuï vaø trong vôû taäp vieát.
Hoïc sinh quan saùt giaùo vieân toâ treân khung chöõ maãu.
Vieát baûng con.
Hoïc sinh ñoïc caùc vaàn vaø töø ngöõ öùng duïng, quan saùt vaàn vaø töø ngöõ treân baûng phuï vaø trong vôû taäp vieát.
Vieát baûng con.
Thöïc haønh baøi vieát theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân vaø vôû taäp vieát.
Neâu noäi dung vaø quy trình toâ chöõ hoa, vieát caùc vaàn vaø töø ngöõ.
Hoan ngheânh, tuyeân döông caùc baïn vieát toát.
CHÍNH TAÛ (Taäp cheùp)
MEØO CON ÑI HOÏC
I.MUÏC TIEÂU:
	- Nh×n s¸ch hoÆc b¶ng chÐp l¹i ®óng 6 dßng ®Çu bµi th¬ MÌo con ®i häc : 24 ch÷ trong kho¶ng 10-15 phót .
- Ñieàn ®óng chöõ r, d hoaëc gi. vaàn in hoaëc ieân,vµo chç trèng .
- Bµi tËp 2a hoÆc b.
 II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: 
-Baûng phuï, baûng nam chaâm. Noäi dung 8 doøng thô caàn cheùp vaø caùc baøi taäp 2 vaø 3.
-Hoïc sinh caàn coù VBT.
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
TL
Hoaït ñoäng giaùo vieân
Hoaït ñoäng hoïc sinh
4’
1’
15’
10’
5’
1.KTBC : 
Chaám vôû nhöõng hoïc sinh giaùo vieân cho veà nhaø cheùp laïi baøi laàn tröôùc.
Goïi 2 hoïc sinh leân baûng laøm laïi baøi taäp 2 vaø 3 tuaàn tröôùc ñaõ laøm.
Nhaän xeùt chung veà baøi cuõ cuûa hoïc sinh.
2.Baøi môùi:
GV giôùi thieäu baøi ghi töïa baøi “Môøi vaøo”.
3.Höôùng daãn hoïc sinh taäp cheùp:
Goïi hoïc sinh nhìn baûng ñoïc khoå thô caàn cheùp (giaùo vieân ñaõ chuaån bò ôû baûng phuï).
Caû lôùp ñoïc thaàm 6 doøng thô vaø tìm nhöõng tieáng caùc em thöôøng vieát sai: buoàn böïc, kieám côù, be toaùng, chöõa laønh.
Giaùo vieân nhaän xeùt chung veà vieát baûng con cuûa hoïc sinh.
Thöïc haønh baøi vieát (taäp cheùp chính taû).
Höôùng daãn caùc em tö theá ngoài vieát, caùch caàm buùt, ñaët vôû, caùch vieát ñaàu baøi, caùch vieát chöõ ñaàu cuûa ñoaïn vaên thuït vaøo 2 oâ, phaûi vieát hoa chöõ caùi baét ñaàu moãi doøng thô, teân rieâng caùc con vaät trong baøi vieát. Gaïch ñaàu doøng caùc caâu ñoái thoaïi.
Cho hoïc sinh nhìn baûng töø hoaëc SGK ñeå cheùp laïi 8 doøng thô ñaàu cuûa baøi.
Höôùng daãn hoïc sinh caàm buùt chì ñeå söõa loãi chính taû:
Giaùo vieân ñoïc thong thaû, chæ vaøo töøng chöõ treân baûng ñeå hoïc sinh soaùt vaø söõa loãi, höôùng daãn caùc em gaïch chaân nhöõng chöõ vieát sai, vieát vaøo beân leà vôû.
Giaùo vieân chöõa treân baûng nhöõng loãi phoå bieán, höôùng daãn caùc em ghi loãi ra leà vôû phía treân baøi vieát.
Thu baøi chaám 1 soá em.
4.Höôùng daãn laøm baøi taäp chính taû:
Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi trong vôû BT Tieáng Vieät (baøi taäp 2a).
Ñính treân baûng lôùp 2 baûng phuï coù saün 2 baøi taäp gioáng nhau cuûa caùc baøi taäp.
Goïi hoïc sinh laøm baûng töø theo hình thöùc thi ñua giöõa caùc nhoùm. 
Nhaän xeùt, tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc.
5.Nhaän xeùt, daën doø:
Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø cheùp laïi 8 doøng thô cho ñuùng, saïch ñeïp, laøm laïi caùc baøi taäp.
Chaám vôû nhöõng hoïc sinh yeáu hay vieát sai ñaõ cho veà nhaø vieát laïi baøi.
2 hoïc sinh laøm baûng.
Hoïc sinh khaùc nhaän xeùt baøi baïn laøm tre

Tài liệu đính kèm:

  • docGAL1Tuan 30CKT Ha(1).doc