Giáo án dạy học khối 1 - Tuần 21

 I.Mục tiêu:

- HS đọc và viết được: ôp, ơp, hộp sữa, lớp học.

- Đọc được câu ứng dụng.

- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Các bạn lớp em.

II. Đồ dùng dạy học:

- Vật thực: hộp sữa.

- Thanh chữ gắn bìa hoặc gắn nam châm.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Ổn định lớp:

2. Bài cũ: Cho HS đọc từ, tìm từ mới.

 

doc 17 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 24/12/2018 Lượt xem 237Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án dạy học khối 1 - Tuần 21", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 1, 2, 3. HS đọc thầm đoạn thơ ứng dụng; tìm tiếng mới.
- HS đọc trơn đoạn thơ ứng dụng.
- HS nhận biết nét nối trong ôp, ơp.
- HS tập viết trong vở TV1/2.
- HS làm bài BTTV.
d. Củng cố dặn dò:
- Vận dụng các trò chơi đã nêu.
- GV khen ngợi HS; Tổng kết tiết học.
 ________________________________
To¸n 
PhÐp trõ d¹ng 17 - 7
I/ Mục tiêu:
a/ Kiến thức: Biết làm tính trừ ( không nhớ) . Cách đặt tính rồi tính
b/ Kỹ năng	: Luyện kĩ năng trừ nhẩm
c/ Thái độ	: Tích cực học tập
II/ Đồ dùng dạy học:
a/ Của giáo viên	: Bó chục que tính và que tính rời.
b/ Của học sinh	: Bó chục que tính và que tính rời. Sách giáo khoa
III/ Các hoạt động:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
 - Chấm bổ sung các bài tập trang 112
- Nhận xét
Hoạt động 2: Bài mới
1/ Giới thiệu : ghi đề bài
2/ Giới thiệu cách tính trừ dạng 17 - 7
- Thực hành trên que tính
- Hỏi: Cất bớt 7 que rời còn lại mấy que tính?
- Hỏi: Đặt phép tính thế nào?
- Hỏi: Cách thực hiện phép tính như thế nào?
- Hướng dẫn cách trừ hàng dọc
- Nhẩm: 17 - 7 = 10
3/ Thực hành
- Hướng dẫn làm bài tập 1, 2, 3
- Chấm chữa, nhận xét
- Nộp bài ( 5 em)
- Đem que tính: 1 bó 1 chục que và 7 que rời
- Thực hành: Tách thành hai phần
+ Bó chục que
+ 7 que rời
- Đáp: Còn lại một bó chục que tính tức 10 que tính.
- Đáp: Đặt phép tính từ trên xuống dưới
- Đặt phép tính 17
 - 7
- Đáp: Từ phải sang trái hàng đơn vị trừ trước
- HS tự làm bài và chữa bài trong SGK
Thứ ba ngày 18 tháng 01 năm 2011
Häc vÇn
BÀI 87: ep, ªp (2 tiÕt)
I. Mục tiêu:
- HS đọc và viết được: ep, êp, cá chép, đàn xếp.
- Đọc được câu ứng dụng.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Xếp hàng vào lớp.
II. Đồ dùng dạy học:
- Mô hình (Vật thực): cá chép, đèn xếp.
- Thanh chữ gắn bìa hoặc gắn nam châm.
III. Các hoạt động dạy học:
1. Ổn định lớp: 
2. Bài cũ: Cho HS viết từ, đọc SGK, tìm từ mới.
3. Bài mới:
Tiết 1
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
a. Giới thiệu bài:
b. Dạy vần:
+ Vần ep: Giới thiệu vần mới và viết bảng: ep.
- GV viết bảng: chép.
- Hỏi theo mô hình: Đây là con gì ? GV Giới thiệu đó là con cá chép.
- GV viết bảng: cá chép.
+ Vần êp: 
- GV Giới thiệu vần mới và viết lên bảng: êp.
- GV viết bảng: xếp.
- Đây là cái gì ? Giới thiệu đèn xếp.
- GV viết bảng: đèn xếp.
- GV dạy từ và câu ứng dụng.
GV viết bảng: lễ phép, xinh đẹp, gạo nếp, bếp lửa.
HS đv, đọc trơn, phân tích vần: ep.
HS viết bảng con: ep, chép.
HS đv, đọc trơn, phân tích vần: chép. 
HS so sánh: êp với êp.
HS đv, đọc trơn, phân tích vần: êp.
HS viết bảng con: êp.
HS đv, đọc trơn, phân tích: xếp.
HS đọc trơn: êp, xếp, đèn xếp.
HS đọc thầm, phát hiện và gạch chân các tiếng có chứa vần mới trên bảng. 
HS đọc trơn tiếng và từ.
Tiết 2
c. Luyện tập:
*. Luyện đọc: Luyện đọc trong SGK.
*. Luyện Viết: ep, êp, cá chép, đèn xếp.
- GV viết mẫu bảng và hd HS viết.
*. Luyện nói theo chủ đề: Xếp hàng vào lớp.
- Hỏi: Tranh vẽ gì ?
- Các bạn trong bức tranh đã xếp hàng vào lớp như thế nào ?
- Giới thiệu tên bạn hoặc tổ nào trong lớp được cô giáo khen và đã giữ trật tự khi xếp hàng vào lớp ?
*. Hd HS làm bài tập. 
- HS quan sát và nhận xét bức tranh 1, 2, 3. HS đọc thầm đoạn thơ ứng dụng; tìm tiếng mới.
- HS đọc trơn đoạn thơ ứng dụng.
- HS tập viết trong vở TV1/2.
- HS trả lời theo sự gợi ý của GV.
- HS làm bài BTTV.
d.Củng cố dặn dò:
- Cho HS chơi trò chơi ghép chữ.
- GV khen ngợi HS; Tổng kết tiết học.
 ______________________________
 To¸n 
LuyÖn tËp
I/ Mục tiêu:
a/ Kiến thức	: Rèn luyện kĩ năng thực hiện phép trừ, tính nhẩm
b/ Kỹ năng	: Biết làm phép trừ dạng 17 + 3, 17 - 7 và tính nhẩm
c/ Thái độ	: Thích học môn Toán. Tích cực học tập
II/ Đồ dùng dạy học:
a/ Của giáo viên	: Các bài tính được ghi ở bảng lớp
b/ Của học sinh	: Bảng con, vở ô li. Sách giáo khoa
III/ Các hoạt động:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1)Kiểm tra bài cũ:“ Phép trừ dạng 17 + 7”
- Cho HS thực hiện phép tính trừ trên bảng con.
- Tính nhẩm rồi ghi ra kết quả.
- Viết phép tính thích hợp
Có : 15 kẹo
Ăn : 3 kẹo
Còn :.......kẹo
2)Bài mới:
 Bài tập 1: Đặt phép tính rồi tính
Bài tập 2: Hướng dẫn nhẩm theo cách thuận tiện nhất
Bài tập 3: Thực hiện phép tính từ trái sang phải rồi ghi kết quả cuối cùng
- Mẫu: 11 + 3 - 4
11 cộng 3 bằng 14
14 trừ 4 bằng 10
 Bài tập 4: Nhẩm 2 vế rồi so sánh, điền dấu
 Bài tập 5: Viết phép tính thích hợp
- Đọc tóm tắt
- HS 1 làm tính
 11 13 16
 - 1 - 3 - 6
- HS 2: nhẩm
12 - 2 = 18 - 8 =
19 - 9 = 16 - 3 =
- HS viết: 15 - 3 = 12
- HS tự đặt phép tính vào vở ô li từng cặp một: 13 - 3 ; 11 - 1
- HS làm bài và chữa bài
- Ghi: 11 + 3 - 4 = 10
>
 6 - 6 12
<
 11 1 3 - 3
=
15 - 5 14 - 4
- HS ghi phép tính: 15 - 5 = 10
 _________________________
Tù nhiªn vµ x· héi
¤n tËp x· héi
I.Môc tiªu :
 Kể được về gia đình , lớp học , cuộc sống nơi các em sinh sống .
II. §å dïng d¹y häc : 
1.Gi¸o viªn : sưu tÇm tranh ¶nh vÒ chñ ®Ò XH , phiÕu ghi 1 sè c©u hái 
2.Häc sinh : S¸ch TN - XH
III. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu : 
 Ho¹t ®éng cña GV
 Ho¹t ®éng cña HS
1. æn ®Þnh tæ chøc 
2. KiÓm tra : Khi ®i bé trªn ®êng ®i häc kh«ng cã vØa hÌ em ®i nh thÕ nµo ?
 - NhËn xÐt .
3. Bµi míi :giíi thiÖu
* Ho¹t ®éng 1: Cho häc sinh ch¬i trß ch¬i h¸i hoa d©n chñ 
- Cho häc sinh kÓ tªn c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh .
- Cho HS nãi vÒ nh÷ng ngêi b¹n yªu quý cña m×nh .
- KÓ vÒ ng«i nhµ cña em .
- Cho häc sinh kÓ vÒ nh÷ng viÖc em ®· lµm gióp mÑ .
- Cho HS thi kÓ vÒ mét ngêi b¹n tèt 
- KÓ tªn 1 n¬i c«ng céng vµ c¸c ho¹t ®éng cña nã .
4. Ho¹t ®éng nèi tiÕp : 
- GV nhËn xÐt giê .
- DÆn dß : TiÕp tôc sưu tÇm tranh ¶nh nãi vÒ x· héi 
- HS h¸t 1 bµi 
- Nªu : em ®i s¸t vµo bªn lÒ ®êng phÝa bªn ph¶i .
- Tham gia h¸i hoa d©n chñ .
- Thi kÓ tªn c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh .
- NhiÒu em kÓ vÒ ng«i nhµ cña m×nh .
- Nªu tªn ngêi b¹n m×nh ®Þnh kÓ .
- KÓ cho c¶ líp cïng nghe .
- Thi kÓ vÒ c«ng viªn hoÆc mét vên hoa .vµ c¸c ho¹t ®éng ë n¬i ®ã .
___________________________________________________________________
Thứ tư ngày 19 tháng 01 năm 2011
THEÅ DUÏC
 BAØI THEÅ DUÏC – ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ.
I. Mục tiêu:
Bieát caùch thöïc hieän ba ñoäng taùc vöôn thôû, tay, chaân cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung.
Böôùc ñaàu bieát caùch thöïc hieän ñoäng taùc vaën mình cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung.
Bieát caùch ñieåm soá ñuùng haøng doïc theo töøng toå.
 Kieåm tra chöùng cöù 1, 2, 3 cuûa nhaän xeùt 5.
II. Địa điểm -phương tiện: 
_ Treân saân tröôøng.Doïn veä sinh nôi taäp.
_ GV chuaån bò 1 coøi vaøkeû saân chôi 
III. Nội dung: 
NOÄI DUNG
Ñ L
TOÅ CHÖÙC LUYEÄN TAÄP
1/ Phaàn môû ñaàu: 
-GV nhaän lôùp, kieåm tra só soá.
-Phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc
_ Ñöùng taïi choã voã tay, haùt
-Khôûi ñoäng:
 + Chaïy nheï nhaøng theo 1 haøng doïc treân ñòa hình töï nhieân ôû saân tröôøng.
 + Ñi thöôøng theo voøng troøn (ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà) vaø hít thôû saâu.
_ Troø chôi “Ñi ngöôïc chieàu theo tín hieäu” 
2/ Phaàn cô baûn: 
a) OÂn 3 ñoäng taùc theå duïc ñaõ hoïc:
 ÔÛ ñoäng taùc vöôn thôû nhaéc HS thôû saâu.
b) Ñoäng taùc vaën mình:
* GV neâu teân ñoäng taùc, laøm maãu, giaûi thích ñoäng taùc cho HS taäp baét chöôùc. 
 + Sau 2 laàn, Moãi laàn 2 x 8 nhòp, GV nhaän xeùt uoán naén ñoäng taùc. 
 + Laàn 3: GV vöøa laøm maãu vöøa hoâ nhòp.
 + Laàn 4-5: Chæ hoâ nhòp khoâng laøm maãu.
* Caùch thöïc hieän: 
 _ Nhòp 1: Böôùc chaân traùi sang ngang roäng baèng vai, hai tay dang ngang, baøn tay saáp.
 _ Nhòp 2: Vaën mình sang traùi, hai baøn chaân giöõ nguyeân, tay phaûi ñöa sang traùi voã vaøo baøn tay traùi.
 _ Nhòp 3: Nhö nhòp 1.
 _ Nhòp 4: Veà TTCB.
 _ Nhòp 5, 6, 7, 8: Nhö treân, nhöng ôû nhòp 5 böôùc chaân phaûi sang ngang vaø ôû nhòp 6 vaën mình sang phaûi, voã tay traùi vaøo baøn tay phaûi.
c) OÂn 4 ñoäng taùc ñaõ hoïc:
 _ Xen keõ giöõa 2 laàn, GV nhaän xeùt, söûa chöõa uoán naén ñoäng taùc sai.
 + Laàn 1: GV laøm maãu vaø hoâ nhòp cho HS laøm theo.
 + Laàn 2: Chæ hoâ nhòp khoâng laøm maãu. Laàn 2, coù theå toå chöùc döôùi daïng thi xem toå naøo taäp ñuùng, caù nhaân naøo thöïc hieän ñoäng taùc ñeïp. GV khen ngôïi ñoäng vieân.
d) OÂn taäp hôïp haøng doïc, doùng haøng, ñieåm soá:
_ Laàn 1: Töø ñoäi hình theå duïc GV cho giaûi taùn sau ñoù taäp hôïp.
_ Laàn 2-3: Caùn söï dieàu khieån GV giuùp ñôõ.
e) Troø chôi: “Nhaûy oâ tieáp söùc” 
GV neâu teân troø chôi vaø nhaéc laïi caùch chôi
_ Laàn 1: Chôi thöû.
_ Laàn 2: Chôi chính thöùc.
3/ Phaàn keát thuùc:
_ Thaû loûng.
_ Troø chôi hoài tónh, thö giaõn.
_ Nhaän xeùt giôø hoïc.
_ Giao vieäc veà nhaø.
2-3 ph
1 ph
1-2 ph
40-60m
1 phuùt
3-5 laàn
2-3 laàn
4-5 laàn
2-4 laàn
2-3 laàn
4-5 phuùt
1-2 ph
1-2 ph
1-2 ph
1-2 ph
- Caùn söï lôùp ñieàu khieån lôùp taäp hôïp thaønh 4 haøng doïc . Caùc toå tröôûng taäp baùo caùo.
- OÂn 3 ñoäng taùc vaø hoïc ñoäng taùc vaën mình vaø oân caùch ñieåm soá.
- Töø haøng ngang chaïy nheï nhaøng thöù töï töø toå 1-4 thaønh voøng troøn
- HS ñang ñi thöôøng theo voøng troøn, khi nghe thaáy GV thoåi moät tieáng coøi, thì quay laïi ñi ngöôïc chieàu voøng troøn ñaõ ñi. Sau khi ñi ñöôïc moät ñoaïn, nghe thaáy tieáng coøi thì quay laïi, ñi ngöôïc vôùi chieàu vöøa ñi. 
- Thöïc hieän 2 x 4 nhòp moãi ñoäng taùc.
- Thöïc hieän 2 x 8 nhòp
- Moãi ñoäng taùc thöïc hieän: 2 x 4 nhòp.
Ñoäi hình haøng doïc (2-4 haøng).
Ñoäi hình haøng doïc (2-4 haøng)
- HS ñi thöôøng theo nhòp vaø haùt.
- Dieät caùc con vaät coù haïi
- GV cuøng HS heä thoáng baøi hoïc.
 - Taäp laïi caùc ñoäng taùc ñaõ hoïc.
 _________________________________
HỌC VẦN 
Häc vÇn: ip, up (2 tiÕt)
I. Mục tiêu:
- HS đọc và viết được: ip, up, bắt nhịp, búp sen.
- Đọc được câu ứng dụng.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Giúp đỡ cha mẹ.
II. Đồ dùng dạy học:
- Mô hình (Vật thực): hoa sen, búp sen.
- Thanh chữ gắn bìa hoặc gắn nam châm.
III. Các hoạt động dạy học:
1. Ổn định lớp: 
2. Bài cũ: Cho HS viết từ, đọc SGK, tìm từ mới.
3. Bài mới:
Tiết 1
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
a. Giới thiệu bài:
b. Dạy vần:
+ Vần ip: Giới thiệu vần mới và viết bảng.
- GV viết bảng: nhịp.
- GV làm động tác bắt nhịp và hô 2,3. Hỏi: cô vừa làm động tác gì ? (BH trong ảnh đang làm gì ?)
- GV viết bảng: bắt nhịp.
+ Vần up: 
- GV Giới thiệu vần mới và viết lên bảng: up.
- Hỏi: Vần mới thứ hai có gì khác với vần mới thứ nhất ?
- GV viết bảng: búp.
- GV hỏi HS theo mô hình búp sen.
- GV viết bảng: búp sen.
- GV dạy từ và câu ứng dụng.
GV viết bảng: nhân dịp, đuổi kịp, chụp đèn, giúp đỡ.
HS đv, đọc trơn, phân tích vần: ip.
HS viết bảng con: ip, nhịp.
HS đv, đọc trơn, phân tích vần: nhịp.
HS đọc trơn: ip, nhịp, bắt nhịp.
HS so sánh: ip với up.
HS viết, đv, đọc trơn, phân tích vần: up
HS viết chữ b trước up và dấu sắc để tạo thành tiếng mới: búp.
HS đv, đọc trơn, phân tích: búp.
HS đọc trơn: up, búp, búp sen.
HS đọc thầm, phát hiện và gạch chân các tiếng có chứa vần mới trên bảng. 
HS đọc trơn tiếng và từ.
Tiết 2
c. Luyện tập:
*. Luyện đọc: Luyện đọc trong SGK.
*. Luyện Viết: ip, up, bắt nhịp, búp sen.
- GV viết mẫu bảng và hd HS viết.
*. Luyện nói theo chủ đề: Giúp đỡ cha mẹ.
* Hd HS làm bài tập. 
- HS quan sát và nhận xét bức tranh 1, 2, 3. HS đọc thầm đoạn thơ ứng dụng; tìm tiếng mới.
- HS đọc trơn đoạn thơ ứng dụng.
- HS viết bảng: ip, up, bắt nhịp, búp sen.
- HS tập viết trong vở TV1/2.
- Quan sát tranh và Giới thiệu các bạn trong tranh đang làm gì ? HS thảo luận nhóm, Giới thiệu trong nhóm mình đã làm gì để giúp đỡ cha mẹ.
- HS trình bày trước lớp.
- HS làm BTTV1/2.
- Các tổ thi ghép chữ.
d. Củng cố dặn dò:
- Cho HS chơi trò chơi ghép chữ.
- GV khen ngợi HS; Tổng kết tiết học.
 _________________________
ÑAÏO ÑÖÙC 
 Em vµ c¸c b¹n
I/ Mục tiêu:
a/ Kiến thức: Thấy rõ trÎ em có quyền học tập, vui chơi, giao kết bạn bè. Cần phải đoàn kết, thân ái với bạn bè.
b/ Kỹ năng	: Biết nhận xét đánh giá hành vi của bản thân và người khác khi học khi chơi với bạn.
c/ Thái độ	: Cư xử đúng với bạn khi học khi chơi.
II/ Đồ dùng dạy học:
a/ Của giáo viên: Phần thưởng cho 3 học sinh biết cư xử tốt với bạn nhất. Tranh bài tập 2
b/ Của học sinh	: Vở bài tập Đạo Đức. Bút màu
III/ Các hoạt động:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1)Kiểm tra bài cũ
“ Lễ phép vâng lời thầy cô giáo”
- Đặt câu hỏi:
1/ Khi gặp thầy giáo, cô giáo em cần phải làm gì?
2/ Khi đưa và nhận vật gì từ thầy giáo, cô giáo em phải nhớ điều gì?
3/ Vì sao em phải lễ phép vâng lời thầy cô giáo.
2)Bµi míi:
 Họat động 1: Hướng dẫn chơi trò chơi tặng hoa
- Cách chơi: Mỗi HS chọn 3 bạn trong lớp mà mình thích được cùng học cùng chơi. Viết tên bạn ấy lên bông hoa bằng giấy (mỗi bạn một hoa)
- Giáo viên chọn 3 HS được yêu thích nhất để khen thưởng
Hoạt động 2: Đàm thoại
- Câu hỏi 1: Em có muốn được các bạn tặng nhiều hoa như “bạn A, bạn B, bạn C” không? Vì sao bạn ấy được tặng nhiều hoa thế.
- Câu hỏi 2: Những ai đã tặng hoa cho bạn A, B, C
- Câu hỏi 3: Vì sao em tặng hoa cho bạn A, bạn B, bạn C
 Hoạt động 3: Quan sát bài tập và đàm thoại
- Các bạn trong tranh đang làm gì? 
-Cùng học cùng chơi em thấy thế nào?
 Hoạt động 4: Thảo luận bài tập 
- HS 1: Chào hỏi lễ phép
- HS 2: Đưa hai tay, lời nói khi nhận: thưa cô ( thầy ) đây ạ. Lời nói khi nhận “ Em cảm ơn cô thầy”
- HS 3: Thầy cô giáo đã có công chăm sóc, dạy dỗ các em.
- HS chuẩn bị 3 cái hoa
- Ghi tên bạn vào hoa
- Bỏ hoa vào lẳng
-Phát biểu: Rất muốn được tặng nhiều hoa
- Phát biểu: Bạn ấy ngoan biết vâng lời thầy cô giáo.
- Phát biểu: Muốn cùng học cùng chơi với các bạn ấy.
- Cùng học cùng chơi
- Các nhóm thảo luận
__________________________________________________________________
Thứ năm ngày 20 tháng 01 năm 2011
HỌC VẦN 
BÀI 89: iªp, ¬p (2 tiÕt)
I. Mục tiêu:
- HS đọc và viết được: iêp, ươp, tấm liếp, giàn mướp.
- Đọc được câu ứng dụng.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Nghề nghiệp của cha mẹ.
II. Đồ dùng dạy học:
- Mô hình (Vật thực): liếp tre.
- Thanh chữ gắn bìa hoặc gắn nam châm.
III. Các hoạt động dạy học:
1. Ổn định lớp: 
2. Bài cũ: Cho HS viết từ, đọc SGK, tìm từ mới.
3.Bài mới: 
Tiết 1
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
a. Giới thiệu bài:
b. Dạy vần:
+ Vần iêp: Giới thiệu vần mới và viết bảng: iêp.
- GV viết bảng: liếp.
- GV Giới thiệu tấm liếp qua mô hình.
- GV viết bảng: tấm liếp.
+ Vần up: 
- GV Giới thiệu vần mới và viết lên bảng: ươp.
- Hỏi: Vần mới thứ hai có gì khác với vần mới thứ nhất ?
- GV viết bảng: mướp.
- GV hỏi theo mô hình: Tranh vẽ gì ?
- GV viết bảng: búp sen.
- GV dạy từ và câu ứng dụng.
GV viết bảng: rau diếp, tiếp nối, ướp cá, nườm nượp.
HS đv, đọc trơn, phân tích vần: iêp.
HS viết bảng con: iêp, liếp.
HS đv, đọc trơn, phân tích vần: liếp.
HS đọc trơn: iêp, liếp, tấm liếp.
HS so sánh: iêp với ươp.
HS viết, đv, đọc trơn, phân tích vần: ươp.
HS viết chữ m trước ươp và dấu sắc để tạo thành tiếng mới: mướp.
HS đv, đọc trơn, phân tích: mướp.
HS đọc trơn: ươp, mướp, giàn mướp.
HS đọc thầm, phát hiện và gạch chân các tiếng có chứa vần mới trên bảng. 
HS đọc trơn tiếng và từ.
Tiết 2
c. Luyện tập:
*. Luyện đọc: Luyện đọc trong SGK.
*. Luyện Viết: iêp, ươp.
- GV viết mẫu bảng và hd HS Viết: tấm liếp, giàn mướp.
*. Luyện nói theo chủ đề: Nghề nghiệp của cha mẹ.
* Hd HS làm bài tập. 
- HS quan sát và nhận xét bức tranh 1, 2, 3. HS đọc thầm đoạn thơ ứng dụng; tìm tiếng mới.
- HS đọc trơn đoạn thơ ứng dụng.
- HS nhận biết các nét nối trong iếp, ươp đã được học.
- HS tập viết trong vở TV1/2.
- HS lần lượt Giới thiệu nghề nghiệp của cha mẹ.
- HS cho biết nghề nghiệp của các cô, bác trong tranh vẽ.
- HS làm BTTV1/2.
- HS thi ghép chữ.
D. Củng cố dặn dò:
- Cho HS chơi trò chơi ghép chữ.
- GV khen ngợi HS; tổng kết tiết học.
 ______________________________
To¸n 
LuyÖn tËp chung
I/ Mục tiêu :
a/ Kiến thức	: Rèn kỹ năng so sánh các số
b/ Kỹ năng	: Rèn kỹ năng cộng, trừ, tính nhẩm
c/ Thái độ	: Tích cực học tập
II/ Đồ dùng dạy học:
a/ Của giáo viên	: Chuẩn bị trên lớp các bài toán.
b/ Của học sinh	: Sách giáo khoa, vở ô li, bảng con.
III/ Các hoạt động:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1) Kiểm tra bài cũ: “Luyện tập”
- Chấm chữa bổ sung bài luyện tập trang 113
- Nhận xét- ghi điểm
2)Bài mới:
1/ Giới thiệu: Bài luyện tập chung.
2/ Các bài tập 
Bài tập 1:
- Giới thiệu vạch tia số từ 0 đến 9.
- Giới thiệu vạch tia số từ 10 đến 20 
Bài tập 2:
- Hướng dẫn nhận xét để biết rõ số liền sau của số 1, trên vạch tia số (Số kề sau của 1 số là số liền sau).
- Huớng dẫn hỏi đáp
 Bài tập 3:
- Tiến hành như bài tập 2.
- Nhận xét số liền trước của một số
 Bài tập 4:
Nhắc lại cách đặt tính
 Bài tập 5:
Nhắc lại cách thực hiện nhẩm từ trái sang phải.
Mẫu: 11 + 2 + 3 =
- Học sinh đem bài nộp
(5 em)
- Quan sát tia số
- Đọc số theo thứ tự từ 0 đến 9 và điền số
- Đếm rồi ghi số
- Học sinh theo dõi và nhận biết từ các vạch tia số.
- Cho từng cặp học sinh lên hỏi đáp
- Cho hỏi đáp theo cặp 
- Thực hiện trên bảng con.
11 + 2 + 3 = 16
 _________________________________________
Thñ c«ng 
 Sö dông bót ch×, THƯỚC kÎ, kÐo
I.Mục tiêu:
- Hoïc sinh söû duïng ñöôïc buùt chì, thöôùc keû,keùo.
II.Đồ dùng dạy học :
- GV : Buùt chì,thöôùc keû,keùo,1 tôø giaáy vôû.
- HS : Buùt chì,thöôùc keû,keùo,1 tôø giaáy vôû.
III.Các hoạt động dạy học :
1. OÅn ñònh lôùp : Haùt taäp theå
2. Baøi cuõ: Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa hoïc sinh,nhaän xeùt .
 Hoïc sinh ñaët ñoà duøng hoïc taäp leân baøn.
3. Baøi môùi :
 Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ÿ Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi.
 - Giaùo vieân cho hoïc sinh quan saùt töøng duïng cuï : Buùt chì,thöôùc keû,keùo.
Ÿ Hoaït ñoäng 2 : 
 Giaùo vieân höôùng daãn thöïc haønh caùch söû duïng.
 a) Buùt chì :
 Giaùo vieân hoûi : Ai coù theå moâ taû caùc boä phaän cuûa caây buùt chì? Ñeå söû duïng ta phaûi laøm gì?
 Giaùo vieân giaûng : Khi söû duïng buùt chì ta caàm ôû tay phaûi. Khoaûng caùch giöõa tay caàm vaø ñaàu nhoïn cuûa buùt chì treân tôø giaáy vaø di chuyeån nheï treân tôø giaáy theo yù muoán à Giaùo vieân veõ maãu leân baûng.
 b) Thöôùc keû :
 Giaùo vieân cho hoïc sinh caàm thöôùc keû,hoûi:thöôùc keû ñöôïc laøm baèng gì?
 Giaùo vieân giaûng : Khi söû duïng,tay traùi caàm thöôùc, tay phaûi caàm buùt chì. Muoán keû moät ñöôøng thaúng, ñaët thöôùc treân giaáy, ñöa buùt chì döïa theo caïnh cuûa thöôùc, di chuyeån ñaàu buùt chì töø traùi sang phaûi nheï nhaøng.
 Giaùo vieân quan saùt caùch caàm cuûa hoïc sinh vaø nhaän xeùt. Giaùo vieân keû maãu leân baûng.
 c) Keùo :
Giaùo vieân cho hoïc sinh caàm keùo, hoûi : Keùo goàm coù nhöõng boä phaän naøo? Löôõi keùo ñöôïc laøm baèng gì? Caùn caàm coù maáy voøng?
 Giaùo vieân giaûng : Khi söû duïng,tay phaûi caàm keùo,ngoùn caùi cho vaøo voøng 1,ngoùn giöõa cho vaøo voøng 2,ngoùn troû oâm laáy phaàn treân cuûa caùn keùo voøng thöù 2. Cho hoïc sinh thöïc hieän caùch caàm keùo, giaùo vieân quan saùt vaø nhaän xeùt.
 Giaùo vieân giaûng tieáp : Khi caét,tay traùi caàm tôø giaáy,tay phaûi caàm keùo,tay phaûi môû roäng löôõi keùo,ñöa löôõi keùo saùt vaøo ñöôøng muoán caét,baám keùo töø töø theo ñöôøng caét.
 Giaùo vieân caàm keùo vaø caét maãu cho hoïc sinh xem.
Ÿ Hoaït ñoäng 3 :
Giaùo vieân cho hoïc sinh thöïc haønh treân giaáy vôû,giaùo vieân quan saùt,uoán naén,giuùp ñôõ nhöõng em coøn luùng tuùng.
 Nhaéc hoïc sinh giöõ an toaøn khi duøng keùo.
 Hoïc sinh quan saùt töøng duïng cuï cuûa mình moät caùch thong thaû.
 Hoïc sinh suy nghó vaø traû lôøi: Buùt chì goàm thaân buùt vaø ruoät chì.
 Goït nhoïn moät ñaàu buùt chì.
 Hoïc sinh chuù yù nghe à thöïc haønh ñoäng taùc caàm buùt chì cho giaùo vieân xem.
 Hoïc sinh quan saùt giaùo vieân laøm maãu.
Hoïc sinh töï caàm thöôùc keû cuûa mình leân quan saùt vaø traû lôøi.
 Hoïc sinh caàn thöïc hieän ñoäng taùc caàm thöôùc vaø buùt chì khi söû duïng treân maët baøn.
Quan saùt giaùo vieân keû maãu.
Hoïc sinh caàm keùo cuûa mình quan saùt vaø traû lôøi.
 Hoïc sinh thöïc hieän ñoäng taùc caàm keùo chuaån bò caét
Hoïc sinh quan saùt giaùo vieân laøm.
 Hoïc sinh thöïc hieän keû ñöôøng thaúng,caét theo ñöôøng thaúng treân giaáy vôû.
 4. Nhaän xeùt – Daën doø :
Chuaån bò thöôùc keû, buùt chì, keùo, giaáy vôû cho tieát sau.
__________________________________________________________________
Thứ sáu ngày 21 tháng 01 năm 2011
TËp viÕt 
 bËp bªnh, TỐP CA, LỢP NHÀ, ...
I.. Mục tiêu:
- HS viết được các TN: ngăn nắp, bập bênh
- Biết được cấu tạo giữa các nét trong chữ và từ.
II.Đồ dùng dạy học:
- GV: Mẫu chữ phóng to, kẻ sẵn ô ly trên bảng.
- HS: bút, mực, phấn, bảng, khăn lau, vở tập viết.
III. Các hoạt động dạy học:
1. Ổn định lớp: 
2. Bài cũ: 
- Gọi HS viết: con ốc, đôi guốc, cá diếc
- GV chấm vở, nhận xét bài cũ. 
3. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
a. Giới thiệu bài - ghi đề:
b. Hd HS viết bài:
GV cho HS xem mẫu phóng to.
GV ghi chữ mẫu trên bảng, vừa viết vừa hd HS viết.
Hd HS viết bài vào vở:
GV nhắc tư thế ngồi, để vở, cầm viết. GV viết mẫu dòng thứ nhất.
GV hd tiếp dòng thứ hai cho đến hết bài. Sửa sai, uốn nắn cho HS yếu.
- HS xem mẫu chữ.
- HS đồ chữ trên không.
- HS viết bảng con.
- HS đồ chữ trong vở tập viết.
- HS viết từng hàng theo sự hd của GV đến hết bài.
c. Củng cố dặn dò:
- Thu một số vở chấm - nhận xét.
- Chuẩn bị bài 21, nhận xét - tuyên dương.
 _________________________
TËp viÕt 
VIÊN GẠCH, KÊNH RẠCH, SẠCH SẼ,...
I. Mục tiêu:
- HS viết được các TN: sách giáo khoa, mạnh khỏe
- Biết được cấu tạo giữa các chữ trong tiếng và từ.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV: Mẫu chữ phóng to, kẻ sẵn ô ly trên bảng, phấn màu.
- HS: bút, mực, phấn, bảng, khăn lau, vở tập viết.
III. Các hoạt động dạy học:
1. Ổn định lớp: 
2. Bài cũ: 
- Cho HS viết: ngăn nắp, bập bênh
- GV chấm vở, nhận xét. 
3. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
a. Giới thiệu bài - ghi đề:
b. Hd HS viết bài:
GV cho HS xem mẫu phóng to.
GV ghi chữ mẫu trên bảng, vừa viết vừa hd HS viết.
Hd HS viết bài vào vở.
GV nhắc tư thế ngồi, để vở, cầm viết. GV viết mẫu dòng thứ nhất.
GV hd tiếp dòng thứ hai cho đến hết bài. Sửa sai, uốn nắn cho HS yếu.
- HS xem mẫu chữ.
- HS

Tài liệu đính kèm:

  • docLOP1 TUAN 21.doc