Giáo án Buổi chiều lớp 1

I. Mục tiêu:

Cho học sinh nhận biết một số đồ dùng học toán.

Biết tác dụng của từng đồ vật đó.

Có ý thức giữ gìn đồ dùng học toán của học sinh.

II. Đồ dùng dạy – học:

GV: Đồ dùng dạy toán của GV.

HS: Đồ dùng học toán của học sinh.

III. Các hoạt động dạy- học:

 

doc 70 trang Người đăng honganh Ngày đăng 15/01/2016 Lượt xem 1668Lượt tải 12 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Buổi chiều lớp 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 lần lượt các bài tập lên bảng: 
Cho HS nêu yêu cầu của từng bài. 
Hướng dẫn HS làm từng bài.
Theo dõi giúp đỡ học sinh chậm.
Thu bài chấm, nhận xét.
Chốt lại kết quả đúng:
Bài 1. Số:
9 = 4 + 5 9 = 8 + 1 
9 = 7 + 2 9 = 5 + 4
7 = 4 + 3 8 = 6 + 2
 Bài 2: Tính.
+
7
+
6
+
5
+
8
2
3
4
1
9
9
9
9
Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò:
Nhận xét tiết học.
Cá nhân, nhóm, đồng thanh.
 Theo dõi.
Nêu yêu cầu của từng bài.
Làm bài vào vở theo hướng dẫn của cô.
Tuần 15 
Tiết 29: Luyện tập
I. MỤC TIÊU:
Củng cố phép cộng, phép trừ trong phạm vi 9.
Rèn kỹ năng làm tính vàø trình bày sạch, đẹp.
Giáo dục tính chính xác, tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
GV: Nghiên cứu bài dạy.
HS: Vở ghi .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
2’
30’
3’
Hoạt động1. Giới thiệu bài:
Ghi tựa bài lên bảng.
Hoạt động2. Hướng dẫn ôn:
 Cho HS đọc các phép cộng, phép trừ trong phạm vi 9.
Nhận xét – Sửa sai
Ghi lần lượt các bài tập lên bảng: 
Cho HS nêu yêu cầu của từng bài. 
Hướng dẫn HS làm từng bài.
 Theo dõi giúp đỡ học sinh chậm.
Thu bài chấm, nhận xét.
Chốt lại kết quả đúng:
Bài 1: Tính
3 + 6= 9 9 – 6 = 3 9 – 9 = 0
 6 + 3 = 9 9 – 3 = 6	 9 + 0 = 9 
 Bài 2: Tính
4 + 4 + 1 = 9 6 + 3 + 0 = 9
9 – 4 – 1 = 5 6 – 3 – 0 = 3
Bài 3. Viết phép tính thích hợp
	5 + 4 = 9
Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò:
Nhận xét tiết học 
Cá nhân, nhóm, đồng thanh.
 Theo dõi.
Nêu yêu cầu của từng bài.
Làm bài vào vở theo hướng dẫn của cô.
Tiết 30: Luyện tập
I. MỤC TIÊU:
Củng cố phép cộng trong phạm vi 10.
Rèn kỹ năng làm tính vàø trình bày sạch, đẹp.
Giáo dục tính chính xác, tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
GV: Nghiên cứu bài dạy.
HS: Vở ghi .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
2’
30’
3’
Hoạt động1. Giới thiệu bài:
Ghi tựa bài lên bảng.
Hoạt động2. Hướng dẫn ôn:
 Cho HS đọc các phép cộng trong phạm vi 10.
Nhận xét – Sửa sai
Ghi lần lượt các bài tập lên bảng: 
Cho HS nêu yêu cầu của từng bài. 
Hướng dẫn HS làm từng bài.
 Theo dõi giúp đỡ học sinh chậm.
Thu bài chấm, nhận xét.
Chốt lại kết quả đúng:
Bài 1: Tính
	3 + 7 = 10 9 + 1 = 10 6 + 4 = 10
 6 + 3 = 9 8 + 2 = 10	 5 + 5 = 10 
 Bài 2: Tính 
+
9
+
6
+
5
+
7
+
2
1
4
5
3
8
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
Bài 3: Viết phép tính thích hợp
{{{ {{{{{{{ 
	3 + 7 = 10
Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò:
Nhận xét tiết học 
Cá nhân, nhóm, đồng thanh.
 Theo dõi.
Nêu yêu cầu của từng bài.
Làm bài vào vở theo hướng dẫn của cô.
 Tuần 16 
Tiết 31: Luyện tập
I. MỤC TIÊU:
Củng cố phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10.
Rèn kỹ năng làm tính vàø trình bày sạch, đẹp.
Giáo dục tính chính xác, tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
GV: Nghiên cứu bài dạy.
HS: Vở ghi .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
2’
30’
3’
Hoạt động1. Giới thiệu bài:
Ghi tựa bài lên bảng.
Hoạt động2. Hướng dẫn ôn:
 Cho HS đọc các phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10.
Ghi lần lượt các bài tập lên bảng: 
Cho HS nêu yêu cầu của từng bài. 
Hướng dẫn HS làm từng bài.
 Theo dõi giúp đỡ học sinh chậm.
Thu bài chấm, nhận xét.
Chốt lại kết quả đúng:
 Bài 1: Tính
 3 + 7 = 10 9 + 1 = 10 6 + 4 = 10
 10 – 3 = 7 10 – 1 = 9 10 – 6 = 4
 Bài 2: Số
7
10
10
4
	_6	 +3 +3
Bài 3: Viết phép tính thích hợp
{{{{{{ {{{{ 
6 + 4 = 10
Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò:
Nhận xét tiết học 
Cá nhân, nhóm, đồng thanh.
 Theo dõi.
Nêu yêu cầu của từng bài.
Làm bài vào vở theo hướng dẫn của cô.
Tiết 32: Luyện tập
I. MỤC TIÊU:
Tiếp tục củng cố phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10.
Rèn kỹ năng làm tính vàø trình bày sạch, đẹp.
Giáo dục tính chính xác, tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
GV: Nghiên cứu bài dạy.
HS: Vở ghi .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
2’
30’
3’
Hoạt động1. Giới thiệu bài:
Ghi tựa bài lên bảng.
Hoạt động2. Hướng dẫn ôn:
 Cho HS đọc các phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10.
Nhận xét – Sửa sai
Ghi lần lượt các bài tập lên bảng: 
Cho HS nêu yêu cầu của từng bài. 
Hướng dẫn HS làm từng bài.
 Theo dõi giúp đỡ học sinh chậm.
Thu bài chấm, nhận xét.
Chốt lại kết quả đúng:
Bài 1: Số
10 = 2 + 8 6 = 10 – 4 10 = 5 + 5
10 = 8 + 2 8 = 10 – 2 10 = 7 + 3
 Bài 2: Tính
+
5
+
6
+
1
+
3
+
2
5
4
9
7
8
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
Bài 3: Viết phép tính thích hợp
{{{ {{{{ {{{ 
	 10 – 3 = 7
Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò:
Nhận xét tiết học 
Cá nhân, nhóm, đồng thanh.
 Theo dõi.
Nêu yêu cầu của từng bài.
Làm bài vào vở theo hướng dẫn của cô.
	Tuần 17 	Tiết 33: Luyện tập
I. MỤC TIÊU:
Tiếp tục củng cố làm các phép tính cộng, phép tính trừ trong phạm vi 10.
Rèn kỹ năng làm tính vàø trình bày sạch, đẹp.
Giáo dục tính chính xác, tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
GV: Nghiên cứu bài dạy.
HS: Vở ghi .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
2’
30’
3’
Hoạt động1. Giới thiệu bài:
Ghi tựa bài lên bảng.
Hoạt động2. Hướng dẫn ôn:
 Cho HS đọc các phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10.
Nhận xét – Sửa sai
Ghi lần lượt các bài tập lên bảng: 
Cho HS nêu yêu cầu của từng bài. 
Hướng dẫn HS làm từng bài.
 Theo dõi giúp đỡ học sinh chậm.
Thu bài chấm, nhận xét.
Chốt lại kết quả đúng:
Bài 1: Số
 2 + 8 = 10 10 – 4 = 6 5 + 5 = 10
 8 + 2 = 10 10 – 2 = 8 7 + 3 = 10
Bài 2:
a) Khoanh vào số lớn nhất: 5 7 10 0 4
b) Khoanh vào số bé nhất: 7 2 3 5 9 
Bài 3: Viết phép tính thích hợp
 Có: 10 quả cam
 Cho: 3 quả cam
Còn lại quả cam? 
	10 – 3 = 7
 Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò:
Nhận xét tiết học 
Cá nhân, nhóm, đồng thanh.
 Theo dõi.
Nêu yêu cầu của từng bài.
Làm bài vào vở theo hướng dẫn của cô.
Tuần 18 
Tiết 35: Luyện tập
MỤC TIÊU
-Tiếp tục củng cố điểm, đoạn thẳng. Biết kẻ đoạn thẳng qua hai điểm. Biết đặt tên các điểm, đoạn thẳng
-Rèn kỹ năng đọc, kẻ.
-Giáo dục tính chính xác, tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: Nghiên cứu bài dạy.
-HS: Vở ghi .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
2’
30’
3’
*Hoạt động1. Giới thiệu bài
-Ghi tựa bài lên bảng.
*Hoạt động 2. Hướng dẫn ôn
+GV ghi 4 điểm lên bảng cho HS đọc CN – ĐT
. A	 .B	 . C .D
-Nhận xét – Sửa sai
-Cho HS ghi 5 điểm vào vở và đặt tên 5 điểm đó.
-GV kẻ 3 đoạn thẳng lên bảng cho HS đọc tên 3 đoạn thẳng đó.
A B
C D
E F
-Cho HS kẻ 3 đoạn thẳng vào vở và đặt tên 3 đoạn thẳng đó, đọc tên 3 đoạn thẳng đó.
-Theo dõi giúp đỡ HS chậm.
*Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò
-Nhận xét tiết học 
-HS đọc CN – ĐT
. A	 .B	 .C .D
Điểm a Điểm bê Điểm xê Điểm đê 
-HS ghi 5 điểm vào vở và đặt
tên 5 điểm đó.
-HS đọc Cá nhân, nhóm, đồng 
thanh.
-Đoạn thẳng AB
-Đoạn thẳng CD
-Đoạn thẳng EF
-HS kẻ 3 đoạn thẳng vào vở và đặt tên 3 đoạn thẳng đó, đọc tên 3 đoạn thẳng đó.
Tiết 36: Luyện tập
I. MỤC TIÊU
-Tiếp tục củng cố làm các phép tính cộng, phép tính trừ trong phạm vi 10.
-Rèn kỹ năng làm tính vàø giải toán có lời văn.
-Giáo dục tính chính xác, tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: Nghiên cứu bài dạy.
-HS: Vở ghi .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
2’
30’
3’
*Hoạt động1. Giới thiệu bài
 -Ghi tựa bài lên bảng.
*Hoạt động 2. Hướng dẫn ôn
 -Cho HS đọc các phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10.
Nhận xét – Sửa sai
-Ghi lần lượt các bài tập lên bảng.
-Cho HS nêu yêu cầu của từng bài. 
-Hướng dẫn HS làm từng bài.
 -Theo dõi giúp đỡ học sinh chậm.
-Thu bài chấm, nhận xét.
+Chốt lại kết quả đúng:
Bài 1: Số?
10 = 6 + 4 10 = 8 + 2
6 = 3 + 3 10 = 7 + 3
7 = 10 – 3 9 = 6 + 3
8 = 4 + 4 5 = 10 – 5 
Bài 2:Tính
3 + 4 + 2 =9 3 + 7 – 6 = 4
4 + 5 + 1 = 10 5 + 2 + 3 = 10	
 Bài 3: Viết phép tính thích hợp
 Có: 10 quả bưởi
 Cho: 4 quả bưởi
Còn lại:  quả bưởi ? 
	10 – 4 = 6
 *Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò:
-Nhận xét tiết học 
-Cá nhân, nhóm, đồng thanh.
-Theo dõi.
-Nêu yêu cầu của từng bài.
-Làm bài vào vở theo hướng dẫn của cô.
 Tuần 19 
Tiết 37: Luyện tập
I. MỤC TIÊU
 -Tiếp tục củng cố cách đọc, cách viết các số: 10, 11, 12. Nhận biết các số có hai chữ số.
-Rèn kỹ năng đọc, viết.
 -Giáo dục tính chính xác, tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: Nghiên cứu bài dạy.
-HS: Vở ghi, bảng con .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
2’
30’
3’
*Hoạt động1. Giới thiệu bài
-Ghi tựa bài lên bảng.
*Hoạt động 2. Hướng dẫn ôn
Bài 1: Viết số
-GV đọc cho HS viết vào bảng con và đọc lên.
-Mười, mười một, mười hai.
-Theo dõi giúp đỡ học sinh chậm. 
-Nhận xét – Sửa sai
Bài 2: Đọc số
-GV viết lên bảng cho HS đọc.
10 11 12
Nhận xét – Sửa sai
Bài 3:
-GV viết lên bảng cho HS làm bài vào vở.
10 gồm 1chục 0 đơn vị
11 gồm.chục.đơn vị
12 gồm.chục.đơn vị
-Thu bài chấm, nhận xét.
*Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò:
+H: Số 10 gồm số có mấy chữ số? Là những chữ số nào?
+H: Số 12 gồm số có mấy chữ số? Là những chữ số nào?
+Nhận xét tiết học 
-HS viết vào bảng con và đọc lên.
10, 11, 12
-HS đọc CN – ĐT .
Mười, Mười một, Mười hai.
-HS làm bài vào vở theo hướng dẫn của cô.
-Số 10 gồm số có 2 chữ số. Chữ số 1 đứng trước và chữ số 0 đứng sau.
-Số 12 gồm số có 2 chữ số. Chữ số 1 đứng trước và chữ số 2 đứng sau.
Tiết 38: Luyện tập
I. MỤC TIÊU
-Tiếp tục củng cố cách đọc, cách viết các số: 16, 17, 18, 19, 20. Nhận biết các số có hai chữ số.
-Rèn kỹ năng đọc, viết.
-Giáo dục tính chính xác, tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: Nghiên cứu bài dạy.
-HS: Vở ghi, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
2’
30’
3’
*Hoạt động1. Giới thiệu bài
-Ghi tựa bài lên bảng.
*Hoạt động2. Hướng dẫn ôn
Bài 1: Viết số
-GV đọc cho HS viết vào bảng con và đọc lên.
-Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi.
-Theo dõi giúp đỡ học sinh chậm.
Nhận xét – Sửa sai
Bài 2: Đọc số
-GV viết lên bảng cho HS đọc.
16, 17,18, 19, 20.
Nhận xét – Sửa sai
Bài 3:
-GV viết lên bảng cho HS làm bài vào vở.
16 gồm 1 chục 6 đơn vị.
18 gồm.chục.đơn vị.
19 gồm.chục.đơn vị.
-Thu bài chấm, nhận xét.
*Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò:
+H: Số 20 gồm số có mấy chữ số? Là những chữ số nào?
-Nhận xét tiết học 
-HS viết vào bảng con và đọc lên.
16, 17,18, 19, 20.
-HS đọc CN – ĐT .
-Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi.
-HS làm bài vào vở theo hướng dẫn của cô.
-Số 20 gồm số có 2 chữ số. Chữ số 2 đứng trước và chữ số 0 đứng sau.
Tuần 20 	
Tiết 39: Luyện tập
I. MỤC TIÊU
-Tiếp tục củng cố cách đọc, cách viết các số: Từ 10 đến 20. Nhận biết các số có hai chữ số.
-Rèn kỹ năng đọc, viết.
-Giáo dục tính chính xác, tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: Nghiên cứu bài dạy.
-HS: Bảng con..
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
2’
30’
3’
*Hoạt động1. Giới thiệu bài
-Ghi tựa bài lên bảng.
*Hoạt động 2. Hướng dẫn ôn
Bài 1: Viết số
-GV đọc cho HS viết vào bảng con và đọc lên.
-Mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi.
-GV lần lượt hỏi các câu hỏi.
-Số 13 gồm 1 chục3 đơn vị.
-Số 17 gồm? chục? đơn vị?
-Số 10 gồm? chục? đơn vị?
-Số 20 gồm? chục? đơn vị?
-Cho HS đếm các số từ 10 đến 20.
 -Theo dõi giúp đỡ học sinh chậm.
-Nhận xét – Sửa sai
Bài 2: Đọc số
-GV viết lên bảng cho HS đọc.
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20.
 -Nhận xét – Sửa sai
*Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò
-Nhận xét tiết học 
-HS viết vào bảng con và đọc lên.
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20.
-HS trả lời cá nhân.
-HS trả lời cá nhân.
-HS trả lời cá nhân.
-HS đếm CN – ĐT. 
 -HS đọc CN – ĐT.
-Mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi.
Tiết 40: Luyện tập
 I. MỤC TIÊU
-Giúp học sinh biết làm tính cộng không nhớ trong phạm vi 20. Tập cộng nhẩm dạng 14 + 3. Ôn tập củng cố lại phép cộng trong phạm vi 10.
-Rèn kỹ năng tính toán nhanh.
-GDHS yêu thích môn học.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: Nghiên cứu bài dạy.
-HS: Vở ghi .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
2’
30’
3’
*Hoạt động1. Giới thiệu bài
-Ghi tựa bài lên bảng.
*Hoạt động2. Hướng dẫn ôn:
-Ghi lần lượt các bài tập lên bảng
-Cho HS nêu yêu cầu của từng bài. 
-Hướng dẫn HS làm từng bài.
-Theo dõi giúp đỡ học sinh chậm.
-Thu bài chấm, nhận xét.
 -Chốt lại kết quả đúng:
Bài 1: Tính
+
1
2
 +
1
3
 +
1
5
 +
1
4
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
Bài 2. Điền số thích hợp vào ô trống
12
1
2
3
4
5
13
14
15
16
17
11
6
3
1
7
4
17
14
12
18
15
*Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò
Nhận xét tiết học
-Theo dõi.
-Nêu yêu cầu của từng bài.
-Làm bài vào vở theo hướng dẫn của cô.
Ngày soạn:.
Ngày dạy:..
Tuần 21 	
Tiết 41: Luyện tập
 I. MỤC TIÊU
 -Củng cố về cách đặt tính và tính dạng 17 – 7. Giải toán có lời văn.
 -Rèn kỹ năng tính toán nhanh.
- GDHS yêu thích môn học.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: Nghiên cứu bài dạy.
-HS: Vở ghi .
 III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 2’
30’
3’
*Hoạt động1. Giới thiệu bài
-Ghi tựa bài lên bảng.
*Hoạt động2. Hướng dẫn ôn
-Ghi lần lượt các bài tập lên bảng 
-Cho HS nêu yêu cầu của từng bài. 
-Hướng dẫn HS làm từng bài.
-Theo dõi giúp đỡ học sinh chậm.
-Thu bài chấm, nhận xét.
-Chốt lại kết quả đúng:
Bài 1: Đặt tính rồi tính
15 – 5 18 – 8 16 – 6 	 14 – 4 
-
1
5
 -
1
8
 -
1
6
 -
1
4
5
8
6
4
1
0
1
0
1
0
1
0
 Bài 2. Tính nhẩm
13 – 3 = 10 18 – 8 = 10
15 – 5 = 10 19 – 9 = 10
Bài 3. Viết phép tính thích hợp
Có : 14 quả cam
Bán : 4 quả cam
Còn lại: quả cam?
 14 – 4 = 10
*Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò
Nhận xét tiết học
 -Theo dõi.
 -Nêu yêu cầu của từng bài.
 -Làm bài vào vở theo hướng dẫn của cô.
Ngày soạn:.
Ngày dạy:..
Tiết 42: Luyện tập
 I. MỤC TIÊU
-Củng cố về cách đặt tính và tính cộng, trừ nhẩm, số liền trước, số liền sau. 
-Rèn kỹ năng tính toán nhanh.
-GDHS yêu thích môn học.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: Nghiên cứu bài dạy.
-HS: Vở ghi .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
2’
30’
3’
*Hoạt động1. Giới thiệu bài
-Ghi tựa bài lên bảng.
*Hoạt động 2. Hướng dẫn ôn
-Ghi lần lượt các bài tập lên bảng 
-Cho HS nêu yêu cầu của từng bài. 
-Hướng dẫn HS làm từng bài.
-Theo dõi giúp đỡ học sinh chậm.
-Thu bài chấm, nhận xét.
-Chốt lại kết quả đúng:
Bài 1: Đặt tính rồi tính
15 – 3 18 – 8 16 – 3 	14 + 4 
-
1
5
 -
1
8
 -
1
6
 +
1
4
3
8
3
4
1
2
1
0
1
3
1
8
Bài 2. Tính 
12 +2 +3 = 17 16 + 3 – 5 = 14
14 + 2 + 2 = 18 17 – 4 + 3 =16
*Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò
+H: Số liền sau của 8 là số nào?
+H: Số liền sau của 12 là số nào?
+H: Số liền trước của 15 là số nào?
+H: Số liền trước của 10 là số nào?
 -Nhận xét tiết học
-Theo dõi.
-Nêu yêu cầu của từng bài.
-Làm bài vào vở theo hướng dẫn của cô.
-HS trả lời cá nhân.
-HS trả lời cá nhân. 
-HS trả lời cá nhân.
-HS trả lời cá nhân.
Ngày soạn:.
Ngày dạy:..
Tuần 22 	
Tiết 43: Luyện tập
I. MỤC TIÊU
-Củng cố về tìm hiểu bài toán và giải bài toán có lời văn.
-Rèn kỹ năng tính toán nhanh.
-GDHS yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: Nghiên cứu bài dạy.
-HS: Vở ghi .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
2’
30’
3’
*Hoạt động1. Giới thiệu bài
-Ghi tựa bài lên bảng.
*Hoạt động2. Hướng dẫn ôn
-Ghi lần lượt các bài tập lên bảng 
-Cho HS nêu yêu cầu của từng bài. 
-Hướng dẫn HS làm từng bài.
-Theo dõi giúp đỡ học sinh chậm.
-Thu bài chấm, nhận xét.
-Chốt lại kết quả đúng:
Bài 1: An có 3 quả bóng xanh, 4 quả bóng đỏ. Hỏi An có tất cả bao nhiêu quả bóng?
Bài giải
An có tất cả là:
3 + 4 = 7(quả bóng)
Đáp số: 7 quả bóng
Bài 2: Nhà em nuôi 3 con gà mái và 5 con gà trống. Hỏi nhà em nuôi tất cả mấy con gà?
Bài giải
Nhà em nuôi tất cả là:
3 + 5 = 8(con gà )
Đáp số: 8 con gà
*Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò
-Nhận xét tiết học
-Theo dõi.
-Nêu yêu cầu của từng bài.
-Làm bài vào vở theo hướng dẫn của cô.
Ngày soạn:.
Ngày dạy:..
Tiết 44: Luyện tập
I. MỤC TIÊU
-Củng cố về tìm hiểu bài toán và giải bài toán có lời văn.
-Rèn kỹ năng giải toán nhanh.
-GDHS yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: Nghiên cứu bài dạy.
-HS: Vở ghi .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
2’
30’
3’
*Hoạt động1. Giới thiệu bài
-Ghi tựa bài lên bảng.
*Hoạt động2. Hướng dẫn ôn
-Ghi lần lượt các bài tập lên bảng
-Cho HS nêu yêu cầu của từng bài. 
-Hướng dẫn HS làm từng bài.
-Theo dõi giúp đỡ học sinh chậm.
-Thu bài chấm, nhận xét.
-Chốt lại kết quả đúng:
Bài 1: Anh có 6 quả bóng xanh, em có 4 quả bóng đỏ. Hỏi cả hai anh em có tất cả bao nhiêu quả bóng?
Bài giải
Cả hai anh em có tất cả là:
6 + 4 = 10 (quả bóng)
Đáp số: 10 quả bóng
Bài 2: Nhà em có 3 con gà, mẹ mua thêm 6 con gà nữa. Hỏi nhà em có tất cả mấy con gà?
Bài giải
Nhà em cótất cả là:
3 + 6 = 9(con gà )
Đáp số: 9 con gà
*Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò
-Nhận xét tiết học
-Theo dõi.
-Nêu yêu cầu của từng bài.
-Làm bài vào vở theo hướng dẫn của cô.
Ngày soạn:.
Ngày dạy:..
Tuần 23 	
Tiết 45: Luyện tập
I. MỤC TIÊU
-Củng cố về tìm hiểu bài toán và giải bài toán có lời văn.
-Rèn kỹ năng giải toán nhanh.
-GDHS yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: Nghiên cứu bài dạy.
-HS: Vở ghi .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
2’
30’
3’
*Hoạt động1. Giới thiệu bài
-Ghi tựa bài lên bảng.
*Hoạt động2. Hướng dẫn ôn
-Ghi lần lượt các bài tập lên bảng 
-Cho HS nêu yêu cầu của từng bài. 
-Hướng dẫn HS làm từng bài.
-Theo dõi giúp đỡ học sinh chậm.
-Thu bài chấm, nhận xét.
-Chốt lại kết quả đúng:
Bài 1: Nhà An nuôi 1 gà mẹ và 8 gà con. Hỏi nhà An có tất cả mấy con gà?
Bài giải
Nhà An có tất cả là:
1 + 8 = 9(con gà)
Đáp số: 9 con gà
Bài 2: Tổ em có 4 bạn trai và 3 bạn gái. Hỏi tổ em có tất cả bao nhiêu bạn
Bài giải
Tổ em có tất cả số bạn là:
4 + 3 = 7 (bạn)
Đáp số: 7 bạn
*Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò
-Nhận xét tiết học
-Theo dõi.
-Nêu yêu cầu của từng bài.
-Làm bài vào vở theo hướng dẫn của cô.
Ngày soạn:.
Ngày dạy:..
Tiết 46: Luyện tập
I. MỤC TIÊU
-Củng cố về tìm hiểu bài toán và giải bài toán có lời văn.
-Rèn kỹ năng giải toán nhanh.
-GDHS yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: Nghiên cứu bài dạy.
-HS: Vở ghi .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
2’
30’
3’
*Hoạt động1. Giới thiệu bài
-Ghi tựa bài lên bảng.
*Hoạt động2. Hướng dẫn ôn
-Ghi lần lượt các bài tập lên bảng 
-Cho HS nêu yêu cầu của từng bài. 
-Hướng dẫn HS làm từng bài.
-Theo dõi giúp đỡ học sinh chậm.
-Thu bài chấm, nhận xét.
-Chốt lại kết quả đúng:
Bài 1: Số?
 12 + 2 = 14 14 + 5 = 19
 6 + 3 = 9 11 + 8 = 19
 19 – 6 = 13 15 – 5 = 10 
Bài 2: Cô có 12 bút chì đen và 5 bút chì đỏ. Hỏi cô có tất cả bao nhiêu bút chì?
Tóm tắt:
Có: 12 bút chì đen
Có: 5 bút chì đỏ
Có tất cả: . bút chì ? 
Bài giải
Cô có tất cả số bút chì là:
12 + 5 = 17(bút chì)
 Đáp số: 17 bút chì
*Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò
-Nhận xét tiết học
-Theo dõi.
-Nêu yêu cầu của từng bài.
-Làm bài vào vở theo hướng dẫn của cô.
Ngày soạn:.
Ngày dạy:..
Tuần 24 	
Tiết 47: Luyện tập
I. MỤC TIÊU
-Củng cố về đọc, viết, so sánh các số tròn chục. Nhận biết cấu tạo của các số tròn chục.
-Rèn kỹ năng đọc, viết.
-Giáo dục tính cẩn thận, tính chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: Nghiên cứu bài dạy.
-HS: Vở ghi .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
TG

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an buoi chieu.doc